The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by graphic, 2022-07-07 04:02:11

Talance proposal

Talance proposal

Tech Talent Solution
for Startup/Tech
Company

แพลตฟอร์มทาเลนตส์ ายเทคโนโลยีจากท่วั ประเทศ

091-719-4149 (K’Woonsen) [email protected] www.talance.tech

Who are we?
Talance - Tech Talent On Demand

แพลตฟอรม์ Freelance Developer ทม่ี รี ะบบคดั
กรองแบบเดียวกบั บรษิ ัทชน้ั นำ�ระดับโลก เพ่ือให้คณุ
ม่นั ใจว่าจะได้คนท่เี กง่ ไปร่วมงาน และพร้อมเร่มิ งานกบั
คณุ ภายใน 7 วัน

ร่วมงานกบั ทาเลนตไ์ ดง้ ่ายกว่าแบบเดิม ๆ

Work from Anywhere&Anytime ไมเ่ พียงแต่
ชว่ ยใหค้ ุณเข้าถึงฟรแี ลนซจ์ ากทว่ั ประเทศ แต่รวมถึง
พนักงานประจำ�จากบริษทั ชน้ั น�ำ

ตอบโจทยค์ วามตอ้ งการทเ่ี ปล่ยี นแปลงบ่อย

จา้ งงานตามเวลาท�ำ งานจริง(T&M) หมดปญั หา
requirement เปลย่ี นบอ่ ย

ระบบจบั คูท่ ด่ี ีทส่ี ดุ (Talent Matching)

ใช้ 20 ขดุ ขอ้ มลู ในการจบั คู่ และถกู ยนื ยันด้วยอัตรา
การจ้างซำ�้ สูงถึง 95%

รว่ มงานกับคนท่ใี ชเ่ ท่าน้นั

เปลย่ี นทาเลนตโ์ ดยไม่มคี ่าใชจ้ ่ายในชว่ งทดลองงาน*

*เม่อื ซอ้ื บริการมากกว่า 168 ชว่ั โมง

091-719-4149 (K’Woonsen) [email protected] www.talance.tech

Area of service

> ReactJS, Vue.js, Angular, etc.

> Angular + .Net

091-719-4149 (K’Woonsen) [email protected] www.talance.tech

ขน้ั ตอนการจ้าง

1. Give Requirement

พู ดคุยกับทมี Talance Expert เพ่ือเขา้ ใจถึงเปา้ หมาย
ของโปรเจกต์ และความตอ้ งการเชงิ เทคนิคของคุณ

Goal Timeline Requirement Budget

2. Get Shortlisted Candidate

ภายใน 3 วัน คณุ จะไดท้ ำ�ความร้จู กั กับทาเลนตจ์ ากระบบ
จับคู่ท่ใี ช้ข้อมูลมากถึง 20 ชุดข้อมลู เช่น ภาษาท่เี ขียน
(Tech stack), ประวัตกิ ารทำ�งาน, อุตสาหกรรม, โซลชู นั ,
การสอ่ื สาร, รปู แบบการท�ำ งาน และอ่นื ๆ

091-719-4149 (K’Woonsen) [email protected] www.talance.tech

ขน้ั ตอนการจ้าง

3. Interview

พู ดคุยกับทาเลนต์เกย่ี วกบั ประสบการณ์การท�ำ งานท่ผี า่ นมา
พรอ้ มประเมินเวลาการทำ�ในโปรเจกต์ของคณุ รวมทง้ั รปู
แบบการท�ำ งานและการติดต่อสอ่ื สาร

4. Working

ระบบการตดิ ตามการท�ำ งานของทาเลนตผ์ ่าน Timesheet
ทใ่ี ห้คณุ สามารถเห็นการทำ�งานในระดบั ชว่ั โมง พร้อมทีม
Customer success ทค่ี อยติดตามแจง้ เตือนเม่อื เวลาท่ี
คุณซ้อื ใกลห้ มด เพื่อให้คณุ ทำ�งานได้อยา่ งราบร่นื ไม่มีสะดุด

091-719-4149 (K’Woonsen) [email protected] www.talance.tech

บรกิ ารจ้าง Freelance Developer
เร่มิ ตน้ ท่ี 400 บาท/ชว่ั โมง, Senior developer ราคาเร่มิ ต้นท่ี 650 บาท/ช่วั โมง

ทดลองท�ำ งานรว่ มกับ freelance
เพ่ือใหม้ ่นั ใจในความสามารถ

เร่มิ ต้นท่ี 20 ชว่ั โมง
ราคาเร่มิ ต้น 8,000 บาท

ทำ�งานร่วมกับ freelance ทค่ี ณุ ไว้ใจ จ้างงานแบบระยะยาว เพ่ือให้ freelance จ้างงานมากกวา่ 3 เดือน (400+ ช่วั โมง)
ว่างรับงานกบั คุณไปตลอด
ซอ้ื บริการ 100 ชว่ั โมง โปรดตดิ ต่อทีมขายเพ่ื อรบั
รับฟรี 5 ช่วั โมง ซอ้ื บริการ 200 ชว่ั โมง ส่วนลดพิ เศษ

รับฟรี 10 ชว่ั โมง

091-719-4149 (K’Woonsen) [email protected] www.talance.tech

Testimonial

Wason Liwlompaisan Roonglit Chareonsupkul

CTO of MFEC Public Company Limited CTO at Srichand

"ขอ้ ดขี อง Talance ทแี่ ปลกจากทอี่ นื่ เลย ก็คอื เรา "Talance สามารถหา developer ทมี่ สี กลิ ตามที่
เชอื่ ถือฟรีเเลนซไ์ ด้โดยไม่ตอ้ งสร้างความสมั พั นธ์ บอกได้ และ คนทจี่ ัดหามาให้สามารถท�ำ งานได้อย่าง
ระหว่างกนั แบบเมอื่ ก่อน" มอื อาชพี "

Nattawat W. Somkiat S.

Solution Architect at Ericsson Technical Lead at GMMTV

"Developer มีคณุ ภาพสงู ท�ำ งานรวดเรว็ ผลงาน "ขอ้ ดขี องการจ้าง Talance คอื การจ้างคนทมี่ สี กิล
ได้คณุ ภาพมาตรฐาน สามารถทำ�งานรว่ มเป็นทมี ได"้ แบบเจาะจงได้ ซงึ่ ทำ�ไดย้ ากหากตอ้ งการจ้างพนักงาน
ประจ�ำ "

091-719-4149 (K’Woonsen) [email protected] www.talance.tech

Tech Freelancers ในทกุ โปรเจกต์สำ�คญั ขององคก์ ร

ขอขอบคณุ ทกุ องคก์ รท่ไี วใ้ จในคณุ ภาพ Talent จากเรา

‘Talance ได้รบั เลอื กให้เป็น 1 ใน 10 ผเู้ ขา้ ร่วมงาน หมอผงิ ชวนสอ่ งเทรนดก์ ารทำ�งานแบบมีชีวติ อิสระ
Hackathon: Finding the Best Enabler ภายใต้ ทหี่ ลายคนก�ำ ลังสนใจอย่าง Gig Worker
โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for
SMEs’

091-719-4149 (K’Woonsen) [email protected] www.talance.tech


Click to View FlipBook Version