The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hasuk2518, 2022-09-04 10:07:29

e-book

e-book

จดั ทำโดย
นำงสำวนิตยำ หำสุข
รหสั นกั ศึกษำ65302040010
นกั ศึกษำประกำศนียบตั รวิชำชีพช้นั สูง
แผนกวิชำเทคโนโลยธี ุรกิจดิจิทลั
ระดบั ช้นั สคพ 1/1

นวตั กรรมธุรกิจSME

ธุรกจิ SME คอื อะไร

SME ยอ่ มำจำกคำวำ่ Small and Medium Enterprises
หรือท่ีเรียกวำ่ วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ ม เป็น
ธุรกิจที่ทำกำรดำเนินกิจกรรมทำงดำ้ นกำรผลิต
จำหน่ำย ขนำดยอ่ ม โดยธุรกิจ SME เป็นธุรกิจท่ีมี
ขนำดยอ่ ม เป็นธุรกิจที่มีควำมเป็นอิสระ ไม่อยใู่ ตก้ ำร
ควบคุมของธุรกิจหรือบุคคลอ่ืนบุคคลใด อีกท้งั ยงั
เป็นธุรกิจที่มีตน้ ทุนในกำรลงทุนต่ำ และมีพนกั งำน
จำนวนนอ้ ย

ในพ้นื ฐำนเบ้ืองตน้ กำรสร้ำงสรรคน์ วตั กรรมสำหรับธุรกิจบริกำรในระดบั เอสเอม็ อี จะ
สำมำรถสร้ำงข้ึนไดจ้ ำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินธุรกิจใน 4 ดำ้ น หรือใน 4 มิติ ซ่ึงไดแ้ ก่

1.กำรเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือทศั นคติในกำรนำเสนอบริกำรท่ีแตกต่ำงไปจำกเดิม เช่นกำรเปลี่ยนจำกแนว
ทำงกำรใหบ้ ริกำรโรงแรมที่พกั แบบด้งั เดิม ใหก้ ลำยเป็นที่พกั แบบโฮมสเตย์ หรือโฮสเทล็
2.กำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรหรือกำรเช่ือมต่อกบั ลกู คำ้ ผใู้ ชบ้ ริกำรโดยเฉพำะอยำ่ งยงิ่ กำร
ปรับเปล่ียนจำกช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรในรูปแบบท่ีตอ้ งใหบ้ ริกำรโดยตรงมำเป็นกำรติดต่อผำ่ นผู้
ใหบ้ ริกำรท่ีเป็นตวั แทนรำยอ่ืน
3.กำรเปลี่ยนวธิ ีกำรส่งมอบบริกำรจำกวิธีกำรหรือข้นั ตอนที่ใชเ้ ดิม ปรับปรุงระบบหรือข้นั ตอนกำร
ใหบ้ ริกำรที่ทนั สมยั และรวดเร็วข้ึน
4.กำรนำเทคโนโลยมี ำใชป้ ระกอบในกำรดำเนินธุรกิจ ซ่ึงอำจทำไดท้ ้งั กำรนำเทคโนโลยเี ขำ้ มำแทนท่ีวิธี
ด้งั เดิม เช่น กำรเปลี่ยนระบบกญุ แจหอ้ งพกั เป็นระบบคียก์ ำร์ด

ทำไมธุรกจิ SME ถงึ น่ำสนใจ

เป็นเพรำะธุรกิจ SME มีค่ำใชจ้ ่ำยในกำรดำเนินงำนต่ำ
ใชเ้ งินทุนในกำรเร่ิมตน้ กิจกำรไมม่ ำก ท้งั ไมจ่ ำเป็นตอ้ ง
ใชพ้ นกั งำนจำนวนมำกๆ ทำใหผ้ ปู้ ระกอบกำรที่มีเงินทุน
นอ้ ย กส็ ำมำรถลงทุนธุรกิจ SME ได้ ประกอบกบั ธุรกิจ
เอสเอม็ อียงั ไดร้ ับกำรสนบั สนุนส่งเสริมจำกภำครัฐใน
หลำยๆ ดำ้ น ไมว่ ำ่ จะเป็นสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
นโยบำยส่งเสริมต่ำงๆ

ประเภทของธุรกจิ SME หรือวิสำหกจิ ขนำดกลำงและขนำดย่อม
น้ัน ครอบคลมุ กจิ กำร 3 กล่มุ ใหญ่ดงั น้ี

1. ธุรกิจ SME ดำ้ นกำรผลิตสินคำ้ - เป็นกลุ่มธุรกิจที่ครอบคลุม
กระบวนกำรผลิตในภำคเกษตรกรรม อตุ สำหกรรม และเหมือง
แร่
2. ธุรกิจ SME ดำ้ นกำรคำ้ - เป็นกลมุ่ ธุรกิจ SME ท่ีสำมำรถ
ครอบคลุมกระบวนกำรในรูปแบบกำรนำเขำ้ ส่งออก หรือกำรคำ้
ตำ่ ง ๆ ในประเทศ
3. ธุรกิจ SME ดำ้ นกำรใหบ้ ริกำร - เป็นธุรกิจท่ีเนน้ กำรใหบ้ ริกำร
หรือขำยบริกำรที่ครอบคลุมถึงกำรศึกษำ สุขภำพ กำรขนส่ง ขำย
อำหำรหรือเคร่ืองดื่ม ธุรกิจโรงแรม กิจกำรประกนั ภยั หรือร้ำน
เสริมสวย เป็นตน้

ผ้ปู ระกอบกำรต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้ำง ก่อนเร่ิมธุรกจิ SMEs

1. ควรเตรียมพร้อมเรื่องการเงิน
2. วางแผนการตลาด
3. ศึกษาเร่ืองกฎหมายที่เก่ียวกับ SME อย่างละเอียด

ตวั อย่ำงนวตั กรรมธุรกจิ sme

บริษทั ออโธพเี ซีย จำกดั เจ้ำของนวตั กรรมวสั ดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลงั ชุดนำรำยณ์
ยอ้ นกลบั ไปเมื่อหลำยปี ก่อน “วสั ดุดำมกระดูก” ยงั ไม่มีผลิตในประเทศไทย เรำยงั ตอ้ งนำเขำ้ และมีรำคำแพง ท่ีสำคญั ยงั
ไม่เหมำะกบั สรีระของคนเอเชียอีกดว้ ย ขณะที่คนไทยประสบอบุ ตั ิเหตทุ ่ีทำใหก้ ระดูกแตกหกั เป็นจำนวนมำก
ออโธพเี ซีย จึงถือกำเนิดข้ึนในปี 2545 โดยเป็นบริษทั แรกในไทยท่ีผลิตและจดั จำหน่ำยเครื่องมือแพทยป์ ระเภทวสั ดุดำม
กระดูกฝังใน ซ่ึงไดร้ ับควำมไวว้ ำงใจจำกกวำ่ 140 โรงพยำบำลทวั่ ประเทศไทยในปัจจุบนั
พวกเขำคิดคน้ นวตั กรรมวสั ดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลงั ชุดนำรำยณ์ (NARAI LLIF) และนน่ั ส่งผลให้ “ออโธพี
เซีย” สำมำรถควำ้ รำงวลั The Best SME Thailand Inno Awards 2019 รำงวลั สูงสุดของกำรประกวดนวตั กรรมแห่งปี ใน
ปี น้ีมำครอบครองไดส้ ำเร็จ
ท่ีมำ: https://www.smethailandclub.com/entrepreneur/5136.htmlตวั อยำ่ งธุรกิจ SME ที่น่ำสนใจ

• 1. ธุรกจิ ขำยของออนไลน์
ธุรกิจออนไลน์หรือขำยของออนไลน์ เป็น
สิ่งท่ีทำไดง้ ่ำย แถมไม่ตอ้ งลงทุนอะไรมำก
นกั สำหรับธุรกิจขำยของออนไลน์ เพรำะ
พฤติกรรมของผบู้ ริโภคเปล่ียนมำจบั จ่ำยใช้
สอยผำ่ นช่องทำงออนไลน์มำกข้ึนเร่ือย ๆ
ทำใหธ้ ุรกิจกำรขำยสินคำ้ ออนไลนต์ ิดโผ
เป็นธุรกิจ SME ที่น่ำสนใจ

2. ธุรกจิ อำหำรและเครื่องดื่ม
ธุรกิจเก่ียวกบั อำหำรเป็นอีกหน่ึงธุรกิจ SME ที่มำแรงแทบทุกปี เพรำะ “อำหำร” เป็นหน่ึง
ในปัจจยั 4 ของมนุษยเ์ รำ แมเ้ ศรษฐกิจจะตกต่ำแค่ไหน ธุรกิจอำหำรกย็ งั คงมลี ูกคำ้
หลงั่ ไหลเขำ้ มำไดอ้ ยเู่ สมอๆ โดยธุรกิจอำหำรเคร่ืองด่ืมที่ฮิตในปัจจุบนั คงหนีไม่พน้ ร้ำน
ยำ ร้ำนปิ้ งยำ่ ง และร้ำนชำนมไข่มุก

กลุ่มShopee

กอ่ นจะมา เป็ นShopee

Shopee เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ มีสำนกั งำน ใหญ่ในประเทศ
สิงคโปร์ อยภู่ ำยใตบ้ ริษทั Sea Group (ก่อนหนำ้ น้ีรู้จกั กนั ในช่ือ
Garena) ฟอร์เรสตห์ ล่ีเป็นคนก่อต้งั ข้ึนในปี พ.ศ. 2552 Shopee
เปิ ดตวั คร้ังแรกอยำ่ งเป็นทำงกำรท่ีประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ.
2558 และขยำยไปยงั ประเทศมำเลเซีย ไทย ไตห้ วนั อินโดนีเซีย
เวียดนำม ฟิ ลิปปิ นส์และบรำซิล ใหบ้ ริกำรซ้ือ และขำยสินคำ้
ออนไลน์แก่ผใู้ ชใ้ นภมู ิภำคเอเชีย ตะวนั ออกเฉียงใตแ้ ละไตห้ วนั
โดยมงุ่ เนน้ ใน แพลตฟอรมโ์ ทรศพั ทเ์ คล่ือนท่ีและสือสงั คม

Games Caster จะเป็นกำรอดั คลิปวิดีโอกำรเกมของตนเองโดยระหวำ่ ง
กำรเล่นกม็ ีกำรบรรยำย ควำมรู้สึกไปดว้ ยขณะเล่นเช่นกำรแสดงควำม
คิดเห็นกำรวจิ ำรณ์ส่ิงต่ำง ๆ ในเกมกำรแปลเน้ือเรื่องรวมถึงกำรสร้ำง
อำรมณ์ขนั เพื่อเป็นสีสนั ใหค้ นดูส่วนน้ีจะคลำ้ ย ๆ กบั Influencer คือ
เหมือนเป็นกำรสร้ำงคอนเทนตซ์ ่ึงหำกถูกใจคนดูกจ็ ะเกิดเป็นกลุ่ม

ผตู้ ิดตำมภำยหลงั ได้

ประวตั ิของShopee

ในปี พ.ศ. 2558 shopeeเปิ ดตวั ในประเทศสิงคโปร์เป็นท่ีแรก เป็นตลำดซ้ือขำย
แบบโซเซียลท่ีมุ่งเนน้ กำรใชง้ ำนผำ่ นมือถือ มำผสมผสำนกนั เป็น Marketplace
เตม็ รูปแบบ ผใู้ ชส้ ำมำรถเลือกซ้ือและขำยสินคำ้ ไดท้ ุกท่ีทุกเวลำ อีกท้งั ยงั ส
บบั สนุนดำ้ นโลจิสติกส์ และแพลตฟอร์มกำรชำระเงิน ซ่ึงช่วยอำนวยควำม
สะดวกในกำรชอ็ ปปิ้ งออนไลน์ไดง้ ่ำย ปลอดภยั แก่ผขู้ ำยและผซู้ ้ือไม่นำนหลงั
จำกน้นั shopeeไดเ้ ปิ ดตวั เวบ็ ไซตเ์ พอ่ื แข่งขนั ในตลำดอีคอมเมิร์ซอ่ืน ๆ ท่ีกำลงั
เติบโตอยำ่ งรวดเร็วในภูมิภำค เช่น Lazada, Tokopedia และ AliExpress shopee
ไดส้ ร้ำงควำมแตกต่ำงจำกที่อื่น ดว้ ยกำรมี " shopee Guarantee" ซ่ึงเป็นระบบท่ี
ระงบั กำรชำระเงินใหแ้ ก่ผขู้ ำย จนกวำ่ ผซู้ ้ือจะไดร้ ับสินคำ้ เพ่ือเป็นกำรรับประกนั
ควำมปลอดภยั ในกำรชอ็ ปปิ้ งออนไลน์ และสร้ำงควำมมนั่ ใจใหแ้ ก่ผทู้ ี่ซ้ือ

พลเมอื งดจิ ติ อลทมี่ คี ณุ ลกั ษณะทด่ี ี (Good Digital Citizens) มี
องคป์ ระกอบดงั นี้

01 02 03 04 05 06

การตระหนกั ถงึ การเป็น การเป็นผสู้ ง่ การเคารพตอ่ การใช ้ เรยี นรวู ้ ธิ กี าร
ความสามารถในการ ผปู้ ระกอบการ สารและรบั กฎหมายและ เทคโนโลยใี หม้ ี เสรมิ สรา้ ง
และผบู้ รโิ ภคท่ี ความเหมาะสม ความ
เขา้ ถงึ เทคโนโลยี สารท่ีมี กฎระเบียบ และไม่ส่งผลเสยี ปลอดภยั ใน
มีจรยิ ธรรม การใช ้
สารสนเทศของผอู้ ่นื มารยาท ต่อสขุ ภาพ เทคโนโลยี

ความหมายของพลเมอื งดจิ ทิ ลั

ความเป็ นพลเมอื งดจิ ทิ ลั คอื พลเมอื ง
ผูใ้ ชง้ านสอื่ ดจิ ทิ ลั และสอื่ สงั คมออนไลน์
ทเ่ี ขา้ ใจบรรทดั ฐานของการปฏบิ ตั ติ วั

ใหเ้ หมาะสมและมคี วามรบั ผดิ ชอบใน
การใชเ้ ทคโนโลยี โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ
การสอ่ื สารในยคุ ดจิ ทิ ลั เป็ นการสอื่ สาร
ทไี่ รพ้ รมแดน

มติ ขิ องพลเมอื งดจิ ทิ ลั แบง่ ออกเป็ น 3 มติ ิ ดงั นี้

1 2 3

มติ ดิ า้ นความรู ้ มติ ดิ า้ นจรยิ ธรรม มติ ดิ า้ นการมี
เกย่ี วกบั สอื่ และ สว่ นรว่ มทางการ
เมอื งและสงั คม
สารสนเทศ

สถาบนั การศกึ ษาอเิ ล็กทรอนิกส ์
สมำชิกกล่มุ

1.นำงสำวชลธิชำ ชุบศรี สคพ1/1 รับหน้ำที่หำข้อมูล
2.นำงสำวนิตยำ หำสุข สคพ.1/1 รับหน้ำทท่ี ำสไลด์

เป็นกำรประกอบธุรกิจพำณิชยอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์ ที่เกี่ยวขอ้ งกบั กำร สถำบันกำรศึกษำ
อเิ ลก็ ทรอนิกส์
จดั กำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรม กำรกวดวชิ ำ หรือแมก้ ระทงั่ กำร
ถ่ำยทอด กำรบรรยำยหรือกำรจดั สมั มนำวิชำกำรต่ำง ๆ ผำ่ นระบบ
เครือข่ำย เช่น
1) ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
2) ระบบเครือขำ่ ยไร้สำย
3) เครือขำ่ ยเฉพำะท่ี(Lan-Man-Wan)

ซ่ึงในปัจจุบนั ไดม้ ีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจดั กำรเรียนกำรสอน สถำบันกำรศึกษำ
รำยวชิ ำ หลกั สูตร คอร์สฝึกอบรม กำรประชุมหรือสมั มนำทำง อเิ ลก็ ทรอนิกส์
วชิ ำกำร ไวใ้ ห้บริกำรแก่ผเู้ รียน นิสิต นกั ศึกษำ นกั วิชำกำร ชำวบำ้ น

ชุมชนหรือประชำชนทว่ั ไปหลำกหลำยรูปแบบท้งั บริกำรบน
เวบ็ ไซตห์ รือแอปพลิเคชนั ท่ีสำมำรถดำวนโ์ หลดและติดต้งั บน
เคร่ืองคอมพวิ เตอร์พซี ี โนต้ บุ๊ก แทบ็ เลต็ โทรศพั ทม์ ือถือสมำร์ต
โฟน หรืออุปกรณ์พกพำต่ำงๆ

ซ่ึงสถำบนั กำรศึกษำอิเลก็ ทรอนิกส์ท่ีมีกำรปรับเปลี่ยนเป็น สถำบันกำรศึกษำ
จดั กำรเรียนรู้ดิจิทลั เช่น กำรศึกษำระบบเปิ ดเพือ่ กำรเรียน อเิ ลก็ ทรอนิกส์
ตลอดชีวติ (Thai MOOC) สถำบนั กวดวิชำ โรงเรียน
สถำบนั กำรศึกษำ มหำวิทยำลยั
หน่วยงำนหรือองคก์ รที่เกี่ยวขอ้ งกบั งำนดำ้ นวิชำกำรหรือกำร
ใหค้ วำมรู้สู่ชุมชน เป็นตน้

ระบบกำรเรียนอเิ ลก็ ทรอนิกส์จึงมลี กั ษณะสำคญั อยู่ 3 ประกำร สถำบันกำรศึกษำ
อเิ ลก็ ทรอนิกส์
คือ

1)ใช้สำรสนเทศและส่ือ ในรูปแบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ เพอื่ กำร
ประกอบกิจกรรมกำรเรียนให้ บรรลวุ ตั ถุประสงคท์ ่ีต้งั ไวใ้ น
รำยวิชำหรือหลกั สูตร

2)ใช้เครือข่ำยคอมพวิ เตอร์ท่ีขอบข่ำยกว้ำงขวำงทสี่ ุด คือ
อินเทอร์เน็ต ในกำรบริหำรจดั กำรเน้ือหำสำระ และกำรบริหำร
ทำงกำรศึกษำ
3)ใช้เครื่องกำรส่ือสำรเพ่ือจดั กำรเรียนกำรสอนใหเ้ กิดข้ึนในมิติ
เวลำประสำนและต่ำงเวลำ

ใชเ้ ครื่องกำรส่ือสำรเพ่อื จดั กำรเรียนกำร
สอน

ตวั อยา่ งการศกึ ษาอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
ครปิ วดิ ีโอการสอนเก่ยี วกบั วิชา การออกแบบการเรยี นการสอนผา่ นเว็บ

ใชส้ ำรสนเทศและส่ือ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

Thai MOOC การศกึ ษาแบบเปิดเพ่ือการเรยี นรูต้ ลอดชีวิต

https://www.webythebrain.com/

สถำบนั กำรศึกษำออนไลน์
https://mooc.chula.ac.th/

ก ฎหมำยเทคโนโล ยีสำรสนเทศขอ งประเทศไทยท่ีมีผล
บัง คับใช้ อ ยู่ ในปั จจุ บัน

กฎหมำยเทคโนโลยสี ำรสนเทศของประเทศไทยท่มี ผี ลบังคับใช้อย่ใู นปัจจุบัน
มีอย่ดู ้วยกนั 3 ฉบับคือ

1.กฎหมำยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
2.กฎหมำยกำรค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
3.กฎหมำยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ซ่ึงแต่ละฉบับได้รับกำรแก้ไขหรือแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหำและบทลงโทษ
ทตี่ ีพมิ พ์ในรำชกจิ จำนุเบกษำออกเป็ น ๒ รูปแบบ คือ

พระรำชบัญญตั ิฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็ นกฎหมำยหลักท่ีสภำนิติบัญญตั ิบัญญตั ิไว้
(สภำผ้แู ทนรำษฎรและวุฒสิ ภำ)
พระรำชบัญญตั ิฉบับท่ีสอง คือพระรำชกฤษฎกี ำซ่ึงเป็ นกฎหมำยรองทต่ี รำ
ขนึ้ โดยฝ่ ำยบริหำรของคณะรัฐมนตรี) ดังแสดงในรูปท่ี 8.3 รูปที่ 8.4 และรูป
ที่ 8.5

กฎหมำยธุรกรรมทำงอเิ ลก็ ทรอนิกส์

กฎหมำยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พระรำชบัญญัติว่ำด้วย
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็ น
กฎหมำยกลำงท่ีรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้
มีผลผูกพันและใช้ บังคับได้ ตำมกฎหมำย

หลกั กำรพืน้ ฐำนของ พ.ร.บ.ธุรกรรมฯ

กฎหมำยฉบับน้ีมีหลักกำร คือ 1) หลักควำมเท่ำเทียมกัน (Functional
Equivalence) ระหว่ำง “กระดำษ” และ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” เพ่ือให้กำรทำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ มีผลทำงกฎหมำยเทียบเท่ำกำรใช้กระดำษ
2) หลักควำมเป็ นกลำงทำงเทคโนโลยี (Technological Neutrality) ที่ไม่ระบุ
เฉพำะเจำะจงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหน่ึง แต่รองรับพัฒนำกำรของเทคโนโลยี
ที่จะเกิดข้ึนในอนำคต และ
3)หลักเสรีภำพกำรแสดงเจตนำ (Party Autonomy) ของคู่สัญญำ

1) กฎหมำยธุรกรรมทำงอิเลก็ ทรอนิกส์

❖ พระราชบญั ญตั ิว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ ทรอนิกส์ พ.ศ.2544
❖ พระราชบญั ญตั ิว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ ทรอนิกส์ (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ.2551
❖ พระราชบัญญตั ิว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ ทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2552
❖ พระราชบัญญตั ิว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ ทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
❖ พระราชบัญญตั ิสานกั งานพฒั นาธุรกรรมทางอิเลก็ ทรอนิกส์ พ.ศ.2562
❖ พระราชกฤษฎกี ากาหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ท่ียกเว้นมิให้นากฎหมายว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเลก็ ทรอนิกส์มาใช้บงั คับ พ.ศ.2549
❖ พระราชกฤษฎกี ากาหนดหลกั เกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเลก็ ทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.

2549
❖ พระราชกฤษฎกี าว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเลก็ ทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

ภำพที่ 8.3 กฎหมำยธุรกรรมทำงอิเลก็ ทรอนิกส์
ที่มา:Yoo (2020)

ท่มี า https://www.youtube.com/watch?v=CMosbJngW90

25 ก.พ. 2021 ท่มี า https://www.youtube.com/watch?v=CMosbJngW90

2.กฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล

❖ พระราชบญั ญตั ิคมุ้ ครองขอ้ มลู สว่ นบคุ คล พ.ศ.2562

ภาพท่ี 8.4 กฎหมายการคมุ้ ครองขอ้ มลู สว่ นบคุ คล

ที่มา:Yoo (2020)

2.กฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล

PDPA คืออะไร ?
พ.ร.บ คุม้ ครองขอ้ มลู ส่วนบุคคล หรือ ยอ่ มำจำก Personal Data Protection Act
บทบญั ญตั ิที่ใหค้ วำมคุม้ ครองขอ้ มูลส่วนบุคคลของ “บุคคลธรรมดำ” ใหส้ ิทธ์ิในกำร
แกไ้ ข, เขำ้ ถึง หรือ แจง้ ลบขอ้ มลู ท่ีใหไ้ วก้ บั องคก์ รเป็นตน้ และกำหนดบทบำทหนำ้ ที่
และบทลงโทษหำกองคก์ รไม่ปฏิบตั ิตำม

2.กฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล

ขอ้ มูลแบบไหนเป็น “ขอ้ มูลส่วนบุคคล” ขอ้ มูลส่วนบุคคล คือ ขอ้ มูลเก่ียวกบั บุคคลที่ทำใหร้ ะบุตวั บุคคลได้ ท้งั
ทำงตรงและทำงออ้ ม
1. เลขบตั รประจำตวั ประชำชน ช่ือ – นำมสกุล
2. ที่อยู่
3. เบอร์โทรศพั ท์
4. อีเมล
5. ขอ้ มูลทำงกำรเงิน
6. เช้ือชำติ
7. ศำสนำหรือปรัชญำ
8. พฤติกรรมทำงเพศ
9. ประวตั ิอำชญำกรรม
10. ขอ้ มูลสุขภำพ

2.กฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล

เจำ้ ของขอ้ มลู ส่วนบุคคล มีสิทธิอะไรบำ้ ง ?
1) สิทธิไดร้ ับกำรแจง้ ใหท้ รำบ
2) สิทธิขอเขำ้ ถึงขอ้ มลู ส่วนบุคคล
3) สิทธิขอใหโ้ อนขอ้ มูลส่วนบุคคล
4) สิทธิขอใหแ้ กไ้ ขขอ้ มลู ส่วนบุคคล
5) สิทธิคดั คำ้ นกำรเกบ็ รวบรวมใชห้ รือเปิ ดเผยขอ้ มูลส่วนบุคคล
6) สิทธิขอใหล้ บหรือทำลำยหรือทำใหข้ อ้ มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้ มูลท่ีไม่สำมำรถ
ระบุตวั บุคคลได้
7) สิทธิขอใหร้ ะงบั กำรใชข้ อ้ มลู ส่วนบุคคล

2.กฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล

ขอ้ ยกเวน้ ที่สำมำรถเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู ส่วนบุคคลไดโ้ ดยไม่ตอ้ งขอควำมยนิ ยอม
❖ Scientific or Historical Research เป็นกำรจดั ทำเอกสำรประวตั ิศำสตร์ จดหมำยเหตุ

กำรศึกษำวจิ ยั หรือสถิติ
❖ Vital Interest เพื่อป้องกนั หรือระงบั อนั ตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล

เช่น กำรเขำ้ รับบริกำรทำงกำรแพทย์ ณ โรงพยำบำล
❖ Contract เป็นกำรจำเป็นเพ่อื กำรปฏิบตั ิตำมสญั ญำ เช่น เจำ้ ของขอ้ มูลส่วนบุคคลทำ

สญั ญำกยู้ มื เงินจำกธนำคำร ธนำคำรสำมำรถเกบ็ รวบรวมใช้ หรือเปิ ดเผยขอ้ มูลส่วน
บุคคลน้นั ไดต้ ำมวตั ถปุ ระสงคข์ องสญั ญำ

2.กฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล

ภาพท่ี 8.4 กฎหมายการคมุ้ ครองขอ้ มลู สว่ นบคุ คล

ที่มา:Yoo (2020)

ท่มี า https://www.youtube.com/watch?v=V8A7OqqY980

3.กฎหมำยกำรกระทำควำมผดิ เกี่ยวกบั
คอมพวิ เตอร์

❖พระรำชบญั ญตั ิกำรกระทำผิดทำงคอมพวิ เตอร์ พ.ศ.2550
❖พระรำชบญั ญตั ิกำรกระทำผดิ เก่ียวกบั คอมพิวเตอร์ (ฉบบั ที่2)

พ.ศ.2560

ภำพที่ 8.5กฎหมำยกำรกระทำควำมผิดเก่ียวกบั คอมพิวเตอร์
ท่ีมา:Yoo (2020)

พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์ คืออะไร

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คือพระรำชบญั ญตั ิท่ีวำ่ ดว้ ยกำรกระทำผดิ เก่ียวกบั คอมพวิ เตอร์ ซ่ึง

คอมพวิ เตอร์ท่ีวำ่ น้ีกเ็ ป็นไดท้ ้งั คอมพวิ เตอร์ต้งั โตะ๊ คอมพิวเตอร์โนต้ บุค๊ สมำร์ตโฟน
รวมถึงระบบต่ำงๆ ที่ถกู ควบคุมดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ดว้ ย ซ่ึงเป็นพ.ร.บ.ที่ต้งั ข้ึนมำ
เพ่อื ป้องกนั ควบคุมกำรกระทำผดิ ที่จะเกิดข้ึนไดจ้ ำกกำรใชค้ อมพิวเตอร์ หำกใคร
กระทำควำมผิดตำมพ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์น้ี กจ็ ะตอ้ งไดร้ ับกำรลงโทษตำมที่พ.ร.บ.
กำหนดไวป้ ัจจุบนั มีคนใชค้ อมพิวเตอร์ รวมถึงสมำร์ตโฟนเป็นจำนวนมำก บำงคนก็

อำจจะใชใ้ นทำงที่เป็นประโยชน์ แต่บำงคนกอ็ ำจใชส้ ิ่งน้ีทำร้ำยคนอื่นในทำงออ้ มดว้ ย
กไ็ ดซ้ ่ึงบำงเหตุกำรณ์กส็ ร้ำงควำมเสียหำยไมน่ อ้ ยเลย เพือ่ จดั กำรกบั เร่ืองพวกน้ี เลย
ตอ้ งมีพ.ร.บ.ออกมำควบคุม

พ.ร.บ. คอมพวิ เตอร์ มีกี่ฉบบั

ประเทศไทย มี พ.ร.บ. คอมพวิ เตอร์ มำแลว้ 2 ฉบบั คือ ฉบบั แรก ปี 2550 และ ฉบบั สอง

ปี 2560 โดยฉบบั ที่ใชง้ ำนปัจจุบนั คือ ฉบบั ปี 2560
ควำมแตกต่ำงสำคญั ระหวำ่ งฉบบั ปี 2560 กบั 2550 คือ แกไ้ ขมิให้ “ควำมผิดหม่ิน
ประมำท” เป็นควำมผิดตำม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ อีกต่อไป เพรำะในอดีต ควำมผิดหมิ่น
ประมำท ถือวำ่ เขำ้ ข่ำยผดิ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ซ่ึงกฎหมำยระบุวำ่ ไม่สำมำรถยอมควำม
ได้ ดงั น้นั แมต้ ่อมำ คู่ควำมจะเจรจำยอมควำมสำเร็จ หรืออยำกถอนฟ้อง ศำลกไ็ ม่
สำมำรถใชด้ ุลพิจนิจท่ีจะไมล่ งโทษคู่ควำมได้ ส่งผลใหม้ ีคดีฟ้องร้องข้ึนศำลจำนวนมำก
และเกิดปัญหำทำงปฏิบตั ิเพื่อแกป้ ัญหำดงั กลำ่ ว จึงมีกำรนำ “ควำมผดิ หม่ินประมำท”
ออกจำก พรบ คอมพิวเตอร์ แต่ไปบงั คบั ใชด้ ว้ ยประมวลกฎหมำยอำญำแทน ทำใหก้ ำร

บงั คบั ใชก้ ฎหมำยมีประสิทธิภำพมำกข้ึน

ตวั อยำ่ ง กำรกระทำควำมผิดเก่ียวกบั พรบ คอมพิวเตอร์ พร้อมบทลงโทษ

กำรเขำ้ ถึงระบบคอมพวิ เตอร์ของผอู้ ื่นโดยมิชอบ ตวั อยำ่ งเช่น
กำรแฮคเกอร์ เขำ้ ไปดูขอ้ มูลคอมพวิ เตอร์คนอื่น โดยไม่ไดร้ ับอนุญำต
กำรใช้ username / password ของผอู้ ื่น Login เขำ้ สู่ระบบ โดยไมไ่ ดร้ ับกำรอนุญำต
บทลงโทษ
ตอ้ งระวำงโทษ จำคุกไมเ่ กิน 6 เดือน ปรับไมเ่ กิน 1 หมื่นบำท หรือท้งั จำท้งั ปรับ

ทำลำย แกไ้ ข ดดั แปลง นำไฟลอ์ นั ตรำยเขำ้ สู่คอม จนทำใหข้ อ้ มูลคอมพิวเตอร์ของผอู้ ่ืนเสียหำย ตวั อยำ่ งเช่น
กำรนำไฟลอ์ นั ตรำย เช่น ไวรัส มลั แวร์ มำสู่คอมพวิ เตอร์ของเพอ่ื น หรือ คนรู้จกั จนระบบคอมพิวเตอร์เสียหำย
กำรแฮคเกอร์ เขำ้ ไปดูขอ้ มูลคอมพวิ เตอร์คนอื่น โดยไมไ่ ดร้ ับอนุญำต
กำรใช้ username / password ของผอู้ ่ืน Login เขำ้ สู่ระบบ โดยไม่ไดร้ ับกำรอนุญำต
บทลงโทษ
ตอ้ งระวำงโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบำท หรือท้งั จำท้งั ปรับ

ท่มี า https://www.youtube.com/watch?v=LwMSsneKuzc

หลกั การพระราชบญั ญตั ิ
ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบคุ คล

ข้อมลู แบบไหนเป็น “ข้อมลู ส่วนบคุ คล” ข้อมลู ส่วนบคุ คล คือ ข้อมลู เก่ียวกบั บคุ คลที่ทา
ให้ระบตุ วั บคุ คลได้ ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น

เลขบัตรประจำตัวประชำชน ข้อมูลทำงกำรเงนิ
ช่ือ – นำมสกุล ข้อมูลสุขภำพ
ประวตั ิอำชญำกรรม
ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

อเี มล เชื้อชำติ


Click to View FlipBook Version