The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นางสาวธัญวรัตน์ สมบูรณ์ ปวช.2.3 เลขที่25 บช.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anttythanwarat, 2022-09-06 21:20:47

นางสาวธัญวรัตน์ สมบูรณ์ ปวช.2.3 เลขที่25 บช.

นางสาวธัญวรัตน์ สมบูรณ์ ปวช.2.3 เลขที่25 บช.

รายงาน
วิชา การใชค้ อมพิวเตอรใ์ นงานบญั ชี

จดั ทำโดย
นางสาวธญั วรตั น์ สมบูรณ์

ปวช.2/3 เลขท2่ี 5
แผนกการบัญชี

รายงาน
เร่อื ง คู่มือการใช้คอมพิวเตอรใ์ นงานบญั ชี

จดั ทำโดย
นางสาวธญั วรัตน์ สมบรู ณ์ ปวช.2/3 การบัญชี เลขท่ี25

นำเสนอ
ครทู พิ วรรณ ลาภยศ

รายงานนี้เปน็ สว่ นหนึ่งของวชิ า การใชค้ อมพิวเตอร์ในงานบัญชี รหัสวชิ า20201-2007
ตามหลกั สูตรประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2562
วิทยาลยั อาชวี ศึกษาแพร่

คำนำ

รายงานเลม่ นีจ้ ดั ทาขนึ ้ เพ่ือเป็นสว่ นหนงึ่ ของวิชา การใช้คอมพวิ เตอร์ในงานบญั ชี
ชนั้ ปวช.2/3 การบญั ชี เพื่อให้ได้ศกึ ษาหาความรู้ในเร่ื่อง การทาบญั ชีและการบนั ทกึ
บญั ชีในคอมพวิ เตอร์ได้ศกึ ษาอยา่ งเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กบั การเรียน ผ้จู ดั ทาหวงั
วา่ รายงานเลม่ นีจ้ ะเป็นประโยชน์กบั ผ้อู า่ น หรือนกั เรียน นกั ศกึ ษา ท่กี าลงั หาข้อมลู
เร่ืองนีอ้ ยู่ หากมีข้อแนะนาหรือข้อผดิ พลาดประการใด ผ้จู ดั ทาขอน้อมรับไว้และขอ
อภยั มา
ณ ท่นี ีด้ ้วย

สารบัญ หนา้ ที่
1-5
การเพิ่มบริษัท เจา้ หนี้ ลูกหน้ี และสนิ ทรัพย์ 6-20
บนั ทึกรายการบญั ชเี ดือนพฤศจิกายน 7-37
บันทกึ รายการบญั ชเี ดอื นธนั วาคม

คูม่ ือรายงานการทำบัญชี

1.เพิม่ และสรา้ งบริษทั กำหนดข้อมูลบริษทั และนโยบายบัญชที ่สี ำคญั

2.การเตรยี มฐานขอ้ มลู ของระบบขายและระบบลกู หนี้
2.1 ไป so ขาย คลกิ เพมิ่ และแก้ไข รายช่อื ลูกค้า

2.2 คลกิ f3 เพมิ่ ลูกหนี้ ใสร่ หสั ชอ่ื ทอ่ี ยู่ ตามโจทยก์ ำหนดให้คลกิ f10 เพื่อบนั ทึกขอ้ มลู ลูกหน้ี
2.3 คลิก f3 เพม่ิ ลูกหนีใ้ หค้ รบตามท่โี จทย์กำหนด

3.การเตรยี มฐานข้อมูลของระบบซื้อและระบบเจ้าหนี้
3.1 คลกิ po ซอ้ื คลกิ เพ่มิ และแกไ้ ข รายชื่อผูจ้ ำหน่าย

3.2 คลิก f3 เพมิ่ ชอ่ื เจา้ หน้ี ใสร่ หสั ช่ือ ทอ่ี ยู่ ตามที่โจทยก์ ำหนดให้คลกิ f10 เพื่อบนั ทึกขอ้ มูลเจา้ หน้ี

3.3 คลิก f3 เพมิ่ เจา้ หนใ้ี ห้ครบตามทโี่ จทย์กำหนด
4. การเพิม่ สนิ ทรพั ย์คลกิ FA สนิ ทรัพย์ คลิก F3 เพิ่มขอ้ มลู สินทรพั ย์

คลกิ F10 เพ่อื บนั ทึกขอ้ มลู สินทพั ย์

วนั ที่1 พ.ย.63 รับชำระหนีจ้ ากบรษิ ัท สามารถคอม จำกดั ซงึ่ โอนเงนิ เขา้ บัญชเี งินฝากออมทรพั ยธ์ .กรุงไทย
ตามใบสง่ ของ/ใบกำกับภาษ/ี ใบแจง้ หนเ้ี ลขท่ี AR002/015(สมดุ รายวนั สดรบั )

วันท่ี1 พ.ย.63 ออกใบเสรจ็ รบั เงิน/ใบกำกบั ภาษจี ากการขายสินค้าเปน็ เงนิ สดให้กับ นายคมกรชิ ชนะโชค
จำนวน 38,100 บาท (สมดุ เงินสดรบั F7 SINV_PROD เลือกSR)

วนั ที่ 2 พ.ย. 63 นำเงินทีไ่ ด้จากการขายเมอ่ื วนั ที่ 1 พฤศจกิ ายน 2563ทัง้ หมดฝากเข้าบญั ชเี งนิ ฝากออมทรพั ย์
ธ. กรุงไทย(สมดุ รายวนั ทวั่ ไป)

วนั ท่ี 4 พ.ย. 63จ่ายชำระหนใ้ี ห้บรษิ ัท แอดไวซ์ จำกดั ตามใบกำกบั ภาษ/ี ใบสง่ ของเลขที่ TAR00634
โดยสง่ั จา่ ยเชค็ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ C033 5 ลงวันทปี่ จั จบุ ัน ได้รับใบเสร็จรับเงินเลขที่ 0063148
(สมดุ เงินสดจา่ ย)

วนั ที่ 5 พ.ย. 63 ตง้ั วงเงนิ สดยอ่ ย จำนวน 20,000 บาท โดยถอนเงินจากบัญชีเงนิ ฝากออมทรัพย์ ธ.กรงุ ไทย
ใบถอนเงนิ เลขท่ี 4012 (สมุดรายวนั ทวั่ ไป)

วนั ที่ 6 พ.ย. 63 ย่นื แบบ ภงด.1 เพ่ือนำส่งภาษีเดือนตลุ าคม 2563ใหก้ รมสรรพากรเป็นเงินสดได้รบั
ใบเสรจ็ รบั เงินเลขท่ี 453218 (สมดุ เงนิ สดจา่ ย)

วนั ท่ี 7 พ.ย. 63 จ่ายเงินสดชำระค่าใชจ้ า่ ยคา้ งจา่ ยตามใบแจง้ หนี้เดอื นตุลาคม 2563 ดงั น้ี
- ค่านำ้ ประปา (รวมภาษมี ลู คา่ เพิ่มแลว้ ) ได้รับต้นฉบบั ใบเสรจ็ รับเงนิ /ใบกำกบั ภาษี เลขท่ี 006309014
- ค่าไฟฟา้ (รวมภาษมี ูลคา่ เพมิ่ แล้ว) ไดร้ ับต้นฉบับใบเสรจ็ รับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขท่ี 000113092563 (สมดุ
เงนิ สดจา่ ย F7 PBAILL_PROD เลือก PV)

วันที่ 8 พ.ย. 63ซอ้ื สินคำเปน็ เงินเชื่อ จำนวน 223,500 บาท จากบริษัท แคไวซ์ จำกัด ได้รับใบกำกบั ภาษี/ใบ
ส่งของ/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ี TAR006121 เงอื่ นไขการชำระเงนิ 2/10, /60 และเงื่อนไขF.O.B. Shipping Point
(สมุดซอ้ื เชือ่ F7 PINV_PROD เลอื ก BI)

วันที่ 9 พ.ย. 63ขายสนิ คา้ เปน็ เงินเช่อื ให้ บริษทั สามารถคอม จำกดั จำนวน 211,800 บาท
ออกใบสง่ ของ/ใบกำกบั ภาษ/ี ใบแจง้ หน้ี เลขท่ี AR002/021 เงื่อนไขการชำระเงนิ 2/10, n/30
(สมดุ ขายเชื่อ F7 SINV_PROD เลอื ก SI)

วนั ท่ี 9 พ.ย. 63รับชำระหนจ้ี าก บริษทั เอม็ เอฟ อี ชี จำกดั โดยการโอนเงนิ เขา้ บญั ชี ธ.กรงุ ไทยอ้างถงึ
ใบกำกับภาษี/ใบสง่ ของ/ใบแจ้งหนี้ เลขท่ี AR003/018 (สมุดเงินสดรับ2/10,N/30)

วันท่ี 10 พ.ย. 63 รับคนื สินคา้ ทขี่ ายเม่ือวนั ท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 10,200บาท
(สมดุ รายวนั ทว่ั ไป F7 SINV_PROD เลือก SM)

วันท่ี 13 พ.ย. 63 ใหบ้ รกิ ารซอ่ มแซมคอมพวิ เตอร์ใหแ้ ก่ หจก. เอสพซี ตี ามใบกำกบั ภาษ/ี ใบเสรจ็ รับเงนิ
จำนวน 2,000 บาท ถกู หัก ณ ทจ่ี า่ ย 3% ได้รบั หนังสอื รบั รองหกั ณ ที่ง่าย เลขท1่ี 3021 (Tax35729800022354
ท่ีอยู่ 51 ม.4 ต.รอบเวียง อ.เมอื ง จ.เชยี งราย 57000) (สมดุ เงินสดรบั F7 SBAILL_VAT เลือก RV)

วันท่ี 14 พ.ย. 63ย่ืนแบบ และนำส่งเงินสมทบประกนั สงั คมรอนำส่งของเดอื นตุลาคม เป็นเงนิ สดไดร้ ัใเสรร็ บั
เงนิ จากสำนักงานประกนั สงั คม เลขที่ 403512 (สมดุ เงินสดจ่าย)

วันที่ 20 พ.ย. 63 จ่ายชำระหน้ีบริษัท คลังคอมพวิ เตอร์ จำกัดตามใบกำกบั ภาษี/ใบส่งของเลขที่ TAC010012
โดยสงั่ จ่ายเชค็ ผ่านบญั ชเี งนิ ฝากกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณชิ ย์ เลขท่ี C0336ลงวนั ท่ีปจั จบุ ัน ไดร้ ับ
ใบเสรจ็ รบั เงินเลขที่ 6310202 (สมดุ เงินสดจา่ ย)

วันท่ี 26 พ.ย. 63ไดร้ ับใบแขง็ หน้ีคำนำ้ ประปา เลขที่ 0060349998 จำนวน699.78 บาทและใบแจ้งหนี้ค่า
ไฟฟา้ เลขท่ี 000022098765 จำนวน 3,44 1 .16 บาท(ทง้ั สองรายการรวมภาษมี ูลคา่ เพ่มิ แลว้ ) (สมดุ รายวัน
ทัว่ ไป)

วนั ท่ี 26 พ.ย. 63 รบั ชำระหนี้จากบรษิ ัท พรเี มยี ร์ เทคโนโลยี จำกัดโดยได้รับโอนเงนิ เขา้ บญั ชเี งินฝากออม
ทรัพย์ ธ.กรุงไทย อา้ ง ถึงใบกำกับภาษ/ี ใบส่งของ/ใบแจ้งหน้ี เลขที่AR001/012(สมดุ เงนิ สดรับ)

วนั ที่ 28 พ.ย. 63จ่ายชำระคา่ โทรศพั ท์รายเดือนให้ บรษิ ทั ทรู คอรป์ อเรช่นั จำกดั เป็นเงนิ สดจำนวน 2,100
บาท (ราคาก่อนภาษีมลู คา่ เพม่ิ ) ได้รบั ใบเสร็จรบั เงิน/ใบกำกับภาษเี ลขที่ 9547661 โดยหกั ภาษี ณ ที่จ่ายตามท่ี
กฎหมายกำหนดและออกหนงั สือรับรองหกั ณ ทจี่ า่ ย (สมุดเงนิ สดจา่ ย F7 PBAILL_VAT เลอื ก PV)

วันที่ 30 พ.ย. 63 จา่ ยชำระหนีบ้ ริษทั เคพวี าย เทคโนโลยี จำกดั ตามใบกำกบั ภาษ/ี ใบสง่ ของเลขที่ C001/004
โดยสัง่ จ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์เลขท่ี C0337 ลงวันทปี่ จั จุบัน ได้รบั ใบเสรจ็ รับเงนิ เลขท่ี C00-06309-30
(เช็คผ่านวนั นเ้ี รยี บร้อย) (สมดุ เงินสดจา่ ย)

วันท่ี 30 พ.ย. 63โอนเงนิ จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรงุ ไทยเขา้ บญั ชีเงินฝากธนาคารเพื่อจา่ ยเงนิ เดอื นให้
พนกั งาน จำนวน 93,000 บาท โดยหกั ภาษี ณ ท่จี ่าย 250 บาท
และหกั เงนิ ประกนั สงั คม 5% ในส่วนของลกู จา้ ง จำนวน3,700 บาท
และนายจ้างสมทบใหอ้ กี 5% เทา่ กัน(สมดุ เงนิ สดจา่ ย)

วนั ท่ี 30 พ.ย. 63 ปดิ บญั ชภี าษซี อ้ื ภาษขี าย ประจำเดือน พฤศจกิ ายน 2563
(สมดุ รายวนั ทวั่ ไป)

ปดิ บญั ชคี า่ เสื่อมราคาตา่ งๆ



1 ธ.ค 63 ซ้อื โต๊ะคอมพวิ เตอรจ์ าก บริษทั โฮมเฟอรน์ เิ จอรเ์ ชียงราย จำกดั เพื่อใชใ้ นบริษทั 2 ตวั ๆ ละ
5,500 บาท โดยโอนผา่ นเงนิ ฝากออมทรพั ย์ ธ.กรงุ ไทย เลขทใ่ี บถอน 4012ไดร้ บั ใบสง่ ของ/ใบกำกบั ภาษ/ี
ใบเสรจ็ รับเงนิ เลขท่ี AC003-102 อตั ราคา่ เสอ่ื มราคา 20% ราคาซาก 1 บาท ประมาณอายกุ ารใชง้ าน 5 ปี
(NA006 :อปุ กรณส์ ำนักงาน,Tax ID : 3520400343212) (สมดุ เงินสดจ่าย F7 PINV-PROD BR)

3 ธ.ค 63ซือ้ สินค้าเป็นเงินเชอ่ื จาก บริษทั เค พี วาย เทคโนโถยี จำกดั จำนวน 141,000 บาทไดร้ บั
ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ C001/021 เง่ือนไขการชีเงนิ n/45
เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point ( สมุดซอื้ เช่ือ F7 PINV-PROD BI )

5 ธ.ค 63รบั ชำระหนจ้ี าก บรษิ ัท สามารถคอม จำกดั โดยโอนเงนิ เขา้ บญั ชีเงนิ ฝากออมทรพั ย์
ธ. กรุงไทย และออกใบเสรจ็ รับเงิน ( สมุดเงินสดรบั )

6 ธ.ค 63ออกใบกำกบั ภาษ/ี ใบส่งของ/ใบแจง้ หน้ี จากการขายให้บรษิ ทั เอ็ม เอฟ อีซี จำกัด
จำนวน 257,100 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30 (สมุดขายเช่อื F7 SINV-PROD SI)

6 ธ.ค 63 บรษิ ทั จ่ายค่าขนส่งท่ขี ายสนิ ค้าในวันนเี้ ปน็ เงนิ สดให้ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพลส จำกดั
จำนวน 1,500 บาท ไดร้ ับใบเสรจ็ รบั เงนิ เลขท่ี 0098 หักภาษี ณ ที่จา่ ย 1%
เงอ่ื นไข F.O.B. Shipping Point (บรษิ ทั แฟลช เอก็ ซ์เพลส จำกดั :เลขประจำตัวผเู้ สยี ภาษี 0579900041154
ทอี่ ยู่ 351/2 ถ.อตุ รกจิ อ.เมอื ง จ.เชียงราย 57000) (สมดุ เงนิ สดจา่ ย)

7 ธ.ค 63 ยื่นแบบ ภงด.1 และ ภงด.53 เพ่อื นำส่งภาษี เดอื นพฤศจกิ ายน 2563 ให้กรมสรรพากร
เปน็ เงนิ สด ไดร้ ับใบเสรจ็ รบั เงินเลขที่ 453398 (สมุดรายวนั จา่ ย)

9 ธ.ค 63ง่ายเงินสดชำระค่าใชจ้ ่ายค้างจา่ ยตามใบแจ้งหน้ี เดอื นพฤศจิกายน 2563 ดงั น้ี
- ค่านำ้ ประปา (รวมภาษีมูลคา่ เพิ่มแล้ว) ได้รับต้นฉบบั ใบเสร็จรบั เงิน/ใบกำกบั ภาษี
เลขท่ี 0060349998
- ค่าไฟฟา้ (รวมภาษีมลู ค่าเพม่ิ แล้ว) ได้รบั ตน้ ฉบบั ใบเสร็จรบั เงิน/ใบกำกบั ภาษี
เลขที่ 000022098765
(สมุดเงินสดจา่ ย F7 PBILL-VAT PV)



10 ธ.ค 63ย่นื แบบและนำสง่ เงนิ สมทบประกนั สังคมรอนำส่งของ เดอื นพฤศจกิ ายน เป็นเงนิ สด
ได้รบั ใบเสร็จสำนกั งานประกันสงั คม เลขที่ 403967 (สมดุ เงินสดจา่ ย)

13 ธ.ค 63 ย่นื แบบแสดงรายการเพ่ือเสยี ภาษมี ูลคา่ เพม่ิ ประจำเดอื นพฤศจิกายน
โดยไม่มภี าษที ่ีต้องชำระ ไดร้ ับใบเสรจ็ รบั เงนิ เลขท่ี 65868
( ไม่บันทกึ รายการ)

20 ธ.ค 63ขายสินค้าจำนวน 29,000 บาท ให้ นายพุทธา วงวน ออกใบกำกบั ภาษ/ี ใบเสรจ็ รับเงนิ
ใหส้ ่วนลดการค้า 2% และได้รับเชค็ ธนาคารออมสิน เลขที่ 63548 ลงวันที่ปัจจุบัน
โดยนำฝากเข้าบญั ชีเงินฝากกระแสรายวัน ธ.ไทยพาณชิ ย์ ในวนั นีแ้ ละผ่านเชค็ เรยี บรอ้ ย
(นายพทุ ธา วงวน ) เลขประจำตัวผู้เสยี ภาษ1ี 579900022235 ทอี่ ยู่ 43 หมู่ 5 ต.สันกลาง
อ.พาน จ.เชยี งราย 57120) (สมดุ เงนิ สดรับ)

(สมุดเงนิ สดรบั F7 SINV-PROD SR)

23 ธ.ค 63เบกิ ชดเชยเงนิ สดยอ่ ย โดยถอนเงินจากบญั ชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขท่ใี บถอน 4015
เปน็ ค่าใชจ้ า่ ยดังน้ี
- คา่ รบั รอง 3,000 บาท
- คา่ ใชจ้ า่ ยเบด็ เตล็ด 800 บาท (สมุดเงินสดจา่ ย)

25 ธ.ค 63 ขายสนิ ค้าให้ บรษิ ทั พรเี มยี ร์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 102,600 บาท
ออกใบสง่ ของ/ใบกำกบั ภาษ/ี ใบเสร็จรบั เงนิ และได้รบั เช็คธนาคารกรงุ เทพ เลขท่ี 1234567
ลงวนั ท่ปี จั จบุ นั โดยนำฝากเข้าบัญชเี งินฝากออมทรพั ย์ ธ.กรงุ ไทย
ในวนั นแ้ี ละผา่ นเช็คเรยี บรอ้ ย (สมดุ เงินสดรับ)

(สมดุ เงินสดรบั F7 SINV-PROD SR)

26 ธ.ค 63ได้รับใบแจ้งหน้คี า่ น้ำประปา เลขท่ี 0060354321 จำนวน 738.30 บาท
และใบแจง้ ค่าไฟฟ้าเลขที่ 000022098998 จำนวน 3,343.75 บาท
(ทัง้ สองรายการรวมภาษีมลู คา่ เพิ่มแล้ว) (สมุดรายวันทว่ั ไป)

26 ธ.ค 63จ่ายชำระหนบี้ รษิ ทั แอดไวซ์ จำกัด ตามใบกำกับภาษ/ี ใบส่งของเลขท่ี TAR006162
โดยสง่ั จา่ ยเช็ค ธ.ไทยพาณชิ ย์ เลขที่ C134 ลงวนั ท่ปี จั จุบนั ได้รับใบเสรจ็ รบั เงนิ
เลขท่ี C00-06309-89 (เช็คผา่ นวนั น้ีเรยี บรอ้ ย) (สมดุ เงนิ สดจา่ ย)

28 ธ.ค 63จ่ายชำระค่าโทรศพั ท์รายเดอื นใหบ้ ริษทั ทรู คอรป์ อเรชั่น จำกัด เป็นเงินสดจำนวน 2,100 บาท
(ก่อนภาษีมูลคา่ เพ่มิ ) ได้รบั ใบเสรจ็ รับเงนิ /ใบกำกับภาษีเลขที่ 9547781โดยหกั ภาษี ณ ท่จี ่าย 3% และออก
หนังสือรบั รองหัก ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย (สมดุ รายวนั จา่ ย F7 PBILL-VAT PV)

30 ธ.ค 63 โอนเงินจากบัญชเี งนิ ฝากออมทรพั ย์ ธ.กรุงไทย
เข้าบัญชเี งินฝากธนาคารเพอ่ื จ่ายเงนิ เดอื นใหพ้ นกั งาน จำนวน 93,000 บาท โดยหกั ภาษี ณ
ท่จี ่าย 250 บาท และหกั เงินประกันสังคม 5% ในส่วนของลูกจา้ ง จำนวน3,700 บาท
และนายจ้างสมทบให้อกี 5% เทา่ กนั
(สมดุ รายวนั จา่ ย)

31 ปดิ บัญชีภาษซี อ้ื ภาษขี าย ประจำเดือน ธนั วาคม 2563 ( สมดุ รายวันทวั่ ไป )

ปรบั ปรงุ ดอกเบย้ี เงนิ กรู้ ะยะยาว
ปรบั ปรงุ คา่ เผ่ือหนีส้ งสยั จะสญู

ปดิ บญั ชสี ินค้าคงเหลือเขา้ บัญชีต้นทนุ ขาย
ปดิ บญั ชคี ่าเสื่อมราคาตา่ งๆ



ปดิ บัญชรี ายได-้ ค่าใชจ้ ่าย เข้าบญั ชีกำไร-ขาดทนุ


Click to View FlipBook Version