The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ครูวิ_ssr61 - มีปกหลัง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wilaiwan krankaesorn, 2019-06-29 09:34:39

ครูวิ_ssr61 - มีปกหลัง

ครูวิ_ssr61 - มีปกหลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมนิ ตนเอง
( Self Study Report )
ปกี ารศกึ ษา 2561

ผู้รายงาน
นางวไิ ลวรรณ กลัน่ เกษร
ตาแหนง่ ครูชานาญการพิเศษ

โรงเรยี นกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมธั ยม)
อาเภอพุทธมณฑล จงั หวดั นครปฐม

สังกดั สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 9แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และการประเมนิ ตนเอง
( Self Study Report )
ปกี ารศกึ ษา 2561

ผู้รายงาน

นางวไิ ลวรรณ กลัน่ เกษร
ตาแหนง่ ครูชานาญการพิเศษ

โรงเรยี นกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมธั ยม)
อาเภอพุทธมณฑล จังหวดั นครปฐม

สังกดั สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 9คานา

เอกสารน้เี ป็นการรายงานการประเมนิ ดา้ นการสอนและการพัฒนาผู้เรยี นของครูผู้สอน ปีการศกึ ษา 2561
ซ่งึ จัดทาข้ึนเพ่อื รวบรวมข้อมลู ผลการปฏิบตั ิงานใช้ตรวจสอบคุณภาพตนเอง โดยยดึ มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายใน เพ่ือการรบั รองมาตรฐานการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน

ทัง้ นี้การจัดทารายงานดังกล่าวสามารถนาไปพัฒนางานอันจะเป็นประโยชนต์ อ่ ตนเอง สถานศึกษาและ
สว่ นรวม อกี ทั้งนาผลการประเมินมาพัฒนางานในปตี ่อไป

(นางวไิ ลวรรณ กลั่นเกษร)
ผ้รู ายงาน

-1-

แบบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน และการประเมินตนเอง

( Self Study Report )

1. ข้อมลู ส่วนบุคคล

ชื่อ-ชอื่ สกุล นางวิไลวรรณ กลน่ั เกษร วัน/เดือน/ปี เกิด 19 มีนาคม 2514 อายุ 48 ปี
ตาแหนง่ ปัจจุบัน ครู คศ.3 วทิ ยฐานะ ชานาญการพเิ ศษ อายรุ าชการ 27 ปี

วัน/เดอื น/ปที ่ีมาปฏิบัติงานที่โรงเรยี นกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม 15 พฤษภาคม 2545
วฒุ ิการศึกษา (ป.ตรี ) ครุศาสตรบ์ ัณฑติ วิชาเอก คณิตศาสตร์
จากสถาบัน วทิ ยาลัยครสู วนสนุ ันทา

วุฒกิ ารศึกษา (ป.โท )............................................... วชิ าเอก...................................................................
จากสถาบัน ..............................................................................................................................................
วุฒกิ ารศึกษา (ป.เอก)............................................... วิชาเอก...................................................................

จากสถาบัน ..............................................................................................................................................
ประวัติการรับราชการ

ว/ด/ปี ที่ โรงเรียน จงั หวดั รวมระยะเวลา
ปฏิบตั งิ าน
ร.ร.ลานทรายพทิ ยาคม สรุ ินทร์ 2 ปี
29 ม.ิ ย. 35 ร.ร.แหลมบัววทิ ยา นครปฐม 8 ปี
15 ก.ค. 37 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 17 ปี
15 พ.ค. 45

2. ขอ้ มูลการปฏบิ ัติงาน ปกี ารศึกษา 2561

ภาคเรยี นที่ 1

2.1 ดา้ นการสอน ไดร้ ับมอบหมายใหป้ ฏิบตั ิการสอน ดังนี้

ท่ี ชอ่ื รายวิชา/ กจิ กรรม รหัสวิชา จานวนนักเรียน จานวนช่ัวโมง/สัปดาห์
1 คณติ ศาสตร์พืน้ ฐาน 5 ค23101 201 15
2 กจิ กรรมชมุ นุม 1
3 กจิ กรรมลกู เสอื 1
4 กจิ กรรมคณุ ธรรม จรยิ ธรรม 1
18
รวม

-2-

2.2 หน้าท่พี เิ ศษอื่นท่ไี ดร้ ับมอบหมาย
1. ครูที่ปรกึ ษานักเรียนช้นั ม. 3/2
2. ครเู วรประจาวนั พุธ

3. งานการเงนิ กล่มุ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
4. งานการเงนิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
5. งานอานวยการกลมุ่ บรหิ ารงบประมาณ

6. งานอน่ื ๆ ตามทไี่ ด้รบั มอบหมาย

ภาคเรยี นที่ 2

2.1 ด้านการสอน ไดร้ ับมอบหมายใหป้ ฏบิ ตั กิ ารสอน ดังนี้

ท่ี ช่อื รายวิชา/ กจิ กรรม รหสั วิชา จานวนนกั เรยี น จานวนชวั่ โมง/สัปดาห์
1 คณติ ศาสตรพ์ ืน้ ฐาน 6 ค23102 201 15
2 กจิ กรรมชมุ นมุ 1
3 กจิ กรรมลูกเสอื 1
4 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 1
18
รวม

2.2 หน้าท่พี เิ ศษอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย

1. ครทู ป่ี รกึ ษานกั เรยี นช้ัน ม. 3/2
2. ครูเวรประจาวนั อังคาร
3. งานการเงนิ กลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์

4. งานการเงินกลุม่ บรหิ ารงบประมาณ
5. งานอานวยการกลุ่มบรหิ ารงบประมาณ
6. งานอืน่ ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

-3-

3. การพัฒนาตนเอง (การประชมุ สมั มนา อบรม )

ลาดับ เรอื่ ง วันที่ เวลา สถานท่ี หน่วยงานท่จี ัด
ท่ี ( ระบคุ านาหน้า เช่น การอบรมสมั มนา ( จานวน
สานักส่งเสริมและ ภาควชิ าครุศึกษา คณะ
,ประชุม) ชั่วโมง) ฝกึ อบรม ศึกษาศาสตร์และ
กาแพงแสน พฒั นศาสตร์
1 อบรมหลกั สูตรสะเต็มศึกษากบั การจดั 4 – 5 สิงหาคม 12
คา่ ยพัฒนาการเรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ รุ่น 2561 โรงแรมแอมบาส มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์
001 ระดับพื้นฐาน (Basic Level) เดอร์ เขตวัฒนา วทิ ยาเขตกาแพงแสน
กรุงเทพมหานคร
อบรมหลกั สตู รพัฒนาสมรรถนะครู สรา้ ง สถาบนั พัฒนาคุณภาพ
วชิ าการ (พว.)
นวัตกรรมจดั การเรยี นรู้ สู่ Thailand 4.0

2 ดว้ ยทักษะกระบวนการคดิ GPAS แบบ 1 – 2 กนั ยายน 12

Active Learning และกิจกรรม PLC 2561

สาหรับครผู สู้ อนระดับมัธยมศกึ ษา

กลุ่มสาระการเรยี นรูค้ ณติ ศาสตร์

รวมจานวนชั่วโมงอบรม 24 ชั่วโมง

-4-

4. ผลการปฏบิ ัตงิ าน

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นของนกั เรียน

ที่ ช่อื วิชา/กิจกรรม จานวน มส ร 0 1 ผลการประเมนิ 3.5 4 ผ มผ
1.5 2 2.5 3

1 ค23101 201 คน 3 4 8 31 56 42 57

2 ค23102 รอ้ ยละ 1.49 1.99 3.98 15.42 27.86 20.90 28.36
201 คน 8 14 24 34 58 42 21

ร้อยละ 3.98 6.97 11.94 16.92 28.86 20.90 10.45

4.2 ผลงานเกี่ยวกบั การจดั การเรยี นการสอน และผลงานอนื่ ๆ

1. การจัดทาแผนการเรียนรทู้ ี่เนน้ ผ้เู รยี นเป็นสาคญั
จัดทาแผนการเรียนรู้วชิ า ค23101, ค23102

2. การผลิตและการใชส้ อ่ื
จดั ทาเอกสารประกอบการเรยี นการสอนวิชา ค23101, ค23102
จัดทาสือ่ Power point ประกอบการเรียนการสอนวชิ า ค23101, ค23102

3. การทาวิจัยในช้นั เรยี น

5. ผลงานหรอื การปฏิบัตริ าชการที่ไดร้ ับการยกย่องว่าดเี ดน่ และเปน็ ท่ยี อมรับ
( นับย้อนหลัง 3 ปี )

ปี ผลงานท่ีได้รับการยอมรับหรอื เป็นผลงานที่ได้รบั รางวัล

พ.ศ. 2559 - เป็นขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษาทมี่ ผี ลการปฏบิ ตั งิ านดีเดน่ จาก สพม.9
พ.ศ. 2560 - รองชนะเลศิ อันดับ 1 การประกวดส่ือบทเรียนบนเครอื ขา่ ยอินเทอร์เน็ต
พ.ศ.2561
( KJN E - Learning )

- เปน็ ผ้รู บั คดั เลือกสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาทส่ี ง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพ
และมาตรฐานการศึกษาประสบความสาเร็จ ประจาปี พ.ศ.2560 ด้านการยกระดบั คุณภาพ
กลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์ ไดร้ ับรางวลั ระดับดเี ด่น ประเภทสถานศึกษา

- รางวัลครดู ีของแผ่นดินข้นั พ้ืนฐาน จาก มูลนธิ คิ รูดีของแผน่ ดินภาคผนวก

( แนบสาเนาเอกสารประกอบการประเมนิ ตนเอง ผลงานท่ีไดร้ บั การยอมรบั หรอื เปน็
ผลงานทไ่ี ดร้ ับรางวลั เช่น เกียรตบิ ตั รผลงานดเี ดน่ / ใบสรปุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอน่ื ๆ )


Click to View FlipBook Version
Previous Book
milestone- issue 4-1
Next Book
Brosur Bulan Bahasa Cina 2019