The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือห้องสมุด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narumon jaika, 2019-11-24 21:17:01

คู่มือห้องสมุด

คู่มือห้องสมุด

สารบญั หนา้

เรือ่ ง 1
2
โครงสรา้ งการบริหารงานห้องสมดุ 3
ยวุ บรรณารกั ษส์ ่งเสรมิ การอ่าน 7
ขอบข่ายงานหอ้ งสมุด 8
ขอ้ มลู เกยี่ วกับหอ้ งสมดุ 8
บริการของห้องสมดุ 9
กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่าน 9
ระเบียบการใช้หอ้ งสมดุ 10
ระเบียบการใชห้ อ้ งอินเทอร์เน็ต 10
ระเบียบการยืม – คืนหนังสือ 11
แนะนาหนงั สือใหมด่ ้วยควิ อาร์โค้ด 12
แบบประเมนิ ความพงึ พอใจการใชห้ ้องสมดุ 13
แบบสารวจความตอ้ งการทรัพยากรสารสนเทศ 14
สถิตกิ ารเขา้ ใชห้ อ้ งสมดุ ปีการศึกษา 2561 15 - 23
สถิตกิ ารเข้าใช้หอ้ งอินเทอรเ์ น็ต ปกี ารศึกษา 2561
สถติ ิการยืม – คืนหนงั สือ ปีการศึกษา 2561

1

โครงสรา้ งการบรหิ ารงานหอ้ งสมุด

นายไพชยนต์ ศรีมว่ ง
ผูอ้ านวยการโรงเรยี น

นายวเิ ชยี ร ยอดนิล
รองผู้อานวยการโรงเรียน

นางนฤมล ใจกลา้
หัวหน้างานห้องสมุด

นางนฤมล ใจกลา้ นางสาวปาริชาติ ถมยา นายสรุ ศักดิ์ โพธิบ์ ัลลังค์ นายปรญิ ญา วิชัย

บรรณารกั ษ์ เจา้ หนา้ ทหี่ อ้ งสมดุ เจ้าหนา้ ทีห่ อ้ งคอมพิวเตอร์ เจ้าหนา้ ที่ห้องคอมพิวเตอร์

2

ยุวบรรณารักษ์สง่ เสรมิ การอ่าน

นางนฤมล ใจกลา้
บรรณารกั ษ์

เดก็ หญงิ พาฝัน รตั นพันธ์ เดก็ หญิงนภัสสร ดาษดา เดก็ หญิงศริ ริ ตั น์ นาคช่นื
ยุวบรรณารกั ษ์ ยวุ บรรณารกั ษ์ ยวุ บรรณารกั ษ์

นางสาวชตุ ิกาญจน์ สิงห์หะ นางสาวรจุ กิ านต์ สุวรรณพานชิ นางสาวกญั ญารัตน์ ปานทิพย์
ยุวบรรณารกั ษ์ ยวุ บรรณารกั ษ์ ยุวบรรณารักษ์

เพจห้องสมดุ โรงเรียนวัชรวิทยา

3

ขอบขา่ ยงานห้องสมดุ

หัวหนา้ งานห้องสมุด

นางนฤมล ใจกล้า

มีหน้าท่ีและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. เปน็ หัวหนา้ งานหอ้ งสมุด
2. วางแผนงาน/โครงการ เพ่อื ขออนุมตั แิ ผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
3. จัดการงานหอ้ งสมุดให้มีประสิทธภิ าพ
4. นาเทคโนโลยมี าใช้ในระบบยืม-คืน และการให้บรกิ าร
5. จดั หาหนังสอื ให้เป็นไปตามความต้องการของครู นักเรียนและเปน็ ไปตามนโยบายของโรงเรียน
6. จัดกิจกรรมสง่ เสริมการอ่าน
7. จัดตกแตง่ ห้องสมุดและจดั มุมหนังสือ
8. เกบ็ สถิตขิ องห้องสมุด
9. ปฏบิ ตั ิการสอนนกั เรยี นในกจิ กรรมชุมนุมห้องสมุด
10. ควบคุมดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตในการสบื คน้ ขอ้ มูลในห้องสมุด
11. ประเมนิ ผลการปฏบิ ัตงิ านตามแผนงาน/โครงการ และรายงานผอู้ านวยการรบั ทราบ
12. ปฏิบัตหิ น้าท่อี ืน่ ๆ ทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย

บรรณารกั ษห์ อ้ งสมุด นางนฤมล ใจกลา้

มหี น้าท่ีและรับผดิ ชอบงาน ดงั นี้
1. งานห้องสมดุ
- เปิดให้บริการ วนั จนั ทร์-วันศกุ ร์
- เปิดเวลา 07.00 น. – 17.00 น.
- ปิดวันเสาร-์ อาทติ ย์ และวนั หยดุ นกั ขัตฤกษ์
- ดแู ลความเป็นระเบยี บเรยี บรอ้ ยของห้องสมดุ
- จดั โต๊ะ เกา้ อ้ี จัดเรยี งหนังสือขน้ึ ช้ัน หมวด 600 – Ent 900
2. จดั ทาระบบหม่หู นังสือ บตั รรายการให้เป็นระบบ
- ลงทะเบยี นรับหนังสอื ใหม่
- ให้เลขหมู่หนังสือ
- ลงรบั หนังสือพมิ พ์
- นาหนังสอื พมิ พ์ขน้ึ ชั้น

4

3. นาเทคโนโลยมี าใช้ในระบบยืม-คืน และการให้บริการ
- ใหบ้ ริการ ยืม-คนื เวลา 07.00 น. – 16.30 น.
- ให้บริการตอบคาถามและใหค้ วามช่วยเหลือนักเรยี น/ครู ในการค้นหาหนงั สือ
- ใหบ้ ริการจองหนังสือ
- ทวงหนังสอื ถา้ หากนักเรยี น/ครู ยงั ไม่นาหนงั สือมาคืน
- ใหบ้ รกิ าร CD, VCD, DVD ความรู้ตา่ ง ๆ

4. ดแู ลจัดหาหนงั สือให้เป็นไปตามความต้องการของนกั เรียน ครู และเปน็ ไปตามนโยบายของโรงเรยี น
- สารวจความตอ้ งการหนงั สือจากนักเรยี น/ครูแต่ละกลมุ่ สาระการเรียนรู้
- เลือกหนงั สอื จากรายการหนังสอื /สัง่ ซอื้ หนังสือ

5. จัดกิจกรรมส่งเสรมิ การอ่าน
- กิจกรรม “ยอดนกั อา่ น”
- กจิ กรรม “ปจุ ฉา-วิสัชนา”
- กจิ กรรม “สปั ดาหห์ ้องสมุด”
- กิจกรรม “ซุ้ม/ตน้ ไม้” พดู ได้
- กิจกรรม “แนะนาหนงั สือใหม่”
- กจิ กรรม “จดั ปา้ ยนิเทศวันสาคญั ”
- กจิ กรรม “แนะนาหนงั สือดี... ที่นา่ อ่าน”
- กจิ กรรม “จัดปา้ ยนิเทศ เรอื่ งดี ๆ ทนี่ า่ รู้”
- กิจกรรม “มุม ส่งเสริมการอ่านในหอ้ งสมดุ ”
- กิจกรรม “ส่งเสรมิ การอ่านโดยหนงั สือส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรม “ส่งเสริมการอ่านโดยหนังสอื พิมพ์และนิตยสาร”

6. ดแู ลจดั การซ่อมแซมหนังสอื ท่ีขาดชารดุ
- คดั แยกหนังสือท่ีชารดุ และหนังสือเก่า
- ซ่อมแซมหนังสอื ทช่ี ารุดและเกา่
- จัดซ้อื วสั ด/ุ อปุ กรณ์ในการดูแลรักษา และซอ่ มแซมหนังสือ

7. จดั รวบรวมเยบ็ เล่มและเข้าเล่มนติ ยสาร
- เยบ็ เล่มนติ ยสาร
- คดั แยกนติ ยสารใหม/่ เก่า

8. จดั การตกแตง่ หอ้ งสมดุ และจัดมุมหนังสือ
- จดั มุมให้บริการสาหรบั ครู
- จัดมุมหนงั สอื อ้างอิง
- จดั มมุ หนงั สอื ซีไรต์
- จัดมมุ หนงั สอื เกย่ี วกับ “พอ่ ”
- จัดมุมนิตยสารปจั จุบนั -นติ ยสารล่วงเวลา

9. เกบ็ สถติ กิ ารใช้ห้องสมุด วิเคราะหข์ ้อมูล และนาข้อมลู มาใช้ประโยชน์
- รวบรวมและสรปุ สถติ ิ การเข้าใช้บรกิ ารห้องสมุด
- รวบรวมและสรุปสถติ ิ การใช้บรกิ าร ยมื -คนื หนงั สือ

5

10. ใหบ้ รกิ ารสารสนเทศ
- ให้บรกิ ารสืบคน้ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ใหบ้ ริการการเขา้ ใช้ห้องอินเทอรเ์ น็ต ตั้งแต่เวลา 07.30น. – 12.00 น.

11. ปฏบิ ัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีไดร้ บั มอบหมาย

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
นางสาวปารชิ าติ ถมยา

มีหนา้ ท่ีและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. เจ้าหน้าทห่ี อ้ งสมุด
- เปิดให้บริการ วนั จันทร์-วนั ศุกร์
- เปดิ เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
- ปิดวันเสาร-์ อาทิตย์ และวนั หยุดนักขัตฤกษ์
- ดแู ลความเป็นระเบยี บเรยี บร้อยของหอ้ งสมดุ
- จดั โต๊ะ เกา้ อ้ี จัดเรียงหนงั สือข้ึนชน้ั หมวด 600 - Ent 900
2. จดั ทาระบบหมหู่ นังสือ บัตรรายการให้เปน็ ระบบ
- ลงทะเบยี นรับหนังสือใหม่
- ใหเ้ ลขหมูห่ นังสือ
- ลงรบั หนังสือพิมพ์
- นาหนงั สอื พมิ พข์ ึน้ ชน้ั
3. นาเทคโนโลยีมาใชใ้ นระบบยืม-คืน และการให้บรกิ าร
- ใหบ้ ริการ ยมื -คนื เวลา 07.00 น. – 16.30 น.
- ใหบ้ รกิ ารตอบคาถามและให้ความชว่ ยเหลอื นกั เรยี น/ครู ในการค้นหาหนงั สือ
- ให้บรกิ ารจองหนงั สือ
- ทวงหนงั สือ ถ้าหากนักเรยี น/ครู ยงั ไมน่ าหนงั สือมาคืน
- ให้บรกิ าร CD, VCD, DVD ความรตู้ า่ ง ๆ
4. ดูแลในการจดั หาหนังสือใหเ้ ป็นไปตามความต้องการของนักเรยี น ครู และเป็นไปตามนโยบายของ
โรงเรยี น
- สารวจความตอ้ งการหนงั สือจากนกั เรยี น/ครูแตล่ ะกลุ่มสาระการเรียนรู้
- เลือกหนงั สอื จากรายการหนังสือ/สงั่ ซื้อหนังสอื
5. จัดกจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
- กิจกรรม “ยอดนกั อ่าน”
- กิจกรรม “ปจุ ฉา-วสิ ชั นา”
- กิจกรรม “สปั ดาหห์ ้องสมดุ ”
- กิจกรรม “ซมุ้ /ตน้ ไม้” พูดได้
- กจิ กรรม “แนะนาหนงั สือใหม่”
- กจิ กรรม “จัดปา้ ยนเิ ทศวนั สาคัญ”
- กจิ กรรม “แนะนาหนงั สอื ด.ี .. ทน่ี า่ อ่าน”
- กิจกรรม “จดั ป้ายนิเทศ เร่ืองดี ๆ ท่นี า่ รู้”
- กิจกรรม “มมุ สง่ เสรมิ การอ่านในหอ้ งสมดุ ”

6

- กิจกรรม “ส่งเสรมิ การอา่ นโดยหนังสอื ส่งเสริมการอา่ น”
- กิจกรรม “ส่งเสรมิ การอา่ นโดยหนังสอื พิมพ์และนิตยสาร”
6. ดแู ลจัดการซ่อมแซมหนังสอื ท่ีขาดชารุด
- คัดแยกหนังสือที่ชารดุ และหนงั สือเก่า
- ซ่อมแซมหนงั สือท่ชี ารุดและเกา่
- จดั ซอื้ วัสดุ/อุปกรณ์ในการดูแลรกั ษา และซอ่ มแซมหนังสอื
7. จดั รวบรวมเยบ็ เล่มและเขา้ เล่มนิตยสาร
- เยบ็ เล่มนติ ยสาร และคัดแยกนิตยสารใหม่/เกา่
8. จดั การตกแตง่ ห้องสมุดและจัดมุมหนงั สอื
- จัดมมุ หนงั สือเยาวชน
- จัดมุมแนะนาหนังสอื ใหม่
- จดั มมุ หนงั สือเกยี่ วกับ “พระเทพฯ”
- จัดมุมหนังสือภาษาองั กฤษ
- จัดมมุ หนังสอื นวนิยาย
- จัดบรรยากาศห้องสมดุ ให้มีความนา่ สนใจ/ประทับใจผเู้ ข้าใช้บรกิ าร
9. เก็บสถิติการใชห้ อ้ งสมดุ วิเคราะห์ข้อมลู และนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์
- รวบรวมและสรปุ สถติ ิ การเข้าใชบ้ รกิ ารห้องสมุด
- รวบรวมและสรปุ สถติ ิ การใช้บริการ ยืม-คืน หนงั สอื
10. ให้บรกิ ารสารสนเทศ
- ใหบ้ รกิ ารสบื คน้ ข้อมลู ทางอินเทอรเ์ น็ต
- ใหบ้ ริการการเขา้ ใชห้ ้องอนิ เทอร์เน็ต ตั้งแตเ่ วลา 12.00 น. – 17.00 น.
11. ปฏบิ ตั หิ นา้ ทีอ่ ื่น ๆ ท่ีไดร้ ับมอบหมาย

7

อาคารห้องสมดุ ขนาด 4 ห้องเรียน บริเวณชั้นลา่ งอาคารเรียน 3

ครุภัณฑท์ ีห่ อ้ งสมดุ มี

โต๊ะอ่านหนังสือ จานวน 26 ตวั

เกา้ อน้ี งั่ อา่ นหนังสือ จานวน 122 ตวั

ชัน้ หนงั สือ จานวน 30 ชั้น

ชนั้ วารสาร จานวน 2 ชน้ั

ท่ีวางหนงั สือพิมพ์ จานวน 1 ที่

เคาน์เตอร์รับ – จ่าย จานวน 1 ที่

โตะ๊ เกา้ อ้บี รรณารักษแ์ ละเจา้ หนา้ ที่ จานวน 3 ชดุ

ป้ายนิทรรศการ จานวน 2 ปา้ ย

ต้นู ิทรรศการ จานวน 1 ตู้

ชน้ั กระจก จานวน 1 ชดุ

เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ จานวน 24 เครอ่ื ง

ครภุ ณั ฑซ์ ่อมหนงั สือ

สว่าน จานวน 1 ตวั

เครอื่ งอดั หนงั สอื จานวน 1 เครื่อง

จานวนส่ิงพิมพท์ ่ีมีอยู่ในหอ้ งสมุดขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เม.ย. 62)

หนังสอื จานวน 30,037 เล่ม

วารสาร จานวน 348 ฉบับ

วารสารบอกรบั จานวน 16 ฉบับ

วารสารได้เปล่า จานวน 447 ฉบบั

หนังสอื พมิ พบ์ อกรับวนั ละ จานวน 7 ช่อื รวม 10 ฉบบั

8

1. บรกิ ารยมื – คืน
2. บริการตอบคาถามเพ่ือการคน้ คว้า
3. บรกิ ารสบื ค้นทางอินเทอร์เนต็
4. บริการจองหนงั สือ
5. บริการสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (CD, VCD, DVD ความรตู้ า่ ง ๆ)
6. บรกิ ารรายช่อื เวบ็ ไซต์ ความรูต้ ่าง ๆ
7. บรกิ ารแนะนาหนงั สือใหม่
8. บริการหนงั สอื ซีไรต์
9. บริการหนงั สอื เกยี่ วกับพ่อ
10. บริการหนังสือดี 100 เรื่องท่ีคนไทยควรอ่าน

1. กิจกรรม “ยอดนักอา่ น”
2. กิจกรรม “ปจุ ฉา – วิสชั นา”
3. กิจกรรม “สปั ดาหห์ ้องสมุด”
4. กิจกรรม “ซ้มุ /ตน้ ไม้” พูดได้
5. กจิ กรรม “แนะนาหนงั สือใหม่”
6. กิจกรรม “จัดป้ายนเิ ทศวนั สาคญั ”
7. กจิ กรรม “แนะนาหนงั สือดี...ท่นี า่ อ่าน”
8. กจิ กรรม “จดั ป้ายนิเทศ เรื่องดี ๆ น่ารู้”
9. กิจกรรม “มุมสง่ เสรมิ การอ่านในห้องสมดุ ”
10. กจิ กรรม “สง่ เสรมิ การอ่านโดยหนังสือส่งเสริมการอ่าน”
11. กิจกรรม “ส่งเสรมิ การอ่านโดยหนังสือพิมพแ์ ละนิตยสาร”

9

1. แตง่ กายสภุ าพและปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบหอ้ งสมุด
2. กระเปา๋ นักเรยี นวางไวท้ ช่ี ั้นวางกระเป๋าก่อนเข้าห้องสมุดทุกคร้งั
3. หนังสอื อา้ งองิ วารสารและหนังสือพมิ พ์ให้ใชเ้ ฉพาะภายในห้องสมดุ เท่านน้ั
4. หา้ มส่งเสียงดังหรอื กระทาการใด ๆ รบกวนผอู้ ืน่
5. หา้ มนาอาหาร/เคร่ืองดื่ม เขา้ มารับประทานในห้องสมดุ
6. ใหน้ าหนังสือท่ีอ่านแล้วไปวางไวท้ ชี่ ้ันตามเดมิ
7. เมือ่ ลกุ จากเก้าอแ้ี ล้วใหน้ าเก้าอีส้ อดไวใ้ ตโ้ ต๊ะให้เหมือนเดิมและชว่ ยดงึ ผา้ คลมุ เกา้ อี้ให้ด้วย
8. ห้ามนาหนงั สือท่ีไม่ได้ยมื ออกนอกห้องสมุด
9. ในกรณที าหนังสือหายจะต้องแจง้ ใหเ้ จ้าหนา้ ที่ทราบและเสียคา่ ปรบั ตามราคาหนังสือ
10. ผใู้ ดกระทามิชอบ เช่น ตัด ฉีก ขโมยหนังสือ หรือวารสารจะถูกปรับเปน็ 10 เทา่ ของหนงั สอื

1. ใหน้ กั เรียนมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดเพื่อรับบตั รควิ ในการจองเคร่ืองคอมพวิ เตอร์
2. ลงชือ่ ทกุ ครงั้ ที่เข้าใชบ้ ริการห้องอินเทอรเ์ น็ต
3. นักเรยี นมีเวลาเขา้ ใช้เป็นเวลา 50 นาที/ครงั้
4. ห้ามนาอาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้ ไปในหอ้ งอินเทอร์เน็ต
5. ห้ามดาวน์โหลดภาพ/โปรแกรมใด ๆ ลงเคร่ือง
6. ถา้ ตอ้ งการบนั ทึกงาน (SAVE) งานใด ๆ ใหเ้ กบ็ ไวท้ ี่โฟลเ์ ดอร์ My Documents
7. หา้ มเลน่ เกมส์ และ Chat
8. ถ้ามปี ัญหาใด ๆ ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี
9. ถา้ นักเรยี นคนใดฝา่ ฝืนกฎ จะมีการลงโทษงดการเขา้ ใชเ้ วลา 1 ภาคเรียน

10

1. นักเรียนจะต้องนาบัตรประจาตวั นักเรียนมาดว้ ยทกุ ครงั้ ในการยมื หนังสือ
2. นกั เรยี นยมื หนังสอื ได้คนละ 3 เล่ม เป็นเวลา 7 วนั
3. หากเกนิ กาหนดนักเรียนจะตอ้ งเสยี ค่าปรับวนั ละ 1 บาท ต่อ 1 เล่ม ไมร่ วมเสาร์ – อาทิตย์
4. ในกรณที าหนังสือหาย จะตอ้ งแจ้งให้เจา้ หนา้ ที่ทราบและเสียค่าปรับตามราคาหนังสือ
5. การเปดิ บริการใหย้ ืม – คืนหนังสือ เวลา 07.00 – 17.00 น.

11

ขอความรว่ มมือ

ทาแบบประเมินการใชบ้ ริการดว้ ยคะ่

งานห้องสมุด โรงเรยี นวชั รวทิ ยา

12

ขอความร่วมมอื
ทาแบบสารวจความตอ้ งการทรัพยากร

สารสนเทศด้วยคะ่

งานห้องสมดุ โรงเรยี นวัชรวิทยา

13

สถติ กิ ารเขา้ ใช้หอ้ งสมุด ปีการศึกษา 2561
โรงเรยี นวัชรวทิ ยา อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

เดอื น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
พฤษภาคม 1269 1154 1085 980 995 1243
มิถุนายน 1939 1689 1717 1550 1740 1897
กรกฎาคม 1384 1220 1171 1160 1149 1361
สงิ หาคม 1932 1889 1771 1553 1788 1892
กันยายน 1270 1278 1226 1047 1224 1341
พฤศจิกายน 1558 1603 1239 1370 1482 1601
ธันวาคม 1115 1159 924 859 1004 1195
มกราคม 1247 1374 1263 1084 1303 1562
กุมภาพนั ธ์ 789 939 386 534 550 473
รวมท้ังปี (เฉลี่ย) 1389.22 1367.22 1198.00 1126.33 1248.33 1396.11

ส13ถ8ติ 9กิ .2า2รเข้า1ใช36ห้ 7้อ.2ง2สมุด (เฉลี่ยท้งั ปี) ปกี ารศึกษา 2561 1396.11

จานวนนักเรียน ่ีทเข้าใช้ (เฉลี่ย/ ีป) 1400.00 1198.00 1126.33 1248.33
1200.00
1000.00 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
800.00
600.00 ระดบั ชน้ั
400.00
200.00

0.00

14

สถิติการเข้าใชห้ อ้ งอนิ เทอรเ์ นต็ ปกี ารศกึ ษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อาเภอเมอื งกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

เดือน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
พฤษภาคม 3012 3128 3004 2481 2531 2183
มิถุนายน 2846 2920 2954 2394 2334 2129
กรกฎาคม 2711 2665 2598 2784 2640 2762
สงิ หาคม 5177 5287 5342 4574 4707 4386
กนั ยายน 2419 2448 2259 2467 2242 2277
พฤศจิกายน 4642 4645 4674 4641 4215 4413
ธันวาคม 3841 3568 3565 3073 3189 2707
มกราคม 5668 5406 5127 5817 5591 5351
กมุ ภาพนั ธ์
รวมทั้งปี (เฉล่ีย) 5064 4750 2759 4591 4312 2640
3931.11 3868.56 3586.89 3646.89 3529.00 3205.33

4000.00 สถิต3กิ 9า3ร1เ.ข1า้1ใช้ห3้อ8ง6อ8นิ.5เ6ทอร์เน35ต็ 86(.เ8ฉ9ลีย่ ทง้ั3ป64ี)6ป.8กี9ารศ3ึก5ษ2า9.020561 3205.33

จานวนนักเรียน ่ีทเข้าใ ้ช (เฉล่ีย/ ีป) 3500.00

3000.00

2500.00

2000.00

1500.00

1000.00

500.00

0.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับชั้น

15

สถติ กิ ารยมื หนงั สือ ประจาเดอื นมิถุนายน พ.ศ. 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อาเภอเมืองกาแพงเพชร จงั หวดั กาแพงเพชร

ลาดับ หมวดหนังสือ จานวน คร้ังทยี่ ืม (เลม่ ) ร้อยละ
1 000 ความรทู้ ัว่ ไป 541 2.90
2 100 ปรชั ญา 869 5.54
3 200 ศาสนา 862 5.49
4 300 สงั คมศาสตร์ 958 6.11
5 400 ภาษาศาสตร์ 1348 8.59
6 500 วทิ ยาศาสตรแ์ ละคณติ ศาสตร์ 1532 9.76
7 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยกุ ต์) 1064 6.78
8 700 ศลิ ปกรรม 1078 6.87
9 800 วรรณคดีและศลิ ปะการเขยี น 1288 8.21
10 900 ภูมศิ าสตร์ ประวัติศาสตร์ 1103 7.03
11 ENT เตรียมสอบ 2380 15.17
12 ย เยาวชน 1821 11.61
13 ร.ส. เร่ืองสั้น 1170 7.46
14 น นวนิยาย 1841 11.73
15 น.ท. นอกเวลาภาษาไทย 795 5.07
รวม 18650 100.00

สถิตกิ ารยืมหนังสือ ประจาเดือนมถิ นุ ายน พ.ศ. 2561

4% 3% 5% 4% 000 ความรทู้ ว่ั ไป
6% 10% 5% 100 ปรัชญา
7% 200 ศาสนา
10% 8% 300 สังคมศาสตร์
13% 400 ภาษาศาสตร์
6% 500 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6% 7% 6% 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตรป์ ระยกุ ต์)
700 ศิลปกรรม
800 วรรณคดแี ละศลิ ปะการเขยี น
900 ภูมศิ าสตร์ ประวัติศาสตร์
ENT เตรียมสอบ
ย เยาวชน
ร.ส. เร่อื งสัน้
น นวนิยาย
น.ท. นอกเวลาภาษาไทย

16

สถิติการยมื หนังสือ ประจาเดอื นกรกฎาคม พ.ศ. 2561
โรงเรยี นวชั รวทิ ยา อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

ลาดับ หมวดหนังสอื จานวน ครัง้ ทีย่ มื (เลม่ ) รอ้ ยละ
4.16
1 000 ความรทู้ ่ัวไป 582 3.78
5.04
2 100 ปรัชญา 529 8.67
9.74
3 200 ศาสนา 704 8.93
7.78
4 300 สงั คมศาสตร์ 1212 5.26
6.78
5 400 ภาษาศาสตร์ 1362 4.97
9.59
6 500 วิทยาศาสตรแ์ ละคณติ ศาสตร์ 1248 8.23
7.57
7 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยกุ ต)์ 1087 7.75
7.57
8 700 ศิลปกรรม 735 100.00

9 800 วรรณคดแี ละศลิ ปะการเขยี น 948

10 900 ภมู ศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ 695

11 ENT เตรียมสอบ 1340

12 ย เยาวชน 1151

13 ร.ส. เรอื่ งสน้ั 1058

14 น นวนยิ าย 1083

15 น.ท. นอกเวลาภาษาไทย 1058

รวม 14792

สถิติการยืมหนังสอื ประจาเดอื นกรกฎาคม พ.ศ. 2561

7% 4% 4% 5% 000 ความร้ทู วั่ ไป
7% 100 ปรัชญา
7% 200 ศาสนา
8% 8% 300 สังคมศาสตร์
400 ภาษาศาสตร์
9% 500 วทิ ยาศาสตรแ์ ละคณิตศาสตร์
600 เทคโนโลยี (วทิ ยาศาสตรป์ ระยกุ ต)์
9% 9% 700 ศิลปกรรม
6% 5% 7% 800 วรรณคดีและศลิ ปะการเขียน
900 ภูมศิ าสตร์ ประวัติศาสตร์
5% ENT เตรยี มสอบ
ย เยาวชน
ร.ส. เรือ่ งสนั้
น นวนิยาย
น.ท. นอกเวลาภาษาไทย

17

สถิติการยืมหนงั สือ ประจาเดอื นสิงหาคม พ.ศ. 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวดั กาแพงเพชร

ลาดบั หมวดหนังสือ จานวน ครัง้ ท่ยี มื (เลม่ ) รอ้ ยละ

1 000 ความรู้ท่ัวไป 955 5.11
2 100 ปรชั ญา 822 4.40
3 200 ศาสนา 843 4.51
4 300 สงั คมศาสตร์ 1282 6.86
5 400 ภาษาศาสตร์ 1463 7.83
6 500 วทิ ยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์ 1519 10.87
7 600 เทคโนโลยี (วทิ ยาศาสตร์ประยุกต)์ 1457 7.79
8 700 ศิลปกรรม 1450 7.76
9 800 วรรณคดแี ละศลิ ปะการเขยี น 1008 5.39
10 900 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 705 3.77
11 ENT เตรียมสอบ 1924 10.29
12 ย เยาวชน 1632 8.73
13 ร.ส. เร่ืองส้นั 1248 6.68
14 น นวนิยาย 1418 7.59
15 น.ท. นอกเวลาภาษาไทย 968 5.18
18694 100.00
รวม

สถิติการยืมหนังสอื ประจาดอื นสงิ หาคม พ.ศ. 2561

8% 5% 5% 4% 000 ความรูท้ ่ัวไป
7% 4% 100 ปรชั ญา
200 ศาสนา
9% 7% 300 สงั คมศาสตร์
8% 400 ภาษาศาสตร์
10% 500 วิทยาศาสตรแ์ ละคณิตศาสตร์
8% 600 เทคโนโลยี (วทิ ยาศาสตร์ประยกุ ต์)
5% 8% 8% 700 ศลิ ปกรรม
800 วรรณคดแี ละศิลปะการเขยี น
4% 900 ภูมิศาสตร์ ประวตั ิศาสตร์
ENT เตรยี มสอบ
ย เยาวชน
ร.ส. เร่ืองส้ัน
น นวนิยาย
น.ท. นอกเวลาภาษาไทย

18

สถิตกิ ารยืมหนงั สือ ประจาเดอื นกันยายน พ.ศ. 2561
โรงเรยี นวชั รวิทยา อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

ลาดบั หมวดหนงั สอื จานวน ครง้ั ทยี่ มื (เลม่ ) รอ้ ยละ
1 000 ความรทู้ ว่ั ไป 344 3.16
2 100 ปรชั ญา 496 4.55
3 200 ศาสนา 413 3.79
4 300 สงั คมศาสตร์ 879 8.06
5 400 ภาษาศาสตร์ 1030 9.45
6 500 วิทยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์ 773 7.09
7 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตรป์ ระยกุ ต์) 833 7.64
8 700 ศลิ ปกรรม 743 6.82
9 800 วรรณคดีและศลิ ปะการเขยี น 595 5.46
10 900 ภมู ศิ าสตร์ ประวัติศาสตร์ 541 4.96
11 ENT เตรียมสอบ 1212 11.12
12 ย เยาวชน 978 8.97
13 ร.ส. เร่อื งสั้น 777 7.13
14 น นวนยิ าย 850 7.80
15 น.ท. นอกเวลาภาษาไทย 435 3.99
รวม 10899 100.00

สถติ กิ ารยืมหนังสือ ประจาดือนกนั ยายน พ.ศ. 2561

7% 4% 3% 5% 4% 000 ความรู้ทั่วไป
9% 8% 8% 100 ปรชั ญา
200 ศาสนา
11% 9% 300 สังคมศาสตร์
400 ภาษาศาสตร์
5% 7% 7% 500 วทิ ยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์
8% 600 เทคโนโลยี (วทิ ยาศาสตร์ประยุกต์)
700 ศิลปกรรม
5% 800 วรรณคดีและศลิ ปะการเขยี น
900 ภมู ศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์
ENT เตรียมสอบ
ย เยาวชน
ร.ส. เรอ่ื งสั้น
น นวนิยาย
น.ท. นอกเวลาภาษาไทย

19

สถิติการยมื หนงั สือ ประจาเดือนพฤศจกิ ายน พ.ศ. 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อาเภอเมืองกาแพงเพชร จงั หวดั กาแพงเพชร

ลาดบั หมวดหนังสือ จานวน ครั้งที่ยืม (เลม่ ) รอ้ ยละ
1 000 ความรูท้ ว่ั ไป 574 3.62
2 100 ปรชั ญา 661 4.16
3 200 ศาสนา 600 3.78
4 300 สงั คมศาสตร์ 1114 7.02
5 400 ภาษาศาสตร์ 923 5.82
6 500 วิทยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์ 1416 8.92
7 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตรป์ ระยุกต)์ 1189 7.49
8 700 ศิลปกรรม 1187 7.48
9 800 วรรณคดแี ละศิลปะการเขยี น 982 6.19
10 900 ภมู ศิ าสตร์ ประวตั ิศาสตร์ 1024 6.45
11 ENT เตรยี มสอบ 1747 11.01
12 ย เยาวชน 1444 9.10
13 ร.ส. เรือ่ งสน้ั 1119 7.05
14 น นวนยิ าย 1253 7.89
15 น.ท. นอกเวลาภาษาไทย 638 4.02
รวม 15871 100.00

สถติ กิ ารยมื หนงั สือ ประจาดือนพฤศจกิ ายน พ.ศ. 2561

7% 4% 4% 4% 4% 000 ความรูท้ ว่ั ไป
9% 8% 7% 100 ปรชั ญา
200 ศาสนา
11% 6% 300 สังคมศาสตร์
9% 400 ภาษาศาสตร์
6% 7% 8% 500 วิทยาศาสตรแ์ ละคณิตศาสตร์
600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
6% 700 ศลิ ปกรรม
800 วรรณคดีและศลิ ปะการเขียน
900 ภมู ศิ าสตร์ ประวตั ศิ าสตร์
ENT เตรียมสอบ
ย เยาวชน
ร.ส. เร่อื งสน้ั
น นวนิยาย
น.ท. นอกเวลาภาษาไทย

20

สถิตกิ ารยืมหนังสือ ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
โรงเรยี นวชั รวทิ ยา อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวดั กาแพงเพชร

ลาดบั หมวดหนงั สอื จานวน ครัง้ ที่ยืม (เลม่ ) รอ้ ยละ
1 000 ความรทู้ ว่ั ไป 574 3.62
2 100 ปรชั ญา 661 4.16
3 200 ศาสนา 600 3.78
4 300 สงั คมศาสตร์ 1114 7.02
5 400 ภาษาศาสตร์ 923 5.82
6 500 วิทยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์ 1416 8.92
7 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตรป์ ระยุกต์) 1189 7.49
8 700 ศิลปกรรม 1187 7.48
9 800 วรรณคดีและศิลปะการเขียน 982 6.19
10 900 ภมู ิศาสตร์ ประวตั ศิ าสตร์ 1024 6.45
11 ENT เตรียมสอบ 1747 11.01
12 ย เยาวชน 1444 9.10
13 ร.ส. เร่อื งสัน้ 1119 7.05
14 น นวนยิ าย 1253 7.89
15 น.ท. นอกเวลาภาษาไทย 638 4.02
รวม 15871 100.00

สถติ ิการยมื หนังสือ ประจาดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

000 ความรูท้ ่ัวไป

100 ปรัชญา

7% 4% 4% 4% 4% 6% 200 ศาสนา
9% 8% 300 สังคมศาสตร์
400 ภาษาศาสตร์
11% 7% 500 วทิ ยาศาสตรแ์ ละคณติ ศาสตร์
600 เทคโนโลยี (วทิ ยาศาสตร์ประยุกต์)
9%

6% 6% 7% 8% 700 ศิลปกรรม
800 วรรณคดีและศลิ ปะการเขยี น

900 ภูมศิ าสตร์ ประวตั ศิ าสตร์

ENT เตรยี มสอบ

ย เยาวชน

ร.ส. เรอ่ื งสน้ั

น นวนิยาย

น.ท. นอกเวลาภาษาไทย

21

สถิติการยืมหนังสือ ประจาเดอื นธนั วาคม พ.ศ. 2561
โรงเรยี นวัชรวิทยา อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

ลาดบั หมวดหนังสอื จานวน ครั้งท่ยี ืม (เลม่ ) รอ้ ยละ
1 000 ความรู้ท่วั ไป 442 3.70
2 100 ปรัชญา 631 5.28
3 200 ศาสนา 605 5.07
4 300 สังคมศาสตร์ 879 7.36
5 400 ภาษาศาสตร์ 791 6.62
6 500 วิทยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์ 1114 9.33
7 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตรป์ ระยุกต)์ 1023 8.57
8 700 ศลิ ปกรรม 954 7.99
9 800 วรรณคดีและศิลปะการเขยี น 652 5.46
10 900 ภูมศิ าสตร์ ประวตั ศิ าสตร์ 546 4.57
11 ENT เตรยี มสอบ 975 8.16
12 ย เยาวชน 953 7.98
13 ร.ส. เรือ่ งสน้ั 779 6.52
14 น นวนิยาย 970 8.12
15 น.ท. นอกเวลาภาษาไทย 628 5.26
รวม 11942 100.00

สถิติการยมื หนงั สอื ประจาเดือนธนั วาคม พ.ศ. 2561

7% 4% 5% 5% 000 ความรู้ทั่วไป
8% 8% 5% 100 ปรชั ญา
7% 200 ศาสนา
8% 7% 300 สังคมศาสตร์
400 ภาษาศาสตร์
5% 9% 500 วิทยาศาสตรแ์ ละคณติ ศาสตร์
600 เทคโนโลยี (วทิ ยาศาสตร์ประยุกต์)
5% 8% 9% 700 ศลิ ปกรรม
800 วรรณคดแี ละศิลปะการเขยี น
900 ภมู ิศาสตร์ ประวตั ศิ าสตร์
ENT เตรียมสอบ
ย เยาวชน
ร.ส. เร่อื งส้ัน
น นวนยิ าย
น.ท. นอกเวลาภาษาไทย

22

สถิติการยืมหนังสือ ประจาเดอื นมกราคม พ.ศ. 2561
โรงเรียนวชั รวทิ ยา อาเภอเมืองกาแพงเพชร จงั หวัดกาแพงเพชร

ลาดบั หมวดหนงั สือ จานวน คร้งั ท่ยี มื (เลม่ ) รอ้ ยละ
1 000 ความรู้ทวั่ ไป 597 3.72
2 100 ปรชั ญา 556 3.46
3 200 ศาสนา 1164 7.25
4 300 สังคมศาสตร์ 1358 8.46
5 400 ภาษาศาสตร์ 1535 9.56
6 500 วิทยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์ 1471 9.16
7 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตรป์ ระยุกต)์ 1332 8.30
8 700 ศิลปกรรม 907 5.65
9 800 วรรณคดแี ละศลิ ปะการเขียน 900 5.61
10 900 ภูมิศาสตร์ ประวตั ิศาสตร์ 866 5.39
11 ENT เตรียมสอบ 1692 10.54
12 ย เยาวชน 1139 7.10
13 ร.ส. เรื่องส้ัน 880 5.48
14 น นวนิยาย 1026 6.39
15 น.ท. นอกเวลาภาษาไทย 630 3.92
รวม 16053 100.00

สถิติการยืมหนงั สือ ประจาดอื นมกราคม พ.ศ. 2562

6% 4% 4% 3% 000 ความรู้ท่ัวไป
7% 6% 7% 100 ปรชั ญา
11% 200 ศาสนา
8% 300 สังคมศาสตร์
5% 10% 400 ภาษาศาสตร์
500 วิทยาศาสตรแ์ ละคณิตศาสตร์
6% 6% 9% 600 เทคโนโลยี (วทิ ยาศาสตรป์ ระยุกต์)
700 ศิลปกรรม
8% 800 วรรณคดแี ละศลิ ปะการเขียน
900 ภมู ศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์
ENT เตรยี มสอบ
ย เยาวชน
ร.ส. เรือ่ งส้ัน
น นวนิยาย
น.ท. นอกเวลาภาษาไทย

23

สถิตกิ ารยืมหนงั สือ ประจาเดอื นกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
โรงเรียนวัชรวทิ ยา อาเภอเมืองกาแพงเพชร จงั หวดั กาแพงเพชร

ลาดบั หมวดหนงั สือ จานวน ครั้งทยี่ มื (เลม่ ) รอ้ ยละ
1 000 ความร้ทู ัว่ ไป 418 3.25
2 100 ปรชั ญา 581 4.52
3 200 ศาสนา 777 6.05
4 300 สงั คมศาสตร์ 890 6.93
5 400 ภาษาศาสตร์ 1236 9.62
6 500 วทิ ยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์ 805 6.27
7 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตรป์ ระยุกต์) 545 4.24
8 700 ศลิ ปกรรม 691 5.38
9 800 วรรณคดีและศิลปะการเขียน 828 6.45
10 900 ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ 800 6.23
11 ENT เตรยี มสอบ 1596 12.43
12 ย เยาวชน 1094 8.52
13 ร.ส. เร่ืองส้ัน 878 6.84
14 น นวนยิ าย 1048 8.16
15 น.ท. นอกเวลาภาษาไทย 655 5.10
รวม 12842 100.00

สถติ กิ ารยมื หนงั สือ ประจาดือนกมุ ภาพันธ์ พ.ศ. 2562

3% 5% 6% 000 ความรู้ทั่วไป
100 ปรชั ญา
8% 5% 200 ศาสนา
300 สังคมศาสตร์
7% 7% 400 ภาษาศาสตร์
9% 500 วิทยาศาสตรแ์ ละคณติ ศาสตร์
10% 600 เทคโนโลยี (วทิ ยาศาสตร์ประยกุ ต์)
12% 700 ศิลปกรรม
6% 800 วรรณคดแี ละศิลปะการเขยี น
900 ภูมศิ าสตร์ ประวตั ิศาสตร์
6% 7% 5% ENT เตรยี มสอบ
ย เยาวชน
4% ร.ส. เรอื่ งสน้ั
น นวนยิ าย
น.ท. นอกเวลาภาษาไทย


Click to View FlipBook Version