The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ล็อตเตอรี่ไปรษณีย์(หน้าเดี่ยว)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by graphic, 2022-03-24 05:25:05

ล็อตเตอรี่ไปรษณีย์(หน้าเดี่ยว)

ล็อตเตอรี่ไปรษณีย์(หน้าเดี่ยว)

สมดุ จด
ล็อตเตอรี่

นึกถงึ ผี นกึ ถึงกบ นึกถึงเรา

เทคนิคการซือ้ หวยยังไงใหถ้ กู

เรม่ิ กันท่ี เคล็ดลับถกู หวย จากทฤษฎีความน่าจะเปน็ กันก่อน
เมือ่ คณุ ซอื้ หวยคณุ ก็ต้องหวงั ถกู รางวลั ที่ 1 ไม่ก็รางวลั 2 ตัวทา้ ย
หรอื 3ตวั ทา้ ยอยแู่ ลว้ ซง่ึ ตามสถติ กิ ารออกรางวลั สลากกนิ แบง่ รฐั บาลพบ
วา่ ในสลาก 1,000,000 ใบ มีสลากเพยี ง 14,168 ใบเทา่ น้ันทถี่ กู
รางวลั หากจะคิดเปน็ เปอรเ์ ซน็ ต์ก็มเี พยี งแค่1.4168%เทา่ น้ันและหวยนั้

นออกรางวลั โดยการสมุ่ ตัวเลข

แต่ถึงแม้จะรูด้ ีวา่ โอกาสถกู หวยเปน็ ไปได้ยากมาก แต่เงนิ รางวลั หลัก
ล้านมนั ชา่ งล่อใจเหลือเกิน จึงหยุดความเสย่ี งนี้ไม่ได้ หรอื บางคน เคย
ถกู มาแล้วก็อยากทจี่ ะสมั ผสั กลิ่นของเงนิ แบบน้ันอีกฉะน้ันวธิ หี าเลขเด็ด
กับวธิ แี ทงหวยยงั ไงให้ถกู ทอี่ ยากให้คอหวยทงั้ หลายทดลองไปใชก้ ันดู

ดสู ถิติการออกหวยย้อนหลัง

ศกึ ษาสถิติของหวยวา่ เลขไหนออกบอ่ ยทสี่ ดุ เพราะในการออกเลข
แบบสมุ่ เลขแต่ละตัวจะมโี อกาสออกได้เทา่ ๆ กัน ดังน้ันเลขทอี่ อกน้อย

ทสี่ ดุ จะมีโอกาสเกิดได้มากกวา่ เลขทอ่ี อกบอ่ ยแล้ว

กระจายความเสีย่ งในการซอื้ หวย

การจะซอ้ื หวยให้ถกู หรอื วธิ ถี กู หวยทกุ งวดน้ันคณุ ต้องรูจ้ ักกระจาย
ความเสยี่ ง ถึงแม้วา่ เงนิ ทไี่ ด้มาจะน้อยแต่โอกาสในการถกู หวยมมี าก
ยกตัวอยา่ งเชน่ คณุ จะซอ้ื เลข 9 คณุ ก็ต้องเลือกซอื้ แบบ 19 ประตู ดังนี้

09, 19, 90, 91, … ,98, 89 วธิ แี บบน้ีจะทาํ ให้คณุ ถกู หวยได้มากขน้ึ
หรอื เลือกกระจายความเสยี่ งด้วยการ เล่นหวยต่างประเทศ เชน่ หวย
ลาว หวยฮานอย หวยหุ้นต่างประเทศ ก็สามารถสรา้ งโอกาสและราย
ได้มากขนึ้ เนื่องจากหวยเหล่านี้ มกี ารเดิมพนั ได้หลากหลายรอบเวลา

10 ฝันยอดฮติ ทํานายเลขเดด็

* ฝันเห็นงู
เลขทนี่ ําไปเก็งโชคได้คือ 56 66 559 55 566 568

* ฝนั เหน็ เลอื ด
เลขทน่ี ําไปเก็งโชคได้คือ 76 67 78 87 275 378 786

* ฝันเห็นพระพุทธรูป
เลขทนี่ ําไปเก็งโชคได้คือ 88 27 78 288 287 289

* ฝนั เห็นนก
เลขทนี่ ําไปเก็งโชคได้คือ 14 17 19 114 117 917

* ฝันเห็นตวั เองตาย
เลขทนี่ ําไปเก็งโชคได้คือ 07 04 407 714 447

* ฝันเห็นอุจจาระ
เลขทน่ี ําไปเก็งโชคได้คือ 05 06 07 805 806 807

* ฝนั เหน็ เดก็ ทารก
เลขทนี่ ําไปเก็งโชคได้คือ 31 34 33 361 341 331

* ฝนั เห็นเงิน
เลขทนี่ ําไปเก็งโชคได้คือ 66 69 369 766 664

* ฝันเหน็ ผี
เลขทนี่ ําไปเก็งโชคได้คือ 66 69 606 669 667

* ฝันเห็นพระจันทร์
เลขทนี่ ําไปเก็งโชคได้คือ 07 87 708 781 370

8 วธิ ีถูกหวยทุกงวด

บางคนซอ้ื ทกุ งวด เล่นมาทง้ั ชวี ติ แต่ไม่เคยถกู รางวลั เลย บางคนอาจจะ
นาน ๆ จะถกู สกั ที หรอื วา่ บางคนถกู เกือบทกุ งวด ทงั้ ๆทแ่ี ทบจะไมไ่ ด้
ตั้งใจซอ้ื ด้วยซา� แต่กลับถกู รางวลั แบบงง ๆ สาํ หรบั ใครทอี่ ยากจะถกู
รางวลั และลองมาสารพดั เทคนิคแล้วแต่ก็ยงั ไมเ่ ขา้ เปา้ สกั ที ก็คงต้อง
พง่ึ ดวงเขา้ สายมเู ตลกู ันสกั หน่อย ซงึ่ เราจะมาบอกเทคนิคการเสยี่ งโชค
อยา่ งมกี ๋ึน ตามแบบฉบบั ของ “อ.เจน เปิดลิขติ ธูปพยากรณ์” กับ 10 วธิ ี

ถกู หวยทกุ งวด เพม่ิ สริ มิ งคลให้กับตัวเอง ดังต่อไปน้ี

1 ห้ามแช่งผูอ้ นื่

สาํ หรบั คนทเ่ี ปน็ นักเสยี่ งโชคสง่ิ ทหี่ ้ามทาํ เปน็ อยา่ งยงิ่ น่ันคือ การไป
ขดั ลาภคนอื่นเด็ดขาด ยกตัวอยา่ งเชน่ ถ้าคณุ เห็นคนใกล้ตัวของคณุ
กําลังทจ่ี ะซอ้ื ลอตเตอร่ี ห้ามไปทกั ทว้ งเด็ดขาด หรอื ไปขดั ลาภคนอื่น
เดด็ ขาดไมอ่ ยา่ งนน้ั ตวั เลขทคี่ ณุ จําไวม้ โี อกาสคาดเคลอื่ นไดแ้ ละทสี่ าํ คญั
ผทู้ เ่ี สย่ี งโชคนั้นไมค่ วรไปดถู กู เลขของคนอื่นเด็ดขาดไมว่ า่ เลขของเขาจะ
มาจากแหล่งใดก็ตาม เพราะจะทาํ ให้เทพเจ้าแห่งโชคลาภไม่เขา้ ขา้ งคณุ
และจะทาํ ใหง้ วดนั้นคณุ มสี ทิ ธทิ์ จี่ ะคาดเคลื่อนในเรอื่ งของการถกู หวยไป

2 ห้ามเล่นเลขเดิม เกนิ กวา่ 4 งวด

รูห้ รอื ไมว่ า่ การเล่นเลขซา� ๆ เลขเดิม ๆ ติดกันเกินกวา่ 4 งวด น้ันจะทาํ ให้
ดึงเลขตัวอื่นของคณุ ไม่ถกู ไปด้วย ดังน้ันใครทม่ี ีเลขในใจตามซอ้ื เกิน 4
งวดแล้วก็ยงั ไมถ่ กู แนะนําให้พกั การเล่นเลขนั้น ๆ ไปก่อนสกั 1-2 งวด
แล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ เพราะหากตามเลขเดิมเลขซา� ๆ 4 งวดติดกัน

อาจทาํ ให้คณุ น้ันชวดเรอ่ื งโชคลาภได้

3 หา้ มหยิบยมื เงนิ คนอนื่ ในการเสยี่ งโชคเด็ดขาด

เขา้ ใจวา่ ยคุ น้ีเปน็ สงั คมไรเ้ งนิ สดบางคนไมไ่ ดพ้ กเงนิ จงึ อาจมกี ารไปหยบิ
ยมื เงนิ คนอื่นเพอ่ื มา ซอื้ หวย ซอ้ื ลอตเตอรี่ เกิดขน้ึ ซง่ึ จรงิ ๆ แล้วสามารถ
ยมื ได้แต่ก็ควรทจี่ ะคืนเงนิ ใหเ้ ขาทนั ทใี นวนั น้ันไมค่ วรคืนเงนิ ขา้ มวนั หรอื
ไมค่ วรรอหวยออกก่อนแล้วค่อยคืนเงนิ เพราะหากทาํ แบบน้นั จะเปน็ การ
ฉดุ โชคลาภของตวั เองทาํ ใหล้ อตเตอรใ่ี บนัน้ มโี อกาสถกู นอ้ ยนดิ เดยี วหรอื
ไม่มีโอกาสถกู เลยหรอื ในกรณีทใ่ี ครมีโอกาสได้ไปจับฉลากอะไรมาแล้ว
ได้ของขวญั เปน็ ลอตเตอรี่ อยากแนะนําให้คณุ มอบเงนิ คืนกลับไป 1 บาท
เพอื่ เปน็ การแลกกับลอตเตอรท่ี เี่ ขามอบให้กับคณุ เพอื่ เปน็ การแก้เคล็ด

เผอ่ื วา่ การเสย่ี งโชคของคณุ ในครงั้ นั้นหรอื การได้รบั ลอตเตอรี่
ในครง้ั น้ันจะได้ถกู หวยกันทงั้ ผใู้ ห้และผรู้ บั

4 หากคุณถกู หวย 4 งวดติดกันให้หยดุ เลน่ งวดตอ่ ไป

อยา่ งทบี่ อกไปวา่ โอกาสการถกู หวยน้ันเปน็ ไปได้ยาก แต่หากดวงคนที่
ถกู หวย 4 งวดติดกันสว่ นใหญแ่ ล้วจะเปน็ คนทดี่ วงขน้ึ ฉะน้ันแล้วเมอ่ื
คณุ ได้รบั โชคลาภมาแล้วถึง 4 งวด อยากให้คณุ หยุดเล่นในงวดท่ี 5

ก่อน เพอื่ ให้พลังโชคลาภในตัวคณุ ได้ถกู กระต้นุ อีกครง้ั หน่ึง

5 ห้ามบนบานสงิ่ ศกั ดสิ์ ทิ ธิ์

ไมค่ วรบนบานสง่ิ ศกั ดิ์สทิ ธเ์ิ พอื่ ให้คณุ ถกู หวย แต่ถ้ามีโอกาสไปสกั การะ
สงิ่ ศกั ด์ิสทิ ธิ์ สงิ่ ทคี่ วรขอก็อาจจะขอให้สงิ่ ศกั ด์ิสทิ ธนิ์ ้ันได้มอบในเรอ่ื ง
ของโชคลาภให้ ไม่ต้องไปคาดหวงั วา่ อยากจะได้รางวลั ท่ี 1 หรอื รางวลั

อะไร เพราะถ้าคณุ มโี ชคสงิ่ ศกั ด์ิสทิ ธกิ์ ็จะมอบโชคให้กับคณุ อยูด่ ี
ไม่วา่ คณุ จะอ้าปากขอหรอื ไม่ก็ตาม

6 แบง่ เงินถกู หวย
การบรหิ ารเงนิ ถกู หวยเปน็ อกี เรอื่ งทคี่ วรใหค้ วามสาํ คญั โดยสามารถแบง่
เงนิ ทถี่ กู หวยออกเปน็

3% ให้นําไปใสก่ ระปุกเพอ่ื เปน็ เงนิ ขวญั ถงุ

**4% ให้ไปทาํ บุญ ทาํ บุญอะไรก็ได้ และให้กรวดน�า อุทศิ บุญให้

กับเทวดาผรู้ กั ษาตัวเรา ครูบาอาจารย์ บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวร
โดยแนะนําให้ทาํ ภายใน 15 วนั หลังจากทค่ี ณุ ได้เงนิ จากผใู้ ห้รางวลั หวย
ทางเลอื กเพยี งเทา่ นกี้ เ็ ปน็ วธิ ถี กู หวยทกุ งวดแถมยงั มเี งนิ ขวญั ถงุ ใหต้ อ่ ยอด
ในงวดต่อ ๆ ไปอีกด้วย

7 หลกั การขึน้ เงนิ ลอตเตอรเี่ พือ่ รบั โชคอย่างตอ่ เนอื่ ง

เมื่อใดก็ตามทค่ี ณุ ถกู หวย ให้คณุ ขน้ึ เงนิ ภายใน 15 วนั หลังหวยออก
ไมค่ วรขนึ้ เงนิ ขา้ มผา่ นไปในการออกหวยงวดใหม่เพราะถา้ ทาํ แบบนัน้ โชค
ลาภของคนนั้นจะขาดชว่ ง และทสี่ าํ คัญหากอยากได้ วธิ ถี กู หวยทกุ งวด

8 แก้ปัญหาโชคลาภเฉยี ดไปเฉียดมา

ทผ่ี า่ นมาเรามักจะใชค้ ําวา่ “เฉียด” มากกวา่ “ถกู ” อยูเ่ สมอ ความหมาย
ของคําวา่ เฉียดก็คือเราไม่ได้แมแ้ ต่บาทเดียววธิ แี ก้ดวงลักษณะแบบนี้

ทาํ ได้โดย

**ททาํ าํ คคววาามมสสะะออาาดดหห้ิงิ้งพพรระะสสาํ าํ หหรรบั บั ใใคครรไไมมม่ ่มีหีห้ิง้ิงพพรระะออาาจจททาํ าํ คคววาามม

สสะอะอาาดดสสรอร้ อ้ยยหหรอรื อืสสง่ิ ศง่ิ ศกั กัดดิ์สิ์สทิ ทิ ธธท์ิ ท์ิ บี่ บี่ ูชูชาาออยยูก่ ูก่็ได็ได้ ้

**กกรระะตต้นุ ้นุ โโชชคคลลาาภภขขอองงตตัวัวคคณุ ณุ ดด้ว้วยยกกาารรสสววดดออิติติปิปิโโิ สสมมาากกกกววา่ า่ ออาายยุ ุ

11จจบบแแลล้ว้วกก็ ็คคาาถถาาเเงงนิ นิ ลล้า้านน99จจบบตติดิดตต่อ่อกกันันททกุ กุ คคืนืน9

สตู รการแทงเลขเดด็

สูตรที่ 1
สําหรบั สตู รนจี้ ะนําเลขจากสามตวั บนและกส็ องตวั ดา้ นลา่ งครง้ั ปจั จบุ นั มาหารกนั ภาย
หลังไดค้ ําตอบมาแลว้ ให้นาํ เลข ตงั้ แตห่ ลักลําดบั ทีส่ ามข้างหลัง จดุ ทศนยิ มนับไปสาม
ตวั มาเป็นแถวทาง

สูตรที่ 2
สตู รนีจ้ ะต้องนําผลออกของปจั จุบัน โดยใช้ หลกั สิบบน + หลกั หน่วยบน + 1 ผลทเี่ กดิ
ออกมานนั้ ให้นาํ เอาเลขหลักหนว่ ยมา วงิ่ บน-ดา้ นล่าง ในรอบถดั ไป

สตู รที่ 3
สตู รหาเลขเด่นสองตัว ใชจ้ ํานวนหลักรอ้ ยของผลสามตวั ตรง มานบั ไปต่ออกี 2 จะได้
เลขเดน่ 2 ตวั เลขทีอ่ อกปจั จุบัน 898 56 โดยเหตนุ ี้ เอา 8 มานับถดั ไปอีก 2 จะได้
9 – 0 นําเลขทีไ่ ดไ้ ปซอื้ รูด 19 ประตรู อบถดั ไป

สตู รที่ 4
สตู รนใี้ ช้เลขหา้ ตวั ทงั้ ผองทีอ่ อกมาบวกกันทัง้ ปวง แลว้ ต่อจากนนั้ เอาผลทเี่ กิดมาบวก
3 เลขทอี่ อกปัจจุบนั 898 56 เอามาบวกกนั ทัง้ หมดทัง้ ปวง 8+9+8+5+6 = 36 เลขรอง
เป็น 6 เอามาบวก 3 จะได้ 9 เอาเลข 9 เป็นเลขเด่น แล้วกซ็ ือ้ รูด 19 ประตูในรอบตอ่ ไป

สถิติหวยยอ้ นหลงั ปี พ.ศ. 2564

งวดท่ี รางวลั ที่ 1 2 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง 3 ตัวหน้า, 3 ตัวล่าง

30/12 819068 68 068 36 591 979 419 547
16/12 639235 35 235 83 097 629 476 522
01/12 077258 58 258 82 739 740 401 485
16/11 032761 61 761 57 471 648 245 844
01/11 045037 37 037 95 247 458 331 755
16/10 386372 72 372 38 602 964 295 798
01/10 578171 71 171 83 285 361 379 449
16/09 070935 35 935 90 609 817 007 379
01/09 114475 75 475 79 278 302 123 458
16/08 046750 50 750 23 421 666 160 355
01/08 910261 61 261 69 103 307 004 785
16/07 556725 25 725 70 058 174 233 927
01/07 713517 17 517 29 073 794 414 511
16/06 691861 61 861 17 007 054 447 668
01/06 292972 72 972 45 193 620 723 978
16/05 684579 79 579 14 615 843 276 970
02/05 501272 72 272 18 018 306 129 498
16/04 100787 87 787 56 013 143 264 478
01/04 472270 70 270 05 283 755 393 577
16/03 890422 22 422 19 036 902 256 396
01/03 835538 38 538 73 290 838 051 806
16/02 424603 03 603 39 318 861 057 817
01/02 912307 07 307 97 248 605 282 651
17/01 384395 95 395 15 367 653 566 878

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชดุ ท่ี

บน โต๊ต ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ทอี่ ยู่ เปิดรา้ นวนั จันทร์ - อาทิตย์ เฉพาะวนั ที่ 5 และวนั ที่ 20 02-639-8674
ถนนเทศบาลสงเคราะห์ 6.30 - 18.00 น. 6.30 -15.30 น.
แขวงลาดยาว
เขตจตจุ ักร กทม. 10900.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน่วยที่ 2 การจัดสวนในภาชนะ
Next Book
Best Motor Insurance in UAE Under Affordable Range