The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการพัฒนาตนเอง-624112006 ปี กศ.2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by keng.160719788, 2022-06-15 01:49:29

รายงานการพัฒนาตนเอง-624112006 ปี กศ.2564

รายงานการพัฒนาตนเอง-624112006 ปี กศ.2564

รายงานผลการพัฒนาตนเอง

การอบรมหลักสตู รสถาบนั คุรพุ ฒั นารบั รอง ตามหลกั เกณฑ์ ว 23/2561
ช่อื หลักสูตร

การพฒั นาสมรรถนะครผู ู้จัดกิจกรรมกลมุ่ สาระการเรยี นรูส้ ังคมศึกษา
ศาสนา และวฒั นธรรม ในการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ตามรูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียน เพ่ือสง่ เสริมการคดิ เพื่อการตดั สินใจเชงิ จริยธรรม
ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย รหสั หลกั สตู ร 624112006

ปกี ารศึกษา 2564

นางสาวนิธินนั ท์ อุปโคตร
ตำแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเดอื่ ศรีไพรวลั ย์
สังกดั องคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวดั สกลนคร

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โทร 042-166638

ที่ สน 51008.8/82 วันท่ี 31 สงิ หาคม 2564

เรอ่ื ง รายงานสรุปผลการอบรมพัฒนา(ออนไลน)์ หลกั สูตรการพัฒนาสมรรถนะครูผู้จดั กจิ กรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการจดั กจิ กรรมการเรยี นรตู้ ามรปู แบบการจดั กจิ กรรมการเรยี น

เพ่อื สง่ เสรมิ การคิดเพ่ือการตัดสินใจเชงิ จรยิ ธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลกั สูตร 624112006

เรียน ผอู้ ำนวยการโรงเรียนเดอื่ ศรีไพรวลั ย์

ดว้ ยข้าพเจ้า นางสาวนิธนิ นั ท์ อปุ โคตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรยี นเด่อื ศรไี พรวัลย์ อำเภอวานรนิวาส จงั หวดั สกลนคร ไดเ้ ข้าอบรมหลักสูตรหลักสูตรการพฒั นาสมรรถนะครผู ู้

จดั กจิ กรรมกลมุ่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการจดั กจิ กรรมการเรียนรตู้ ามรูปแบบการจดั

กิจกรรมการเรยี น เพ่ือส่งเสริมการคดิ เพ่ือการตดั สนิ ใจเชิงจรยิ ธรรม ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย รหัสหลักสูตร

624112006 เพ่ือพัฒนาตนเองตามหลกั เกณฑ์ ว 23/2561 ซง่ึ เปน็ หลักสูตรออนไลน์จัดอบรม โดย หน่วยพฒั นา

ครูบรษิ ทั อมร5885 พฒั นาบคุ ลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด ระหวา่ งวนั ท่ี 5 กรกฎาคม - 31

สงิ หาคม 2564 ท่ีผา่ นมา เนื่องจากเกดิ สถานการณว์ กิ ฤต โควดิ -19 ทำให้ข้าพเจา้ ไดเ้ ขา้ รว่ มการอบรมด้วยระบบ

ออนไลน์ และให้ได้รับชว่ั โมงพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ข้าพเจ้า จึงได้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2564 ได้เข้ารับ
การพฒั นาตนเอง เสร็จสน้ิ เรยี บร้อย และขอขอรายงาน สรุปผลการอบรมในครง้ั น้ี ดังเอกสารแนบน้ี

- แบบสรปุ รายงานการเขา้ อบรม (หลกั สตู รระบบออนไลน)์
- วุฒิบตั รผ่านการเขา้ อบรม
- หนังสอื ประกาศรับรองหลักสูตร จากสำนักงานเลขาธกิ ารคุรสุ ภา
จงึ เรียนมาเพ่อื โปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นางสาวนธิ ินันท์ อุปโคตร)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ทราบ
ความคดิ เหน็ ของผู้อำนวยการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงช่ือ)
(นายสุทัศน์ สุวรรณโน)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นเดอ่ื ศรไี พรวัลย์

รายละเอยี ดการอบรม
การพัฒนาสมรรถนะครผู ู้จดั กจิ กรรมกลมุ่ สาระการเรยี นรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในการจดั กจิ กรรมการเรียนรูต้ ามรปู แบบการจัดกจิ กรรมการเรียน เพ่อื สง่ เสรมิ

การคดิ เพ่อื การตดั สนิ ใจเชงิ จรยิ ธรรม ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

รหสั หลกั สตู ร 624112006

วธิ กี ารอบรม และเกณฑ์การพจิ ารณาผลการฝกึ อบรม
1. ผู้เข้าอบรมต้องอบรมให้ครบทกุ หนว่ ยการเรยี น จำนวน 11 หน่วย
โดยศกึ ษาวีดที ัศน์ ใบความรู้ และใบกจิ กรรมในแตล่ ะหนว่ ย
2. ดำเนินทดสอบประเมนิ ผลการอบรม (ทดสอบกอ่ นเรียน ทดสอบ PLC และทดสอบหลังเรียน)

เกณฑก์ ารพจิ ารณา
1. อบรมในแตห่ น่วยให้ครบ จำนวน 11 หนว่ ย ชวั่ โมงอบรมผ่านเกณฑร์ ้อยละ 80
2. ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบ PLC และทดสอบหลงั เรียน ผ่านเกณฑร์ อ้ ยละ 80
3. กรณีผูท้ ่จี ะได้รับวุฒิบัตร ต้องผ่านเกณฑ์ในขอ้ 1 และ ข้อ 2

องคค์ วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ หรืออน่ื ๆ
ที่ได้รบั ในการอบรมนำมาเพ่ือพฒั นางานของหนว่ ยงาน ดงั น้ี

การพฒั นานวัตกรรม ประเภท ชดุ การเรียนรู้ ที่ประกอบไปด้วย ใบความรู้ ใบกิจกรรม
แบบฝึกทกั ษะ และแบบทดสอบ ตามธรรมชาตริ ายวิชา ในการจดั กิจกรรมการเรียนรตู้ ามรูปแบบการจดั
กจิ กรรมการเรียน เพอื่ ส่งเสรมิ การคิดเพอ่ื การตัดสินใจเชงิ จริยธรรม ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

1. การเขยี นแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่เนน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคัญ บรู ณาการการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ตาม
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยี น เพอ่ื ส่งเสริมการคดิ เพ่ือการตัดสนิ ใจเชิงจริยธรรม โดยมขี น้ั การ
จัดกจิ กรรมการเรียนรู้ ดังน้ี
1.1 ขั้นนำเขา้ สูบ่ ทเรียน
1.2 ขน้ั เสนอองค์ความรู้ใหม่
1.3 ขั้นฝกึ ทกั ษะ
1.4 ข้นั แลกเปล่ียนเรยี นรู้
1.5 ขน้ั สรปุ

2. นำแผนการจดั การเรยี นรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเปน็ สำคญั ข้อ 2 ไปใชค้ วบคกู่ ับ นวตั กรรมประเภทสอ่ื
ในขอ้ 1 เพ่อื พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงจะส่งผลในการ
พฒั นาผูเ้ รยี นใหม้ คี ุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

3. การพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ( ว 22/2560) ประกอบด้วย ด้านความรู้ ดา้ น
ทกั ษะ และด้านความเปน็ ครู ปีการศึกษา 2562 เพื่อใชป้ ระเมนิ การขอมแี ละเลอ่ื นวทิ ยฐานะ ตาม
หลักเกณฑท์ ่ี ก.ค.ศ.กำหนด

แนะนำหลกั สูตร

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้จดั กจิ กรรมกลมุ่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และ
วฒั นธรรม ในการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ตามรปู แบบการจัดกิจกรรมการเรยี น เพ่ือสง่ เสรมิ

การคดิ เพอ่ื การตดั สนิ ใจเชงิ จริยธรรม ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

รหัสหลกั สตู ร 624112006

https://www.amorn8558.com/course/view.php?id=40

https://www.youtube.com/watch?v=KalUALSERRoการสรา้ งและพัฒนาหลกั สตู ร

https://www.youtube.com/watch?v=TL2hOvYZF1c
https://www.youtube.com/watch?v=ClpOdUvXR7g
https://www.youtube.com/watch?v=Y3kgJkFK2QQhttps://www.youtube.com/watch?v=bo2uEFzkX5Y

https://www.youtube.com/watch?v=Aa25IPsfL4ghttps://www.youtube.com/watch?v=OyI0j5c6NqE&t=47sการสรา้ งชมุ ชนการเรียนรทู้ างวิชาชพี (PLC)

https://www.youtube.com/watch?v=_A9OYrFwEzY
เอกสารประกอบการบรรยาย : แนวทางการดำเนนิ งานของเครอื ข่าย การพัฒนาวิชาชพี ผ่านกระบวนการ PLC

บรรยายโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธานคณะกรรมการกำกับ ตดิ ตาม และประเมนิ ผลการพัฒนาวิชาชีพ
ผ่านกระบวนการ PLC

https://drive.google.com/file/d/1hwse5dLr7P6rSMyp6Bqboy4vgZuM9GyZ/view

วีดีทศั น์
แนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย การพัฒนาวิชาชพี ผ่านกระบวนการ PLC
บรรยายโดย รศ.ดร.มนตรี แยม้ กสกิ ร ประธานคณะกรรมการกำกบั ติดตาม และประเมินผลการ

พฒั นาวชิ าชีพผ่านกระบวนการ PLC

https://www.youtube.com/watch?v=_A9OYrFwEzYการวจิ ยั เชิงปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=N4z0CB0_0bk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FJCmrrBVi68

การจดั ทำแฟม้ 3 ดา้ น 13 ตัวช้วี ดั

https://www.youtube.com/watch?v=--ENAEJHjAY

ตัวชว้ี ดั การประเมิน

ประเมิน 3 ดา้ น 13 ตวั ชว้ี ัด 1.1 สรา้ งและหรือพัฒนาหลกั สูตร
1.2 การจัดการเรยี นรู้
1. ด้านการจดั การเรยี นการสอน
8 ตวั ชวี้ ัด 1.2.1การออกแบบหน่วยการเรยี นรู้
1.2.2การจัดทาแผนการจดั การเรียนรู้/แผนการจดั การศกึ ษาเ พาะบุคคล
2. ดา้ นการบริหารจดั การชนั้ เรยี น
3 ตวั ช้วี ัด /แผนการสอนเ พาะบุคคล /แผนการจัดประสบการณ์
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
3. ดา้ นการพฒั นาตนเอง 1.2.4 คุณ าพผเู้ รยี น
และพฒั นาวิชาชพี 1.3 การสรา้ งและการพัฒนา ส่ือ นวตั กรรม เทคโนโลยที างการศกึ ษา และแหลง่ เรียนรใู้ นการจัดการเรยี น
2 ตัวช้ีวัด
1.4 การวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู้
1.5 การวจิ ยั เพ่อื พฒั นาการเรียนรู้

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2 การจดั ระบบดูแลช่วยเหลอื ผเู้ รยี น
2.3 การจดั ทาขอ้ มลู สารสนเทศ และเอกสารประจาช้ันเรยี นหรือประจาวชิ า

3.1 การพฒั นาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชพี

การดาเนินการขอมวี ทิ ยฐานะหรือเลอ่ื นวิทยฐานะตาม ว 212/560
ในชว่ งระยะเวลาเปลีย่ นผา่ น

ผู้ขอรบั การประเมินตอ้ งมคี ณุ สมบตั ิ ดังนี้

1. ระยะเวลาการดารงตาแหนง่ ว/ทิ ยฐานะ ด ารงต าแหนง่ ครูหรือวทิ ยฐานะ
2. ชั่วโมงการปฏิบตั งิ าน ที่ด ารงอยู่ในปจจบุ ัน เปนเว5ลาปี

3. วนิ ยั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ระยะเวลายอ้ นหลัง5 ปี
4. การพฒั นา ชนก./ชนพ. 4 000ชม.
ชช./ชชพ. 4 500 ชม.
5. ผลงานทเี่ กิดจากการปฏบิ ัตหิ น้าท่ี ต อ้ งมี ชม. สอน/สปั ด าห์ ต ามท่ี .กค.ศ. กาหนด

ไมถ่ กู ลงโทษทางวิน/ยั จรรยาบรรณวิชาชพี
ยอ้ นหลัง5 ปี นับถึงวันทยี่ ื่นคาขอ

ชนพ./ชช. ว 3/54 ไมห่ มด อายุ
ชนก./ชชพ. ว 22/60 อบรม 20 ชม. ในปที ่ีขอ

ระยะเวลา5 ปกี ารศกึ ษายอ้ นหลัง
ประเมนิ ตนเอง ตามแบบประเมินผลงานทเ่ี กิดจาก
การปฏบิ ตั หิ น้าท3ี่ ด า้ น 13ต ัวบ่งช้ี
ประเมินรายปี รวม5 ปกี ารศึกษา

ลงชอื่ ..........................................................ผูร้ ายงาน
(นางสาวนิธินนั ท์ อปุ โคตร)

ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ครูชำนาญการพเิ ศษ
วันที่ 31 สงิ หาคม 2564

ความคิดเหน็ ของผูบ้ รหิ าร

............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชอื่ .....................................................
(นายสทุ ัศน์ สุวรรณโน)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นเด่ือศรีไพรวัลย์
วันที่ 31 สงิ หาคม 2564

าคผนวก

สำเนาวุฒิบัตร รหสั หลักสูตร 624112006

ประกาศรบั รองหลกั สูตร จากสถาบนั ครุ พุ ัฒนา สำนกั งานเลขาธกิ ารครุ สุ า

สำเนาวฒุ ิบตั ร รหสั หลกั สตู ร 624112006
Click to View FlipBook Version