The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เวรรักษาสถานที่ราชการเดือนพฤศจิกายน2564(เวรกลางวันกลางคืน)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by or05.oraphan, 2021-11-08 01:23:21

เวรรักษาสถานที่ราชการเดือนพฤศจิกายน2564(เวรกลางวันกลางคืน)

เวรรักษาสถานที่ราชการเดือนพฤศจิกายน2564(เวรกลางวันกลางคืน)

บันทึกการปฏิบัติหนา้ ที่
เวรรกั ษาสถานท่ีราชการ เวรกลางวัน-กลางคืน

วันหยดุ ราชการ
และวันหยดุ นักขัตฤกษ์

ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔

โรงเรยี นบา้ นท่าขา้ ม
สานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

คาส่ังโรงเรียนบ้านท่าขา้ ม จงั หวัดตรงั
ที่ /256๔

เรื่อง แต่งตั้งครู ลกู จ้าง ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่เวรรกั ษาการณป์ ระจาสถานศึกษา
ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 256๔

เพื่อให้การรักษาความปลอดภยั และพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานท่ี และทรพั ย์สนิ ของทางราชการ
พน้ จากการจารกรรม โจรกรรม ก่อวินาศกรรม การบ่อนทาลาย อัคคีภัยและเหตุอื่นทที่เปนนอันตรายเปนนไป
ตามมติคณะรฐั มนตรี เมอ่ื วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ตามหนังสอื สานกั เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ท่ีนร๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เร่ืองการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจาสถานท่ีราชการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙
วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๐๙/๒๕๕๐ จึงมอบหมายให้ครู ลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ประจาเดือน
พฤศจกิ ายน พ.ศ. 256๔ ดังรายละเอียดคาส่ังฯและเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์เปนนไปด้วยความ
เรยี บรอ้ ย รัดกมุ ซงึ่ กาหนดดังน้ี

๑. ผู้ปฏบิ ตั หิ น้าท่เี วรรกั ษาการณใ์ นวนั หยุดราชการและวันหยุดนกั ขัตฤกษ์ปฏิบตั ิหนา้ ทตี่ ั้งแต่เวลา
0๗.00 น. - 18.00 น. ในวนั เดียวกนั ในกรณีท่ีมเี อกสารสิ่งของสง่ มาถึงโรงเรียนใหร้ ับและบันทึกไว้ในสมุด
บันทกึ การปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์และจะต้องแจ้งใหผ้ เู้ กี่ยวขอ้ งกับเรอ่ื งน้นั ทราบในวันเปดิ ทาการทนั ที
ถา้ เปนน เอกสารซ่ึงสง่ แบบด่วนพิเศษ(EMS)เปดิ ซองแลว้ หากมรี าชการดว่ นพิเศษให้รีบรายงานผูอ้ านวยการ
โรงเรียนหรอื ผู้รักษาราชการแทนทนั ที

2. ผู้ปฏบิ ัติหน้าทเี่ วรรกั ษาการณ์กลางคนื ปฏิบตั หิ นา้ ทต่ี ัง้ แตเ่ วลา ๑๘.00 น. – ๐๗.00 น.
ของวันถัดไป ถา้ มเี หตกุ ารณร์ ้ายแรงเกิดขนึ้ ใหร้ บี รายงานต่อผอู้ านวยการหรือผู้รักษาการแทนทนั ที

๓. ห้ามมิใหบ้ ุคคลใดนาทรัพย์สินของทางราชการออกจากโรงเรยี น เว้นแตไ่ ดร้ ับอนุญาตจาก
ผอู้ านวยการหรอื ผรู้ กั ษาราชการแทน

๔. ผู้ท่ไี ม่สามารถปฏบิ ตั ิหน้าที่ในวันหรอื คืนใดไดใ้ ห้บันทกึ สับเปลย่ี นเวรยาม เสนอต่อผู้อานวยการ
ทง้ั น้ี ต้องได้รบั การยนิ ยอมจากผทู้ ข่ี อสบั เปล่ยี นเวรดว้ ยกนั พร้อมลงลายมอื ชื่อท้ังสองฝ่ายไว้เปนน ลายลกั ษณ์
อักษร และได้รบั อนุญาตจากผอู้ านวยการก่อน

๕. ใหผ้ ู้ปฏบิ ัติหนา้ ท่ีเวรฯ ผู้ตรวจเวรฯ ลงชื่อทุกครงั้ ที่ปฏบิ ัติหนา้ ท่ี ผ้ตู รวจเวรฯ ต้องบันทึกการปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามความเปนน จรงิ โดยอยา่ งน้อยมีสาระสาคญั เช่นมีเวรปฏบิ ตั ิหน้าท่ีครบถ้วนหรือไม่ มีเหตกุ ารณ์ใด
เกดิ ขึ้นและตรวจเวร ฯ เวลาใด

ทั้งน้ี ต้งั แต่วันที่ ๒๙ เดือน ตลุ าคม พ.ศ. 256๔
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตลุ าคม พ.ศ. 256๔

ลงชอ่ื ...................................................
(นางสาวกติ ติมา ม่งุ วัฒนา)

ผู้อานวยการโรงเรยี นบา้ นท่าข้าม

ชุดท่ี ๑ ปฏิบัติหน้าท่ีในวนั หยดุ ราชการและวนั หยุดนักขัตฤกษ์ เวลา๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ลาดบั ชอ่ื ผ้อู ยเู่ วร พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ หมายเหตุ
๖-๗
๑ นางสาวอรพรรณ สารบนั ๖-๗
๒ นางสาวศศิธร มาทรพั ย์ ๑๓ - ๑๔
๑๓ - ๑๔
๓ นางวณิตา ขุนแกว้ ๒๐ - ๒๑
๒๐ - ๒๑
๔ นางสาวจุฑามาศ มาตวุ เิ ชียร ๒๗ - ๒๘
๕ นางสจุ ิตรา ไชยฤกษ์ ๒๗ - ๒๘
๖ นางสาวนาดียะ๊ แยนา
๗ นางสาวตรสี ุธา ตญั จะโร
๘ นางสาวจุฑาลักษณ์ วเิ ชียรรตั น์

ชดุ ท่ี ๒ ผตู้ รวจเวรยามในวันหยดุ ราชการและวนั หยุดนักขัตฤกษ์

ลาดับ ชื่อผู้อยเู่ วร พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หมายเหตุ
๖-๗
๑ นางสาวอรพรรณ สารบัน
๑๓ - ๑๔
๒ นางวณิตา ขนุ แก้ว ๒๐ - ๒๑
๓ นางสจุ ติ รา ไชยฤกษ์ ๒๗ - ๒๘
๔ นางสาวตรสี ธุ า ตญั จะโร

***นางสาวปุญณดา มาศชาย มาปฏิบตั งิ านทกุ วันจันทร์ พธุ ศกุ ร์ ***

ชดุ ท่ี ๓ เวรรกั ษาการณ์กลางคนื ปฏบิ ตั หิ นา้ ทีเ่ วลา ๑๘.๐๐-๐๗.๐๐ น.

ลาดบั ช่อื ผู้อยูเ่ วร พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ หมายเหตุ
๑–๘
๑ นางสาวตรสี ธุ า ตญั จะโร
นางสาวนาดยี ๊ะ แยนา ๙-๑๖

๒ นางสาวอรพรรณ สารบัน ๑๗-๒๓
นางสาวศศธิ ร มาทรพั ย์
๒๔-๓๐
๓ นางวณิตา ขนุ แกว้

นางสาวจฑุ ามาศ มาตวุ ิเชียร

๔ นางสุจติ รา ไชยฤกษ์
นางสาวจฑุ าลกั ษณ์ วเิ ชียรรัตน์
นางสาวปญุ ณดา มาศชาย

ชดุ ท่ี ๔ ผตู้ รวจเวรยามกลางคนื พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ หมายเหตุ
๑–๘
ลาดบั ชื่อผู้อย่เู วร ๙-๑๖

๑ นางสาวกิตตมิ า มุ่งวัฒนา ๑๗-๒๔
๒ นางสาวกิตติมา มงุ่ วัฒนา
๒๕-๓๑
๓ นางสาวกิตตมิ า มงุ่ วฒั นา
๔ นางสาวกิตตมิ า มงุ่ วฒั นา

บนั ทึกการปฏบิ ตั หิ น้าท่เี วรรักษาสถานท่รี าชการ โรงเรยี นบ้านทา่ ขา้ ม
ประจาวนั ..........................ท่ี..............เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔

เวรกลางวนั เวลา ๐๗.00 – ๑๘.00 น. เวรกลางคืน เวลา ๑๘.00 – ๐๗.00 น.
ช่ือผู้อยเู่ วร....................................................... ช่อื ผอู้ ยเู่ วร.......................................................
ชือ่ ผอู้ ยู่เวร...................................................... ช่อื ผ้อู ยู่เวร.......................................................
ชือ่ ผอู้ ยูเ่ วร....................................................... ชื่อผู้อยู่เวร.......................................................
บนั ทึกการมาปฏบิ ตั ิหน้าที.่ ............................. บันทึกการมาปฏบิ ตั หิ น้าที.่ ...........................
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
(ลงชือ่ )................................................. (ลงชื่อ).................................................

(..................................................) (..................................................)
(ลงชอ่ื )................................................. (ลงชอ่ื ).................................................

(..................................................) (..................................................)
(ลงชอ่ื )................................................. (ลงชือ่ ).................................................

(..................................................) (..................................................)

บนั ทกึ การตรวจเวร / กลางวัน บันทึกการตรวจเวร / กลางคืน
ไดต้ รวจการปฏบิ ตั ิหน้าที่เวร ได้ตรวจการปฏบิ ตั หิ นา้ ทเ่ี วร
แล้วปรากฏวา่ …………………………………… แล้วปรากฏว่า……………………………………
(…………………..) มาปฏิบตั ิหนา้ ที่เวร (…………………..) มาปฏบิ ตั หิ นา้ ทเ่ี วร
(…………………..) ไม่มาปฏิบัตหิ น้าทเี่ วร (…………………..) ไม่มาปฏบิ ัติหน้าท่ีเวร
เพราะ………………………………………………. เพราะ……………………………………………….

(ลงช่ือ).................................................ผตู้ รวจ (ลงช่อื ).................................................ผู้ตรวจ
( ) ( นางสาวกติ ติมา ม่งุ วฒั นา )

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรยี นบ้านทา่ ขา้ ม เพื่อโปรดทราบและพจิ ารณา

ลงชอื่ ........................................................
( นางสาวกิตตมิ า มงุ่ วัฒนา )
ผ้อู านวยการโรงเรยี นบ้านทา่ ข้าม


Click to View FlipBook Version