The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วิธีทำขนมเบเกอรี่ ครั้งที่ 2 .

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by waree31102543, 2021-10-08 06:49:06

วิธีทำเบเกอรี่ครั้งที่ 2

วิธีทำขนมเบเกอรี่ ครั้งที่ 2 .

Keywords: วิธีทำเบเกอรี่ครั้งที่ 2

วิธีทำขนมเบเกอรี่

1.เมนูขนมปงั

ขนมปงั ลกู เกด

สว่ นผสม 480 กรมั
120 กรมั
แปง้ ขนมปงั 10 กรมั
แปง้ เค้ก 310 กรมั
ยีสต์ 150 กรัม
นมจืด 1 ช้อนชำ
น้ำตำลทรำย 1 ฟองใหญ่
เกลอื ป่น 90 กรมั
ไข่ไก่ 400 กรัม
เนยจืด
ลูกเกดดำ้ขนมปังหมหู ยองair fryer

สว่ นผสม 1/2ชช
1 ถต+1/2ถต
ยีสต์ ½ ถต+3 ชต
แป้งขนมปงั ¼ ถต
นมจดื อนุ่ ๆ 2 ชต
นำ้ ตำล ¼ ชช
นำ้ มัน
เกลือ
นมจดื เอำใวท้ ำหนำ้ ขนม

หมหู ยอง

2. เมนูเคก้

สปนั จเ์ คก้ ใบเตย

สว่ นผสม สปันจ์เคก้ ใบเตย (สำหรบั พิมพ์ขนำด 1 ปอนด์)

แปง้ เค้ก 50 กรัม
ไขไ่ ก่ เบอร์ 2 2 ฟอง
นำ้ ตำลทรำย 40 กรัม
กล่นิ ใบเตย 1/2 ชอ้ นชำ
น้ำใบเตยคัน 40 กรมั
สำรเสรมิ คณุ ภำพสำ้ หรบั ท้ำขนมเอสพี (SP) หรอื
หรอื โอวำเลต็ (Ovalet) 1 ช้อนชำ
ผงฟู 1/2 ช้อนชำ
เนยเค็มละลำย 40 กรัม
สผี สมอำหำร สเี ขยี ว ประมำณ 15-20 หยด
ฝอยทอง 150 กรัม

วธิ ที ำเค้กใบเตยฝอยทอง
1. ใสฝ่ อยทองลงไปในพิมพ์ อัดใหแ้ นน่ ๆ

2. ตไี ข่ไก่ นำ้ ตำลทรำย และสำรเสริมคุณภำพสำ้ หรับท้ำขนม
เอสพี หรือโอวำเล็ต จนขนึ ฟหู รอื สไี ขด่ อู ่อนลง

3. พอฟูมีสขี ำวนวลขนึ ก็ใสน่ ้ำใบเตย กลิ่นใบเตย และสเี ขยี ว
แอปเปลิ ลงไป ตปี ระมำณ 5-10 นำที หรือจนส่วนผสมฟูขึน 2-3
เทำ่

4. เวลำยกตะกรอ้ แล้วสว่ นผสมทห่ี ยดลงมำไม่จมลงโถ จะลอย
อย่เู หนอื ผิวหน้ำด้ำนบน ใส่แปง้ ท่ีร่อนกับผงฟูลงไป แนะนำ้ ใหร้ ่อน
สัก 2 รอบ เคก้ จะไดเ้ บำนุ่มยง่ิ ขึน เอำตะกรอ้ ตะลอ่ มเบำ ๆ ก่อน
เปิดเครอ่ื ง แป้งจะไดไ้ ม่ฟงุ้ คะ่ ตปี ระมำณ 3 นำที หลังจำกนนั ก็ตี
ดว้ ยควำมเร็วต่ำ้ จนเขำ้ กนั ดี ลองเชก็ ดกู ้นโถวำ่ มีแปง้ นอนกน้ หรอื
เปลำ่ ถำ้ ไม่มีให้ท้ำขนั ตอนต่อไป คอื คอ่ ย ๆ ใส่เนยละลำยลงไป
อย่ำใส่ทีเดยี วหมด ระวงั เคก้ จะเปน็ ไต หลังจำกใส่เนยหมดกต็ ตี ่ออีก
3-5 นำที

5. เทเค้กในไปในพมิ พ์ (กอ่ นนำฝอยทอง
ใส่ลงไป ให้ทำไขมันลงไปในพิมพ์กอ่ น) อบที่
อณุ หภมู ิ 180 องศำเซลเซยี ส อบไฟบน-ล่ำง ปิด
พดั ลม อบบนถำดนำ้ รอ้ น รองด้วยถำดน้ำร้อน
ฝอยทองจะได้ไม่ไหม้ ใช้เวลำอบ 40-45 นำที
พออบเสรจ็ แลว้ ใชม้ ดี ปลำยแหลมแซะด้ำนขำ้ ง
แลว้ ใหค้ ว่ำพิมพบ์ นตะแกรง พักจนเย็นสนิท

สปนั จเ์ คก้ สม้

สว่ นผสม สปันจ์เคก้ ส้ม (ประมำณ 10-12 ลกู )

ไขไ่ ก่ (เบอร์ 1) 3 ฟอง
นำ้ ตำลทรำย 70-80 กรัม
สำรเสรมิ คณุ ภำพสำ้ หรับทำ้ ขนมเอสพี
(SP) หรือโอวำเล็ต (Ovalet) 10 กรัม
นมสด หรอื นมจืด 40 กรัม
นำ้ สม้ คนั หรอื นำ้ เปลำ่ 40 กรมั
กลน่ิ สม้ 1/2 ชอ้ นชำ
สผี สมอำหำรสสี ม้
แปง้ เคก้ 100 กรมั
ผงฟู 1 ช้อนชำ
เนยเคม็ ละลำย 80 กรัม

สว่ นผสม แยมสม้ หนำ้ น่ิม (ซอสสม้ )

นำ้ เปล่ำ 300 กรัม
นำ้ สม้ ซนั ควิก 70 กรัม
น้ำตำลทรำย 110 กรัม
แป้งข้ำวโพดหรือแปง้ กวนไส้ 25 กรมั
เนยสดรสเค็ม 30 กรัม
สีผสมอำหำรสสี ม้

วิธที ำเคก้ ลูกส้ม
1. ตีไข่ นำ้ ตำลทรำย กบั สำรเสรมิ คณุ ภำพจนขึนฟู
2. เตมิ นม นำ้ สม้ กลนิ่ ส้ม และสผี สมอำหำรสีสม้

ประมำณ 15-20 หยด หรอื ตำมชอบ ลงไปตตี อ่ จนส่วนผสม
ทังหมดขึนฟูเบำ สงั เกตจำกเวลำยกหัวตะกร้อขนึ ส่วนผสม
หยดลงโถแลว้ ไมจ่ มลงไป จะลอยบนผวิ ดำ้ นบน

3. หลงั จำกนนั ใสแ่ ป้งทร่ี อ่ นพรอ้ มผงฟูลงไป (ให้
รอ่ นแป้งสัก 2 รอบเพ่ือควำมนุ่มฟู) ตะล่อมเบำ ๆ ก่อนเปิด
เครือ่ ง เพรำะถ้ำเปดิ เครื่องเลยแป้งจะฟงุ้ หลังจำกนนั กต็ ีต่อ
ดว้ ยควำมเร็วปำนกลำงสกั 2-3 นำที

4. ลองเช็กกน้ โถวำ่ มแี ป้งนอนกน้ ไหม ถ้ำไม่มกี ็คอ่ ย
ๆ เตมิ เนยละลำยทพี่ กั จนอ่นุ ลงไปทลี ะนดิ อย่ำเทพรวดเดียว
เพรำะจะตผี สมกันยำก ซง่ึ เป็นสำเหตุใหเ้ ค้กเป็นไตได้ พอใส่
เนยละลำยหมดแลว้ ก็ตตี อ่ อีกสัก 3 นำที

5. ทำเนยขำวใหท้ ัว่ พิมพ์ เตรียมไว้ ตักแปง้ เค้กใสพ่ ิมพ์
เค้กลกู สม้ ประมำณ 3/4 ของพมิ พ์ หรือเต็มพมิ พ์ หลังจำกนนั
นำ้ ไปอบทอ่ี ณุ หภมู ิ 180 องศำเซลเซียส ใช้ไฟบน-ล่ำง ปดิ พัดลม
ประมำณ 20-25 นำที

6. พออบเสรจ็ เอำออกมำจำกเตำแลว้ ก็คว้่ำลงบน
ตะแกรง พกั ทิงไว้ประมำณ 5-10 นำที แลว้ คอ่ ยแกะพมิ พ์
ซิลิโคนออก หลงั จำกนนั ก็พกั ใหเ้ ยน็ สนิทบนตะแกรง

7. ระหวำ่ งรอเคก้ ให้เยน็ กม็ ำทำ้ ซอสส้มกนั โดยผสม
นำ้ น้ำสม้ ซนั ควกิ และนำ้ ตำลทรำย คนใหเ้ ขำ้ กนั ใส่แปง้
ข้ำวโพดลงไปตีผสมใหเ้ ข้ำกนั ยกขึนเตำ เปดิ ไฟออ่ น-กลำง คน
เรอ่ื ย ๆ จนซอสสเี ริ่มใสและข้นขนึ

8. ปิดเตำ ใส่เนยลงไปคนให้เขำ้ กนั เติมสผี สมอำหำรสี
ส้ม ประมำณ 10-15 หยด หรือตำมชอบ คนผสมให้เข้ำกัน

9. เสร็จแล้วกน็ ำ้ มำรำดบนเคก้ สม้ รำดสกั 2 รอบ
แลว้ ก็ยกถำดเคำะเบำ ๆ เพอ่ื ให้ผิวส้มเรียบเสมอกนั จำกนันพัก
ให้เซตตัวประมำณ 20 นำที พอเซตตัวแล้วก็ตกแต่งดว้ ยใบแกว้
หรือใบมะยม

3. เมนูพายช้นั

พำยขำ้ วโพดทอด

สว่ นผสม พายขา้ วโพดทอด 50 กรัม
เนยจืด 300 กรัม
ข้ำวโพดหวำน ½ ถ้วยตวง
นมสด 80 มิลลลิ ติ ร
นมขน้ จืด ¼ ถ้วยตวง
นำ้ ตำลทรำย 3 ชอ้ นโตะ๊
แป้งขำ้ วโพด ¼ ถว้ ยตวง
น้ำเปลำ่ 1 ช้อนชำ
เกลอื 2 ฟอง
ไขแ่ ดง 10 แผ่น
ขนมปงั
นำ้ มัน สำหรบั ทอด

วิธีทาไส้ข้าวโพดนาข้าวโพด
1.นำขำ้ วโพด นมสด นมข้นจดื

น้ำตำลทรำย เกลอื เนย เทลงในหมอ้ ตง้ั ไฟไว้
ให้เดือด

2.ผสมแปง้ ข้ำวโพด และน้ำเปลำ่ เข้ำ
ดว้ ยกัน ค่อย ๆ เทลงไปผสมกบั นม คนให้ไส้
ขน้ แล้วปิดไฟ ยกออกจำกเตำ

วิธที า พายขา้ วโพดทอด
1.รดี ขนมปังใหเ้ ป็นแผ่นบำง ๆ จำกน้ัน

ตักไสค้ รมี ข้ำวโพดทท่ี ำไว้ลง
2.ทำไขแ่ ดงบริเวณ
3.ขอบขนมปังใหท้ ่วั นำสอ้ มมำกดขอบ

ใหเ้ แป้งทั้งสองแผ่นติดกัน เตรียมไว้
4.ต้งั นำ้ มันใหร้ อ้ น จำกนัน้ นำพำยลง

ทอดจนสกุ เหลอื งกรอบ ตกั ขึน้ สะเด็ดนำ้ มัน
พร้อมจัดเสิร์ฟ

พำยเขยี วหวำนไก่

สว่ นผสมพำยเขียวหวำนไก่

เนือไก่ห่ันเตำ๋ 600 กรมั
พริกแกงเขียวหวำน 30 กรมั
ใบโหระพำห่นั ละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ
นำ้ ตำลปบ๊ี 2 ชอ้ นชำ
กะท1ิ ถ้วย
แป้งพำยชัน 3 แผ่น
แปง้ พำยร่วนกรอบ (ถ้ำไมม่ ใี หข้ ้ำมขนั ตอน 5-8) 2 แผ่น
ไขไ่ ก่ 1 ฟอง

วิธที ำ พำยเขียวหวำน
1. เทกะทปิ รมิ ำณ 1/4 ถว้ ยลงกระทะ เคย่ี วจนแตกมัน
แล้วจึงเตมิ พริกแกงลงไปผดั
2. เมื่อพรกิ แกงสดุ ให้ใส่เนือไก่และผดั
3. เม่ือไก่เรม่ิ สุกแล้วเติมกะททิ ่ีเหลือลงไป พร้อมปรงุ รส
ด้วยน้ำตำลปีบ๊ ใครอยำกเติมนำ้ ปลำกเ็ ตมิ ได้
4. เมอื่ ไก่สกุ น้ำน่ำจะเรมิ่ แหง้ แลว้ ให้น้ำโหระพำลงไปผดั
แลว้ ผิดไฟ
5. สำ้ หรบั พำยแบบถ้วย:เตรยี มพำยรว่ นกรอบส้ำหรบั
ส่วนถว้ ย ตัดแป้งเป็นวงกลมขนำดใหญก่ วำ่ พิมพเ์ ล็กน้อยตำม
จ้ำนวนพมิ พท์ ่มี ี นำ้ แป้งใส่พิมพ์ วำงกระดำษไขลงบนแปง้ ในพมิ พ์
ใสถ่ วั่ หรอื เมล็ดขำ้ วเพ่ือถ่วงนำ้ หนัก แลว้ น้ำเข้ำอบท่ี 180 องศำ
20 นำที

วิธีทำ พำยเขียวหวำนไก่

6. น้ำถำนภำยท่เี พง่ิ อบออกมำใหค้ ลำยรอ้ นก่อน เอำถ่วั /เมล็ด
ข้ำวและกระดำษไขอ่ อก ตกั ไส้เขียวหวำนใส่ทลี ะชนิ จนพนู

7. ตัดแป้งพำยชนั เป็นวงกลมขนำดใหญก่ ว่ำพมิ พเ์ ลก็ นอ้ ยตำม
จำ้ นวนพมิ พท์ ี่มี จัดวำงบนถำนพำย

8. ใช้สอ้ มกดใหเ้ ป็นลำยรอบวง ทำด้วยไข่ ใชม้ ีดตัดรตู รงกลำง
9. สำ้ หรับพำยพัฟสำมเหล่ยี ม ตัดแปง้ พำยชันแต่ละชิน
ออกเป็นส่สี ว่ นเทำ่ กนั และตกั ไส้วำงตรงกลำง
10. ประคบมมุ พับเข้ำหำกันเป็นสำมเหลย่ี ม ใชส้ อ้ มกดตำม
ขอบใหเ้ ป็นลำย แลว้ จงึ ทำดว้ ยไข่
11. อบอณุ หภมู ิ 180 องศำ 25 นำที แลว้ เบำไฟให้เหลอื 160
องศำ อบตอ่ อกี 10-15 นำที น้ำออกจำกเตำ พรอ้ มเสิรฟ์

4. เมนเู ดนนสิ ครัวซอง

ครวั ซองแฮมชที

สว่ นผสม ครวั ซองแฮมชที 4 ชนิ
แผน่ มะเขือเทศ (หนั่ สไลด)์ ตำมชอบ
ผักตำมชอบ (ในรูปใชก้ รนี โอค๊ ) ตำมชอบ
มำยองเนส 2 แผน่
ชสี (เชดดำชสี ) 500 กรัม
แปง้ ขนมปงั 10 กรัม
ยสี ต์ 1 ถว้ ย
นมสด ¼ ถ้วย
นำ้ ตำล 7 กรมั
เกลือ 250 กรมั
เนยสดจืด

วิธที ำ ครัวซองแฮมชที
1.ผสมแป้ง โดยกำรเทนม แปง้ ขนมปงั ยีสต์ และ นำ้ ตำล แล้ว

นวดใหเ้ ข้ำกัน ทงิ ไวป้ ระมำณ 5 นำที
2.เอำพลำสติกใสห่อแป้ง แล้วนำ้ แป้งไปแช่ในตู้เยน็ ประมำณ

1 ชั่วโมง
3.ชำ่ งเนย โดยกำรตัดกระดำษไข แล้วรีดเนยใหข้ นำดเทำ่ A5

เอำไปแช่เย็น
4.ท้ำกำรเขำ้ เนย คอื กำรเอำเนยให้เขำ้ ไปอยูใ่ นตวั แปง้ โดย

อย่ำงแรกให้รดี แป้งให้มีขนำดเท่ำขนำด A4
5.นำ้ เนยวำงไวต้ รงกลำงของแปง้ แล้วลอกเนยออกจำก

กระดำษไขออก แล้วพับแป้งเขำ้ ไปให้หมุ้ เนย
6.หอ่ ดว้ ยพลำสตกิ ใส นำ้ ไปแชช่ อ่ งเยน็ 30 นำที
7.รีดใหย้ ำว 45 เซนตเิ มตร กว้ำง 20 พบั ครึ่งของแปง้ แลว้ ทบ

อกี ฝง่ั จำกนันหอ่ พลำสตกิ ใส แชช่ อ่ งเย็นอีก 30 นำที

8.รดี แป้งอกี หนึง่ ครงั ให้ยำว 50 เซนตเิ มตร กวำ้ ง
20 เซนตเิ มตร แล้วพับสองด้ำนของแปง้ ชิดเขำ้ หำกัน และ
พบั เขำ้ หำกัน จำกนนั ห่อพลำสติกใส แช่ช่องเยน็ อีก 30
นำที

9.ขนึ รปู ครัวซองต์ ใหย้ ำว 50 เซนตเิ มตร กวำ้ ง
20 เซนติเมตร ให้มีควำมหนำประมำณ 3 มลิ ลิเมตร

10.ตัดแปง้ ประมำณ 4 นิว โดยกำรตัดมุมเฉียง ให้
เหมือนชนิ พิซซ่ำ แลว้ ขนึ รปู ครวั ซองต์ โดยกำรมว้ นตรงด้ำน
เส้นตรงเข้ำหำมมุ แหลม นำ้ เอำครวั ซองต์ไปใส่ถำดอบ

11.ตีไข่ไกแ่ ละนมสดลงไป แล้วกรองเอำไข่ขำว
ออก ทำไขล่ งบนแปง้ ครัวซอง

12.น้ำเอำแปง้ ครัวซองตไ์ ปอบ 190 องศำ
ประมำณ 20 นำที

13.ตรยี มวตั ถดุ ิบ นำ้ ผกั มำลำ้ ง และหน่ั มะเขอื
เทศ

14. นำ้ ครวั ซองมำผำ่ กลำงตำมแนวยำวแตไ่ ม่
ผำ่ นจนขำดจำกกนั

15. นำ้ มำยองเนสมำทำด้ำนในขนมปังบำงๆ
รอบ ๆ หรือจะทำลงบนแฮมก็ได้แลว้ แต่สะดวก

16. นำ้ ผักมำวำงใตส้ ดุ ตำมดว้ ยมะเขือเทศที่
หนั่ และแฮมชสี ทำนพรอ้ มซอสมะเขอื เทศ หรือซอส
พริกตำมชอบ หำกใครไม่ชอบมำยองเนสไม่ต้องใสก่ ไ็ ด้

ครวั ซองเนยสด

สว่ นผสม ครวั ซองเนยสด 400 กรัม
แป้งสำลเี อนกประสงค์ 260 กรมั
นมสดอุ่น 180-200 กรัม
เนยสดชนดิ เค็ม 60 กรัม
นำ้ ตำลทรำย 1/4 ชอ้ น
เกลอื ป่น 1 ช้อนชำ
ชำยสี ตแ์ หง้

วธิ ที ำ ครัวซองเนยสด
1. ละลำยน้ำตำลทรำยในนมอุ่น และใส่ยีสต์แห้งลง

ไป พักใหย้ สี ต์ขึน 15 นำที
2. ผสมเกลอื ปน่ กับแปง้ ในอ่ำงผสม แล้วเทยีสตท์ ่ี

เตรียมไวล้ งไป
3. คลุกให้เขำ้ กันแล้วนวดให้เนยี น แรปพลำสติกพกั

ไว้ 1 ชว่ั โมง หรือจนแปง้ ขนึ

วิธที ำ ครัวซองเนยสด
4. นำ้ แป้งมำชกลม แลว้ แบ่งเป็น 12 กอ้ นเท่ำๆกนั คลึง

แปง้ เปน็ แผ่นกลม ขนำด 16-18 เซนตเิ มตร หนำ 2 เซนตเิ มตร
ทำเนยเคม็ หนำๆใหเ้ ตม็ แผน่ วำงหงำยบนแผ่นแรปพลำสติก คลึง
แปง้ กอ้ นที่ 2 ทำเนยแล้ววำงหงำยซอ้ นทับบนแผ่นท่ี 1 ทำ้ ตอ่ ไป
จนถึงแปง้ กอ้ นสุดท้ำย คลงึ ให้บำงไมต่ ้องทำเนย แล้วน้ำไปวำงปิด
ทับแผน่ ท1่ี 1

5. พับแรปพลำสติกคลุมก้อนแป้งไว้ น้ำไปแช่ตู้เย็น 30
นำที

6. นำ้ กอ้ นแป้งมำคลึงใหบ้ ำง ตดั เป็นรูปสำมเหลี่ยม 12
ชิน ตัดแยกส่วนฐำน แล้วมว้ นแป้งจำกส่วนฐำนขึนไปจนสดุ ปลำย
หำกต้องกำรทำ้ ไส้ช็อคโกแล็ตใหต้ ัดแปง้ เป็นรูปส่ีเหลี่ยมผนื ผำ้ แล้ว
ม้วนหมุ้ ไส้

วธิ ีทำ ครวั ซองเนยสด
7. ทำไข่ผสมนมสด พักไว้ ใหแ้ ป้งขนึ อีก 1 ชว่ั โมง ทำ

ไขอ่ ีกรอบ น้ำไปอบ 180°C 10 นำที แลว้ กลบั ถำด อบตอ่ อีก
10 นำที

8. พรอ้ มเสิรฟ์ จะทำนกับเนยสด หรอื จัดเปน็ ครวั
ซองตแ์ ฮมชีสกไ็ ด้

5. เมนชู อร์ตโด, คกุ กี้,พำยรว่ น และทำรต์

ชอ็ กโกแลตชพิ คกุ ก้ี

สว่ นผสม ชอ็ กโกแลตชิพคกุ ก้ี 200 กรมั
แปง้ สำลอี เนกประสงค์ 45 กรมั
นำ้ ตำลทรำยแดง 50 กรัม
นำ้ ตำลทรำยขำว 100 กรัม
เนยเค็มละลำยแล้ว 11 ฟอง
ไขไ่ กเ่ บอร์ 1/2 ช้อนชำ
เบกกงิ โซดำ 1 ชอ้ นชำ
กล่ินวนิลลำ 115 กรมั
ชอ็ กโกแลตชิพ

วิธที ำ ช็อกโกแลตชิพคุกกี้
1. น้ำเนยละลำยมำผสมรวมกบั นำ้ ตำลทรำย

แดงและนำ้ ตำลทรำยขำวคนใหเ้ ข้ำกนั
2. ตำมด้วยไข่ไก่และกล่นิ วนิลลำลงไปผสมให้

เนยี น
3. ร่อนแป้งหรือตะล่อมให้เนือแปง้ ฟเู นยี นแล้ว

เติมลงในของเหลวท่ีเตรยี มไว้ ตำมด้วยเบกกิงโซดำ คน
ใหเ้ ขำ้ กัน

วิธีทำ ชอ็ กโกแลตชิพคกุ กี้
4. ใส่ช็อกโกแลตชพิ เขำ้ ไปตะล่อมเบำ ๆ ให้ทวั่ ถงึ

แลว้ นำ้ ไปพักในต้เู ย็น 1 ช่ัวโม
5. น้ำมำแบง่ เป็นกอ้ นกลมก้อนละ 20 กรัม หรอื

ตำมชอบ วำงใหห้ ำ่ งจำกกันเพรำะตอนอบจะขยำยตัวบำน
ขนึ

6. น้ำไปอบทอี่ ณุ หภมู ิ 180 องศำ 12-15 นำที ไฟ
บนลำ่ ง ไม่ใชพ่ ัดลม

7. ครบเวลำพักไวบ้ นถำดซกั 10 นำที แลว้ นำ้ ไป
พักให้เย็นบนตะแกรง

เลมอนทำรต์

สว่ นผสม เลมอนทำร์ต

ตัวทำร์ตเนยสด 150 กรัม
นำ้ ตำลทรำย 70 กร้ม
เกลอื 1/4 ชอ้ นชำ
แป้งอเนกประสงค์ 250 กร้ม
ไข่ไก่ 2 ฟอง
กลิน่ วนลิ ำ 1 ช้อนชำ
ส่วนผสมเลมอนมูสนมสด 75 กรัม
ไข่แดง 1 ฟอง
น้ำตำลทรำยแดง 25 กรมั
น้ำมะนำว 15 กรัม
เจลำติน 2 แผ่น
วิปปง้ิ ครมี 75 กร้ม

วธิ ที ำ เลมอนทำรต์
1. ตีเนยกับน้ำตำลและเกลอื จนขึนฟู ใสไ่ ข่

ไกล่ งไปตีตอ่ ให้เข้ำกัน จำกนันใสแ่ ปง้ เมื่อสว่ นสม
ทังหมดเขำ้ กันดี นำ้ ตัวแปง้ ทำรต์ ไปแชต่ ู้เย็น 3
ชั่วโมง

2. น้ำแปง้ ที่แชตู้เย็นมำกรลุ งบนพิมพ์ แล้ว
น้ำเขำ้ เตำอบ อบดว้ ยไฟ 180 องศำ เวลำ 25 นำที

3. หลงั จำกนันมำทำ้ ส่วนผสมของมสู ตีไข่
แดงและน้ำตำลทรำยใหข้ นึ ฟู จำกนันก็ใสน่ ้ำมะนำว
ลงไป

วิธที ำ เลมอนทำรต์
4. ต้มนมใสเ่ จลำตนิ ที่แชน่ ้ำจนนม่ิ และ

นำ้ ไปผสมกับส่วนผสมขอ้ ท่ี 3
5. ตวี ิปปิ้งครีมตังยอดอ่อน นำ้ ไปผสม

กับสว่ นผสมในข้อท่ี 4
6. นำ้ ตวั เลมอนมสู มำบบี ใสใ่ นถ้วย

ทำร์ตทเ่ี ตรยี มเอำไว้ ตกแตง่ ด้วยวิปป้งิ ครมี

6. เมนูชเู พสต์ เอแคลร์

เอแคร์ไสก้ ำแฟ

สว่ นผสม เอแคร์ไส้กำแฟ 250 กรมั
1. แป้งเอแคลร์ 50 กรัม
2. นำ้ ตำลทรำย 75 กรัม
3. นำ้ ตำลกลโู คส 250 กรัม
4. น้ำ 1 ชอ้ นโต๊ะ
5.น้ำตำลเคลือบ 1 ชอ้ นโตะ๊

ไสก้ ำแฟ
1. เพสตรีครมี
2. กำแฟผง (ใสน่ ้ำ 1 ช้อนโต๊ะ)
3. กล่ินกำแฟ

วิธที ำเอแคร์ไสก้ ำแฟ
1. น้ำตำลเคลอื บ – หม้อใส่น้ำตำลทรำย น้ำ นำ้ ตำล

กลโู คส ตังไฟ ให้เดือดวัดอณุ หภูมิ 115 – 125C (ถำ้ ไม่มี
เทอร์โมมิเตอรใ์ ช้นิวหรอื ไมพ้ ำยจมุ่ นำ้ ตำลในหม้อแลว้ จมุ่ น้ำเย็น
ทนั ที ถ้ำสำมำรถปน้ั เป็นก้อนกลมได้แสดงว่ำใช้ได้) เทใส่ถำดรอ
ให้อุณหภมู ิลดเหลือ 50C นวดให้น้ำตำลเป็นสีขำวขุ่น ถำ้ แขง็
สำมำรถน้ำไปตงั ไฟไดใ้ หล้ ะลำย แล้วเตมิ กำแฟเขม้ ขน้ หรือกลน่ิ
กำแฟ

2. ไสก้ ำแฟ – อำ่ งใสเ่ พสตรคี รีม กำแฟ กลนิ่ กำแฟ
ผสมใหเ้ ข้ำกนั ใสถ่ งุ บีบใส่ในแป้งเอแคลร์ นำ้ ไปจุ่มในน้ำตำล
เพ่ือเคลือบด้ำนบน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Muhamad Ammar Shafiy 5B
Next Book
SNACK BOX & LUNCH BOX