The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PENGURUSAN SRK SULTAN ABDULLAH 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kokoserlah, 2019-12-19 19:52:12

BUKU PENGURUSAN SERLAH 2020

BUKU PENGURUSAN SRK SULTAN ABDULLAH 2020

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

SENARAI KANDUNGAN

Bil Perkara Muka Surat
2-4
ISI KANDUNGAN 5
1 Kata Alu-Aluan Guru Besar 6
2 Surat Aku Janji 7
3 Akuan Penerimaan Maklumat & Arahan 8
4 Ikrar Guru, Falsafah Pendidikan, Visi & Misi KPM 9
5 Matlamat & Motto Sekolah 10
6 Model Guru SERLAH
7 PPSR & PBS 11-12
8 SKPMG2 13-14
9 Piagam Pelanggang
10 Bendera & Lencana Sekolah 15
11 Sejarah Sekolah 16
12 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN 17-19
20
- Pengurusan Pentadbiran SERLAH 21
- Waktu Persekolahan 22
- Hari Kelepasan AM 23
- Penggal Persekolahan 24
- Kalendar Minggu Persekolahan 25
- Carta Organisasi Pengurusan 26
- Carta Organisasi Keselamatan Kebakaran 27
- Senarai Guru & Staf 2020 28-29
- Senarai Penyelaras & Guru Kelas 30-31

2

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

- J/Kuasa Perancangan & Pengurusan Sekolah 32
- J/Kuasa Kewangan, Pengurusan Data, Aset Alih Kerajaan 33
- J/Kuasa LADAP& Maklumat Papan Kenyataan Sekolah 34
13 BIDANG KURIKULUM 35
- Carta Organisasi Kurikulum 36
- J/Kuasa Induk Kurikulum dan Pusat Sumber Sekolah 37
- J/kuasa PBS, Dialog Prestasi Sekolah 38
- J/Kuasa Pemulihan & Intervensi, KBAT, PAK21,
39
Kecemerlangan UPSR
- J/Kuasa Jadual Waktu, Program Transisi Tahun 1 40
- J/Kuasa Induk Panitia Mata Pelajaran 41
- J/Kuasa Panitian Mata Pelajaran 42-44
- Jadual Pencerapan Guru 45
- Kumpulan Teaching Sharing 46
- Kumpulan Peer Coaching 47
- PLC – Kumpulan Lesson Study 48
- PLC – Kumpulan Learning Walk 49
- Jadual Penghantaran RPH/ eRPH 5051
- Kumpulan Semakan RPH/ eRPH 52
- Jadual Perlaksanaan PLC 53
- Jadual Semakan Buku Latihan Murid 54
14 BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM) 55
- Carta Organisasi HEM 56
- J/Kuasa Induk HEM 57
- Unit Pendaftran & Rekod, APDM, Disiplin , pengawas, SPBT 58
- Unit PPDa, Keselamatan, Kesihatan, Keceriaan, Kantin,
59
Bimbingan dan Kaunseling
- Unit Kebajikan & Biasiswa, Psikometrik, Bina Insan 60

3

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

15 BIDANG KOKURIKULUM 61
- Carta Organisasi Kokurikulum 62
- J/Kuasa Induk Kokurikulum 63
- J/Kuasa Induk Majlis Sukan Sekolah 64
- J/Kuasa PAJSK, Pasukan Badan Beruniform 65
- J/Kuasa Pengakap 66
- J/Kuasa TKRS 67
- J/Kuasa BSMM 68
- J/Kuasa PPIM 69
- J/Kuasa PPT 70
- J/Kuasa Induk Kelab Persatuan, J/Kuasa Persatuan B.Melayu 71
- J/Kuasa Persatuan B.Inggeris, J/Kuasa Persatuan Ag. Islam 72
- Jkuasa Kelab STEM, J/Kuasa Kelab Doktor Muda 73
- J/Kuasa Kelab Rukun Negara, Kelab Seni Visual 74
- J.kuasa Kelab Komputer 75
- J/Kuasa Induk Kelab Sukan Permainan, J/Kuasa Kelab Sukan
B.Sepak 76
- J/Kuasa Kelab Sukan B.Jaring, J/Kuasa Kelab Sukan B.Baling
- J/Kuasa Kelab Sukan Catur, J/Kuasa Kelab Sukan S.Takraw 77
- J/Kuasa Kelab Sukan Hoki 78
- J/Kuasa Majlis Sukan Sekolah 79
- J/Kuasa Ko-Akademik 80-81
- J/Kuasa Induk Rumah Sukan 2020 82-83
84-86
16 Takwin Perancangan Tahunan 87-100
17 Jadual Tugas Mingguan 101-123
18 Tentatif Perhimpunan Mingguan 124-125

4

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

KATA ALU-ALUAN
GURU BESAR

Assalamualaikum wbt dan selamat sejahtera.

Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya Buku

Pengurusan Sekolah Tahun 2020 ini dapat disiapkan. Semoga ianya menjadi panduan kepada guru-guru dan
aggota kumpulan sokongan sekolah ini untuk melaksanakan tugasan dengan lebih terarah dan efisien.

Bidang pendidikan memerlukan setiap sekolah membina perancangan yang sistematik dan holistik. Justeru itu
saya menyeru warga Sek Ren Keb Sultan Abdullah (SERLAH) sama-sama mengambil tindakan proaktif dalam
mendukung visi dan misi sekolah ini serta aspirasi yang digarap dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013-2025

Setiap warga SERLAH diharapkan dapat memahami dan menghayati aspirasi ini dan bersama-sama kita
bersatu hati dalam semangat kerja secara berpasukan dengan berfokuskan dalam kemenjadian murid iaitu
pencapaian sahsiah terpuji, pencapaian prestasi kokurikulum oleh semua murid dan sekolah berkualiti melalui
pencapaian prestasi kepimpinan pengurusan sekolah yang cemerlang seperti dalam Matlamat Strategik 2019-
2023

Semoga keikhlasan sentiasa di hati warga SERLAH dalam menjalankan tangungjawab dan amanah yang
diberikan oleh Allah SWT. Semoga kerja buat warga SERLAH diterima sebagai amal yang baik.

Marilah kita sama-sama berdoa agar guru-guru, anggota kumpulan perlaksana dan murid-murid SERLAH
berjaya di dunia dan akhirat

Sekian, terima kasih.

Pn Zahariah binti Mohamad
Guru Besar
SRK Sultan Abdullah

5

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

SURAT AKU JANJI

Kami, guru dan kakitangan Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Abdullah, Kuantan dengan sesungguhnya berjanji
bahawa kami akan mematuhi peruntukan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Perintah-
Perintah Am Perkeliling dan surat pekeliling serta apa-apa peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan
dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh perkhidmatan kami dengan Kerajaan. Maka
dengan itu, kami berjanji sebagaimana yang dikehendaki di bawah peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa kami :

i. akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan Kerajaan,

ii. akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan
bertanggungjawab,

iii. tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi kami,

iv. tidak akan berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi kami
bercanggah dengan tugas awam kami,

v. tidak akan berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa kami
telah membiarkan kepentingan peribadi kami bercanggah dengan tugas rasmi kami sehingga menjejaskan
kebergunaan kami sebagai pegawai awam,

vi. tidak akan menggunakan kedudukan kami sebagai seorang pegawai awam bagi faedah diri sendiri,

vii. tidak akan berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan atau mencemarkan nama baik
perkhidmatan awam,

viii. tidak akan membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau
memajukan mana-mana tuntutan berhubung dengan atau terhadap perkhidmatan awam, sama ada tuntutan itu
ialah tuntutan kami sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam ,

ix. tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah
sebagai ingkar perintah dan

x. tidak akan cuai dalam melaksanakan tugas-tugas kami.

Kami sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana melanggar Aku Janji ini, kami boleh dikenakan
tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Catatan

1. Surat Aku Janji ini telah ditandatangani oleh semua guru dan kakitangan secara individu.

2. Helaian ini hanya sebagai peringatan dan MESTI DIPATUHI.

6

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020
AKUAN PENERIMAAN MAKLUMAT DAN ARAHAN

Saya …………………………………………………………………….. *Guru/ Pen. Kanan/ Guru Besar
kakitangan Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Abdullah, Kuantan, mengaku bahawa saya telah
menerima maklumat dan arahan tentang pentadbiran dan pengurusan sekolah daripada Guru Besar
kakitangan Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Abdullah, Kuantan pada .......................................... dan
memahami segala maklumat yang disampaikan dan di nyatakan dalam Buku Pengurusan Sekolah serta akan
mematuhi arahan yang diberikan.

Saya juga berjanji akan berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab saya dengan rajin
dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya Kemajuan Ikhtisas dan sosial serta sentiasa mengawasi diri
supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.

Tandatangan :………………………………………….
Jawatan :………………………………………….
Tarikh :………………………………………….

Disahkan oleh :…………………………………………..
(Tandatangan)

Nama Dengan HURUF BESAR :…………………………………….

Jawatan :…………………………………….

Tarikh : …………………………………...

Cop Sekolah

*(Sila potong yang tidak berkenaan)

7

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

IKRAR GURU

Bahawasanya kami guru Negara Malaysia dengan ini berikrar :

❖ Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan
keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami.

❖ Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami
❖ Kami sentiasa menjujungi perlembagaan Negara kami dan mengamalkan

prinsip-prinsip Rukunegara pada setiap masa.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha, usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi
indidvidu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah

bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran masyarat dan Negara.

VISI KPM

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

MISI KPM

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi
Memenuhi Aspirasi Negara.

8

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

MATLAMAT SEKOLAH 2020:

BIDANG PENGURUSAN ORGANISASI

1) Prestasi kepimpinan sekolah di tahap cemerlang
2) Pengurusan kewangan mencapai tahap cemerlang
3) Pembudayaan sekolah digital 100%

BIDANG KURIKULUM

1) Semua murid melepasi TP 3 dalam Pentaksiran Bilik Darjah
2) Semua murid Mencapai Tahap Minimum bagi mata pelajaran BM BI MT& Sains bagi Tahap 2.
3) Murid Tahap 1 melepasi Konstruk 1 - 3 bagi kemahiran membaca.
4) PLC dalam kalangan guru mencapai 100% dalam Panitia
5) Murid menguasai sekurang-kurangnya Iqra 3
6) PAK21 dalam PdPc guru mencapai 100%

BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)

1) Data APDM tepat dan terkini
2) Perlaksanaan SSDM 100%
3)Peratus kehadiran murid mencapai 92%
4) Agihan bantuan RMT, KWAPM, BAP, PROGRAM SUSU kepada murid yang layak

BIDANG KOKURIKULUM

i) Meningkatkan pencapaian murid bagi gred A dan B dalam PAJSK dan SEGAK
ii) Meningkatkan peratus murid memperoleh BMI Tahap Normal
iii) Meningkatkan Tahap Kecergasan murid-murid berdasarkan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan
iv) Meningkatkan penyertaan dan pencapaian di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan dalam sukan &

permainan, kelab & persatuan, unit beruniform dan Ko-akademik

MOTTO GURU-GURU SRK SULTAN ABDULLAH

”Jadi Guru Dengan Hati Ikhlas”

9

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

MODEL GURU SRK SULTAN ABULLAH (SERLAH)

1.BERKETRAMPILAN:

Pakaian kemas, Mematuhi jadual dan masa bertugas

2.BERPENGETAHUAN:

Kompetensi dalam tugasan dan mengupayakan diri dengan pengetahuan

3.POSITIF:

Sentiasa bersikap positif terhadap apa situasi

4.SURI TELADAN:

Sumber inspirasi dan motivasi kepada murid serta peneraju kemenjadian murid (Adiwira)

5.SIHAT DAN CERGAS:

Gaya hidup sihat, stabil emosi dan mental

6. KREATIF DAN INOVATIF:

Budaya inovasi, penyelesaian masalah secara efektif

7.KASIH SAYANG:

Guru penyayang, empati dan prihatin

8.INTERGRITI:

Telus, jujur dan amanah , menjaga nama baik jabatan dan kementerian

9.PATUH DAN TAAT:

Setia kepada kerajaan dan ketua dalam apa jua keadaan, sentiasa bersedia untuk berkhidmat

10.PROFESIONAL:

Berwawasan tinggi untuk mencapai prestasi puncak, professionally busy not personaly busy

11. KEPELBAGAIAN BAKAT / KEMAHIRAN:

Mempunyai kemahiran ICT , pedagogi berkesan

10

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

11

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

12

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2
(SKPMg2)

STANDARD 1: KEPIMPINAN

PBG SEBAGAI PENERAJU
PGB SEBAGAI PEMBIMBING
PGB SEBAGAI PENDORONG

STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
PENGURUSAN ASET
PENGURUSAN KEWANGAN
PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN
IKLIM
PENGURUSAN PERPADUAN
PEMUAFAKATAN STRATEGIK

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

3.1.1 KETETAPAN PERLAKSANAAN KURIKULUM
3.1.2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN
3.1.3 PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL
3.1.4 PENGURUSAN PENILAIAN MURID

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

3.2.1 KETETAPAN PERLAKSANAAN KOKURIKULUM
3.2.2 PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN
3.2.3 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM
3.2.4 PENGURUSAN SUKAN/ PERMAINAN
3.2.5 PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
3.2.6 PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
3.2.7 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3.3.1 KETETAPAN PERLAKSANAAN HAL EHWAL MURID
3.3.2 PENGURUSAN DISIPLIN
3.2.3 PENGURUSAN KESELAMATAN MURID
3.3.4 PENGURUSAN KESIHATAN MURID
3.3.5 PENGURUSAN PELAJARAN MURID
3.2.6 PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

13

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG
4.2 GURU SEBAGAI PENGAWAL
4.3 GURU PEMBIMBING
4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG
4.5 GURU SEBAGAI PENILAI
4.6 GURU SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID

5.1 KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK
5.2 KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM
5.3 KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

14

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

PIAGAM PELANGGAN

KEPADA MURID

Kami sentiasa berusaha dengan penuh dedikasi dan iltizam untuk memberi setiap murid di sekolah ini
pendidikan yang berkualiti yang mampu memperkembangkan potensi murid secaara menyeluruh selaras
dengan hasrat ”FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA”.

1. Memberi pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti kepada setiap murid secara adil dan saksama.
2. Memastikan semua murid yang mendaftar di sekolah ini mendapat tempat yang sesuai dan

kemudahan-kemudahan yang sesuai.
3. Melahirkan murid yang serba boleh dalam kurikulum, kokurikulum dan bersahsiah terpuji
4. Menyediakan kemudahan fizikal, peralatan dan bahan-bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran

yang mencukupi dan terkini.
5. Meningkatkan tahap disiplin, kebersihan dan keselamatan di sekolah, di samping menyemai sikap

penyayang.
6. Memastikan murid-murid di Tahap Satu dapat menguasai Kemahiran 4M (membaca, menulis, mengira

dan menaakul)selepas tamat Tahap Satu.

KEPADA GURU-GURU

1. Mengambil berat hal-hal yang berkaitan dengan perjawatan, gaji dan kebajikan.
2. Mengadakan sesi perkembangan staf dan bengkel ilmu pengetahuan terkini kepada guru-guru dan

staf secara berterusan.
3. Memberi penilaian prestasi yang adil dan saksama kepada guru-guru dan staf.
4. Menyediakan peluang untuk meningkatkan diri untuk memaksimumkan potensi dalam profesional.
5. Meningkatkan mutu kerja dan mewujudkan perhubungan yang baik di kalangan guru dan

kakitangan.

KEPADA WARIS

1. Sedia memberi layanan yang mesra kepada setiap waris bagi meningkatkan kesefahaman, semangat
kerjasama dan perpaduan di kalangan masyarakat dengan sekolah ke arah pembentukan konsep
”SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI MASYARAKAT”.

2. Memberi perhatian yang sangat berat kepada pencapaian kurikulum, kokurikulum, kebajikan, keperluan
dan kepentingan setiap murid di sekolah ini sejajar dengan konsep ”SEKOLAH PENYAYANG”

3. Berjanji menyediakan perkhidmatan pendidikan terbaik dan berkualiti demi membangunkan generasi
Malaysia yang dinamik dan progresif. Berkhidmat kerana Allah dan mencari kepuasan bekerja
bersesuaian dengan bait-bait lagu ”GURU MALAYSIA”.

KEPADA STAKEHOLDER

1. Memproses dan menyelesaikan segala urusan rasmi dalam tempoh yang ditetapkan.
2. Memberikan kerjasama dan layanan mesra kepada pegawai-pegawai yang melawat sekolah.
3. Berusaha dan memberi sokongan terhadap program dari PPD, Jabatan Pendidikan Negeri dan

Kementerian Pendidikan Malaysia.

15

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

BENDERA & LENCANA SEKOLAH

PENGERTIAN

Bendera dibahagikan kepada dua bahagian dengan dua warna yang berbeza.

PERKARA MAKSUD
Putih
Hijau Melambangkan kesucian hati dan niat setiap murid dalam mengejar ilmu pendidikan untuk
Lencana Sekolah hari muka.
Melambangkan keikhlasan hati murid yang sedia dididik dengan penuh harapan dan
semangat
Lambang kebanggaan dan kemegahan warga sekolah

PENGERTIAN LENCANA SEKOLAH LAGU SEKOLAH

PUTIH ILMU PEGANGAN HIDUP
Melambangkan kesucian hati dan niat setiap murid
dalam mengejar ilmu pendidikan untuk hari muka. Mengenangkan sejarah negara
Pendidikan di Pahang bermula
HIJAU
Melambangkan keikhlasan hati murid yang sedia dididik Kuantan jadi pilihan
Sekolah Sultan Abdullah dinamakan
dengan penuh harapan dan semangat
Dalam usia yang ditempohi
HITAM Tetap gagah dan tetap indah
Membawa maksud kecekalan dan jati diri individu
Tiga zaman dilalui
OBOR Peperangan, perjuangan dan kemerdekaan
Melambangkan semangat juang membina jati diri
menerusi bidang Kukikulum, Kokurikulum dan Sahsiah Murid-muridnya yang berbilang kaum
Bersatu hati kasih bercantum
terpuji.
Ilmu panduan hidup dicari
GELUNG ROTAN Untuk bangsa nusa dicintai
Lambang muhibah dan perpaduan melalui semangat
Tekun belajar rajin berusaha
kesukanan Teguhkan jiwa mulia

BUKU Itulah hasrat kita semua
Penerokaan ilmu Jadilah insan mulia.

BOLA 16
Kecergasan dan kesihatan diutamakan

MOTO, ILMU PANDUAN HIDUP
Ilmu merupakan satu keperluan untuk kebahagian di hari

muka.

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah tiga zaman: Peperangan, Penjajahan dan Kemerdekaan

Sejarah Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Abdullah bermula pada tahun 1920 berikutan hasrat kerajaan Inggeris
untuk menubuhkan sebuah Sekolah Inggeris elit di daerah Kuantan. Justeru, sebuah setor beras milik kerajaan yang
terletak di Jalan Wall (kini Jalan Mahkota) telah diubah suai menjadi sebuah bilik darjah. Seorang guru dari India, Encik
S.S. Murthy telah ditugaskan sebagai guru. Beliau kemudiannya dilantik sebagai guru besar yang pertama apabila guru-
guru lain dihantar bertugas ke sekolah berkenaan.

Pada peringkat awal penubuhan, bilangan murid hanyalah seramai 10 orang dan mereka menerima pendidikan secara
percuma. Pada tahun 1922, sekolah ini telah dipindahkan ke Bangunan Loke Yew (Bangunan Phua Bros. sekarang)
yang terletak di Jalan Besar. Seorang lagi guru dari India, Encik Challappah telah ditugas mengajar di sekolah berkenaan
dan diikuti dengan kehadiran Encik A. Ramalingam.

Seterusnya, ekoran pertambahan bilangan murid, kerajaan Inggeris telah membina sebuah bangunan baharu di Jalan
Wong Ah Jang. Tapak tanah untuk membina bangunan ini telah diperolehi kerajaan daripada bapa Encik Kam Heng Hin,
pesara kerani bank, yang kemudiannya telah menjawat jawatan Setiausaha Syarikat Bas Sin Hup. Proses pembinaan
sekolah ini siap pada tahun 1924.

Sekolah ini kemudiannya dinamakan “Government English School”. Pada ketika itu, kedudukan sekolah ini dianggap
terletak jauh dari pusat bandar yang bernadi di pesisir Sungai Kuantan. Sekolah ini juga terletak di kawasan “londang”
yang menyebabkan keadaan sekitar sekolah agak becak dan masalah ini amat ketara pada musim tengkujuh.

Setelah bangunan siap, para pelajar yang bersekolah di Jalan Besar telah dipindahkan ke bangunan yang baru yang
hanya mengandungi lima buah bilik darjah sahaja. Peristiwa yang amat menarik terpahat di lipatan sejarah daerah
Kuantan apabila murid-murid terpaksa mengangkat kerusi dan meja untuk dipindahkan ke bangunan baru. Encik S.S.
Murthy juga telah bersara dan tempat beliau sebagai guru besar telah digantikan oleh seorang guru dari Bentong, Encik
Rasiah.

Pada tahun 1930, kumpulan murid-murid Melayu yang pertama telah mula bersekolah di sekolah ini. Dengan
pertambahan bilangan murid, pada tahun 1937, pihak kerajaan telah membina lima buah kelas tambahan di sekolah ini.
Pada tahun 1938, nama sekolah telah diubah kepada Abdullah School, bersempena dengan nama ayahanda Sultan Abu
Bakar, Sultan Pahang yang bersemayam pada ketika itu. Pada tahun berkenaan juga, Encik Ramalingam telah dilantik
sebagai guru besar yang ketiga menggantikan Encik Rasiah yang telah bersara. Pada ketika itu, salah seorang guru
yang mengajar di sekolah ini ialah Encik Abdullah Sultan, yang pernah menjawat jawatan sebagai Penolong Ketua
Pengarah Pelajaran Malaysia sebelum bersara.

Zaman penjajahan Jepun merupakan titik hitam dalam sejarah penubuhan sekolah ini. Pada zaman tersebut, pihak Jepun
telah menjadikan bangunan sekolah sebagai kem tentera. Pada suatu ketika, sekolah ini juga telah beroperasi sebagai
pejabat sementara pentadbiran tentera Jepun di daerah Kuantan. Segala perabot dan peralatan sekolah telah
dimusnahkan dan dijadikan “kayu api” oleh pihak tentera Jepun.

Sebaik sahaja zaman penjajahan Jepun berakhir, kerajaan Inggeris telah berusaha untuk membaik pulih bangunan
sekolah dan memulakan sesi persekolahan yang baru. Pada tahun 1949, pihak kerajaan Inggeris telah menaik taraf
sekolah ini menjadi pusat pendidikan lanjutan kepada anak-anak Melayu di peringkat pertengahan (medium class)
beraliran Inggeris. Untuk permulaan, seramai 15 orang murid kumpulan pertama dari daerah Kuantan dan Pekan telah
melapor diri memulakan persekolahan lanjutan mereka. Secara tidak langsung, para pelajar dari kedua-dua daerah ini
tidak perlu lagi menyambung pelajaran menengah di Sekolah Clifford, Kuala Lipis untuk mengambil peperiksaan Sijil
Seberang Laut.

17

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

Lama-kelamaan, kesedaran pentingnya pelajaran kian ketara menular dalam diri masyarakat. Secara tidak langsung
bilangan murid di Abdullah School kian meningkat. Pada tahun 1953, empat buah kelas tambahan telah dibina di pinggir
Jalan Wong Ah Jang. Dengan tambahan bangunan baru ini, Abdullah School berupaya menampung 800 orang murid.
Pada tahun yang sama juga, guru besar, Encik A. Ramalingam telah bersara setelah hampir 15 tahun berkhidmat di
sekolah ini. Tempat beliau digantikan oleh Encik Kok Swee Hong, seorang murid tua sekolah ini. Encik Kok Swee Hong
berkhidmat dengan penuh dedikasi sehingga beliau bersara pada tahun 1956.

Di penghujung tahun 50-an, jumlah murid kian bertambah. Keadaan ini memaksa sekolah dipecahkan kepada dua
bahagian iaitu rendah dan menengah. Selepas negara mencapai kemerdekaan iaitu pada tahun 1958, bahagian
menengah telah dipindahkan ke Jalan Air Putih yang menjadi titik permulaan kepada penubuhan Abu Bakar School (kini
dikenali sebagai SMK Sultan Abu Bakar). Pada ketika itu, pentadbiran sekolah dipimpin oleh Encik Idris Babjee (kemudian
dikenali sebagai Datuk Idris Babjee) yang mengetuai kedua-dua sekolah. Bagi melicinkan pengurusan, Guru Penolong
Kanannya telah diminta untuk menyelia bahagian rendah yang masih beroperasi di Abdullah School. Datuk Idris Babjee
pernah menjawat jawatan sebagai Pengarah Pelajaran Pahang dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sebelum
bersara.

Bagi meredakan masalah pengurusan sekolah, pada 1 Mei 1958, Encik Tan Yeng Eng, seorang guru kanan, telah dilantik
menjadi guru besar di Abdullah School. Namun begitu, walaupun telah berlaku pemisahan, masalah kekurangan bilik
darjah tetap berlaku di Abdullah School. Ini berpunca daripada pembangunan pesat bandar Kuantan khususnya setelah
dijadikan ibu negeri menggantikan daerah Lipis. Oleh yang demikian, pembinaan bangunan-bangunan baru telah
dilakukan dan keluasan kawasan Abdullah School kian bertambah.

Pada tahun 1960, Datuk Wong Kwan Tan, seorang tokoh tempatan berpengaruh yang juga merupakan Pengerusi
Jemaah Pengurus sekolah, telah mencadangkan agar nama sekolah ditukarkan menjadi Sekolah Sultan Abdullah sesuai
dengan inspirasi negara merdeka. Sekolah ini kemudiannya terus berkembang dan menjadi sekolah pilihan di tengah
kepesatan pembangunan bandar Kuantan.

Sejarah sekolah beranjak lagi pada tahun 1963 apabila sebuah kelas khas bagi kanak-kanak cacat pendengaran
diwujudkan di sekolah ini. Program ini merupakan kelas perintis yang dilaksanakan oleh kerajaan pusat dalam rancangan
kelas percantuman (integrated class) murid-murid bermasalah pendengaran negeri Pahang.

Program ini dilaksanakan di sekolah ini sehinggalah sebuah sekolah khas, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas,
didirikan di bandar Indera Mahkota pada awal tahun 90-an. Dengan wujudnya sekolah ini, semua guru dan murid-murid
pendidikan khas dipindahkan ke sekolah yang baru dan SK Sultan Abdullah kekal sebagai sebuah sekolah rendah harian
biasa.

Pada bulan Oktober 1969, Encik Ten Yen Eng bersara daripada perkhidmatan perguruannya. Buat sementara, Encik
Cheok Wooi Fong telah memangku jawatan guru besar sehingga Encik Gurmukh Singh Jassal, bekas Guru Besar SK
Datuk Shahbandar Hussain, Raub ditukarkan menjadi guru besar di SK Sultan Abdullah pada tahun 1970. Beliau
berkhidmat di sini sehingga bersara pada bulan Jun 1977. Jawatan guru besar seterusnya dipangku oleh Encik See Toh
Tuck.

Pada tahun 1978, Encik P.K. Kunjappan telah dilantik sebagai guru besar. Sebelum itu, beliau berkhidmat sebagai guru
besar di SK Ahmad, Pekan. Beliau menabur bakti di sekolah ini selama lapan tahun dan amat terkenal dengan ketegasan
beliau.Tempat beliau kemudiannya telah diambil alih oleh Tuan Haji Shaharuddin bin Haji Abd. Latif yang menjawat
jawatan guru besar sehingga 30 September 1987.

18

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

“Patah tumbuh, hilang berganti”, jawatan guru besar seterusnya diambil oleh Encik Razali bin Jambol (Tuan Haji)
sehingga 15 September 1992. Seterusnya, jawatan guru besar disandang pula oleh Encik Mohd. Shahar bin Kassim
(Tuan Haji) sehingga 30 November 1995 dan seterusnya digantikan Encik Abd. Hamid bin Ali (Tuan Haji) sehingga 15
Jun 1996.

Seterusnya, jawatan guru besar diambil alih pula oleh Tuan Haji Mohd. Tahir bin Abdul Hamik sehingga 30 November
1999 dan diteruskan oleh Encik Mahmood bin Ahmad yang menjadi guru besar sehingga 12 April 2005.

Daripada sebuah sekolah yang dianggap terletak di pinggir bandar, kepesatan bandar Kuantan menjadikan Sekolah
Rendah Kebangsaan Sultan Abdullah berdiri megah di tengah-tengah denyut nadi Kuantan. Pada hari ini, Sekolah
Rendah Kebangsaan Sultan Abdullah terus mengenang sejarahnya dalam melangkah dalam arus kepesatan
metropolitan dan persaingan sistem pendidikan yang kian dirasai. Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Abdullah dengan
komitmen para pendidiknya akan terus cuba untuk “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah” dengan sekolah-sekolah
lain yang kian bertambah. Hasrat utama ialah untuk menjadikan sekolah ini sebagai sebuah sekolah pilihan di daerah
Kuantan menjelang tahun 2010 di bawah kepimpinan Encik Khairuddin bin Haji Said yang mengambil alih tampuk guru
besar mulai tahun 2005 sebagai “naungan tempat berteduh, kali tempat menghilang dahaga”.

Sudah menjadi adat dan lumrah, ada pertemuan, ada perpisahan. Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Abdullah sekali
lagi menerima guru besar yang baru iaitu Encik Saupi bin Jusoh mulai 28 Februari 2011. Tahun 2011 menjanjikan nadi
dan nafas baru bagi warga Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Abdullah dengan visi “SEKOLAH RENDAH
KEBANGSAAN SULTAN ABDULLAH MENJADI SEKOLAH CEMERLANG DAERAH KUANTAN”.

Pengalaman yang agak berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya, Encik Saupi mempunyai cara pengurusan yang
agak unik di mana beliau amat mengambil berat akan kebajikan para guru-gurunya dengan memberi keselesaan kepada
para guru menjalankan tugas mengikut cara yang tersendiri. Bimbingan dan tunjuk ajar yang membina sahsiah serta
disiplin guru menjurus kepada peningkatan produktiviti menjana peningkatkan prestasi akademik di kalangan pelajar.

Pada Jun 2012, Encik Saupi telah memulakan khidmat barunya di Sekolah Kebangsaan Indera Mahkota Utama walau
pun khidmatnya masih lagi diperlukan oleh guru-guru di Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Abdullah. Beliau telah
diganti oleh Tuan Hj.Mohamad Zaki bin Hj Zainuddin. Beliau amat komited dalam menjalankan tugasnya dan lebih
bersedia untuk meneraju pengurusan dan pentadbiran Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Abdullah ke arah sekolah
yang lebih berkualiti walaupun hanya beberapa minggu ditukarkan dari Sekolah Kebangsaan Sungai Karang dan
berkemampuan membawa perubahan besar ke atas pencapaian sekolah ini pada masa hadapan.

Pada 19hb. Januari 2015, warga Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Abdullah terpaksa melepaskan seorang guru
besar yang telah banyak berjasa kepada sekolah ini kerana beliau telah bertukar ke Sekolah Kebangsaan Beserah dan
tempatnya telah diganti oleh Encik Ahmat bin Hj.Bakar yang sebelum ini telah berkhidmat sebagai guru besar di Sekolah
Kebangsaan Tok Sera, Kuantan. Dengan pengalaman dan kepakaran yang ada pada guru besar ini iaitu Encik Ahmat
bin Hj.Bakar adalah diharapkan dapat membakar semangat guru mahupun pelajar untuk bersama-sama menaikkan
nama serta prestasi sekolah yang lebih cemerlang.

Pada 16 November 2018, SRK Sultan Abdullah telah menerima buat pertama kalinya seorang guru besar perempuan
iaitu Puan Zahariah binti Mohamad yang berpindah dari Terengganu, beliau membawa misi supaya sekolah ini akan
“MENJADIKAN SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN SULTAN ABDULLAH ANTARA SEPULUH SEKOLAH
TERBAIK DI DAERAH KUANTAN MENJELANG 2023”.

19

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

BIDANG PENGURUSAN
&

PENTADBIRAN

20

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

PENGURUSAN PENTADBIRAN SRK SULTAN ABDULLAH

GURU BESAR
ZAHARIAH BINTI MOHAMAD
DG44(KUP)

GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN & KURIKULUM
HAIRUL ANUAR BIN MD TOP
DG44 (KUP)

GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
HAJAH SURINA BINTI SIDEK
DG44 (KUP)

GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
AZHARUDEEY BIN ABDUL AZIZ
DG32

21

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

WAKTU PERSEKOLAHAN

TAHAP 1 – TAHUN 1, 2 DAN 3

HARI MASA

ISNIN HINGGA KHAMIS 7.45 PAGI hingga 1.35 TENGAH HARI

JUMAAT 7.45 PAGI hingga 12.05 TENGAH HARI

TAHAP 2 – TAHUN 4,5 DAN 6

HARI MASA

ISNIN, SELASA DAN KHAMIS 7.45 PAGI hingga 1.35 TENGAH HARI

RABU 7.45 PAGI hingga 1.05 TENGAH HARI

JUMAAT 7.45 PAGI hingga 12.05 TENGAH HARI

*Sekiranya Ada Perubahan Akan Dimaklumkan Dari Semasa Ke Semasa

WAKTU REHAT MURID

TAHAP MASA

TAHAP 1 (Tahun 1, 2 dan 3) 9.45 PAGI hingga 10.05 PAGI ( 20 minit )

TAHAP 2 (Tahun 4, 5 dan 6) 10.15 PAGI hingga 10.35 PAGI (20 minit )

JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM

BIL AKTIVITI MASA

1 PASUKAN BADAN BERUNIFORM 1.35 PETANG Hingga 2.35 PETANG

KELAB DAN PERSATUAN 1.35 PETANG Hingga 2.35 PETANG

2

SUKAN DAN PERMAINAN 2.45 PETANG Hingga 3.45 PETANG

➢ Bil 1 Dan 2 Dijalankan Secara Bergilir-Gilir Setiap Minggu Pada Setiap Hari RABU
➢ Sekiranya Ada Perubahan Akan Dimaklumkan Dari Semasa Ke Semasa

22

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

HARI KELEPASAN AM 2020

Tarikh

Kelepasan Am Hari Masihi Hijrah

* Tahun Baru 2019 Selasa 1 Januari 5 Jamadilawal
Sabtu 25 Januari 29 Jamadilawal
Tahun Baru Cina Ahad 26 Januari 1 Jamaldilakhir
Jumaat 8 Ramadhan
Hari Pekerja 1 Mei
Khamis 14 Ramadhan
* Hari Hol 7 Mei
Ahad 17 Ramadhan
Hari Wesak Ahad 10 Mei
Isnin 1 Syawal
* Hari Nuzul Quran 24 Mei 2 Syawal
Sabtu 25 Mei
Hari Raya Aidilfitri Khamis 14 Syawal
Jumaat 6 Jun
Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Khamis 9 Zulhijjah
Agong Isnin 30 Julai 10 Zulhijjah
* Hari Keputeraan Sultan Pahang Rabu 31 Julai 1 Muharam
Hari Raya Aidiladha Khamis 20 Ogos 12 Muharam
Awal Muharram (Maal Hijrah) 31 Ogos 28 Muharam
Hari Kebangsaan Sabtu 16 September
Hari Malaysia Jumaat 12 Rabiulawal
Hari Keputeraan Nabi Muhammad 29 Oktober
SAW (Maulidur Rasul) 28 Rabiulawal
Hari Deepavali 14 November 10 Jamadilawal
Hari Krismas 25 Disember

* Hari kelepasan Am Negeri
Tertakluk Kepada perubahan

23

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

PENGGAL PERSEKOLAHAN

KUMPULAN B : Sekolah – sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka,
Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR JUMLAH JUMLAH MINGGU
PERSEKOLAHAN HARI

02.01.2020 31.01.20120 19
01.02.2020 29.02.2020 20
11
01.03.2020 13.03.2020 10 1
9
JUMLAH HARI 49
2
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

1 14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7
01.04.2020 30.04.2020 22
01.05.2020 22.05.2020 11

JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020 16

08.06.2020 30.06.2020 17 7
1
01.07.2020 24.07.2020 18 16
6
JUMLAH HARI 35

2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07.2020 02.08.2020 9

03.08.2020 31.08.2020 19

01.09.2020 30.09.2020 21
01.10.2020 31.10.2020 21
01.11.2020 22.11.2020 13

JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN

21.11.2020 31.12.2020 41

CUTI PERAYAAN 2019

PERAYAAN CUTI PERAYAAN CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN
TAHUN BARU CINA KPM
HARI RAYA AIDLFITRI 25 Dan 26 Januari 2020
DEEPAVALI Sabtu Dan Ahad 24 Januari 2020
Jumaat
24 Dan 25 Mei 2020
Ahad dan Isnin 22 Mei 2020
Jumaat
14 November 2020
Sabtu 16 November 2020

24

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

KALENDAR MINGGU PERSEKOLAHAN

BULAN JANUARI 2020 M5 BULAN FEBRUARI 2020 M5 BULAN MAC 2020 M5
26 23 29
M1 M2 M3 M4 27 M1 M2 M3 M4 24 M1 M2 M3 M4 30
28 25 31
AHAD 5 12 19 29 AHAD 2 9 16 26 AHAD 1 8 15 22
30 27 S13
ISNIN 6 13 20 31 ISNIN 3 10 17 28 ISNIN 2 9 16 23 2
29
SELASA 7 14 21 S5 SELASA 4 11 18 S9 SELASA 3 10 17 24 M5
5 9 28
RABU 1 8 15 22 RABU 5 12 19 RABU 4 11 18 25 29
M5 M5 30
KHAMIS 2 9 16 23 26 KHAMIS 6 13 20 24 KHAMIS 5 12 19 26
27 25 S24
JUMAAT 3 10 17 24 28 JUMAAT 7 14 21 26 JUMAAT 6 13 20 27 4
29 27
SABTU 4 11 18 25 30 SABTU 1 8 15 22 28 SABTU 7 14 21 28 M5
29 27
SEKOLAH S1 S2 S3 S4 S17 SEKOLAH S5 S6 S7 S8 30 SEKOLAH S10 S11 X S12 28
MS 1 2 3 4 6 X MS 10 29
MS 5 6 7 8 1MC 11 1MC 1 30
M5
BULAN APRIL 2020 26 BULAN MEI 2020 M5 BULAN JUN 2020 S36
27 23 9
M1 M2 M3 M4 28 M1 M2 M3 M4 24 M1 M2 M3 M4
29 25 M5
AHAD 5 12 19 30 AHAD 31 3 10 17 26 AHAD 7 14 21 27
31 27 28
ISNIN 6 13 20 ISNIN 4 11 18 28 ISNIN 1 8 15 22 29
X 29 30
SELASA 7 14 21 1MC SELASA 5 12 19 S31 SELASA 2 9 16 23 31
4
RABU 1 8 15 22 M5 RABU 6 13 20 RABU 3 10 17 24 X
25 M5 6MC
KHAMIS 2 9 16 23 26 KHAMIS 7 14 21 29 KHAMIS 4 11 18 25
27 30
JUMAAT 3 10 17 24 28 JUMAAT 1 8 15 22 JUMAAT 5 12 19 26
29 X
SABTU 4 11 18 25 30 SABTU 2 9 16 23 2MC SABTU 6 13 20 27
31
SEKOLAH S13 S14 S15 S16 S40 SEKOLAH S17 S18 S19 S20 SEKOLAH X S21 S22 S23
MS 2 3 4 5 13 MS 6 7 8 9
MS 2MC 1 2 3

BULAN JULAI 2020 BULAN OGOS 2020 BULAN SEPTEMBER 2020

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

AHAD 5 12 19 AHAD 30 2 9 16 AHAD 6 13 20

ISNIN 6 13 20 ISNIN 31 3 10 17 ISNIN 7 14 21

SELASA 7 14 21 SELASA 4 11 18 SELASA 1 8 15 22

RABU 1 8 15 22 RABU 5 12 19 RABU 2 9 16 23

KHAMIS 2 9 16 23 KHAMIS 6 13 20 KHAMIS 3 10 17 24

JUMAAT 3 10 17 24 JUMAAT 7 14 21 JUMAAT 4 11 18 25

SABTU 4 11 18 25 SABTU 1 8 15 22 SABTU 5 12 19 26

SEKOLAH S24 S25 S26 S27 SEKOLAH X S28 S29 S30 SEKOLAH S32 S33 S34 S35
MS 4 5 6 7 MS 1MC 1 2 3 MS 5 6 7 8

BULAN OKTOBER 2020 BULAN NOVEMBER 2020 BULAN DISEMBER 2020

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

AHAD 4 11 18 AHAD 1 8 15 22 AHAD 6 13 20

ISNIN 5 12 19 ISNIN 2 9 16 23 ISNIN 7 14 21

SELASA 6 13 20 SELASA 3 10 17 24 SELASA 1 8 15 22

RABU 7 14 21 RABU 4 11 18 25 RABU 2 9 16 23

KHAMIS 1 8 15 22 KHAMIS 5 12 19 26 KHAMIS 3 10 17 24

JUMAAT 2 9 16 23 JUMAAT 6 13 20 27 JUMAAT 4 11 18 25

SABTU 3 10 17 24 SABTU 7 14 21 28 SABTU 5 12 19 26

SEKOLAH S36 S37 S38 S39 SEKOLAH S41 S42 S43 X SEKOLAH X X X X
12 MS 2MC 3MC 4MC 5MC
MS 9 10 11 MS 14 15 16 1MC

INFO Cuti Persekolahan
Cuti Umum
Cuti Perayaan Peruntukan KPM
Cuti Umum Pahang

25

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH

26

SERLAH Buku Pengu

CARTA ORGANISASI KES

urusan Sekolah 2020

SELAMATAN KEBAKARAN

27

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

SENARAI NAMA GURU DAN STAF TAHUN 2020

BIL NAMA GRED NO TELEFON CATATAN
SEMASA
1 ZAHARIAH BT MOHAMAD DG44 KUP 019-981 3029 GURU
2 HAIRUL ANUAR BIN MD TOP DG44 KUP 010-918 0738 BESAR
3 SURINA BT HJ. SIDEK DG44 KUP 014-539 1777 GPK1
4 AZHARUDEEY BIN AB AZIZ 010-343 5464
5 ABDUL MAJID BIN MOHAMAD DG 32 013-782 1300 GPK HEM
6 ADIBAH BINTI HAJI MOHD SADRI DG44 KUP 019-950 2984
7 ADZIZAN BIN AHMAD DG38 KUP 019-428 7309 GPK KO
8 AHMAD FADILLAH BIN AZIZ DG44 KUP 013-920 9930
9 AHMAD RIDZUAN BIN ABD RAHMAN DG44 KUP 012-902 9099
10 AHMAD SAFWAN BIN ABD WAHAB DG44 KUP 011-1026 4716
11 AHMAD ZAIROL BIN YUSOF DG42 KUP 013-996 0263
12 ASFARINA BINTI AHMAD MAYADI DG44 KUP
13 BAMARUKUMANI A/P RAMACHANDARAN 012-346 6932
14 FATIMAH BINTI MOHD KALIL@ABD HALIM DG41 013-7706128
15 HAFIZAH BINTI YAHYA DG41 013-964 1266
16 HAJARIAH BINTI HAMZAH DG44 KUP 019-979 7497
17 HASIMAH BINTI SAID DG44 KUP 013-981 1230
18 KAMILAH BT ISMAIL DG44 KUP 013-268 0805
19 LATIFFAH BINTI ABDUL KAMAL DG44 KUP 011-5822 4616
20 MAZNIZA BINTI MAMAT DG41 013-990 7441
21 MOHAMAD KHAIROL HAMIDON BIN ABDULLAH DG44 KUP 019-218 1054
22 MOHD BAHARIEDZUAN BIN ABD HALIM DG42 KUP 019-900 5773
23 MUHAMMAD DAHURI BIN GHAZALI DG44 KUP 019-258 0822
24 NAPISAH BINTI AHMAD DG34 KUP 011-2352 9206
25 NOOR EZREEN BINTI BAHARUDIN DG41 017-930 0931
26 NORLIZA BINTI MUHAMMAD YUSOF DG44 KUP 011-5838 0302
27 NOR ZAHIDI BIN KAMALUDIN DG44 KUP 017-696 8587
DG44 KUP
DG44 KUP

28

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

28 NORHAYATI BINTI MOHD AKIL DG44 KUP 013-961 1542
29 NORZANIWATI BINTI MOHD SALLEH DG42 KUP 019- 973 1648
30 NURUL UYUN BINTI MOHD FIAH DG42 KUP 019-932 6570
31 PAUZILAWATI BINTI RAZAK DG42 KUP 011-1062 9877
32 YM RAJA ROSNAH BINTI RAJA MOHAMAD DG44 KUP 019-980 6929
33 ROHANA BINTI MOHAMAD DG42 KUP 013- 983 7081
34 ROHAZIAH BINTI MD. FAUZI 012-986 7176
35 ROSLIZA BINTI YUSOFF DG41 013-665 1100
36 SHAH NOR AMIR BIN SAAD DG44 KUP 017-759 6685
37 SITI FATIMAH BINTI NOH DG44 KUP 019-970 5496
38 SITI HANISAH BINTI AB RAHMAN DG44 KUP 019-900 0174
39 SUHAILI BINTI ABDULLAH DG44 KUP 011-2932 4079
40 SURIANTI BINTI ZAHARI DG44 KUP 019-987 6855
41 YM TENGKU OSMAN BIN TENGKU ABU BAKAR DG44 KUP 013-935 3061
42 VIMALA @ JEYANTHI A/P C. KANNAN DG42 KUP 019-925 5989
43 WAN SYAHIDA BINTI WAN MOHAMAD DG42 KUP 019-649 1600
44 ZANOON AL- MASRI BIN HAMZAH DG44 KUP 013-266 1970
45 ZULKIFLI BIN HARUN DG42 KUP 011-1191 4985
46 ZURAIDAH BINTI MASDUKI DG44 KUP 013-904 4703
DG44 KUP

1 SURIYAH BINTI ISHAK N22 019-952 7069
2 WAN NURUL NADIA BINTI WAN RAMLI N19 016-392 1753
3 NORIZAN BINTI HUSAIN N19 018-355 7177
4 MAZIDA BINTI SAID N19 012-961 2259
5 WAN SALINAWATI BINTI WAN OTHMAN N19 012-955 4346
6

29

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

SENARAI PENYELARAS DAN GURU KELAS

PENYELARAS NORZANIWATI BINTI MOHD SALLEH

TAHUN KELAS

GENIUS NORZANIWATI BINTI MOHD SALLEH

INTELLIGENT ADIBAH BINTI HJ MOHD SADRI
1

BRILLIANT ROHAZIAH BINTI MD FAUZI

EXCELLENT ASFARINA BINTI AHMAD MAYADI

PENYELARAS NURUL ‘UYUN BINTI MOHD FIAH
TAHUN KELAS

GENIUS FATIMAH BINTI MOHD KALIL@ABD HALIM

INTELLIGENT NURUL ‘UYUN BINTI MOHD FIAH
2

BRILLIANT BAMARUKUMANI A/P RAMACHANDRAN

EXCELLENT ZURAIDAH BINTI MASDUKI

PENYELARAS MOHAMAD KHAIROL HAMIDON BIN
TAHUN KELAS ABDULLAH

GENIUS SITI FATIMAH BINTI NOH

INTELLIGENT ADZIZAN BIN AHMAD
3 BRILLIANT WAN SYAHIDA BINTI WAN MOHAMAD

EXCELLENT MOHAMAD KHAIROL HAMIDON BIN
ABDULLAH

PENYELARAS ABDUL MAJID BIN MOHAMAD
TAHUN KELAS

GENIUS ABDUL MAJID BIN MOHAMAD

INTELLIGENT YM TENGKU OSMAN BIN TG ABU BAKAR
4

BRILLIANT HASIMAH BINTI SAID

30

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

PENYELARAS NORHAYATI BINTI MOHD AKIL
TAHUN KELAS
NORHAYATI BINTI MOHD AKIL
GENIUS NOR ZAHIDI BIN KAMALUDIN
INTELLIGENT VIMALA@JEYANTHI A/P C.KANNAN
5

BRILLIANT

PENYELARAS AHMAD ZAIROL BIN YUSOF
TAHUN KELAS
MAZNIZA BINTI MAMAT
GENIUS SURIANTI BINTI ZAHARI
INTELLIGENT ROSLIZA BINTI YUSOFF
6

BRILLIANT

31

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

JAWATANKUASA PERANCANGAN SEKOLAH

Pengerusi : PUAN ZAHARIAH BINTI MOHAMAD
Tim. Pengerusi Guru Besar
Naib Pengerusi 1 : ENCIK HAIRUL ANUAR BIN MD TOP
Naib Pengerusi 2 Guru Penolong Kanan Pentadbiran & kurilkulum
Setiausaha : PUAN HAJAH SURINA BINTI SIDEK
Ahli jawatankuasa Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
: ENCIK AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: PUAN SURIYAH BINTI ISHAK

Ketua Pembantu Tadbir
:

1) PUAN KAMILAH BINTI ISMAIL - Pra Sekolah

2) ENCIK MUHAMMAD DAHURI BIN GHAZALI - Guru Pemulihan

3) PUAN SITI FATIMAH BINTI NOH - Pegawai Aset Sekolah

4) PUAN HAJARIAH BINTI HAMZAH - Guru Data Sekolah

5) PUAN PAUZILAWATI BINTI RAZAK - Penyelaras Media

6) ENCIK AHMAD FADILLAH BIN AZIZ - Guru ICT Sekolah

7) PUAN NAPISAH BINTI AHMAD - Bimbingan dan Kaunseling

8) PUAN LATIFFAH BINTI ABDUL KAMAL - Setiausaha peperiksaan Awan

9) PUAN SITI HANISAH BINTI ABD RAHMAN - SU Kurikulum/ SU PBS/ SU SAPS

10) PUAN SUHAILI BINTI ABDULLAH - SU Kokurikulum/ SU LADAP

11) PUAN MAZNIZA BINTI MAMAT - SU HEM

12) PUAN SURIANTI BINTI ZAHARI - SU SKPMg2

13) Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : PUAN ZAHARIAH BINTI MOHAMAD
Tim. Pengerusi Guru Besar
Naib Pengerusi 1 : ENCIK HAIRUL ANUAR BIN MD TOP
Naib Pengerusi 2
Setiausaha Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Ahli jawatankuasa : PUAN HAJAH SURINA BINTI SIDEK

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
: ENCIK AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: PUAN SURIYAH BINTI ISHAK
Ketua Pembantu Tadbir

:

1) PUAN WAN NURUL NADIA BT WAN RAMLI - Pembantu Tadbir Kewangan

2) PUAN NORIZAN BIT HUSAIN - Pembantu Tadbir Perkhidmatan

3) Mr/Mrs - Pembantu Am Pejabat

4) PUAN MAZIDA BT SAID - Pembantu Pengurusan Murid

5) PUAN WAN SALINAWATI BT WAN OTHMAN - Pembantu Pengurusan Murid

32

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

JAWATANKUASA PENTADBIRAN KEWANGAN

Pengerusi : PUAN ZAHARIAH BINTI MOHAMAD
Tim. Pengerusi Guru Besar
Naib Pengerusi 1 : ENCIK HAIRUL ANUAR BIN MD TOP
Naib Pengerusi 2 Guru Penolong Kanan Pentadbiran & kurilkulum
Setiausaha : PUAN HAJAH SURINA BINTI SIDEK
Ahli jawatankuasa Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
: ENCIK AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: PUAN SURIYAH BINTI ISHAK
Ketua Pembantu Tadbir

:

1) PUAN WAN NURUL NADIA BT WAN RAMLI - Pembantu Tadbir Kewangan

2) Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA

Pengerusi : PUAN ZAHARIAH BINTI MOHAMAD
Tim. Pengerusi Guru Besar
Naib Pengerusi 1 : ENCIK HAIRUL ANUAR BIN MD TOP
Naib Pengerusi 2 Guru Penolong Kanan Pentadbiran & Kurikulum
Setiausaha : PUAN HAJAH SURINA BINTI SIDEK
Pen. Setiausaha
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
: ENCIK AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: PUAN HAJARIAH BINITI HAMZAH
: PUAN NORZANIWATI BINTI MOHD SALLEH

Ahli jawatankuasa :
1) Puan Latiffah binti Abd Kamal
- Setiausaha UPSR

2) Puan Siti Hanisah binti Abd Rahman - Setiausaha PBD/ SAPS

3) Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA PENGURUSAN: ASET ALIH KERAJAAN

Pengerusi : PUAN ZAHARIAH BINTI MOHAMAD
Tim. Pengerusi Guru Besar
Naib Pengerusi 1 : ENCIK HAIRUL ANUAR BIN MD TOP
Naib Pengerusi 2 Guru Penolong Kanan Pentadbiran & Kurikulum
Setiausaha : PUAN HAJAH SURINA BINTI SIDEK
Ahli jawatankuasa Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
: ENCIK AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: PUAN SITI FATIMAH BIN NOH

1) Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
2) Semua Guru Kelas
3) Guru Perpustakaan dan Media
4) Guru Pengurusan Data
5) Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah
6) Pembantu Am Pejabat

33

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN: LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN(LADAP)

Pengerusi : PUAN ZAHARIAH BINTI MOHAMAD
Tim. Pengerusi Guru Besar
Naib Pengerusi 1 : ENCIK HAIRUL ANUAR BIN MD TOP
Naib Pengerusi 2 Guru Penolong Kanan Pentadbiran & Kurikulum
Setiausaha
Ahli jawatankuasa : PUAN HAJAH SURINA BINTI SIDEK
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

: ENCIK AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: PUAN SUHAILI BINTI ABDULLAH

: - Guru Pengurusan Data
1) PUAN HAJARIAH BT HAMZAH - Guru perpustakaan dan Media
- Guru Bimbingan Sepenuh Masa
2) PUAN PAUZILAWATI BT RAZAK

3) PUAN NAPISAH BT AHMAD

4) Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PENGURUSAN: MAKLUMAT DAN PAPAN KENYATAAN

Pengerusi : PUAN ZAHARIAH BINTI MOHAMAD
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 Guru Besar
Naib Pengerusi 2 : ENCIK HAIRUL ANUAR BIN MD TOP
Setiausaha Guru Penolong Kanan Pentadbiran & Kurikulum
: PUAN HAJAH SURINA BINTI SIDEK

Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
: ENCIK AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: CIK BAMARUKUMANI A/P RAMACHANDRAN

Ahli jawatankuasa :
1) PUAN LATIFFAH BINTI ABDUL KAMAL
2) ENCIK AHMAD ZAIROL BIN YUSOF - Maklumat Peperiksaan
3) PUAN SITI HANISAH BINTI ABD RAHMAN - Maklumat Program Tahun 6
4) PUAN MAZNIZA BINTI MAMAT - Maklumat PBD/PBS
5) PUAN NAPISAH BINTI AHMAD - Maklumat HEM
6) ENCIK MUHAMMAD DAHURI BIN GHAZALI - Maklumat Bimbingan Kaunseling
7) PUAN SUHAILI BINTI ABDULLAH - Maklumat Pemulihan
8) PUAN NORZANIWATI BINTI MOHD SALLEH - Maklumat Sukan & Kokurikulum
9) PUAN SURIANTI BINTI ZAHARI - Maklumat Pasukan Badan Beruniform
10) Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran - Maklumat Kelab dan Persatuan
- Papan Sudut Panitia

34

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

BIDANG KURIKULUM

35

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

CARTA ORGANISASI KURIKULUM

NAIB PENGRUSI PENGRUSI NAIB PENGRUSI
PN. SURINA BT SIDEK PN. ZAHARIAH BT MOHAMAD EN.AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ
PK HAL EHWAL MURID
GURU BESAR PK KOKURIKULUM
TIMBALAN PENGERUSI
EN. HAIRUL ANUAR BIN MD TOP

PK PENTADBIRAN

SETIAUSAHA
PN. SITI HANISAH BT ABD RAHMAN

PEN. SETIAUSAHA
PN. LATIFFAH BT ABDUL KAMAL

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS
EN. AHMAD ZAIROL BIN PN. NOOR EZREEN BT EN. AHMAD RIDZUAN BIN PN. VIMALA@JEYANTHI A/P

YUSOF BAHARUDDIN ABD RAHMAN C.KANNAN
PENDIDIKAN ISLAM
EN. ZULKIPLI BIN HARUN PENDIDIKAN MORAL PEND. JASMANI & PEND. SEJARAH
PN. FATIMAH BT MOHD KESHITAN EN. NOR ZAHIDI BIN
PENDIDIKAN MUZIK
PN. HASSIMAH BT SAID KALIL@ABD HALIM EN. AHMAD FADILLAH B AZIZ KAMALUDIN

BAHASA ARAB PENDIDIKAN SENI VISUAL REKABENTUK TEKNOLOGI TEKNOLOGI MAKLUMAT &
PN. HAFIZAH BT YAHYA PN. ZURAIDAH BT MASDUKI EN. MOHD BAHARIEDZUAN KOMUNIKASI

TRANSISI TAHUN 1 BIN ABD HALIM RAJA ROSNAH BT R. MOHAMAD
PN. NORZANIWATI BT MOHD
PSS PBS DIALOG PRESTASI SEKOLAH
SALLEH PN. PAUZILAWATI BT PN. LATIFFAH BT ABDUL
PN. SITI HANISAH BT ABD KAMAL
RAZAK RAHMAN
KBAT DAN PAK21
PEMULIHAN & INTERVENSI KECEMERLANGAN UPSR PN. SUHAILI BT ABDULLAH
EN. MUHAMMAD DAHURI EN. AHMAD ZAIROL BIN

BIN GHAZALI YUSOF

JADUAL WAKTU
PN. HAJARIAH BT HAMZAH

36

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

JAWATANKUASA INDUK
KURIKULUM

Pengerusi : PUAN ZAHARIAH BINTI MOHAMAD
Tim. Pengerusi Guru Besar
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 : ENCIK HAIRUL ANUAR BIN MD TOP
Setiausaha Kurikulum Guru Penolong Kanan Pentadbiran & Kurikulum

: PUAN HAJAH SURINA BINTI SIDEK
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

: ENCIK AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ
Guru Penolong Kanan Kokurikulum

: PUAN SITI HANISAH BINTI ABD. RAHMAN

Pen. Setiausaha Kurikulum : PUAN. LATIFFAH BINTI ABDUL KAMAL

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Setiausaha : PN. PAUZILAWATI BINTI RAZAK

Penyelaras NILAM 2.0 : PN. NURUL ‘UYUN BINTI MOHD FIAH

Penyelaras B. Media : EN. SHAH NOR AMIR BIN SAAD

Penyelaras BBM : PN. ROHAZIAH BINTI MD FAUZI

Penyelaras MBMMBI : PN. NORHAYATI BINTI MOHD AKIL

Penyelaras M. Komp. : EN. AHMAD FADILLAH BIN AZIZ

Ahli Jawatankuasa

1) Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

2) Semua Penyelaras Tahap 1 Dan 2

37

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Penyelaras PBD/ SAPS : PN. SITI HANISAH BINTI ABD. RAHMAN
Penyelaras UPSR : PN. LATIFFAH BINTI ABDUL KAMAL
P. Penyelaras PBD T1 : PN. ROHAZIAH BINTI MD FAUZI
P. Penyelaras PBD T2 : PN. ROSLIZA BINTI YUSOFF
Penyelaras SEGAK : EN. AHMAD FADILLAH BIN AZIZ
Ahli Jawatankuasa :

1) Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
2) Semua Guru Kelas Tahap 1 Dan 2
3) Semua Guru Mata Pelajaran

JAWATANKUASA DIALOG PRESTASI SEKOLAH

Pengerusi : PUAN ZAHARIAH BINTI MOHAMAD
Tim. Pengerusi Guru Besar
Naib Pengerusi 1
: ENCIK HAIRUL ANUAR BIN MD TOP
Guru Penolong Kanan Pentadbiran & Kurikulum

: PUAN HAJAH SURINA BINTI SIDEK
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi 2 : ENCIK AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ
Setiausaha Kurikulum Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: PUAN LATIFFAH BINTI ABDUL KAMAL

Ahli Jawatankuasa :
1) PN. SITI HANISAH BINTI ABD. RAHMAN
2) PN. MAZNIZA BINTI MAMAT - Setiausaha Kurikulum
3) PN. SUHAILI BINTI ABDULLAH - Setiausaha HEM
4) Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran - Setiausaha Kokurikulum
5) Semua Guru Mata Pelajaran
6) Semua Guru Kelas Tahap 1 dan 2

38

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

JAWATANKUASA PEMULIHAN DAN INTERVENSI

Setiausaha : EN. MUHAMMAD DAHURI BIN GHAZALI
Penyelaras BC Kawanku : EN. MOHAMAD KHAIROL HAMIDON BIN ABDULLAH
Penyelaras CAQ : EN. ZULKIPLI BIN HARUN
Bimb. & Kaunseling : PN. NAPISAH BINTI AHMAD
Ahli Jawatankuasa :
1) Ketua Panitia Mata Pelajaran Bahasa Melayu
2) Ketua Panitia Mata Pelajaran Bahasa Inggeris
3) Ketua Panitia Mata Pelajaran Matematik
4) Ketua Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Islam
5) Semua Guru Mata Pelajaran

JAWATANKUASA KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI ( KBAT )
DAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21 ( PAK21 )

Setiausaha : PN. SUHAILI BINTI ABDULLAH
Penyelaras PLC : PN. HASIMAH BINTI SAID
P. Penyelaras PLC : PN. NORHAYATI BINTI MOHD AKIL
Penyelaras HIP : PN. NOOR EZREEN BINTI BAHARUDDIN
P. Google Classsroom : EN. AHMAD FADILLAH BIN AZIZ
Ahli Jawatankuasa :
1) Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
2) Semua Guru Kelas
3) Semua Guru Mata Pelajaran

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR

Penyelaras : EN. AHMAD ZAIROL BIN YUSOF
Setiausaha : PN. LATIFFAH BINTI ABDUL KAMAL
Bendahari : PN. HAJARIAH BINTI HAMZAH
Bimb. & Kaunseling : PN. NAPISAH BINTI AHMAD
Disiplin T6 : PN. ROSLIZA BINTI YUSOFF
Bina Insan : EN. ZULKIPLI BIN HARUN
Ahli Jawatankuasa :
1) Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran UPSR
2) Semua Guru Mata Pelajaran Tahun 6

39

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU SEKOLAH

Setiausaha : PN. HAJARIAH BINTI HAMZAH
Pen. Setiausaha : EN. AHMAD FADILLAH BIN AZIZ
Ahli Jawatankuasa :
1) PN. LATIFFAH BINTI ABDUL KAMAL
2) PN. SITI HANISAH BINTI ABD. RAHMAN
3) PN. MAZNIZA BINTI MAMAT
4) PN. SUHAILI BINTI ABDULLAH

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI TAHUN 1

Setiausaha : PN. NORZANIWATI BINTI MOHD SALLEH
P. Setiausaha : PN. NAPISAH BINTI AHMAD
Ahli Jawatankuasa :
1) Semua Guru Kelas Tahun 1
2) Semua Guru Mata Pelajaran Tahun 1

40

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

JAWATANKUASA INDUK
PANITIA MATA PELAJARAN SEKOLAH

Pengerusi : PUAN ZAHARIAH BINTI MOHAMAD
Tim. Pengerusi Guru Besar
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 : ENCIK HAIRUL ANUAR BIN MD TOP
Setiausaha Guru Penolong Kanan Pentadbiran & Kurikulum
Ahli Jawatankuasa
: PUAN HAJAH SURINA BINTI SIDEK
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

: ENCIK AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ
Guru Penolong Kanan Kokurikulum

: PUAN SITI HANISAH BINTI ABD. RAHMAN
Setiausaha Kurikulum

: - KP Bahasa Melayu
1) EN. AHMAD ZAIROL BIN YUSOF

2) PN. NOOR EZREEN BINTI BAHARUDDIN - KP Bahasa Inggeris

3) EN. AHMAD RIDZUAN BIN ABD RAHMAN - KP Matematik

4) PN. VIMALA @ JEYANTHI A/P CHENDAMARAI KANNAN - KP Sains

5) EN. ZULKIPLI BIN HARUN - KP Pend. Islam

6) PN. FATIMAH BINTI MOHD KALIL @ ABD. HALIM - KP Pend. Moral

7) EN. AHMAD FADILLAH BIN AZIZ - KP PJPK

8) EN. NORZAHIDI BIN KAMALUDDIN - KP Sejarah

9) PN. HASIMAH BINTI SAID - KP Muzik

10) PN. ZURAIDAH BINTI MASDUKI - KP Seni Visual

11) EN. MOHD BAHARIEDZUAN BIN ABDUL HALIM - KP RBT

12) PN. RAJA ROSNAH BINTI RAJA MOHAMAD - KP TMK

13) PN. HAFIZAH BINTI YAHAYA - KP Bahasa Arab

14) CIK BAMARUKUMANI A/P RAMACHANDRAN - KP Bahasa Tamil

41

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

JAWATANKUASA
PANITIA MATA PELAJARAN SEKOLAH

PANITIA BAHASA MELAYU

Ketua Panitia : EN. AHMAD ZAIROL BIN YUSOF
Setiausaha : PN. NORHAYATI BINTI MOHD AKIL
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu

PANITIA BAHASA INGGERIS

Ketua Panitia : PN. NOOR EZREEN BINTI BAHARUDDIN
Setiausaha : PN. SURIANTI BINTI ZAHARI
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris

PANITIA MATEMATIK

Ketua Panitia : EN. AHMAD RIDZUAN BIN ABD RAHMAN
Setiausaha : PN. MAZNIZA BINTI MAMAT
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Matematik

PANITIA SAINS

Ketua Panitia : PN. VIMALA @ JEYANTHI A/P CHENDAMARAI KANNAN
Setiausaha : PN. SUHAILI BINTI ABDULLAH
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Sains

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

Ketua Panitia : EN. ZULKIPLI BIN HARUN
Setiausaha : PN. SITI FATIMAH BINTI NOH
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Pendidikan Islam

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Ketua Panitia : PN. FATIMAH BINTI MOHD KALIL@ABD. HALIM
Setiausaha : CIK BAMARUKUMANI A/P RAMACHANDRAN
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Pendidikan Moral

42

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Ketua Panitia : En. Ahmad Fadillah bin Aziz
Setiausaha : En. Tengku Osman bin Tengku Abu Bakar
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan

PANITIA SEJARAH

Ketua Panitia : EN. NORZAHIDI BIN KAMALUDDIN
Setiausaha : EN. ABDUL MAJID BIN MOHAMAD
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata pelajaran Sejarah

PANITIA PENDIDIKAN MUZIK

Ketua Panitia : PN. HASIMAH BINTI SAID
Setiausaha : PN. ROHANA BINTI MOHAMAD
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

Ketua Panitia : PN. ZURAIDAH BINTI MASDUKI
Setiausaha : EN. MOHAMAD KHAIROL HAMIDON BIN ABDULLAH
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Ketua Panitia : EN. MOHD BAHARIEDZUAN BIN ABDUL HALIM
Setiausaha : EN. AHMAD FADILLAH BIN AZIZ
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi

PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Ketua Panitia : PN. RAJA ROSNAH BINTI RAJA MOHAMAD
Setiausaha : PN. HAJARIAH BINTI HAMZAH
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

PANITIA BAHASA ARAB

Ketua Panitia : PN. HAFIZAH BINTI YAHAYA
Setiausaha : PN. SITI FATIMAH BINTI NOH
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab

43

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

PANITIA BAHASA TAMIL

Ketua Panitia : CIK BAMARUKUMANI A/P RAMACHANDRAN
Setiausaha : Tidak Berkenaan
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Mata Pelajaran Bahasa Tamil (Jika Berkenaan)

44

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

JADUAL PENCERAPAN PDPc GURU – SKPMG2 : SKPM4

PENTADBIRAN SRK SULTAN ABDULLAH
TAHUN 2020

1) ZAHARIAH BINTI MOHAMAD GURU BESAR 3) SURINA BINTI SIDEK PK HAL EHWAL MURID
2) HAIRUL ANUAR BIN MD. TOP PK PENTADBIRAN
4) AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ PK KOKURIKULUM

BIL GURU BESAR BULAN BIL PK PENTADBIRAN BULAN

PENILAIAN KENDIRI (FASA 1) JAN - MAC PENILAIAN KENDIRI (FASA 1) JAN - MAC

1 ABDUL MAJID BIN MOHAMAD APRIL - JULAI PENILAIAN FASA 2 1 AHMAD FADILLAH BIN AZIZ APRIL - JULAI PENILAIAN FASA 2
2 AHMAD SAFWAN BIN ABDUL WAHAB 2 AHMAD RIDZUAN BIN ABD RAHMAN
3 ASFARINA BINTI AHMAD MAYADI 10 ORANG GURU PDP PENILAIAN FASA 3 3 AHMAD ZAIROL BIN YUSOF 11 ORANG GURU PDP PENILAIAN FASA 3
4 FATIMAHBTMOHD KALIL@ABD HALIM 4 HAFIZAH BINTI YAHAYA
5 LATIFFAH BINTI ABDUL KAMAL OGOS - NOV 5 HASIMAH BINTI SAID OGOS - NOV
6 MOHD BAHARIEDZUAN BIN ABDUL HALIM 6 KAMILAH BINTI ISMAIL
7 NOR HANIZA BINTI AHMAD BAKRI 10 ORANG GURU PDP 7 NOOR EZREEN BINTI BAHARUDDIN 11 ORANG GURU PDP
8 NORZANIWATI BINTI MOHD SALLEH 8 NURUL 'UYUN BTE MOHD. FIAH
9 SITI FATIMAH BINTI NOH 9 ROHAZIAH BINTI MD FAUZI
10 VIMALA @ JEYANTHI A/P CHENDAMARAI 10 SITI HANISAH BINTI ABD RAHMAN
11 ZURAIDAH BT MASDUKI 11 ZULKIPLI BIN HARUN

BIL PK HAL EHWAL MURID BULAN BIL PK KOKURIKULUM BULAN

PENILAIAN KENDIRI (FASA 1) JAN - MAC PENILAIAN KENDIRI (FASA 1) JAN - MAC

1 ADIBAH BT HJ MOHD SADRI APRIL - JULAI PENILAIAN FASA 2 1 ADZIZAN BIN AHMAD APRIL - JULAI PENILAIAN FASA 2
2 HAJARIAH BINTI HAMZAH 2 BAMARUKUMANI A/P RAMACHANDRAN
3 MAZNIZA BINTI MAMAT 10 ORANG GURU PDP 3 MOHAMAD KHAIROL HAMIDON BIN ABDU 10 ORANG GURU PDP
4 NORLIZA BINTI MUHAMMAD YUSOF 4 MUHAMMAD DAHURI BIN GHAZALI
5 PAUZILAWATI BINTI RAZAK PENILAIAN FASA 3 5 NORHAYATI BINTI MOHD AKIL PENILAIAN FASA 3
6 ROHANA BINTI MOHAMAD 6 NORZAHIDI BIN KAMALUDDIN
7 ROSLIZA BT YUSOFF 7 RAJA ROSNAH BINTI RAJA MOHAMAD
8 SUHAILI BINTI ABDULLAH 8 SHAH NOR AMIR BIN SAAD
9 TENGKU OSMAN BINTENGKUABUBAKAR 9 SURIANTI BINTI ZAHARI
10 WANSYAHIDABINTIWANMOHAMED 10 ZANOON AL-MASRI B HAMZAH

OGOS - NOV OGOS - NOV

10 ORANG GURU PDP 10 ORANG GURU PDP

# NAPISAH BINTI AHMAD

# Guru Bimbingan dan Kaunseling (Tiada Pencerapan Standard 4)

45

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

KUMPULAN TEACHER SHARING

TEACHER SHARING TEACHER SHARING
KUMPULAN 1 KUMPULAN 2

1 SHAH NOR AMIR BIN SAAD (K) 1 ROSLIZA BT YUSOFF (K)
2 ABDUL MAJID BIN MOHAMAD 2 HAJARIAH BINTI HAMZAH
3 ROHANA BINTI MOHAMAD 3 ADZIZAN BIN AHMAD
4 MOHAMAD KHAIROL HAMIDON BIN ABDULLAH 4 NORLIZA BINTI MUHAMMAD YUSOF

TEACHER SHARING TEACHER SHARING
KUMPULAN 3 KUMPULAN 4

1 NURUL 'UYUN BTE MOHD. FIAH (K) 1 WAN SYAHIDA BINTI WAN MOHAMED (K)
2 FATIMAH BT MOHD KALIL @ ABD HALIM 2 KAMILAH BINTI ISMAIL
3 NAPISAH BINTI AHMAD 3 AHMAD SAFWAN BIN ABDUL WAHAB
4 ZANOON AL-MASRI B HAMZAH 4 SITI FATIMAH BINTI NOH

TEACHER SHARING TEACHER SHARING
KUMPULAN 5 KUMPULAN 6

1 ZURAIDAH BT MASDUKI (K) 1 PAUZILAWATI BINTI RAZAK (K)
2 ROHAZIAH BINTI MD FAUZI 2 MOHD BAHARIEDZUAN BIN ABDUL HALIM
3 NORZANIWATI BINTI MOHD SALLEH 3 MUHAMMAD DAHURI BIN GHAZALI
4 NOR HANIZA BINTI AHMAD BAKRI 4 TENGKU OSMAN BIN TENGKU ABU BAKAR

46

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

KUMPULAN PEER COACHING

PEER COACHING PEER COACHING
KUMPULAN 1 KUMPULAN 2

1 MAZNIZA BINTI MAMAT (K) 1 MOHAMMAD KHAIRUL HAMIDON BI ABDULLAH (K)
2 AHMAD RIDZUAN BIN ABD RAHMAN 2 ZULKIPLI BIN HARUN

PEER COACHING PEER COACHING
KUMPULAN 3 KUMPULAN 4

1 SITI HANISAH BT ABDUL RAHMAN (K) 1 HASIMAH BINTI SAID (K)
2 SUHAILI BINTI ABDULLAH 2 AHMAD ZAIROL BIN YUSOF

PEER COACHING PEER COACHING
KUMPULAN 5 KUMPULAN 6

1 HAFIZAH BINTI YAHYA (K) 1 AHMAD FADILLAH BIN AZIZ (K)
2 KAMILAH BINTI ISMAIL 2 TENGKU OSMAN BIN TENGKU ABU BAKAR

PEER COACHING PEER COACHING
KUMPULAN 7 KUMPULAN 8

1 NOR ZAHIDI BIN KAMALUDIN (K) 1 NAFISAH BINTI AHMAD (K)
2 RAJA ROSNAH BINTI RAJA MOHAMAD 2 NORLIZA BINTI MOHAMMAD YUSOF

PEER COACHING PEER COACHING
KUMPULAN 9 KUMPULAN 6

1 ADZIZAN BIN AHMAD (K) 1 BAMARUKUMANI A/P RAMACHANDRAN (K)
2 ADIBAH BT HJ MOHD SADRI 2 VIMALA@JEYANTHI A/P C.KANNAN

47

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

PROFESIONAL LAERNING COMMUNITY (PLC)

KUMPULAN LESSON STUDY

LESSON STUDY LESSON STUDY

KUMPULAN 1 : BAHASA MELAYU KUMPULAN 2 : BAHASA INGGERIS
1 AHMAD ZAIROL BIN YUSOF (K)
2 LATIFFAH BINTI ABDUL KAMAL 1 NOOR EZREEN BINTI BAHARUDDIN (K)
3 NORHAYATI BINTI MOHD AKIL 2 SITI HANISAH BINTI ABD RAHMAN
4 NURUL 'UYUN BTE MOHD. FIAH 3 SURIANTI BINTI ZAHARI
4 AHMAD SAFWAN BIN ABDUL WAHAB
5 ASFARINA BINTI AHMAD MAYADI

LESSON STUDY LESSON STUDY

KUMPULAN 4 : SAINS KUMPULAN 3 : MATEMATIK
1 VIMALA @ JEYANTHI A/P CHENDAMARAI KANNAN (K) 1 AHMAD RIDZUAN BIN ABD RAHMAN (K)
2 ROHANA BINTI MOHAMAD 2 ZURAIDAH BT MASDUKI
3 SUHAILI BINTI ABDULLAH 3 MAZNIZA BINTI MAMAT
4 ABDUL MAJID BIN MOHAMAD 4 MOHD BAHARIEDZUAN BIN ABDUL HALIM

LESSON STUDY

KUMPULAN 5 : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
1 ZULKIPLI BIN HARUN (K)
2 ROHAZIAH BINTI MD FAUZI
3 NORZANIWATI BINTI MOHD SALLEH
4 HAFIZAH BINTI YAHAYA

48

SERLAH Buku Pengurusan Sekolah 2020

PROFESIONAL LAERNING COMMUNITY (PLC)

KUMPULAN LEARNING WALKS

LEARNING WALKS LEARNING WALKS

KUMPULAN 1 KUMPULAN 2
1 ADIBAH BT HJ MOHD SADRI (K) 1 HAJARIAH BINTI HAMZAH (K)
2 FATIMAH BT MOHD KALIL @ ABD HALIM 2 RAJA ROSNAH BINTI RAJA MOHAMAD
3 HASIMAH BINTI SAID 3 AHMAD FADILLAH BIN AZIZ
4 NORZAHIDI BIN KAMALUDDIN 4 WAN SYAHIDA BINTI WAN MOHAMED

LEARNING WALKS LEARNING WALKS
KUMPULAN 3
KUMPULAN 4
1 ROSLIZA BT YUSOFF (K)
2 SHAH NOR AMIR BIN SAAD 1 SURIANTI BINTI ZAHARI (K)
3 NOR HANIZA BINTI AHMAD BAKRI 2 NOOR EZREEN BINTI BAHARUDDIN
4 PAUZILAWATI BINTI RAZAK 3 BAMARUKUMANI A/P RAMACHANDRAN
4 SITI FATIMAH BINTI NOH
LEARNING WALKS 5 ASFARINA BINTI AHMAD MAYADI
KUMPULAN 5

1 LATIFFAH BINTI ABDUL KAMAL (K)
2 NORHAYATI BINTI MOHD AKIL
3 MUHAMMAD DAHURI BIN GHAZALI
4 ZANOON AL-MASRI B HAMZAH

49


Click to View FlipBook Version