The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by destinyza0287, 2021-02-06 19:45:29

adadada

adadada

Focoocadl

Focoocdal

สารบญั ผจู ัดทำ
นายชัชวาล ศกั ดิแ์ สงวิจติ ร
1. อาหารพ้ืนเมอื ง
2. ขาวแช นักศกึ ษามหาวิทยายลยั รายชมงคลพระนครเทเวส
3. อาหารแปลกทั่วโลก
5. 5 อนั ดับเมนอู รอ ยทว่ั โลก
6. อาหารประเทศมาเลเซยี
7. อาหารประเทศฟลปิ ปน
8. อาหารประเทศอติ าลี
9. อาหารประเทศฝรั่งเศษ
10. วนั อาหารโลกคอื อะไร
11. 5 อาหารไทยอันดบั โลก
12. อาหารประเทศอินเดยีอาหารพื้นเมือง

อาหารพื้นบาน หมายถึง อาหารที่ประชาชนบริโภค
อยใู นชวี ติ ประจำวนั และบรโิ ภคในโอกาสตา งๆโดยอาศยั
เครื่องปรุง วัสดุที่นำมาประกอบอาหารจากแหลงตางๆ
ทง้ั จากแหลง ธรรมชาตทิ แ่ี วดลอ มอยู ดว ยการเกบ็ ของปา
การลาสัตว การจับสัตวน้ำและจากการผลิตขึ้นมาเอง
เชน การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว หรือจากการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนโดยมีกรรมวิธีทำเปนเอกลักษณรวมทั้ง
รสชาตทิ เี่ ปน เฉพาะถิ่นแตกตางกันไป

1 Focoocadl

THAILAND

คขวาา มวเปนแมชา

อาหารพืน้ เมอื งประเทศไทย

ขา วแช เปน ชอ่ื อาหารชนดิ หนง่ึ มขี า วสกุ ขดั แชน ำ้ เยน็
ซึ่งมักเปนน้ำดอกไม แลวกินกบั เคร่อื งกับขา วตา ง ๆ
เชนลูกกะป พรกิ หยวกสอดไส เน้ือเค็มฝอยผัดหวาน
หัวหอมสอดไสผักกาดเค็มผัดหวาน ปลาแหง
และเครื่องผัดหวานตาง ๆ

วตั ถดุ บิ

1. ลูกกะป ประกอบดวยปลาชอนยาง, ตะไคร
2. หอมแดงยัดไส
3. พริกหยวกสอดไส
4. หมูฝอย หรือ เนื้อฝอย
5. ไชโปผัดไข
6. ผักสด

2 Focoocadl

อาหารแปลกท่วั โลก
( Strange foods )

มัคทคั (Muktuk)

เปนเมนูที่สุดแปลก แตในประเทศกรีนแลนด
รับประทานกันมาตั้งแตยุคน้ำแข็ง โดยชาวอินุต
โดยเรอ่ื งเมนนู ว้ี า “มคั ทคั “ โดยเนอ้ื นเ้ี ปน เนอ้ื ของ
ปลาวาฬโดยเอามาสวนที่เนื้อติดกับหนังเทานั้น
นิยมนำมารับประทานกันแบบดิบๆ แตบางครั้ง
กจ็ ะนำมาหน่ั เปน สเ่ี หลย่ี มลกู เตา ชบุ เกรด็ ขนมปง
แลว กน็ ำไปทอด ทานคกู บั ซอสถว่ั เหลอื ง

ทอเกบ็ น้ำอสุจิปลา 3 Focoocadl

(Shirako)

เปน หนง่ึ เมนทู ส่ี ดุ แสนพสิ ดาร ของประเทศญี่ปุน
โดยมีหนาตาเหมือนกับสมองของมนุษยเราเลย
นน้ั กค็ อื ทอ เกบ็ นำ้ อสจุ ขิ องปลา ทเ่ี ราไดย นิ แลว
ถึงกับไมอยากกินกันเลยทีเดียว วิธีทำโดยมาก
จะนำมาจากปลาค็อด เปนปลาที่อยูทะเลน้ำลึก
มหาสมุทรแปซิฟก เปนปลาตะกูลกาดิเด
สามารถเสิรฟไดหลายแบบ ทั้งผัด ทอด
Click to View FlipBook Version
Previous Book
Սրբազան ավազակավորջը - Լեո Տաքսին
Next Book
TEST