The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือบอกเล่าเรื่องราวสุดประทับใจของอนิเมะทั้ง ๔ เรื่อง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ืีNumwhan Phatcharida, 2022-04-09 10:12:43

หนังสือ ๔ อนิเมะเรื่องราวสุดประทับใจจนอยากบอกต่อ

หนังสือบอกเล่าเรื่องราวสุดประทับใจของอนิเมะทั้ง ๔ เรื่อง

เสนอ : ดร. ธวชั ชยั ดลุ ยสจุ รติ
ผเู้ ขยี น : นางสาวพัชริดา มยั วงศ์
รหัสนักศกึ ษา ๖๒๑๑๕๒๔๕๒๑๘ คณะครุศาสตร์
สาขาวชิ าการสอนภาษาไทย ชน้ั ปที ่ี ๓คำนำ

หนังสือ “๔ อนิเมะ เรื่องรำวสุดประทับใจ จนอยำกบอกต่อ” เป็นส่วนหนึ่งของ
รำยวิชำ กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์สำหรับครูภำษำไทย (รหัสวิชำ 21543205) โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือบอกเล่ำเรื่องรำว สุดประทับใจท่ีได้จำกกำรดูอนิเมะ หรือภำพยนตร์กำร์ตูน
สัญชำติญี่ปุ่น ซ่ึงหนังสือน้ีมีเนื้อหำเก่ียวกับกำรสรุปควำมเป็นมำและเหตุผลที่ประทับใจอนิ
เมะทั้ง ๔ เรื่องทเ่ี ลอื กมำ

ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อน้ีในกำรทำหนังสือ เน่ืองมำจำกเป็นเรื่องท่ีน่ำสนใจ และอยำก
เผยแพร่วัฒนธรรมด้ำนนี้ในมุมมองของผู้จัดทำ ผู้จัดทำหวังว่ำหนังสือเล่มน้ีจะให้ควำมรู้
ควำมสนกุ สนำนเพลดิ เพลิน และเป็นประโยชน์แก่ผ้อู ่ำนทุก ๆ ทำ่ น

นำงสำวพชั ริดำ มยั วงศ์
ผจู้ ดั ทำ

สำรบญั ข

เรอ่ื ง หน้ำ
คำนำ ก
สำรบญั ข
ควำมหมำยของอนิเมะ ๑
Jujustu kaisen มหำเวทย์ผนึกมำร ๓
Demon slayer ดำบพิฆำตอสูร ๘
Sprited away มติ ิวญิ ญำณ ๑๔
Howl’s moving castle ปรำสำทเวทมนตร์ของฮำวล์ ๒๐
สรปุ ควำมประทบั ใจ ๒๕

เอกสำรอ้ำงอิง ๒๖เรม่ิ แรกขอนำทำง สำนวนอ้ำงถงึ ที่มำ
เฉพำะของภำษำ เปิดเร่ืองมำนำ่ ตดิ ตำม
ทุกส่งิ ตำ่ งล้วนงดงำม
จำกมังงะคดิ สรรสรำ้ ง คิดไตร่ตรองใหข้ ้นึ ใจ
เรอ่ื งรำวแฝงคำถำม

คำว่ำ “อนิเมะ” หลำยคนเม่ือได้ยินคำน้ีอำจจะยังไม่รู้ควำมหมำย ไม่รู้ท่ีมำว่ำมันคืออะไร แต่อำจ
จะเดำกันได้ว่ำมันคือ คำศัพท์ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำญ่ีปุ่นน่ันเอง และอนิเมะคืออะไรกันล่ะ เรำจะมำขยำย
ควำมสำหรับคำน้กี ัน

จำกเว็บไซต์ Anemenew ได้ให้ควำมหมำยของ อนิเมะ (Anime) ไว้ว่ำ อนิเมะ (「アニメ」

anime ) เปน็ คำภำษำญี่ป่นุ ที่มำจำกภำษำองั กฤษวำ่ แอนเิ มชัน (animation) ซง่ึ มำจำก ภำษำฝร่ังเศส อนิเมะ
(animé) และจำกภำษำละติน แปลว่ำเคลื่อนไหว หรือภำพเคลื่อนไหว แต่ควำมหมำยกลำยจนเป็นคำเฉพำะ
ของภำษำญี่ปุ่นแปลว่ำ ภำพยนต์กำร์ตูน ภำยนอกประเทศญ่ีปุ่น อนิเมะหมำยถึงภำพยนตร์กำร์ตูนสัญชำติ
ญี่ปุ่น ซ่ึงส่วนใหญ่มีลักษณะทำงศิลปะแตกต่ำงกับภำพยนตร์กำร์ตูนจำกแหล่งอ่ืน อนิเมะส่วนใหญ่ จะวำด
ขึน้ ด้วยมอื แต่ปัจจบุ นั มีกำรนำคอมพิวเตอร์มำช่วยสร้ำงอนิเมะอยำ่ งแพร่หลำย อนเิ มะส่วนใหญ่สร้ำงขึน้ เพ่อื ให้
ควำมบนั เทิงเหมอื นภำพยนตร์ โดยมีแนวเรื่องหลำกหลำยและครอบคลุมแนววรรณกรรมเกือบทุกแนว อนเิ มะ
ส่วนใหญ่ถูกสร้ำงขน้ึ เป็นตอนๆ เพื่อฉำยทำงโทรทัศน์ ส่วนหน่งึ ถูกสรำ้ งเป็นภำพยนตร์กำรต์ ูนเรื่องยำวเพื่อฉำย
ในโรงภำพยนตร์ และอีกส่วนหน่ึงถูกสร้ำงเป็นตอนๆ เพื่อขำยตรงในรูปแบบดีวีดี วีซีดี หรือวีดิโอ ดูมีกำรทำ
ตอนเฉพำะที่เรียกว่ำ โอวีเอ อนิเมะหลำยเรื่องถูกดัดแปลงมำจำกมังงะนอกจำกนี้ยังมีอนิเมะท่ีถูกนำไป
ดัดแปลงเป็นละครโทรทศั น์อกี ดว้ ย

จำกท่ีได้ยกตัวอย่ำงควำมหมำยของอนิเมะไปข้ำงต้นแล้ว สรุปสั้นๆให้เข้ำใจง่ำยๆแล้ว อนิเมะน้ัน
คือ ช่ือเรียกเฉพำะของภำพยนตร์กำร์ตูนญี่ปุ่น ซ่ึงผลงำนกำร์ตูนน้ันส่วนใหญ่จะสร้ำงข้ึนด้วยกำรวำดด้วยมือ
ทำออกมำเป็นหนังสือกำร์ตูนเรียกว่ำ มังงะ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีกำรพัฒนำก็มีคอมพิวเตอร์มำช่วยสร้ำงสรรค์
ผลงำนทำเป็นภำพเคล่อื นไหวออกสู่สำยตำผทู้ ค่ี อยรับชมเรียกว่ำ อนเิ มะ หรือภำพยนตรก์ ำรตูนญป่ี ุ่นนนั่ เองคะ่

หลังจำกท่ีเรำได้ให้ควำมหมำยของอนิเมะกันไปแล้ว เรำมำรู้ประวัติคร่ำวๆของอนิเมะกันค่ะได้ไปหำ
ขอ้ มลู ท่นี ่ำสนใจมำให้ทกุ คนอำ่ นกันแลว้ คะ่

ประเทศญี่ปุ่นเริ่มผลิตภำพยนตร์แอนิเมชั่นในเชิงพำณิชย์ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1917 แต่ภำพลักษณ์ในฐำนะ
ส่ือสำหรับเด็กของภำพยนตร์กำร์ตูนทำให้กำรเผยแพร่ยังมีอยู่อย่ำงจำกัด และแผ่นดินไหวใหญ่ในที่รำบคันโต
เมื่อ ปี 1923 ทำให้สตูดิโอและงำนในยุคแรกเร่ิมถกู ทำลำยไปเปน็ จำนวนมำก

กำร์ตูนอนิเมะเรื่องยำวเร่ืองแรก คือ โมโมทำโร่ อุมิโนะชินเปอิ (桃太郎 海の神兵) หรือ

โมโมทำโร่ ทหำรเทพแห่งท้องทะเล ซึ่งถูกสร้ำงขึ้นโดยรำชนำวีของจักรวรรด์ิญ่ีปุ่น ในปี ค.ศ. 1944 เพื่อใช้
ในกำรโฆษณำชวนเชื่อในระหว่ำงสงครำม. พอถึงยุคหลังสงครำมควำมนิยมในภำพยนตร์แอนิเมช่ันก็ได้รับ
กำรฟ้ืนฟูเป็นลำดับ จนกระท่ังในทศวรรศท่ี 1960 นักสร้ำงแอนิเมช่ันอย่ำง เทะซิกะ โอซำมุ ได้บุกเบิกเทคนิคในกำรสร้ำงภำพยนตร์กำร์ตูนในญ่ีปุ่น โดยกำรศึกษำเลียนแบบเทคนิคของนักทำแอนิเมชั่นของดิสนีย์และ
คิดหำทำงลดควำมย่งุ ยำกและคำ่ ใช้จ่ำยลง

ผลงำนของโอซำมุได้รับควำมนิยมแพร่หลำยไปนอกประเทศญี่ปุ่น และได้รับฉำยทั้งในอเมริกำและ
ประเทศในยุโรปหลำยเร่ือง. พอถึงปลำยปี 1970 ภำพยนตร์กำร์ตูนญี่ปุ่นได้พัฒนำลักษณะเฉพำะตัวข้ึนจน
สำมำรถแบ่งแยกออกจำกภำพยนตรก์ ำรต์ นู ของสหรัฐอเมรกิ ำได้อยำ่ งชดั เจน. ในทศวรรษท่ี 1980 อนเิ มะไดร้ ับ
ควำมนิยมกว้ำงขวำงในญ่ีปุ่น ทำให้ธุรกิจกำรสร้ำงอนิเมะเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และในทศวรรษที่ 1990
และ 2000 ชื่อเสยี งของอนิเมะได้แพร่ขยำยไปยังนอกประเทศญี่ปุ่น พร้อม ๆ กบั กำรขยำยตวั ของตลำดอนิเมะ
นอกประเทศสำหรบั คนทช่ี ่ืนชอบ

และท่ีกล่ำวมำท้ังหมดก็คือประวตั ิของอนิเมะที่ได้นำมำบอกต่อสำหรับผู้ทสี่ นใจในผลงำนด้ำนน้ี ต่อมำ
ฉันจะขอเล่ำถึงจุดเร่ิมต้นของกำรเข้ำมำสู่วงกำรกำรดูอนิเมะของตัวของฉันเอง ซึ่งมันมีเรื่องรำวค่ะ เม่ือพูดถึง
อนิเมะหลำยคนจะเข้ำใจว่ำเหมำะสำหรับเด็กดูเท่ำน้ัน เพรำะมันคือกำร์ตูน กำร์ตูนต้องทำมำเพื่อให้เด็กดู แต่
สำหรับตวั ฉันแลว้ กำร์ตูนเหมำะสำหรับทกุ เพศทกุ วัย เรำใช้ชีวิตเติบโตข้ึนมำทำ่ มกลำงกำรมกี ำรต์ ูนอยู่เคียงขำ้ ง
ตัง้ แต่เดก็ ไม่ว่ำจะเป็นกำร์ตูนสัตว์ ตุ๊กตำ ของเล่นต่ำงๆล้วนเกดิ จำกจนิ ตนำกำรท่ีผู้สร้ำง สร้ำงข้ึนเพ่ือใหเ้ รำได้
เพลิดเพลินไปกับจินตนำกำรเหล่ำน้ัน สำหรับกำร์ตูนญ่ีปุ่นต้ังแต่เด็กจนปัจจุบัน เช่ือว่ำทุกคนต้องรู้จักกำร์ตูน
เรื่องนี้ นั่นมีชอื่ วำ่ โดเรมอน Doremon รูจ้ ักในนำมตัวแทนของตัวละครหลักจะเป็นอะไรไปไม่ได้ หุ่นยนต์แมว
สีฟ้ำน่ันเอง มีชื่อว่ำ โดเรมอน และกับเพื่อนรักต่ำงสปีชีส์นั่นคือ โนบิตะ เด็กชำยวัยประถมศึกษำใส่แว่นตำ
ต้ังแต่จำควำมได้ก็มีเร่ืองน้ีเร่ืองแรกที่เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตวัยเด็กของเรำ จนถึงตอนน้ีก็ยังดู และคอยนึก
ย้อนกลับไปว่ำวันหยุดชอบตื่นแต่เช้ำมำเฝ้ำรอกำร์ตูนเร่ืองโปรด ซ่ึงต้องยอมรับจริงๆว่ำเป็นควำมบันเทิงควำม
สนกุ สนำนในวัยเด็กจวบจนทุกวันน้ีก็ยงั สรำ้ งรอยยมิ้ ให้ นบั เปน็ เร่อื งทีน่ ่ำประทบั ใจอยำ่ งมำกเลยค่ะ

ในวยั ทโ่ี ตข้ึนกเ็ รมิ่ ทจ่ี ะหำกำรต์ ูนญี่ปุน่ เร่อื งอื่นๆดู จนมำทรำบภำยหลังว่ำมนั เรียกอีกชื่อหน่ึงว่ำอนิเมะ
เริ่มหำแนวอนิเมะท่ีหลำกหลำย มีเพ่ือนแนะนำบ้ำง รู้จักเองบ้ำง ซ่ึงแนวอนิเมะญี่ปุ่นมีเยอะมำก คล้ำยกับ
ภำพยนตร์ยังมีหลำยแนว อนิเมะญ่ีปุ่นก็มีหลำยแนวเช่นกัน ให้ผู้ชมเลือกดูตำมควำมชอบ จนตัวของฉันเอง
อยำกจะบอกต่ออนิเมะที่ประทับใจ ๔ เรื่อง ท่ีไม่ว่ำจะดูคร้ังแรกหรือเปิดดูซ้ำหลำยๆรอบก็ยังสนุกและน่ำ
ต่ืนเต้นทกุ รอบจะกลำ่ วถงึ ในลำดบั ต่อไปJujutsu Kaisen

มหาเวทยผ์ นกึ มาร

เรอ่ื งน้พี รอ้ มเบกิ เนตร มหำเวทยผ์ นกึ มำร
คำสำปเรมิ่ คืบคลำน จึงเข่นฆ่ำประชำกร
เรอ่ื งลำ้ ค่ำแผข่ จร
ภำพสตี ระกำรตำ มนิ กึ ร้สู ูญฤำยงั
ตัวเอกเข้ำรำญรอน

เรำมำเล่ำถึงข้อมลู โดยสังเขปของอนเิ มะเร่อื งแรกนี้กนั ก่อนคะ่ ก่อนทเี่ รำจะเล่ำถึง กำรแนะนำตวั ละคร
เน้อื เรื่องย่อ และควำมประทับใจต่ำงๆภำยหลังกำรดูอนิเมะเรอื่ งน้ีจบ
ขอ้ มูลโดยสงั เขป
ชอ่ื มหำเวทย์ผนึกมำร
แนว ตอ่ สู้ ผจญภัย เหนอื ธรรมชำติ
อนเิ มะโทรทัศน์
กำกับ ซองฮู พัก
เขียนบท ฮโิ รชิ เซโกะ
ดนตรี ฮิโรอำกิ สึสึมิ

โยชิมำซะ เทรุ
อำริซะ โอเกะฮำซำมะ
สตดู โิ อ MAPPA
ฉำย ๓ ตลุ ำคม ๒๐๒๐ – ปจั จุบนั
ตอน ๒๔แนะนำตวั ละครหลัก

อติ ำโดริ ยูจิ : เด็กชำยธรรมดำทีพ่ ลังกำยไมธ่ รรมดำ ผู้ต้องเผชญิ หน้ำกับเหตุกำรณ์บำงอย่ำง จึงทำให้เขำได้กิน
คำสำประดับพิเศษเข้ำไปจนกลำยเป็นภำชนะของเรียวเมง สุคุนะ และต้องเข้ำเรียนที่โรงเรียนเฉพำะทำงไสย
ศำสตร์ในกรุงโตเกียว เป็นตัวละครเอกท่ีมีพลังกำยเยอะ มี ควำมสำมำรถพิเศษ ตำมแบบฉบับ กำร์ตูน
สำยโชเน็น นิสัยเป็นคนที่คิดและทำเลยออกจะตรงๆ หุนหัน ไปหน่อย มี ควำมสำมำรถพิเศษ ในกำรเป็น
ภำชนะดูดกลืนพลังคำสำป สำมำรถเปลี่ยนเป็นสุคุนะสองหน้ำ เทพอสูรเทียม(รำชำแห่งคำสำป) ผู้ทรง พลั ง
เมื่อพันปีท่ีแล้ว ข้อมูลเพ่ิมเติม ตัวละคร ยูจิจะยึดมั่นในคำพูดสั่งเสียของปู่มำกนั่นคือ “กำรใช้พลังของตัวเอง
เพือ่ ช่วยเหลือผอู้ น่ื ” (ประวัติพอ่ แม่ ของยูจยิ ังเป็นควำมลบั อยตู่ อ้ งรอเปดิ เผยอกี ท่ใี นอนำคต)

ฟชุ ิงุโระ เมงุมิ: เดก็ หน่มุ ผู้เงียบขรึม ออกจะเย็นชำดูไม่ยี่หระ หรือทกุ ขร์ อ้ นใจกลบั เรื่องต่ำงรอบๆตัวนักเท่ำไหร่
แต่ลึกๆแล้วเป็นคนดีรักพวกพ้อง(สึนเดเระสินะ)จะช่วยเหลือคนท่ีคิดว่ำมีค่ำพอท่ีจะให้ช่วยซ่ึงต่ำงจำก ยูจิท่ี
อยำกจะชว่ ยเหลอื ทุกคน เมงุมิ เปน็ นักเรียนโรงเรียน จจู ุทสึ(โตเกยี ว) ป1ี เป็นผมู้ ีพลังคุณไสยระดบั 2 พลังของ
เขำคือ ใช้มือทำเป็นสัญลกั ษณ์เรยี ก ชิกิงำมิ ออกมำจำกเงำ ชกิ งิ ำมิท่ีเมงมุ ิเรียกออกมำมีควำมหลำกหลำย พลิก
แพลงได้ตำมสถำนกำรณ์มีพลังมำกแต่ก็แลกมำกลับที่เมงุมิไม่สำมำรถใช้อำวุธไสยเวทร่วมในกำรต่อสู้ได้(ใน
อนำคตไม่แน่อำจจะพัฒนำขึ้นใช้ร่วมได้) ข้อมูลเพ่ิมเติม ฟูชิงุโระ เมงุมิ มีพ่อเป็นคนของตระกูลเซนอิน(1ใน3
ตระกูลใหญ่ท่ีมีอิทธิพลมำกในเหล่ำจูจุทสึ)จึงทำให้เขำมีสำยเลือดที่พิเศษในวัยเด็ก เมงุมิ ถูกพ่อตัวเองขำย
ให้กบั ตระกูลเซนอนิ แต่ถกู อำจำรย์โกะโจท่ีไม่ตอ้ งกำรให้เขำไปอยู่กบั ตระกูลเซนอนิ ได้เข้ำมำขอดูแลเขำเอง เมงุ
มิ ยงั มีพ่สี ำว(ตำ่ งสำยเลอื ด)ท่ีตอนนีถ้ ูกคำสำปเล่นงำนใหอ้ ยูใ่ นสภำพเจ้ำหญิงนนิ ทรำเมงุมิหวงั ว่ำสักวันหน่ึงเขำ
จะสำมำรถลบลำ้ งคำสำปและชว่ ยเหลอื พ่สี ำวใหฟ้ ้ืนข้ึนมำอกี ครั้งคกุ ิซำกิ โนะบำระ : เด็กสำวผู้มีควำมม่ันอกม่ันใจเต็ม100 เป็นคนท่มี ีควำมมนั่ ใจในตัวเองสูง ไม่ชอบให้ใครมำดู
ถูกรูปร่ำงหรือหน้ำตัวเอง บุคลิกเป็นคนออกจะสนุกสำนำนเฮฮำแต่ข้ีวีนหน่อยๆเป็นประเภทท่ีเวลำต่อสู้มักจะ
พูดแบบ น้ำไหลไฟดับ เข้ำมำเรียนในโรงเรียนจูจุทสึ (โตเกียว) เป็นผู้ที่มีพลังอำคมระดับที่ 3 พลังในกำรต่อสู้
ของโนบำระนั้นคือใช้หุ่นฟำง ตะปู และค้อน ในกำรสำปใส่ศัตรูด้วย โดยจะใช้เศษชิ้นส่วนหน่ึงของศัตรูเพ่ือใช้
เป็นส่ือนำให้กับหุ่นฟำงและใช้ค้อนตอก ตะปู ลงไปในหุ่นเพ่ือจัดกำรศัตรู ในระยะไกล โนบำระมีเพื่อนสำวที่
เธอชอบคิดถึงอยู่คนหนึ่ง(ยังไม่เปิดแผยข้อมูลพื่อนสำวคนนี้) ที่จะชอบเล่ำให้เธอฟังถึงโตเกียว จึงเป็นเหตุผล
หลักๆให้โนบำระมำเรียนท่ีโตเกียวน้ี ข้อมูลเพ่ิมเติม คำสำปที่ คุกิซำคิ โนบำระ น้ันใช้เป็นคำสำปท่ีมีอยู่จริงใน
ประเทศญ่ีปุ่น ช่ือคำสำปน้ันคือ“อุชิ โนะ โคะคุไมริ”หรอื “พิธีกรรมสำปแช่ง” ท่ีเกิดจำกควำมเชื่อโบรำณของ
คนญ่ีปุ่น มีมำตง้ั แต่สมยั เอโดะ (ค.ศ.1603 – 1868) เป็นพิธีท่ีใช้สำปสง่ คนที่ไม่ชอบ คนที่เกลียด คนท่ีเป็นศัตรู
หรือคนที่มีควำมเครียดแค้นเป็นกำรส่วนตัว มุ่งหวังให้คนผู้น้ันได้พบเจอกับควำมโชคร้ำยหรือถึงกับควำมตำย
โดยกำรใชเ้ ส้นผมหรือช้นิ ส่วนต่ำงๆอำทิเช่นเล็บมือ เล็บเท้ำ ฟนั ของเหย่ือผกู กบั ตุ๊กตำฟำงและใช้คอ้ นตอกตะปู
ใส่ตุ้กตำฟำงบนต้นไม้ท่ีตั้งอยู่ในศำลเจ้ำในช่วงเวลำตี 1 – 3 และต้องทำติดต่อกัน7วัน มิฉะน้ัน คำสำปจะไม่
ไดผ้ ลและจะย้อนกลับมำหำคนที่ใชอ้ ีกดว้ ย

โกะโจ ซำโตรุ : อำจำรย์ประจำช้ันปี 1 ของโรงเรียนเฉพำะทำงไสยศำสตร์กรุงโตเกียว คอยดูแลและ
ให้คำแนะนำในกำรใช้ไสยเวทต่ำง ๆ ให้กับนักเรียน แม้ว่ำโกะโจจะดูเป็นคนข้ีเล่น ร่ำเริงกับเหล่ำลูกศิษย์และ
เพื่อนร่วมงำนท่ีใกล้ชิดกัน แต่เม่ือถงึ เวลำเอำจริงเขำก็สำมำรถเป็นคนท่ีถือไดว้ ่ำเลือดเย็น โดยเฉพำะเม่ือกำจัด
คำสำปร้ำย เขำจะไม่มีควำมปรำณีใดๆ ถงึ อย่ำงนัน้ เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ขับขนั โกโจเลือกที่จะให้ควำมสำคัญกับ
กำรจัดกำรศัตรูมำกกว่ำกำรช่วยเหลือคนบริสุทธ์ิ หำกเป็นเรื่องท่ีเลี่ยงไม่ได้ แต่เขำจะไม่ทำร้ำยคนอื่นเพื่อให้
ตัวเองได้เปรียบแน่นอน มีพลังควำมสำมำรถที่แข็งแกร่ง พลังในกำรขยำยอำณำเขต มีทักษะควำมแข็งแกร่งทำงร่ำงกำยเป็นเลิศ หมัดท่ีทรงพลังที่โดนคร้ังเดียวก็กระเด็นไปไกลมำก รวมถึงกำรขยับที่รวดเร็วจนตำมองไม่
ทัน ซง่ึ ทำใหเ้ ขำเปน็ ผ้ทู ่ีไร้เทยี มทำนมำก ๆ น้นั เอง

เรียวเมง สุคุนะ : เทพอสูรในตำนำน ปีศำจที่ถูกผนึกไว้มี 2 หน้ำ 4 แขน เป็นปีศำจท่ีแข็งแกร่ง
นิสัยดุร้ำย ออกจะกวนๆไปหน่อย ถูกเหล่ำผู้ผนึกมำรปรำบแต่ไม่สำมำรถทำลำยได้จึงแยกเป็นชิ้นผนึกไว้
กลำยเปน็ คำสำปพิเศษ ต่อมำถูก อิตำโดริ ยูจิ กินนวิ้ (1ในชิน้ ส่วนทถี่ กู แยกผนึก) เข้ำไปเลยต้องจำใจทำข้อตกลง
แตก่ ย็ งั รอโอกำสทีจ่ ะชงิ ร่ำง อติ ำโดริ ยจู ิ มำเปน็ ของตวั เองต่อไป

ขอ้ มลู เพ่ิมเติม ตวั ละคร
เรยี วเมง สุคนุ ะ นั้นได้ มีกำรกล่ำวถึงในตำนำนพืน้ บ้ำนตำมแต่ละภูมิภำคของประเทศญ่ีปุ่น อย่ำงแถบฮิ
ดะนั้น เรียวเมง สุคุนะ ที่ถูกบันทึกว่ำเป็นปีศำจร่ำงกำยสูงใหญ่มี 2 หน้ำ 4 แขน พละกำลังมหำศำล ชมชอบ
กำรฆ่ำฟัน ทำร้ำยผู้คนท่ีพบเจอจนทำให้ จักรพรรดิ นินโตกุ ส่งยำมำโตะ ทำเครุ โนะ มิโคโตะไปปรำบ
แต่ถำ้ มำทำงแถบกิฟจุ ะเปรียบ เรยี วเมง สุคุนะเสมือนเทพเจ้ำมี 2 หน้ำ 4 แขนเปรยี บกบั แสงสว่ำงและควำมมืด
คอยกำจัดปีศำจร้ำย หรือบำงตำนำนก็กล่ำวว่ำ เรียวเมง สุคุนะ เป็นมนุษย์เกิดในตละกูลใหญ่ ชอบช่วยเหลือ
ผู้คน เป็นท่ีรักใคร่ของชำวบ้ำนในเวลำน้ัน เป็นเหตุให้คนใหญ่คนโตในตอนนั้น ไม่ชอบหำเร่ืองกล่ันแกล้งและ
อำ้ งสคุ ุนะเป็นปีศำจเพือ่ กำจดั ทงิ้ เสีย ปัจจบุ นั มรี ปู บชู ำ เรยี วเมง สุคนุ ะ อยทุ่ ่ีวัดในจังหวัดกฟิ ุ

เน้อื เรอ่ื งย่อ

อิตำโดริ ยูจิ เด็กนักเรียนช้ันมัธยมปลำยปี ๑ อำยุ ๑๕ ปี อำศัยอยู่เมืองเซ็นได หนึ่งในสมำชิกชมรม
วจิ ัยสิ่งล้ีลับ เขำเป็นคนค้นพบวัตถุประหลำดเข้ำน่ันคือวัตถุต้องคำสำป จึงได้นำมำมอบให้กับพวกรุ่นพ่ีที่อยู่ใน
ชมรม ในขณะเดียวกัน ฟุชิงุโระ เมงุมิ ก็ได้ออกมำตำมหำคำสำประดับพิเศษ น่ันก็คือน้ิวของ เรียวเมง สุคุนะ
ที่อิตำโดริเก็บได้นน่ั เอง ฟุชิงุโระเม่ือรูว้ ่ำคำสำปอยูท่ ่ีอิตำโดริจึงรีบตำมไปเอำคืน ในคืนนั้น รุ่นพี่ในชมรมได้แกะ
ผนกึ ออกมำจึงทำใหว้ ิญญำณตอ้ งสำปตำ่ งพร่งั พรอู อกมำทวั่ ทัง้ โรงเรียน

และแล้วฝันร้ำยก็เริม่ ต้นข้ึนจนได้ เมือ่ เหล่ำคำสำปทอ่ี ยู่ใกล้บริเวณนั้นสมั ผัสไดถ้ งึ พลงั ทีแ่ ข็งแกร่งจึงรีบ
เข้ำมำแย่งกัน เพรำะมันคือ ‘กุญแจสำคัญ’ ยูจิและเมงุมิได้รีบกลับไปท่ีโรงเรียนและพบกับวิญญำณต้องสำป
มำกมำยในตึกเรียน และสำมำรถช่วยรุ่นพี่ออกมำได้ แต่เมงุมิก็ถกู วิญญำณต้องสำปทรงพลังเล่นงำนจนเจ็บตัว
และอยูใ่ นสถำนกำรณ์วกิ ฤต เมงุมบิ อกว่ำถงึ ยูจจิ ะแรงเยอะแค่ไหนแต่กไ็ ม่สำมำรถเอำชนะคำสำปได้ เพรำะไม่มี
ไสยเวทในตัว ยูจจิ งึ กลืนวตั ถตุ อ้ งสำปนั้นเข้ำไปและกลำยเป็นภำชนะของ "สุคนุ ะ"พออิตำโดริได้กลืนวัตุต้องคำสำปเขำ้ ทำให้ต้องเข้ำไปเรียนโรงเรียนไสยเวทย์และทำตำมคำส่ังเสียขอปู่
ก่อนตำยที่พูดไว้ว่ำ “ใช้พลังของตัวเองเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน” ไปก็เป็นจุดเริ่มต้นของเร่ืองรำวอันน่ำตื่นเต้นที่
ผู้ชมอนเิ มะแนวนไ้ี ม่ควรพลำดดว้ ยประกำรทัง้ ปวง

ควำมรู้สึกหลงั ดู

ขอเล่ำก่อนว่ำเรื่องน้ีตอนแรกท่ีเลือกเร่ืองมำดูเพรำะได้รับคำแนะนำมำจำกเพ่ือน เป็นคำชักชวนว่ำ
เรื่องนี้ดี เร่ืองน้ีสนุก เร่ืองน้ีน่ำดู เลยลองดูตำมคำชักชวนหลังจำกท่ีห่ำงหำยไปจำกกำร์ตูนญี่ปุ่นหรืออนิเมะไป
นำนมำก เรื่องนี้เป็นแนวเหนือธรรมชำติ ผู้แต่งเอำเรื่องไสยเวทย์มำเล่นซ่ึงเป็นควำมเช่ือทำงด้ำนศำสตร์มืดท่ี
นำ่ สนใจมำก ท่ีโดดเด่นอีกอยำ่ งหนงึ่ คือ บุคลิกลักษณะและพลังวิเศษของแต่ละตวั ละคร ทีส่ ร้ำงสรรค์ออกมำได้
อย่ำงมเี อกลกั ษณ์เฉพำะของตนเอง ตัวเอกของเร่ืองอยำ่ งเช่น อติ ำโดริ ยูจิ ซ่งึ เป็นตัวเอกแต่ปทู ำงมำให้เป็นผู้ที่
ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพลังไสยเวทย์ ซ่ึงเปรียบเสมือนตัวของผู้ชมที่พร้อมจะเรียนรู้เร่ืองไสยเวทย์ไปกับอิตำโดริ
นับเป็นกำรเล่นเร่ืองรำวท่ีน่ำสนใจมำก คำแรกเตอร์และสไตล์กำรต่อสู้ของแต่ละตัวละคร ก็ทำออกมำได้
น่ำสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพำะตัวแบบสุด ๆ จนถึงข้ันดูจบแล้วจะรู้สึกได้เลยว่ำภำพจำเก่ำ ๆ ของไสยเวท ย์
ในหัวเรำมันเปล่ียนไป ‘ฟุชิงุโระ’ ท่ีสำมำรถอัญเชิญชิกิงำมิจำกเงำของตัวเองข้ึนมำเป็นสัตว์ต่ำง ๆ ที่สำมำรถ
ซัปพอร์ตทมี ได้ ทงั้ ในกำรตอ่ สู้ระยะประชิดหรือกำรไลล่ ำ่ หรือตวั ละคร ‘คกุ ิซำกิ’ ทีใ่ ช้ค้อนและตะปูคำสำปและ
วิชำคุณไสยหุ่นฟำงที่สำมำรถสำปในระยะไกลได้ หรือแม้กระท่ังตัวละครตัวเอกของเรื่องอย่ำง ‘อิตำโดริ’ เอง
ท่ีในตอนแรกมีแค่พลังกำยล้วน ๆ ก็ต้องเริ่มฝึกกำรควบคุมพลังไสยเวทตั้งแต่เร่ิมต้น เรำก็จะได้เห็นพัฒนำกำร
ของตวั ละครไปทีละเลก็ ทีละน้อย ทำใหเ้ รำรู้สกึ ผกู พนั และสนทิ สนมกบั ตวั ละครไดไ้ มย่ ำก

อกี ส่ิงที่ทำให้น่ำติดตำมไม่แพ้กันเลยก็คือ ‘กระดำนหมำกกำรเมือง’ ในวงกำรคุณไสยที่จะมีเหล่ำพวก
‘คนเบ้ืองบน’ คอยใช้อำนำจออกคำสัง่ เพือ่ ตกั ตวงผลประโยชน์แล้วส่งตอ่ กำรสบื ทอดอำนำจไปเร่ือย ๆ อย่ำงไม่
มีวันเปลีย่ นแปลงได้ ‘ควำมเหลอ่ื มลำ้ ’ ท่ีเป็นประเด็นมำแรงในยุคสมัยนี้ จึงถูกนำมำผสมผสำนเข้ำกับเร่ืองรำว
ให้มคี วำมเข้มขน้ ยิ่งขนึ้

และแน่นอนว่ำนี่อำจเป็นอนิเมะที่ไม่สำมำรถพูดได้ว่ำ ‘เหมำะสมกับทุกวัย’ เพรำะฉำกกำรใช้ควำม
รุนแรง เลือดสำดกระจำยอะไรอย่ำงน้กี ็มคี ่อนข้ำงเยอะพอสมควร ผ้ทู ี่สำมำรถรับชมได้ควรจะอำยุ ๑๕ ปีขนึ้ ไป
หรือถ้ำดแู ล้วได้รบั คำแนะนำจำกผู้ปกครองไปดว้ ยก็จะดีมำกเลยคะ่

จุดเด่น กำรใช้แสงสีและเงำในเร่ืองทำออกมำได้ดีมำก รำยละเอียดของฉำกทำออกมำได้ดี เน้ือเรื่องน่ำ

ติดตำม มีมุกตลกแทรกให้ขำเป็นพัก ๆ อธิบำยเก่ียวกับไสยเวทย์ให้เข้ำใจได้อย่ำงง่ำย ๆ ในฉบับที่คนไม่เข้ำใจ
ไสยเวทย์ก็พร้อมทจ่ี ะเขำ้ ใจและเรยี นรู้ไปกบั ตวั ละครภำยในเรื่อง

จดุ สงั เกต สำหรับตัวฉันคดิ วำ่ บำงฉำกดูแล้วอำจจะร้สู ึกเบ่ือนิด ๆ เพรำะมีกำรเลำ่ เร่ืองทย่ี ืดยำว ในบำง

ตอน เอำเปน็ ว่ำคนดูก็จะรอดเู ฉพำะตอนต่อสเู้ พรำะเขำ้ ถงึ อำรมณแ์ ละทำออกมำได้ดมี ำกๆDemon slayer
ดาบพฆิ าตอสรู

เต็มเป่ียมคุณภำพ นำมดำบพิฆำตอสูร
ภิรมย์ทวคี ูณ ภำพฉำยย้ำนำ่ ดูยล
ตำ้ นลมใช้เล่ห์กล
จับดำบดำ้ มแสนคม รำ่ งสลำยคลำยมลทนิ
อสูรยอมจำนน

สำหรบั อนิเมะเรอ่ื งที่สองทอ่ี ยำกบอกต่อ เรำมำรขู้ ้อมูลโดยสังเขปกันค่ะ จะน่ำสนใจขนำดไหนไปอำ่ น
พร้อมกนั ได้เลยค่ะ
ข้อมูลโดยสังเขป
ช่ือ ดำบพฆิ ำตอสรู
แนว ต่อสู้ ผจญภัย เหนือธรรมชำติ
อนิเมะโทรทัศน์
กำกับ ฮำรโุ อะ โซโตะซำกิ
อำนวยกำร ฮิคำรุ คนโดะ

อะคิฟุมิ ฟุจโิ อะ
มำซำโนริ มิยำเกะ
ยมู ะ ทำคำฮำชิ
เขียนบท ยูโฟเทเบิล (Ufotable)
ดนตรี ยกู ิ คำจอิ ูระ
โก ชอิ ินะ
สตดู ิโอ ยโู ฟเทเบิล (Ufotable)
ตอน ๔๔ ตอนแนะนำตัวละครหลกั

คำมำโดะ ทันจิโร่ : อำยุ 15 ปี ลูกชำยคนโตของตระกูลคำมำโดะ เด็กหนุ่มที่มีจิตใจบริสุทธ์ิ เป็นคนรัก
ครอบครัวมำก นิสัยสตั ย์ซื่อ ตรงไปตรงมำ มศี ีรษะท่แี ข็งยง่ิ กวำ่ หินถงึ ขนำดใช้โจมตีอสูรได้ มปี ระสำทสัมผัสกำร
ดมกล่นิ ดเี ยีย่ มท่ถี ึงข้นั ทำใหส้ ำมำรถรับร้คู วำมรูส้ ึกของทั้งมนุษย์และอสูรได้ ในยำมตอ่ สู้ ทันจิโร่ไม่เคยลังเลทจ่ี ะ
ลงมือสงั หำรอสูรที่ทำร้ำยผคู้ น แต่เมือ่ รบั รู้ถงึ ควำมเศร้ำเสียใจของอสูรเหล่ำนั้น เขำก็พร้อมจะมอบควำมเมตตำ
ให้เสมอ

หลังจำกเนซึโกะกลำยเป็นอสูร ทันจิโร่ก็ได้รับกำรฝึกฝนจำก อุโรโกะดำกิ อดีตเสำหลักผู้ใช้ปรำณวำรี
และได้เป็นผู้สบื ทอดปรำณวำรีท้งั สิบกระบวนท่ำคนลำ่ สุด เขำจึงเป็นศิษยผ์ ูน้ อ้ งของ กิยู ซำบโิ ตะ และมำโคโมะ
แต่ต่อมำเขำได้ประยุกต์กำรใช้ระบำฮิโนะคำมิที่สืบทอดกันมำในตระกูลซ่ึงเป็นเทคนิ คกำรใช้ลมหำยใจข้ันสูงที่
ทนั จูโร่ พอ่ ของเขำไดถ้ ำ่ ยทอดให้ ซ่งึ จะส่งผลใหพ้ ละกำลังและควำมทรหดเพ่ิมขึ้น
ทันจิโร่ยังเป็นคนประเภทมองโลกแง่บวก สำมำรถเข้ำกับผู้คนได้ง่ำย ตอนแรกเขำถูกต่อต้ำนจำกบรรดำเสำ
หลักในองค์กรนักล่ำอสูร เพรำะเร่ืองของเนซึโกะ แต่ภำยหลังเขำได้รับควำมชื่นชอบและกำรยอมรับจำกเหล่ำ
เสำหลกั เกอื บทง้ั หมด (ตวั ละครเคมสี ำธำรณะชัด ๆ)

คำมำโดะ เนซึโกะ : อำยุ 14 ปี ลูกสำวคนโตของตระกูลคำมำโดะ มีนิสัยอ่อนโยน ชอบดูแลพ่ีน้อง เมื่อถูกทำ
ให้เป็นอสูร ก็ทำให้ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้วยคำพูดหำยไป และดูเหมือนจะสูญเสียบุคลิกนิสัยบำงอย่ำง
เมื่อยังเป็นมนุษย์ แต่เธอยังคงสติเอำไว้ได้พอสมควร (ผแี มแ่ ละผีน้อง ๆ มำช่วยเรียกสติไว้หลำยคร้ัง ครอบครัว
นท้ี ำงำนกันเป็นทีม) แม้จะกลำยเป็นอสรู ไปแล้ว แตก่ ็ไม่ยอมทำร้ำยและดมื่ เลือดของมนุษย์ แล้วในยำมปกตจิ ะ
มีกระบอกไม้ไผค่ ำบไวท้ ป่ี ำกเพื่อป้องกนั ไม่ให้เผลอทำรำ้ ยมนุษยน์ ่ันเอง
นอกจำกนี้ เนซึโกะ ยังมคี วำมสำมำรถในฐำนะอสูรอีกหลำยดำ้ น เช่น มีพลงั ฟื้นตัวจำกบำดแผลได้ สำมำรถย่อ
ร่ำงกำยให้เหมือนเด็กได้ สำมำรถใช้พลังรักษำบำดแผลและขับพิษให้คนอ่ืนได้ แล้วยังมีควำมแข็งแกร่งทำง

๑๐

ร่ำงกำยที่เหนือกว่ำมนุษย์และอสูรทั่วไปมำก เรียกว่ำเป็นทั้งตัวแท๊งค์ในยำมคับขันและเป็นตัวฮีลประจำกลุ่ม
เลยกว็ ่ำได้

อำกำสมึ ะ เซน็ นิตสึ : อำยุ 16 ปี เป็นเดก็ หนมุ่ ท่ีมีนิสัยขีข้ ลำดตำขำว มองโลกแง่รำ้ ย ไม่มั่นใจในตวั เอง แตโ่ ดย
เนือ้ แท้แลว้ เปน็ เดก็ หนมุ่ ที่มจี ิตใจอ่อนโยน มีประสำทสมั ผัสในกำรไดย้ นิ เสียงมำกกวำ่ คนท่วั ไป หลังจำกรว่ มทีม
กับทนั จิโร่ เซน็ นติ สกึ ห็ ลงรกั เนซโึ กะต้ังแตแ่ รกพบ เขำเปน็ หน่ึงในนกั ลำ่ อสูรไม่กี่คนทีเ่ จอเนซโึ กะทีแรกแลว้ ไม่
หวำดกลัวและไม่คิดจะทำรำ้ ย
เซน็ นิตสผึ ่ำนกำรฝึกหนกั ดุจนรกจำกปคู่ วุ ำจมิ ะ อดีตเสำหลักผูใ้ ช้ปรำณอัสนี แต่ถึงแมว้ ่ำเจำ้ ตวั จะฝึกอย่ำงหนัก
แต่กลบั ใชไ้ ด้เพียงท่ำแรกกระบวนทำ่ เดียว คุวำจิมะจึงสอนให้เขำฝกึ ท่ำเดยี วนั้นอย่ำงหนักจนถงึ ขึ้นบรรลุ แล้ว
ตอ่ มำเซ็นนิตสึก็ใช้ทำ่ แรกของปรำณอสั นบี ญั ญัตเิ ป็นกระบวนท่ำที่ 7 ขน้ึ มำใหม่ ภำยหลงั เขำยังแบ่งปนั เคล็ด
ลบั ของวชิ ำบำงส่วนให้กับทันจโิ ร่ไปใชป้ ระโยชน์ต่อด้วย
ในยำมปกติ เซน็ นติ สึจะเป็นคนรักตวั กลัวตำยและขีโ้ วยวำยมำก แต่เมอ่ื หมดสติ ร่ำงกำยทผี่ ่ำนกำรฝกึ หนักมำ
จะเคล่ือนไหวตอ่ สู้ได้เองเพรำะยังคงจดจำวิชำที่ใชไ้ ด้

ฮำชิบิระ อโิ นสเึ กะ : อำยุ 15 ปี เด็กหนุม่ ที่สวมหัวหมปู ่ำไว้แทบจะตลอดเวลำ นิสัยเลอื ดร้อน โผงผำง ชื่นชอบ
กำรต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจ แล้วยังชอบเอำชนะจนถึงขนั้ กวนประสำทคนอื่น เขำมปี ระสำทสัมผสั ในกำรรับรูเ้ หมอื น
สัตว์ป่ำที่สำมำรถรู้ถึงอันตรำยและควำมแข็งแกร่งของอีกฝ่ำยได้ เน่ืองจำกเขำไม่ได้ถูกเล้ียงดูมำในสังคมมนุษย์
ทำใหต้ รรกะควำมคิดของเขำค่อนข้ำงแปลกและยังไมค่ ่อยเขำ้ ใจควำมรูส้ ึกของคนท่ัวไปมำกนัก หลังจำกได้รว่ ม
ทีมกบั ทันจโิ รแ่ ละเซ็นนติ สึ เขำจงึ เริ่มเปิดใจให้มนุษยม์ ำกข้นึ
อิโนสึเกะพัฒนำปรำณสัตว์ป่ำของตนเองซ่ึงมีรูปแบบกำรโจมตีท่ีลอกเลียนจำกสัตว์ป่ำ สำมำรถโจมตีและต่อสู้
ในมุมที่คำดไม่ถึง ไปจนถึงยืดหดกล้ำมเนื้อและกระดูกได้ แล้วยังมีควำมสำมำรถในกำรตรวจจับตำแหน่งของ
ศัตรูได้ อิโนะสึเกะถือว่ำเป็นตัวช่วยของทีมแบบคำดไม่ถึงได้ในยำมจำเป็นหลำยครั้ง และเป็นตัวเรียกอำรมณ์
ด้ำนบวกทีส่ ำคญั คนหนึง่ ของทมี

๑๑

สึยรู ิ คำนำโอะ : อำยุ 16 ปี เด็กสำวผู้เงียบขรึมหน้ำตำยแหง่ เรือน เดมิ เปน็ เด็กกำพร้ำทไ่ี ด้รบั อปุ กำระจำกเรอื น
ผเี สอ้ื ถือว่ำเป็นทั้งน้องสำวและศิษย์เอกของอดีตเสำหลักบุปผำรุ่นกอ่ น คือ โคโช คำนำเอะ และเสำหลกั แมลง
โคโช ชโิ นบุ

คำนำโอะตั้งแต่เด็กมีปัญหำในด้ำนกำรพูดจำสื่อสำรอย่ำงมำก เพรำะอดีตในวัยเด็กของเธอทำให้เธอ
เสียประสำทสัมผัสในด้ำนกำรรับรู้ควำมเจ็บปวดและไม่สำมำรถตัดสินใจเร่ืองต่ำงๆได้ด้วยตนเอง ได้แต่ต้องรอ
คำส่ังของคนอื่น คำนำเอะจึงมอบเหรียญเงินให้เธอมำใช้โยนเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจเวลำจะทำเร่ืองต่ำงๆ
ต่อมำทันจิโร่สำมำรถเปิดใจของเธอได้ เธอจึงเริ่มหลงใหลทันจิโร่มำตั้งแต่นั้น และเริ่มแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึก
ออกมำมำกขึ้น (เธอเคยจู่โจมทันจิโร่ด้วยส้นเท้ำทภ่ี ูเขำนำตำกุโมะ แตภ่ ำยหลังเมื่อเธอรู้สึกดีๆกับทันจิโร่ เธอก็
ยงั ไม่กล้ำที่จะเฉลยวำ่ ทแ่ี ท้คนท่ปี ระเคนสน้ เทำ้ ใส่หวั ทนั จิโรจ่ นถงึ ขั้นหมดสติ ก็คอื เธอนเ่ี อง)
คำนำโอะ ได้เป็นผู้ใช้ปรำณบุปผำซึ่งเป็นกำรรับสืบทอดต่อจำกคำนำเอะ เธอยังมีประสำทสัมผัสเรื่องดวงตำที่
เหนือกว่ำคนอ่ืนมำก ภำยหลังเรื่องรำวแสดงว่ำคำนำโอะมีควำมสำมำรถแฝงเร้นในตัวที่จะสำมำรถพัฒนำขึ้น
จนแซงหนำ้ อำจำรย์อยำ่ งชโิ นบุได้ด้วย

ชนิ ำสึกำวะ เก็นยะ : อำยุ 16 ปี เปน็ นอ้ งชำยของซำเนมิ เขำมีนสิ ัยเลอื ดร้อน มกั หงุดหงดิ อยเู่ สมอ มคี วำมแคน้
กับพวกอสูรไม่น้อยไปกว่ำใคร มีประสำทกำรรับรสชำติสูง เขำได้กินเน้ือปีศำจ ทำให้มีควำมสำมำรถพิเศษ
บำงอย่ำงของพวกปีศำจอยู่ในตัว ช่วงแรกเขำไม่ค่อยถูกชะตำกับทันจิโร่เท่ำไหร่ แต่สุดท้ำยทันจิโร่ก็เปิดใจ
เก็นยะได้สำเร็จ เขำมีปัญหำในอดีตกับพ่ีชำยและอยำกจะหำทำงสำนสัมพันธ์กลับมำ แต่ก็ยังไม่สำเร็จ เขำยัง
ไดร้ ับกำรดูแลและฝึกฝนจำกเกียวเม เสำหลกั หนิ ผำ

๑๒

เนอ้ื เรอ่ื งย่อ

เรื่องรำวเกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุ่นยุคไทโช คำมำโดะ ทันจิโร่ เป็นเด็กหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนและเฉลียว
ฉลำด ในฐำนะลูกชำยคนโตของครอบครัวคนเผำถ่ำน เขำจึงเป็นหัวเร่ียวหัวแรงในกำรหำรำยได้เล้ียงดู
ครอบครวั จำกกำรเผำถ่ำนไปขำยหลงั จำกพ่อของเขำเสยี ชีวติ ทุกส่ิงทกุ อย่ำงได้เปล่ยี นแปลงไปเม่ือมอี สูรบุกเข้ำ
มำสังหำรคนในครอบครัวของทนั จิโร่ จนหมดส้ินเหลือแต่เพียงเขำและน้องสำวทีช่ ่ือเนะซโึ กะเท่ำนั้น เนะซึโกะ
ที่รอดตำยมำได้กลับกลำยเป็นได้อำบเลือดของอสูรจนกลำยเป็นอสูรไป ทว่ำก็น่ำประหลำดใจท่ีเธอยังคงมี
ควำมรู้สึกนึกคิดและกำรแสดงอำรมณ์อย่ำงมนุษย์ย่ิงคงหลงเหลืออยู่ หลังจำกท่ีทันจิโร่ได้ต่อสู้กับโทมิโอะกะ
กิยู นักล่ำอสูรท่ีเดินทำงผ่ำนมำและต้องกำรจะฆ่ำเนะซึโกะท่ีกลำยเป็นอสูรไปแล้ว เขำจึงตัดสินใจท่ีจะเป็นนัก
ล่ำอสูรตำมคำชักชวนของกิยู เพื่อหำทำงทำให้น้องสำวกลับมำเป็นมนุษย์ และตัดผ่ำนโซ่ตรวนแห่ง
โศกนำฏกรรมทน่ี ำ่ เศร้ำจำกอสูรท่ีฆ่ำคนในครอบครวั ของเขำให้จงได้

ควำมรูส้ กึ หลังดู

เรื่องน้ีก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งที่ได้รับคำแนะนำจำกเพ่ือนว่ำให้ดู ตัวฉันเองก็ได้เปิดใจดูเป็นเรื่อง
แนวต่อสู้ ผจญภัย ที่เก่ียวข้องกับอสูร หรือเก่ียวกับสิ่งลี้ลับอีกแล้ว และผู้แต่งเน้นไปท่ีกำรเล่ำเร่ืองท่ีทำให้เรำ
ผูกพันไปกับตัวละคร เข้ำใจและเห็นใจตัวละคร นับเป็นเรื่องที่ทำออกมำได้เข้ำถึงอำรมณ์ผู้ดีได้ดีเลยทีเดียว
ตวั ละครท่ีผ้แู ตง่ ออกแบบมำให้มลี ักษณะที่เป็นเฉพำะมำก จำไดง้ ่ำย ยกตวั อยำ่ งเช่น ตวั ละครแตล่ ะตัวจะมีดำบ
ประจำกำยกันคนละ ๑ ด้ำม ซ่ึงออกแบบมำใหเ้ ขำ้ กับลกั ษณะของผูถ้ ือดำบ จะไม่สำมำรถเลือกเองได้ เรือ่ งรำว
กว่ำจะได้มำเป็นนักล่ำอสูร ทุกคนต้องผ่ำนบททดสอบอันหฤโหด สำมำรถทำให้ผู้ที่เข้ำทดสอบเสียชีวิตได้เลย
แค่เร่ิมเร่ืองก็เข้มข้นและต่ืนเต้นไปกับกำรเอำใจช่วยตัวละครมำกแล้ว อย่ำงตัวเอกที่ชื่อว่ำ คำมำโดะ ทันจิ
โร่ เป็นตัวละครที่จิตใจดีมำก มีใจท่ีบริสุทธิ์ถึงแม้จะเป็นศัตรูกับอสูร แต่เม่ือปรำบอสูรได้แล้ว ยังมีหัวใจไป
ปลอบประโยนศัตรู นับว่ำเป็นสิ่งท่ีไม่ได้เห็นกันง่ำยๆ แต่ละตัวละครที่เป็นนักล่ำอสูรมีดำบเป็นของตัวเองแล้ว
ไม่พอ อีกท้ังยังมีท่ำในกำรต่อสู้เฉพำะตัวอีกด้วย ชื่อท่ำมีกำรใช้ภำษำท่ีน่ำอ่ำน น่ำติดตำมมำก เช่น
ปรำณตะวนั กระบวนท่ำที่ ๑ ฮโิ นะคำมิคำงรุ ะ รำ่ ยรำ
ปรำณตะวนั กระบวนท่ี ๒ ฮโิ นะคำมิคำงุระ ฟำ้ ใสสคี รำม
ปรำณตะวนั กระบวนท่ี ๓ สุริยันสำดแสง
ปรำณตะวัน กระบวนท่ี ๔ ฮิโนะคำมิคำงุระ ตรสี รุ ยิ ะ
ปรำณตะวนั กระบวนที่ ๕ ฮโิ นะคำมิคำงุระ เพลิงนรกภูมิ
ปรำณตะวัน กระบวนที่ ๖ ฮิโนะคำมิคำงรุ ะ เพลิงอำทติ ยส์ ะบ้นั
ปรำณตะวนั กระบวนที่ ๗ ฮิโนะคำมิคำงรุ ะ แทงตะวนั
ปรำณตะวนั กระบวนท่ี ๘ ฮิโนะคำมิคำงรุ ะ แสงอำทิตยห์ กั เห
ปรำณตะวัน กระบวนท่ี ๙ ฮิโนะคำมิคำงุระ อำทิตย์เยน็ ยำ่
ปรำณตะวัน กระบวนที่ ๑๐ ฮิโนะคำมิคำงรุ ะ แสงวสันตเ์ จิดจ้ำ
ปรำณตะวัน กระบวนที่ ๑๑ ฮโิ นะคำมคิ ำงรุ ะ มงั กรสุรยิ นั กำงกลด
ปรำณตะวัน กระบวนท่ี ๑๒ ฮโิ นะคำมคิ ำงุระ ระบำเพลิง

๑๓

ซง่ึ ในแต่ละตัวละครจะมีกระบวนท่ำไม่เหมือนกนั และมีจำนวนท่ำไม่เทำ่ กัน แล้วแต่ว่ำตวั ละครน้ันจะ
มีข้ันของนักล่ำอสูรถึงข้ันไหนแล้ว มีลูกเล่นอีกอย่ำงหนึ่งคือ ระบบข้ันของนักล่ำอสูร คนที่เก่งๆจะได้คำแทน
ตวั เองว่ำเสำหลัก ในเรื่องก็จะเห็นกำรชว่ ยเหลอื เกือ้ กลู กัน กำรทำงำนอยำ่ งเป็นระบบ นบั ได้ว่ำแฝงขอ้ คดิ ให้กับ
เด็กๆได้ดีเลยทีเดียว สำหรับกำรน่ำติดตำมของอนิเมะอีกเรื่องหน่ึงคือ ไม่รู้เร่ืองจะจบแบบไหนเพรำะอสูรก็มี
ลำดับขั้นเหมือนกัน มีคำเรียกตัวเองว่ำ อสูรข้ำงขึ้น ซ่ึงเก่งมำกๆ เก่งขนำดท่ีว่ำฆ่ำเสำหลักได้เลย ทุกตอน
จะแฝงข้อคิดในกำรใช้ชีวิต อนิเมะเร่ืองนี้ได้รับควำมนิยมมำกในหมู่เด็กนักเรียนประถม แต่เอำเข้ำจริงๆทำ
ออกมำได้ดีถกู ยอมรับในทุกเพศทุกวัย รวมถึงตัวฉันเองด้วย มเี ร่ืองมำเล่ำเพ่ิมเติม หลงั จำกที่ลงสังเกตกำรสอน
ท่ีโรงเรียนเด็กๆหลำยคนใส่เสื้อคลุมของของตัวละคร และยังมีกระเป๋ำลำยอนิเมะ รองเท้ำ สำยคล้องแมสก์
อนิเมะเรือ่ งน้ีประสบควำมสำเร็จมำกทเ่ี ข้ำถงึ คนทุกเพศทุกวยั ขนำดน้ี

Demon Slayer เป็นผลงำนชั้นยอดอีกเรื่องที่ให้อะไรเรำหลำยอย่ำงที่เหนือกว่ำควำมบันเทิง ทั้ง
ภำพยนตร์และซีรีส์ต่ำงเน้นย้ำสิ่งที่สิ่งที่เรำเองถูกพร่ำสอนเมื่อยำมเป็นเด็ก แต่อำจลืมไปเม่ือดำเนินชีวิตไป
เรื่อยๆ ทุกวัน ว่ำไม่ว่ำเรำจะเจอส่ิงยำกลำบำกท้ังทำงกำยและทำงใจเวลำเรำเผชิญหน้ำกับควำมสูญเสีย
เผชิญหน้ำกับควำมกลัว หรือเจออำรมณ์ที่ทำให้เรำอยำกกลำยร่ำงเป็นอสูรให้รู้แล้วรู้รอด แต่สิ่งที่ยังคงให้เรำ
เป็นมนุษย์ต่อไปได้ สิ่งที่ทำให้เรำเอำชนะทุกอย่ำงได้คือใจท่ีแข็งแกร่งพอ แม้ในวันที่อ่อนแอ ถ้ำหำกเรำฝ้ืนฟู
และฝกึ ฝนสติและหวั ใจเรำอยู่เสมอเรำจะเอำชนะส่งิ ใดก็ได้เพรำะ

‘มนุษย์น่ะ ขบั เคลื่อนด้วยหัวใจ หัวใจเราแข็งแกร่งได้ไมม่ ีท่ีส้ินสุด’
คำมำโดะ ทนั จิโร่

จุดเด่น เรื่องนี้ทำออกมำได้ดีมำกๆ โดดเด่นที่สุดคือกำรทำภำพ แสง สี เสียง เอฟเฟกต์ออกมำเสมือนจริง

และมีหลำยๆฉำกที่ทำให้ทุกคนต้องอ้ำปำกค้ำงไม่รู้ตัว ทีมงำนเก่งมำกท่ีวำดออกมำได้มีคุณภำพขนำดน้ี แถม
บำงตอนยังมีมุกตลกใหค้ ลำยเครียด และมีตวั ละครออกมำสร้ำงเสียงหัวเรำะในเวลำที่ตึงเครียด เร่ืองรำวท่ีเล่ำ
ในเรอ่ื งก็ให้ขอ้ คดิ เตอื นใจได้ดีมำกขอแนะนำใหท้ ุกคนไดด้ สู กั ครง้ั

จุดสงั เกต เร่ืองนี้แทบไม่มตี รงไหที่น่ำเบอ่ื เลย และหำที่ติไมม่ ี สำหรบั ตัวฉนั คิดว่ำเป็นเรือ่ งท่คี รบอรรถรส

ในกำรดู มีทุกอำรมณใ์ นกำรดูอนิเมะเร่ืองนี้

๑๔

Spirited Away

มิตวิ ญิ ญำณมหศั จรรย์

สำวน้อยคลำงแคลงใจ เหตุไฉนจึงข้ำมแดน
เนตรจองวิญญำณแน่น โลกผดิ แปลกไมเ่ หมอื นเคย
มผี ู้เสริมร่วมเปดิ เผย
หำทำงกลับโลกเดมิ ตวั กำยเจำ้ เคล้ำควำมสขุ
ฝ่ำฟนั มวิ ำงเฉย

มำถงึ เรื่องท่ีสำมกนั แลว้ นะคะ เรอื่ งน้ีแนวอนิเมะแตกตำ่ งจำก ๒ เรอ่ื งท่ีผ่ำนมำจะเปน็ อยำ่ งไรบำ้ งนนั้
ไปดกู นั คะ่
ข้อมูลโดยสังเขป
ชือ่ มติ ิวญิ ญำณมหัศจรรย์
แนว แฟนตำซี ผจญภัย
อนเิ มะภำพยนตร์
กำกบั ฮำยำโอะ มิยำซำกิ
บทภำพยนตร์ ฮำยำโอะ มยิ ำซำกิ
เน้ือเร่ือง ฮำยำโอะ มิยำซำกิ
อำนวยกำรสร้ำง โทชโิ อะ ซซู ูกิ

ภำพยนตร์ Spirited Away เร่ิมกระบวนกำรผลิตใน ค.ศ. ๒๐๐๐ และนำออกฉำยในประเทศญ่ีปุ่น
เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎำคม ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยภำพยนตร์เร่ืองนี้ได้รับควำมสำเร็จอย่ำงดีเย่ียม สำมำรถเอำชนะ
ภำพยนตร์อเมริกันอย่ำง ไททำนิก (Titanic) ซึ่งกินรำยได้มำกท่ีสุด ณ เวลำนั้น และทำรำยได้สูงสุดเป็น
ประวตั กิ ำรณ์ โดยสำมำรถทำรำยไดใ้ นประเทศญป่ี ่นุ ๒๒๙.๖ ล้ำนเหรียญสหรฐั และทำรำยได้ทว่ั โลกกว่ำ ๓๔๗
ล้ำนเหรียญสหรัฐ นอกจำกน้ี Spirited Away ยังเป็นภำพยนตร์อนิเมะเรือ่ งแรกที่คว้ำรำงวลั ออสกำร์ ในสำขำ
ภำพยนตร์แอนิเมชันยอดเย่ียม (Best Animated Feature) ประจำปี ๒๐๐๒ และเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกท่ี
ควำ้ รำงวัลโกลเดนแบร์ ในเทศกำลภำพยนตร์นำนำชำตเิ บอรล์ นิ อกี ดว้ ย

๑๕

แนะนำตวั ละครหลกั

จิฮิโระ โอะงิโนะ : เด็กหญิงวัยสิบปี ซึ่งย้ำยบ้ำนไปเมืองใหม่พร้อมครอบครัวอย่ำงไม่เต็มใจ และหลงเข้ำไปใน
โลกของภตู โดยบงั เอิญ

ฮำกุ หรือ เทพำรักษ์แม่น้ำโคฮำกุ : "อำรักษแ์ ห่งแม่น้ำสีอำพนั อันเช่ียวกรำก" : มีกำเนิดเป็นมังกร ปรำกฏร่ำง
เป็นเด็กชำยวัยสิบสองปีฮำกุเป็นเทพำรักษ์ประจำแม่น้ำมำก่อน ในอดีตจิฮิโระเคยตกลงไปในแม่น้ำโค
ฮำกุ ฮำกุช่วยเหลือเธอขึ้นจำกน้ำ เม่ือแม่น้ำถูกถมเพ่ือสร้ำงเป็นอพำร์ตเมนท์ฮำกุจึงไม่มีท่ีอยู่จำต้อง
เร่รอนมำฝำกตัวในสำนักแม่มดยูบำบำโดยแลกกับกำรเป็นมือขวำให้แก่นำง แม่มดยูบำบำใช้คุณไสย
ให้ฮำกุลืมตัวตน แต่ควำมทรงจำร่วมกันกับจิฮิโระทำให้เขำหลุดพ้นจำกกำรเป็นทำสของยูบำบำได้ใน
ท่สี ดุ

ยูบำบำ "แม่เฒ่ำอ่ำงน้ำ" : เป็นหญิงสูงวัยซ่ึงเป็นแม่มด มีศีรษะและจมูกอันใหญ่โตผิดมนุษย์ มีนิสัยเจ้ำก้ี
เจ้ำกำรและวำงอำนำจ แต่อ่อนโยนต่อ โบ ทำรกร่ำงยักษซ์ ่ึงเปน็ บุตรของนำง นำงเปิดโรงอำบน้ำซึ่งทำ
รำยได้ใหแ้ ก่นำงเป็นอันมำก

เซนีบำ: เป็นน้องสำวฝำแฝดของยูบำบำ รูปลักษณ์ไม่ผิดกันแม้สักน้อย แต่อุปนิสัยต่ำงกัน เซนีบำใจดี และใช้
ชวี ติ สมถะหำ่ งไกลผูค้ น

๑๖

คะมะจี: "ตำเฒำ่ หม้อต้มน้ำ" : เป็นชำยชรำ มแี ขนสำมคู่ ทำหน้ำท่ีควบคุมห้องตม้ น้ำ ณ โรงอำบน้ำของยูบำบำ
แขนทัง้ หกนั้นยดื ได้หดไดต้ ำมใจปรำรถนำ ทำใหเ้ ขำเออ้ื มถึงลน้ิ ชักซึ่งอยงู่ ้ำหวั ไดโ้ ดยอยกู่ ับที่ เขำมีผี

เขม่ำ : กลุ่มหนงึ่ ช่วยขนถำ่ นหนิ เขำ้ เตำให้

ผีไร้หน้ำ: เป็นสัมภเวสีขี้อำย เร้นกำยในเสื้อคลุมสีดำ และสวมหน้ำกำก ปรกติไม่พูดไม่จำ และมักแสดงออก
โดยส่งเสียงฟืดฟำด แต่สุภำพ และสงบเสง่ียม อย่ำงน้อยก็ก่อนมันอำละวำดท่ีโรงอำบน้ำของยูบำบำ
มันไร้ญำติขำดมิตรและเฝ้ำตำมจิฮิโระต้อย ๆ หลังจำกเธอช่วยเหลือมัน มันดำรงชีพอยู่โดยอำศัย
อำรมณ์ควำมรสู้ กึ ของผูค้ นรอบขำ้ ง โดยเฉพำะอำรมณพ์ งึ พอใจเม่ือได้รบั ของกำนัล

ริน : เป็นภูตสำว มีกำเนิดเป็นตัวเซเบิล ทำงำนอยู่โรงอำบน้ำของยูบำบำ และรับเป็นผู้ปกครองของจิฮิโระใน
โลกของภตู

โบ : เป็นบุตรชำยของยูบำบำ และเป็นหลำนของเซนีบำ แม้เป็นทำรก แต่มีร่ำงกำยมโหฬำรเป็นสองเท่ำของ
ยบู ำบำ เขำแข็งแรง ถูกยูบำบำตำมใจจนเคยตัว และมักทำอนั ตรำยเมอ่ื ไมไ่ ดด้ งั ประสงค์

๑๗

อำกิโอะ โองิโนะ : บดิ ำของจิฮโิ ระ
ยูโกะ โองโิ นะ : มำรดำของจิฮโิ ระ

เทพแม่น้ำ : เปน็ เทพผมู้ ำกด้วยฤทธแิ์ ละกิตติศพั ท์ตนหน่ึง มนั อำศยั อยู่ในแมน่ ้ำท่ปี นเปอ้ื นมลพษิ และสิง่ โสโครก
จนร่ำงกำยสกปรกและมีดินโคลนพอกพนู ส่งกลิน่ เหม็นเน่ำ มันเขำ้ ใชบ้ ริกำรโรงอำบนำ้ แตท่ ุกคนขยะแขยงและ
เรียกมันวำ่ "ภูตเหมน็ ฉง่ึ " (stinky spirit)

เนื้อเรอ่ื งย่อ

ชฮิ ิโระ โองิโนะ เด็กหญิงวัยสิบปี ย้ำยบ้ำนไปกับบิดำมำรดำอยำ่ งเสยี มิได้ ขณะขับรถยนต์ไปเมืองใหม่ พวกเขำ
หลงทำง และพบสวนสนุกร้ำง บิดำของชิฮิโระออกสำรวจทั่วบริเวณ ขณะท่ีมำรดำและจิฮิโระติดตำมไปอย่ำง
ตะขิดตะขวงใจ ใจกลำงสวนสนุกนั้น พวกเขำพบแผงลอยอำหำรกำลงั สกุ ส่งกลิ่นชวนรับประทำน ปรำศจำกท้ัง
คนขำยและลูกค้ำ บิดำมำรดำจิฮิโระจึงนั่งลงบริโภค แต่จิฮิโระไม่เห็นด้วยและเดินไปชมดูรอบ ๆ แทน เธอพบ
โรงอำบน้ำหลังมหึมำ ทันใดนั้น เด็กชำยคนหน่ึงโผเข้ำหำเธอ และเตือนเธอให้เร่งกลับไปก่อนตะวันลับฟ้ำ เม่ือ
จิฮิโระว่ิงกลับไปยังแผงลอย เธอพบวำ่ บิดำมำรดำกลำยเป็นสุกรเสยี แลว้ และเร่มิ ปรำกฏภตู ผีปิศำจเดนิ ขวกั ไขว่
ในสวนสนุกนั้น ด้วยควำมตกใจ จิฮิโระวิ่งหนีไปจนพบแม่น้ำสำยใหญ่ และทรุดลงร้องไห้ ณ ท่ีนั้น เด็กชำยคน
ดังกลำ่ วเข้ำมำพบเธออกี และแจง้ ช่ือว่ำ ฮำกุ เขำบอกว่ำ เขำรู้ช่ือเธอ เพรำะเขำรู้จักเธอมำตัง้ แต่เธอยงั เด็กแล้ว
เขำเผยว่ำ ครอบครัวของเธอกำลังอยู่ในโลกของภูต โดยบิดำมำรดำของเธอรับประทำนอำหำรของภูตเข้ำ จึง
กลำยร่ำงเป็นสกุ ร จำกนนั้ เขำนำพำเธอไปยังโรงอำบน้ำ แล้วบอกใหเ้ ธอไปพบ คะมะจิ ชำยแก่ผู้มีหกแขนและ
เป็นพนักงำนต้มน้ำ เพื่อของำนทำ เพรำะในท้องท่ีน้ี คนว่ำงงำนจะถูก ยูบำบำ แม่มดผู้เป็นเจ้ำของโรงอำบน้ำ
สำปใหเ้ ป็นสัตว์ไว้ใชง้ ำนแทน ดุจเดียวกับท่ียำมน้ีบิดำมำรดำของเธอถกู ยูบำบำกักไวใ้ นคอก ชิฮิโระ โองโิ นะจึง
ต้องหำทำงช่วยพ่อกับแม่ของเธอ พยำยำมเอำตัวรอดจำกเมืองภูตแห่งน้ี โดยมีฮำกุแล้วก็ตัวละครอื่นๆท่ีให้
ควำมช่วยเหลอื ฝำ่ ฟันปัญหำมำกมำยเหลือเกิน เด็กหญิงจะต้องกลบั ไปโลกของมนุษย์ให้ได้

๑๘

ควำมรู้สกึ หลงั ดู

เรื่องน้เี ป็นเรื่องแรกทบี่ งั เอญิ ไดก้ ดเลอื กดเู อง เหน็ ภำพปกและคำกล่ำวอธบิ ำยภำพยนตรเ์ ลยรสู้ กึ อยำก
ลองดอู นิเมะแนวอน่ื บ้ำง เปดิ เรอ่ื งมำเหมอื นจะเป็นอนิเมะธรรมดำทวั่ ไปมีเด็กสำวคนหนงึ่ กำลังจะย้ำยบ้ำนกบั
ครอบครวั มีคุณพ่อของเด็กสำวทขี่ บั รถหลงทำง จนทำให้มีเหตุกำรณ์ไมค่ ำดคิดเกินขึน้ เพรำะอยูๆ่ ก็ไปโผลท่ ีท่ ่ี
หนึ่ง ทไี่ มม่ ีคนเลย เร่ืองเร่ิมเข้ำสู่ควำมน่ำสนใจ และน่ำติดตำม กำรทำภำพวำดในอนเิ มะ ทำออกมำไดเ้ หมอื น
จรงิ มำก ภำพอำหำรท่ตี ระกำรตำ ภำพ วญิ ญำณตำมจนิ ตนำกำรทีจ่ ะว่ำไปไดก้ ็ไมน่ ่ำกลัว วำดออกมำให้เด็ก
รบั ชมอย่ำงไมน่ ่ำกลัว สำมำรถชมได้เรื่อยๆ

ภำพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Spirited Away หรือ มิติวิญญำณมหัศจรรย์ นับเป็นอีกหนึ่งแอนิเมชันที่
สร้ำงปรำกฏกำรณ์แก่วงกำรแอนิเมชันญ่ีปุ่นให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้ำง ผลงำนของสตูดิโอจิบลิ ( Studio
Ghibli) กำกับโดยฮำยำโอะ มิยำซำกิ กำรันตีด้วยรำงวัลเกียรติยศสูงสุดอย่ำงรำงวัลออสกำร์ (Oscar) ในสำขำ
ภำพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม (Best Animated Feature) ประจำปี ๒๐๐๒ โดยเนื้อเรื่องเล่ำถึงเรื่องรำวของ
เด็กสำววัย ๑๐ ขวบนำมว่ำ จิฮิโระ ในขณะที่เธอและครอบครัวกำลังขับรถไปยังต่ำงเมือง กลับเกิดเรื่องรำว
แปลกประหลำดขึ้นระหว่ำงทำง เมื่อครอบครัวของเธอหลุดเข้ำไปในมิติแห่งโลกวิญญำณ ประกอบกับพ่อและ
แม่ของเธอก็ถูกสำปให้กลำยเป็นหมูเพรำะไปกินอำหำรของเทพเจ้ำ เธอจึงต้องทำทุกวิถีทำงเพ่ือให้ตนเองกลับ
ไปส่โู ลกแหง่ ควำมเป็นจรงิ กำรตอ่ สูข้ องเดก็ สำววัย ๑๐ ขวบท่ำมกลำงมิตวิ ิญญำณสุดมหศั จรรย์จึงบังเกดิ ขนึ้

จุดเด่นของแอนิเมชันคงหนีไม่พ้นลีลำในกำรนำเสนอเร่ืองรำวด้วยลำยเส้นสองมิติ ( ๒D)
อนั เป็นเอกลักษณ์ พรอ้ มกับกำรดำเนนิ เรื่องท่ีแปลกใหม่ไม่ซำ้ ใคร ยำกแก่กำรคำดเดำ แต่กลบั แฝงไว้ดว้ ยนัยยะ
ทำงสังคม วัฒนธรรม ด้ำนมืดภำยใต้จิตใจของมนุษย์และควำมเชอื่ ที่หยั่งรำกลึกในญ่ปี ุ่นมำเน่ินนำน แอนิเมชัน
เลือกที่จะเล่ำเรื่องด้วยกำรสอดแทรกประเด็นควำมเชื่อในสังคมญ่ีปุ่นพร้อมกับสะท้อนประเด็นทำงวัฒนธรรม
ควบคู่กับกำรเสียดสีสังคมผ่ำนเน้ือเร่ืองกำรผจญภัยเหนือจินตนำกำรของเด็กหญิงวัย ๑๐ ขวบ ยิ่งไปกวำ่ นั้นยัง
เป็นแอนิเมชันที่สำมำรถดูได้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ แตกต่ำงกันไปที่กำรตีควำมนัยยะท่ีถูกแฝงไว้ในเน้ือเรื่องเพียง
เทำ่ น้ัน

กำรดำเนินเรื่องของแอนิเมชันเรื่องน้ีคล้ำยกับภำพยนตร์แอนิเมชันแฟนตำซีเร่ืองอื่นๆ เช่น Alice in
wonderland ท่ีตัวเอกหลุดเข้ำไปในดินแดนมหัศจรรย์ท่ีตนเองไม่รู้จัก โดยเน้ือเร่ืองพำผู้ชมดื่มด่ำไปกับควำม
หลำกหลำยทำงควำมเช่ือ อีกหนึ่งจุดเด่นท่ีทำให้แอกนิเมชันเร่ืองนี้แตกต่ำงจำกเรื่องอื่นๆ คือ “กำรเลือกใช้ตัว
ละคร” ที่ไม่ได้ใช้ตัวละครท่ีมีหน้ำตำที่ดูทันสมัย แต่กลับเลือกใช้ตัวละครหลักที่หน้ำตำธรรมดำเหมือนเด็ก
ทั่วไป จุดนี้ทำให้ผู้ชมสำมำรถเข้ำถึงควำมสมจริงของเร่ืองรำวได้มำกข้ึน และตัวละครแต่ละตัวก็จะแฝงจิตใต้
สำนึกของคนลึกๆ เช่น พ่อกับแม่ของจิฮิโระ โอะงิโนะท่ีแอบไปกินอำหำรของเทพเพรำะเหตุท่ีว่ำตนหิวแต่หัก
ห้ำมใจไม่ได้เมื่อเห็นอำหำรวำงอยู่ตรงหน้ำและไม่มีเจ้ำของ จนทำให้พ่อและแม่ของจิฮิโระ โอะงิโนะกลำยเป็น
หมเู พรำะคำสำปของแม่มดนั่นเอง อนิเมะเร่ืองนีเ้ หมำะสมกับทุกเพศทุกวัย ตัวละครเอกอย่ำง จิฮิโระ โอะงิโนะ
เป็นตัวแทนของกำรเติบโต คนที่ฝ่ำฟันอุปสรรคต่ำงๆ ไม่ย่อท้อต่อปัญหำ ทำให้ได้ใจคนดูไปเต็มๆ ทั้งซึ้ง เศร้ำ
เคล้ำน้ำตำ มีควำมสุข สมแล้วท่ีเป็นอนิเมะที่ได้รับรำงวัลใหญ่อย่ำงโกลเดนแบร์ ในเทศกำลภำพยนตร์
นำนำชำตเิ บอร์ลินอกี ดว้ ย

๑๙

จุดเด่น กำรเล่ำเรื่องรำวของผู้แต่งที่มีเสน่ห์เหมำะสมกับทุกวัย สอดแทรกข้อคิดอยู่ในอนิเมะเกือบจะทุก

ฉำกให้คนได้ตีควำมและได้วิเครำะห์เร่ืองรำวไปพร้อมๆกัน ภำพ แสง สีเสียง ในอนิเมะท่ีครอบเคร่ืองครอบรส
ถึงอำรมณเ์ ป็นผลงำนทม่ี คี ณุ ภำพมำก

จุดสังเกต เน้ือเรื่องดำเนินไปอย่ำงเร่ือยๆเฉื่อย ไม่มีมุกตลกไว้แก้เครียด เพรำะบำงฉำกก็ทำให้คิดและไม่

ผอ่ นคลำย อยำกใหม้ ีตลกขบขันเพ่ิมขึ้นมำเพ่อื มอี ำรมณ์ที่หลำกหลำยขึน้

๒๐

Howl's Moving Castle

ปรำสำทเวทมนตรข์ องฮำวล์

หญงิ สำวผูโ้ ดนสำป แปรสภำพเป็นชรำ
มีฮำวล์ผู้เมตตำ เปลย่ี นจำกรำ้ ยให้เปน็ ดี
คณำนับของโซฟี
เรือ่ งรำวสุดลกึ ลับ โยงเส้นเร่อื งเหนอื คำดเดำ
ร่วมลุ้นทกุ นำที

เดินทำงมำสเู่ ร่ืองที่ ๔ กนั แลว้ ค่ะ ท่ีจริงแลว้ มีหลำยเรื่องทป่ี ระทบั ใจ แต่ขอยกทง้ั ๔ เรื่องน้ี เปน็ เร่อื งที่

ชน่ื ชอบทสี่ ดุ เรำมำเล่ำถงึ ขอ้ มลู โดยสงั เขปกันก่อนเลยค่ะ
ข้อมูลโดยสังเขป

ชอ่ื ปรำสำทเวทมนตรข์ องฮำวล์

แนว แฟนตำซี/โรแมนตกิ
ภำพยนตรอ์ นเิ มชน่ั

กำกับ ฮำยำโอะ มยิ ำซำกิ
บทภำพยนตร์ ฮำยำโอะ มยิ ำซำกิ

สร้ำงจำก ปรำสำทเวทมนตรข์ องฮำวล์ โดย Diana Wynne Jones

อำนวยกำรสร้ำง โทชโิ อะ ซูซกู ิ
ตัดตอ่ Takeshi Seyama

ดนตรีประกอบ โจ ฮไิ ซชิ
ผผู้ ลติ : สตูดิโอจบิ ลิ (Studio Ghibli)
ลิขสทิ ธิห์ นังสือวรรณกรรมภำคภำษำไทยโดย : สำนกั พิมพม์ ติชน
ฉำย : ๒๐ พฤศจกิ ำยน ๒๐๐๔
ควำมยำว : ๑๒๐ นำที

๒๑

แนะนำตัวละคร

ฮำวล์ (Howl) ใหเ้ สียงโดย Takuya Kimura
พ่อมดหนุ่มเจ้เสน่ห์ท่ีถกู เข้ำใจผิดวำ่ ทำฉกี หวั ใจสำวๆ ท้ังทค่ี วำมจริงแล้วเขำเองคือผู้ถูกปฏเิ สธ ฮำวลเ์ ป็นพอ่ มด
ทมี่ ีอำนำจพิเศษก่ำยกองและสำมำรถแปลงรำ่ งเปน็ อะไรก็ได้ แต่ทุกครง้ั ที่เขำทำเช่นนัน้ ก็จะยิง่ ทำให้ตัวเองกลับ
ส่รู ่ำงมนษุ ย์ยำกขนึ้ ด้วย เขำอำศยั อยกู่ บั มำรเ์ คิล ภำยในปรำสำทท่ีขบั เคล่อื นพลังจำกปศี ำจไฟแคลซิเฟอร์

โซฟี (Sophie) ใหเ้ สยี งโดย Chieko Baishō
หญิงสำวอำยุ 18 ปี มีอำชีพทำหมวกขำยสำนต่อกิจกำรของพ่อ ก่อนทจี่ ะถูกคำสำปจำกแม่มดแห่งทุ่งร้ำง จนมี
รปู ลกั ษณเ์ ชน่ คนแก่วัย 90 ปี เปน็ สำวทม่ี คี วำมกล้ำหำญและถนดั งำนบำ้ นสดุ ๆ

มำร์เคลิ (Markl) ใหเ้ สยี งโดย Ryūnosuke Kamiki
เด็กชำยผู้ช่วยของฮำวล์ รับหน้ำที่พรำงตำเป็นชำยชรำตัวแทนของฮำวล์ ทัง้จำกในนำมของ “เจนสก้ิน” และ
“เพนดรำกอ้ น” ซึ่งก็ตำ่ งเปน็ นำมแฝงสมมุติของฮำวล์ทง้ั สน้ิ

๒๒

ปศี ำจไฟแคลซิเฟอร์ (Calcifer) ให้เสียงโดย Tatsuya Gashūin
ปีศำจไฟทผี่ กู สัญญำบำงอย่ำงกบั ฮำวล์ เขำคือพลงั ขับเคล่อื นของปรำสำทฮำวล์

แมม่ ดแห่งทงุ่ รำ้ ง (Witch of the Waste) ให้เสยี งโดย Akihiro Miwa
แม่มดผู้ชั่วร้ำย ในอดีตเคยเป็นแม่มดที่ดีมำก ก่อนที่จะทำสัญญำกับปีศำจจนค่อยๆ ถูกกลืนกินท้ังร่ำงกำยและ
จิตใจ อกี ทั้งยังเคยคบหำกบั ฮำวล์กอ่ นที่เขำจะตีจำก เพรำะกลวั เธอ

มำดำมซัลลิมำน (Madame Suliman) ใหเ้ สยี งโดย Haruko Katō
แม่มดประจำรำชสำนกั และเปน็ อำจำรยข์ องฮำวล์

หนุ่ ไลก่ ำ (หวั ผักกำด) ใหเ้ สียงโดย Yō Ōizumi
เจ้ำชำยจสั ติน (Prince Justin) แห่งประเทศข้ำงเคียง ซง่ึ ต้องคำสำปจนต้องมำอยู่ในสภำพหนุ่ ไล่กำ ก่อนท่โี ซฟี
จะมำพบและช่วยเขำใหร้ อดชีวติ และกลับสรู่ ำ่ งเดิมอีกคร้งั ดว้ ยจมุ พิตจำกเธอ

๒๓

ฮีน (Heen) ใหเ้ สียงโดย Daijirō Harada
หมำแกส่ ำยลบั ผ้แู ปรพรรคของมำดำมซัลลิมำนในพระรำชวงั

เน้อื เรื่องย่อ

เรื่องรำวในยุคท่ีบ้ำนเมืองกำลังตกอยู่ภำยใต้ไฟสงครำมจำกกองทัพ “โซฟี” หญิงสำววัย 18 ปี ซ่ึง
รับหน้ำที่ในกำรสำนต่อกิจกำรร้ำนหมวกจำกพ่อ ได้รับกำรช่วยเหลือจำกพ่อมดนำมว่ำ “ฮำวล์” ระหวำ่ งทำงที่
เธอไปหำนอ้ งสำวและถูกทหำรลวนลำม จนเป็นจดุ เร่ิมต้นทำใหเ้ ธอต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องกับควำมขัดแย้งระหวำ่ ง
ฮำวลแ์ ละแม่มดแหง่ ทงุ่ รำ้ ง
เมื่อคืนหน่ึงแม่มดร้ำงปรำกฏตัวข้ึนพร้อมกับสำปให้โซฟีกลำยเป็นหญิงชรำวยั ๙๐ ปี ส่งผลใหโ้ ซฟีต้องหลบหนี
ออกจำกบ้ำนของตัวเองและเดนิ ทำงเพ่ือหำทำงแก้คำสำป

ระหว่ำงน้ันเอง… เธอได้ช่วยเหลือหุ่นไล่กำปริศนำตัวหนึ่ง ซ่ึงได้ตอบแทนเธอโดยกำรนำเธอเข้ำไปพัก
ในปรำสำทฮำวล์ ซึ่งภำยในปรำสำทเคล่ือนที่ได้นี้ เธอก็ได้พบกับ “มำร์เคิล” เด็กชำยผู้ช่วยของฮำวล์และ
“แคลซิเฟอร์” ปีศำจไฟผ้ทู ำสัญญำบำงอยำ่ งกับฮำวล์ และเปน็ พลงั ในกำรขับเคล่ือนปรำสำทแหง่ นี้ให้มีชีวิต
แคลซิเฟอร์ยื่นข้อเสนอบำงอย่ำงแก่โซฟี เพ่ือบอกวิธีแก้คำสำปให้กับเธอ โดยจะต้องแลกกับกำรที่เธอจะต้อง
ช่วยปลดปล่อยเขำจำกฮำวล์ แตโ่ ซฟกี ็รทู้ ันและปฏิเสธ อย่ำงไรก็ตำมในที่สุดโซฟีก็เข้ำมำอำศัยในปรำสำทได้ใน
ฐำนะของแมบ่ ำ้ นประจำปรำสำทท่ีแสนรกแหง่ นีใ้ นที่สุด

แต่แล้ววันหนึ่งคำเชิญจำก “มำดำมซัลลิมำน” แม่มดประจำสำนักรำชวังและเป็นอำจำรย์ของฮำวล์ก็
ถูกส่งเข้ำมำถงึ ปรำสำท เพือ่ ให้เขำเขำ้ ร่วมรบั ใช้ชำติ โดยกำรใช้พลังอำนำจทีม่ ีสนบั สนุนกองทัพ โซฟีจึงต้องรับ
หน้ำที่เป็นแม่ของฮำวล์เพื่อปฏิเสธแทน แต่สุดท้ำยก็ถูกจับได้ และนำมำสู่กำรไล่ล่ำที่ทำให้ได้สมำชิกใหม่ใน
ปรำสำทเพ่ิมมำอีก ๒ ชีวิต คือ “แม่มดแห่งทุ่งร้ำง” ท่ีสิ้นฤทธ์ิเดช และ “ฮีน” หมำแก่สำยลับของมำดำมซัลลิ
มำนในพระรำชวงั

ฮำวล์กลำยร่ำงเป็นนกเพือ่ ใช้พลังปกป้องโซฟีและปรำสำท ทั้งที่กำรทำเช่นน้ันจะทำให้เขำกลบั มำร่ำง
เดิมได้ยำกข้ึน ดังน้ัน ด้วยควำมเป็นห่วง… โซฟีจึงตัดสินใจกระทำกำรบำงอย่ำงลงไป แต่ดูเหมือนจะย่ิงทำให้
สถำนกำรณ์แยข่ ้นึ อีกท้ังยังอำจทำใหเ้ ธอและฮำวลอ์ ำจต้องจำกกันตลอดกำล

๒๔

ควำมรสู้ ึกหลงั ดจู บ

เรื่องนี้เป็นเร่ืองที่ถูกฉำยมำต้ังแต่ปี ๒๐๐๔ ซ่ึงเป็นเวลำนำนมำก ถ้ำเทียบก็คือตัวฉันเองพึ่งเกิดมำได้
๔ ปี แต่หลังดูจบกำรสร้ำงอนิเมะเรื่องนี้เป็นกำรสร้ำงท่ีไม่ทำให้รู้สึกว่ำสร้ำงนำนแล้วเลย เทคนิควิธีกำร
เร่ืองรำวต่ำงๆที่ดำเนินไป ภำพ เสียง ภำพเคล่ือนไหว ดูทันสมัยและไม่เก่ำเหมือนยุคก่อน ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่ำทึ่ง
เพรำะคนสร้ำงมีฝีมือในกำรสร้ำงมำก บรรยำยเร่ืองรำวได้น่ำดู น่ำติดตำม มีลูกเล่นอยู่หลำยฉำกหลำยตอน
มำก ตัวละครเอกอย่ำงโซฟี หญิงสำววัยรุ่นที่ทำงำนอยู่ร้ำนทำหมวก ผู้ท่ีต้องเผชิญกับคำสำปแบบหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ จนทำให้เธอกลำยเป็นหญิงชรำ ไม่มีเร่ียวแรง เคล่ือนไหวได้ไม่สะดวก เป็นกำรเปรียบเทียบให้คนเห็นได้
ชัดว่ำสังขำรของแต่ละคนไม่เที่ยง กำรเปลี่ยนผ่ำนอำยุขัยไปแบบทันทีทันใด ทำให้โซฟียอมรับตัวตนไม่ได้
ยอมรับควำมแก่ชรำของตนเองไม่ได้ ทำให้ร้องไห้ออกมำอย่ำงหนัก เป็นกำรทำให้ผู้ดูมีอำรมณ์ร่วมกับฉำก
น้ีมำก ถำ้ เปรียบเปน็ ตวั ฉนั ฉนั กจ็ ะรบั ตัวตนของตัวเองไม่ไดถ้ ้ำอย่ดู ดี ีแล้วแกแ่ บบยงั ไม่ใชช้ ีวิตไดเ้ ยอะสักเท่ำไหร่

ที่จรงิ แล้วอนเิ มะเรื่องนีถ้ ูกสร้ำงมำจำกนวนิยำย ถำ้ อยำกจะรูร้ ำยละเอียดปลกี ย่อยต้องไปหำอ่ำนแบบ
เล่มซะก่อน ตัวฉันเองยังไม่มีโอกำสได้อ่ำนแบบเล่มนวนิยำย จึงกล่ำวเปรียบเทียบในส่วนน้ีไมไ่ ด้ แต่คงน่ำสนใจ
ไม่แพ้กัน เพรำะในอนิเมะก็ตื่นตำตื่นใจมำกแล้ว ตัวละครอีกตัวหนึ่งท่ีช่ือว่ำ ฮำวล์ พ่อมดหนุ่มรูปหล่อ ที่เก่ง
และมหี น้ำที่หล่อเหลำ แต่หำรู้ไม่วำ่ เขำมีตัวตนอีกตวั ตนหนึ่ง ซง่ึ ไม่อยำกให้โซฟเี ห็น ซึ่งผู้แต่งเลำ่ เรื่องรำวได้น่ำ
ประทับใจ ชอบกำรเขียนเน้ือหำที่แฝงข้อคิดได้อย่ำงแนบเนียน แล้วเกิดควำมเพลิดเพลินกับคนดู ซึ่งเร่ืองน้ี
ประเด็นหลัก ๆ จะเน้นไปทำงด้ำนเก่ียวกบั กำรเรียนรู้และยอมรับสภำพของตัวตนของเรำ โดยเรำจะเห็นได้ว่ำ
หญิงสำวก่อนจะถูกสำปนั้นเธอใช้ชีวิตแบบคนแก่ที่มีควำมรับผิดชอบ จนลืมควำมสนุกสนำนไปในชีวิต
พอหลังจำกถูกสำปกลำยเป็นคนแก่ เธอถึงได้ผจญภัยแบบท่ีคิดว่ำจะไม่ทำ เริ่มมีควำมรักหนุ่มสำว ได้มีเพ่ือน
ร่วมผจญภัย มันจะสือ่ ใหเ้ ห็นวำ่ ควำมแก่หรอื ควำมเยำวม์ นั อยู่ท่ีควำมรู้สึกและกำรกระทำ ไม่ใชจ่ ำนวนอำยหุ รือ
รูปลักษณ์ภำยนอก ดังน้ันควรใช้ชีวิตให้สนุกสนำนและมีควำมมั่นใจในตัวเอง พอใจในส่ิงท่ีตัวเองมี แล้วจะมี
ควำมสขุ นั่นเอง สว่ นเรอื่ งภำพของเธอถอื ว่ำทำออกมำได้ดีไม่แพ้เรื่องอนื่ ๆ เลย

จดุ เด่น อยำ่ งท่ีไดก้ ล่ำวไปข้ำงต้นอนิเมะเร่ืองนี้แฝงขอ้ คิดมำกมำย มุมมองควำมรักโรแมนติก นอกจำกจะให้

ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินยังสำมำรถนำข้อคิดที่ได้มำปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ในเร่ืองของภำพ
เสียง ไม่เปน็ สองรองใคร ถึงแมจ้ ะถกู สรำ้ งมำนำนแลว้ แตก่ ็เป็นงำนอนิเมะที่มีคณุ ภำพและดกู ีร่ อบก็ไม่เบื่อ

จดุ สังเกต มีหลำยฉำกท่ีเนือ้ เรอื่ งซ้ำซ้อน ดคู รั้งแรกอำจจะไมเ่ ข้ำใจ ต้องดซู ำ้ เพ่ือหำคำตอบ

๒๕

สรปุ ควำมประทับใจ

ภำพยนตร์กำร์ตูนญี่ปุ่นหรือ อนิเมะ ไม่ได้แค่ควำมสนุกสนำนเพียงเท่ำนั้น แต่ละเร่ือง
ยังสอดแทรกข้อคดิ คติเตอื นใจ เรอื่ งรำวทช่ี วนคิดวิเครำะห์ไปกบั เรอ่ื ง เปดิ มุมมองจินตนำกำรใหม่ๆ เขำ้ ใจ
ในโลกของกำร์ตูนมำกข้ึน มีประโยชน์มำกๆ กับกำรนำไปเป็นแรงบันดำลใจในกำรสอนเด็กนักเรียนที่มำ
ควำมสนใจกำร์ตูน สำมำรถนำไปประยุกต์สอนในรำยวิชำภำษำไทยได้ ไม่สำมำรถมองว่ำกำร์ตูนผลิตไว้
เพ่อื เดก็ ได้เพียงอย่ำงเดียวอีกแลว้ ยงั มีเหตุกำรณ์หรือเร่ืองรำวตำมจินตนำกำรมำกมำย ที่อยำกให้ทกุ คน
ลองเปิดใจเปิดประสบกำรณก์ ำรดูกำรต์ ูนญี่ปนุ่ ไมเ่ พียงแค่นั้น ภำพยนตร์ของไทย กำร์ตูนของไทย ก็มใี ห้
เลือกสรรมำกมำย หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำหนังสือท่ีตัวฉันได้สร้ำงสรรค์ข้ึน จะเป็นแรงบันดำลใจและเกิด
ประโยชน์ให้แก่ผู้คนได้ ว่ำกำรดูกำร์ตูนก็มีประโยชน์และน่ำสนใจไม่ต่ำงกัน อยำกให้ทุกคนลองเปิดใจดู
รับรองไดเ้ ลยว่ำจะหลงรัก

พัชรดิ ำ มัยวงศ์
ผ้เู ขยี น

๒๖

เอกสำรอ้ำงองิ

ไม่ปรำกฏนำมผู้แต่ง. (๒๕๕๔). ควำมหมำยของอนิเมะ. สืบค้น ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕, จำก
https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/animenew/

ไม่ปรำกฏนำมผู้แต่ง. ( ๒๕๕๔ ). ดำบพิฆำตอสูร. สืบค้น ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๕, จำก
https://th.wikipedia.org/wiki

ไม่ปรำกฏนำมผแู้ ต่ง. (๒๕๕๔). ปรำสำทเวทมนตร์ของฮำวล์. สืบค้น ๓๐ มนี ำคม ๒๕๖๕, จำก
https://th.wikipedia.org/wiki

ไมป่ รำกฏนำมผแู้ ต่ง. (๒๕๕๒). มหำเวทย์ผนึกมำร. สืบค้น ๑ เมษำยน ๒๕๖๕, จำก
https://th.wikipedia.org/wiki

Miewpitch. (๒๕๖๓). เจำะลกึ มติ วิ ิญญำณมหัศจรรย์. สบื ค้น ๓๐ มนี ำคม ๒๕๖๕, จำก
https://intrend.trueid.net/article-trueidintrend_169783


Click to View FlipBook Version