The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ธนกฤต ธนโชติชนิต, 2019-11-06 21:56:28

Annual Reports 2016

Annual Reports 2016

คาํ นาํ

รายงานประจําป 2559 ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 จัดทําขึ้นโดยวัตถุประสงค
เพ่ือเผยแพรงานในหนาที่ และผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5
ในรอบปท่ีผานมาโดยกลาวถึงนโยบาย หนาที่ความรับผิดชอบ อัตรากําลัง งบประมาณ ผลการ
ปฏิบัติงานปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
และฐานะทางการเงินของสหกรณ และกลุมเกษตรกรในพื้นท่ีสํานกั งานตรวจบญั ชสี หกรณท ี่ 5

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปฉบับน้ีจะเปน
ประโยชนแ กห นว ยงานอ่ืนท่เี ก่ียวของ และผสู นใจตามสมควร

สาํ นกั งานตรวจบัญชสี หกรณท่ี 5
กันยายน 2559

สาํ นักงานตรวจบญั ชสี หกรณที่ 5 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สารบัญ หนา
1
บทนํา 2
ประวตั คิ วามเปนมา 5
จงั หวดั ในพืน้ ท่ีความรับผดิ ชอบ 6
โครงสรา งการบรหิ าร 7
วสิ ยั ทศั นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 7
พนั ธกจิ 7
ภารกิจตามกฎหมาย 8
ยทุ ธศาสตร 8
คา นิยม 9
ผลการดาํ เนนิ งานตามนโยบายกรมตรวจบญั ชสี หกรณ ป 2559
ภาวะเศรษฐกจิ ทางการเงินสหกรณและกลมุ เกษตรกร 12
ของจงั หวดั ในพนื้ ท่ีสาํ นักงานตรวจบญั ชสี หกรณท่ี 5 ปง บประมาณ 2559 15
มุมมอง 6 มติ ิ ของสภาวะเศรษฐกิจทางการเงนิ (Camels Analysis) 27
ภาพกจิ กรรมการดําเนนิ งาน

สํานักงานตรวจบญั ชีสหกรณท่ี 5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

รายงานประจําป 2559 1

ประวตั คิ วามเปน มา

ดวยรัฐบาลไดเล็งเห็นวา สถาบันเกษตรกร
ที่สําคัญของประเทศ คือ สหกรณการเกษตรกร สหกรณ
นิคม สหกรณประมง ชุมนุมสหกรณ การเกษตรกรและ
กลุมเกษตรกร ที่รัฐใหการอุดหนุนมาโดยตลอดนั้น ยังมี
ความจําเปนท่ีจะตองใหความชวยเหลือ เพ่ือใหสามารถ
ควบคุมการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ อันจะชวยให
สามารถดูแลทรัพยสินและประโยชนของสถาบันเกษตรและ
ของสมาชิกไดโดยรัดกุมนั้น รวมท้ังดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคไดดวยความเรียบรอยเปนประโยชนแกสมาชิก
ดวยความมงุ หมาย

การพัฒนาสหกรณตามแผนพัฒนาสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดเสนอโครงการสินเช่ือเพื่อการเกษตรของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคสําคัญสรุปได
ดงั นี้

1. ขยายสมรรถภาพและขีดความสามารถในการใหคําแนะนํา และการบริการดานสินเช่ือแก
เกษตรกรอยา งทั่วถึง

2. เสริมสรางการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรใหม ปี ระสทิ ธิภาพย่งิ ขน้ึ
โครงการนี้ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหกูเงินจากธนาคารโลก จํานวน 19 ลานเหรียญ

สหรัฐ มาดําเนนิ การไดเม่ือวันที่ 8 มกราคม 2528 การดําเนินงานตามโครงการดงั กลาวประกอบดวย
โครงการยอย 10 โครงการ ในจํานวนนี้มีโครงการปรับปรุงการบริหารการเงินและการบัญชีของ
สถาบันเกษตรกร ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณรวมอยูดวย โดยใหจัดต้ัง
สํานกั งานตรวจบัญชีสหกรณข นึ้ จังหวัดละ 1 สํานักงาน สาํ หรบั ระยะแรกของโครงการ (ปง บประมาณ
2524 - 2526) กําหนดใหจัดต้ังขึ้น 50 สํานักงาน คาใชจายท้ังสิ้น 69.8 ลานบาท เปนเงินกูจาก
ธนาคารโลก 19.5 ลานบาท (0.97 ลานเหรียญสหรัฐ) และเงินงบประมาณสมทบ 50.3 ลานบาท
ตอ มาไดม กี ารจัดตงั้ สาํ นักงานตรวจบัญชสี หกรณเพ่มิ ขน้ึ เร่ือย ๆ จนถึงปจจบุ ันมีอยคู รบทกุ จงั หวัด

เขตตรวจบัญชีท่ี 6 ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2527 โดยเชาอาคาร 223 ถนนประชารักษา
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนที่ทําการสํานักงาน เน่ืองจากสถานท่ีเดิมคับแคบ ตอมาไดยาย
สาํ นักงานใหม โดยเชาอาคารเลขท่ี 267/1 ซอยวิจารณรงค 1 ถนนอุดรดษุ ฎี ตาํ บลหมากแขง อาํ เภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ในปงบประมาณ 2541 ไดรบั จัดสรรงบประมาณกอสรางอาคาร ตอ เติมอาคาร
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภูมิภาคท่ี 6 จํานวนเงินสองลานบาทเศษ เสร็จส้ินตามสัญญา
วันที่ 1 มิถุนายน 2541 ปจจุบันสํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 28/10 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง
อําเภอเมอื ง จงั หวัดอุดรธานี

2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ

วันท่ี 1 มีนาคม 2555 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 ไดเปลี่ยนแปลงที่ต้ังสํานักงาน
จากจงั หวัดอุดรธานี มายงั จงั หวัดขอนแกน ตั้งอยเู ลขท่ี 119/156 ถนนมิตรภาพ ซอยรัตนาภา ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตามคําส่ังกรมตรวจบัญชีสหกรณท่ี 147/2555เน่ืองจากที่ต้ัง
เดิมมีความคับแคบประกอบกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน มีพ้ืนท่ีเพียงพอที่จะรองรับ
บุคลากรของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 รวมท้ังจังหวัดขอนแกนยังเปนที่ต้ังของสวนราชการ
ระดับภาค เปนศนู ยก ลางทางเศรษฐกิจ และศนู ยกลางการคมนาคมอีกดวย

รายงานประจาํ ป 2559 3

เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ไดยายที่ต้ังสํานักงานจากจังหวัดขอนแกนมายังจังหวัดอุดรธานี
สาํ นักงานตง้ั อยเู ลขที่ 28/10 ถนนโพศรี ตาํ บลหมากแขง อาํ เภอเมือง จงั หวัดอดุ รธานี

4 สาํ นกั งานตรวจบญั ชสี หกรณที่ 5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

จังหวดั ในพนื้ ทีค่ วามรบั ผิดชอบ

สํานักงานตรวจบัญชสี หกรณท่ี 5 มีพน้ื ทร่ี ับผดิ ชอบครอบคลมุ 8 จงั หวัด
ภาคอีสาน คอื
1. ขอนแกน 2. นครพนม
3. สกลนคร 4. หนองบัวลาํ ภู
1.5ข.อเนลแยกน 2. นครพนม 6. หนองคาย
35..7เส.ลกยอลดุ นรคธรานี 4. หนองบวั ลาํ ภู 8. บึงกาฬ
6. หนองคาย
7. อุดรธานี 8. บึงกาฬ

รายงานประจําป 2559 5

โครงสรางการบรหิ าร

ผูอํานวยการสาํ นักงานตรวจบญั ชีสหกรณท ่ี 5

6 สํานกั งานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 กรมตรวจบญั ชีสหกรณ

วสิ ัยทัศนข องกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ภายในป 2564 สหกรณแ ละเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการดานการเงินการบัญชีทมี่ ี
คณุ ภาพ นาเช่อื ถือ

พันธกจิ

1 .ตรวจสอบบญั ชสี หกรณและกลุมเกษตรกร
2. พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีใหเปนมาตรฐานและสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณและกลมุ เกษตรกร
3. พฒั นาระบบการกํากับดแู ลผูสอบบญั ชแี ละสหกรณท ่ีสอบบัญชีโดยผูสอบบญั ชภี าคเอกชน
4. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผูต รวจสอบกจิ การ
5. ใหคําปรึกษาแนะนําและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการบัญชีแก
คณะกรรมการ และฝา ยจดั การของสหกรณแ ละกลุมเกษตรกร
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและ
กลุมเกษตรกร
7. เสริมสรา งความรูและสงเสรมิ การจัดทําบัญชีแกสมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ
วิสาหกจิ ชุมชน กลุมเปาหมายตามโครงการพระราชดาํ ริ เกษตรกรและกลมุ เปา หมาย

ภารกิจตามกฎหมาย

1. ดําเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยสหกรณและ
กฎหมายอ่นื ที่เก่ียวของ

2. กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีใหเหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณและ
กลมุ เกษตรกร

3. ใหคําปรึกษาแนะนําและใหความรูดานการบริหารการเงินและการบัญชแี กคณะกรรมการ
และสมาชกิ ของสหกรณ กลมุ เกษตรกรและบุคลากรเครอื ขาย

4. ถายทอดความรูและสงเสริมการจัดทําบัญชีใหแกสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ
วสิ าหกจิ ชุมชน กลุม เปาหมายตามโครงการพระราชดาํ ริ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

5. กํากบั ดูแลการสอบบัญชีสหกรณโ ดยผูสอบบญั ชภี าคเอกชน
6. จัดทํารายงาภาวะเศรษฐกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร เพ่ือเปนพื้นฐานในการ
กําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาสหกรณแ ละกลมุ เกษตรกร
7. ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือ
ตามทีก่ ระทรวงหรอื คณะรฐั มนตรมี อบหมาย

รายงานประจําป 2559 7

ยุทธศาสตร

1. พัฒนาประสทิ ธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณแ ละกลุมเกษตรกร
2. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการดานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร
3. พฒั นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบรหิ ารจดั การองคก ร
4. เสริมสรางองคความรู และขีดความสามารถในการจัดทําบัญชีแก วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกร เยาวชนและประชาชนกลุมเปาหมาย

คา นิยม

1. มีจติ มงุ บริการ (service Mind)
2. งานสมั ฤทธผิ์ ลและมคี ณุ ภาพ (Quality and Result Orientation)
3. ยดึ มนั่ ในสง่ิ ทีถ่ กู ตอ ง (Moral Courage)

8 สํานักงานตรวจบญั ชสี หกรณท่ี 5 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ

ผลการดําเนินงานตามนโยบายกรมตรวจบัญชสี หกรณ ป 2559

ปรมิ าณงานในพืน้ ท่รี บั ผดิ ชอบ ทัง้ สนิ้ 978 สหกรณ 667 กลุม
จํานวนสหกรณต ามทะเบยี น
จาํ นวนทไ่ี มตองตรวจสอบ ทง้ั ส้นิ 203 สหกรณ 120 กลมุ
จํานวนทต่ี อ งตรวจสอบ โดย ทั้งสนิ้ 40 สหกรณ

ภาคเอกชน
ภาครัฐ
- พรอ มตรวจสอบ จาํ นวน 224 สหกรณ
- ไมพ รอมตรวจสอบ จาํ นวน 426 สหกรณ 461 กลุม
- จดั ตัง้ ใหม จาํ นวน 55 สหกรณ 60 กลุม
- ไมวางแผนตรวจสอบ จํานวน 56 สหกรณ 52 กลมุ
ทงั้ สิ้น 761 สหกรณ 573 กลุม
ผลผลติ ท่ี 1 สหกรณแ ละกลุมเกษตรกรไดร บั การตรวจสอบบัญชี
- งานสอบบัญชรี ะหวางป ท้งั ส้นิ 215 สหกรณ

- งานสอบบญั ชปี ระจําป ทั้งสิน้ 509 สหกรณ 386 กลมุ

- ประชุม 3 ฝาย ท้งั ส้ิน 227 สหกรณ 344 กลมุ

- งานสอนแนะ/อบรม ท้งั สนิ้ 377 สหกรณ 377 กลุม

- งานวางรปู บัญชี ทงั้ ส้นิ 52 สหกรณ 56 กลมุ

- ตดิ ตามความเคล่ือนไหว ทัง้ สนิ้ 5 สหกรณ 52 กลุม

- งานกํากบั สหกรณภ าคเอกชน ท้งั สน้ิ 22 สหกรณ

- การเพิ่มประสิทธภิ าพการควบคุมคณุ ภาพงานสอบบัญชีสหกรณดวยระบบกระดาษทําการ

อเิ ล็กทรอนกิ ส (ELECTRONIC WORKING PAPER : EWP) ท้งั ส้ิน 92 สหกรณ

- ประเมนิ มาตรฐานสํานักงาน ท้ังส้ิน 8 สาํ นักงาน

- ประเมินคณุ ภาพการปฏิบัติงานของผูสอบบญั ชี ทั้งสิน้ 122 ราย

- การพสิ จู นค วามมีอยจู รงิ ของลกู หนี้ หุน และเงินรบั ฝาก ทั้งสิ้น 166,952 ราย

- การวเิ คราะหข อมลู การทาํ ธรุ กรรมเชิงลกึ ของสหกรณ ทงั้ สิน้ 73 สหกรณ

- การใช CATS/ACL ชวยตรวจสอบ ทงั้ สน้ิ 140 สหกรณ

- งาน Quality Coop : ปท ่ี 2 ท้งั สิ้น 2 สหกรณ

- งาน Upgrade โปรแกรมระบบสนิ คา เวอรชัน่ 2.2 ท้ังส้นิ 1 สหกรณ

- การสรา ง Quality Data ในระบบเงินใหกขู องสหกรณ โดยกระบวนการ Cleansing

ทงั้ สนิ้ 37 สหกรณ

- การเพ่ิมคุณภาพงานสอบบัญชดี ว ยระบบตรวจสอบสหกรณเชิงลึก CATS

ทัง้ สน้ิ 111 สหกรณ

รายงานประจําป 2559 9

ผลผลติ ท่ี 2 สหกรณและกลุมเกษตรกรไดร ับการพัฒนาความรูดานการบรหิ ารจดั การทางการเงนิ
การบัญชี โครงการเสรมิ สรา งความเขม แข็งและเปนอสิ ระใหกบั สหกรณ
โครงการพฒั นาศักยภาพการใชข อ มูลทางบัญชีในการบริหารจดั การพชื เศรษฐกจิ ของสหกรณ
หลักสตู ร ผูจ ดั การสหกรณ ท้ังส้ิน 83 สหกรณ 166 คน
โครงการเสริมสรางความเขม แขง็ และเปน อิสระใหกบั ระบบสหกรณ
ท้งั สน้ิ 100 สหกรณ 100 คน
- หลกั สตู รผตู รวจสอบกิจการข้ันพ้นื ฐาน ท้งั ส้ิน 74 สหกรณ 74 คน
- หลกั สตู รผตู รวจสอบกจิ การข้ันกลาง ทง้ั ส้ิน 26 สหกรณ 26 คน
โครงการประชุมสัมมนาสหกรณภาคเอกชน เรือ่ งการบริหารความเสีย่ งทางการเงนิ
ของสหกรณ ทั้งส้ิน 30 คน
ผลผลิต 3 เกษตรกรไดร บั การสงเสรมิ และพัฒนาศกั ยภาพ
โครงการพัฒนาภูมปิ ญญาทางบญั ชสี บู ัญชีตน ทนุ อาชพี
- อบรม/ซกั ซอมครบู ัญชี ทง้ั ส้ิน 752 คน
- สอนแนะการจดั ทําบญั ชี ทั้งสิ้น 22,638 คน
- กํากับแนะนําการจัดทําบัญชี ทัง้ ส้ิน 2,714 คน
- ตดิ ตามการจดั ทําบัญชี ทัง้ ส้ิน 2,710 คน
โครงการพฒั นาเกษตรกรปราดเปรอ่ื ง (Smart Farmer)
- อบรม/สอนแนะการจัดทําบญั ชีและการใชขอ มลู ทางบัญชี ทงั้ ส้นิ 2,361 คน
- กาํ กบั แนะนําการจัดทําบัญชี ทั้งส้นิ 2,259 คน
- ตดิ ตาม/จดั เกบ็ ขอมูลการจัดทําบญั ชี ทั้งสิน้ 2,257 คน
โครงการสรา งความย่ังยนื ในการจดั ทาํ บัญชตี นทุนอาชพี
- กาํ กบั แนะนําการจดั ทาํ บัญชี ท้งั ส้นิ 2,774 คน
- ตดิ ตาม/เกบ็ ขอมลู การจัดทําบัญชี ท้ังส้นิ 3,716 คน
โครงการคลนิ กิ เกษตรเคลอ่ื นที่
- จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคล่อื นท่ี ท้งั สิน้ 32 ครัง้ 2,134 คน
โครงการพฒั นาเด็กและเยาวชนในถน่ิ ทุรกนั ดารฯ
- ภายใตโครงการเฉลมิ พระเกียรตฯิ
- อบรมการจัดทาํ บญั ชีสหกรณโ รงเรียน/กิจกรรมผลผลิตทางการเกษตร
อาหารกลางวนั ทง้ั สิ้น 10 โรงเรียน 51 คน
- กาํ กับแนะนําการจัดทาํ บญั ชี ทัง้ ส้นิ 10 โรงเรยี น 500 คน
- ติดตาม/เกบ็ ขอมลู การจัดทําบญั ชี (ในโครงการฯ)
ทั้งส้ิน 10 โรงเรยี น 500 คน
- โรงเรยี นขยายผล
- อบรมการจดั ทําบญั ชีสหกรณนกั เรียน/กจิ กรรมทางการเกษตร
อาหารกลางวนั ทั้งสน้ิ 17 โรงเรียน 64 คน
- สอนแนะการจดั ทาํ บญั ชี ทั้งส้นิ 17 โรงเรยี น 340 คน
- ตดิ ตามการจัดทําบัญชี ทัง้ ส้ิน 17 โรงเรยี น 340 คน

10 สํานกั งานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ

- นอกโครงการเฉลิมพระเกียรตฯิ
- อบรมการจัดทําบญั ชีสหกรณนักเรยี น/กิจกรรมผลผลติ อาหารกลางวนั
ทงั้ ส้ิน 42 โรงเรียน 162 คน
โครงการศนู ยศึกษาการพฒั นาฯ
- สอนแนะ/กํากบั แนะนาํ /ติดตาม การจัดทําบัญชี (กลมุ จัดทาํ บัญชไี มได)
ทั้งสน้ิ 600 คน
- สอนแนะวิเคราะหบญั ชีตน ทุนฯ/ตดิ ตามเกบ็ ขอมลู (กลุมจดั ทําบัญชไี ด)
ท้งั สนิ้ 120 คน
โครงการศลิ ปาชีพ
- กลุมจัดทาํ บญั ชีไมได
- สอนแนะการจัดทําบัญชีตนกลา/รับ-จา ยในครวั เรอื น ท้ังส้ิน 980 คน
- กาํ กับแนะนําการจัดทาํ บัญชี ทัง้ ส้นิ 980 คน
- ตดิ ตาม/เก็บขอมูลการจดั ทําบญั ชี ท้ังส้ิน 980 คน
- กลุมทาํ บัญชีได
- สอนแนะการวิเคราะหบัญชตี น ทุนประกอบอาชีพ ทงั้ ส้ิน 196 คน
- ติดตาม/เกบ็ ขอมูลการจดั ทําบญั ชี ทง้ั สน้ิ 196 คน
โครงการสง เสริมการเรียนรดู านบัญชีในพนื้ ท่ีศนู ยเรยี นรูเศรษฐกิจพอเพยี งชมุ ชน
- พน้ื ท่ีศนู ยเ รยี นรเู ศรษฐกจิ พอเพียงชมุ ชน
- อบรม/สอนแนะการจดั ทาํ บญั ชี ทั้งส้นิ 562 คน
- กํากบั แนะนําการจดั ทาํ บัญชี ท้ังสนิ้ 562 คน
- ตดิ ตามการจัดทําบัญชี ท้ังส้นิ 562 คน
- พนื้ ท่โี ครงการบูรณาการตามพระราชดําริ (จงั หวดั เลย)
- อบรม/สอนแนะการจัดทาํ บัญชี ท้ังส้นิ 350 คน
- กาํ กับแนะนําการทําบัญชี ทั้งสนิ้ 350 คน
- ตดิ ตามการจัดทําบัญชี ท้ังสิน้ 350 คน
โครงการพัฒนากลุมอาชีพประชาชนฯ
- กลุมดาํ เนินธุรกิจ
- สอนแนะนาํ การจดั ทําบญั ชี ท้ังสิ้น 24 กลมุ 447 คน 92 คร้ัง
- กลมุ ไมดําเนินธรุ กจิ : ตองดแู ล
- เขา ตดิ ตามตรวจเย่ยี มกลุมอาชีพ ท้ังสนิ้ 1 กลมุ 1 คน
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชมุ ชน (ใหม)
- วางรปู แบบบัญชี/สอนแนะการจดั ทําบัญชี ทั้งสิน้ 57 แหง 228 ครง้ั
- กาํ กับแนะนําการจดั ทําบญั ชี/งบการเงิน/การใชข อ มูลทางการเงนิ และการ
บัญชวี สิ าหกิจ (ตดิ ตามตอเนือ่ งป 48-57) ทง้ั ส้นิ 34 แหง 136 ครั้ง

รายงานประจําป 2559 11

ภาวะเศรษฐกจิ ทางการเงนิ สหกรณและกลุมเกษตรกร
ของจังหวดั ในพื้นท่ีสํานกั งานตรวจบัญชสี หกรณท ี่ 5 ปง บประมาณ 2559

ในปจจุบันสหกรณและกลุมเกษตรกรในสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 ซ่ึงประกอบ
ดวยจังหวัดตาง ๆ ในภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 8 จังหวัด คือ ขอนแกน อดุ รธานี เลย
นครพนม สกลนคร หนองคาย หนองบวั ลําภู และบงึ กาฬ ในปงบประมาณ 2559 ไดทําการรวบรวม
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่สอบบัญชีไดจํานวน 893 แหง
แยกเปนภาคการเกษตร 711 แหง และนอกภาคการเกษตร 182 แหง ภายใตการรวมตัวของสมาชิก
1,082,760 ราย แยกเปนภาคการเกษตร 842,518 ราย และนอกภาคการเกษตร 240,242 ราย

12 สํานักงานตรวจบัญชสี หกรณที่ 5 กรมตรวจบญั ชีสหกรณ

ตารางแสดงจํานวนสมาชกิ สหกรณแ ละกลุม เกษตรกร

ประเภทสหกรณ จาํ นวนสถาบัน (แหง ) จํานวนสมาชกิ (คน) รอยละ
สหกรณก ารเกษตร 335 787,924 72.77
สหกรณป ระมง 2 480 0.04
สหกรณน ิคม 2 5,865 0.54
กลมุ เกษตรกร 372 48,249 4.46
รวมภาคการเกษตร 711 842,518 77.81
สหกรณอ อมทรัพย 82 153,539 14.18
สหกรณรา นคา 8 2,802 0.26
สหกรณบรกิ าร 51 16,359 1.51
สหกรณเครดติ ยูเนยี่ น 41 67,542 6.24
นอกภาคการเกษตร 182 240,242 22.19
893 100.00
รวมทั้งสิน้ 1,082,760

แผนภมู แิ สดงจาํ นวนสมาชกิ สหกรณแ ละกลุมเกษตรกร

สหกรณร า นคา สหกรณบรกิ าร สหกรณเ ครดิตยูเน่ยี น
2,802 , 0.26% 16,359 , 1.51% 67,542 , 6.24%
สหกรณออมทรพั ย
153,539 , 14.18% สหกรณก ารเกษตร
787,924 , 72.77%
กลุม เกษตรกร
48,249 , 4.46%
สหกรณน คิ ม
5,865 , 0.54%

สหกรณป ระมง
480 , 0.04%

จํานวนสมาชกิ (หนว ย : คน )
สหกรณก ารเกษตร สหกรณป ระมง สหกรณน ิคม กลุมเกษตรกร
สหกรณอ อมทรัพย สหกรณรานคา สหกรณบ รกิ าร สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

รายงานประจาํ ป 2559 13

ตารางแสดงจํานวนสมาชิกสหกรณแ ละกลุมเกษตรกร (รายจงั หวดั )

จงั หวดั จํานวนสถาบนั /แหง จาํ นวนสมาชิก/คน รอยละ
อุดรธานี 112 195,534 18.06
ขอนแกน 218 315,519 29.14
เลย 55 108,187 9.99
นครพนม 74 102,473 9.46
สกลนคร 157 178,305 16.47
หนองคาย 2 39,358 3.63
หนองบัวลาํ ภู 80 69,465 6.42
บึงกาฬ 35 73,919 6.83
893 100.00
รวมท้ังสน้ิ 1,082,760

แผนภมู แิ สดงจาํ นวนสมาชกิ สหกรณและกลมุ เกษตรกร (รายจังหวดั )

หนองบวั ลาํ ภู บงึ กาฬ อดุ รธานี
69,465 73,919 195,534
หนองคาย 6.42% 6.83% 18.06%
39,358
3.63% ขอนแกน
สกลนคร 315,519
178,305 29.14%
16.47%

นครพนม เลย หนองคาย หนองบวั ลาํ ภู บึงกาฬ
102,473 108,187
9.46% 9.99%

จํานวนสมาชิก (หนว ย : ราย) นครพนม สกลนคร

อุดรธานี ขอนแกน เลย

14 สาํ นักงานตรวจบญั ชีสหกรณท่ี 5 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ

มมุ มอง 6 มิติ ของสภาวะเศรษฐกจิ ทางการเงนิ (Camels Analysis)

มิติที่ 1 ความเพยี งพอของเงินทุนตอ ความเส่ียง (Capital Strength)
สหกรณและกลุมเกษตรกรจํานวน 893 แหง มีทุนดําเนินงาน จํานวน
163,889.42 ลานบาท แยกเปนภาคการเกษตร จํานวน 19,788.65 ลานบาท และนอกภาค
การเกษตร จํานวน 144,100.77 ลานบาท ประกอบดวยทุนภายในซ่ึงเปนทุนของสหกรณและกลุม
เกษตรกร 67,528.93 ลานบาท และเงินรับฝากของสมาชิก 21,654.74 ลานบาท รวมทุนภายใน
89,183.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.42 ของทุนดําเนินงานทั้งส้ิน และไดมาจากแหลงเงินทุน
ภายนอก ประกอบดวย เงินกูยืม 67,535.89 ลานบาท เงินรับฝากอื่น 4,486.98 ลานบาท เครดิตทาง
การคา 188.41 ลานบาท และอื่น ๆ 2,494.46 ลานบาท รวมทุนภายนอก 74,705.75 ลานบาท
คดิ เปน รอ ยละ 45.58 ของทนุ ดําเนินงานท้ังส้ิน เมอื่ พิจารณาอัตราสวนหนสี้ ินตอ ทนุ พบวาสหกรณแ ละ
กลุมเกษตรกร มีอัตราสวนหนี้สินตอทุน 1.43 เทา ปกอน 1.40 เทา ประกอบกับอัตราสวนทุนสํารอง
ตอสินทรัพย 0.04 เทา ปกอน 0.05 เทา และมีผลตอบแทนตอสวนทุน รอยละ 7.74 ปกอนรอยละ
7.59 แสดงใหเห็นถงึ ทุนของสหกรณและกลมุ เกษตรกรสามารถสรา งผลตอบแทนไดสูงขนึ้ สหกรณแ ละ
กลุมเกษตรกรเริ่มมีเงินทนุ เพ่ิมข้นึ เพอ่ื รองรบั กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ตองพจิ ารณาปจจัยอื่น
เสริมดว ย
ตารางแสดงทุนดําเนินงานของสหกรณแ ละกลุม เกษตรกร (หนวย : ลานบาท)
ทนุ ภายใน ทนุ ภายนอก
ประเภทสหกรณ/ เงินรับฝาก ทุนของ รวมทุน เงินรบั ฝาก เครดิต เงินกูย ืม อน่ื ๆ รวมทุน รวมทนุ
กลุมเกษตรกร สมาชกิ สหกรณ ภายใน อ่ืน ทาง ภายนอก ดาํ เนนิ งาน
การคา
ท้ังส้นิ

สหกรณก ารเกษตร 3,474.95 5,866.56 9,341.51 1,074.09 184.29 7,940.48 845.00 10,043.87 19,385.38

สหกรณป ระมง 0.19 1.88 2.07 - - 1.50 0.02 1.52 3.59

สหกรณนคิ ม 13.90 55.96 69.86 21.17 - 144.32 10.97 176.46 246.32

กลมุ เกษตรกร 2.11 68.23 70.34 0.03 1.77 52.67 28.55 83.02 153.37

รวมภาคการเกษตร 3,491.16 5,992.63 9,483.79 1,095.29 186.06 8,138.98 884.54 10,304.86 19,788.65

สหกรณออมทรัพย 17,566.80 60,204.08 77,770.88 2,720.67 - 58,639.94 1,508.24 62,868.85 140,639.73

สหกรณร า นคา 0.07 24.58 24.65 - 0.73 3.50 2.43 6.67 31.32

สหกรณบ ริการ 38.96 126.35 165.31 537.48 1.60 238.74 73.49 851.31 1,016.63

สหกรณเครดติ ยเู นย่ี น 557.76 1,181.28 1,739.04 133.53 0.02 514.74 25.76 674.05 2,413.09

รวมนอกภาคการเกษตร 18,163.58 61,536.30 79,699.88 3,391.69 2.36 59,396.92 1,609.93 64,400.89 144,100.77
รวมท้ังสิ้น 21,654.74 67,528.93 89,183.67 4,486.98 188.41 67,535.89 2,494.46 74,705.75 163,889.42

รายงานประจาํ ป 2559 15

แผนภูมแิ สดงทุนดาํ เนินงานของสหกรณแ ละกลุมเกษตรกร

จํานวนเงิน (หนว ย:ลา นบาท)

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00 รวมท้ังสิ้น
รวมนอกภาคการเกษตร
- ทุนภายใน รวมภาคการเกษตร

รวมภาคการเกษตร 9,483.79 ทนุ รวมทนุ
รวมนอกภาคการเกษตร 79,699.88 ภายนอก
รวมทง้ั สน้ิ 89,183.67 10,304.86 19,788.65
64,400.89 144,100.77
74,705.75 163,889.42

ตารางแสดงทนุ ดาํ เนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร (รายจงั หวัด) (หนว ย : ลานบาท)

ทนุ ภายใน ทนุ ภายนอก

จังหวดั เงินรับฝาก ทนุ ของ รวมทุน เงินรบั เครดติ ทาง เงินกยู มื อนื่ ๆ รวมทุน รวมทนุ
สมาชกิ สหกรณ ภายใน ฝากอนื่ การคา ภายนอก
31,297.78
อุดรธานี 6,005.65 16,703.92 22,709.57 588 30.13 7,034.24 935.84 8,588.22 48,457.37
ขอนแกน 6,004.63 19,957.46 25,962.09 753.03 52.77 21,220.19 469.28 22,495.27 18,844.04
เลย 2,888.44 5,192.56 8,081.00 1,274.57 4.46 9,245.22 238.77 10,763.04 13,124.25
นครพนม 1,479.82 5,279.21 6,759.03 675.56 29.63 5,565.80 94.24 6,365.22 29,386.73
สกลนคร 3,020.21 11,521.40 14,541.62 519.7 47.35 13,987.32 290.73 14,845.11 12,135.42
หนองคาย 1,628.47 5,334.46 6,962.94 538.47 0.74 4,554.15 79.13 5,172.49 9,560.21
หนองบัวลาํ ภู 3,151.57 3,659.55 28.47 19.89 5,487.24 365.06 5,900.66 1,083.63
บงึ กาฬ 507.98 109.17 3.44 21.41
119.54 388.34 507.88 441.73 575.74 163,889.42
รวมทั้งส้ิน 4,486.98 188.41 2,494.46
21,654.74 67,528.93 89,183.67 67,535.89 74,705.75

16 สาํ นักงานตรวจบญั ชีสหกรณที่ 5 กรมตรวจบัญชสี หกรณ

แผนภมู ิแสดงทนุ ดาํ เนินงานของสหกรณแ ละกลุมเกษตรกร (รายจังหวัด) หนวย : ลา นบาท
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-

ทุนภายใน ทุนภายนอก รวมทุน

รายงานประจาํ ป 2559 17

มิติที่ 2 คณุ ภาพสินทรัพย (Asset Quality)
สินทรัพยของสหกรณและกลุมเกษตรกร ประกอบดวย เงินสด/เงินฝากธนาคาร

และสหกรณอื่น 7,719.87 ลานบาท หรือรอยละ 4.71 ลงทุนในลูกหนี้ 152,330.94 ลานบาท หรือรอยละ
92.95 ที่ดินอาคารอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 1,731.53 ลานบาท หรือรอยละ 1.06 ลงทุนในสินคา
552.68 ลานบาท หรือรอยละ 0.34 ลงทุนในหลักทรัพย 559.15 ลานบาท หรือรอยละ 0.34 และสินทรัพย
อน่ื 995.25 ลานบาท หรือรอ ยละ 0.60 สนิ ทรัพยส วนใหญเปนลกู หน้สี ูงสุด หรอื รอ ยละ 92.95 ของสนิ ทรพั ย
ทั้งส้ิน ซึ่งมีลูกหนี้ผิดนัดชําระหน้ี รอยละ 35.31 ของหน้ีถึงกําหนดชําระ แยกเปนภาคการเกษตร รอยละ
33.50 นอกภาคการเกษตร รอยละ 1.81 สหกรณและกลุม เกษตรกรตอ งใหความสาํ คัญกับการบริหารลูกหนี้
เปนหลัก ในระหวางปสหกรณและกลุมเกษตรกรมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจหลักจํานวน 20,065.26
ลานบาท มีอตั ราหมุนของสินทรัพย 0.13 รอบ ปกอน 0.15 รอบ แมวาอตั ราหมุนของสินทรัพยจะลดลง แต
ผลตอบแทนตอสินทรัพยเพ่มิ ข้ึนจากเดิมรอยละ 3.16 เปนรอยละ 3.81 แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
ทํากําไรจากสินทรัพยเพ่ิมข้ึน ซึ่งหมายความวาสินทรัพยของสหกรณและกลุมเกษตรกรทุก ๆ 100 บาท
สามารถกอ ใหเ กิดผลตอบแทน ในรปู ของกาํ ไร จาํ นวน 3.81 บาท

ตารางแสดงการใชส ินทรพั ยข องสหกรณและกลมุ เกษตรกร (หนวย:ลา นบาท)

เงินสด/เงิน เงินลงทนุ ทดี่ นิ อาคาร
ประเภทสหกรณ/ ฝากธนาคาร ใน ดอกเบย้ี อุปกรณแ ละ
กลมุ เกษตรกร เงนิ ใหก ยู มื ลกู หนอี้ ื่น คา ง สนิ คา สนิ ทรพั ยไ มมี อนื่ ๆ รวมสินทรพั ย
และฝาก หลักทรพั ย
สหกรณอน่ื ตัวตน

สหกรณก ารเกษตร 2,547.75 55.96 13,447.73 966.11 504.48 482.81 1,133.25 247.28 19,385.38
สหกรณประมง 1.26 0.01 2.28 - 0.03 - - 0.01 3.59
สหกรณนิคม 30.07 0.25 3.54 2.56
กลมุ เกษตรกร 72.03 0.05 166.96 13.57 2.22 4.54 24.84 2.51 246.32
รวมภาคการเกษตร 56.28 61.55 6.09 5.49 3.43 153.37
สหกรณอ อมทรัพย 2,651.11 398.45 13,678.51 985.77 510.27 492.85 1,161.52 252.36 19,788.65
สหกรณร า นคา 4,821.99 0.02 133,846.50 1,117.60 47.07 355.60 52.53 140,639.73
สหกรณบรกิ าร 4.26 10.83 - 6.47 0.69 31.32
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 6.48 100.14 - 603.76 - 6.83 11.28 23.70 1,016.63
นอกภาคการเกษตร 52.64 502.87 293.24 43.05 2.47 25.28 196.66 48.32 2,413.09
187.66 559.15 1,751.69 1,775.24 57.84 27.73 570.01 125.23 144,100.77
รวมทง้ั สิน้ 5,068.77 135,891.43 2,761.00 107.39 59.84 1,731.53 377.59 163,889.42
7,719.87 149,569.94 617.66 552.68

18 สาํ นักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 กรมตรวจบัญชสี หกรณ

แผนภมู ิแสดงการใชสนิ ทรัพยของสหกรณและกลุมเกษตรกร

จาํ นวนเงิน (หนวย:ลา นบาท)

200,000.00

100,000.00

-

รวมภาคการเกษตร
นอกภาคการเกษตร
รวมทั้งสิ้น

ตารางแสดงการใชส นิ ทรพั ยของสหกรณแ ละกลุมเกษตรกร (รายจงั หวดั ) (หนวย : ลานบาท)

เงนิ สด/เงนิ ท่ดี ิน อาคาร
ฝากธนาคาร เงนิ ลงทนุ ใน ดอกเบย้ี อปุ กรณและ
จงั หวัด และฝาก หลกั ทรพั ย เงินใหก ูยืม ลกู หนอี้ ่นื คา ง สินคา สินทรพั ยไ มมี อื่น ๆ รวมสนิ ทรพั ย

สหกรณอน่ื ตวั ตน

อดุ รธานี 942.92 110.73 29,162.09 611.78 137.43 99.03 174.74 59.07 31,297.78
ขอนแกน 2,537.92 129.97 44,058.88 442.08 304.97 153.50 706.71 123.34 48,457.37
เลย 1,415.83 80.98 16,148.64 959.56 28.10 56.50 118.65 35.78 18,844.04
นครพนม 60.70 11,846.03 116.23 20.42 42.61 155.29 23.52 13,124.25
สกลนคร 859.46 114.69 27,263.67 440.33 58.14 122.09 410.83 84.75 29,386.73
หนองคาย 892.24 32.07 11,268.56 62.63 25.42 52.64 16.05 12,135.42
หนองบัวลาํ ภู 673.85 25.41 9,045.33 84.58 21.58 4.19 55.82 10.13 9,560.21
บึงกาฬ 278.67 43.82 21.59 38.67 56.84 24.95 1,083.63
รวมทง้ั สิ้น 118.98 4.59 776.75 2,761.00 617.66 36.10 1,731.53 377.59 163,889.42
7,719.87 559.15 149,569.94 552.68

รายงานประจําป 2559 19

แผนภูมิแสดงการใชส นิ ทรัพยของสหกรณแ ละกลุมเกษตรกร (รายจงั หวัด)

หนองคาย หนองบวั ลาํ ภู บึงกาฬ อุดรธานี
12,135.42 9,560.21 1,083.63 31,297.78
7.40% 5.83% 0.66% 19.10%

สกลนคร
29,386.73
17.93%

นครพนม เลย ขอนแกน
13,124..25 18,844.04 48,457.37
11.50% 29.57%
8.01%
หนวย : ลานบาท

มิติท่ี 3 ความสามารถในการบรหิ ารจัดการ (Management Ability)
สหกรณและกลุมเกษตรกรดําเนนิ ธุรกจิ 6 ดา น มีมลู คารวม 151,275.81 ลานบาท

ตอป หรือ 12,606.32 ลานบาทตอเดือน ประกอบดวย ธุรกิจดานการใหเงินกู มีมูลคาธุรกิจสูงที่สุด
111,889.85 ลานบาท เฉล่ียเดือนละ 9,324.15 ลานบาท รองลงมาคือธุรกิจการรับฝากเงิน
30,365.81 ลานบาท เฉลี่ยเดือนละ 2,530.48 ลานบาท ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 4,595.72
ลา นบาท เฉลยี่ เดือนละ 382.98 ลานบาท ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 2,849.19 ลานบาท เฉล่ียเดือนละ
237.43 ลานบาท ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร 1,496.39 ลานบาท เฉล่ีย เดือนละ 124.70
ลา นบาท และธุรกิจการใหบ รกิ าร 78.86 ลา นบาท เฉลยี่ เดือนละ 6.57 ลานบาท ตามลาํ ดับ

20 สาํ นักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

ประเภทสหกรณ/ การรับฝาก การใหเงนิ กู การจัดหา การรวบรวม การแปรรปู การ ปริมาณธุรกิจ รอยละ
กลมุ เกษตรกร เงิน สินคามา ผลติ ผล ผลติ ผล ใหบริการ รวม
จาํ หนา ย การเกษตร
สหกรณการเกษตร 5,626.03
สหกรณนคิ ม 35.22 9,361.31 4,424.94 2,729.06 1,491.19 40.57 23,673.11 15.65
สหกรณประมง 0.07
กลุม เกษตรกร 0.43 172.26 22.87 30.29 - 0.18 260.84 0.17

รวมภาคเกษตร 5,661.75 2.43 - - - - 2.50 0.00
สหกรณร า นคา 0.61
สหกรณบริการ 40.64 96.87 23.19 89.74 0.23 0.12 210.58 0.14
สหกรณอ อมทรพั ย
สหกรณเครดติ ยเู น่ียน 23,827.79 9,632.88 4,471.00 2,849.10 1,491.41 40.88 24,147.03 15.96
835.01
รวมทั้งส้นิ - 63.78 - 3.26 - 67.65 0.05
24,704.06
30,365.81 158.94 50.57 0.09 - 36.23 286.47 0.19

101,388.93 - - - - 125,216.72 82.77

709.10 10.38 - 1.71 1.74 1,557.94 1.03

102,256.97 124.72 0.09 4.98 37.98 127,128.78 84.04

111,889.85 4,595.72 2,849.19 1,496.39 78.86 151,275.81 100.00

แผนภมู ิแสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณแ ละกลุมเกษตรกร

หนวย : ลา นบาท

200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00

-

รวมภาคเกษตร รวมนอกภาคเกษตร รวมทัง้ ส้นิ

รายงานประจาํ ป 2559 21

ตารางแสดงปรมิ าณธุรกจิ ของสหกรณและกลุมเกษตรกร (รายจงั หวัด) (หนว ย : ลานบาท)

จงั หวดั การรับฝากเงิน การใหเงนิ กู การจัดหา การรวบรวม การแปรรปู การใหบ ริการ ปรมิ าณธรุ กิจรวม รอยละ
สินคา มา ผลิตผล ผลิตผล
จาํ หนา ย การเกษตร

อดุ รธานี 8,403.21 21,404.83 813.41 311.24 43.34 10.02 30,986.04 20.48

ขอนแกน 8,746.13 42,559.70 1,729.41 1,226.04 110.52 56.29 54,428.09 35.98
เลย
2,484.48 7,524.84 520.53 80.54 - 0.28 10,610.67 7.01

นครพนม 2,985.73 2,470.97 225.42 492.31 4.51 0.73 6,179.66 4.09
สกลนคร 4,430.72 29,105.78 887.39 155.59 1,312.24 10.64 35,902.36 23.73
หนองคาย 2,724.41 5,929.07 126.85 185.35 0.11 8,969.05 5.93
หนองบัวลาํ ภู 2,573.46 212.99 127.80 3.26 0.77 3,296.72 2.18
บงึ กาฬ 363.08 79.73 270.31 18.62 0.02 903.21 0.60
228.05 321.21 4,595.72 2,849.19 3.89 78.86 151,275.81 100.00
รวม 30,365.81 111,889.85 1,496.39

แผนภมู แิ สดงปริมาณธรุ กิจของสหกรณและกลมุ เกษตรกร (รายจงั หวดั )

หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ อดุ รธานี
8,969.05 3,296.72 903.21 30,986.04
5.93% 2.18% 0.60% 20.48%

สกลนคร เลย ขอนแกน
35,902.36 10,610.67 54,428.09
23.73% 7.01% 35.98%
นครพนม
6,179.66
4.09%

ปรมิ าณธรุ กิจรวม (หนวย : ลานบาท)
อุดรธานี ขอนแกน เลย นครพนม สกลนคร หนองคาย หนองบัวลาํ ภู บงึ กาฬ

22 สาํ นักงานตรวจบญั ชีสหกรณท่ี 5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

มติ ทิ ่ี 4 ความสามารถในการทํากําไร (Earning Sufficiency)
สหกรณแ ละกลุมเกษตรกร มีรายไดทง้ั ส้นิ 20,548.34 ลา นบาท มคี า ใชจายทง้ั สิน้

15,480.31 ลา นบาท กาํ ไรสทุ ธิ 5,068.03 ลา นบาท แยกเปนภาคการเกษตร 343.86 ลานบาท และ
นอกภาคการเกษตร 4,724.17 ลานบาท เฉล่ยี กาํ ไรตอสมาชิกคนละ 4,680.66 บาท มีเงินออมเฉลี่ย
คนละ 75,223.72 บาท และมีหน้สี นิ เฉล่ยี คนละ 139,484.95 บาท

สหกรณและกลุม เกษตรกรมีกําไรสุทธิ 728 แหง เปนเงิน 5,174.20 ลานบาท
ขาดทุนสทุ ธิ 138 แหง เปน เงิน 106.17 ลานบาท

ตารางแสดงผลการดาํ เนนิ งาน ป 2559 (หนวย : ลานบาท)

กลมุ เกษตรกร/กลมุ เกษตรกร จาํ นวนสหกรณ รายได คาใชจ า ย กาํ ไร ขาดทนุ

สหกรณป ระมง 2 0.17 0.12 กําไร (สหกรณ) กําไร (บาท) ขาดทนุ ขาดทุน (บาท)
สหกรณน คิ ม 2 70.95 71.89 (สหกรณ) -
กลมุ เกษตรกร 348 120.81 117.28 2 0.05
686 10,421.97 10,078.12 1 0.83 -
รวมภาคการเกษตร 82 9,653.11 5,005.22 300 5.83
สหกรณอ อมทรพั ย 8 67.29 65.27 572 437.25 1 1.77
สหกรณร านคา 50 170.4 163.22 81 4,647.95
สหกรณบ รกิ าร 40 235.57 168.49 6 2.58 48 2.3
สหกรณเ ครดิตยเู นีย่ น 180 10,126.37 5,402.19 35 11.02
866 20,548.34 15,480.31 34 75.4 114 93.39
รวมนอกภาคการเกษตร 156 4,736.95
รวมท้งั ส้ิน 728 5,174.20 1 0.06

2 0.56

15 3.84

6 8.32

24 12.78

138 106.17

หนว ย : ลานบาท แผนภมู ิแสดงผลการดําเนนิ งาน ป 2559
25,000.00
20,000.00 ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร รวมทัง้ สนิ้
15,000.00 10,421.97 10,126.37 20,548.34
10,000.00 10,078.12 5,402.19 15,480.31
5,000.00 343.86 4,724.17 5,068.03
-

รายได
คาใชจา ย
กาํ ไร(ขาดทนุ )

รายงานประจาํ ป 2559 23

ตารางแสดงผลการดาํ เนนิ งาน ป 2559 (รายจังหวดั )
กาํ ไร ขาดทุน
จาํ นวน
จังหวดั สหกรณ รายได คาใชจ าย กาํ ไร กําไร (บาท) ขาดทุน ขาดทนุ
(สหกรณ) (สหกรณ) (บาท)
อุดรธานี
ขอนแกน 109 3,456.31 2,207.57 101 1,251.02 8 2.28
178 1,593.93 41 21.18
เลย 219 6,442.81 4,870.06 45 319.38 9 6.34
นครพนม 132 393.26 20 6.91
สกลนคร 54 1,985.64 1,672.60 134 908.74 21 50.65
หนองคาย 54 427.22 8 5.82
หนองบวั ลาํ ภู 152 1,622.86 1,236.51 58 248.46 22 3.16
26 32.19 9 9.83
บึงกาฬ 155 4,379.30 3,521.21 728 5,174.20 138 106.17
รวมทัง้ สิ้น
62 1,192.29 770.89

80 1,018.19 772.89

35 450.93 428.57

866 20,548.34 15,480.31

หนวย : ลา นบาท แผนภูมิแสดงผลการดาํ เนินงาน ป 2559 (รายจังหวัด)

7,000.00

6,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

2,000.00

1,000.00

- หนองบัว
ลําภู
อุดรธานี ขอนแกน เลย นครพนม สกลนคร หนองคาย บงึ กาฬ

รายได 3,456.31 6,442.81 1,985.64 1,622.86 4,379.30 1,192.29 1,018.19 450.93

คาใชจ า ย 2,207.57 4,870.06 1,672.60 1,236.51 3,521.21 770.89 772.89 428.57

กาํ ไร(ขาดทนุ ) 1,248.74 1,572.75 313.04 386.35 858.09 421.40 245.29 22.36

24 สํานกั งานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ

มิติท่ี 5 สภาพคลอ งทางการเงนิ (Liquidity)
ความเพียงพอของสภาพคลองตอความตองการเงินสหกรณและกลุม

เกษตรกรในภาพรวมถือวาดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จมีกําไร แตมีสภาพคลองทางการเงิน
คอนขางตํ่า คือ มีสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 0.48 เทา และสินทรัพย
หมุนเวียนสวนใหญเปนลูกหน้ี ดังน้ันสภาพคลองทางการเงินจึงข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการบริหาร
ลูกหน้เี ปนสําคัญ

มิติท่ี 6 ผลกระทบจากการเปลยี่ นแปลงภายนอกท่เี กิดข้ึน (Sensitivity)
ป 2559 มีปจจัยเสี่ยงเขามาอยางตอเน่ือง ท้ังราคาน้ํามัน อัตราดอกเบี้ย

ปญหาภัยธรรมชาติ ราคาสินคา/พืชผลทางการเกษตรไมแนนอน รวมถึงนโยบายของภาครัฐ และ
สถานการณการเมือง ปจ จัยเสีย่ งเหลานี้สงผลกระทบตอ การดาํ เนนิ งานของสหกรณแ ละกลมุ เกษตรกร
ท้ังดานของการลงทุน การออม การบริโภค และภาระการผอนชําระหนี้ของสมาชิก จึงเปนส่ิงที่ตอง
เฝาระวังทางการเงิน โดยพัฒนาระบบเตือนภัยทางการเงิน (Warning System) และพัฒนาระบบการ
สรา งมลู คาเพ่ิม (Value Driver) ซ่ึงเปนการเพ่มิ ศักยภาพดานการจัดการทางการเงนิ เพ่ือนําไปสคู วาม
ยัง่ ยืนของสหกรณ

การประเมินคณุ ภาพ ป 2559
ผลการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรถือวาประสบผลสําเร็จมี

ผลกาํ ไรมากกวาขาดทุน โดยมีผลกาํ ไรจาํ นวน 728 แหง เปนเงนิ 5,174.20 ลานบาท ขาดทุน จาํ นวน
138 แหง เปนเงนิ 106.17 ลานบาท โดยมผี ลกําไรตอ สมาชิกเฉลี่ยคนละ 4,680.66 บาท

แมโดยรวมองคกรจะมีความสามารถทํากําไรได แตหากพิจารณา
เปรยี บเทียบสัดสว นของเงินออมเฉลี่ย 75,223.72 บาทตอคนกับหน้ีสินเฉลี่ย 139,484.95 บาทตอคน
มีความไมสมดุลกัน เงินออมนอยกวาหน้ีสินซ่ึงเปนการสะทอนถึงกําลังความสามารถชําระหนี้ของ
สมาชิกในอนาคตท่ีอาจสงผลกระทบตอการบริหารงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร รวมถึงตอง
ระมัดระวังในเรือ่ งของคา ใชจ ายใหเ หมาะสมกบั ฐานะการเงินของสหกรณแ ละกลุม เกษตรกร

เพื่อใหสหกรณและกลุมเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และ
สามารถอํานวยประโยชนแกสมาชิกอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรท่ีสหกรณจะไดพิจารณาปรับปรุง
ประสทิ ธิภาพในการบรหิ ารจัดการ ดังน้ี

1. สหกรณและกลุมเกษตรกร ควรเพิ่มความระมัดระวังในการกอหน้ี
ใหสอดคลอง เหมาะสมกับฐานะการเงิน และกําลังความสามารถในการชําระหนี้ รวมถึงการควบคุม
ดแู ลการใชจ า ยเงินใหเ หมาะสมและรัดกุมดว ย

2. สหกรณตองขยายธุรกิจการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร
ทําหนาท่ีตลาด ใหครอบคลุมพ้ืนที่มากท่ีสุด เพื่อเปนศูนยกลางในการวบรวมผลิตผลทางการเกษตร
และพิจารณาแปรรูปเปนผลิตภัณฑพรอมใชเพื่อจําหนาย เปนการเพ่ิมมูลคาสินคาและเพิ่มอํานาจ
ตอรองราคา

3. ใหการศึกษาอบรมแกคณะกรรมการดําเนินการ และพนักงานของ
สหกรณ ใหมีความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญในการบริหารธุรกิจของสหกรณ
อยา งมอื อาชพี ยิง่ ข้นึ

รายงานประจาํ ป 2559 25

4. สง เสริมแนะนําใหสมาชิกสหกรณยึดหลกั เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
สงเสริมใหสมาชิกจัดทําบัญชีรายรับ รายจายในครัวเรือน เพื่อใชเปน ขอมูลในการควบคุมคาใชจา ยให
สมดลุ กบั รายไดและวางแผนประกอบอาชพี ควบคูกนั ไปอนั จะสง ผลใหส มาชกิ มคี วามกินดีอยูดีข้นึ

สาํ นกั งานตรวจบัญชสี หกรณท่ี 5

26 สํานกั งานตรวจบญั ชีสหกรณที่ 5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

รปู กิจกรรมทสี่ าํ คญั

รายงานประจาํ ป 2559 27

กิจกรรมสบื สานประเพณี

1. ขอพรผูอาํ นวยการสาํ นักงานตรวจบญั ชีสหกรณท่ี 5 เนือ่ งในโอกาสวันปใ หม

28 สํานกั งานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 กรมตรวจบัญชสี หกรณ

2. จดั งานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานตร ดนํ้าขอพรผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5
และหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 ณ บริเวณลานหนา
สาํ นักงานตรวจบัญชสี หกรณท ่ี 5

รายงานประจาํ ป 2559 29

กิจกรรมรับเสดจ็ ฯ และโครงการพระราชดาํ ริ

1. เฝาฯ รบั เสด็จ19สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ า ฯ สยามบรมราชกมุ าร1ี9 ในโอกาสเสดจ็ พระราชดําเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บา นหนองดู ตําบลนาใน อาํ เภอโพนสวรรค จังหวดั นครพนม

30 สํานักงานตรวจบญั ชีสหกรณท่ี 5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

2. เฝา ฯ รบั เสด็จ19สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ า ฯ สยามบรมราชกมุ าร1ี9 ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนนิ
ทรงปฏบิ ัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจงั หวัดสกลนคร ณ โรงเรียนทา นผหู ญิงจันทมิ า พงึ่ บารมี
อาคารหอประชุม – โรงอาหาร ตําบลบา นคอ อําเภอภพู าน จังหวดั สกลนคร

รายงานประจาํ ป 2559 31

3. เฝาฯ รับเสดจ็ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดาํ เนนิ
ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพน้ื ทจ่ี งั หวดั หนองบัวลาํ ภู

32 สํานกั งานตรวจบญั ชีสหกรณท่ี 5 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ

3กิจกรรมเสรมิ ทกั ษะ ฝกอาชีพ
31. โครงการจดั สวสั ดกิ ารฝก อาชพี เสรมิ รายไดด านหตั ถกรรม แกบุคลากรในพน้ื ท่ี สตท.5

รายงานประจําป 2559 33

กิจกรรมการประกวดตา ง ๆ

1. คดั เลอื ก เกษตรกรดีเดน สาขาบญั ชีฟารม ลงพ้ืนที่ศนู ยเรียนรบู า น นางประมวน สูงแขง็
บานหนองแวง อ.โนนศลิ า จังหวัดขอนแกน

34 สาํ นกั งานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ

2. คัดเลือกครบู ญั ชีดเี ดน ระดับประเทศ ประจาํ ป 2559 ณ ศูนยเรยี นรกู ารเพ่มิ ประสิทธิภาพ
การผลิต สินคาเกษตร บา นไรสขุ สันต ตําบลโคกกอง อาํ เภอเมืองบงึ กาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รายงานประจําป 2559 35

3. สหกรณดเี ดน ดา นการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณครบวงจร ประจาํ ป 2559 ณ หอง
ประชุมสหกรณการเกษตร เมืองพล จํากัด อําเภอพล จงั หวัดขอนแกน

36 สํานักงานตรวจบัญชสี หกรณที่ 5 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ

4. การประกวดเว็บไซตสาํ นักงานตรวจบัญชสี หกรณด ีเดน ประจําป 2559
รายงานประจาํ ป 2559 37

กิจกรรมสานสัมพนั ธ
1. กีฬาสานสัมพันธภ ายในสาํ นักงานตรวจบญั ชีสหกรณในพ้นื ที่ สตท.5

38 สาํ นักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ

กิจกรรมการอบรมตา ง ๆ
1. โครงการเสริมสรา งความเขมแขง็ และเปนอิสระใหกับระบบสหกรณ หลกั สตู ร ผูตรวจสอบ

กิจการข้นั พ้ืนฐาน - ขนั้ กลาง

รายงานประจาํ ป 2559 39

2. 0อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใชข อมูลทางบญั ชใี นการบริหารจดั การพืชเศรษฐกิจ
ของสหกรณ หลักสูตรผจู ดั การสหกรณ

3. 3อบรมเชงิ ปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสรางศักยภาพการบริหารจดั การสินคาเกษตรของ
สหกรณ โปรแกรมระบบสนิ คาสําหรับสหกรณ Version 2.2 (Web Edition)

40 สาํ นักงานตรวจบญั ชสี หกรณที่ 5 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ

4. ทีมไอทีโมบายลงพ้นื ท่ีสํานักงานตรวจบญั ชใี นพ้นื ที่ Cleansing Data ระบบสมาชิกและ
หุนและเงนิ ใหกู เวอรช ั่น 1.9

รายงานประจําป 2559 41

กิจกรรมบาํ เพ็ญประโยชนเ พ่ือสวนรวม
1. รวมบริจาคโลหติ ณ โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี

42 สํานักงานตรวจบญั ชีสหกรณที่ 5 กรมตรวจบัญชสี หกรณ

2. มอบทนุ การศึกษาและอุปกรณก ีฬาแกโรงเรียนตาํ รวจตระเวนชายแดนบา นหมนั ขาว
ตําบลกกสะทอน อาํ เภอดานซาย จงั หวดั เลย

รายงานประจาํ ป 2559 43

3. ตรวจเยย่ี มโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลมิ ราษฎรบาํ รงุ ตําบลกกสะทอน
อําเภอดานซาย จังหวดั เลย เพื่อมอบอปุ กรณก ีฬา ผาหม กันหนาว ขนม หนงั สือ และ
ทนุ การศึกษาแกน ักเรยี นในถ่ินทุรกันดาร

44 สาํ นักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ

4 บําเพ็ญประโยชนด ว ยการบาํ รงุ รักษาตนไมส าละ พรวนดิน ใสปุย แผวถางวชั พชื ปลกู ซอม
ตนไม และรดนาํ้ ตน ไม ที่ปลกู ในบรเิ วรวดั เนอ่ื งในวันรักตนไมประจําป พ.ศ.2558 ณ วัด
ปาดงหนองตาล บานขมน้ิ ตําบลกดุ สระ อําเภอเมือง จังหวดั อุดรธานี

รายงานประจําป 2559 45


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Region5_Annual_2017
Next Book
ReportYearRegion558