The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pchburi.nso, 2021-04-30 04:14:27

รายงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2561

Prachin Buri Provincial Statistical Report 2018

ISSN 1905-8314

2561
2018

รายงานสถติ จิ ังหวดั ปราจีนบรุ ี
Prachinburi Provincial
Statistical Report

สำนกั งานสถิตจิ งั หวดั ปราจีนบรุ ี
Prachinburi Provincial Statistical Office

สำนกั งานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office

รายงานสถติ จิ ังหวดั ปราจีนบรุ ี พ.ศ. 2561

Prachinburi Provincial Statistical Report: 2018

สำนักงานสถิติจงั หวดั ปราจีนบรุ ี
Prachinburi Provincial Statistical Office

สำนกั งานสถิตแิ ห่งชาติ
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกจิ และสงั คม
National Statistical Office
Êӹѡ§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ Ministry of Digital Economy and Society

ii Division-in-Charge
Prachinburi Provincial Statistical Office
หน่วยงานเจ้าของเรอ่ื ง Prachinburi Provincial Hall
สำนักงำนสถิติจังหวดั ปรำจนี บุรี Suvintavong Rd.,
ศนู ย์รำชกำรจงั หวดั ปรำจีนบุรี MaikedSubDistrict,MueangDistrict,
ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไมเ้ คด็ Prachinburi 25230, Thailand
อ.เมือง จ.ปรำจนี บรุ ี 25230 Tel. +66 (0) 3745 4060
โทร 0 3745 4060 Fax: +66 (0) 3745 4061
โทรสำร 0 3745 4061 E-mail: [email protected]
ไปรษณียอ์ ิเลก็ ทรอนิกส:์ [email protected]

หน่วยงานที่เผยแพร่ Distributed by
กองสถิติพยำกรณ์ Statistical Forecasting Division,
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ National Statistical Office,
ศูนย์รำชกำรเฉลมิ พระเกยี รติ ๘๐ พรรษำฯ
อำคำรรฐั ประศำสนภกั ดี ช้นั 2 The Government Complex
ถนนแจ้งวฒั นะ เขตหลักส่ี กทม. 10210 Commemorating His Majesty the King’s
โทร 0 2141 7497 80th birthday Anniversary,
โทรสำร 0 2143 8132 Ratthaprasasanabhakti Building, 2nd Floor.
ไปรษณีย์อิเลก็ ทรอนกิ ส:์ [email protected] Chaeng watthana Rd., Laksi,
Bangkok 10210, THAILAND

Tel. +66 (0) 2141 7497
Fax: +66 (0) 2143 8132
E-mail: [email protected]

http://www.nso.go.th

ปที ีจ่ ดั พมิ พ์ 2561 Published 2018
จัดพิมพ์โดย สำนกั งำนสถติ จิ งั หวดั ปรำจีนบุรี Printed by Prachinburi Provincial Statistical
Office

คำนำ

จากวสิ ัยทศั นข์ องสานักงานสถิตแิ ห่งชาติที่ว่า “เป็นศนู ย์กลางขอ้ มูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจของประเทศ” และพันธกิจในการให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
สานกั งานสถิติจงั หวัดปราจีนบุรี ซึง่ เปน็ หนว่ ยงานหลักด้านสถติ ขิ องจงั หวดั จึงได้จัดทารายงานสถิติจังหวัดข้ึน
โดยมีวัตถปุ ระสงคเ์ พ่ือรวบรวมและนาเสนอขอ้ มูลสถติ พิ ื้นฐานดา้ นเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ัง
ตัวช้ีวัดตา่ ง ๆ ของจังหวัด ท่ีได้รวบรวมจากผลสามะโนและการสารวจตัวอย่างของสานักงานสถิติแห่งชาติ และ
จากหน่วยงานสถติ อิ ืน่ ๆ เพ่ือเผยแพร่แก่หนว่ ยงานภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนั การศึกษา และประชาชนท่ัวไป
นาขอ้ มลู สถิตไิ ปใชใ้ นการกาหนด นโยบายวางแผน ตดั สนิ ใจ และอา้ งอิงตา่ ง ๆ

สาหรับรายงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561 ฉบับน้ี เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนท่หี นง่ึ เปน็ การนาเสนอสรุปขอ้ มูลเกยี่ วกบั จงั หวัดปราจีนบรุ ี แผนท่ีจังหวัด และข้อมูลสถิติที่น่าสนใจโดย
นาเสนอในรปู แบบอินโฟกราฟฟิก ส่วนท่สี อง เป็นการนาเสนอข้อมูลสถิตใิ นรปู ของตาราง และตัวช้ีวัดที่สาคัญ
ของจังหวัด เพ่ือให้ผู้ใช้มีข้อมูลสถิติที่ครบถ้วน สะดวกในการนาไปใช้ โดยได้นาเสนอตามสาขาสถิติ คือ
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม สถิติหญิงและชาย สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สถิติยุติธรรม
ความม่ันคง การเมือง และการปกครอง สถิติบัญชีประชาชาติ สถิติเกษตรและประมง สถิติอุตสาหกรรม
สถติ พิ ลงั งาน สถติ กิ ารค้าและราคา สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์ สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถิติการท่องเท่ียวและกีฬา สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติ การคลัง และสถิติ
ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม ทั้งนี้ข้อมูลสถิติที่นาเสนอได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ใต้ตารางสถิติ
ทุกตารางเพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้น หารายละเอียดเชิงลึกเพ่ิมเติมได้อย่างสะดวกมากข้ึน

สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบคุณส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนามาจัดทารายงานสถิติจังหวัดไว้ ณ ท่ีนี้ และยินดีรับคาแนะนา ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้
ขอ้ มูลสถติ ิ ซ่งึ จะเปน็ ประโยชน์อย่างย่งิ ในการพฒั นาและปรบั ปรุงรายงานสถติ จิ ังหวัดฉบับตอ่ ไป ท้งั น้หี ากสนใจ
ข้อมูลของจังหวัดเพ่ิมเติม สามารถเข้าไปค้นหาได้ท่ี http://www.nso.go.th หรือศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.html

Preface

As a vision is SMART Statistical Center for Decision Making, the National Statistical
Office has been carrying out the mission in provide statistical and information service to all
users. The Prachinburi Provincial Statistical Office, acting as a core agency of the local
statistical office, has therefore, produced provincial statistical report. This report presents
basic statistical data, concerning economic, social and environmental aspects, including the
provincial indicators. Those statistics were from both censuses and surveys conducted by
NSO as well as from other statistical units of Line Ministries. These statistical data could be
used to guide policy planning, decision making and references purposes.

The Prachinburi Provincial Statistical Report 2018 consists of; Part 1: Presentation of
an overview of Prachinburi, on basic information, its map and statistical data in the form of
Infographic. Part 2: Presentation of statistical data and some major indicators, in the form of
statistical tables, which enable users to use complete data in timely manner. The
presentation has been classified based on statistical sectors namely: Demographic,
Population and Housing Statistics, Labour Statistics, Education Statistics, Religion Art and
Culture Statistics, Health Statistics, Social Security Statistics, Gender Statistics, Household
Income and Expenditure Statistics, Justice, Security, Political and Public Administration
Statistics, National Accounts, Agricultural and Fishery Statistics, Industrial Statistics, Energy
Statistics, Trade and Price Statistics, Transport and Logistics Statistics, Information
Communication and Technology Statistics, Tourism and Sports Statistics, Finance, Banking
and Insurance Statistics, Fiscal Statistics and Natural Resources and Environment Statistics.
Sources of data presented have been provided under all statistical tables to enable users to
seek additional information.

The Prachinburi Provincial Statistical Office would like to express our sincere gratitude
to all government agencies and state enterprises for the kind support in providing statistical
data for this report. Any suggestions and comments are welcomed and would be taken into
account so as to improve our next report. For further information, please visit our website at
http://www.nso.go.th or Provincial Statistical Data Center at
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/contact/datprov.htmlจังหวดั ปราจนี บรุ ี

ความเป็นมา โปรดเกล้าฯ จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินตาม
แบบต่างประเทศ มณฑลปราจิณได้ถกู ยุบเลิก คงมี
จังหวัดปราจีนบุรี เคยเป็นดินแดนท่ีมี ฐ า น ะ เ ป็ น เ พี ย ง หั ว เ มื อ ง เ มื อ ง ห นึ่ ง ต่ อ ม า ท ร ง
ความเจรญิ รงุ่ เรืองมายาวนาน ดงั ปรากฎการตั้งถิ่นฐาน พระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯ ใหเ้ ปลี่ยนคาว่า "เมอื ง" เป็น
ของชมุ ชนสมัยโบราณเม่ือประมาณ 2,000 – 2,500 ปี "จังหวัด" จึงมีชื่อเรยี กใหม่ว่า "จังหวดั ปราจนี บุรี"
ท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านกระทุ่มแพ้ว ตาบลกระทุ่มแพ้ว
อาเภอบ้านสร้าง บ้านหนองอ้อ ตาบลดงพระราม ตราประจาจงั หวัด
อาเภอเมอื ง และบา้ นดงชัยมนั ตาบลประจันตคาม
อาเภอประจันตคาม โบราณวตั ถทุ ่ีพบ ไดแ้ ก่ ลูกปัด เป็นรูปต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ปลูกไว้ที่ตาบลโคกปีบ
แก้วแบบอินโด – แปซิฟิก สีต่าง ๆ ลูกปัดหิน อาเภอศรีมโหสถ เป็นสัญลักษณ์ทางด้าน
คาร์เนเลียน หินอะเกตและหินควอตซ์ เคร่ืองมือ พุทธศาสนาที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดปราจีนบุรี
เหล็ก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กับ เพราะเช่ือกันว่าเป็นต้นโพธิ์ที่สมณฑูตจากอินเดีย
ชุมชนโบราณใกล้เคียงและอินเดีย โดยเฉพาะท่ี ซึง่ มาเผยแพรพ่ ระศาสนา เมือ่ ราว พ.ศ. 500 ได้นา
บา้ นดงชยั มนั ได้พบชิ้นสว่ น กลองมโหระทึก ซ่ึงเป็น พันธุ์มาจากพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศ
โบราณวัตถุในวัฒนธรรมดงซอน เก่ียวข้องกับ อินเดีย เป็นต้นโพธ์ิที่พระพุทธเจ้าประทับบาเพ็ญ
พิธีกรรมซ่ึงพบทางตอนใต้ของจีน และในภูมิภาค ธรรมจนสาเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้นโพธิ์
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย และ ศรีมหาโพธิน้ีเป็นที่นับถือบูชา กราบไหว้ของ
ยังพบหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณท่ีเรียกว่า ราษฎรในท้องท่ีและต่างท้องที่ และมีการจัดงาน
"เมืองศรีมโหสถ" ทตี่ าบล โคกปบี อาเภอศรีมโหสถ นมัสการเปน็ ประจาทกุ ปี
และบริเวณบา้ นโคกขวาง อาเภอศรมี หาโพธิ บรเิ วณ
ซากเมืองโบราณเหล่าน้ีมีซากโบราณสถานท่ีใช้
ประกอบพิธีกรรมศาสนกิจ และโบราณวัตถุ ได้แก่
พระพทุ ธรูป เทวรูป เคร่ืองปั้นดินเผา เคร่ืองสาริด
ซึ่งเป็นเครื่องมือและเคร่ืองใช้กระจัดกระจายอยู่
ท่ัวไป ต่อมาศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายมาตั้งอยู่
รมิ แมน่ า้ บางประกง ดังเชน่ ปจั จุบนั

"เมอื งปราจีน" เป็นชื่อทีเ่ รยี กกันมาตง้ั แต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา และยังต่อมาจนถึงสมัยกรุง
รตั นโกสินทรต์ อนต้น เรียกวา่ "เมอื งปราจิณ" หรอื "
มณฑลปราจิณ"จวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกล้าเจ้าอยหู่ วั รชั กาลที่ 6 ทรงพระกรุณา

x

ดอกไม้ประจาจงั หวดั ลองตจิ ูดที่ 102 องศา 07 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ดงั นี้
ชอ่ื สามญั Cork Tree
ดอกปีบ หรือ ภาคเหนือเรียกว่า กาซะลอง - ต า ม ท า ง ห ล วง ห ม า ย เ ล ข 33,1
กาดสะลอง ภาคกลางเรียก ปีบ ภาษากะเหร่ียง ปราจีนบุรี - นครนายก - หินกอง - รังสิต -
(กาญจนบุรี) เรียกวา่ เดก็ ดองโห่ กรงุ เทพฯ เปน็ ระยะทาง 155 กโิ ลเมตร
ลักษณะทวั่ ไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ลาต้นสูงประมาณ 10-20 เมตร เปลือกลาตน้ สี - ตามทางหลวงหมายเลข 305,33
เทาขรุขระ ใบออกเป็นช่อ ลักษณะใบกลมรี ขอบ ปราจีนบุรี - นครนายก - องครักษ์ - กรุงเทพฯ
ใบเรียบ โคนใบมน ใต้ใบเห็นเส้นใบชัดเจน เปน็ ระยะทาง 136 กิโลเมตร
ดอกออกเป็นช่อ ตั้งตรงลักษณะเป็นท่อยาว
ประมาณ 2–3 นิ้ว สีขาวปนเหลืองขนาด - ตามทางหลวงหมายเลข 319, 304
2 เซนติเมตร ปลายกลีบดอกเป็นแฉก 5 แฉก ปราจีนบุรี - ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพฯ เปน็ ระยะทาง
ตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียติดอยู่ 158 กโิ ลเมตร
ด้ า น ใ น ใ ก ล้ ป า ก ท่ อ ผ ล มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ฝั ก แ บ น
ภายในมีเมล็ดลักษณะแบน ขยายพันธ์ุโดยการ - ตาม ทา งห ลวงหม าย เล ข 3841
เพาะเมล็ด และการปักชา เหมาะท่จี ะปลูกในพ้ืนที่ ปราจีนบุรี - บ้านสร้าง - มีนบุรี - กรุงเทพฯ เป็น
ที่มีดินร่วนซุย แสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง มีถ่ิน ระยะทาง 100 กโิ ลเมตร
กาเนิดในประเทศไทยและประเทศพม่า
จังหวั ดปราจี นบุ รี มี เนื้ อท่ี 4,873.04
ขนาดและทีต่ ั้ง ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,045,650 ไร่ มี
จังหวัดปราจนี บรุ ี ตั้งอยู่ภาคตะวันออก อาณาเขตตดิ ต่อดงั น้ี

ของประเทศ อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 13 องศา - ทศิ เหนอื ติดจงั หวดั นครราชสีมา (184 กม.)
39 ลิปดา ถึง14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้น
- ทศิ ตะวนั ออก ติดจงั หวัดสระแกว้ (90 กม.)

- ทิศใต้ ตดิ จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา (75 กม.)

- ทศิ ตะวนั ตก ติดจังหวดั นครนายก (29 กม.) และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลกั ษณะภมู ปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ

ส ภา พ พ้ื น ท่ี โ ด ย ท่ั วไ ป ขอ ง จั ง ห วั ด
ปราจนี บรุ ี เปน็ ที่ราบสูงและภูเขา ร้อยละ 70 ของ
พื้นทตี่ อนล่างเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้าปราจีนบุรีไหล
ผ่าน อาเภอกบนิ ทรบ์ รุ ี อาเภอประจันตคามอาเภอ
ศรีมหาโพธิ อาเภอเมอื งปราจีนบรุ ี และอาเภอบ้าน
สร้าง ยาวประมาณ 180 กม.

xi

ลักษณะภูมิอากาศ อยู่ภายใต้อิทธิพล เพศ รวม กาลังแรงงานปจั จบุ นั กาลงั แรงงาน
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศร้อนชื้น ผู้มงี านทา ผ้วู ่างงาน ทรี่ อฤดูกาล
แถวศนู ยส์ ตู ร รอ้ นจัดในฤดูร้อน และฤดูหนาวจะมี
อากาศค่อนข้างหนาว ในปี พ.ศ. 2560 มีอุณหภูมิ รวม 352,787 349,774 2,923 91
สูงสดุ 36.39 องศาเซลเซียส ในเดอื นเมษายน และ
มีอุณหภูมิต่าสุด 22.3 องศาเซลเซียส ในเดือน ชาย 186,574 184,697 1,787 91
ธันวาคม มีจานวนวันที่ฝนตกประมาณ 153 วัน
ปรมิ าณนา้ ฝนวดั ได้ 1,895.3 มิลลิเมตร มีความชื้น หญิง 166,213 165,676 1,137 -
สัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด 85.5% และเฉล่ียต่าสุด
58.6 % สภาพทางเศรษฐกิจ

การปกครองและประชากร ในปี พ.ศ. 2559 จงั หวัดปราจีนบุรีมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคา
จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2560 แบ่งเขต ประจาปี 227,947 ล้านบาท มลู ค่าผลิตภณั ฑ์เฉลี่ย
ก า ร ป ก ค ร อ ง เ ป็ น 7 อ า เ ภ อ 6 4 ต า บ ล ต่อคน (Per capita GPP) 378,669 บาท สาขาท่ีมี
708 หมู่บ้าน โดยมีอาเภอ ดังนี้ อาเภอเมือง มูลค่าสูงท่ีสุดคือ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี อาเภอกบินทร์บุรี อาเภอนาดี อาเภอ รองลงมาได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การ
บ้านสรา้ ง อาเภอประจันตคาม อาเภอศรีมหาโพธิ ซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ และกิจกรรม
และอาเภอศรีมโหสถ การปกครองท้องถ่ิน เกี่ยวกับอสงั หาริมทรพั ย์ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง ตอ่ ครวั เรอื น 19,268 บาท
เทศบาล 13 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 55 แห่ง
ในปี พ.ศ.2560 จงั หวดั ปราจีนบรุ ี มีสถาน
ประชากรของจังหวัดปราจีนบุรี ในปี ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 965 แห่ง มี
พ.ศ. 2560 มีจานวนท้ังสิ้น 487,544 คน เป็นชาย จานวนเงินลงทุน 292,611.56 ล้านบาท จานวน
241,281 คน หญิง 246,263 คน ความหนาแน่น คนงานทั้งสนิ้ 83,040 คน
ของประชากรโดยเฉล่ี ย 102.37 ต่อพ้ืน ท่ี
1 ตารางกิโลเมตร อัตราการเปล่ียนแปลงของ การศกึ ษาและสาธารณสขุ
ประชากรเม่อื เทียบกับปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 0.56
ในปีการศึกษา 2560 จังหวัดปราจีนบุรี
กาลังแรงงานรวมในปี 2560 ทั้งส้ิน มีโรงเรียนจานวน 295 แหง่ เฉพาะสังกัดสานักงาน
352,787 คน เป็นผู้มีงานทา 349,774 คน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1,เขต 2
ผูว้ ่างงาน 2,923 คน และกาลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล สงั กัดสานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 7
91 คน กรมสง่ เสรมิ การปกครองท้องถิ่น และอ่นื ๆ มจี านวน
ห้องเรยี น 3,613 หอ้ ง จานวนนักเรียน 79,045 คน
และครู จานวน 4,252 คน

xii

ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดปราจีนบุรีมี สถานทีน่ ่าสนใจ
โรงพยาบาล 10 แห่ง จาแนกเป็นโรงพยาบาล
ของรัฐบาล 8 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรี มีแหล่งท่องเที่ยว
มีโรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพตาบล 93 แหง่ คลินิก น่าสนใจจานวนมาก เช่น
127 แห่ง จานวนแพทย์ 170 คน ทันตแพทย์ 37
คน เภสัชกร 63 คน และพยาบาล 810 คน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศา สตร์ แล ะ
ศาสนสถาน

อาเภอเมอื งปราจีนบุรี

การคมนาคมและขนสง่ ได้แก่ วัดแก้วพิจิตร ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิพิธภัณฑ์สถาน
จังหวัดปราจีนบุรี สามารถติดต่อกับ แห่งชาติจังหวดั ปราจนี บุรี
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก
ท้ังทางรถยนต์ และทางรถไฟ และมีถนนสาย อาเภอศรมี โหสถ
ยุทธศาสตร์โคราช-สัตหีบ เป็นเส้นทางเช่ือม ได้แก่ ต้นโพธ์ิศรีมหาโพธิ์ กลุ่มโบราณสถานสระ
ระ หว่ าง ภาคตะ วั นอ อก กั บภาค ต ะวั นอ อ ก มรกต โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ พระพุทธรูป
เฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี มีเส้นทางติดต่อระหว่าง ทวาราวดี
อาเภอได้โดยสะดวก ส่วนเส้นทางติดต่อระหว่าง
ตาบลและหมู่บ้านนั้น อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อาเภอศรมี หาโพธิ
ยกเว้นในบางฤดูกาล ไดแ้ ก่ อนสุ าวรีย์ลายพระหัตถ์ โบราณสถานพานหิน
โบราณสถานหลุมเมอื ง
การโทรศัพท์ ในปีงบประมาณ 2559
มีจานวนเลขหมาย 39,872 เลขหมาย ด้านการ แหลง่ ท่องเท่ยี วทางธรรมชาติ
ไปรษณีย์โทรเลข มีทท่ี าการไปรษณยี ์โทรเลขในทุก อาเภอเมอื งปราจนี บุรี
อาเภอ มที ท่ี าการไปรษณีย์ 11 แห่ง และมีจานวน
ไปรษณียภัณฑ์ทง้ั ส้นิ 2,486,031 ชิ้น ได้แก่ นา้ ตกธารรัตนา นา้ ตกเหวนรก นา้ ตกเขาอโี ต้
อาเภอประจนั ตคาม
การสาธารณปู โภค
ได้แก่ น้าตกธารทิพย์ น้าตกส้มป่อย น้าตตะคร้อ
ในปีงบประมาณ 2560 การประปาใน และน้าตกสลดั ได
จังหวั ดปร าจีนบุ รี ส ามาร ถผลิ ตน้าได้รวม
3,577,880 ลกู บาศกเ์ มตร มีผ้ใู ช้จานวน 36,485 ราย อาเภอกบินทรบ์ รุ ี
ก า ร จ า ห น่ า ย ก ร ะ แ ส ไฟ ฟ้ า ภา ย ใ น จั ง ห วั ด ไดแ้ ก่ อทุ ยานกบินทร์เฉลมิ ราชย์
ปี พ.ศ. 2560 ผู้ใช้ไฟฟ้าจานวน 171,450 ราย
และมไี ฟฟา้ ใช้ครบทุกหมู่บ้านแลว้ อาเภอบา้ นสร้าง
ไดแ้ ก่ ค้างคาวแมไ่ ก่วัดบางกระเบา

xiii

อาเภอนาดี คาขวญั ประจาจงั หวดั ปราจีนบรุ ี
ไดแ้ ก่ อทุ ยานแหง่ ชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ
ทบั ลาน แกง่ หินเพงิ ศรีมหาโพธิ์คู่บา้ น
ไผ่ตงหวานคูเ่ มอื ง
ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี งานประจาปี
อาเภอเมอื งปราจีนบุรี ผลไมล้ ือเล่ือง
เขตเมืองทวารวดี
ไดแ้ ก่ งานลอยกระทง งานแข่งเรือยาวประจาปี
ตลาดผลไมห้ นองชะอม งานเกษตรและของดีเมอื ง
ปราจีนบุรี

อาเภอศรีมโหสถ
ไดแ้ ก่ งานมาฆปูรมีศรปี ราจีน ณ วัดสระมรกตงาน
แหบ่ ั้งไฟ

xiv

สถานทแี่ ละแหล่งท่องเที่ยวจังหวดั ปราจนี บุรี

อทุ ยานแหง่ ชาตเิ ขาใหญ่ พพิ ิธภัณฑส์ ถานแห่งชาติปราจีนบรุ ี

อทุ ยานแห่งชาติทับลาน ทวั ร์สุขภาพอภัยภูเบศร

น้าตกตะคร้อ นา้ ตกธารทพิ ย์ อ.ประจนั ตคาม โบราณสถานสระมรกต ตน้ โพธ์ศิ รีมหาโพธ์ิ

ล่องแกง่ หนิ เพงิ อนุสาวรยี ์ลายฝีพระหัตถ์ เทวสถานพานหนิ

ตลาดบ้านโงง้ บา้ นต้น ตลาดหนองชะอม

xv

ครม.รับโครงการ พทุ ธอุทยานโลก พุทธอุทยานโลก และรับเป็นโครงการของรัฐบาล
ตามทก่ี ระทรวงมหาดไทยเสนอ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
ทาเนียบรัฐบาล - ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม เน่อื งในโอกาสทรงเจรญิ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา โดย
ครม.วา่ ครม.รบั ทราบและรับโครงการพุทธอุทยานโลก วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเป็นการ เฉลิม
เฉลิม พร ะเ กี ยร ติ 60 พ ร รษา สม เ ด็จ พร ะเ ท พ ฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของ
รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี ต า ม ท่ี พระพทุ ธเจา้ เพอ่ื เปน็ สถานที่จัดสร้างศาสนสถานและ
กระทรวงมหาดไทย เสนอเพ่ือรับทราบและรับเป็น สถานปฏิบัติธรรมจากประเทศนานาชาติ โดยเป็น
โครงการของรฐั บาล โครงการขยายตอ่ จากโครงการศนู ยก์ ลางพุทธโลก ซ่ึง
ต้ังอยู่ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และเพื่อให้
ภายหลังกรมป่าไม้และมูลนิธิพุทธอุทยานโลก พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้
ทาบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดต้ั ง พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์
พุทธอุทยานโลกข้ึนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้าตก ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวคิด“พุทธอุทยาน” มี
เขาอีโต้ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เนื้อท่ี 68 ไร่ โดย เป้าหมาย เพื่อจัดสร้าง “พุทธอุทยานโลก” โดย
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนุมัติให้ กอ่ สรา้ งองค์จาลองของศาสนสถานจากทั่วโลก อาทิ
จ.ปราจีนบุรี เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว 30 ปี สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล สถานที่ปฏิบัติกิจต่าง ๆ
ตั้งแต่วันท่ี 27 มี.ค.2556 ถึงวันที่ 26 มี.ค.2586 ซึ่ง ของสงฆ์ อาคารสานักงาน สถานท่ีปฏิบัติธรรม
จังหวัดได้จัดสร้างพระพุทธโลกาวิทูมหามุณีนาถ โดย นานาชาติ แผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ได้ ๖ แผนงาน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ
๑,๐๑๗ ล้านบาท โดยในส่วนค่าใช้จ่ายของโครงการ
พระราชทานนามว่า "พระพุทธทวาราวดีศรี ในชั้นนี้ยังไมม่ ีภาระผกู พนั ดา้ นงบประมาณ
ปราจนี สิรนิ ธรโลกนาถ" คณะรัฐมนตรีมมี ติ ดังนี้
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดตั้ง
๑. รบั ทราบผลการดาเนินงานโครงการ คณะกรรมการเพอื่ ขบั เคลอ่ื นและติดตามการดาเนิน
โครงการพุทธอุทยานโลก โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ และ
รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน
กรรมการ

“เปน็ อกี หนึ่งความภาคภูมิใจของ
ชาวปราจนี บรุ ี”

สารบัญ
Contents

คำนำ หน้า/Page
Preface iii
แผนทจี่ งั หวดั v
จงั หวดั ปรำจนี บุรี vii
สำรบัญตำรำงสถติ ิ ix
List of Statistical Tables xv
สัญลกั ษณ์ xv
Symbols
มองจงั หวดั ผำ่ นข้อมลู สถติ ิ xxvii
Province at a glance xxvii
xxix
xxix

สารบัญตารางสถิติ
List of Statistical Tables

สถติ ิสงั คม
Social Statistics

สถติ ปิ ระชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
Demographic, Population and Housing Statistics

1.1 ประชำกรจำกกำรทะเบยี น อตั รำกำรเปลย่ี นแปลง และควำมหนำแนน่ ของประชำกร 5
6
เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2556 - 2560 8
Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District: 2013 - 2016 9
1.2 ประชำกรจำกกำรทะเบยี น จำแนกตำมเพศ เขตกำรปกครอง เปน็ รำยอำเภอ พ.ศ. 2558 - 2560 10
Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2015 - 2017 11
1.3 ประชำกรจำกกำรทะเบียน จำแนกตำมหมวดอำยุ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2560 12
Population from Registration Record by Age Group and District: 2017
1.4 เนื้อที่ ระยะทำงจำกอำเภอถงึ จงั หวดั และเขตกำรปกครอง เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2560
Area, Distance from District to Province and Administration Zone by District: 2017
1.5 จำนวนและอตั รำเกดิ มชี พี กำรตำย ทำรกตำย และมำรดำตำย พ.ศ. 2556 - 2560
Number and Rate of Livebirth, Death, Infant Mortality and Maternal Mortality: 2013 - 2017
1.6 กำรเกดิ กำรตำย กำรย้ำยเขำ้ และกำรย้ำยออก จำแนกตำมเพศ เปน็ รำยอำเภอ พ.ศ. 2560
Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2017
1.7 จำนวนและอตั รำกำรสมรส และหย่ำร้ำง พ.ศ. 2551 - 2560
Number and Crude Marriage and Divorce Rate: 2008 - 2017

xvi
หน้า/Page

1.8 กำรจดทะเบยี นสมรส และหย่ำ เปน็ รำยอำเภอ พ.ศ. 2556 - 2560 13
Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2013 - 2017 14
15
1.9 ผรู้ ับบริกำรวำงแผนครอบครวั รำยใหม่ จำแนกตำมวธิ คี ุมกำเนิด พ.ศ. 2556 - 2560 16
New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods: 2013 - 2017 17

1.10 ผู้รบั บรกิ ำรวำงแผนครอบครัวรำยใหม่ จำแนกตำมวธิ คี ุมกำเนดิ เปน็ รำยอำเภอ พ.ศ. 2560
New Family Planning Acceptors by Contraceptive Methods and District: 2017

1.11 บำ้ นจำกกำรทะเบยี น เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2556 - 2560
House from Registration Record by District: 2013 - 2017

1.12 ร้อยละของครวั เรอื น จำแนกตำมลักษณะท่ีสำคัญของครัวเรอื น จงั หวดั ปรำจนี บรุ ี พ.ศ. 2556 - 2560
Percentage of Households by Major Housing Characteristics Prachinburi Province: 2013 - 2017

สถติ แิ รงงาน 23
Labour Statistics 24
25
2.1 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำมสถำนภำพแรงงำน และเพศ เปน็ รำยภำค พ.ศ. 2560 26
Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status, Sex and Region: 2017 28

2.2 ประชำกรอำยุ 15 ปขี ึน้ ไป จำแนกตำมสถำนภำพแรงงำน เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2558 - 2561 29
Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarterly: 2015 - 2018
30
2.3 ประชำกรอำยุ 15 ปีขน้ึ ไปทมี่ ีงำนทำ จำแนกตำมอำชพี และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2560 - 2561 31
Employed Persons Aged 15 Years and Over by Occupation, Sex and Quarterly: 2017 - 2018 32

2.4 ประชำกรอำยุ 15 ปีขน้ึ ไปทม่ี ีงำนทำ จำแนกตำมอตุ สำหกรรม และเพศ เป็นรำยไตรมำส พ.ศ. 2560 - 2561
Employed Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Sex and Quarterly: 2017 - 2018

2.5 ประชำกรอำยุ 15 ปขี น้ึ ไปทีม่ ีงำนทำ จำแนกตำมสถำนภำพกำรทำงำน และเพศ เปน็ รำยไตรมำส
พ.ศ. 2560 - 2561
Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2017 - 2018

2.6 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงำนทำ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำท่สี ำเรจ็ และเพศ เป็นรำยไตรมำส
พ.ศ. 2560 - 2561
Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment,
Sex and Quarterly: 2017 - 2018

2.7 ประชำกรอำยุ 15 ปขี ึ้นไปท่มี งี ำนทำ จำแนกตำมจำนวนชั่วโมงทำงำนต่อสัปดำห์ และเพศ เปน็ รำยไตรมำส
พ.ศ. 2560 - 2561
Employed Persons Aged 15 Years and Over by Hours Worked per Week, Sex and Quarterly:
2017 - 2018

2.8 ผวู้ ำ่ งงำน และอตั รำกำรวำ่ งงำน จำแนกตำมเพศ เปน็ รำยไตรมำส พ.ศ. 2558 - 2561
Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarterly: 2015 - 2018

2.9 อตั รำค่ำจำ้ งขน้ั ตำ่ เป็นรำยจงั หวดั ภำคกลำง พ.ศ. 2551 - 2560
Minimum Wage Rate by Province of Central Region: 2008 - 2017

xvii
หน้า/Page

สถติ กิ ารศกึ ษา
Education Statistics

3.1 โรงเรียน จำแนกตำมสงั กดั เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2560 37
School by Jurisdiction and District: Academic Year 2017 38
39
3.2 โรงเรียน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ เป็นรำยอำเภอ ปกี ำรศึกษำ 2560 40
School by Level of Education and District: Academic Year 2017 41
42
3.3 หอ้ งเรียน จำแนกตำมสังกดั และระดับกำรศึกษำ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2560 44
Classroom by Jurisdiction, Level of Education and District: Academic Year 2017 45

3.4 ครู จำแนกตำมสังกดั และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2560 46
Teacher by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2017 47

3.5 ครู จำแนกตำมระดับกำรสอน และเพศ เปน็ รำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2560 48
Teacher by Level of Teaching, Sex and District: Academic Year 2017
49
3.6 นกั เรียน จำแนกตำมสงั กดั เพศ และชนั้ เรยี น ปกี ำรศึกษำ 2560
Student by Jurisdiction, Sex and Grade: Academic Year 2017 50

3.7 นกั เรยี น จำแนกตำมสงั กดั และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปกี ำรศึกษำ 2560
Student by Jurisdiction, Sex and District: Academic Year 2017

3.8 นักเรยี น จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปกี ำรศึกษำ 2560
Student by Level of Education, Sex and District: Academic Year 2017

3.9 อตั รำส่วนนักเรียนต่อหอ้ งเรียน และอตั รำส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ เปน็ รำยอำเภอ
ปกี ำรศึกษำ 2560
Ratio of Student per Classroom and Student per Teacher by Level of Education and District:
Academic Year 2017

3.10 นกั เรยี นทีอ่ อกกลำงคัน จำแนกตำมสำเหตุท่ีสำคัญ เปน็ รำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2560
Student Drop-out of School by Important Causes and Districts: Academic Year 2017

3.11 สถำนศึกษำ อำจำรย์ และนักศึกษำในระดับอำชวี ศึกษำ และอดุ มศึกษำ จำแนกตำมสงั กดั และเพศ
ปีกำรศึกษำ 2560
Institution, Lecturer and Student Enrollment in Vocational and Higher Education by
Jurisdiction and Sex: Academic Year 2017

3.12 อำจำรย์ในระดับอำชีวศึกษำ และอดุ มศึกษำ จำแนกตำมวฒุ ิกำรศึกษำ สังกดั และเพศ ปีกำรศึกษำ 2560
Lecturer in Vocational and Higher Education by Qualification, Jurisdiction and Sex:
Academic Year 2017

3.13 ผเู้ รยี น/นักศึกษำทล่ี งทะเบียนเรยี น และผูเ้ รียน/นักศึกษำท่ีสำเร็จกำรศึกษำ ในสังกดั สำนกั งำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัย จำแนกตำมเพศ และกจิ กรรมกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2559
Enrolment Registered and Enrolment Graduated Under Office of The Non-Formal and Informal
Education by Sex and Educational Activities: Fiscal Year 2016

xviii
หน้า/Page

3.14 ผู้เรยี น/นกั ศึกษำ ในสงั กดั สำนกั งำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัย จำแนกตำมกจิ กรรม 51
กำรศึกษำ และเพศ เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2559
Enrolment Registered in Office of The Non-Formal and Informal Education by Educational
Activities, Sex and District: Fiscal Year 2016

สถติ ศิ าสนา ศลิ ปะ วฒั นธรรม
Religion, Art and Culture Statistics

4.1 วดั สำนกั สงฆ์ โบสถค์ ริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสำมเณร เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2560 55
4.1 Temple, House of Priest, Church, Mosque, Buddhist Monk and Novice by District: 2017

สถติ ิสุขภาพ
Health Statistics

5.1 ผ้ปู ว่ ยนอก จำแนกตำมกลุ่มสำเหตุ (21 กลุม่ โรค) จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุข ของกระทรวงสำธำรณสขุ 59
พ.ศ. 2555 - 2559
Out-Patients According to 21 Groups of Cause from Health Service Units, 61
Ministry of Public Health: 2012 - 2016 62

5.2 10 ลำดับโรคของผู้ปว่ ยใน จำแนกตำมสำเหตุกำรปว่ ย 298 กลุม่ โรค จำกสถำนบรกิ ำรสำธำรณสุข 63
ของกระทรวงสำธำรณสขุ พ.ศ. 2555 - 2559 64
Top-Ten of In-Patients According to 298 Groups of Cause from Health Service Units, 65
Ministry of Public Health: 2012 - 2016

5.3 กำรตำย จำแนกตำมสำเหตุทส่ี ำคัญ และเพศ พ.ศ. 2559 -2560
Deaths by Leading Causes of Death and Sex: 2016 -2017

5.4 สถำนพยำบำลที่มเี ตียงผู้ปว่ ยรบั ไวค้ ้ำงคืน จำนวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสชั กร พยำบำล ผชู้ ่วยพยำบำล
และผู้ปว่ ย จำแนกตำมประเภทสถำนพยำบำล และสังกดั พ.ศ. 2560
Hospital and Medical Establishment with Bed, Bed, Physician, Dentist, Pharmacist, Nurse,
Technical Nurse and Patient By Type and Jurisdiction: 2017

5.5 สถำนพยำบำล จำแนกตำมประเภท เปน็ รำยอำเภอ ปงี บประมำณ 2560
Hospital and Medical Establishment by Type and District: Fiscal Year 2017

5.6 เจำ้ หนำ้ ที่ทำงกำรแพทย์ของรฐั บำล เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2560
Medical Personnel in the Government by District: 2017

สถติ สิ วสั ดิการสงั คม xix
Social Security Statistics หน้า/Page

6.1 สถติ ิกองทุนประกนั สงั คม พ.ศ. 2555 - 2559 69
Statistics of Social Security Fund: 2012 - 2016 70

6.2 ลูกจำ้ งทีป่ ระสบอนั ตรำยหรือเจบ็ ปว่ ยเน่ืองจำกกำรทำงำน จำแนกตำมควำมร้ำยแรง พ.ศ. 2555 - 2559
Employee Caused by Occupational Injuries or Diseases by Degree of Loss: 2012 - 2016

สถติ ิหญงิ และชาย 73
Gender Statistics 74
75
7.1 ประชำกรจำกกำรทะเบยี น จำแนกตำมเพศ และหมวดอำยุ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ.2560 76
Population from Registration Record by Sex, Age Group and District: 2017
77
7.2 กำรเกดิ มีชีพ กำรตำย จำแนกตำมเพศ พ.ศ. 2555 - 2560
Livebirth and Death by Sex: 2013 - 2017

7.3 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึน้ ไป จำแนกตำมเพศ และสถำนภำพแรงงำน เปน็ รำยไตรมำส พ.ศ. 2560 - 2561
Population Aged 15 Years and Over by Sex, Labour Force Status and Quarterly: 2016 - 2017

7.4 ครู จำแนกตำมเพศและวฒุ ิกำรศึกษำ และนกั เรียน จำแนกตำมเพศและระดับกำรศึกษำ พ.ศ. 2556 - 2560
Teacher by Sex and Qualification and Student by Sex and Level of Education: 2013 - 2017

7.5 ประชำกรอำยุ 15 ปีข้ึนไปท่ตี ้องกำรพฒั นำขีดควำมสำมำรถ จำแนกตำมเพศ สถำนภำพแรงงำน
ระดับกำรศึกษำที่สำเรจ็ และกลุ่มอำยุ พ.ศ. 2558 - 2560
Population Aged 15 Years and Over to Desirability for Development by Sex,
Labour Force Status, Level of Education Attainment and Age Groups: 2013 - 2017

สถติ ริ ายไดแ้ ละรายจา่ ยของครวั เรอื น
Household Income and Expenditure Statistics

8.1 รำยได้ ค่ำใช้จำ่ ยเฉลย่ี ต่อเดือนของครัวเรอื น และหน้สี ินเฉลี่ยต่อครวั เรือน จำแนกตำมสถำนะทำงเศรษฐสงั คมของครัวเรือน

พ.ศ. 2560

Average Monthly Income and Expenditure per Household and Amount of Debt per Household

by Socio-Economic Class of Household: 2017 81

8.2 ค่ำใชจ้ ำ่ ยเฉลย่ี ต่อเดือนของครวั เรอื น จำแนกตำมประเภทค่ำใชจ้ ำ่ ย และจำแนกตำมสถำนะทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือน

พ.ศ. 2560

Average Monthly Expenditure per Household by Expenditure Group and Socio-Economic Class

of Household: 2017 82

8.3 ร้อยละของครวั เรอื น จำแนกตำมรำยได้ทัง้ สิน้ เฉล่ยี ต่อเดือน และขนำดของครวั เรอื น พ.ศ. 2560

Percentage of Household by Average Total Monthly Income and Household Size: 2017 83

xx
หน้า/Page

8.4 รอ้ ยละของครัวเรือน จำแนกตำมค่ำใชจ้ ำ่ ยเฉลีย่ ต่อเดือนของครวั เรอื น และขนำดของครัวเรอื น พ.ศ. 2560

Percentage of Household by Average Total Monthly Expenditure and Household Size: 2017 84

8.5 รำยได้เฉลีย่ ต่อเดือนของครัวเรอื น จำแนกตำมแหล่งท่ีมำของรำยได้ และสถำนะทำงเศรษฐสงั คมของครัวเรือน พ.ศ. 2560

Average Monthly Income per Household by Source of Income and Socio-Economic Class of Household:

2017 85

8.6 หนีส้ นิ เฉลี่ยต่อครวั เรอื น จำแนกตำมวตั ถปุ ระสงค์ของกำรกยู้ ืม และสถำนะทำงเศรษฐสังคมของครัวเรอื น พ.ศ. 2560

Average Amount of Debt per Household by Purpose of Borrowing and Socio-Economic Class

of Household: 2017 86

สถติ ยิ ตุ ิธรรม ความมนั่ คง การเมอื ง และการปกครอง
Justice, Security, Political and Public Administration Statistics

9.1 สถิติคดีอำญำทีน่ ำ่ สนใจ จำแนกตำมประเภทควำมผิด พ.ศ. 2557 - 2560 89
Statistics of Reported Interesting Crimes by Type of Crimes: 2014 - 2017

สถติ เิ ศรษฐกจิ
Economic Statistics

บญั ชีประชาชาติ 95
National Accounts 100

10.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำค และจงั หวดั ณ รำคำประจำปี พ.ศ. 2559 101
Gross Regional Product and Gross Provincial Product at Current Market Prices: 2016

10.2 ผลิตภัณฑม์ วลรวมจงั หวดั ณ รำคำประจำปี จำแนกตำมสำขำกำรผลิต พ.ศ. 2555 - 2559
Gross Provincial Product at Current Market Prices by Economic Activities: 2012 - 2016

10.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงั หวดั แบบปรมิ ำณลูกโซ่ (ปีอำ้ งองิ พ.ศ. 2545) จำแนกตำมสำขำกำรผลิต
พ.ศ. 2555 - 2559
Gross Provincial Product Chain Volume Measures (Reference Year = 2002)
by Economic Activities: 2012 - 2016

สถติ เิ กษตร และประมง 105
Agriculture and Fishery Statistics 106

11.1 กำรใชท้ ีด่ ิน พ.ศ. 2555 - 2559
Land Utilization: 2012 - 2016

11.2 ลกั ษณะกำรถือครองท่ดี ินทำงกำรเกษตร พ.ศ. 2555 - 2559
Type of Farm Holding Land: 2012 - 2016

xxi
หน้า/Page

11.3 เนือ้ ทป่ี ลกู ขำ้ วนำปี เน้อื ท่เี กบ็ เกย่ี ว ผลผลิต และผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่ จำแนกตำมประเภทข้ำว เป็นรำยอำเภอ 107
ปเี พำะปลกู 2560
Planted Area of Major Rice Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice 108
and District: Crop Year 2017
109
11.4 เนื้อทป่ี ลูกข้ำวนำปรัง เน้ือทเ่ี กบ็ เกย่ี ว ผลผลติ และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมประเภทข้ำว เปน็ รำยอำเภอ 110
ปีเพำะปลกู 2560
Planted Area of Second Rice, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type of Rice 111
and District: Crop Year 2017 112

11.5 เน้อื ที่เพำะปลูกพชื ไร่ เน้ือท่ีเกบ็ เกยี่ ว ผลผลิต และผลผลติ เฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตำมชนดิ ของพชื ไร่ 113
ปีเพำะปลกู 2560 114
Planted Area of Field Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type
of Field Crops: Crop Year 2017

11.6 เนื้อทเ่ี พำะปลกู พชื ผกั เนือ้ ท่เี กบ็ เกย่ี ว ผลผลิต และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ จำแนกตำมชนดิ พชื ผัก ปเี พำะปลูก 2560
Planted Area of Vegetable Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai by Type
of Vegetable Crops: Crop Year 2017

11.7 เนอ้ื ทเ่ี พำะปลกู ไมผ้ ลและไม้ยืนต้น เนื้อทเี่ กบ็ เกย่ี ว ผลผลิต และผลผลิตเฉลยี่ ต่อไร่ จำแนกตำมชนิดของไมผ้ ล
และไมย้ ืนต้น ปเี พำะปลูก 2560
Planted Area of Fruit Trees and Tree Crops, Harvested Area, Production and Yield per Rai
by Type of Fruit Trees and Tree Crops: Crop Year 2017

11.8 ปศุสตั ว์ จำแนกเปน็ รำยอำเภอ พ.ศ. 2560
Livestock by District: 2017

11.9 ครัวเรือนทเี่ พำะเล้ียงสตั วน์ ำ้ จดื จำแนกตำมประเภทกำรเลี้ยง และผลผลิตกำรเลีย้ งสัตวนำ้ จดื เป็นรำยอำเภอ
พ.ศ. 2560
Freshwater Culture Household by Type of Culture, Production of Freshwater Aquaculture
and District: 2017

11.10 สตั วน์ ำ้ จดื ทีจ่ บั ได้ จำแนกตำมชนดิ สตั วน์ ำ้ จดื เป็นรำยอำเภอ พ.ศ.2560
Catch of Freshwater by Species and District: 2017

xxii
หน้า/Page

สถติ อิ ตุ สาหกรรม 117
Industrial Statistics 119
120
12.1 สถำนประกอบกำร คนทำงำน และลกู จำ้ ง จำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร และกจิ กรรมทำงเศรษฐกจิ 122
พ.ศ. 2560 123
Establishment, Person Engaged and Employee by Size of Establishment and
Economic Activity: 2017 124

12.2 สถำนประกอบกำร และลกู จำ้ ง จำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร พ.ศ. 2558 - 2560 125
Establishment and Employee by Size of Establishment: 2015 - 2017

12.3 สถำนประกอบกำรอตุ สำหกรรม จำแนกตำมประเภทอตุ สำหกรรม พ.ศ. 2558 - 2560
Industrial Establishment by Type of Industries: 2015 - 2017

12.4 สถำนประกอบกำรอตุ สำหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงำน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2560
Industrial Establishment, Capital and Employee by District: 2017

12.5 เหมอื งแร่ คนงำน และปรมิ ำณแร่ทผ่ี ลิตได้ จำแนกตำมชนดิ แร่ พ.ศ. 2556 - 2560
Active Mine, Workers Employed and Production by Kind of Mineral: 2013 - 2017

12.6 ผู้ทไ่ี ด้รบั อนุมตั ิใหก้ อ่ สรำ้ ง สง่ิ กอ่ สรำ้ ง และพนื้ ทีก่ อ่ สรำ้ งอำคำรโรงเรอื น จำแนกตำมเขตกำรปกครอง
และชนิดของอำคำร พ.ศ. 2560
Permitted and Area of Building Construction by Area and Type of Building: 2017

12.7 ผู้ที่ได้รบั อนุมัติให้กอ่ สร้ำง สิง่ กอ่ สรำ้ ง และพน้ื ท่ีกอ่ สรำ้ งทม่ี ิใชอ่ ำคำรโรงเรือน จำแนกตำมเขตกำรปกครอง
และชนิดของสงิ่ กอ่ สรำ้ ง พ.ศ. 2560
Permitted and Area of Civil Engineering Construction by Area and Type of Construction: 2017

สถติ ิพลงั งาน 129
Energy Statistics 130

13.1 ผใู้ ช้ไฟฟำ้ และกำรจำหน่ำยกระแสไฟฟำ้ จำแนกตำมประเภทผ้ใู ช้ เป็นรำยอำเภอ ปงี บประมำณ 2560
Consumer and Electricity Sales by Type of Consumers and District: Fiscal Year 2017

13.2 ปรมิ ำณกำรจำหน่ำยนำ้ มันเช้อื เพลงิ จำแนกตำมชนดิ ของนำ้ มนั เชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 - 2560
Quantity of Gasoline Sold by Type of Gasoline: 2015 - 2017

สถติ กิ ารคา้ และราคา 133
Trade and Price Statistics 134

14.1 ทะเบียนนิติบคุ คลท่ีคงอยู่ และทนุ จดทะเบียน จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบยี น พ.ศ. 2553 - 2560
Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration: 2010 - 2017

14.2 ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ และทนุ จดทะเบยี น จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบียน เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2560
Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration and District: 2017

xxiii
หน้า/Page

14.3 ทะเบียนนิติบคุ คลทค่ี งอยู่ จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบยี น และหมวดธรุ กจิ พ.ศ. 2560 135
Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2017
137
14.4 ทะเบียนนติ ิบคุ คลใหม่ และทนุ จดทะเบยี น จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบยี น เปน็ รำยอำเภอ พ.ศ. 2560 138
New Registered of Juristic Person and Authorized Capital by Type of Registration 140
and District: 2017 141
142
14.5 ทะเบยี นนติ ิบคุ คลใหม่ จำแนกตำมประเภทกำรจดทะเบยี น และหมวดธรุ กจิ พ.ศ. 2560
New Registered of Juristic Person by Type of Registration and Category: 2017

14.6 ใบอนุญำตประกอบธรุ กจิ เกย่ี วกบั ยำ พ.ศ. 2556 - 2560
Licence Concerning Drug: 2013 - 2017

14.7 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทวั่ ไป จำแนกตำมหมวดสนิ ค้ำ พ.ศ. 2557 - 2560
General Consumer Price Index by Commodity Group: 2014 - 2017

14.8 ดัชนรี ำคำผบู้ รโิ ภคทั่วไป เป็นรำยจงั หวดั ภำคกลำง พ.ศ. 2557 - 2560
General Consumer Price Index by Province of Central Region: 2014 - 2017

สถติ ิการขนสง่ และโลจสิ ตกิ ส์
Transport and Logistics Statistics

15.1 รถจดทะเบียน (สะสม) ตำมพระรำชบญั ญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำแนกตำมประเภทรถ พ.ศ. 2556 - 2560

Vehicle Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2013 - 2017 147

15.2 รถจดทะเบียนใหม่ ตำมพระรำชบญั ญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำแนกตำมประเภทรถ พ.ศ. 2556 - 2560

New Vehicle Registered Under Motor Vehicle Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2013 - 2017 148

15.3 รถจดทะเบียน (สะสม) และรถจดทะเบียนใหม่ตำมพระรำชบญั ญตั ิกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 จำแนกตำมประเภทรถ

พ.ศ. 2556 - 2560

Vehicle and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle:

2013 - 2017 149

15.4 ผโู้ ดยสำร และรำยได้จำกกำรโดยสำรรถไฟ จำแนกตำมชัน้ กำรโดยสำร และสถำนี เป็นรำยอำเภอ

ปงี บประมำณ 2559

Railway Passenger and Passenger Revenue Classified by Category, Station and District:

Fiscal Year 2016 150

15.5 ปริมำณ และรำยได้จำกกำรบรรทกุ โดยสำรทำงรถไฟ จำแนกตำมสถำนี เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2560

Quantity and Freight Revenue of Railway by District and Station: 2017 151

15.6 อบุ ตั ิเหตุกำรจรำจรทำงบก และควำมเสยี หำย พ.ศ. 2556 - 2560

Road Traffic Accident Casualty and Property Damaged: 2013 -2017 152

xxiv
หน้า/Page

สถติ ิเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร
Information Communication and Technology Statistics

16.1 บรกิ ำรโทรศัพท์ พ.ศ. 2555 - 2559 155
Telephone Services: 2012 - 2016 156
157
16.2 บรกิ ำรไปรษณีย์ เป็นรำยอำเภอ ปีงบประมำณ 2559 - 2560 158
Postal Services by District: Fiscal Years 2016 - 2017

16.3 ประชำกรอำยุ 6 ปีขนึ้ ไป จำแนกตำมกำรใชค้ อมพวิ เตอร์ อนิ เทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถอื พ.ศ. 2558 - 2560
Population Aged 6 Years and Over Access to Computer, Internet and Mobile Phone:
2015 - 2017

16.4 ครัวเรือนทีม่ อี ปุ กรณ์ เครอ่ื งมอื เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นรำยจงั หวดั ภำคกลำง พ.ศ. 2560
Households with Information and Communication Technology Devices by Province of Central
Region: 2017

สถติ กิ ารทอ่ งเทย่ี วและกฬี า 163
Tourism and Sports Statistics 165

17.1 สถำนพกั แรม หอ้ งพกั ผู้เย่ียมเยือน และรำยได้จำกกำรท่องเทีย่ ว เปน็ รำยจงั หวดั ภำคกลำง พ.ศ. 2560
Accommodation, Room, Visitor and Tourism Receipt by Province of Central Region: 2017

17.2 สถิติกำรท่องเที่ยวของจงั หวดั ปรำจนี บรุ ี พ.ศ. 2558 - 2560
Prachinburi Tourism Statistics: 2015 - 2017

สถติ กิ ารเงนิ การธนาคาร และการประกนั ภัย 169
Finance, Banking and Insurance Statistics 171

18.1 เงินรบั ฝำก และเงินใหส้ ินเชอ่ื ของธนำคำรพำณิชย์ เป็นรำยจงั หวดั ภำคกลำง พ.ศ. 2560 172
Deposits and Credits of Commercial Bank by Province of Central Region: 2017 173
174
18.2 เงินรับฝำก และเงนิ ใหส้ นิ เชื่อของธนำคำรพำณิชย์ พ.ศ. 2551 - 2560
Deposits and Credits of Commercial Bank: 2008 - 2017

18.3 สำขำ เงนิ ฝำก เงินถอน และเงินฝำกคงเหลอื ของธนำคำรออมสนิ จำแนกตำมประเภทบัญชี เป็นรำยอำเภอ
พ.ศ. 2560
Branches, Deposit, Withdrawals and Deposit Outstandings of The Government Saving Bank
by Type and District: 2017

18.4 สหกรณ์ จำแนกตำมประเภทสหกรณ์ เปน็ รำยอำเภอ พ.ศ. 2560
Cooperatives by Type of Cooperatives and District: 2017

18.5 สถติ ิกำรรบั ประกนั ชวี ติ พ.ศ. 2550 - 2559
Statistics of Life Insurance Business: 2007 - 2016

สถติ กิ ารคลัง xxv
Fiscal Statistics หน้า/Page

19.1 รำยรับ และรำยจำ่ ยจรงิ ขององค์กำรบริหำรสว่ นจงั หวดั เทศบำล และองค์กำรบริหำรสว่ นตำบล 177
จำแนกตำมประเภท ปีงบประมำณ 2559 - 2560 178
Actual Revenue and Expenditure of Provincial Administrative Organization, Municipality and
Subdistrict Administration Organization by Type: Fiscal Years 2016 - 2017 179
182
19.2 รำยรบั และรำยจำ่ ยจริงของเทศบำล จำแนกตำมประเภท เป็นรำยอำเภอ และเทศบำล ปงี บประมำณ 2560 183
Actual Revenue and Expenditure of Municipality by Type, District and Municipality:
Fiscal Year 2017

19.3 รำยรบั และรำยจำ่ ยจริงขององค์กำรบริหำรสว่ นตำบล จำแนกตำมประเภท เป็นรำยอำเภอ
และองค์กำรบรหิ ำรส่วนตำบล ปีงบประมำณ 2560
Actual Revenue and Expenditure of Subdistrict Administration Organization by Type, District
and Subdistrict Administration Organization: Fiscal Year 2017

19.4 รำยได้จำกกำรจดั เกบ็ เงินภำษขี องกรมสรรพำกร จำแนกตำมประเภทภำษี เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2560
Revenue Tax by Type of Taxes and District: 2017

19.5 รำยได้จำกกำรจดั เกบ็ เงินภำษขี องกรมสรรพสำมิต จำแนกตำมรำยกำร พ.ศ. 2556 - 2560
Revenue of Excise Tax by Items: 2013 -2017

สถติ ิทรพั ยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม
Natural Resources and Environment Statistics

สถติ ทิ รพั ยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อม 189
Natural Resources and Environment Statistics 192

20.1 ปริมำณนำ้ ทน่ี ำไปใชง้ ำนได้ จำกอำ่ งเกบ็ นำ้ ขนำดใหญ่ จำแนกตำมอำ่ งเกบ็ นำ้ เขอ่ื น เปน็ รำยภำค 193
ณ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 - 2561 194
The Effective Storage Capacity from Reservoir by Dam and Region as of 1st January:
2016 - 2018

20.2 แหลง่ นำ้ จำแนกตำมประเภทแหล่งนำ้ เปน็ รำยอำเภอ พ.ศ. 2559 - 2560
Water Resources by Type of Water Resources and District: 2016 - 2017

20.3 ปริมำณนำ้ ท่ีเกบ็ เฉลย่ี ทัง้ ปี จำแนกตำมประเภทแหล่งนำ้ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2559 - 2560
Average Quantily of Water as Dammed Up by Type of Water Resources and District:
2016 - 2017

20.4 สถิติกำรประปำ เป็นรำยอำเภอ พ.ศ. 2560
Statistics of Water Supply by District: 2017

xxvi หน้า/Page
195
20.5 ปรมิ ำณขยะมูลฝอย เป็นรำยจงั หวดั ภำคกลำง พ.ศ. 2558 - 2560 197
Quantily of Solid Waste by Province of Central Region: 2015 - 2017 198
199
20.6 อณุ หภูมิ และควำมกดอำกำศ ณ สถำนตี รวจอำกำศ เปน็ รำยเดือน พ.ศ. 2559 - 2560
Monthly Temperature and Atmospheric Pressure Data : 2016 - 2017 203

20.7 ควำมชนื้ สมั พทั ธ์ เป็นรำยเดือน พ.ศ. 2559 - 2560
Monthly Relative Humidity Data: 2016 - 2017

20.8 ปริมำณฝนเป็นรำยเดือน พ.ศ. 2559 - 2560
Monthly Rainfall Data: 2016 - 2017

ตัวชี้วดั
Indicators

ตัวชี้วดั ทส่ี ำคัญของจงั หวดั
Provincial Key Indicators

สัญลักษณ์ ตัวย่อ และชือ่ ยอ่
Symbols, Abbreviations and Acronyms

... ยังไมม่ ีข้อมูล Data not available

-- มีข้อมลู จำนวนเลก็ น้อย Negligible amount

- ไมม่ ขี ้อมูล หรอื ขอ้ มลู มคี ่ำเปน็ 0 Nil or zero

e ตัวเลขประมำณ Estimated

r ตัวเลขปรบั ปรุงใหม่ Revised

p ตวั เลขเบ้ืองต้น Preliminary

x แยกรำยละเอียดไม่ได้ Data unclassified or not

หรอื คำนวณไมไ่ ด้ computable

D ตวั เลขไม่พึงเปิดเผย Disclosure prohibited

สปก. สถำนประกอบกำร Est. Establishment

EFC. Effective Storage Capacity

ลูกจ้ำง Emp. Employee

ควำมกดอำกำศเฉล่ีย hPa Hegtopascarl

คำ่ ออกเทน RON Research Octane

Number

ขย1 ขำยยำแผนปัจจบุ ัน A licence to sell modern drug

ขย2 ขำยยำแผนปัจจบุ ัน A licence to sell only

เฉพำะยำบรรจเุ สร็จที่ ready-packed modern

ไม่ใช่ยำอนั ตรำยหรอื drugs which are not

ยำควบคมุ พิเศษ dangerous or specially-

controlled drug

ขย3 ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุ A licence to sell only

เสรจ็ สำหรับสตั ว์ ready-packed modern drug

for veterinary use

ผย1 ผลิตยำแผนปัจจบุ ัน A licence to produce

Modern drug

นย1 นำหรอื สั่งยำแผนปจั จุบันเข้ำมำใน A licence to import or

รำชอำณำจักร order drug into the

Kingdom

ขยบ ขำยยำแผนโบรำณ A licence to sell traditional

drug

ผยบ ผลติ ยำแผนโบรำณ A licence to produce

traditional drug

นยบ นำหรอื ส่ัง A licence to import

ยำแผนโบรำณเข้ำมำ or order traditional drug

ในรำชอำณำจักร into the Kingdom

ขอ้ สังเกต: ข้อมูลบำงตำรำง ผลรวมของแตล่ ะจำนวนอำจไมเ่ ทำ่ กบั รวมยอด เนอ่ื งจำกกำรปัดเศษ
Remarks: Figures for some table may not add up to total because of rounding data.

ปราจนี บุรี
Prachinburi

ปPoระpชuาlกaรtioพn.ศ:.22051670 คน (Person) แรงงาน ไตรมาส 4 พ.ศ. 2560 คน (Person)
Labour Force 4thQuarter: 2017
487,544
348,554

กำลังแรงงานรวม Total Labour Force

241,281 246,263 346,574 ผรู อฤ-ดูกาล
(49.5%) (50.5%)
Empผloูมyงี eาdนทPำersons LaSbeaosuornFaollryceInPaecrtsivoens

? จำแนbกyตEาdมuระcดaับtiกoาnรศกึ ษา 1,980

80(61-7,.291%046) (yearsป) 135(266-0.55,%096)(y6earsป) 74,788 6,48460+ (yearsป) ไNมoมีกEdารuศcึกaษtiาon 4,460 Unempผlูวoา yงeงาdนPersons
จำแนกอายไุ มไ ด Uอnัตeรmากpาloรวyาeงdงาrนate
(Not specified of age) ตLeำ่ กssวาthปaรnะถeมlศeึกmษeาntary 58,592
0.57%
(15.5%) Eปlรeะmถมeศnึกtaษrาy 56,554
กลุมอายุคำนวณเฉพาะผูมีสัญชาตไิ ทย และมีชอ่ื อยูในทะเบยี นบา น (481,060 คน)
Age Group Calculated from Thai National and House Registration Certificate Sมeัธcยoมnศdึกษarาy
(481,060 Persons)
153,578
HOTEL

SUPERMARKET อHุดigมhศeึกrษleาvel 73,390

13.0% 87.0% Oอื่นthๆeแrsละaไnมdท รUาnบknown -

ในเขตเทศบาล Municipal area นอกเขตเทศบาล Non-Municipal area

Sทo่มี uาr:ceก:รมDกeาpรaปrกtmครeอnงt of Provincial Administration ทSo่มี uาr:ceส:ำนNกัaงtiาoนnสaถlติ Sแิ tหatง iชstาiตcaิ l Office
ผลติ ภัณฑมวลรวมภาคและจังหวัด(ณ ราคาประจำป) พ.ศ. 2559
GRP and GPP at Current Prices: 2016 กICาTรม: กี2า0ร1ใ7ชเ คร่ืองมือ/อุปกรณไ อซที ี พ.ศ. 2560

2,593,484 ลา นบาท (Million baht)

ผลิตภณั ฑมวลรวมภาคตะวนั ออก
Gross Regional Product (GRP) of Eastern

ภณั ฑม วลรวมจงั หวดั ปรา 563,276* คน Persons 87.2%
ผ ิลต
กMาoรbใชilโeทรuศsiัพnทgม ือถือ
inburi Province
จนี บรุ ี
Gross Province
227,947

Prod(uMciltลliา(oGนnบPbาPทa)hotf) Prach

$

ภาคนอกเกษตรกรรม ภาคเกษตรกรรม 51.4% 25.6%
Non-Agriculture Agriculture
กInาtรeใrชnอ eนิ tเทuอsiรnเgน็ต Cกาoรmใชpค uอtมeพr ิวuเsตinอgร
220,786 7,161
P*oปpรuะlชaาtiกoรnอาaยgุe6dป6ขyึน้ eไปarทsม่ี aีกnาdรใชoเvคeรrื่อbงมyือIn/อfoุปrกmรณatเiทoคnโนaโnลdยสีCาoรmสนmเทuศnแicลaะtกioาnรสTอื่ eสcาhรnology using
Mลา iนlliบoาnทbaht Millioลnา นbบaาhทt

Sทoมี่ uาr:ceส:ำนOกั ffiงาcนeคoณfะtกhรeรมNกaาtรioพnฒั aนl าEกcาoรnเoศmรษicฐกaิจnแdละSสoังcคiaมlแDหeงvชeาlตoิ pment Board Sทoมี่ uาr:ceส:ำนNักaงtiาoนnสaถlิตSแิ tหatง iชstาiตcaิ l Office

มองจงั หวัดผ่านขอ้ มลู สถิติ
Province at a glance

สถิติสงั คม

 

Social Statisticsสถติ ปิ ระชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

 

Demographic,Population and Housing Statistics 

ตาราง 1.1 ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลยี่ นแปลง และความหนาแน่นของประชากร เปน็ รายอำเ
Table 1.1 Population from Registration Record, Percentage Change and Density by District

ประชากร
Population
อำเภอ

2556 (2013) 2557 (2014) 2558 (2015) 2559 (2016) 2560 (2017) 2557 (2

   รวมยอด 476,167 479,314 482,195 484,829 487,544

อำเภอเมืองปราจนี บรุ ี 108,598 108,650 108,627 109,254 109,228

อำเภอกบนิ ทร์บรุ ี 144,134 145,205 146,306 146,860 147,492

อำเภอนาดี 51,085 51,440 51,657 51,774 52,050

อำเภอบ้านสรา้ ง 31,344 31,301 31,351 31,218 31,188

อำเภอประจันตคาม 54,192 54,187 54,390 54,465 54,686

อำเภอศรีมหาโพธิ 68,319 69,936 71,198 72,536 74,034

อำเภอศรีมโหสถ 18,495 18,595 18,666 18,722 18,866

        ทม่ี า:   กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
    Source:   Department of Provincial Administration,  Ministry of Interior

เภอ พ.ศ. 2556 - 2560
t: 2013 - 2017

อัตราการเปลย่ี นแปลง ความหนาแนน่

Percentage change (%) ของประชากร

(ต่อ ตร. กม.) District
Population

density

2014) 2558 (2015) 2559 (2016) 2560 (2017) (per sq. km.)

0.66 0.60 0.55 0.56 102.37    Total

0.05 -0.02 0.58 -0.02 241.71 Mueang Prachin Buri District

0.74 0.76 0.38 0.43 112.65 Kabin Buri District

0.69 0.42 0.23 0.53 43.44 Na Di District

-0.14 0.16 -0.42 -0.10 86.34 Ban Sang District

-0.01 0.37 0.14 0.41 60.49 Prachantakham District

2.37 1.80 1.88 2.07 181.88 Si Maha Phot District

0.54 0.38 0.30 0.77 144.20 Si Mahosot District

Demographic,Population and Housing Statistics 5

 
ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบยี น จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปน็ รายอำเภอ พ.ศ. 2558 - 2560
Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2015 -

2558 (2015) 2559 (2016

อำเภอ และเขตการปกครอง รวม ชาย หญงิ รวม ชาย
Total Male Female Total Male
      รวมยอด 243,570
   ในเขตเทศบาล 482,195 238,625 484,829 240,044
   นอกเขตเทศบาล 32,984
อำเภอเมืองปราจีนบรุ ี 63,503 30,519 210,586 63,373 30,500
53,806
    เทศบาลเมอื งปราจนี บุรี 418,692 208,106 421,456 209,544
    เทศบาลตำบลบ้านนาปรอื 9,345
    เทศบาลตำบลโคกมะกอก 108,627 54,821 1,160 109,254 55,353
   นอกเขตเทศบาล 1,108
อำเภอกบนิ ทร์บุรี 17,635 8,290 42,193 17,504 8,220
    เทศบาลตำบลกบนิ ทร์ 74,201
    เทศบาลตำบลเมอื งเก่า 2,337 1,177 2,185 2,303 1,160
    เทศบาลตำบลสระบัว 3,381
   นอกเขตเทศบาล 2,114 1,006 2,148 1,025
อำเภอนาดี 992
    เทศบาลตำบลนาดี 86,541 44,348 67,643 87,299 44,948
   นอกเขตเทศบาล 25,990
อำเภอบ้านสรา้ ง 146,306 72,105 3,929 146,860 72,331
    เทศบาลตำบลบา้ นสร้าง 22,061
   นอกเขตเทศบาล 4,107 1,922 15,899 4,054 1,895
อำเภอประจันตคาม 1,688
    เทศบาลตำบลประจันตคาม 6,651 3,270 14,211 6,665 3,294
   นอกเขตเทศบาล 27,870
อำเภอศรีมหาโพธิ 1,941 949 2,507 1,934 940
    เทศบาลตำบลกรอกสมบรู ณ์ 25,363
133,607 65,964 36,195 134,207 66,202
1,729
51,657 25,667 51,774 25,753

7,748 3,819 7,769 3,832

43,909 21,848 44,005 21,921

31,351 15,452 31,218 15,360

3,282 1,594 3,261 1,609

28,069 13,858 27,957 13,751

54,390 26,520 54,465 26,524

4,777 2,270 4,720 2,232

49,613 24,250 49,745 24,292

71,198 35,003 72,536 35,620

3,435 1,706 3,477 1,732

- 2017 2560 (2017) หญิง District and Administration Zone 6 สถติ ปิ ระชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
รวม ชาย Female
6) Total Male 246,263       Total
หญิง 487,544 241,281    Municpal Area
63,207 30,424 32,783    Non-Muinicipal Area
Female 424,337 210,857 213,480 Mueang Prachin Buri District
4 244,785 109,228 55,207 54,021
0 32,873 17,369 8,120      Prachin Buri Town Municipality
4 211,912 9,249      Ban Na Prue Subdistrict Municipality
3 53,901 2,295 1,165 1,130      Khok Makok Subdistrict Municipality
0 9,284 2,158 1,035 1,123    Non-Muinicipal Area
0 1,143 87,406 44,887 42,519 Kabin Buri District
5 1,123 147,492 72,640 74,852      Kabin Subdistrict Municipality
8 42,351 4,007 1,871 2,136      Mueang Kao Subdistrict Municipality
1 74,529 6,660 3,285 3,375      Sa Bua Subdistrict Municipality
5 2,159 1,917 940    Non-Muinicipal Area
4 3,371 134,908 66,544 977 Na Di District
0 994 52,050 25,939 68,364      Na Di Subdistrict Municipality
2 68,005 7,760 3,835 26,111    Non-Muinicipal Area
3 26,021 44,290 22,104 3,925 Ban Sang District
2 3,937 31,188 15,347 22,186      Ban Sang Subdistrict Municipality
1 22,084 3,241 1,598 15,841    Non-Muinicipal Area
0 15,858 27,947 13,749 1,643 Prachantakham District
9 1,652 54,686 26,642 14,198      Prachantakham Subdistrict Municipality
1 14,206 4,729 2,240 28,044    Non-Muinicipal Area
4 27,941 49,957 24,402 2,489 Si Maha Phot District
2 2,488 74,034 36,340 25,555      Krok Sombun Subdistrict Municipality
2 25,453 3,478 1,744 37,694
0 36,916 1,734
2 1,745

 
ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบยี น จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง เปน็ รายอำเภอ พ.ศ. 2558 - 2560 (ต่อ)
Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2015 -

2558 (2015) 2559 (2016

อำเภอ และเขตการปกครอง รวม ชาย หญิง รวม ชาย
Total Male Female Total Male
    เทศบาลตำบลศรมี หาโพธิ
   นอกเขตเทศบาล 3,581 1,717 1,864 3,609 1,731
อำเภอศรมี โหสถ 32,602
64,182 31,580 9,609 65,450 32,157
    เทศบาลตำบลโคกปีบ 3,096
   นอกเขตเทศบาล 18,666 9,057 6,513 18,722 9,103

5,895 2,799 5,929 2,830

12,771 6,258 12,793 6,273

    ที่มา:  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
Source:   Department of Provinical Administration,  Ministry of Interior

- 2017 (Cont.) 2560 (2017) หญิง District and Administration Zone
รวม ชาย Female
6) Total Male      Si Maha Phot Subdistrict Municipality
หญิง 1,864    Non-Muinicipal Area
3,587 1,723 34,096 Si Mahosot District
Female 66,969 32,873 9,700
1 1,878 18,866 9,166 3,138      Khok Pip Subdistrict Municipality
7 33,293 6,006 2,868 6,562    Non-Muinicipal Area
3 9,619 12,860 6,298
0 3,099
3 6,520

Demographic,Population and Housing Statistics 7

 

ตาราง 1.3 ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามหมวดอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2560
Table 1.3 Population from Registration Record by Age Group and District: 2017

หมวดอายุ (ป)ี

อำเภอ

      รวมยอด รวม 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
ในเขตเทศบาล Total 27,244 29,550 29,412 30,601 37,026 35,434 35,107 38,826 38,866 37,881 36,087
นอกเขตเทศบาล 487,544 3,119 3,397 3,472 3,726 4,285 4,452 4,330 4,631 4,756 4,905 4,932
   อำเภอเมืองปราจนี บุรี 63,207 24,125 26,153 25,940 26,875 32,741 30,982 30,777 34,195 34,110 32,976 31,155
   อำเภอกบินทรบ์ รุ ี 424,337 5,366 5,681 5,912 6,334 10,452 8,116 7,521 7,683 7,691 7,784 8,330
   อำเภอนาดี 109,228 8,696 9,627 9,591 9,965 10,609 10,714 10,414 12,042 12,285 11,878 10,798
   อำเภอบา้ นสร้าง 147,492 2,862 3,364 3,323 3,489 3,760 3,687 3,827 4,173 4,185 4,158 3,813
   อำเภอประจันตคาม 52,050 1,506 1,739 1,662 1,838 2,231 2,217 2,126 2,273 2,380 2,513 2,524
   อำเภอศรีมหาโพธิ 31,188 2,814 3,061 3,178 3,202 3,823 3,862 3,758 4,159 4,394 4,434 4,217
   อำเภอศรมี โหสถ 54,686 5,002 4,996 4,668 4,664 4,884 5,494 6,188 7,081 6,521 5,585 4,897
74,034 1,082 1,078 1,109 1,267 1,344 1,273 1,415 1,410 1,529 1,508
18,866 998

   หมายเหตุ: ไม่ทราบ = ไม่ทราบ/ระบุปีจันทรคติ

           ทีม่ า:  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

Age group (year) 8 สถติ ปิ ระชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

ประชากรใน

ผไู้ ม่ใช่ ทะเบยี นบ้านกลาง District

80 และ สญั ชาตไิ ทย ประชากร Population       Total
Municipal area
มากกว่า A Non- อย่รู ะหว่างการยา้ ย registered Non-municipal area
   Mueang Prachin Buri District
80 and ไมท่ ราบ Thai Transfering in central    Kabin Buri District
   Na Di District
55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 over Unknown national Population house file    Ban Sang District
   Prachantakham District
30,238 22,625 18,087 11,853 9,744 12,479 - 664 1,033 4,787    Si Maha Phot District
   Si Mahosot District
4,378 3,506 2,803 1,825 1,503 2,146 - 253 178 610

25,860 19,119 15,284 10,028 8,241 10,333 - 411 855 4,177

7,805 5,548 4,374 2,944 2,262 3,214 - 183 690 1,338

8,726 6,523 4,919 3,080 2,585 3,143 - 258 174 1,465

3,092 2,167 1,809 1,156 922 1,085 - 57 26 1,095

2,123 1,617 1,414 959 849 1,095 - 45 11 66

3,472 2,805 2,302 1,638 1,415 1,586 - 23 53 490

3,803 3,005 2,464 1,553 1,234 1,615 - 80 65 235

1,217 960 805 523 477 741 - 18 14 98

   Note:   Unknown = Unknown/Lunar calendar

Source:   Department of Provincial Administration,  Ministry of Interior

 

ตาราง 1.4 เนอ้ื ที่ ระยะทางจากอำเภอถงึ จังหวัด และเขตการปกครอง เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2560
Table 1.4 Area, Distance from District to Province and Administration Zone by Di

ระยะทางจาก
อำเภอ อำเภอถงึ จังหวดั (กม.)

Distance เทศบาลนคร เทศบาลเมอื ง เทศ
City Town Su
เน้ือที่ (ตร.กม.) from district to mu
municipality municipality
Area (Sq.km.) province (Km.) - 1
- 1
รวมยอด 4,762.36 276 - -
- -
อำเภอเมืองปราจีนบรุ ี 451.90 12 - -
- -
อำเภอกบนิ ทรบ์ ุรี 1,309.28 63 - -
- -
อำเภอนาดี 1,198.09 78

อำเภอบ้านสรา้ ง 361.21 31

อำเภอประจนั ตคาม 904.01 31

อำเภอศรมี หาโพธิ 407.05 32

อำเภอศรีมโหสถ 130.83 29

    ทีม่ า:   ทีท่ ำการปกครองจังหวดั  ปราจีนบรุ ี
Source:   Chaiyapum Provincial Administration Office

0
istrict: 2017

เขตการปกครอง
Administration zone

องคก์ ารบรหิ าร District
สว่ นตำบล
ศบาลตำบล Subdistrict ตำบล หมบู่ ้าน Total Demographic,Population and Housing Statistics 9
ubdistrict Subdistrict Village Mueang Prachin Buri District
unicipality administration Kabin Buri District
organization 65 708 Na Di District
12 13 144 Ban Sang District
2 56 14 193 Prachantakham District
3 11 6 63 Si Maha Phot District
1 14 9 88 Si Mahosot District
1 6 9 106
2 7 10 90
2 8 4 24
1 7
3

 

ตาราง 1.5 จำนวนและอัตราเกดิ มชี พี การตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2556 - 2560
Table 1.5 Number and Rate of Live births, Death, Infant Mortality and Maternal Mortality:

จำนวน Number

ปี ตาย ทารกตาย มารดาตาย
เกดิ มีชีพ Death Infant mortatity Maternal
Live births mortality
18,104 159
รวมยอด 27,272 3,594 42 -
2556 5,301 3,576 34 -
2557 5,666 3,648 30 -
2558 5,428 3,648 27 -
2559 5,428 3,638 26 -
2560 5,449 -

   หมายเหต:ุ   (1)  อัตราเกิดและตายตอ่ ประชากร 1,000 คน

                 (2)  อัตราทารกตายต่อการเกดิ มีชีพ 1,000 คน

                 (3)  อตั รามารดาตายตอ่ การเกิดมชี ีพ 100,000 คน

         ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวดั  ปราจีนบรุ ี

: 2013 - 2017 10 สถติ ปิ ระชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

อตั รา Rate

มารดาตาย(3) Year

เกดิ (1) ตาย(1) ทารกตาย(2) Maternal Total
2013
Crude birth Crude death Infant mortatity mortality 2014
2015
----- 2016
2017
- 11.16 7.56 7.92 -

- 11.90 7.20 6.00 0.06

- 10.70 6.70 5.80 -

- 9.20 7.70 7.20 -

- 11.20 7.50 4.70 -

  Note:  (1)  Crude birth and death rate per 1,000

            (2)  Infant mortality rate per 1,000 livebirths.

            (3)  Maternal mortlity rate per 100,000 livebirths.

Source: Prachinburi Provincial Health Office

 

ตาราง 1.6 การเกิด การตาย การย้ายเข้า และการยา้ ยออก จำแนกตามเพศ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2560
Table 1.6 Births, Deaths, Registered-In and Registered-Out by Sex and District: 2017

การเกิด การตาย
Deaths
อำเภอ Births ชาย หญิง รวม
รวม ชาย หญิง รวม Male Female Total
23,335
Total Male Female Total 2,110 1,585 6,013
891 695 6,027
   รวมยอด 5,597 2,871 2,726 3,695 624 484 2,338
136 99 1,096
อำเภอเมอื งปราจนี บุรี 3,346 1,721 1,625 1,586 79 52 2,110
113 97 4,821
อำเภอกบินทรบ์ รุ ี 1,591 817 774 1,108 203 119
64 39 930
อำเภอนาดี 165 87 78 235

อำเภอบา้ นสรา้ ง 44 24 20 131

อำเภอประจนั ตคาม 131 73 58 210

อำเภอศรีมหาโพธิ 263 118 145 322

อำเภอศรีมโหสถ 57 31 26 103

ทม่ี า: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

การย้ายเข้า การย้ายออก District
Registered - in Registered - out
รวม ชาย หญิง    Total
ชาย หญงิ Total Male Female Mueang Prachin Buri District
Male Female 22,458 12,423 10,035 Kabin Buri District
5 12,902 10,433 8,461 5,324 3,137 Na Di District
3 3,967 2,046 5,989 3,036 2,953 Ban Sang District
7 3,080 2,947 1,817 916 901 Prachantakham District
8 1,250 1,088 896 465 431 Si Maha Phot District
6 586 510 1,574 808 766 Si Mahosot District
0 1,100 1,010 3,048 1,533 1,515
1 2,456 2,365 673 341 332
0 463 467

Demographic,Population and Housing Statistics 11

 

ตาราง 1.7 จำนวนและอัตราการสมรส และหย่ารา้ ง พ.ศ. 2551 - 2560
Table 1.7 Number and Crude Marriage and Divorce Rate: 2008 - 2017

ปี จำนวน Number

2551 สมรส Marriage หยา่ Divorce
2552
2553 2,717 987
2554 2,836 1,077
2555 2,541 964
2556 2,752 1,008
2557 2,560 1,045
2558 2,538 1,021
2559 2,576 1,143
2560 2,556 1,227
2,678 1,288
   หมายเหต:ุ   (1)  อัตราการสมรสตอ่ ประชากร 1,000 คน 2,938 1,272

                  (2)  อตั ราการหยา่ ร้างตอ่ ประชากร 1,000 คน

              ทม่ี า: ท่ที ำการปกครองจงั หวดั  ปราจนี บุรี

อตั รา Rate Year 12 สถติ ปิ ระชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
การสมรส Crude Marriage (1) การหยา่ รา้ ง Crude Divorce (2)
2008
0.01 0.00 2009
0.01 0.00 2010
0.01 0.00 2011
0.01 0.00 2012
0.01 0.00 2013
0.01 0.00 2014
0.01 0.00 2015
0.01 0.00 2016
0.01 0.00 2017
0.01 0.00

           Note:  (1)  Crude marriage rate per 1,000 populations.

                     (2)  Crude divorce rate per 1,000 populations.

        Source:  Prachinburi Provincial Administration Office

 

ตาราง 1.8 การจดทะเบยี นสมรส และหย่า เปน็ รายอำเภอ พ.ศ. 2556 - 2560
Table 1.8 Couple with Marriage and Divorce Certificate by District: 2013 - 2017

อำเภอ สมรส 2559 2560 25
2556 2557 Marriage (2016) (2017) (2

(2013) (2014) 2558 2,678 2,938
(2015) 529 566
รวมยอด 2,538 2,576 702 736
2,556 328 370
อำเภอเมอื งปราจนี บรุ ี 516 493 518 131 121
710 270 290
อำเภอกบนิ ทร์บุรี 637 619 317 596 708
135 122 147
อำเภอนาดี 338 329 244
519
อำเภอบา้ นสร้าง 92 85 113

อำเภอประจนั ตคาม 231 251

อำเภอศรีมหาโพธิ 628 704

อำเภอศรมี โหสถ 96 95

    ท่มี า:   ทที่ ำการปกครองจงั หวัด ปราจนี บรุ ี
Source:   Prachinburi Provincial Administration Office

556 2557 หยา่ 2559 2560 District
2013) (2014) Divorce (2016) (2017)
Total
1,021 1,143 2558 1,288 1,272 Mueang Prachin Buri District
171 265 (2015) 302 250 Kabin Buri District
267 288 301 312 Na Di District
131 153 1,227 157 159 Ban Sang District
35 34 229 42 47 Prachantakham District
105 89 336 116 110 Si Maha Phot District
267 271 138 315 346 Si Mahosot District
45 43 48 55 48
114
309
53

Demographic,Population and Housing Statistics 13


Click to View FlipBook Version