The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by soonteen3, 2019-12-13 09:53:39

แฟ้มสะสมผลงาน วิชา ศิลปะไทย

แฟ้มสะสมผลงาน ศิลปะไทย

แฟ้มสะสมผลงาน

รหสั วิชา 2300-1006 วชิ า ศิลปะไทย

ผ้จู ดั ทา

นายกมั ปนาท ฉลาดเลิศ ปวช.2/13 เลขท่ี 3

เสนอ
อาจารย์ เดชา ม่ิงระกูล
ประจาปี การศึกษาท่ี 2 ปี การศึกษา 2562
วิทยาลยั เทคโนโลยกี ารจดั การเพชรเกษม

ชอื่ ผลงาน บวั หลวง

ผลงานน้ีทาในโปรแกรม Photoshop ใชห้ ลกั การดราฟ
(การเขยี นลอกลายเสน้ ) งานน้จี ะมรี ูปดอกบวั อยู่ 3 ชนิดดว้ ยกนั ไดแ้ ก่ บวั
หลวง บวั สตั ตบงกช และ บวั สตั ตบุษย์

ชอ่ื ผลงาน กะจงั ตาออ้ ย

ผลงานน้ีทาโปรแกรม Photoshop ใชว้ ธิ กี ารดราฟรูป (การเขยี นลอก
ลายเสน้ ) ลกั ษณะของผลงานจะคลา้ ยๆดอกบวั

ชอื่ ผลงาน แขง้ สงิ ห์

ผลงานน้ีทาโปรแกรม Photoshop ใชว้ ธิ กี ารดราฟรูป (การเขียนลอก
ลายเสน้ ) ลกั ษณะคลา้ ยแขง้ สงิ ห์ สงิ หใ์ นวรรณคดี

ชอ่ื ผลงาน กะจงั ใบเทศ

ผลงานน้ีทาโปรแกรม Photoshop ใชว้ ธิ กี ารดราฟรูป (การเขียนลอก
ลายเสน้ ) ลกั ษณะคลา้ ย กะจงั ตาออ้ ย

ชอ่ื ผลงาน กะจงั ปฏญิ าณ

ผลงานน้ีทาโปรแกรม Photoshop ใชว้ ธิ กี ารดราฟรูป (การเขยี นลอก
ลายเสน้ ) มีความผสมผสานกบั กะจงั ตาออ้ ย

ชอ่ื ผลงาน พุ่มขา้ วบณิ ฑ์

ผลงานน้ีทาโปรแกรม Photoshop ใชว้ ธิ ีการดราฟรูป (การเขียนลอก
ลายเสน้ )

ชอ่ื ผลงาน ประจายาม

ผลงานน้ีทาโปรแกรม Photoshop ใชว้ ธิ ีการดราฟรูป (การเขียนลอก
ลายเสน้ ) ลกั ษณะคลา้ ย ดอกไม้

ชอ่ื ผลงาน กระหนกทงั้ 4 แบบ

ผลงานน้ีทาโปรแกรม Photoshop ใชว้ ธิ ีการดราฟรูป (การเขยี นลอกลายเสน้ )

ชอ่ื ผลงาน ช่อหางโต

ผลงานน้ีทาโปรแกรม Photoshop ใชว้ ธิ กี ารดราฟรูป (การเขยี นลอก
ลายเสน้ ) ลกั ษณะคลา้ ย หางของนกยงู

ชอ่ื ผลงาน ยอดเถาลาย

ผลงานน้ีทาโปรแกรม Photoshop ใชว้ ธิ กี ารดราฟรูป (การเขยี นลอกลายเสน้ )

ชอ่ื ผลงาน สงิ ห์

ผลงานน้ีทาโปรแกรม Photoshop ใชว้ ธิ กี ารดราฟรูป (การเขยี นลอก
ลายเสน้ ) ลกั ษณะ จะเป็นสงิ หท์ งั้ ตวั ภายในตวั จะมกี ารรวมลายไทยตา่ งๆมา
เสริม


Click to View FlipBook Version