The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nor Rainah Talib, 2019-11-24 22:51:22

SERAH TUGAS

SERAH TUGAS

Keywords: SMKTY

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019

SMK TAMAN YARL
LORONG AWAN CINA 58200 KUALA LUMPUR

SENARAI SEMAK SERAH TUGAS AKHIR TAHUN 2017

Kegunaan Pejabat

Nama Guru : ______________________________________ Tarikh Serahan : …………………………………..

Bidang/Panitia : ______________________________________ Penyemak : …………………………………..
:

SEMUA GURU SMK TAMAN YARL KUALA LUMPUR

Sila penuhkan bahagian-bahagian yang berkenaan di bawah ini dan dapatkan tandatangan daripada guru kanan/guru/kakitangan
pejabat sekiranya perkara-perkara/butir-butir tersebut telah diserahkan atau telah diambil tindakan. Borang yang telah lengkap
dipenuhkan hendaklah dikembalikan semula kepada GURU KANAN YANG DITETAPKAN selewat-lewatnya pada ;

20 NOVEMBER 2017

SILA AMBIL MAKLUM BAHAWA KECEKAPAN, KETELITIAN, KESEGERAAN DAN KEAKURAN GURU TERHADAP
PENYEDIAAN SENARAI SEMAK SERAH TUGAS AKHIR TAHUN DIAMBIL KIRA UNTUK KEPERLUAN LNPT DAN PBPPP 2017

1. Alamat semasa bercuti

Alamat : ...................................................................................................................................................................

No.HP Tarikh dari ...................................... hingga ..........................................
No. Tel :...............................................
: ..............................................

2. Destinasi Percutian Luar Negara/ (Jika berkenaan)

Distinasi 1 : ...................................................................................................................................................................

Tarikh dari ...................................... hingga ..........................................

3. Pengawasan Peperiksaan SPM/STPM

Nama Pusat : .................................................................................................. No Pusat : ......................................

Tarikh bertugas : ......................................... hingga .........................................

4. Pemeriksaan Skrip Peperiksaan PT3/ SPM/ STPM

Tempat : .................................................................................................. Mata Pelajaran: ......................................

Tarikh bertugas : ......................................... hingga .........................................

5. Kursus semasa cuti (jika ada)

Nama Kursus : ..................................................................................................

Tempat : ..................................................................................................

Tarikh : ........................................... hingga ..........................................

1

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019

A) PENGURUSAN AM

Bil Perkara Pegawai Penerima Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
[]* Serah Penerima Pen. Kanan dan

1. Buku Rekod Persediaan Mengajar Pengetua GKMP
[BRPM] GKMP Bahasa KP/Guru
Menyerahkan BRPM ke pejabat. GKMP Sains &
(Dapatkan tanda tangan mengikut KP/Guru
Bidang) Metematik
GKMP KP/Guru
2. Buku Teks Guru
Memulangkan buku teks yang dipinjam Kemanusiaan KP/Guru
kepada SPBT. GKMP Teknik dan
Semua Guru
3. No.HP Terkini Vokasional
No HP pada buku yang disediakan. Cik Norhasmira Semua Guru
Pn. Suziana Saad
4 Peralatan dan Barangan Sekolah PK Kokurikulum Semua Guru
Memulangkan peralatan dan barangan Berkaitan
yang dipinjam dari pihak sekolah seperti GKMP
BBM, alatan sukan, ERT, Sains, GPM Semua Guru
Perpustakaan, APD dan kokurikulum. Ketua Panitia Berkaitan
Ketua Bilik Guru 1
5. Kemudahan Bilik Guru Ketua Bilik Guru 2 Semua Guru
Telah membersih, mengemas meja guru Pn. Suziana Saad Berkaitan
dan tempat menyimpan buku.
PK 1 AJK Pengurusan
6. Kunci-Kunci Bilik Khas dan Pentadbiran
Semua kunci bilik-bilik khas yang PK 1
disimpan oleh guru hendaklah dilebel dan Sekolah
diserahkan ke pejabat. Cik Puspalaila
Semua Guru
7. Mesyuarat JK Pengurusan dan GKMP
Pentadbiran Penyelaras Bilik Semua Guru
Telah mengambil maklum bahawa Berkaitan
mesyuarat akan diadakan pada 27/12/17 PK Pentadbiran
Semua Guru
8. Mesyuarat Guru Berkaitan
Telah mengambil maklum bahawa
mesyuarat guru kali pertama bagi sesi Semua Guru
2018 Berkaitan

9. Invois dan Bil Semua Guru
Telah menyerahkan semua bil dan invois Berkaitan
kepada pihak sekolah
Semua Guru
10. Kad Stok dan Inventori
Menyerahkan Kad Stok dan Inventori Semua Guru
yang telah dikemaskini ke pejabat.

11. Jadual Bertugas SPM
Telah menyemak dan maklum mengenai
jadual giliran hari bertugas semasa SPM

12. Bengkel, Makmal, Bilik Khas
Guru telah mengemas dan
membersihkan bilik, bengkel dan
makmal.

13. Borang LNPT 2017
Telah dilengkapkan dan diserahkan
kepada pejabat(1 November 2017)

14 Dokumen PBPPP
Telah lengkap dan diserahkan sebelum 1
November 2017

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serah Penerima
2

15. Kad Pelaporan Kursus/Latihan JK Pemantau SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019
Telah dilengkapkan dan diserahkan. Pelaksanaan PT Semua Guru

16. Bayaran Majalah dan PO: Guru Tingkatan
Semua bayaran majalah murid telah i. Aktiviti Akademik
dipungut dan buku resit telah diserahkan – GKMP Guru Tingkatan
ke pejabat. berkenaan
Ketua Panitia
17. Sumbangan PIBG ii. Aktiviti HEM – AJK HEM
Semua yuran PIBG yang telah dipungut PK HEM
dan buku resit telah diserahkan kepada AJK Kokurikulum
Bendahari PIBG. iii. Aktiviti
Kokurikulum – PK
18. Penyerahan Laporan Aktiviti Pelan Kokurikulum
Taktikal dan Pelan Operasi
Semua guru yang terlibat telah
menyerahkan laporan aktiviti PT dan
PO 2016 pada 30 Oktober 2017

B) PENGURUSAN KURIKULUM

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serah Penerima
1. Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Semua Ketua
Pelan Operasi 2017 GKMP Panitia
Telah diserahkan secara e-mail/ softcopy

2. Fail Panitia GKMP Ketua Panitia
Pastikan 7fail panita telah dikemaskini
dan senarai semak penyemakan fail
diserahkan kepada GKMP

3. ABM Panitia Mata Pelajaran 2017 GKMP
Menyemak baki akaun PCG dan ABM
2016 untuk diserahkan kepada GKMP Ketua Panitia
dan Pejabat.

4. Penyediaan Sijil PBS SU PBS Semua Guru
Guru mata pelajaran Tingkatan 1, 2 dan 3 Guru Tingkatan Terlibat
merekod markah PBS dalam PPPM PK Pentadbiran / SU PBS
melalui Frog Vle
GKMP Guru Tingkatan
SU PBS mencetak slip PBS dan GKMP
menyerahkan kepada guru tingkatan GKMP
Ketua Panitia
Guru Tingkatan menyimpan slip PBS Ketua Panitia
dalam fail peribadi murid
Ketua Panitia
5. Sukatan/ HSP/ RPT
Menyedia dan mengemaskini bagi P&P
2016

6. Stok dan Inventori Panitia
Menyemak dan mengemaskini stok &
inventori

7. Mesyuarat Akhir Panitia
Melaksanakan mesyuarat panitia bil
4/2016 sebelum 31 Oktober 2017

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serah Penerima
3

8. Analisis Peperiksaan Akhir Tahun dan SU Peperiksaan SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019
Data Headcount Semua Guru
Membuat analisis peperiksaan akhir GKMP (Guru sesi
tahun dan menyediakan data Headcount
(TOV, ETR) bagi tingkatan 1,2 dan 4. PK Pentadbiran petang sediakan
Rumusan PPBS)
9. Pemeriksaan Kertas Jawapan Murid PK Petang
Jawapan murid dalam peperiksaan Akhir SU PT3 Semua Guru
Tahun telah ditanda dan markah telah SU PT3 Berkaitan
diisi dalam SAPS (sebelum 13 Nov SU PT3
2017). Semua Guru
PK Pentadbiran Berkaitan
10. Penyediaan Slip Keputusan Pep. Murid PK Pentadbiran
Guru tingkatan 4 / Tingkatan 2 / PK Pentadbiran Semua Guru
Tingkatan 1 / Kelas Peralihan telah Berkaitan
mencetak slip peperiksaan dan SU PBS
menyerahkan kepada PK untuk ditanda Kaunselor
tangan:
Ting 4 – PK Pentadbiran SU Kokurikulum
Ting 2 / 1 / Peralhan – PK Petang SU Peperiksaan
SU Peperiksaan
Guru Tingkatan 1, 2 dan 4 menyimpan SU Peperiksaan
slip keputusan peperiksaan dalam fail
peribadi murid
11. Pengurusan PBS Tingkatan 3
Mencetak slip PBS
Menyediakan slip ujian psikometrik
Menyediakan slip PAJSK

12. Peperiksaan SPM
Menyediakan dewan dan bilik
peperiksaan

Menyediakan senarai guru bertugas

Mengadakan taklimat dan penyelarasan
Gerakan Payung

* Tuliskan “TB” jika tidak berkaitan

C) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serahan Penerima Guru Tingkatan
1. Buku Register PK HEM Guru Tingkatan
Telah dilengkapkan dan dikemaskini T.Tangan Guru Tingkatan
sebelum diserahkan ke pejabat. Guru Bimbingan Penerima
Kaunseling Tindakan
2. Penyerahan dan Penyimpanan Fail
Peribadi Murid (FPM) PK HEM
Telah mengemaskini dan menyimpan FPM
di bilik inventori. (Sila serahkan/ kemas kini PK HEM Semak Tarikh
borang serahan dokumen) []* Serahan
Pegawai
3. Pemulangan SPBT Penerima
Murid telah memulangkan buku mengikut
prosedur dan tarikh yang ditetapkan.

4 Agihan SPBT
Murid telah dimaklumkan mengenai jadual
agihan buku SPBT serta telah
menyediakan perancangan agihan SPBT.
Melengkapkan dan memfailkan dokumen
SPBT.

Bil Perkara

4

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019

Menguruskan kutipan wang bagi gantirugi PK HEM
buku yang hilang atau rosak mengikut
prosedur yang betul. PK HEM Guru Tingkatan

Menguruskan tugas-tugas SPBT lain yang PK HEM Semua Guru
belum diselesaikan termasuk pelupusan Yang
buku (jika berkenaan) dan mengemaskini PK HEM
buku stok SPBT 2017. PK HEM Berkenaan
5. Makluman Persekolahan Sesi 2018 PK HEM Guru Disiplin
Mengedarkan surat siaran mengenai Sesi PK HEM Semua AJK
persekolahan 2018 kepada murid. PK HEM
PK HEM Unit HEM
Surat siaran berkaitan senarai keperluan PK HEM Semua Guru
persekolahan lain bagi sesi 2018 kepada PK HEM Yang Terlibat
semua murid. PK HEM
6. Unit Disiplin PK HEM Guru
Lengkapkan dan kemaskini fail disiplin. Pengawas
Lengkapkan dan kemaskini maklumat Merit PK HEM
Demerit. Guru
Pengawas
Penyerahan PS, PT & PO 2017
Guru
7. Lembaga Pengawas Pengawas
Telah melengkapkan senarai prestasi
pengawas. Guru
Telah menyediakan senarai pengawas dan Pengawas
AJK sesi 2018.
Guru
Telah menyenaraikan keperluan pengawas Pengawas
2018
SU AJK Kantin
Membuat penyelarasan tugas pengawas
tahun 2017 dengan AJK pengawas 2017. SU AJK Kantin

Memberikan sijil penghargaan kepada PK HEM
pengawas 2017.
8. Kantin PK HEM Guru Tingkatan
Mengemas kini fail-fail berkaitan kantin dan
serah kepada PK HEM. PK HEM
PK HEM
Memeriksa dan menyelia kemudahan
kantin termasuk perabot dan peralatan lain PK HEM Guru 3K
dan melaporkan kepada PK HEM.
Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
9. Biasiswa/ KWAMP Penerima []* Serah Penerima
Telah mengambil tindakan terhadap semua
tugas berkaitan biasiswa/KWAMP bagi
tahun 2016 termasuk surat/laporan yang
perlu dihantar kepada PK PETANG /
PPD/JPN, laporan BKP/YPJ dan lain-lain.
Menyerahkan kepada PK HEM semua fail
yang berkaitan biasiswa/KWAMP yang
telah kemas kini.
Buka Akaun BKP baru.

10. Kesihatan
Meengkapkan laporan kesihatan dan
serahkan fail berkaitan.

11. Unit Keselamatan
Melengkapkan laporan
keselamatan/kebakaran dan serahkan
kepada PK HEM.

Bil Perkara

5

12. Unit Bimbingan dan Kaunseling PK HEM SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019
Telah menyediakan perancangan program
orientasi tingkatan 1 & Tingkatan 4 sesi PK HEM Kaunselor
2016. PK HEM
Perancangan program peningkatan PK HEM Kaunselor
akademik, disiplin dan dadah 2017. PK HEM Kaunselor
Guru Ting. 5
Menyediakan Laporan program Akademik/ Semua Guru
Sahsiah 2017. Tingkatan

13. Surat Akuan dan Sijil Berhenti Sekolah
Draf Surat Akuan dan Sijil Berhenti Sekolah
telah disediakan dan diserahkan.

14. Buku Pengurusan Kelas
Menyerahkan Buku Pengurusan Kelas
kepada PK HEM/PK Petang

* Tuliskan “TB” jika tidak berkaitan

D) PENGURUSAN KOKURIKULUM

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serah Penerima
1. Pelan taktikal dan Pelan Operasi
Perancangan Strategik Kokurikulum PK Guru Penasihat
2017 Kokurikulum/ Berkaitan
Telah menyiapkan PS, PT, PO dan
serahan secara e-mail/sofcopy SU Ketua Guru
Kokurikulum Penasihat
2. Persatuan/Kelab/Unit Beruniform Berkaitan
Serahkan buku laporan aktiviti mingguan Penyelaras
kokurikulum. Beruniform/ Ketua Guru
Penasihat
Pendaftaran Persatuan/Kelab/Badan Kelab/ Berkaitan
Beruniform telah dibuat. Persatuan
Penyelaras Semua guru
3. Markah Data Kokurikulum (PAJSK) Beruniform/ penasihat UBU/
Melengkapkan data onlie (Ting 1 – 4)
Kelab/ Kelab/
Persatuan Persatuan

Mengisi markah murid dalam Kad Koko Penyelaras Guru Tingkatan
(biru) – Tingkatan 5 sahaja UBU/ Kelab/
Persatuan Guru Penasihat
4 Sijil Penyertaan dan Penghargaan Berkaitan
Pastikan murid yang layak telah diberikan PK
sijil-sijil. Kokurikulum Ketua Guru
Sukan dan
5. Ketua Guru Sukan dan permainan/ PK Permainan
1M1S Kokurikulum
Menyerahkan laporan guru sukan dan Semua Guru
permainan/ 1M1S 2017 kepada PK Setiausaha Berkaitan
Kokurikulum/ SU Sukan. Sukan
Memulangkan peralatan dan dokumen PK Guru Tingkatan
yang dipinjam daripada unit sukan. 1-5
Melengkapkan laporan SEGAK penggal 1 Kokurikulum
dan 2 secara online PK Guru Penasihat
UBU, KP, SP
6. Laporan Pencapaian Kokurikulum Kokurikulum
Laporan Pencapaian Kokurikulum telah KP PJK
disediakan dan diserahkan PK
Kokurikulum
7. Stok Alatan Sukan/Padang/PJ
Menyemak stok alatan sukan, padang dan
PJ

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serah Penerima
6

8.. Koperasi PK SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019
Membuat anggaran/pesanan keperluan Kokurikulum
koperasi 2018. Setiausaha
Menyediakan senarai keperluan PK Koperasi
persekolahan 2018. Kokurikulum
Membuat penyelarasan dan perancangan Setiausaha
jualan alat tulis 2018. PK Koperasi
Laporan koperasi dan akuan sesi 2017 Kokurikulum Setiausaha
diserahkan kepada pengetua untuk Koperasi
pengesahan. PK
Kokurikulum Setiausaha
9 Majalah Koperasi
Menghantar draf Majalah 2017 PK
Kokurikulum Guru Majalah
* Tuliskan “TB” jika tidak berkaitan

Saya _____________________________________________________________ mengesahkan bahawa semua perkara
yang berada dalam tanggungjawab saya telah diambil tindakan sewajarnya sebagaimana yang diperakukan dalam senarai
semak serah tugas akhir tahun ini

Tandatangan : ........................................................... Tarikh : ...........................................
Nama :

MAKLUMAT PENTING UNTUK MAKLUMAN DAN TINDAKAN.

Bil Perkara Tarikh
1 Mesyuarat AJK Pengurusan dan Pentadbiran Sesi Persekolahan 2018 2 Januari 2018 (Selasa)
2 Mesyuarat Guru Bil 1/2018
3 Mesyuarat Pendaftaran Murid Peralihan / Tingkatan 1 2018
4 Mesyuarat Kurikulum Bil 1/2018
5 Mesyuarat Panitia Bil 1/2018
6 Pendaftaran murid baru Kelas Peralihan dan Tingkatan 1 / 2018
7 Pengumuman Keputusan PT3 2018
8 Mesyuarat HEM Bil 1/2018
9 Mesyuarat Kokurikulum Bil 1/2018
10 Hari pertama persekolahan sesi 2018

7

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019

SMK TAMAN YARL
LORONG AWAN CINA 58200 KUALA LUMPUR

SENARAI SEMAK SERAH TUGAS AKHIR TAHUN 2019

Kegunaan Pejabat

Nama Guru : ______________________________________ Tarikh Serahan : …………………………………..

Bidang/Panitia : ______________________________________ Penyemak : …………………………………..
:

SEMUA GURU SMK TAMAN YARL KUALA LUMPUR

Sila penuhkan bahagian-bahagian yang berkenaan di bawah ini dan dapatkan tandatangan daripada guru kanan/guru/kakitangan
pejabat sekiranya perkara-perkara/butir-butir tersebut telah diserahkan atau telah diambil tindakan. Borang yang telah lengkap
dipenuhkan hendaklah dikembalikan semula kepada GURU KANAN YANG DITETAPKAN selewat-lewatnya pada ;

20 NOVEMBER 2019

SILA AMBIL MAKLUM BAHAWA KECEKAPAN, KETELITIAN, KESEGERAAN DAN KEAKURAN GURU TERHADAP
PENYEDIAAN SENARAI SEMAK SERAH TUGAS AKHIR TAHUN DIAMBIL KIRA UNTUK KEPERLUAN LNPT DAN PBPPP 2017

1. Alamat semasa bercuti

Alamat : ...................................................................................................................................................................

No.HP Tarikh dari ...................................... hingga ..........................................
No. Tel :...............................................
: ..............................................

2. Destinasi Percutian Luar Negara/ (Jika berkenaan)

Distinasi 1 : ...................................................................................................................................................................

Tarikh dari ...................................... hingga ..........................................

3. Pengawasan Peperiksaan SPM/STPM

Nama Pusat : .................................................................................................. No Pusat : ......................................

Tarikh bertugas : ......................................... hingga .........................................

4. Pemeriksaan Skrip Peperiksaan PT3/ SPM/ STPM 2019

Tempat : .................................................................................................. Mata Pelajaran: ......................................

Tarikh bertugas : ......................................... hingga .........................................

5. Kursus semasa cuti (jika ada)

Nama Kursus : ..................................................................................................

Tempat : ..................................................................................................

Tarikh : ........................................... hingga ..........................................

8

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019

A) PENGURUSAN AM

Bil Perkara Pegawai Penerima Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
[]* Serah Penerima Pen. Kanan dan

1. Buku Rekod Persediaan Mengajar Pengetua GKMP
[BRPM] GKMP Bahasa KP/Guru
Menyerahkan BRPM ke pejabat. GKMP Sains &
(Dapatkan tanda tangan mengikut KP/Guru
Bidang) Metematik
GKMP KP/Guru
2. Buku Teks Guru
Memulangkan buku teks yang dipinjam Kemanusiaan KP/Guru
kepada SPBT. GKMP Teknik dan
Semua Guru
3. No.HP Terkini Vokasional
No HP pada buku yang disediakan. Cik Norhasmira Semua Guru
Pn. Suziana Saad
4 Peralatan dan Barangan Sekolah PK Kokurikulum Semua Guru
Memulangkan peralatan dan barangan Berkaitan
yang dipinjam dari pihak sekolah seperti GKMP
BBM, alatan sukan, ERT, Sains, GPM Semua Guru
Perpustakaan, APD dan kokurikulum. Ketua Panitia Berkaitan
Ketua Bilik Guru 1
5. Kemudahan Bilik Guru Ketua Bilik Guru 2 Semua Guru
Telah membersih, mengemas meja guru Pn. Suziana Saad Berkaitan
dan tempat menyimpan buku.
PK 1 AJK Pengurusan
6. Kunci-Kunci Bilik Khas dan Pentadbiran
Semua kunci bilik-bilik khas yang PK 1
disimpan oleh guru hendaklah dilebel dan Sekolah
diserahkan ke pejabat. Cik Puspalaila
Semua Guru
7. Mesyuarat JK Pengurusan dan GKMP
Pentadbiran Penyelaras Bilik Semua Guru
Telah mengambil maklum bahawa Berkaitan
mesyuarat akan diadakan pada 27/12/17 PK Pentadbiran
Semua Guru
8. Mesyuarat Guru Berkaitan
Telah mengambil maklum bahawa
mesyuarat guru kali pertama bagi sesi Semua Guru
2018 Berkaitan

9. Invois dan Bil Semua Guru
Telah menyerahkan semua bil dan invois Berkaitan
kepada pihak sekolah
Semua Guru
10. Kad Stok dan Inventori
Menyerahkan Kad Stok dan Inventori Semua Guru
yang telah dikemaskini ke pejabat.

11. Jadual Bertugas SPM
Telah menyemak dan maklum mengenai
jadual giliran hari bertugas semasa SPM

12. Bengkel, Makmal, Bilik Khas
Guru telah mengemas dan
membersihkan bilik, bengkel dan
makmal.

13. Borang LNPT 2019
Telah dilengkapkan dan diserahkan
kepada pejabat(1 November 2019)

14 Dokumen PBPPP
Telah lengkap dan diserahkan sebelum 1
November 2019

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serah Penerima
9

15. Kad Pelaporan Kursus/Latihan JK Pemantau SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019
Telah dilengkapkan dan diserahkan. Pelaksanaan PT Semua Guru

16. Bayaran Majalah dan PO: Guru Tingkatan
Semua bayaran majalah murid telah i. Aktiviti Akademik
dipungut dan buku resit telah diserahkan – GKMP Guru Tingkatan
ke pejabat. berkenaan
Ketua Panitia
17. Sumbangan PIBG ii. Aktiviti HEM – AJK HEM
Semua yuran PIBG yang telah dipungut PK HEM
dan buku resit telah diserahkan kepada AJK Kokurikulum
Bendahari PIBG. iii. Aktiviti
Kokurikulum – PK
18. Penyerahan Laporan Aktiviti Pelan Kokurikulum
Taktikal dan Pelan Operasi
Semua guru yang terlibat telah
menyerahkan laporan aktiviti PT dan
PO 2016 pada 30 Oktober 2019

B) PENGURUSAN KURIKULUM

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serah Penerima
1. Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Semua Ketua
Pelan Operasi 2019 GKMP Panitia
Telah diserahkan secara e-mail/ softcopy

2. Fail Panitia GKMP Ketua Panitia
Pastikan 7fail panita telah dikemaskini
dan senarai semak penyemakan fail
diserahkan kepada GKMP

3. ABM Panitia Mata Pelajaran 2019 GKMP
Menyemak baki akaun PCG dan ABM
2018 untuk diserahkan kepada GKMP Ketua Panitia
dan Pejabat.

4. Penyediaan Sijil PBS SU PBS Semua Guru
Guru mata pelajaran Tingkatan 1, 2 dan 3 Guru Tingkatan Terlibat
merekod markah PBS dalam PPPM PK Pentadbiran / SU PBS
melalui Frog Vle
GKMP Guru Tingkatan
SU PBS mencetak slip PBS dan GKMP
menyerahkan kepada guru tingkatan GKMP
Ketua Panitia
Guru Tingkatan menyimpan slip PBS Ketua Panitia
dalam fail peribadi murid
Ketua Panitia
5. Sukatan/ HSP/ RPT
Menyedia dan mengemaskini bagi P&P
2018

6. Stok dan Inventori Panitia
Menyemak dan mengemaskini stok &
inventori

7. Mesyuarat Akhir Panitia
Melaksanakan mesyuarat panitia bil
4/2016 sebelum 31 Oktober 2019

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serah Penerima
10

8. Analisis Peperiksaan Akhir Tahun dan SU Peperiksaan SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019
Data Headcount Semua Guru
Membuat analisis peperiksaan akhir GKMP (Guru sesi
tahun dan menyediakan data Headcount
(TOV, ETR) bagi tingkatan 1,2 dan 4. PK Pentadbiran petang sediakan
Rumusan PPBS)
9. Pemeriksaan Kertas Jawapan Murid PK Petang
Jawapan murid dalam peperiksaan Akhir SU PT3 Semua Guru
Tahun telah ditanda dan markah telah SU PT3 Berkaitan
diisi dalam SAPS (sebelum 13 Nov SU PT3
2019). Semua Guru
PK Pentadbiran Berkaitan
10. Penyediaan Slip Keputusan Pep. Murid PK Pentadbiran
Guru tingkatan 4 / Tingkatan 2 / PK Pentadbiran Semua Guru
Tingkatan 1 / Kelas Peralihan telah Berkaitan
mencetak slip peperiksaan dan SU PBS
menyerahkan kepada PK untuk ditanda Kaunselor
tangan:
Ting 4 – PK Pentadbiran SU Kokurikulum
Ting 2 / 1 / Peralhan – PK Petang SU Peperiksaan
SU Peperiksaan
Guru Tingkatan 1, 2 dan 4 menyimpan SU Peperiksaan
slip keputusan peperiksaan dalam fail
peribadi murid
11. Pengurusan PBS Tingkatan 3
Mencetak slip PBS
Menyediakan slip ujian psikometrik
Menyediakan slip PAJSK

12. Peperiksaan SPM
Menyediakan dewan dan bilik
peperiksaan

Menyediakan senarai guru bertugas

Mengadakan taklimat dan penyelarasan
Gerakan Payung

* Tuliskan “TB” jika tidak berkaitan

C) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serahan Penerima Guru Tingkatan
1. Buku Register PK HEM Guru Tingkatan
Telah dilengkapkan dan dikemaskini T.Tangan Guru Tingkatan
sebelum diserahkan ke pejabat. Guru Bimbingan Penerima
Kaunseling Tindakan
2. Penyerahan dan Penyimpanan Fail
Peribadi Murid (FPM) PK HEM
Telah mengemaskini dan menyimpan FPM
di bilik inventori. (Sila serahkan/ kemas kini PK HEM Semak Tarikh
borang serahan dokumen) []* Serahan
Pegawai
3. Pemulangan SPBT Penerima
Murid telah memulangkan buku mengikut
prosedur dan tarikh yang ditetapkan.

4 Agihan SPBT
Murid telah dimaklumkan mengenai jadual
agihan buku SPBT serta telah
menyediakan perancangan agihan SPBT.
Melengkapkan dan memfailkan dokumen
SPBT.

Bil Perkara

11

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019

Menguruskan kutipan wang bagi gantirugi PK HEM
buku yang hilang atau rosak mengikut
prosedur yang betul. PK HEM Guru Tingkatan

Menguruskan tugas-tugas SPBT lain yang PK HEM Semua Guru
belum diselesaikan termasuk pelupusan Yang
buku (jika berkenaan) dan mengemaskini PK HEM
buku stok SPBT 2017. PK HEM Berkenaan
5. Makluman Persekolahan Sesi 2019 PK HEM Guru Disiplin
Mengedarkan surat siaran mengenai Sesi PK HEM Semua AJK
persekolahan 2020 kepada murid. PK HEM
PK HEM Unit HEM
Surat siaran berkaitan senarai keperluan PK HEM Semua Guru
persekolahan lain bagi sesi 2020 kepada PK HEM Yang Terlibat
semua murid. PK HEM
6. Unit Disiplin PK HEM Guru
Lengkapkan dan kemaskini fail disiplin. Pengawas
Lengkapkan dan kemaskini maklumat Merit PK HEM
Demerit. Guru
Pengawas
Penyerahan PS, PT & PO 2019
Guru
7. Lembaga Pengawas Pengawas
Telah melengkapkan senarai prestasi
pengawas. Guru
Telah menyediakan senarai pengawas dan Pengawas
AJK sesi 2020.
Guru
Telah menyenaraikan keperluan pengawas Pengawas
2020
SU AJK Kantin
Membuat penyelarasan tugas pengawas
tahun 2019 dengan AJK pengawas 2019. SU AJK Kantin

Memberikan sijil penghargaan kepada PK HEM
pengawas 2019.
8. Kantin PK HEM Guru Tingkatan
Mengemas kini fail-fail berkaitan kantin dan
serah kepada PK HEM. PK HEM
PK HEM
Memeriksa dan menyelia kemudahan
kantin termasuk perabot dan peralatan lain PK HEM Guru 3K
dan melaporkan kepada PK HEM.
Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
9. Biasiswa/ KWAMP Penerima []* Serah Penerima
Telah mengambil tindakan terhadap semua
tugas berkaitan biasiswa/KWAMP bagi
tahun 2016 termasuk surat/laporan yang
perlu dihantar kepada PK PETANG /
PPD/JPN, laporan BKP/YPJ dan lain-lain.
Menyerahkan kepada PK HEM semua fail
yang berkaitan biasiswa/KWAMP yang
telah kemas kini.
Buka Akaun BKP baru.

10. Kesihatan
Meengkapkan laporan kesihatan dan
serahkan fail berkaitan.

11. Unit Keselamatan
Melengkapkan laporan
keselamatan/kebakaran dan serahkan
kepada PK HEM.

Bil Perkara

12

12. Unit Bimbingan dan Kaunseling PK HEM SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019
Telah menyediakan perancangan program
orientasi tingkatan 1 & Tingkatan 4 sesi PK HEM Kaunselor
2020. PK HEM
Perancangan program peningkatan PK HEM Kaunselor
akademik, disiplin dan dadah 2020. PK HEM Kaunselor
Guru Ting. 5
Menyediakan Laporan program Akademik/ Semua Guru
Sahsiah 2019. Tingkatan

13. Surat Akuan dan Sijil Berhenti Sekolah
Draf Surat Akuan dan Sijil Berhenti Sekolah
telah disediakan dan diserahkan.

14. Buku Pengurusan Kelas
Menyerahkan Buku Pengurusan Kelas
kepada PK HEM/PK Petang

* Tuliskan “TB” jika tidak berkaitan

D) PENGURUSAN KOKURIKULUM

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serah Penerima
1. Pelan taktikal dan Pelan Operasi
Perancangan Strategik Kokurikulum PK Guru Penasihat
2017 Kokurikulum/ Berkaitan
Telah menyiapkan PS, PT, PO dan
serahan secara e-mail/sofcopy SU Ketua Guru
Kokurikulum Penasihat
2. Persatuan/Kelab/Unit Beruniform Berkaitan
Serahkan buku laporan aktiviti mingguan Penyelaras
kokurikulum. Beruniform/ Ketua Guru
Penasihat
Pendaftaran Persatuan/Kelab/Badan Kelab/ Berkaitan
Beruniform telah dibuat. Persatuan
Penyelaras Semua guru
3. Markah Data Kokurikulum (PAJSK) Beruniform/ penasihat UBU/
Melengkapkan data onlie (Ting 1 – 4)
Kelab/ Kelab/
Persatuan Persatuan

Mengisi markah murid dalam Kad Koko Penyelaras Guru Tingkatan
(biru) – Tingkatan 5 sahaja UBU/ Kelab/
Persatuan Guru Penasihat
4 Sijil Penyertaan dan Penghargaan Berkaitan
Pastikan murid yang layak telah diberikan PK
sijil-sijil. Kokurikulum Ketua Guru
Sukan dan
5. Ketua Guru Sukan dan permainan/ PK Permainan
1M1S Kokurikulum
Menyerahkan laporan guru sukan dan Semua Guru
permainan/ 1M1S 2017 kepada PK Setiausaha Berkaitan
Kokurikulum/ SU Sukan. Sukan
Memulangkan peralatan dan dokumen PK Guru Tingkatan
yang dipinjam daripada unit sukan. 1-5
Melengkapkan laporan SEGAK penggal 1 Kokurikulum
dan 2 secara online PK Guru Penasihat
UBU, KP, SP
6. Laporan Pencapaian Kokurikulum Kokurikulum
Laporan Pencapaian Kokurikulum telah KP PJK
disediakan dan diserahkan PK
Kokurikulum
7. Stok Alatan Sukan/Padang/PJ
Menyemak stok alatan sukan, padang dan
PJ

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serah Penerima
13

8.. Koperasi PK SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN SMKTY 2019
Membuat anggaran/pesanan keperluan Kokurikulum
koperasi 2020. Setiausaha
Menyediakan senarai keperluan PK Koperasi
persekolahan 2020. Kokurikulum
Membuat penyelarasan dan perancangan Setiausaha
jualan alat tulis 2020 PK Koperasi
Laporan koperasi dan akuan sesi 2019 Kokurikulum Setiausaha
diserahkan kepada pengetua untuk Koperasi
pengesahan. PK
Kokurikulum Setiausaha
9 Majalah Koperasi
Menghantar draf Majalah 2019 PK
Kokurikulum Guru Majalah
* Tuliskan “TB” jika tidak berkaitan

Saya _____________________________________________________________ mengesahkan bahawa semua perkara
yang berada dalam tanggungjawab saya telah diambil tindakan sewajarnya sebagaimana yang diperakukan dalam senarai
semak serah tugas akhir tahun ini

Tandatangan : ........................................................... Tarikh : ...........................................
Nama :

MAKLUMAT PENTING UNTUK MAKLUMAN DAN TINDAKAN.

Bil Perkara Tarikh
1 Mesyuarat AJK Pengurusan dan Pentadbiran Sesi Persekolahan 2020 2 Januari 2020 (Selasa)
2 Mesyuarat Guru Bil 1/2020
3 Mesyuarat Pendaftaran Murid Peralihan / Tingkatan 1 2020
4 Mesyuarat Kurikulum Bil 1/2020
5 Mesyuarat Panitia Bil 1/2020
6 Pendaftaran murid baru Kelas Peralihan dan Tingkatan 1 / 2020
7 Pengumuman Keputusan PT3 2019
8 Mesyuarat HEM Bil 1/2020
9 Mesyuarat Kokurikulum Bil 1/2020
10 Hari pertama persekolahan sesi 2020

14


Click to View FlipBook Version