The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ssaentui, 2019-06-04 03:51:34

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 2

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ศราญนสั แสนตุย้

[เลือกวันท่ี]

14

หน่วยที่ 2

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

สาระสาคญั

ในการดาํ เนินธุรกิจทุกรูปแบบ ตามแมบ่ ทการบญั ชี จาํ เป็นตอ้ งศกึ ษาและทาํ ความเขา้ ใจ
เกี่ยวกบั สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของ เพ่ือใหท้ ราบถึงความหมาย ความสมั พนั ธท์ ้งั ในรูป
ของสมการบญั ชีและในรูปของงบการเงิน

หัวข้อเรื่อง

1. ความหมายของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของ
2. สมการบญั ชี
3. งบแสดงฐานะการเงิน

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของได้
2. อธิบายสมการบญั ชี และแทนค่าในสมการบญั ชีได้
3. จดั ทาํ งบแสดงฐานะการเงินได้

15

การบนั ทึกบญั ชีเป็นการนาํ รายการคา้ มาจดบนั ทึกในรูปของหน่วยเงินตราแยกประเภท
รายการที่บนั ทึกไวแ้ ละ ทาํ รายงานสรุปผลของรายการเหลา่ น้นั ที่มีต่อกิจการ โดยจะแบ่งการ
ดาํ เนินงานออกเป็นช่วงเวลา รายการท่ีแสดงขอ้ มลู เก่ียวกบั ฐานะการเงินของกิจการ ณ วนั ใด
วนั หน่ึง เป็นรายการที่เกี่ยวขอ้ งโดยตรงกบั การวดั ฐานะการเงินของกจิ การ ที่ประกอบดว้ ย
สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของผเู้ ป็นเจา้ ของ ซ่ึงลกั ษณะพ้ืนฐานอยา่ งหน่ึงของงบแสดงฐานะ
การเงิน คือ ตวั เลขรวมของสินทรัพยจ์ ะเท่ากบั ตวั เลขรวมของหน้ีสินและส่วนของผเู้ ป็นเจา้ ของ
เสมอ ลกั ษณะน้ีจึงเรียกวา่ เป็นสมการบญั ชี และเรียกงบแสดงฐานะการเงินว่างบดุล ซ่ึงหมายถงึ
งบที่ลงตวั ไดด้ ุลกนั

1. ความหมายของสินทรัพย์ หนสี้ ิน และส่วนของเจ้าของ

1.1 สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่อยใู่ นความควบคุมของกิจการ ทรัพยากร
ดงั กลา่ วเป็นผลของเหตกุ ารณ์ในอดีตซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้ ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากร
น้นั ในอนาคต สินทรัพยแ์ บ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1.1.1 สินทรัพยห์ มุนเวยี น (Current Assets) หมายถึง สินทรัพยท์ ี่มีสภาพคลอ่ ง
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดไดง้ ่าย เช่น เงินสด เงินฝากธนาคารหรือธนาคาร ลกู หน้ี สินคา้ คงเหลอื
วสั ดุสาํ นกั งาน เป็นตน้

1.1.2 สินทรัพยไ์ มห่ มุนเวยี น (Non current Assets) หมายถงึ สินทรัพยท์ ่ีมีลกั ษณะ
คงทนถาวร มอี ายกุ ารใชง้ านนานเกินกวา่ 1 รอบระยะเวลาบญั ชี เช่น ท่ีดิน อาคาร อปุ กรณ์
เครื่องตกแต่ง เคร่ืองจกั ร รถยนต์ เป็นตน้

1.1.3 สินทรัพยอ์ นื่ ๆ (Other Assets) หมายถึง สิ่งที่นอกเหนือจากขอ้ 1.1.1 และ
ขอ้ 1.1.2 เช่น เคร่ืองหมายการคา้ ค่าความนิยม ลขิ สิทธ์ิ สิทธิบตั ร เป็นตน้

1.2 หน้ีสิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผกู พนั ในปัจจุบนั ของกิจการ ซ่ึงเป็นผลของ
เหตุการณ์ในอดีต โดยการชาํ ระภาระผกู พนั น้นั คาดวา่ จะส่งผลใหก้ ิจการสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.2.1 หน้ีสินหมนุ เวยี น (Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินของกิจการที่มี
ระยะเวลาในการชาํ ระคืนภายใน 1 ปี หรือหน่ึงรอบระยะเวลาบญั ชี เช่น ตวั๋ เงินจ่าย เงินเบิกเกิน
บญั ชี เจา้ หน้ีการคา้

16

1.2.2 หน้ีสินไม่หมนุ เวียน (Non current Liabilities) หมายถงึ หน้ีสินของกิจการท่ีมี

ระยะเวลาในการชาํ ระหน้ีคนื ยาวนานเกิน 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาบญั ชขี องกิจการ เช่น

เงินกรู้ ะยะยาว หุน้ กู้

1.3 ส่วนของเจา้ ของ (Owner’s Equity) หมายถึง ส่วนไดเ้ สียคงเหลือในสินทรัพยข์ อง

กิจการหลงั จากหกั หน้ีสินท้งั สิ้นออกแลว้ ซ่ึงคาํ นวณไดจ้ ากสินทรัพยท์ ้งั สิ้นหกั หน้ีสินท้งั สิ้น

ส่วนของเจา้ ของ กิจการเจา้ ของคนเดียวเรียกว่า ทุน (Proprietorship or Capital)

ตวั อยา่ งการคาํ นวณสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของ(ทุน)

ตวั อยา่ ง 1 นางสาวแอนนามีสินทรัพยด์ งั น้ี

เงินสด 20,000 บาท

ลกู หน้ี 5,000 บาท

อปุ กรณ์ 9,000 บาท

รถยนต์ 300,000 บาท

รวม 334,000 บาท

จากตวั อยา่ งจะเห็นว่านางสาวแอนนามีสินทรัพยท์ ้งั สิ้น 334,000 บาท กรณีน้ีไมม่ หี น้ีสิน

ส่วนของเจา้ ของ หรือทุนของนางสาวแอนนาก็จะเท่ากบั 334,000 บาท เช่นกนั นนั่ หมายความว่า

ถา้ ไมม่ ีหน้ีสินสินทรัพยจ์ ะเท่ากบั ส่วนของเจา้ ของ (ทุน) นนั่ เอง

ตวั อยา่ ง 2 จากตวั อยา่ งที่ 1 สมมติรถยนต์ ราคา 300,000 บาท น้นั ยงั คา้ งจ่ายอีก 100,000 บาท

ส่วนของเจา้ ของ (ทุน) ของนางสาวแอนนา จะคาํ นวณหาดงั น้ี

สินทรัพย์ = 20,000 + 5,000 + 9,000 + 300,000 = 334,000

หน้ีสิน = 100,000 บาท

ทุน -นางสาวแอนนา = 334,000 – 100,000 = 234,000 บาท

ตวั อยา่ ง 3 นายเดียวมีสินทรัพยแ์ ละหน้ีสินดงั น้ี

เงินสด 40,000 บาท

จกั รยานยนต์ 30,000 บาท

บา้ น 400,000 บาท

ที่ดิน 200,000 บาท

เจา้ หน้ี 15,000 บาท

สินทรัพย์ = 40,000+30,000+400,000+200,000

สินทรัพย์ = 670,000 บาท

หน้ีสิน = 15,000 บาท

17

ทุน-นายเดียว = 670,000 – 15,000

ทุน-นายเดียว = 655,000 บาท

ตวั อยา่ ง 4 นายเขียว มีสินทรัพยแ์ ละหน้ีสินดงั น้ี

เงินสด 30,000 บาท

เงินฝากธนาคาร 40,000 บาท

รถยนต์ 400,000 บาท

บา้ น 600,000 บาท

ที่ดิน 300,000 บาท

เจา้ หน้ี 20,000 บาท

เงินกู้ 100,000 บาท

สินทรัพย์ = 30,000 + 40,000 + 400,000 + 600,000 + 300,000

สินทรัพย์ = 1,370,000 บาท

หน้ีสิน = 20,000 + 100,000

หน้ีสิน = 120,000 บาท

ทุน-นายเขียว = 1,370,000 - 120,000

ทุน-นายเขียว = 1,250,000 บาท

สรุปการคาํ นวณหาส่วนของเจา้ ของ

ถา้ ไม่มหี น้ีสิน

ส่วนของเจา้ ของ (ทนุ ) = สินทรัพย์

ถา้ มีหน้ีสิน

ส่วนของเจา้ ของ (ทุน) = สินทรัพย์ - หน้ีสิน

2. สมการบัญชี

สมการบญั ชี (Accounting Equation) คือ สมการที่แสดงความสมั พนั ธก์ นั ระหวา่ ง
สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของ จะแสดงความสมดุลกนั อยเู่ สมอ เขียนในรูปของสมการได้
ดงั น้ี

สินทรัพย์ = หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ ของ
Assets = Liability + Owner’s Equity
หรือ สินทรัพย์ = ส่วนของเจา้ ของ (กรณีไมม่ หี น้ีสิน)

18

เขียนในรูปอกั ษรยอ่ ไดด้ งั น้ี

A = L + OE

หรือ A = OE (กรณีไมม่ หี น้ีสิน)

หรือ L = A – OE

หรือ OE = A-L

ตวั อยา่ ง 5 นายสมศรี มสี ินทรัพยแ์ ละหน้ีสิน เม่อื 1 พฤษภาคม 25x1 ดงั น้ี

เงินสด 80,000 บาท

เงินฝากธนาคาร 60,000 บาท

อปุ กรณ์ 9,000 บาท

อาคาร 300,000 บาท

เจา้ หน้ี 10,000 บาท

เงินกู้ 40,000 บาท

คาํ นวณหาส่วนของเจา้ ของ (ทุน) นายสมศรี โดยใชส้ มการบญั ชี ดงั น้ี

สมการบญั ชี A = L + OE

(80,000 + 60,000 + 9,000 + 300,000) = (10,000+40,000)+OE

449,000 = 50,000+OE

OE = 449,000 – 50,000

OE = 399,000

ส่วนของเจา้ ของ ( ทุน) นายสมศรี = 399,000 บาท

ตวั อยา่ ง 6 ร้านนอ้ งเมบริการมสี ินทรัพยด์ งั น้ี

เงินสด 15,000 บาท

เงินฝากธนาคาร 30,000 บาท

วสั ดุในการซ่อม 18,000 บาท

อปุ กรณ์ในการซ่อม 140,000 บาท

รถยนต์ 350,000 บาท

อาคาร 400,000 บาท

สินทรัพย์ = 15,000 + 30,000 + 18,000 + 140,000 + 350,000 + 400,000

สินทรัพย์ = 953,000 บาท หรือ A = 953,000

19

กรณีไม่มีหน้ีสิน สมการบญั ชคี ือ A = OE

แทนค่าสมการ 953,000 = 953,000 หรือ สินทรัพย์ = ส่วนของเจา้ ของ(ทุน)

ตวั อยา่ ง 7 ร้านมกุ ดาบริการ มีสินทรัพยแ์ ละหน้ีสินดงั น้ี

เงินสด 10,000 บาท

เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท

วสั ดุสาํ นกั งาน 9,000 บาท

อปุ กรณ์สาํ นกั งาน 12,000 บาท

อาคาร 300,000 บาท

รถยนต์ 250,000 บาท

เจา้ หน้ี 8,000 บาท

เงินกู้ 11,000 บาท

สินทรัพย์ = 10,000 + 50,000 + 9,000 + 12,000 + 300,000 + 250,000

สินทรัพย์ = 631,000 บาท หรือ A = 631,000

หน้ีสิน = 8,000 + 11,000

หน้ีสิน = 19,000 บาท หรือ L = 19,000

ส่วนของเจา้ ของ = A – L = 631,000 – 19,000

ส่วนของเจา้ ของ = 612,000 บาท หรือ OE = 612,000

หรือ ทุน – มุกดา = 612,000 บาท

หรือแสดงในรูปสมการบญั ชีไดด้ งั น้ี

A = L + OE

631,000 = 19,000 + 612,000

หรือ L = A - OE

19,000 = 631,000 - 612,000

หรือ OE = A - L

612,000 = 631,000 - 19,000

20

3. งบแสดงฐานะการเงนิ

งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)หรือ งบดุล (Balance Sheet)

หมายถึง รายงานท่ีจดั ทาํ ข้ึนเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนั ใดวนั หน่ึง ซ่ึง

ประกอบดว้ ย สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของ โดยหลกั การทาํ งบแสดงฐานะการเงินจะ

อาศยั หลกั ของสมการบญั ชีที่วา่ สินทรัพย์ = หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ ของ มาจดั ทาํ

งบแสดงฐานะการเงินแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบบญั ชี และแบบรายงาน ในหน่วย

น้ีจะกล่าวถึงเฉพาะงบแสดงฐานะการเงินแบบบญั ชี ส่วนแบบรายงานจะกล่าวในหน่วยต่อไป

ลกั ษณะของงบแสดงฐานะการเงินแบบบญั ชี แบ่งออกเป็น 2 ดา้ น ดา้ นซา้ ยและดา้ นขวา

ดา้ นซา้ ยจะแสดงรายการของสินทรัพย์ ส่วนดา้ นขวาจะแสดงรายการของหน้ีสินและส่วนของ

เจา้ ของ ตามรูปแบบดงั น้ี

ชื่อกิจการ.................................

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนั ท่ี.............................................

สินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจา้ ของ

ข้นั ตอนในการจดั ทาํ งบแสดงฐานะการเงิน มดี งั น้ี
3.1 เขียนหวั งบกลางหนา้ กระดาษ 3 บรรทดั ดงั น้ี
ช่ือกิจการ.................................
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนั ท่ี.............................................
3.2 ดา้ นซา้ ยใหเ้ ขียนรายละเอยี ดของสินทรัพยแ์ สดงรายการต่าง ๆ ของสินทรัพยท์ ่ีกจิ การ

มอี ยโู่ ดยเรียงจากสินทรัพยห์ มุนเวยี น สินทรัพยไ์ ม่หมนุ เวยี น ตามลาํ ดบั
3.3 ดา้ นขวาใหเ้ ขียนรายละเอยี ดของหน้ีสินและส่วนของเจา้ ของท่ีกิจการมอี ยู่

โดยเรียงจากหน้ีสินหมุนเวยี น หน้ีสินไม่หมนุ เวยี น และส่วนของเจา้ ของ ตามลาํ ดบั

21

3.4 รวมยอดท้งั 2 ดา้ นจะไดย้ อดเท่ากนั และอยใู่ นบรรทดั เดียวกนั ดงั ตวั อยา่ ง
ตวั อยา่ ง 8 ร้านศรีแพรบริการมีสินทรัพย์ และหน้ีสิน ณ วนั ท่ี 30 มิถุนายน 25x1 ดงั น้ี

เงินสด 40,000 บาท เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท อปุ กรณ์ตดั เยบ็ 15,000 บาท

รถยนต์ 400,000 บาท อาคาร 550,000 บาท เจา้ หน้ี 380,000 บาท

ร้านศรีแพรบริการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนั ที่ 30 มถิ ุนายน 25x1

สินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจา้ ของ 380,000 -
สินทรัพยห์ มุนเวียน หน้ีสินหมุนเวยี น
40,000 - เจา้ หน้ี
เงินสด 50,000 - ส่วนของเจา้ ของ
เงินฝากธนาคาร

สินทรัพยไ์ มห่ มุนเวียน ทุน – ศรีแพร 675,000 -

อปุ กรณ์ตดั เยบ็ 15,000 -

รถยนต์ 400,000 -

อาคาร 550,000 -

1,055,000 - 1,055,000 -

หมายเหตุ ทนุ -ศรีแพร 675,000 บาท หาไดจ้ าก ยอดรวมสินทรัพยห์ กั หน้ีสิน (1,055,000-380,000)

สรุป

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยใู่ นความควบคุมของกจิ การ ทรัพยากรดงั กลา่ วเป็นผล
ของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดร้ ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรน้นั ในอนาคต

หน้ีสิน หมายถึง ภาระผกู พนั ในปัจจุบนั ของกจิ การ ซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต
โดยการชาํ ระภาระผกู พนั น้นั คาดว่าจะส่งผลใหก้ ิจการสูญเสียทรัพยากรท่ีมปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ส่วนของเจา้ ของ (ทุน) หมายถงึ ส่วนไดเ้ สียคงเหลอื ในสินทรัพยข์ องกิจการหลงั จากหกั
หน้ีสินท้งั ส้ินออกแลว้ ซ่ึงคาํ นวณไดจ้ ากสินทรัพยท์ ้งั ส้ินหกั หน้ีสินท้งั สิ้น

สมการบญั ชี หมายถึง สมการท่ีแสดงความสมั พนั ธก์ นั ระหว่างสินทรัพย์ หน้ีสิน และ
ส่วนของเจา้ ของ (ทนุ ) ซ่ึงเขียนเป็นสมการไดค้ ือ สินทรพั ย์ = หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ ของ

งบแสดงฐานะการเงิน หมายถงึ รายงานที่จดั ทาํ ข้ึนเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ
ณ วนั ใดวนั หน่ึง ประกอบดว้ ยสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของ

22

คาศัพท์ประจาหน่วยที่ 2

Assets สินทรัพย์

Current Assets สินทรัพยห์ มุนเวยี น

Non current Assets สินทรัพยไ์ ม่หมนุ เวยี น

Other Assets สินทรัพยอ์ นื่ ๆ

Liabilities หน้ีสิน

Current Liabilities หน้ีสินหมนุ เวยี น

Non current Liabilities หน้ีสินไมห่ มุนเวียน

Owner’s equity ส่วนของเจา้ ของ

Net Assets สินทรัพยส์ ุทธิ

Proprietorship or Capital ทุน

Accounting Equation สมการบญั ชี

Statement of Financial Position งบแสดงฐานะการเงิน

23

ผงั มโนทัศน์ หน่วยท่ี 2

สินทรัพย์ หนีส้ ิน
และส่ วนของเจ้าของ

สมการบญั ชี งบแสดงฐานะการเงิน

ความหมายของสินทรัพย์
หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของ

24

กจิ กรรมการเรียนรู้

เร่ือง สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของ
จุดประสงค์

1. บอกความหมายของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของได้
2. อธิบายสมการบญั ชี และแทนค่าในสมการบญั ชีได้
3. จดั ทาํ งบแสดงฐานะการเงินได้
4. มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ เช่น มรี ะเบียบวนิ ยั ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผดิ ชอบ ซ่ือสตั ย์ มีมนุษยสมั พนั ธก์ บั ผอู้ ่ืน และภูมิใจในวชิ าชีพบญั ชี
หวั ขอ้ กิจกรรม
1. ความหมายของสินทรัพย์ ตวั อยา่ งสินทรัพยข์ องบุคคลและของกิจการท่ีมีตวั ตนและไม่
มตี วั ตน แยกเป็นสินทรัพยห์ มนุ เวยี น และสินทรัพยไ์ ม่หมนุ เวียน
2. ความหมายของหน้ีสิน ตวั อยา่ งหน้ีสินและรายการที่ทาํ ใหเ้ กิดหน้ีสิน แยกเป็นหน้ีสิน
หมุนเวยี นและหน้ีสินไม่หมุนเวยี น
3. ความหมายของส่วนของเจา้ ของ ตวั อยา่ งพร้อมการคาํ นวณหาส่วนของเจา้ ของ
4. ความหมายของสมการบญั ชี แสดงการแทนค่าในสมการบญั ชี 5 รายการ
5. ความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน รูปแบบและการจดั ทาํ งบแสดงฐานะการเงิน
ข้นั ตอนการปฏิบตั ิ
1. ใหผ้ เู้ รียนจดั กลุ่มเป็น 5 กลุ่ม โดยใหผ้ เู้ รียนจดั กลุ่มเอง
2. ผเู้ รียนแต่ละกลุม่ เลอื กหวั หนา้ กลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
3. ตวั แทนกล่มุ จบั ฉลากเลือกหวั ขอ้ กิจกรรม
4. ผเู้ รียนแต่ละกลมุ่ ประชุมคณะทาํ งาน แบ่งหนา้ ท่ีและความรับผดิ ชอบ
5. ผเู้ รียนทุกกลุม่ ระดมสมอง ศกึ ษาเน้ือหาตามท่ีไดร้ ับมอบหมายและคน้ ควา้ เพิม่ เติม
6. หวั หนา้ กล่มุ หรือเลขานุการกลมุ่ หรือตวั แทนกลุ่มเสนอกิจกรรมหนา้ ช้นั เรียน โดยใช้
เวลากลมุ่ ละไม่เกิน 10 นาที
7. ผเู้ รียนทุกกลุม่ แสดงความคิดเห็นร่วมกนั
8. ผเู้ รียนแต่ละกลมุ่ ประเมินตนเองและประเมนิ ผลกลุม่ อนื่ ๆ ส่วนผสู้ อนประเมนิ ผล
ผเู้ รียนทุกกลุ่ม
9. ผสู้ อนรวบรวมแบบประเมนิ พร้อมแสดงความคิดเห็นและขอ้ เสนอแนะ

25

แบบฝึ กหัดหน่วยท่ี 2

ขอ้ 1 จากรายการต่อไปน้ี ใหร้ ะบุวา่ รายการใด เป็นสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของ
โดยกาํ หนดให้ A แทนสินทรัพย์ L แทนหน้ีสิน และ OE แทนส่วนของเจา้ ของ

1 ที่ดิน .............................................................
2 เงินสด .............................................................
3 เงินกู้ .............................................................
4 อปุ กรณ์สาํ นกั งาน .............................................................
5 ลขิ สิทธ์ิ .............................................................
6 เงินฝากธนาคาร .............................................................
7 เงินเบิกเกินบญั ชี .............................................................
8 ตวั๋ เงินรับ .............................................................
9 รถยนต์ .............................................................
10 รถจกั รยานยนต์ .............................................................
11 ตูเ้ ยน็ .............................................................
12 ถอนใชส้ ่วนตวั .............................................................
13 บา้ น .............................................................
14 ตว๋ั เงินจ่าย .............................................................
15 เครื่องซกั ผา้ .............................................................
16 รถบรรทุก .............................................................
17 โทรทศั น์ .............................................................
18 อาคาร .............................................................
19 ค่าความนิยม .............................................................
20 ดอกเบ้ียคา้ งจ่าย .............................................................
21 ตูเ้ กบ็ เอกสาร .............................................................
22 พดั ลม .............................................................
23 ลกู หน้ี .............................................................
24 เจา้ หน้ี .............................................................
25 ทุน .............................................................

26

ขอ้ 2 จากรายการต่อไปน้ีใหพ้ จิ ารณาว่ารายการใด เป็นสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของ
โดยทาํ เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีกาํ หนดให้

ลาํ ดบั รายการ สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ ของ
1 เงินสด
2 เงินเบิกเกินบญั ชีธนาคาร
3 คอมพวิ เตอร์
4 วสั ดุส้ินเปลอื ง
5 วีดีโอ
6 ทุน – นายโดม
7 เคร่ืองซกั ผา้
8 เครื่องปรับอากาศ
9 เจา้ หน้ี
10 ค่าใชจ้ ่ายคา้ งจ่าย
11 เงินฝากธนาคาร
12 โทรศพั ทม์ อื ถือ
13 วทิ ยตุ ิดตามตวั
14 เครื่องคาํ นวณเลข
15 เงินกู้ – ธนาคารออมสิน
16 เตาแก๊ส
17 คอนโดมเิ นียม
18 โต๊ะ
19 ถอนใชส้ ่วนตวั
20 เจา้ หน้ีจาํ นอง

27

ขอ้ 3 จงใชส้ มการบญั ชี A = L + OE คาํ นวณตวั เลขในช่องที่เวน้ ไว้

1. 25,000 = 2,000 +

2. 9,500 = 3,500 +

3. = 4,300 + 12,000
8,000
4. 34,000 = + 22,000
5,500
5. = 3,500 +
46,500
6. 16,700 = + 37,000

7. 102,000 = 36,000 +

8. 80,000 = 12,000 +

9. 75,000 = +

10. = 11,000 +

ขอ้ 4 เมื่อวนั ที่ 1 มกราคม 25x1 นางสาวแกว้ ไดส้ าํ รวจสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของ

ปรากฏว่ามรี ายการดงั ต่อไปน้ี

เงินสด 25,000 บาท

เงินฝากธนาคาร 18,000 บาท

รถจกั รยานยนต์ 20,000 บาท

โทรศพั ทม์ ือถือ 15,000 บาท

นาฬกิ าขอ้ มอื 5,500 บาท

โทรทศั น์ 12,500 บาท

เจา้ หน้ี – คุณแม่ 12,000 บาท

ใหท้ าํ 1. คาํ นวณสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ของ (ทุน) ของนางสาวแกว้
2. แทนค่าในสมการบญั ชี

28

ขอ้ 5 ต่อไปน้ีเป็นรายการบญั ชขี องร้านเปรมจติ ร 25,000 บาท
เงินสด 13,000 บาท
เงินฝากธนาคาร 350,000 บาท
รถยนต์ 28,000 บาท
อุปกรณ์ 600,000 บาท
อาคาร 40,000 บาท
เจา้ หน้ี 20,000 บาท
เงินกู้ – ธนาคารออมสิน

ใหท้ าํ 1. คาํ นวณสินทรัพยข์ องร้านเปรมจิตร
2. คาํ นวณหน้ีสินของร้านเปรมจิตร
3. คาํ นวณส่วนของเจา้ ของ (ทุน) ของนางเปรมจิตร
4. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 25x1

ขอ้ 5 ต่อไปน้ีเป็นรายการบญั ชขี องร้านแอนนาบิวต้ี 21,500 บาท
เงินสด 150,000 บาท
เงินฝากธนาคาร
วสั ดุเสริมสวย 4,800 บาท
อปุ กรณ์เสริมสวย 85,000 บาท
เคร่ืองตกแต่ง 45,000 บาท
ดอกเบ้ียคา้ งจ่าย 6,300 บาท
เงินเบิกเกินบญั ชี 24,000 บาท
เงินกู้ – ธนาคารกรุงไทย 25,000 บาท

ใหท้ าํ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2559

29

แบบทดสอบหน่วยที่ 2

จงเลอื กคาตอบทถ่ี ูกต้องท่สี ุดเพยี งคาตอบเดียว

1. สินทรัพยห์ มายถึงขอ้ ใด
ก. ส่ิงท่ีไม่มตี วั ตน ตีราคาเป็นเงินได้
ข. ส่ิงที่มีตวั ตนซ่ึงกิจการเป็นเจา้ ของ
ค. ส่ิงท่ีมีตวั ตนหรือไมม่ ตี วั ตน ซ่ึงกิจการเป็นเจา้ ของ
ง. สิ่งที่มีมลู ค่า ตีราคาเป็นเงินได้ ซ่ึงกิจการเป็นเจา้ ของ

2. ขอ้ ใดเป็นสินทรัพยท์ ้งั หมด
ก. ที่ดิน ลขิ สิทธ์ิ ลกู หน้ี
ข. เงินสด ลกู หน้ี เจา้ หน้ี
ค. เงินถอน อุปกรณ์ อาคาร
ง. รถยนต์ เคร่ืองตกแต่ง เงินเบิกเกินบญั ชี

3. เคร่ืองตกแต่งจดั เป็นสินทรัพยป์ ระเภทใด
ก. สินทรัพยอ์ ืน่
ข. สินทรัพยห์ มนุ เวยี น
ค. สินทรัพยไ์ ม่มีตวั ตน
ง. สินทรัพยไ์ ม่หมนุ เวยี น

4. หน้ีสินตรงกบั ขอ้ ใด
ก. เงินท่ีฝากเพอื่ นไว้
ข. เงินท่ีกยู้ มื จากธนาคาร
ค. เงินที่นาํ มาลงทุนคร้ังแรก
ง. เงินท่ีถอนจากบญั ชีเงินฝากธนาคาร

5. เจา้ หน้ีจดั อยใู่ นบญั ชีประเภทใด
ก. หน้ีสินอื่น
ข. หน้ีสินไม่หมนุ เวียน
ค. หน้ีสินหมุนเวยี น
ง. สินทรัพยห์ มุนเวยี น

30

6. สมการบญั ชีไดแ้ ก่ขอ้ ใด
ก. L = A + OE
ข. A = L + OE
ค. OE = A + L
ง. A = L – OE

7. ดา้ นขวาของงบแสดงฐานะการเงินแสดงรายการใด
ก. สินทรัพย์
ข. หน้ีสิน
ค. ส่วนของเจา้ ของ
ง. หน้ีสินและส่วนของเจา้ ของ

จากโจทย์ ใชต้ อบคาํ ถามขอ้ 8 – 10
ร้านนายกิตติ มีเงินสด 10,000 บาท เงนิ ฝากธนาคาร 15,000 บาท อุปกรณ์ 5,500 บาท

เจา้ หน้ี 2,000 บาท เงินเบิกเกนิ บญั ชี 3,500 บาท
8. นายกิตติมสี ินทรัพยท์ ้งั ส้ิน เป็นเงินเท่าใด
ก. 25,000 บาท
ข. 5,500 บาท
ค. 30,500 บาท
ง. 2,500 บาท
9. นายกิตติมหี น้ีสินเป็นเงินเท่าใด
ก. 25,000 บาท
ข. 5,500 บาท
ค. 30,500 บาท
ง. 2,500 บาท
10. นายกิตติมที ุนเป็นเงินเท่าใด
ก. 25,000 บาท
ข. 5,500 บาท
ค. 30,500 บาท
ง. 2,500 บาท


Click to View FlipBook Version