The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Basic Photoshop For M.2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by panitsarafame, 2021-11-04 02:25:22

Photoshop M.2

Basic Photoshop For M.2

NOLOGY EDUCATIO
CH
ET N

PHOTOSHOP
M.2

TECHNO E. 2765240

คำนำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีศึกษาโดยมีจุด
ประสงค์เพื่อการศึกษาความรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรมโฟโต้ช้อป ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับการใช้โฟโต้ช้อปขั้นพื้นฐาน

ผู้จัดทำได้ศึกษาหัวข้อนี้ในการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องมาเนื้อหานี้สามารถที่
จะช่วยให้ผู้เรียนสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่อยุคปัจจุ บันที่มีการสื่ อสารด้วยเครื่ องมือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

ผู้จัดทำหวังว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
ทุกๆท่าน ถ้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ

1CHAPTER สารบัญ
PHOTOSHOP คืออะไร
2CHAPTER
3 CHAPTER ประเภทของไฟล์ภาพ
ระบบสีในงานกราฟิก
5 CHAPTER 4 CHAPTER
การทำงานกับ LAYERS ส่วนประกอบของ
PHOTOSHOP CS6

6


CHAPTER

คีย์ลัด PHOTOSHOP

1CHAPTER
PHOTOSHOP คืออะไร

บทที่ 1 :Photoshop คืออะไร

ปัจจุบันการสร้างภาพกราฟิกนับว่า
เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากภาพ
กราฟิกถูกนำมาใช้ในงานหลากหลาย
ด้วยกัน เช่น งานออกแบบสิ่งพิมพ์
วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ งานโฆษณา
บนสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ งานออกแบบบน
เว็บไซต์ ตลอดจนการตกแต่งรูปภาพ
ของผู้ใช้โดยทั่วไป

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จัดว่าเป็นโปรแกรมสร้างสรรค์ภาพ และ
ตกแต่งภาพกราฟิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีเครื่องมือที่พร้อมต่อการ
ทำงาน ทำให้นักกราฟิกส่วนใหญ่ตลอดจนผู้ใช้ทั่วไปต่างเลือกใช้ Photoshop ในการ
ตกแต่งภาพกราฟิก ซึ่งความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop คือการตกแต่ง
หรือแก้ไขรูปภาพ สร้างสรรค์ผลงานกราฟิกได้อย่างอิสระ

2CHAPTER
ประเภทของไฟล์ภาพ

บทที่ 2
ประเภทของไฟล์ภาพ

JPEG หรือ JPG (Join Photographic Export Group)
เป็นรูปแบบไฟล์ที่เก็บภาพมาจากภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล
โทรศัพท์มือถือและภาพกราฟิกสำหรับแสดงบนอินเทอร์เน็ต
และไฟล์มีขนาดเล็กสามารถบีบอัดข้อมูลได้หลายระดับ

GIF (Graphic Interchange Format)
เป็นไฟล์ภาพที่สามารถบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กได้
ส่วนมากจะนำไปใช้บันทึกเป็นไฟล์ภาพ เคลื่ อนไหวและ
นิยมมากในการใช้งานบนเว็บเพจ

PNG (Portable Network Graphics)
เป็นชนิดของไฟล์ภาพที่นำจุดเด่นของไฟล์แบบ GIF และ
JPG มาพัฒนาร่วมกัน ทำให้ไฟล์ภาพชนิดนี้แสดงสีได้
มากกว่า 256 สี และยังสามารถทำพื้นหลังภาพให้โปร่งใสได้

BMP BMP (Bitmap)

เป็นรูปแบบของไฟล์ภาพมาตรฐานที่ใช้ได้ในระบบ
ปฏิบัติการวินโดวส์โดยมีลักษณะการจัดเก็บไฟล์ภาพ
เป็นจุดสีทีละจุดจึงทำให้ภาพดูเสมือนจริง

TIF หรือ TIFF (Tagged Image File)
เป็นไฟล์ที่ใช้เก็บภาพคุณภาพสูง เช่น ภาพกราฟิกที่นำ
ไปทำงานด้านสิ่งพิมพ์ (Artwork) สามารถเก็บข้อมูล
ของภาพไว้ได้ครบถ้วน ทำให้คุณภาพของสีเหมือน
ต้นฉบับ

PSD (Photoshop Document)

เป็นไฟล์ภาพเฉพาะโปรแกรม Adobe Photoshop
จะทำการบันทึกแบบแยกเลเยอร์ (Layer) โดยเก็บ
ประวัติการทำงานและรายละเอียดการตกแต่งภาพ
เอาไว้เพื่ อง่ายต่อการแก้ไขในภายหลัง

GAME


HTTPS://APP.QUIZWHIZZER.COM/PLAY?CODE=28127

3CHAPTER
ระบบสีในงานกราฟิก

บทที่ 3
ระบบสีในงานกราฟิก

โดยทั่วไปสีในธรรมชาติและสีที่สร้างขึ้น จะมีรูปแบบการมองเห็นของสี
ที่แตกต่างกัน ซึ่งรูปแบบการมองเห็นสีที่ใช้ในงานด้านกราฟิกทั่วไปนั้น มีอยู่
ด้วยกัน 4 ระบบ ได้แก่

ระบบสี RGB (Red Green Blue)

เป็นระบบสีที่ทำให้เกิดสีต่างๆได้มากถึง16.7ล้านสี
ซึ่งใกล้เคียงกับสีที่ตาเรามองเห็นตามหลักการ
แสดงสีของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสีที่ได้จากการ
ผสมสีขึ้นอยู่กับความเข้มของสีถ้าหากสีมีความเข้ม
มากเมื่ อนำมาผสมกันจะทำให้เกิดเป็นสีขาว
จึงเรียกระบบสีนี้ว่า Additive

ระบบสี CMYK
(Cyan Magenta Yellow Black)

เ ป็ น ร ะ บ บ สีม า ต ร ฐ า น ต า ม ห ลั ก ก า ร แ ส ด ง สีข อ ง
เ ค รื่ อ ง พิม พ์ที่ เ ห ม า ะ กั บ ง า น พิม พ์บ น ก ร ะ ด า ษ
ห รือ วัส ดุผิ ว เ รีย บ เ มื่ อ นำ สีทั้ง ห ม ด ม า ผ ส ม กั น จ ะ
เ กิ ด เ ป็ น สีดำ จึง เ รีย ก ร ะ บ บ สีนี้ ว่า S u b t r a c t i v e
Color

ระบบสี HSB

เป็นระบบสีตามหลักการการมองเห็นของสายตามนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

Hue เป็นสีที่สะท้อนออกมาจากวัตถุเข้า
สู่สายตา แต่ละสีเกิดจากความยาวของคลื่ น
แสงที่แตกต่างกัน ทำให้เราสามารถมอง
เห็นวัตถุเป็นสีต่าง ๆ ได้ ซึ่งมักเรียกชื่อตรง
ตามสีนั้นเลย เช่น สีแดง สีม่วง สีเหลือง

Saturation คือ ความสดของสี โดยค่า
ความสดของสีจะเริ่มที่ 0 ถึง 100 ถ้ากำหนด
Saturation ที่ 0 สีจะมีความสดน้อย แต่ถ้า
กำหนดที่ 100 สีจะมีความสดมาก

Brightness คือ ระดับความสว่างของสี
โดยค่าความสว่างของสีจะเริ่มที่ 0 ถึง 100
ถ้ากำหนดที่ 0 ความสว่างจะน้อยซึ่งจะเป็นสี
ดำ แต่ถ้ากำหนดที่ 100 สีจะมีความสว่าง
มากที่สุด

ระบบสี LAB

เป็นมาตรฐานในระบบสี RGB และ CMYK สามารถใช้กับสีที่เกิดจากอุปกรณ์ทุก
ชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ ส่วนประกอบของระบบสีนี้ ได้แก่

L
A

B

GAME


HTTPS://APP.QUIZWHIZZER.COM/PLAY?CODE=62709

4CHAPTER
ส่วนประกอบของ
หน้าจอ PHOTOSHOP

บทที่4 : ส่วนประกอบของ
หน้าจอ Photoshop

Manu Bar คือ แถบเครื่องมือสำหรับเปิดชุดคำสั่งเพื่อการใช้งานใน
ลักษณะต่างๆ ประกอบด้วย

File คือ เมนูที่ใช้ในการจัดการไฟล์เช่น เปิดไฟล์เก่า สร้างไฟล์ใหม่ บันทึก การนำไฟล์เข้า-ออก
Edit คือ เมนูที่ใช้ในการแก้ไขไฟล์ในลักษณะต่างๆ เช่น ย้อนกลับการกระทำ ยืด-ขยายชิ้นงาน
Image คือ เมนูที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับภาพ เช่น การปรับสี การปรับขนาด Sizs ของชิ้นงาน
Layer คือ เมนูที่ใช้ในการจัดการกับเลเยอร์ เช่น การสร้างเลเยอร์ รวมทั้งการจัดการกับเลเยอร์
ด้านต่างๆ
Type คือ เมนูที่ใช้ในการเลือกชนิด และการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับอักษร
Filter คือ เมนูที่ใช้ในการเลือกเอฟเฟ็คต่างๆ มาใช้
3D คือ เมนูที่ใช้ในการเลือกในลักษณะสามมิติ
View คือ เมนูที่ใช้ในการเลือกรูปแบบของการแสดงผล
Window คือ เมนูที่ทำหน้าที่เสมือนหน้าต่างเพื่อเปิด Option ต่างๆ
Help คือ เมนูที่ใช้ในการช่วยเหลือปัญาหาต่างๆ จากใช้งานของโปรแกรม

Tool Box คือ กล่องเครื่องมือสำหรับการใช้งานสามารถสั่งการได้โดย
การนำเม้าส์ไปเลือกคลิกไอคอลต่างๆ ตาม วัตถุประสงค์ของการสร้างชิ้นงาน

MOVE TOOL
MARQUEE TOOL
LASSO TOOL
MAGIC WAND TOOL
CROP TOOL
EYEDROPPER TOOL
BRUCH & PATCH TOOL
BRUCH TOOL

STAMP TOOL
HISTORY BRUCH TOOL
ERASER TOOL
PAINT BUCKET TOOL
SMUDGE TOOL
BURN TOOL
PEN TOOL
HORIZONTAL TOOL
PATH SELECTION
RECTANGLE
HAND
ZOOM
FOREGROUND / BACKGROUND COLOUR

EDIT IN QUICK MASK MODE
CHANGE SCREEN MODE

GAME จับคู่ข้อควา
มและ ภาพส่วนประกอบหน้าจอให้ถูกต้อง

HTTPS://WORDWALL.NET/TH/RESOURCE/24454433

5CHAPTER
การทำงานกับ LAYERS

บทที่ 5 : การทำงานกับ Layers

ความหมายของเลเยอร์ LAYER 1
LAYER 2
เลเยอร์ (layer) คือ ชั้นของการซ้อนทับกัน LAYER 3
ของภาพเป็นชั้นๆ เปรียบเสมือนเเผ่นใส่ที่เมื่อ LAYER 4
เรานำมาวางทับกันก็จะสามารถมองเห็นภาพที่
เกิดจากการซ้อนกันของแผ่นใสได้เหมือนเป็น
ภาพเดียว โดย Layer จะบรรจุออปเจ็คต่างๆ ไว้
เช่น ภาพ, ตัวหนังสือ ฯลฯ

การสร้างเลเยอร์ใหม่

หรือจะใช้ปุ่ม
Create a
new layer
ในพาเล็ต
Layers ก็ได้

การปิด-เปิดเลเยอร์

แม้ชิ้นงานจะประกอบไปด้วยเลเยอร์ แต่เราสามารถเปิด-ปิดเลเยอร์ได้ สามารถทำได้โดย
คลิกที่ปุ่ม Indicates layer visibility หรือเป็นรูปดวงตาที่พาเล็ต Layers

**เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของ Layer ได้โดยการ
คลิกที่เลเยอร์แล้วลากขึ้นลง

**การลบเลเยอร์สามารถทำได้โดยคลิกที่เลเยอร์ แล้ว
คลิกปุ่ม Delete layer แล้วตอบ Yes หรือลากเลเยอร์
ลงไปวางที่ปุ่ม Delete layer

ชมคลิปการทำงานของเลเยอร์
(LAYER)

ใส่เอฟเฟ็กต์ตกแต่งภาพด้วย Layer Style

Layer Style คือ การตกแต่งภาพใน Layer ให้มีคุณลักษณะพิเศษตามที่เราต้องการ
เช่น การสร้างเงาของวัตถุ การใส่แสงให้ฟุ้งออกมาจากวัตถุ โดยรูปภาพในแต่ละ Layer
สามารถเลือกใช้ style ในการปรับแต่งได้มากกว่า 1 แบบ การเรียกใช้ style สามารถทำได้
2 วิธี คือ

1. เลือกเมนูคำสั่ง 2. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา Layer Style ขึ้นมาให้เราได้

Layer > Layer Style เลือกใช้เอฟเฟ็กต์ได้ตามต้องการพร้อมการปรับแต่ง

> Blending Options…

หรือ Double-click ที่ Layer

ตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ใน Layer Style

Drop Shadow เป็นการใส่เงาด้านล่างวัตถุ

ตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ใน Layer Style

Stroke เป็นการเน้นเส้นขอบวัตถุOuter Glow เป็นการใส่รัศมีนอกวัตถุ

ปรับภาพให้โปร่งใสด้วย Opacityเป็นลักษณะการปรับภาพให้จางลงจนกระทั่งโปร่งใส เราสามารถเรียกใช้งาน Opacity
ได้โดยเลื่ อนสเกลแถบของ Opacityชมคลิปใส่เอฟเฟ็กต์ตกแต่งภาพด้วย
LAYER STYLE

CHAPTER

คีย์ลัด PHOTOSHOP

6

คีย์ลัด Photoshop

กดง่าย ใช้คล่อง ประหยัดเวลาการทำงาน

CTRL N เปิดหน้าใหม่

CTRL O เปิดแฟ้ม

CTRL S บันทึกงาน

CTRL C คัดลอก

CTRL V วาง

CTRL A เลือกทั้งหมด

Mac ให้เปลี่ยนจาก Ctrl เป็น Cmd

CTRL E รวมเลเยอร์
ยกเลิกการเลือก
CTRL D

CTRL Z ย้อนกลับ

CTRL T ปรับขนาดรูป
ปรับความอ่อน-สด
CTRL U

CTRL W ปิดไฟล์

GAME จับคู่คีย์ลัดที่ถูกต้อง

HTTPS://WORDWALL.NET/TH/RESOURCE/24444885

อ้างอิง

https://howtoaiandps.wordpress.com/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%
A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-photoshop-
%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9
%84%E0%B8%A3/

https://social.mwit.ac.th/files/adobe_Ps.pdf

https://www.learneducation.co.th/20-
%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%
B1%E0%B8%94-photoshop/

https://sites.google.com/site/photoshop9895/kar-tad-tx-phaph-chephaa-
swn

https://sites.google.com/site/tvcphotoshop/kar-banthuk-chin-ngan-hrux-
save

https://kru-it.com/computer/adobe-photoshop/

https://salehere.co.th/articles/shortcut-key-photoshop?ref=fbsh

http://www.rsc.ac.th/teacher/anchalee/cg/unit1/unit1_1.html

ผู้จัดทำ

นายธนพล อนุญาหงษ์ เลขนิสิต 6342405627
นางสาวกาญหทัย ขันติยู เลขนิสิต 6342401027
นางสาวปาณิสรา หาญธนบูรณ์ เลขนิสิต 6342412027

นางสาวอาภา รุ่งเรือง เลขนิสิต 6342418827ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Click to View FlipBook Version