The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สาระสำคัญหนังสือซีไรต์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narumon jaika, 2019-11-25 21:29:03

สาระสำคัญหนังสือซีไรต์

สาระสำคัญหนังสือซีไรต์

สาระสาคญั หนงั สอื ซไี รต์
(รางวลั วรรณกรรมสรา้ งสรรคย์ อดเยย่ี มแหง้ อาเซยี น)

สารบญั หนา้

เรอ่ื ง 1
1
ลกู อีสาน 2
เพียงความเคลือ่ นไหว 2
ขนุ ทองเจา้ จะกลบั เมอ่ื ฟ้าสาง 3
คาพิพากษา 3
นาฏกรรมบนลานกวา้ ง 4
ซอยเดียวกัน 4
ปนู ปดิ ทอง 5
ปณธิ านกวี 5
กอ่ กองทราย 6
ตลิง่ สงู ซงุ หนกั 6
ใบไม้ที่หายไป 7
อัญมณแี ห่งชวี ิต 7
เจ้าจนั ท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน 8
มอื นน้ั สีขาว 8
ครอบครวั กลางถนน 9
เวลา 9
มา้ ก้านกลว้ ย 10
แผ่นดนิ อ่ืน 10
ประชาธปิ ไตยบนเส้นขนาน 11
ในเวลา 11
ส่ิงมชี ีวติ ทเี่ รียกวา่ คน 12
อมตะ 12
บ้านเกา่ 13
ความนา่ จะเปน็ 13
ชา่ งสาราญ 14
แมน่ ้าราลึก 14
เจ้าหงิญ 15
ความสุขของกะทิ 15
โลกในดวงตาขา้ พเจ้า
เราหลงลมื อะไรบางอย่าง

สารบญั (ตอ่ ) หนา้

เรอ่ื ง 16
16
ลบั แล,แกง่ คอย 17
ไม่มีหญงิ สาวในบทกวี 17
แดดเช้าร้อนเกินกวา่ จะนงั่ จบิ กาแฟ 18
คนแคระ 18
หัวใจหอ้ งทห่ี ้า 19
อสรพิษและเรื่องอืน่ ๆ 19
ไสเ้ ดือนตาบอดในเขาวงกต 20
นครคนนอก 20
สิงโตนอกคอก
พุทธศักราชอศั ดง กับทรงจาของทรงจา ของแมวกหุ ลาบดา

1

ลกู อสี าน

2522

เพยี งความเคล่ือนไหว

2523

2

ขุนทองเจ้าจะกลบั เมอ่ื ฟา้ สาง
2524

คาพพิ ากษา
2525

3

นาฏกรรมบนลานกวา้ ง
2526

ซอยเดยี วกัน

2527

4

ปูนปดิ ทอง
2528

ปณิธานกวี
2529

ก่อกองทราย 5
2530

ตล่งิ สูงซุงหนกั
2531

6

ใบไม้ทีห่ ายไป
2532

อญั มณีแห่งชวี ติ

2533

7

เจ้าจนั ท์ผมหอม นิราศพระธาตอุ ินทรแ์ ขวน
2534

มอื นนั้ สขี าว
2535

8

ครอบครวั กลางถนน
2536

เวลา
2537

9

มา้ ก้านกล้วย
2538

แผ่นดินอ่นื
2539

10

ประชาธิปไตยบนเสน้ ขนาน
2540

ในเวลา

2541

11

ส่งิ มีชวี ิตท่เี รยี กวา่ คน
2542

อมตะ

2543

12

ความนา่ จะเปน็
2545

13

แม่น้าราลึก
2547

14

เจา้ หงิญ
2548

ความสขุ ของกะทิ

2549

15

โลกในดวงตาขา้ พเจา้

2550

เราหลงลมื อะไรบางอย่าง
2551

16

ลับแล, แกง่ คอย

2552

ไม่มหี ญิงสาวในบทกวี
2553

17

แดดเช้ารอ้ นเกนิ กว่าจะน่งั จิบกาแฟ

2554

คนแคระ

2555

18

หวั ใจห้องท่ีห้า

2556

อสรพิษและเรื่องอ่ืนๆ
2557

19

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

2558

นครคนนอก
2559

20

สิงโตนอกคอก
2560

พทุ ธศกั ราชอสั ดงกบั ทรงจา
ของทรงจาของแมวกหุ ลาบดา

2561


Click to View FlipBook Version