The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงาน1_2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krusrisakul, 2019-11-23 01:02:25

รายงานผลการปฏิบัติงาน1_2562

รายงานผลการปฏิบัติงาน1_2562ส่วนราชการ โรงเรียนวัชรวิทยา บันทกึ ขอ้ ความ

ท่ี วันที่ 20 เดอื นกนั ยายน พ.ศ. 2562
เรอ่ื ง รายงานผลการปฏบิ ัติงาน

เรียน ผอู้ านวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

สงิ่ ทส่ี ง่ มาดว้ ย รายงานผลการปฏบิ ัติงาน จานวน 1 ฉบับ

ตามที่โรงเรียนได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่สอน ครูที่ปรึกษา และงานพิเศษอ่ืนๆ
ในภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2562 ข้าพเจา้ ขอรายงานผลการปฏิบตั หิ นา้ ทต่ี ามเอกสารดังแนบ

จึงเรยี นมาเพ่อื โปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางศรีสกลุ วิบูลยว์ งศรี)
ตาแหนง่ ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ

เสนอ ผ้อู านวยการโรงเรยี น
เพ่อื โปรดทราบและพจิ ารณา

(ลงชอ่ื )
(นายประยูร จริ ะเดชประไพ)

หัวหนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ความเหน็ รองผู้อานวยการกลุ่มบรหิ ารงานวิชาการ ความเหน็ หวั หนา้ กล่มุ งานบุคคลากร
………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) (ลงชอ่ื )
(นายวเิ ชียร ยอดนิล) (นายสรุ ศักดิ์ โพธ์ิบัลลังค์)
หวั หน้ากลุ่มงานบคุ คลากร
รองผูอ้ านวยการกลุม่ บรหิ ารงานวชิ าการ

ความเห็นผอู้ านวยการ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(ลงช่ือ)
(นายไพชยนต์ ศรีมว่ ง)

ผู้อานวยการโรงเรยี นวชั รวิทยาสารบญั

บันทึกขอ้ ความ……………………………………………………………………………………………………………………… หนา้
สารบัญ………………………………………………………………………………………………………………………………..
บทนา………………………………………………………………………………………………………………………………….. ก

วัตถปุ ระสงคข์ องการปฏบิ ตั งิ าน……………………………………………………………………………………………… 1
เป้าหมายการปฏิบตั ิงาน…………………………………………………………………………………………………………
1
สรปุ ภาระงาน……………………………………………………………………………………………………………………….. 1
ผลการปฏิบัตงิ าน……………………………………………………………………………………………………..……………
2
- ส่วนท่ี 1 สรุปผลการปฏิบตั งิ านการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้……………………………………….……. 3
3
- สว่ นท่ี 2 สรุปผลการปฏิบัติงานกจิ กรรมพฒั นาผูเ้ รียน…………………………………………………….
- สว่ นท่ี 3 สรปุ ผลการปฏิบัติงานระบบดูแลชว่ ยเหลือนกั เรยี น………………………………………… 8
9
- สว่ นท่ี 4 สรุปผลงานและคุณลักษณะการปฏิบตั ิงานสนบั สนุน…………………………………………
- สว่ นที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงานดา้ นคณุ ธรรมจรยิ ธรรม………………………………………………….. 12
15
ภาคผนวก

- ประมวลภาพกิจกรรม

- คาสงั่ ปฏบิ ตั งิ าน
- เกยี รตบิ ัตร/วฒุ ิบัตรท่ีได้รับ
- รายงานการจัดกจิ กรรม

- ผลงานสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
- ผลงานนักเรยี น

1

รายงานการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ท่ี ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562
ของนางศรสี กลุ วบิ ูลย์วงศรี

บทนำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นภาระงานของครูที่ต้องรับผิดชอบให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้
ผเู้ รียนมีท้ังความรู้ ความคดิ ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
พฒั นาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผเู้ รยี นสาคัญทส่ี ดุ ทุกคนมคี วามสามารถในการเรยี นร้แู ละพัฒนาตนเอง
สง่ เสริมใหผ้ ู้เรยี นพฒั นาความธรรมชาตแิ ละเต็มศกั ยภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 หมวด 4 เร่ือง แนวการจดั การศึกษามาตรา 24 ข้อ 4 แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม
โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ คือ การจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุลกัน รวมท้ังให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนเก่ง มีสมรรถภาพในการดาเนินชีวติ มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย เป็น
ผู้ที่มีความสามารถพึ่งตนเองได้ ครูผู้สอนนอกจากจะมีหน้าที่จัดการเรียนร้ทู ี่หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพผู้เรียนแลว้ ยังต้องดแู ลนกั เรียนตามบทบาทครูที่ปรึกษา รวมท้งั รับผดิ ชอบงานพเิ ศษอน่ื ๆ อีกด้วย ท้ังน้ี
เพ่ือให้โรงเรียนดาเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภา พ
การศึกษา

วัตถปุ ระสงคข์ องกำรปฏิบตั ิงำน

1. เพอื่ ใหก้ ารจดั การเรยี นร้ใู หแ้ ก่ผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
2. เพ่ือให้งานการจัดการศึกษาประสบผลสาเร็จตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ของโรงเรยี น กลมุ่ สาระการเรียนรู้ กลุม่ งานและงานโรงเรียน
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จรยิ ธรรม และค่านิยมอันพึงประสงคใ์ ห้กบั ผเู้ รยี น

เปำ้ หมำยกำรปฏบิ ตั ิงำน

1. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพน้ื ฐาน พ.ศ.2551 และหลักสตู รถานศกึ ษา มงุ่ พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เป็นคนดี มคี วามรู้ความสามารถ
และดารงชวี ติ อยู่ในสงั คมไดอ้ ย่างมีความสขุ

2. เพื่อจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรยี น มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะ มคี ุณธรรม มีจิตสานกึ ในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและสง่ิ แวดล้อมในการทางาน เพอื่ การดารงชีวติ และครอบครวั

3. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใหผ้ เู้ รยี น มที ักษะ กระบวนการทางานและการจัดการ การทางานเป็น
กลุม่ การแสวงหาความรู้ สามารถแกป้ ัญหาในการทางาน รกั การทางาน และมีเจตคตทิ ด่ี ีตอ่ งาน

4. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีประสบการณ์ในงานอาชพี สุจรติ มีคุณธรรมมีเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสจุ รติ

2

สรุปภำระงำน ภำคเรยี นท่ี 1 ปกี ำรศกึ ษำ 2562

1. งำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรยี นรู้ ไดป้ ฏบิ ัติหนา้ ที่ ดังนี้

ภำคเรียนที่ 1 ปี 2562

ท่ี รหสั วิชำ รำยวิชำ ช้ัน/ห้อง จำนวนชว่ั โมง/ รวม
สปั ดำห์
10
1. I20202 วชิ าการสือ่ สารและการนาเสนอ ม.3/1-3/5 2 1
1
2. ลกู เสือ-เนตรนารี ม.1 1 1
1
3. กจิ กรรมโฮมรมู ม.4/5 1 2
2
4. กจิ กรรมประชมุ ม.4/5 1 18

5. กจิ กรรมชมุ นุม ม.ต้น 1

6. กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ม.ต้น 2

7. กจิ กรรมประชมุ PLC 2

รวม

2. งำนกจิ กรรมพฒั นำผู้เรยี น
2.1 กิจกรรมแนะแนว ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 5/5
2.2 กจิ กรรมนักเรียน

กจิ กรรมลูกเสอื /เนตรนารี ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 2
กจิ กรรมโฮมรมู ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 5/5

3. งำนระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี น
งานระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรียน ไดป้ ฏิบตั ิหน้าท่ี ดังน้ี
ทาหนา้ ท่ีครทู ีป่ รึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 ครทู ี่ปรึกษาร่วม นางเพลนิ ใจ ประสารศรี

จานวนนักเรยี น 35 คน (นกั เรียนชาย 13 คน นกั เรยี นหญงิ 24 คน)
ดแู ลหอ้ งเรียน หอ้ งงานผา้

หน้าท่ีหัวหนา้ เวรประจาวนั ชุดท่ี 4
ดแู ลเขตพื้นทร่ี ับผิดชอบ(ระบ)ุ อาคาร 1 – 4, หนา้ ประตโู รงเรียน โรงจอดรถ ฯลฯ

4. งำนพิเศษ (งำนอนื่ ทไี่ ดร้ ับมอบหมำย) ได้ปฏิบัตหิ นา้ ท่ี ดังน้ี
3.1 หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ
3.2 หัวหน้างานพฒั นาภาคีเครือขา่ ยและความสมั พันธ์ชมุ ชน กลมุ่ งานบริหารงานบุคคล

3.3 Admin งานพฒั นาเวบ็ ไซตโ์ รงเรยี น http://www.wr.ac.th/wr/ กลมุ่ งานบริหารวชิ าการ
3.4 งานพฒั นาสมรรถนะความกา้ วหน้าวชิ าชพี บุคลากร กลมุ่ งานบรหิ ารงานบุคคล

3.5 งานพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กลุ่มงานบรหิ ารวชิ าการ
3.6 งานนเิ ทศการสอน/ตรวจแผนการจัดการเรยี นรู้/ตรวจผลงานวิจยั กลมุ่ งานบริหารวิชาการ
3.6 งานท่ไี ด้รบั มอบหมายอ่นื ๆ

3.6.1 งานออกแบบ artwork ต่าง ๆ เช่น บัตรเชิญงานเกษียณ ประชาสัมพันธ์งานเดินว่ิง
สานสมั พนั ธม์ นิ ิมาราธอน Family for run 2019 ฯลฯ

3.6.2 รองหัวหนา้ กลมุ่ สารการเรยี นรู้การงานอาชพี
ฯลฯ

3

ผลกำรปฏิบตั ิงำนภำคเรยี นที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562

ข้าพเจ้าขอรายงานการปฏบิ ตั ิหน้าท่ี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปน้ี

ส่วนท่ี 1
สรปุ ผลการปฏิบัตงิ านการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2562

1.การเตรยี มและการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ จำนวน จำนวนหนว่ ย จำนวน หลกั ฐำน
1.1 ได้จดั ทำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรยี นรู้ ชั่วโมง กำรเรียนรู้ แผน
ทง้ั หมด ทง้ั หมด แผนการ
ท่ี รำยกำร 3 จัดการ
1 แผนการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ รหสั วชิ า I20202 20 10 เรยี นรู้

ชอื่ วิชาการสอ่ื สารและการนาเสนอ

1.2 รำยกำรสอื่ /นวตั กรรม/เอกสำรประกอบกำรสอนที่จัดทำ/จดั หำเพอ่ื ประกอบกำรเรียนกำรสอน

ท่ี ประเภทสอื่ /นวตั กรรมและเทคโนโลยี ใช้สอนเรือ่ ง หลกั ฐำน

1 คู่มือการจดั การเรียนรู้/คมู่ อื นักเรยี น การจัดการเรยี นรู้ -ค่มู ือการจัดการเรียนรู้
รายวชิ าการสื่อสารและการนาเสนอ รายวชิ าการศกึ ษา -คู่มอื นกั เรียน

รหัสวิชา I 20202 ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 คน้ ควา้ และสรา้ ง
ตลอดจนใบความรู้ ใบงานฯลฯ องค์ความรู้

2 เว็บไซตส์ ื่อการสอนรูปแบบอิเลก็ ทรอนิกส์ออนไลน์ 4 หนว่ ยการเรยี นรู้ URL: www.
หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 1 เตรียมความพร้อม การสอ่ื สารและ wr.ac.th/
หน่วยการเรียนร้ทู ี่ 2 ฝกึ ซอ้ มเขยี นโครงร่าง การนาเสนอ wordpress /srisakul
หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 3 สรา้ งผลงานเขียน รหัสวิชา I 20202
หน่วยการเรยี นรูท้ ่ี 4 เพยี รนาเสนอ http://www.wr.ac.t
15 กจิ กรรมพฒั นา h/wordpress/srisak
3 เว็บไซต์กิจกรรมสอื่ สร้างสรรค์ สมอง กระบวนการ ul/?page_id=908
กจิ กรรมที่ 1 : เสียงเรยี กเขา้ คิด (Head)
กจิ กรรมที่ 2 : เพลงทะเลใจ เพ่อื ส่งเสริม
กิจกรรมที่ 3 : โฆษณา Silence of Love การเรยี นรู้
กจิ กรรมที่ 4 : สงสัยอะไรใหถ้ ามครู
กิจกรรมท่ี 5: ด เด็ก ช ช้าง
กจิ กรรมที่ 6 : ครูผู้สอนด้วยหัวใจ

4

ท่ี ประเภทสอ่ื ใชส้ อนเรอ่ื ง หลักฐำน

กจิ กรรมที่ 7 : “ข่าวร้าย ข่าวดี ทน่ี ่ีไมใ่ ครสวม http://www.wr.ac.t

รองเท้า” h/wordpress/srisak

กจิ กรรมที่ 8 : เร่ืองเล่าจากอินเทอร์เน็ต ul/?page_id=908

“โจรปล้นธนาคาร”

3 เวบ็ ไซตก์ จิ กรรมสอื่ สรา้ งสรรค์ 15 กิจกรรม http://www.wr.ac.t

กจิ กรรมที่ 9 : อินโฟกราฟกิ “คุณคา่ ไอติม 40 บาท” ใช้สอนกจิ กรรมลด h/wordpress/srisak

กิจกรรมที่ 10 : เสพสือ่ อย่างปลอดภัย เรอื่ ง เวลาเรยี น เพม่ิ เวลารู้ ul/?page_id=908

“โทรศพั ท์”

กจิ กรรมท่ี 11 : เสพสอ่ื อย่างปลอดภัย เรอ่ื ง

“โซเชียลเน็ตเวิรค์”

กิจกรรมที่ 12 : ส่อื อนิ โฟกราฟิก

เร่อื ง พ.ร.บ.คอมพวิ เตอร์

กิจกรรมที่ 13 : โตไปไมโ่ กง ความเป็นธรรมอยู่ทไี่ หน

กจิ กรรมที่ 14 : การสรา้ งอินโฟกราฟิก

กิจกรรมท่ี 15 : การเขยี นบลอ็ ก (Blog)/

เว็บลอ็ ก(Weblog)

4 เว็บไซตช์ ุมนมุ เลา่ เรอื่ งจากภาพ ได้ฝึกทกั ษะการ http://www.wr.ac.t

ถ่ายภาพ เรียนรู้การ h/wordpress/srisa

จดั องคป์ ระกอบภาพ kul/?page_id=926

มุมมองการถา่ ยภาพ

เพือ่ การสื่อสารอย่าง

สรา้ งสรรค์

5 สือ่ อินโฟกราฟิก ประกอบการเรียนรายวชิ า - 4 P to be สอ่ื อินโฟกราฟิก

การส่ือสารและการนาเสนอ รหัสวิชา I 20202 Present ที่ภาคผนวก

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 3 จานวน 5 รายการ

6 ส่ือการเรียนการสอนรูปแบบ VDO Clip ความหมายและ https://www.youtub
รปู แบบการนาเสนอ e.com/watch?time_c
ontinue=14&v=ZOoB

V8FmCak

4 ขัน้ ตอนการ https://www.youtub

นาเสนอ e.com/watch?v=VYIZ

DnUL6Lo

การเขยี น https://www.youtub

บรรณานกุ รม e.com/watch?v=urm

b_n4-0To

5

ท่ี ประเภทส่อื /นวตั กรรมและ ใชส้ อนเรอ่ื ง หลกั ฐำน

เทคโนโลยี

7 สอื่ เพาเวอร์พอยต์ แนะนารายวิชา แผนการจดั การเรียนรู้

แนะนารายวชิ า 4 หนว่ ยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 รายวชิ าการสอ่ื สารและการนาเสนอ

เตรียมความพร้อม รหสั วิชา I 20202

หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 2

ฝกึ ซ้อมเขยี นโครงร่าง

หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 3

สรา้ งผลงานเขียน

หน่วยการเรียนร้ทู ี่ 4

เพยี รนาเสนอ

8 นวัตกรรม“กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์” การจัดการเรียนการสอนทีจ่ ะชว่ ย

กิ จก รรม ด้าน ก ารพั ฒ น าสม อ ง ใหผ้ เู้ รยี นเกิดการคิดอยา่ งเปน็ ระบบ

(Head) โดยครูตอ้ งจัดกระบวนการเรียนรู้

ท่ีทาใหผ้ ู้เรียนเกดิ ความกระตอื รือร้น

ในการทากิจกรรมต่าง ๆ อยา่ ง

หลากหลายเพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถ

แสวงหาความรู้และประยุกตใ์ ช้ทักษะ

เพอื่ สรา้ งความเขา้ ใจด้วยตนเอง จน

เกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมคี วามหมาย

ผู้เรียนเปล่ยี นบทบาทจากผเู้ รยี นท่ีรับ

การถ่ายทอดความรู้ (passive

learner) เป็นผู้เรียนทมี่ คี วาม

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ (active

learner) อันจะนาไปสกู่ ารพฒั นาการ

เรยี นการสอนใหผ้ ู้เรยี นเป็นผู้ใฝร่ ู้

ตลอดชีวิตท่ีสามารถดารงตนในโลก

ศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ ยา่ งมีความสุข

และประสบความสาเร็จ

9 ป้ายนเิ ทศ กระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นสู่ ภาคผนวก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

การศึกษาค้นควา้ ด้วยตนเอง
(Independent Study)

6

1.3.รำยงำนวจิ ยั ในช้นั เรยี น

ท่ี ช่อื ผลงานวจิ ัย แกป้ ัญหา/พฒั นา เรือ่ ง หลกั ฐำน

1 ผลการจัดการเรยี นรู้แบบผสมผสาน ผู้สอนมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า รายงานวิจยั
ท่มี ีต่อผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี น นักเรียนท่ีเรียนรายวิชา I 20202
รายวิชาการสือ่ สารและการนาเสนอ การส่ือสารและการนาเสนอ ท่ี

รหสั วิชา I 20202 ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานกับ

นั ก เรียน ที่ สอ น แบ บ ป ก ติ ใน

ห้องเรียน จะมีผลสัมฤทธิท์ างการ

เรียนแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
ทงั้ น้เี พ่ือนาผลการวิจัยดงั กล่าวไป

เป็นแนวทางการออกแบบการ
เรี ย น ก า ร ส อ น (Instruction

Design) ในรายวิชา I 20202 การ

สื่อสารและการนาเสนอ สาหรับ
นกั เรยี นช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 3
ใหเ้ กิดประสทิ ธิภาพยงิ่ ข้นึ

1.4 สอนแทน…10..คำบ จำนวน สอนแทนครู หลักฐำน
1 นายประยรู จริ เดชประไพ แบบบันทกึ
ว.ด.ป. รำยวชิ ำท่สี อนแทน
16 พ.ค 62 I30201 การศึกษาและสรา้ ง 1 นางจิราพร ชยั แสงแกว้ การจดั สอนแทน
กล่มุ สาระ
องคค์ วามรู้ ม.5/5 1 นางสาวนติ ยา อดเิ รก การเรยี นรู้
17 พ.ค 62 I20202 การสอื่ สารและ 1 นางอมั พรภสั ร์ สุพชรวงศ์
1 นางเรณู โพธจ์ิ นั ทร์ การงานอาชีพ
การนาเสนอ ม.3/8 1 นางสาวนติ ยา อดิเรก
29 พ.ค 62 ง23101 การงานอาชีพ ม.3/4 1 นางสาวนติ ยา อดิเรก ภาคเรยี นท่ี 1/2562
30 พ.ค 62 ง23101 การงานอาชีพ ม.3/5 1 นางสาวนิตยา อดเิ รก
19 มิ.ย 62 ง32101 การงานอาชพี ม.5/1 1 นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์
5 ก.ค 62 ง31101 การงานอาชพี ม.4/1 1 นางอมั พรภสั ร์ สุพชรวงศ์
15 ส.ค 62 ง31101 การงานอาชพี ม.4/5
20 ส.ค 62 ง31101 การงานอาชีพ ม.4/6
5 ก.ย 62 ง23101 การงานอาชีพ ม.3/7

ง23101 การงานอาชีพ ม.3/6

7

1.5 สอนซ่อมเสรมิ นกั เรยี น…8..คำบ จำนวนนกั เรียน…207..คน

ว.ด.ป. รายวชิ าที่ซอ่ มเสริม เร่อื ง จานวนคาบ จานวนนักเรียน หลักฐาน
121
19 มิ.ย I20202 รายวิชาการ การเขียนรายงาน 4 แบบ
86 บันทกึ
62 สอื่ สารและการนาเสนอ การศกึ ษาคน้ ควา้ การสอน
ซอ่ มเสรมิ
5 ก.ค (Communication and การเขียนรายงาน 4
62 Presentation) ม.3 การศกึ ษาค้นควา้

1.6 ประเมนิ ผลกำรเรยี น…3..วธิ ี ได้แก่

1) การประเมินตามสภาพจรงิ 2) การสงั เกต/สอบถาม 3) การทดสอบออนไลน์

1.7 กำรใช้แหล่งเรยี นรู้ ได้แก่

1) แหล่งเรียนรใู้ นโรงเรยี น หอ้ ง Resource

2) เวบ็ ไซต์สอื่ การสอนรปู แบบอิเล็กทรอนิกสอ์ อนไลน์ www. wr.ac.th/wordpress /srisakul

3) แหลง่ เรียนรูแ้ ละภูมิปัญญาในท้องถิ่น

1.8 งำนกจิ กรรมเสรมิ วชิ ำกำร
- การส่งเสรมิ กิจกรรมแข่งขนั นักเรยี น

ว.ด.ป. รำยกำรแข่งขนั หน่วยงำนที่จัด รำงวลั ทไี่ ด้รบั หลกั ฐำน
สพม.41 เหรียญเงิน เกยี รติบัตร
16 กันยายน ครฝู ึกสอนนาเสนอผลงานกจิ กรรมด้าน
2562 พัฒนาสมองกระบวนการคดิ (Head) สพม.41 เหรยี ญทอง https://north
69.sillapa.net
19 กันยายน การประกวดโครงงานคอมพวิ เตอรป์ ระเภท สพม.41
2562 ซอฟตแ์ วร์ ม.1-ม.3 เหรยี ญทอง /sm-kpt41/
สพม.41
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท เหรียญทอง
ซอฟตแ์ วร์ ม.4-ม.6 สานกั งาน
คณะกรรมการ เหรยี ญทอง https://drive.g
การแข่งขนั การสร้าง Motion Infographic การศกึ ษาข้ัน เหรียญทอง oogle.com/fil
ม.4-ม.6 e/d/1yiGqDD
พนื้ ฐาน DraXISXMrkMr
ครฝู กึ สอนการนาเสนอผลงานการศกึ ษา te3rxneaXeid
คน้ คว้าด้วยตนเอง งานเวทีศักยภาพ
โรงเรยี นมาตรฐานสากล ระดบั ชาติ Zo/view
คร้ังที่ 3 เร่อื ง ขนมจีนจีบ ระดบั ม.ตน้ -

ครูฝกึ สอนการนาเสนอผลงานการศึกษา เหรียญทอง https://drive.g
ค้นควา้ ด้วยตนเอง งานเวทศี ักยภาพ oogle.com/fil
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั ชาติ e/d/1uLcdM4
คร้งั ท่ี 3 เร่อื ง กาวจากโฟม ระดบั ม.ตน้ sUddgEkW3C
PLOasWFfGU
ครฝู กึ สอนการนาเสนอผลงานการศกึ ษา QVTgFv/view
ค้นควา้ ดว้ ยตนเอง งานเวทีศักยภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ
คร้งั ท่ี 3 เร่อื ง การทอเสอ่ื จากต้นกก
ระดบั ม.ปลาย

8

2. ผลสัมฤทธทิ์ ำงกำรเรยี น ภำคเรียนที่ 1 ปกี ำรศึกษำ 2562

รหสั วิชำ/รำยวชิ ำ จำนวนนักเรยี นที่ไดร้ ับผลกำรเรียน(คน) คำ่ เฉลย่ี

I20202 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส รวม
รายวิชาการส่อื สาร
และการนาเสนอ 130 48 28 7 2 - - 2 - - 217
ชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 3
130 48 28 7 2 - - 2 - - 217
รวม 59.91 22.12 12.90 3.23 0.92 - - 0.92 - - 100
คดิ เป็นร้อยละ

3. ผลกำรประเมนิ คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ ภำคเรยี นท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562

รหัสวิชำ/รำยวิชำ จำนวนคณุ ภำพของนกั เรยี น(คน) รวม
0123

I20202 รายวิชาการสอ่ื สารและการนาเสนอ - 2 - 215 217

(Communication and Presentation) ม.3

รวม - 2 - 215 217

คดิ เป็นรอ้ ยละ - 0.92 - 99.08 100

ร้อยละของผเู้ รยี นทไี่ ด้ระดบั คุณภาพ 2 - 3 99.08 -

*** 3 หมำยถึง ดีเยี่ยม ***2 หมำยถึง ดี *** 1 หมำยถึง ผ่ำน *** 0 หมำยถึง ไม่ผ่ำน

4. ผลกำรประเมนิ กำรอ่ำน คดิ วเิ ครำะห์ เขียน ภำคเรยี นท่ี 1 ปกี ำรศกึ ษำ 2562

รหัสวิชำ/รำยวิชำ จำนวนคณุ ภำพของนกั เรียน(คน) รวม

0 12 3 217

I20202 รายวิชาการส่ือสารและการนาเสนอ - 2 18 197 217
100
(Communication and Presentation) ม.3 -

รวม - 2 18 197
0.92 8.30 90.78
คดิ เป็นร้อยละ -
99.08
ร้อยละของผู้เรยี นทไ่ี ด้ระดับคณุ ภาพ 2 - 3

*** 3 หมำยถึง ดีเยี่ยม ***2 หมำยถึง ดี *** 1 หมำยถึง ผำ่ น *** 0 หมำยถึง ไม่ผ่ำน

ลงชอ่ื ผูร้ ายงาน ลงช่อื หัวหน้ากลมุ่ สาระฯ
(นางศรสี กุล วิบูลย์วงศรี)
(นายประยูร จริ ะเดชประไพ)

ลงชือ่ หวั หนา้ กลมุ่ งานบริหารงานวชิ าการ
(นางจิราพร ชยั แสงแกว้ )

9

ส่วนท่ี 2
สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านกิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

งำนกิจกรรมพฒั นำผ้เู รียน ไดป้ ฏบิ ัตหิ น้าที่ ดงั น้ี

2.1 กิจกรรมแนะแนว ชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 5/5

ผลการประเมินการเขา้ ร่วมกจิ กรรมแนะแนวตามทก่ี าหนดไวใ้ นหลักสตู ร

นกั เรียน จานวนนกั เรยี น ผลการประเมนิ การแกไ้ ขปญั หา

ช้นั ทัง้ หมด(คน) ผา่ น(คน) ไม่ผ่าน(คน) นกั เรยี นท่ีไม่ผ่าน หลกั ฐาน

ชาย หญิง ชาย หญงิ *ทม่ี า

ม.5/5 35 12 23 0 0 -

*ทม่ี า : รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรียนปีการศึกษา 2562

2.2 กิจกรรมนักเรยี น

2.2.1 กิจกรรมลูกเสอื /เนตรนำรี ช้ันมธั ยมศกึ ษำปที ี่ 2

ผลการประเมนิ การเขา้ รว่ มกจิ กรรมลกู เสอื /เนตรนารี ตามทก่ี าหนดไว้ในหลกั สูตร

นกั เรยี น จานวนนักเรียน ผลการประเมิน การแกไ้ ขปัญหา หลักฐาน

ช้นั ทั้งหมด(คน) ผา่ น(คน) ไม่ผา่ น(คน) นกั เรียนท่ไี ม่ผ่าน

ชาย หญงิ ชาย หญงิ

ม.2 344 145 199 0 0 -

2.3 กจิ กรรมเพ่ือสงั คมและสำธำรณประโยชน์ ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 5/5

ผลการประเมนิ การเข้าร่วมกจิ กรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์ตามทก่ี าหนดไวใ้ นหลักสูตร

นกั เรยี น จานวนนกั เรยี น ผลการประเมนิ การแกไ้ ขปัญหา

ชั้น ทงั้ หมด(คน) ผา่ น(คน) ไมผ่ า่ น(คน) นักเรียนทีไ่ ม่ผ่าน หลกั ฐาน

ชาย หญิง ชาย หญิง

ม.5/5 35 12 23 0 0 - *ทม่ี า

*ทมี่ า : รายงานผลกิจกรรมเพอื่ สงั คมและสาธารณประโยชน์ ปกี ารศึกษา 2562

ลงชือ่ ผรู้ ายงาน
(นางศรีสกุล วิบูลย์วงศร)ี

ลงชื่อ หวั หนา้ งานกิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน
(นางสาวศศิธร ตระกลู พานิชย์)

ลงชอื่ หัวหนา้ กลุ่มงานบรหิ ารงานวิชาการ
( นางจิราพร ชยั แสงแกว้ )

10

ส่วนท่ี 3
สรปุ ผลการปฏิบตั ิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยี น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562

งานระบบดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรียน ได้ปฏบิ ตั หิ น้าท่ี ดังนี้

ทาหนา้ ที่ครทู ่ีปรกึ ษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ครูท่ีปรกึ ษารว่ ม นางเพลนิ ใจ ประสารศรี

จานวนนกั เรียน 35 คน (นักเรียนชาย 12 คน นกั เรยี นหญงิ 23 คน)

ดแู ลห้องเรยี น หอ้ งงานผา้

หน้าท่ีหัวหนา้ เวรประจาวัน ชุดที่ 4

ดแู ลเขตพ้นื ท่ีรบั ผดิ ชอบ(ระบุ) ทกุ เขต

1.กำรรูจ้ กั นักเรียนเป็นรำยบคุ คล

ผลกำรปฏิบตั ิงำนท้งั ปรมิ ำณและคุณภำพ หลกั ฐาน

1.1 เปน็ ที่ปรกึ ษานกั เรยี นช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 5/5 จานวนนกั เรียน 35 คน รายงาน

1.2 จดั ทาประวัตนิ ักเรยี นจานวน 35 คน ท่ีเรียบร้อยคดิ เปน็ ร้อยละ 100 ผลการ

1.3 เยยี่ มบา้ นนักเรยี นเสรจ็ ส้นิ แล้ว จานวน 35 คน ท่ีเรยี บร้อยคิดเปน็ ร้อยละ 100 ปฏิบตั ิงาน

พบสภาพปัญหาของนกั เรียนด้าน - ระบบดแู ล

-เกดิ ผลลพั ธ์ / ประสทิ ธิผลเช่นไร ช่วยเหลือ

1.4 ใหค้ าปรึกษาเบอ้ื งต้นแก่นักเรียน จานวน 35 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ100 นักเรียนปี

ผลลพั ธ์ นกั เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาในระดบั หนงึ่ การศกึ ษา

1.5 จดั กจิ กรรมโฮมรมู จานวน 75 ครั้ง/ภาคเรียน 2562

ผลลัพธข์ องการจัดกิจกรรมโฮมรมู นักเรียนมพี ัฒนาการ เรอ่ื ง ความรับผดิ ชอบ

ในงานท่ไี ด้รบั มอบหมายดีข้ึน

1.6 ประเมนิ พฤตกิ รรม SDQ นักเรยี น 35 คน

ผลลัพธจ์ ากการประเมนิ พฤตกิ รรม SDQ ไดช้ ่วยเหลอื นกั เรยี นอยา่ งไร-

1.7 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ )นกั เรียน 35 คน

ผลลัพธจ์ ากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) ได้ชว่ ยเหลือนกั เรยี นอยา่ งไร-

1.8 ตรวจเช็คนกั เรียนในแถวตอนเช้าและดแู ลความเรยี บรอ้ ย สปั ดาหล์ ะ 5 วัน

ผลลพั ธ์จากการตรวจเช็คนักเรียนในแถวตอนเช้า ๆ

นักเรยี นได้พฒั นาเร่ืองการมาเข้าแถวไดท้ ันเวลาทากิจกรรมหนา้ เสาธง

1.9 ประสานสมั พนั ธ์กับผปู้ กครอง จานวน 11 ครั้ง ประสานสัมพันธ(์ อยา่ งไร)

ตดิ ต่อทางโทรศพั ทแ์ ละสอ่ื สังคมออนไลน์ (Line) ให้ขอ้ มูลท่ีจาเป็นเกี่ยวกับโรงเรยี น

และครูแกผ่ ู้ปกครอง เชน่ การสอนพิเศษ ตารางสอบ ฯลฯ

1.10 ดแู ลนักเรียนทมี่ ีลกั ษณะไม่พงึ ประสงค์ ( หนเี รียน , มาสาย ,ทะเลาะวิวาท ,

ชสู้ าว ,เที่ยวเตร่ , ผมผิดระเบยี บ ฯลฯ ) จานวน 8 คน

แนวทางการแก้ไข : ตักเตือน

1.11 การติดตามตรวจสมุดบนั ทึกความดีของนกั เรยี นใหเ้ ป็นปจั จุบนั จานวน - คน

1.12 การติดตามตรวจสมุดบนั ทึกรกั การอา่ น จานวน 7 คน

1.13 การตดิ ตามตรวจสมดุ บันทกึ รายรับ – รายจ่าย จานวน - คน

1.14 การศึกษานักเรยี นรายกรณี ( Case study ) จานวน - คน

11

2.กำรคัดกรองนกั เรียนภาคเรยี นที่ 1/2562

ผลกำรปฏิบัตงิ ำนทั้งปริมำณและคณุ ภำพ หลกั ฐาน

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลคัดกรองนักเรียน ออกเป็น 4 กลุ่ม รายงาน
โดยใช้เกณฑ์การคัดกรอง / แบบประเมิน SDQ แยกนักเรยี นได้เปน็ ผลการ
- กล่มุ ท่มี ีความตอ้ งการพเิ ศษ จานวน 35 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 100 ปฏิบตั งิ าน
- กลุม่ ปกติ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ระบบดูแล
- กลุ่มเสยี่ งแตล่ ะด้าน จานวน 14 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 40 ช่วยเหลอื
- กลุ่มมีปญั หา / ชว่ ยเหลือ ( แต่ละดา้ น จานวน - คน คิดเปน็ รอ้ ยละ - นกั เรียน
- อืน่ ๆ ปีการศึกษา
2562
2.2 ไดส้ รปุ รายงานผลการคัดกรอง นกั เรยี นช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5/5 สง่ เปน็ รูปเลม่
จานวน 1 เล่มเรยี บรอ้ ยแลว้

2.3 ไดส้ รุปรายงานผลการให้คาปรึกษาเบื้องต้นหรอื ช่วยเหลือใหแ้ กน่ ักเรียนกลุ่มเสยี่ ง
และกลุ่มมีปัญหา ( กลุ่มช่วยเหลือ ) เป็นรายบุคคลพร้อมแนบความรูส้ ึกของนักเรยี น
ท่ีไดร้ บั ความช่วยเหลอื ส่งเป็นรูปเลม่ จานวน-เล่ม เรียบรอ้ ยแล้ว

3.กำรสง่ เสริมนกั เรียน (สำหรบั นกั เรียนทกุ กลุ่ม) หลกั ฐาน

ผลกำรปฏิบตั งิ ำนท้ังปรมิ ำณและคณุ ภำพ รายงาน
ผลการ
โดยการจัดกจิ กรรม (ครงั้ /ภาคเรยี น) (ให้ระบ)ุ ปฏิบตั งิ าน
- จดั ประชมุ ผู้ปกครองชน้ั เรยี น ( Classroom meeting ) จานวน 1 คร้ัง ระบบดูแล
- ประชมุ เครือข่ายผู้ปกครองของห้องเรียน จานวน 1 คร้งั ช่วยเหลือ
นกั เรียนปี
จดั กจิ กรรมพัฒนำผู้เรียน การศึกษา
- ท่ีปรึกษาโครงงาน เรอื่ ง ผลการใชส้ ือ่ ประเภทหนงั สน้ั ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟกิ ให้ความรู้ ภาคเรยี นที่
เกย่ี วกบั สารเสพติดประเภทบหุ รีข่ องนกั เรยี นชั้นมธั ยมศึกษาปที ี 5/5 โรงเรยี นวัชรวทิ ยา 1/2562
จงั หวดั กาแพงเพชร
- เขา้ รว่ มประชมุ อบรมประจาสัปดาห์ จานวน 18 คร้ัง
- จดั กิจกรรมสง่ เสรมิ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ ให้นักเรียน จานวน-ครั้ง
- ร่วมจดั กจิ กรรมสนับสนนุ งานสมั พันธ์ชุมชน จานวน 5 คร้งั
- เขา้ รว่ มกจิ กรรมวันสาคญั ต่าง ๆ จานวน 8 ครงั้
- จัดกจิ กรรมส่งเสริมให้นักเรยี นมีลกั ษณะอันพงึ ประสงคข์ องโรงเรียน จานวน 8 ครั้ง
- จดั กจิ กรรมรกั ษาความสะอาดของหอ้ งเรยี น จานวน 24 ครั้ง
- กจิ กรรมพฒั นารกั ษาความสะอาดของพ้นื ทท่ี ่รี บั ผิดชอบ จานวน 16 ครัง้
- อน่ื ๆ

และผลลัพธ์ท่ีเกิดขน้ึ กับนกั เรียนในการจดั กจิ กรรมในแตล่ ะกิจกรรม (พรอ้ มหลกั ฐาน
การรายงานผลการจดั กิจกรรม เช่น รายงานการโฮมรูม , รายงานการจดั ประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรยี น , รายงานการจดั กิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียน)

12

4.กำรปอ้ งกันและชว่ ยเหลือนกั เรยี น ( จำเปน็ อย่ำงมำกสำหรบั นักเรยี นกลุม่ เส่ยี ง / กลมุ่ มีปญั หำ )

ผลกำรปฏิบตั ิงำนท้งั ปริมำณและคุณภำพ หลักฐาน

โดยการจัดกจิ กรรม (ครั้ง/ภาคเรียน) (ให้ระบุ) รายงาน
- จัดทามาตรการชว่ ยเหลอื นักเรียน ผลการ
- ให้คาปรึกษาเบ้อื งต้น ปฏิบัติงาน
ระบบดูแล
- ประสานงานกับผ้เู ก่ียวขอ้ งเพ่ือจัดกจิ กรรม สาหรับป้องกนั และชว่ ยเหลอื แกไ้ ขปัญหา ชว่ ยเหลอื
 กิจกรรมในห้องเรียน นกั เรยี นปี
 กิจกรรมเสริมหลกั สูตร การศึกษา
 กิจกรรมเพอ่ื นช่วยเพื่อน ภาคเรียนที่
 กิจกรรมซ่อมเสรมิ 1/2562
 กิจกรรมส่อื สารกบั ผู้ปกครอง

- กจิ กรรมอบรมประจาสัปดาห์
- ศกึ ษาเฉพาะกรณี ( Case study )

- อืน่ ๆ กจิ กรรมโครงงำน
ผลการใช้สอ่ื ประเภทหนังสนั้ ร่วมกับส่อื อนิ โฟกราฟิกใหค้ วามรู้เกย่ี วกบั สารเสพติด

ประเภทบหุ รีข่ องนักเรียนช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี 5/5 โรงเรยี นวัชรวิทยา จังหวดั กาแพงเพชร

และผลลัพธ์ทเ่ี กดิ ข้ึนกบั นกั เรียนในการจดั กิจกรรมในแต่ละกจิ กรรม (พรอ้ มหลกั ฐาน
การรายงานผลการจัดกิจกรรม )

5.กำรสง่ ตอ่ นักเรียน( สง่ ตอ่ ภำยใน,ส่งตอ่ ภำยนอก) หลกั ฐาน

ผลกำรปฏิบตั ิงำนทงั้ ปรมิ ำณและคุณภำพ รายงานผล
- ประสานงานและบนั ทกึ การสง่ ตอ่ ไปยงั ครทู ีเ่ กยี่ วข้องในการชว่ ยเหลือนกั เรียน การปฏบิ ตั งิ าน
ระบบดแู ล
จานวน-คน คดิ เป็นร้อยละ- ช่วยเหลือ
- ติดตามการชว่ ยเหลือจากผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน-คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ- นกั เรียนปี
- ประสานงานและบนั ทึกการส่งนักเรยี นไปยงั ผ้เู ชย่ี วชาญภายนอก จานวน-คน การศกึ ษา2561

คิดเปน็ รอ้ ยละ-
- ผลสัมฤทธิ์ท่เี กิดขน้ึ ในการไดร้ บั ความช่วยเหลอื จากการส่งต่อ-

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(นางศรสี กุล วบิ ูลย์วงศรี)

ลงชือ่ หัวหนา้ งานระบบการดูแลชว่ ยเหลือนกั เรียน

(นางเกศินี พงษพ์ นั ธ์)

ลงชอ่ื หวั หน้ากลมุ่ งานกจิ การนักเรียน
(นายแสงทอง นอ้ ยเกดิ )

13

ส่วนที่ 4
สรปุ ผลงานและคณุ ลกั ษณะการปฏบิ ัติงานสนบั สนุน ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

1. งำนพเิ ศษทป่ี ฏิบัติ หลักฐำน
งำนพฒั นำสอื่ นวตั กรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กลมุ่ บรหิ ำรงำนวิชำกำร -รายงานผลการ
งำนพฒั นำสมรรถนะควำมกำ้ วหนำ้ วิชำชพี บคุ ลำกร กลุ่มงำนบริหำรงำนบคุ คล ดาเนนิ งานการ
พฒั นาสอ่ื
ผลกำรปฏบิ ัตงิ ำนทั้งปริมำณและคุณภำพ นวัตกรรมสาหรบั
การเรียนการสอน
หนำ้ ที่/รำยกำรปฏิบตั ิ ผลงำน ในศตวรรษที่ 21
1. ผูเ้ ข้าอบรมมีความสามารถในการสร้างสอ่ื “รวมพลคนทา
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการพฒั นาส่อื นวตั กรรมสาหรบั การเรียนการสอนใน สอ่ื ”
นวัตกรรมสาหรับการเรียนการสอน ศตวรรษที่ 21 ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 “รวมพลคนทาสอ่ื ” ทางวิชาชีพได้เปน็ สื่อการเรยี นการสอน -รายงานผลการ
ประเภท VDO Clip จานวน 37 ผลงาน ดาเนินงาน
ส่งเสริมและ
http://www.wr.ac.th/wr/index.php/new พัฒนาสมรรถนะ
spromote-01/453-2018-03-12-04-01-09 เพื่อสร้างชุมชน
2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ แห่งการเรียนรู้
ในการฝกึ อบรมโดยรวมอย่ใู นระดบั มาก โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100 วชั รวิทยา
(WR-PLC)
2.การดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ 1. ครรู ้อยละ 90 สามารถสรา้ งชมุ ชนแห่ง
-สรุปรายงาน
เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนวัชรวิ การเรียนรวู้ ิชาชีพ(PLC)ไดอ้ ย่างสรา้ งสรรค์
-เว็บไซต์โรงเรียน
ทยา (WR-PLC) 2. ครรู ้อยละ 90 สามารถนาความรไู้ ป

ประยุกตใ์ ช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธภิ าพ

3. ครทู ี่มผี ลงานการพฒั นาสอ่ื นวัตกรรม

จากกระบวนการ PLC ได้รับการยกยอ่ ง

เชิดชเู กยี รติ

3. คณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ -สรุปรายงาน

และศึกษาดูงานตลอดจนจัดทาเกียรติบัตร -เกียรติบัตรการศกึ ษาดูงาน

ให้กบั คณะครูในการศกึ ษาดงู านเพื่อพฒั นาครู

และบคุ ลาการทางการศกึ ษาดา้ นการสร้างชมุ ชน

แห่งการเรยี นรู้สมู่ าตรฐานสากล

ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จงั หวดั ระยอง

4. พัฒนาเว็บไซตโ์ รงเรยี น http://www.wr.ac.th/

14

ผลกำรปฏบิ ัตงิ ำนทง้ั ปริมำณและคณุ ภำพ หลักฐำน

(ในตารางให้อธิบายถงึ งานทีป่ ฏบิ ตั งิ านประจาในฝ่ายต่างๆ ดา้ นปริมาณ ว่าปฏิบัติอะไรบา้ ง

และให้อธบิ ายถึงคุณภาพของงานท่ไี ด้ปฏบิ ัติในแต่ละขอ้ )

กำรใหร้ ะดบั เกณฑม์ ำตรฐำน
จากการปฏิบัติหน้าที่ ผลการประเมินอยใู่ นระดบั (ให้ทาเครือ่ งหมาย ✓

ลงใน เพยี งช่องเดียว และระบุรายละเอยี ดระดับเกณฑ์มาตรฐานทเี่ ลือกลงในช่องว่าง)
ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน 1.ปฏบิ ัตงิ านตามที่ได้รับมอบหมายเป็นปกติ
 ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 2.นอกจากข้อ 1 แลว้ ยังมคี ่มู ือการปฏบิ ัตงิ านท่รี ับผดิ ชอบ
ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน 3.นอกจากข้อ 2 แล้วยังมีนวัตกรรม/วธิ กี ารใหม่ ๆ มาใช้ปฏบิ ัติงาน
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 4.นอกจากข้อ 3 แล้วยังมรี ายงานผลการดาเนินงานทป่ี ฏิบตั ิ
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 5.นอกจากข้อ 4 แลว้ ยังมีการเผยแพร่ผลการปฏบิ ตั ิงาน

15

2. งำนพเิ ศษทีป่ ฏบิ ตั ิ
ปฏบิ ัติหน้ำท่ีแทนหัวหน้ำงำนพฒั นำภำคีเครอื ขำ่ ยและควำมสมั พนั ธช์ มุ ชน ฝา่ ยบริหารงานบุคคล

ผลกำรปฏิบตั งิ ำนทัง้ ปริมำณและคณุ ภำพ หลักฐำน

หนำ้ ท่ี/รำยกำรปฏิบัติ ผลงำน แฟ้มงานพฒั นา
ภาคีเครอื ข่าย
1.ประสานงาน/ทาวาระการประชุม/บันทึกการ - สรุปรายงานการประชุมฯ และความสมั พันธ์
ชมุ ชน
การประชมุ คณะทางานมลู นธิ ิวัชระร่วมจิต

ครั้งที่ 1/2562 วนั พฤหัสบดีที่ 7 มนี าคม 2562

เวลา 17.30 น. ณ หอ้ งประชุมอาคารเกยี รตยิ ศ

(ชน้ั 2) โรงเรยี นวชั รวทิ ยา จังหวดั กาแพงเพชร

2.ประสานงานทาเรอ่ื งคา่ เบ้ียประชมุ - รายงานการเบกิ เบย้ี ประชมุ

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน

ประจาปีงบประมาณ 2562 ประจาปงี บประมาณ 2562

3.ให้ความร่วมมือกับเครอื ข่ายผคู้ รองนักเรยี น -ปา้ ยประชาสัมพันธ์งานเดนิ ว่งิ สาน

โรงเรยี นวัชรวิทยาในการออกแบบประชาสัมพันธ์ สมั พนั ธ์มินิมาราธอน Family for run

/ใบสมคั ร งานเดินว่ิงสานสมั พันธ์มินมิ าราธอน 2019

Family for run 2019 เพื่อหารายไดเ้ ขา้ งาน

เครอื ข่ายผู้ครองนกั เรียน

( ในตารางให้อธบิ ายถงึ งานทป่ี ฏิบัตงิ านประจาในฝา่ ยต่างๆ ด้านปรมิ าณ ว่าปฏบิ ัติอะไรบ้าง

และให้อธิบายถงึ คุณภาพของงานท่ีได้ปฏบิ ัตใิ นแต่ละขอ้ )

กำรให้ระดบั เกณฑม์ ำตรฐำน
จากการปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี ผลการประเมนิ อยู่ในระดบั (ใหท้ าเครือ่ งหมาย ✓

ลงใน เพียงชอ่ งเดยี ว และระบรุ ายละเอยี ดระดับเกณฑม์ าตรฐานท่ีเลอื กลงในชอ่ งว่าง)
ระดับเกณฑ์มาตรฐาน 1.ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ดร้ บั มอบหมายเป็นปกติ
 ระดับเกณฑม์ าตรฐาน 2.นอกจากขอ้ 1 แลว้ ยังมีค่มู อื การปฏิบตั งิ านท่รี ับผิดชอบ
ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน 3.นอกจากข้อ 2 แลว้ ยังมีนวตั กรรม/วิธกี ารใหม่ ๆ มาใช้ปฏิบัตงิ าน
ระดับเกณฑ์มาตรฐาน 4.นอกจากข้อ 3 แลว้ ยังมรี ายงานผลการดาเนนิ งานที่ปฏบิ ตั ิ
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 5.นอกจากขอ้ 4 แล้วยังมกี ารเผยแพร่ผลการปฏบิ ตั งิ าน

16

3. งำนอ่ืน ๆ ทีไ่ ดร้ บั มอบหมำยดว้ ยคำสงั่ (ให้ระบุ)

ผลกำรปฏบิ ตั ิงำนท้ังปริมำณและคุณภำพ หลกั ฐำน
สรปุ รายงานนเิ ทศ
หนำ้ ท่ี/รำยกำรปฏิบตั ิ ผลงำน การสอนและผล
ตรวจแผนการ
ทาหน้าที่นเิ ทศการสอน/ตรวจแผนการจดั การ ครั้งท่ี 1 ทาการนเิ ทศการสอนและตรวจ จัดการเรียนรู้
เรียนรู้ ตลอดจนให้คาแนะนาในการเขยี น แผนการจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูกลมุ่ กลุม่ สาระการ
แผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้กับคณะครกู ลุ่มสาระ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพครบทุกคน เรียนรสู้ ังคมศกึ ษา
การเรยี นรู้การงานอาชพี ครั้งที่ 2 ทาการตรวจแผนการจดั การเรยี นรู้ ศาสนาและ
ใหก้ ับคณะครูกลมุ่ สาระการเรยี นรู้สังคม วฒั นธรรม
ศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม
-สรปุ รายงาน
คณะกรรมการรับการประเมนิ การดาเนินงาน - คณะกรรมการฝา่ ยจัดทาโปรแกรมนาเสนอ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกั เรยี นของ - คณะกรรมการจดั นทิ รรศการและอธิบาย
สถานศึกษา ประจาปี 2562 รายละเอยี ดตามเกณฑ์การพจิ ารณา

คณะกรรมการจัดทาขอ้ มูลการประเมนิ การ ข้อมูลการประเมนิ การปฏิบัตงิ านของ
ปฏิบัตงิ านของข้าราชการครแู ละบุคลากร ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศกึ ษา

4. งำนอ่ืน ๆ ท่ีอำสำปฏบิ ตั ิ (ถ้ำมี ให้ระบ)ุ หลักฐำน
ผลกำรปฏบิ ัตงิ ำนทงั้ ปริมำณและคณุ ภำพ
-เอกสารการ
หน้าที่/รายการปฏบิ ตั ิ ผลงาน
ประชุม
1.กรรมการมูลนธิ วิ ชั ระร่วมจติ สรุปการประชมุ คณะกรรมการมลู นิธวิ ชั ระ คณะกรรมการ
มูลนิธวิ ชั ระรว่ มจติ
ร่วมจิต -รายงานการ
ประเมินสอื่ การ
2. ท่ีปรกึ ษา/ผเู้ ชย่ี วชาญประเมินสื่อการเรยี น รายงานการประเมินสอ่ื การเรยี นการสอน เรยี นการสอน
-ผลงานการ
การสอนใหก้ ับเพือ่ นครู ออกแบบ

3. ออกแบบ Artwork ใหก้ ับฝ่ายตา่ งๆ โลโก บตั รเชญิ บนส่ือโซเชียล

เช่น ออกแบบโปสเตอร์ประชาสมั พนั ธ์ ป้ายประชาสัมพนั ธ์ ฯลฯ

งานเกษยี ณอายุราชการครปู ระจาปี 2562

งานเดนิ วงิ่ สานสัมพนั ธม์ นิ มิ าราธอน Family

for run 2019 ฯลฯ

ลงชื่อ ผรู้ ายงาน
(นางศรสี กุล วบิ ลู ย์วงศรี)

ลงช่ือ หวั หนา้ กลุม่ งาน

( ..............................................)

17

สว่ นที่ 5
สรปุ ผลการปฏิบัติงานด้านคณุ ธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2562

ขอ้ มลู สว่ นตวั

1. ข้าพเจ้าชื่อ นางศรสี กลุ วบิ ูลยว์ งศรี อายุ 54 ปี วฒุ ิ ปรญิ ญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรญิ ญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณั ฑติ (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลยั ศิลปากร

2. ปจั จุบนั เปน็ ข้าราชการตาแหน่งครูชานาญการพเิ ศษ ขน้ั 52,710 บาท
ตาแหนง่ เลขที่ 3555 อายรุ าชการ 30 ปี

3. การพัฒนาตนเอง ( ในครง่ึ ปีท่ีผา่ นมา 1 เมษายน 62 ถึง 30 กันยายน 62 เช่น อบรม/ศึกษาดงู าน /

เปน็ วทิ ยากร)

ที่ อบรม / ศึกษำดูงำน/วทิ ยำกร วัน เดอื น ปี เร่อื ง สถำนท่ี หนว่ ยงำนที่จัด

1 เป็นวิทยากร 6 กุมภาพันธ์ การประชุมเชิงปฏบิ ัติการ หอ้ งพลู เขยี ว งานพฒั นาครู

“การสรา้ งชุมชนการเรยี นรู้ทาง พ.ศ.2562 พฒั นาครูและบคุ ลากร โรงเรียนวัชรวทิ ยา และบคุ ลากร

วิชาชพี ครวู ัชรวิทยา” ทางการศึกษา “การสร้าง ทางการศึกษา

ชุมชนการเรยี นรู้ทาง กล่มุ บรหิ ารงาน

วิชาชีพครูวัชรวทิ ยา” บคุ คล

2 เข้ารว่ มประชุมเชงิ ปฏิบตั กิ าร 1 เมษายน การเขยี นรายงานประเมิน ห้องประชมุ โรงเรยี น

การเขียนรายงานประเมินตนเอง พ.ศ.2562 ตนเอง พูลเขยี ว วัชรวทิ ยา

ของสถานศกึ ษาประจาปี (SAR) โรงเรยี นวัชรวทิ ยา

3 เป็นวทิ ยากร 3 เมษายน การสรา้ งสอื่ การเรยี น ห้องโสตทศั นศกึ ษา งานพัฒนาส่ือ

การอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ าร พ.ศ.2562 การสอน VDO Clip โรงเรยี นวัชรวทิ ยา นวตั กรรมฯ

การพัฒนาสอ่ื นวัตกรรมสาหรบั กลมุ่ บริหารงาน

การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี21 วชิ าการ โรงเรยี น

“รวมพลคนทาส่ือ” วัชรวิทยา

4 เขา้ รว่ มประชมุ เชิงปฏบิ ตั ิการการ 7 พฤษภาคม การประเมนิ ทบทวนการ หอ้ งประชมุ โรงเรียน

ประเมนิ ทบทวนการดาเนนิ งานและ พ.ศ.2562 ดาเนินงานและประชมุ เชงิ พูลเขยี ว วชั รวทิ ยา

ประชุมเชงิ ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ปฏบิ ตั ิการพฒั นาทกั ษะ โรงเรยี นวัชรวิทยา

ชีวติ ตามระบบการดแู ลชว่ ยเหลือ ชีวติ ตามระบบการดูแล

นกั เรยี น ชว่ ยเหลือนกั เรียน

5. ได้เข้าร่วมประชมุ เชงิ ปฏิบตั กิ าร 26 -27 การจัดการเรียนรู้กลุ่ม ณ โรงเรียนระยอง โรงเรียน

การศึกษาดงู านเพอ่ื พฒั นาครู กรกฎาคม สาระการงานอาชีพ วิทยาคม จงั หวดั วชั รวทิ ยา

และบคุ ลาการทางการศึกษาด้าน พ.ศ.2562 ระยอง

การสรา้ งชุมชนแหง่ การเรยี นรู้

สมู่ าตรฐานสากล

6. การอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารการจัดการ 19-20 การจัดการเรยี นรู้ ณ โรงเรียน สพม.39

เรียนรู้วิชาการศึกษาค้นควา้ กนั ยายน วชิ าการศึกษาค้นคว้า พษิ ณโุ ลกพิทยาคม

ดว้ ยตนเอง หลักสตู รโรงเรยี น 2562 ดว้ ยตนเอง หลกั สูตร จ.พษิ ณุโลก

มาตรฐานสากล โรงเรียนมาตรฐานสากล

18

4. กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
สามารถใช้คอมพวิ เตอร์ โปรแกรม Microsoft word  Power point อยู่ในระดบั ดี
 โปรแกรมอนื่ ๆ(ให้ระบ)ุ โปรแกรมประเภทตกแตง่ ภาพ Photoshop, illustrator อยใู่ นระดับดี

โปรแกรมอนื่ ๆ (ใหร้ ะบุ) โปรแกรมประเภทสร้างเว็บไซต์ อยใู่ นระดับดี รวมท้งั ศกึ ษาการใช้เวบ็ ไซตส์ อื่

การสอนรปู แบบอิเลก็ ทรอนกิ สอ์ อนไลน์และส่อื การเรยี นการสอนประเภท VDO Clip เปน็ สอ่ื เสรมิ เพ่ือการ

เรียนรดู้ ้วยตนเองสาหรับนักเรียนช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีเรียนรายวชิ าการสอื่ สารและการนาเสนอ รหัส

I20202

5. ผลงำนทำงวชิ ำกำรหรอื ผลงำนดีเดน่ ในรอบครงึ่ ปี ( อำทิ ส่ือ , นวัตกรรม , งำนวิจัย ฯลฯ )
- รางวลั เหรียญทอง การประกวดงานวิจยั ในชัน้ เรยี นระดบั โรงเรยี น

- ร่วมพัฒนาผลงาน...การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจาปี 2562 ทาให้โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ได้รบั รางวลั เหรยี ญทอง ลาดับท่ี 1 ระดับเขตตรวจราชการที่ 18

6. รำงวัลท่ีได้รบั ( 2 ปี ย้อนหลัง ตัง้ แต่ 25 ก.ย. 60 ถงึ 24 กนั ยำยน 62 )

ท่ี รำยกำร หน่วยงำนท่ีจดั

1 รางวลั เหรียญทองแดง ระดบั ภมู ภิ าค ผลการคัดสรรผลงาน ครุ ุสภา

หนึง่ โรงเรยี นหนงึ่ นวตั กรรม เร่ือง ชมุ ชนการเรยี นรูท้ างวิชาชพี ...ครู

วชั รวทิ ยา (Watcharawittaya Teachers’ Professional learning

Community : WR PLC )

2. รางวัลเหรยี ญทองการนาเสนอผลงานดีเด่น “กจิ กรรมสือ่ สร้างสรรค์” สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษา

ตามโครงการขับเคล่ือนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจาปี มัธยมศกึ ษา เขต 41

2561

3. รางวลั เหรยี ญทอง การประกวดงานวจิ ัยในช้นั เรยี นระดบั โรงเรยี น โรงเรียนวชั รวทิ ยา

4. ร่วมพัฒนาผลงานการคัดเลือกสถานศกึ ษาเพ่ือรบั รางวัลระบบ กลุ่มพ้นื ที่การบริหาร

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2562 ทาใหโ้ รงเรยี นวชั รวิทยา การศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน

ได้รบั รางวัลเหรยี ญทอง ลาดบั ที่ 1 ระดับเขตตรวจราชการที่ 18 ประจาเขตตรวจราชการท่ี 18

6 สงิ หาคม 2562

5. ครูผู้ฝึกสอน..การนาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สานกั งานคณะกรรมการ

ระดับเหรียญทองบนเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World- การศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน

Class Standard School Symposium) (19 – 20 กนั ยายน 2562)

ระดับชัน้ มธั ยมศึกษาตอนตน้ และระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

6. ครผู ูฝ้ กึ สอน..รางวลั เหรียญทอง (19 กันยายน 2562) งานศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรียน

-การประกวดโครงงานคอมพวิ เตอรป์ ระเภทซอฟตแ์ วร์ ม.1-ม.3 ครัง้ ที่ 69 ปีการศึกษา 2562

-การประกวดโครงงานคอมพวิ เตอร์ประเภทซอฟตแ์ วร์ ม.4-ม.6 ระดบั เขตพ้นื ทฯ่ี

-การแข่งขันการสรา้ ง Motion Infographic ม.4-ม.6

19

7. ผลกำรปฏิบัตงิ ำนเก่ยี วกบั วนิ ยั และจรรจำบรรณครู

ท่ี งำนที่ปฏิบตั ิ ผลกำรปฏบิ ัติงำนทงั้ ปริมำณและคุณภำพ
1 การปฏบิ ัติราชการ
1. การลาโรงเรียนจานวน 1 ครง้ั 2 วนั
2 การรักษาวินยั 2. การขาดอยูเ่ วรยาม - ครงั้ (กลางวัน/กลางคนื )
3 การประพฤติตนเป็นแบบอยา่ งทีด่ ี 3. การขาดประชมุ โรงเรียน - ครง้ั

1. การถูกลงโทษทางวนิ ยั - คร้ัง
2. การถูกวา่ กลา่ วตกั เตอื นดว้ ยวาจา - คร้งั

ข้าพเจ้าเป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย เป็น
แบบอย่างท่ีดีของศิษย์ พูดจาไพเราะ มีมารยาทดี แต่งกาย
สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นแบบอย่างความ
มีน้าใจ เสียสละ มีความประพฤติดี เชื่อฟัง และให้ความ
เคารพผูบ้ ังคับบัญชา ตรงต่อเวลา ไม่เคยหนีหรือขาดราชการ
และไม่เคยไดร้ ับโทษทางวินัยและโทษทางกฎหมาย

4 การรักษาความสามัคคี ขา้ พเจา้ เป็นผมู้ ีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตส่ือ
5 การเสยี สละและอุทิศเวลา การเรียนการสอนและเทคโนโลยใี นดา้ นการปฏิบัติการ จึงช่วย
แก้ไขปญั หา ให้คาแนะนา เป็นที่ปรกึ ษาในงานท่เี ก่ียวข้องกับ
การผลิตสื่อให้กับเพื่อนครู ข้าพเจ้าได้น้อมนาแนวพระราช

ดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแบบอย่างในการ
ดาเนินชีวิตและการทางาน ที่ว่า “......ครู ที่แท้จริงนั้นต้อง
เป็นผู้ทาแต่ความดี คือ ต้องหม่ันขยันและอุตสาหะพากเพียร
ตอ้ งเอ้อื เฟื้อเผอ่ื แผแ่ ละเสยี สละ ตอ้ งหนกั แน่นอดทน และ
อดกล้นั สารวม ระวังความประพฤติปฏิบัตขิ องตน ให้อยู่
ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซอื่ สัตย์ รักษาความ
จรงิ ใจ วางใจเปน็ กลาง ไม่ปล่อยไปตามอานาจ อคต…ิ ...”

ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่องานสอนนักเรียนและปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ โดยเข้าสอนตรงเวลาและเข้าสอนทุกคาบเรียน ใน
กรณีติดราชการไม่สามารถเข้าสอนได้ ก็จะทาการแลกคาบ
กับเพ่ือนครู ตรวจผลงานตลอดจนให้คาแนะนานักเรียนเป็น
ประจาและสม่าเสมอ และในการรับมอบหมายงานจากหวั หน้า
งานหรือจากผู้บังคับบัญชาหากทาไม่เสร็จก็จะใช้เวลานอก
ราชการเพอื่ ให้งานแลว้ เสรจ็ และใหไ้ ดผ้ ลงานท่ดี ีออกมา
ท้ังยังให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานท้ังในและนอกโรงเรียน
ตลอดจนหนว่ ยงานอ่นื ๆ อยา่ งเต็มกาลงั ความสามารถ

20

ผลกำรปฏิบัติงำนเกย่ี วกับวินัยและจรรจำบรรณครู (ต่อ)

ท่ี งำนท่ปี ฏบิ ตั ิ ผลกำรปฏิบตั งิ ำนทั้งปรมิ ำณและคุณภำพ
6 การมนี ้าใจใฝ่บรกิ าร
7 การมมี นุษยสัมพันธแ์ ละสุขภาพจิต ข้าพเจ้าจึงตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามบทบาทหน้าท่ี
ของครูอย่างเต็มกาลังความสามารถมีศรัทธาและยึดม่ันใน
8 ความสามารถในการแสวงหาความรู้ อุดมการณ์แห่งวิชาชีพครู ด้วยการให้บริการ การต้อนรับ
และสร้างองคค์ วามรู้เพ่อื พัฒนางาน ทกั ทาย ผมู้ าใช้บริการ

9 มีคณุ ธรรม จริยธรรมวชิ าชพี ครู ข้าพเจ้าจะให้เกยี รติและยกย่องเพื่อนร่วมงาน ยอมรบั ฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มอี ารมณ์รา่ เรงิ แจ่มใส มีทัศนคติท่ีดีต่อ
10 การมีจิตสานึกท่ีดีด้านสง่ิ แวดล้อม เพื่อนร่วมงานและบคุ คลท่วั ไป ใหค้ วามรว่ มมือในการปฏิบัติ
งาน มีความสามารถในการร่วมทางานเป็นกลุ่ม รู้จักเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา

ขา้ พเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ตามความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุค IT และข้าพเจ้า
ได้ถา่ ยทอดความรู้ ประสบการณแ์ กน่ ักเรียนอยา่ งเต็มความ
สามารถ ให้คาแนะนาส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้
ดว้ ยตนเอง ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยการใช้วิธีการวัดและเครื่องมือในการวัดที่มีความหลาก
หลาย เหมาะสม พร้อมท้ังนาผลการวัดและประเมนิ ผลน้ันไป
ใชใ้ นการปรับปรงุ พฒั นา และส่งเสรมิ ผเู้ รยี นควบคู่ไปด้วย

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
พากเพียรในหน้าท่ีของความเป็นครู มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย อีกท้ังประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ทั้งกาย วาจา ใจ มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี ดารงชีวติ อย่างเหมาะสมและยึดหลักการ
ดาเนนิ ชวี ิตตามแนวทางหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง

ขา้ พเจ้าสอดแทรกงานสิ่งแวดลอ้ มในการเรียนการสอน
และการอบรมนกั เรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเปน็ อย่างดี
ในการปลุกจิตสานึกของนักเรียน ครู และบุคลากรอ่ืน

ขอรับรองวา่ การรายงานผลการปฏบิ ัตงิ านงานข้างต้นของขา้ พเจา้ เป็นความจริงทกุ ประการ

ลงชอื่ ผูร้ ายงาน
(นางศรสี กลุ วิบูลยว์ งศรี)

ลงช่ือ
(นายสรุ ศักดิ์ โพธ์ิบัลลังค์)

หวั หน้างาน กลุ่มงานพัฒนาบคุ ลากร

ภาคผนวก

 ประมวลภาพกิจกรรม
 สาเนาเกยี รติบตั ร วุฒิบัตรทไี่ ดร้ ับ
 ผลงานส่ือ นวัตกรรมการเรยี นการสอน/รายงานการใชส้ ่อื นวตั กรรมฯ
 ผลงานนกั เรยี น

ประมวลภาพกจิ กรรม

ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562

เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ
การพฒั นาส่อื นวตั กรรมสาหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 “รวมพลคนทาสอ่ื ”

วันพฤหสั บดีท่ี 4 เมษายน 2562 ณ หอ้ งโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรยี นวัชรวิทยา
และวทิ ยากรการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนวัชรวทิ ยา

รว่ มเปน็ คณะทางานเพ่ือรบั การคดั เลือกและตดั สินสถานศกึ ษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจาปี 2562

รว่ มกจิ กรรมพธิ ีหล่อเทยี นพรรษา ประจาปี 2562
วนั ท่ี 26 กรกฏาคม 2562

ปฏิบตั ิการการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบคุ ลากรทางการศึกษา
ด้านการสรา้ งชุมชนแหง่ การเรียนรู้สมู่ าตรฐานสากล ณ โรงเรยี นระยองวทิ ยาคม

ระหวา่ งวนั ท่ี 26 - 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รว่ มกจิ กรรมปิดกองลูกเสือช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2562
วันที่ 11 กันยายน 2562

ร่วมกิจกรรมแสดงมุทติ าจิต คุณครูศรวี ไิ ล บญุ ญอนันตศ์ ริ ิ
ครูผเู้ กษียณอายุราชการประจาปีการศกึ ษา 2562
วนั ท่ี 9 กันยายน 2562

นานักเรียนเขา้ ร่วมนาเสนอผลการศกึ ษาคน้ ควา้ ดว้ ยตนเอง และรว่ มจัดนิทรรศการ
งานเวทีศักยภาพโรงเรยี นมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3

วนั ที่ 18 -20 กนั ยายน 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพทิ ยาคม จงั หวัดพษิ ณโุ ลกสอ่ื การเรยี นการสอนรปู แบบวีดิโอคลิปประกอบการเรียน
รายวิชาการสอ่ื สารและการนาเสนอ : IS2 ระดบั ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 3

เวบ็ ไซตส์ ื่อการสอนรูปแบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ออนไลน์

http://www.wr.ac.th/wordpress/srisakul/?page_id=732

http://www.wr.ac.th/wordpress/srisakul/?page_id=750 http://www.wr.ac.th/wordpress/srisakul/?page_id=756

เว็บไซต์กจิ กรรมสือ่ สร้างสรรค์
ส่ือสังคมออนไลนท์ เ่ี วบ็ ไซต์ :- http://www.wr.ac.th/wordpress/srisakul/?page_id=908

คมู่ อื การจัดการเรียนรู้/คู่มือนกั เรียน
รายวชิ าการส่ือสารและการนาเสนอ : IS2 ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 3

ตวั อยา่ งสอื่ เพาเวอร์พอยต์แนะนา
รายวิชาการสื่อสารและการนาเสนอ : IS2 ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 3

นวัตกรรมการจัดกิจกรรมสื่อสรา้ งสรรค์
(ดา้ นการพฒั นาสมอง : Head)

กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิด
อย่างเป็นระบบ โดยครูตอ้ งจดั กระบวนการเรยี นรู้ทท่ี าใหผ้ ู้เรียนเกิดความกระตือรือรน้ ในการทากจิ กรรมต่าง ๆ
อย่างหลากหลายเพ่ือให้ผเู้ รยี นสามารถแสวงหาความรู้และประยุกตใ์ ช้ทักษะ เพ่ือสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง
จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทจากผู้เรียนที่รับการถ่ายทอดความรู้ (passive
learner) เปน็ ผ้เู รียนทีม่ ีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (active learner) อนั จะนาไปสู่การพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถดารงตนในโลกศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุขและประสบ
ความสาเรจ็

สื่ออนิ โฟกราฟิกประกอบการสอน
รายวชิ าการสื่อสารและการนาเสนอ : IS2 ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 3


Click to View FlipBook Version