The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by intanz11, 2018-12-30 12:20:34

DSKP BM Tahun 3 SK (Semakan) (1)

DSKP BM Tahun 3 SK (Semakan) (1)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Melayu

Sekolah Kebangsaan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 3KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Melayu

Sekolah Kebangsaan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2017

Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel
E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Rukun Negara................................................................................................................................................................................ v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.................................................................................................................................................. vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan...................................................................................................................................................... vii
Kata Pengantar............................................................................................................................................................................... ix
Pendahuluan................................................................................................................................................................................... 1
Matlamat ........................................................................................................................................................................................ 2
Objektif ........................................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah............................................................................................................................ 5
Fokus ............................................................................................................................................................................................. 6
Kemahiran Abad Ke-21................................................................................................................................................................... 7
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi....................................................................................................................................................... 9
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ......................................................................................................................................... 10
Elemen Merentas Kurikulum .......................................................................................................................................................... 17

Pentaksiran Sekolah...................................................................................................................................................................... 19
Organisasi Kandungan .................................................................................................................................................................. 24

Kemahiran Mendengar dan Bertutur .......................................................................................................................................... 29
Kemahiran Membaca ................................................................................................................................................................. 32
Kemahiran Menulis .................................................................................................................................................................... 35
Aspek Seni Bahasa .................................................................................................................................................................... 38
Aspek Tatabahasa ..................................................................................................................................................................... 40
Glosari ........................................................................................................................................................................................... 43
Panel Penggubal ........................................................................................................................................................................... 48

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KURIKULUM KEBANGSAAN

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan.

Sumber:Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiKATA PENGANTAR kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar Kebangsaan.
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada
telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan KBAT dengan memberi fokus kepada pendekatan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran
semua mata pelajaran yang mengandungi Standard Berasaskan Projek supaya murid dapat menguasai
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.

Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan pihak yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga
Kebangsaan. Menerusinya, murid dapat ditaksir secara pelaksanaan KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan.
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam Bahagian Pembangunan Kurikulum
tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan,

ixPENDAHULUAN KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Dunia pendidikan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi keupayaan serta penguasaan kemahiran bahasa mereka.
menuntut perubahan dalam kurikulum. Seiringan dengan itu, Di samping itu, murid juga diharap dapat berkomunikasi
Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan
menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum bertatasusila dalam semua urusan serta mempunyai ciri-ciri
termasuklah Kurikulum Standard Bahasa Melayu yang turut seperti yang dinyatakan dalam profil murid.
melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam
penggubalannya. Standard Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Kemahiran Abad Ke-21, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Rendah yang mengandungi Standard Kandungan, Standard dan Kemahiran Menaakul turut dimasukkan secara eksplisit
Pembelajaran dan Standard Prestasi yang didokumenkan dalam dokumen kurikulum ini agar modal insan yang
sebagai Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dihasratkan mampu memenuhi keperluan masa kini. Melalui
Bahasa Melayu. Standard Kandungan, Standard Pembelajaran kurikulum ini, keberkesanan dalam proses pengajaran dan
dan Standard Prestasi ini merupakan pernyataan yang pembelajaran (PdP) amat dititikberatkan. PdP yang
merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang mesti dilaksanakan bukan sahaja menekankan pembelajaran
dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah rendah. berasaskan murid dan pembelajaran kolaboratif, malah murid-
murid akan belajar melalui pembelajaran mendalam seperti
Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini berdasarkan pembelajaran penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan
prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kurikulum ini projek, inkuiri dan pembelajaran koperatif serta pembelajaran
mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan secara kontekstual. Murid akan ditaksir dan dinilai semasa PdP
pembelajaran secara didik hibur serta pentaksiran secara dijalankan.
holistik bagi mencungkil potensi murid dalam penerokaan
pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya, kurikulum ini Penilaian dapat dilaksanakan hasil daripada perubahan tingkah
membolehkan murid memperkembangkan dan menilai laku murid semasa dan selepas proses PdP. Perkembangan
murid dilihat dan dilaporkan secara holistik dan autentik. Selain

1

itu, guru juga dapat membuat penambahbaikan dalam proses KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3
pengajaran mereka.
OBJEKTIF UMUM
DSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah mengambil kira KSSR mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
pendekatan pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut:
kebangsaan di Sekolah Kebangsaan bagi menjunjung peranan 1. Memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan, dan
bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi,
bahasa perpaduan negara, bahasa ilmu dan bahasa pengantar pertanyaan dengan betul.
di sekolah. Mata pelajaran Bahasa Melayu ini dijadikan 2. Bercerita, berbincang dan mengemukakan pendapat
pemangkin untuk memahami akal budi, pemikiran dan
sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu bertatasusila.
wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu. 3. Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul,
memahami, dan menaakul maklumat tersurat dan tersirat.
MATLAMAT 4. Membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa
Standard Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca.
untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa 5. Mencatat, menulis, dan mengimlak untuk mengaplikasikan
dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun.
memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan 6. Menghasilkan pelbagai penulisan, mengedit, dan menulis
idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. ulasan.
7. Menghayati serta menghargai keindahan dan kesantunan
bahasa dalam bahan sastera.
8. Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam
pertuturan, pembacaan dan penulisan.
9. Menghargai dan mengamalkan nilai murni, bersikap
positif, semangat patriotik, dan kewarganegaraan melalui
aktiviti berbahasa.

2

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Objektif Standard Kurikulum Bahasa Melayu Tahun 3 8. Menulis huruf, perkataan dan frasa secara mekanis
dalam bentuk tulisan berangkai dengan kemas dan
KSSR mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 3 bertujuan cantik.
membolehkan murid mencapai objektif berikut:
9. Membina, menulis ayat dan jawapan pemahaman
1. Mendengar, mengecam dan menyebut ayat tunggal dan secara kritis berdasarkan soalan bertumpu dan
ayat majmuk dengan betul dan tepat. bercapah.

2. Mendengar, memahami, dan memberi respons terhadap 10. Mencatat maklumat yang dibanding beza tentang
ayat perintah. sesuatu perkara.

3. Mendengar, mentafsir dan bertindak balas terhadap 11. Menulis ayat yang diimlakkan.
soalan bertumpu dan bercapah. 12. Merangka dan menulis penulisan naratif dan bukan

4. Bertutur untuk menjelaskan serta menilai dan naratif serta mengedit dan memurnikan hasil penulisan
membanding beza maklumat yang tersurat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan
menggunakan idea yang kritis dan kreatif secara imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat.
bertatasusila mengikut konteks. 13. Berceritakan dengan menggunakan simpulan bahasa,
bandingan semacam dan perumpamaan yang sesuai
5. Berinteraksi untuk mendapatkan dan menyampaikan serta mengubahsuai cerita yang berunsur pengajaran
maklumat. dan mempersembahkannya secara kreatif.
14. Melafazkan dan menjelaskan maksud pantun serta
6. Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan mencipta pantun secara berpandu dan
intonasi yang sesuai serta memahaminya. mempersembahkannya.

7. Membaca, mengenal pasti dan menerangkan, idea
daripada bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
mempersembahkannya.

3

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

15. Menyanyi dan menjelaskan maksud lirik lagu serta
mengubahsuai lirik lagu secara berpandu dan
mempersembahkannya.

16. Mencipta secara berpandu puisi, melagukan syair dan
mendeklamasikan sajak serta memahami maksudnya.

17. Memahami dan menggunakan kata nama am, kata
nama khas, kata ganti nama serta penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul.

18. Memahami dan menggunakan kata kerja, kata adjektif,
kata tugas mengikut konteks.

19. Memahami dan menggunakan kata dasar, kata
berimbuhan, kata majmuk dan kata ganda mengikut
konteks.

20. Memahami dan membina ayat seruan, ayat perintah
serta ayat tanya mengikut konteks.

21. Memahami dan mengaplikasi ayat tunggal dan ayat
majmuk mengikut konteks.

4

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong Rajah 1. Kurikulum Bahasa Melayu digubal berdasarkan enam
antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, tunjang kerangka..KSSR.……………………………………………..
kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah
5

FOKUS KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3
Pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah berfokus pada
kemahiran literasi (konsep kembali kepada asas) dan aplikasi Fokus juga diberikan dalam penguasaan tatabahasa yang baik
bahasa. Kemahiran asas literasi memberi penekanan kepada bagi membantu murid berkomunikasi dengan menggunakan
murid-murid Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3) untuk sistem bahasa yang betul dan menghasilkan penulisan yang
menguasai sepenuhnya asas kemahiran mendengar, bertutur, berkualiti dan kreatif. Manakala dalam aspek Seni Bahasa
membaca dan menulis serta dilaksana sepenuhnya dalam pula, murid dapat mengapreasiasikan keindahan bahasa
pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara terancang. Melayu melalui pelbagai teknik kemahiran bahasa yang santai
dan menyeronokkan.
Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6) pula,
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu memberi Penekanan aktiviti PdP dan penggunaan pelbagai bahan yang
penekanan kepada pengukuhan literasi dan aplikasi kemahiran menarik secara didik hibur bagi semua kemahiran dan aspek ini
bahasa supaya mereka lebih berketerampilan berbahasa dalam dapat membantu murid menguasai dan menghayati
bentuk lisan dan bertulis. pembelajaran bahasa dengan lebih berkesan.

Melalui penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur, murid
dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih
berkesan, manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat
meningkatkan kosa kata, memperoleh dan memproses
maklumat serta dapat memupuk minat membaca. Penguasaan
kemahiran menulis pula, murid dapat mengaplikasikan
maklumat dalam pelbagai bentuk penulisan bagi
menyampaikan idea mereka.

6

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

KEMAHIRAN ABAD KE-21 Jadual 1: Profil Murid

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid PROFIL MURID PENERANGAN
yang menguasai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad mengatasi kesukaran, mengatasi
Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai cabaran dengan kebijaksanaan,
ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam keyakinan, toleransi, dan empati.
Jadual 1 supaya berupaya bersaing pada peringkat global.
Penguasaan Standard Kandungan (SK) dan Standard Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Pembelajaran (SP) dalam kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin
Rendah menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad dan kreatif secara lisan dan bertulis,
Ke-21 dalam kalangan murid. Pemikir menggunakan pelbagai media dan
teknologi.

Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
dan inovatif; mampu untuk menangani
masalah yang kompleks dan membuat
keputusan yang beretika. Mereka berfikir
tentang pembelajaran dan diri mereka
sebagai murid. Mereka menjana soalan
dan bersifat terbuka kepada perspektif,
nilai dan tradisi individu dan masyarakat
lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
dalam menangani bidang pembelajaran
yang baharu.

7

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN
Bermaklumat
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara Mereka mendapatkan pengetahuan
Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang Penyayang/ dan membentuk pemahaman yang
lain. Mereka mampu menggalas Prihatin luas dan seimbang merentasi pelbagai
tanggungjawab bersama-sama serta disiplin pengetahuan. Mereka meneroka
menghormati dan menghargai Patriotik pengetahuan dengan cekap dan
sumbangan yang diberikan oleh setiap berkesan dalam konteks isu tempatan
ahli pasukan. Mereka memperoleh dan global. Mereka memahami
kemahiran interpersonal melalui aktiviti isu-isu etika / undang-undang berkaitan
kolaboratif, dan ini menjadikan mereka maklumat yang diperoleh.
seorang pemimpin dan ahli pasukan
yang lebih baik. Mereka menunjukkan empati, belas
kasihan dan rasa hormat terhadap
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu keperluan dan perasaan orang lain.
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan Mereka komited untuk berkhidmat
idea baharu. Mereka mempelajari kepada masyarakat dan memastikan
kemahiran yang diperlukan untuk kelestarian alam sekitar.
menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam Mereka mempamerkan kasih sayang,
pembelajaran. Mereka dapat menikmati sokongan dan rasa hormat terhadap
pengalaman pembelajaran sepanjang negara.
hayat secara berterusan.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan komuniti.
Mereka bertanggungjawab atas
tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

8

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
dalam PdP bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
dalam kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 2. pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
yang munasabah.
Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
TAHAP PENERANGAN menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
PEMIKIRAN dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
tidak mengikut kelaziman.
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran,
Menganalisis dan nilai dalam situasi berlainan untuk Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Menilai melaksanakan sesuatu perkara. pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Mencipta
Mencerakinkan maklumat kepada Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
bahagian kecil untuk memahami dengan berfokus untuk menyelesaikan masalah.
lebih mendalam serta hubung kait antara
bahagian berkenaan. KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
Membuat pertimbangan dan keputusan masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat
menggunakan pengetahuan,
pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
memberi justifikasi.

Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi

9

berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3
aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
Selain itu, dalam PdP Bahasa Melayu juga, unsur ilmu, nilai
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan.
Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategi PdP Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada
Bahasa Melayu menggunakan pelbagai prinsip, teknik dan mata pelajaran lain, nilai murni masyarakat Malaysia serta
pendekatan untuk memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah kemahiran berfikir, kemahiran menaakul dan kemahiran bahasa
Pendidikan Kebangsaan. membolehkan murid menguasai kemahiran secara bersepadu
menerusi pengalaman pembelajaran bahasa.
Konsep 5P
Strategi PdP Bahasa Melayu menekankan konsep 5P iaitu Penilaian yang dijalankan secara berterusan dalam proses PdP
penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan merupakan maklumat yang berguna bagi menentukan
penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep pencapaian sesuatu objektif PdP. Melalui proses penilaian ini
bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Konsep 5P segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan
merupakan asas dalam proses PdP dalam KBSR. Melalui konsep dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk
ini, murid dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan pemulihan atau pengayaan.
serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan
menyeluruh seterusnya akan mengelakkan murid daripada Bagi memastikan semua murid menguasai kemahiran bahasa,
berasa bosan sepanjang proses PdP dijalankan. Kemahiran aktiviti pemulihan dalam PdP harus disediakan untuk membantu
bahasa dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran murid menguasai kemahiran bahasa yang belum dapat dikuasai
mendengar, bertutur, membaca dan menulis, aspek seni bahasa dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan yang disediakan
dan tatabahasa yang terdapat dalam standard kandungan. digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah
kepada yang sukar. Pelaksanaan aktiviti ini adalah mengikut
kemampuan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran.

10

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Aktiviti pengayaan dalam PdP pula disediakan untuk perkembangan murid.
memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid.
Murid diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara Pendekatan Didik Hibur
bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan dan aktiviti Pendekatan didik hibur merupakan satu pendekatan dalam PdP
diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam yang menekankan persekitaran pembelajaran yang
jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka menyeronokkan secara terancang. Unsur keseronokan akan
masa yang ditentukan. wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur,
bermakna dan memikat yang dapat membantu memperkukuh
Pendekatan Modular pemahaman dan mendorong murid untuk belajar. Didik hibur
Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran dilaksanakan mengikut konteks isi kandungan mata pelajaran
kepada unit-unit kecil iaitu dalam bentuk bidang, tajuk, kemahiran serta menggunakan kepelbagaian strategi serta bahan
atau nilai. Kurikulum Bahasa Melayu distrukturkan kepada empat pengajaran dan pembelajaran yang dapat menimbulkan cabaran,
kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, rasa ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan sihat
membaca dan menulis. Aspek seni bahasa dan tatabahasa dan pengiktirafan. Pendekatan ini dilaksanakan merentas
menyokong kemahiran tersebut untuk mengukuhkan kecekapan kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur,
keterampilan berbahasa. Melalui pendekatan ini, setiap membaca, menulis, aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa.
kemahiran dapat dilaksanakan dengan lebih berfokus dan mudah
dikuasai oleh murid. Pendekatan modular juga boleh Pendekatan Tematik
dilaksanakan secara berurutan (linear) atau tidak berurutan (non- Pendekatan tematik ialah satu pendekatan PdP yang akan
linear). Walau bagaimanapun, pendekatan modular dilaksanakan diajarkan melalui topik atau tema yang dipilih bersesuaian
secara berpusatkan murid dan berfokus iaitu guru akan mengajar dengan masa, tempat dan minat bagi menggerakkan sesuatu
hanya satu kemahiran dalam satu sesi PdP di dalam bilik darjah. proses PdP. Tema yang dipilih menjadi wahana dan medium
Pentaksiran dalam pendekatan modular dijalankan secara kepada memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
berterusan iaitu secara formatif dan sumatif untuk mengukur diterjemahkan dalam pengajaran bahasa melalui kemahiran

11

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Kecekapan 2. Kemasyarakatan
berbahasa seperti kemahiran bahasa, seni bahasa, tatabahasa
serta pengembangan kosa kata dan peribahasa dapat Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan
dikukuhkan. Di samping itu, melalui pendekatan bertema, ilmu
daripada mata pelajaran dan disiplin ilmu lain lebih mudah dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan
diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan penentuan tema
pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu seperti ilmu teknologi keharmonian dan kerukunan hidup bermasyarakat. Tema
maklumat dan komunikasi, hal persendirian, isu kemasyarakatan
dan perpaduan, menghargai warisan, kelestarian alam serta ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar
mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-
isu semasa. dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia,

Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: bertoleransi, hormat-menghormati, bekerjasama,
1. Kekeluargaan
bertanggungjawab serta menerima perbezaan antara
Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu
keluarga. Tema ini melibatkan keluarga asas, dan keluarga budaya.
kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah
rendah agar menghargai, menghormati serta mewujudkan 3. Kesihatan dan Kebersihan
hubungan erat sesama ahli keluarga ke arah memupuk Tema kesihatan dan kebersihan, merujuk kesempurnaan
perpaduan kaum. Murid didedahkan kehidupan keluarga dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini
yang berbeza daripada keluarga lain yang terdiri daripada diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat
pelbagai kaum. pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan
kesihatan, serta amalan gaya hidup sihat.

4. Keselamatan
Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi
diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai
persekitaran. Tema ini diajarkan kepada murid supaya
dapat memberi kesedaran agar mengutamakan
keselamatan.

12

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

5 . Perpaduan ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan
Tema ini meliputi elemen silang budaya iaitu memahami masyarakat madani yang mempunyai semangat kekitaan
perbezaan cara hidup, saling menghormati kepercayaan dan sepunya, sanggup mempertahankan dan
agama dan adat resam, saling mempercayai serta mengharumkan negara serta setia kepada negara.
menghargai persamaan dan menerima perbezaan antara
kaum. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk 8. Sains, Teknologi dan Inovasi
mewujudkan hubungan erat dan keharmonian dalam Tema sains teknologi dan inovasi merujuk ilmu
masyarakat yang berbilang kaum demi perpaduan dan pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji,
kesejahteraan negara. dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu
yang baharu. Tema ini diajarkan kepada murid agar dapat
6. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk
Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi menghasilkan sesuatu yang berinovasi.
elemen silang budaya yang terdapat dalam masyarakat
pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. 9. Kelestarian Alam
Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan Tema ini memupuk pengetahuan dan kesedaran terhadap
seni budaya ini dapat difahami dan dihayati oleh murid alam sekitar dan kelestarian global dalam membentuk etika
sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. murid untuk menghargai alam dan kesejahteraan
kehidupan. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan
7. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam
Tema jati diri memupuk keperibadian insan yang seimbang sekitar dan teknologi hijau.
dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial.
Patriotisme membentuk semangat juang, kecintaan 10. Pertanian dan Penternakan
terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa negara yang Tema pertanian dan penternakan memberi murid
merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Tema pendedahan perihal asas pertanian dan penternakan

13

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

secara tradisional dan moden. Murid juga didedahkan Penyelesaian Masalah
tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian, Penyelesaian masalah ialah aktiviti PdP yang melibatkan
penternakan, dan keusahawanan tani. masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-
teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi
11. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori
Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang
perniagaan dan keusahawanan dalam menjana diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir secara kritis
pendapatan dan pengurusan perdagangan, manakala dan kreatif.
pengurusan kewangan pula menekankan tentang
tanggungjawab dalam menguruskan kewangan dengan Pembelajaran Berasaskan Projek
bijak. Tema ini dapat memupuk kesedaran tentang Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk
kepentingan bidang ekonomi, membudayakan sikap menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-
keusahawanan dan celik kewangan dalam kehidupan. murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan
dapatannya. Hal ini juga dapat membantu guru menilai
12. Integriti perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih
Tema integriti merujuk prinsip berpegang teguh kepada bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.
kejujuran dan amalan moral yang tinggi, keselarasan
antara tindakan dengan nilai murni, etika dan undang- Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
undang serta keselarasan antara kepentingan diri dengan Pembelajaran berasaskan inkuari merupakan pendekatan PdP
kepentingan umum. Tema ini dapat memupuk kesedaran yang berpusatkan murid secara menyeluruh. Murid mencari dan
murid untuk bertindak mengikut lunas-lunas agama dan menyelidiki sesuatu perkara atau peristiwa secara sistematik,
undang-undang negara agar menjadi warganegara yang kritis dan analitis sehingga dapat merumuskan jawapan kepada
bermoral dan bertamadun demi kesejahteraan negara. persoalan atau penemuannya sendiri dengan yakin. Guru
berperanan sebagai fasilitator untuk membimbing proses

14

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

penerokaan dan refleksi misalnya melalui aktiviti soal jawab. Ciri- Kepelbagaian Sumber dan Bahan
ciri pembelajaran inkuiri berfokus pada hipotesis yang hendak Penggunaan pelbagai sumber dan bahan amat digalakkan dalam
diuji, sikap keterbukaan, penggunaan dan pengesahan fakta atau PdP Bahasa Melayu. Bahan berunsur ilmu, separa ilmiah dan
bukti dan rumusan. bahan sastera hendaklah digunakan dalam PdP bagi bacaan
intensif dan ekstensif. Kepelbagaian sumber merujuk
Pembelajaran Koperatif penggunaan sumber pertama, sumber cetak, sumber elektronik,
Kaedah PdP pembelajaran koperatif dilaksanakan dalam digital dan internet serta bahan yang autentik seperti akhbar,
kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, majalah, buku rujukan, kamus, glosari dan sebagainya.
saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk
menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai
berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat Pembelajaran Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan
sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapat potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana
menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang
interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal
yang kuat. linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang,
interpersonal, intrapersonal dan naturalis.
Pembelajaran Berpusatkan Murid
Strategi PdP dalam mata pelajaran Bahasa Melayu haruslah Pembelajaran Kontekstual
berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang
menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu,
itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa. masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila
murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara
bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam
kehidupan mereka.

15

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Pembelajaran Luar Bilik Darjah Kajian Masa Depan
Pembelajaran luar bilik darjah ialah aktiviti kurikulum yang Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk
dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau
serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan isu yang berlaku pada masa lampau, masa ini dan masa depan.
pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka
dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat
situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan manfaat yang maksimum.
kerja berpasukan.
Pembelajaran Akses Kendiri
Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Akses Kendiri ialah satu program yang
Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan
melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti,
pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar
berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran
menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar mereka.
sepanjang hayat mereka.
Pembelajaran Masteri
Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil
Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit
supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada
berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti
meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi menguasai 80 peratus aras masteri sebelum berpindah ke unit
dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran yang baharu.
pembelajaran seumur hidup.

16

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang 3. Nilai Murni
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
dan SP. Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta mengamalkannya.
dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
di dalam EMK adalah seperti berikut: dan kewarganegaraan kebangsaan dan global yang
1. Bahasa menjadi amalan dalam kehidupan harian.

 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu 4. Sains dan Teknologi
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, kalangan murid.
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
dan berkomunikasi secara berkesan. yang lebih cekap dan berkesan.
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
2. Kelestarian Alam Sekitar merangkumi empat perkara iaitu:
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata konsep yang berkaitan dengan sains dan
pelajaran. teknologi).
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap alam sekitar dan (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
kelestarian global penting dalam membentuk etika murid kemahiran manipulatif tertentu).
untuk menghargai alam dan kehidupan.

17

(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3
keselamatan).
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. dalam PdP.

5. Patriotisme 7. Keusahawanan
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
masyarakat. sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang murid.
mempunyai semangat cintakan negara dan  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
berbangga sebagai rakyat Malaysia. melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap
seperti rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab
6. Kreativiti dan Inovasi serta membangunkan minda kreatif dan inovatif
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk memacu idea ke pasaran.
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
atau gabungan idea yang ada.  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui Komunikasi (TMK) dalam PdP memastikan murid
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
untuk memastikan pembangunan modal insan yang dipelajari.
mampu menghadapi cabaran abad ke-21.  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong
murid menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih
18 menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan
kualiti pembelajaran.

 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3
yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap menguruskan hal ehwal kewangan secara
kandungan mata pelajaran. bertanggungjawab.
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
9. Kelestarian Global PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid secara langsung adalah melalui tajuk seperti wang yang
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti
persekitaran dalam kehidupan harian dengan pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun.
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
peringkat tempatan, negara dan global. berkesan dan bermakna.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

10. Pendidikan Kewangan
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran

19

PENTAKSIRAN SEKOLAH KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses penguasaan bahasa ini disertakan dengan pengintergrasian
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang pengetahuan dalam tema serta nilai untuk melihat sejauh mana
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. murid menguasai standard pembelajaran. Oleh itu, penyaksiran
Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak ini menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan,
formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan menguasai kemahiran Bahasa dan mengamalkan nilai. Di
sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik samping itu, PS juga menilai keberkesanan pengajaran guru.
berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised).
Maklumat yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, PS mempunyai ciri-ciri berikut:
guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan susulan ke 1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang
arah peningkatan perkembangan pembelajaran murid.
pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. nilai murni.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses 2. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada PdP.
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. 3. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, kesesuaian dan kesediaan murid.
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan 4. Berdasarkan standard kurikulum.
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP. 5. Adil kepada semua murid.
6. Pelaksanaan pentaksiran secara;
Pentaksiran sekolah bagi Bahasa Melayu dilaksanakan  Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan
bersandarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pentaksiran
proses PdP; dan
 Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit

pembelajaran, semester atau tahun.

20

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

PS ini berdasarkan penguasaan murid dalam standard prestasi. menegak (Tahap Penguasaan). Pertumbuhan murid dijelaskan
PS tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau
murid lain. Murid dinilai secara adil dan saksama berdasarkan rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk
keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa hasil pembelajaran. Tahap perkembangan pembelajaran murid
dibandingkan dengan individu lain. Oleh itu, pentaksiran diukur berdasarkan perkembangan atau kemajuan
memerlukan komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas pembelajarannya.
daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembang potensi
setiap murid ke tahap maksimum. Terdapat tiga standard prestasi bagi setiap kemahiran Bahasa
iaitu standard prestasi kemahiran mendengar dan bertutur,
Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap standard prestasi kemahiran membaca dan standard prestasi
dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi kemahiran menulis. Aspek seni Bahasa dan tatabahasa tidak
segala aspek tentang diri seseorang murid. Hal ini bagi dinilai tetapi semasa PdP, pentaksiran dapat dilaksanakan juga
membolehkan pihak yang bertanggungjawab mengenali, untuk menilai ketiga-tiga kemahiran Bahasa tersebut. Selepas
memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik semua standard pembelajaran dalam sesuatu kelompok itu
sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi diajar, guru akan menilai dan menentukan tahap penguasaan
untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa murid tersebut.
mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing.

Standard Prestasi
Standard Prestasi ialah set kriteria umum yang menunjukkan
tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan selepas
sesuatau standard pembelajaran atau kemahiran dikuasai.
Perkembangan dalam standard terbahagi kepada dua, iaitu
perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan

21

Tahap Penguasaan Keseluruhan KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3
Tahap Penguasaan Keseluruhan adalah Standard Prestasi
Umum yang merentas kemahiran Bahasa. Standard Prestasi Jadual 3: Tafsiran Umum Bagi Tahap Penguasaan Bahasa
Umum ini menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun Melayu Sekolah Rendah
secara hieraki digunakan bagi tujuan pelaporan individu
berdasarkan kelompok standard. Tahap Penguasaan TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
Keseluruhan ini menandakan pencapaian murid berdasarkan
kemahiran bahasa secara keseluruhan merujuk DSKP Bahasa TAHAP HURAIAN
Melayu KSSR. Pencapaian murid bagi setiap kemahiran akan PENGUASAAN
dirujuk pada Tahap Penguasaan Keseluruhan. Maklumat yang Murid mempamerkan tahap pengetahuan
dikumpul melalui pentaksiran ini dapat membantu guru 1 bahasa dan kecekapan berbahasa yang
menentukan kekuatan dan kelemahan murid. Oleh itu, adalah Sangat Terhad sangat lemah, sangat terhad dan
penting bagi guru menggunakan pertimbangan profesional memerlukan banyak bimbingan,
(professional judgement) dalam menentukan tahap panduan dan latihan dalam kemahiran
penguasaan murid. bahasa.

2 Murid mempamerkan tahap pengetahuan
Terhad bahasa dan kecekapan berbahasa yang
lemah, terhad dan memerlukan sedikit
bimbingan, panduan, dan latihan dalam
kemahiran bahasa.

3 Murid berupaya mempamerkan tahap
Memuaskan pengetahuan bahasa dan kecekapan
berbahasa yang sederhana dan berupaya
mengungkapkan idea serta menguasai
kemahiran berfikir yang asas tanpa
bimbingan dalam kemahiran bahasa.

22

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN

TAHAP HURAIAN TAHAP HURAIAN
PENGUASAAN PENGUASAAN
Murid berupaya mempamerkan tahap konsisten, berupaya mengungkapkan
4 pengetahuan bahasa dan kecekapan idea dengan jelas, terperinci dan
Baik berbahasa yang baik, dapat tersusun, menguasai kemahiran berfikir
mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang kritis, kreatif dan inovatif,
dengan berkesan, berupaya berkomunikasi secara efektif dan penuh
mengungkapkan idea, menguasai keyakinan, mengamalkan pembelajaran
kemahiran berfikir yang kritis, dan secara kendiri serta menjadi model
mengamalkan pembelajaran kendiri teladan kepada murid yang lain dalam
secara minimum dalam kemahiran kemahiran bahasa.
bahasa.

5 Murid berupaya mempamerkan tahap Semua guru Bahasa Melayu perlu melaksanakan proses PdP
Sangat Baik pengetahuan bahasa dan kecekapan dalam bilik darjah dengan merujuk kepada SK dan SP.
berbahasa yang tinggi, berupaya Kebijaksanaan guru dituntut bagi menentukan proses PdP
mengungkapkan idea dengan jelas dan dilaksanakan secara bersesuaian dan berkesan. Dalam
terperinci, berkomunikasi secara efektif, keadaan yang sama, guru perlu mentaksir keupayaan murid
mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan menentukan tahap penguasaannya berdasarkan senarai
yang lebih kompleks, menguasai standard prestasi dalam kelompok kemahiran yang telah
kemahiran berfikir yang kritis dan ditentukan. Guru perlu adil dalam membuat pertimbangan
kreatif, serta mengamalkan pembelajaran professional untuk menentukan tahap penguasaan murid.
secara kendiri dalam kemahiran bahasa. Setiap murid seharusnya diberikan peluang, bimbingan dan
pengukuhan agar mereka mampu dan berupaya menunjukkan
6 Murid berupaya mempamerkan tahap
Cemerlang pengetahuan bahasa dan kecekapan
berbahasa yang cemerlang dan

23

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

penguasaan serta kebolehan, yang terbaik dan cemerlang Jadual 4: Organisasi Kandungan DSKP
dalam kemahiran bahasa.
STANDARD STANDARD STANDARD
ORGANISASI KANDUNGAN PRESTASI
Organisasi Kandungan DSKP ini dipersembahkan dalam KANDUNGAN PEMBELAJARAN
bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit Suatu set
yang terdiri daripada standard kandungan, standard Penyataan spesifik Suatu penetapan kriteria umum
pembelajaran dan standard prestasi. Setiap standard ini yang
berpaksikan kemahiran bahasa dan sistem bahasa yang tentang perkara kriteria atau menunjukkan
disokong oleh pengisian kurikulum. Selain itu, setiap standard tahap-tahap
ini mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai murni, yang murid patut indikator kualiti prestasi yang
kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid selama perlu murid
enam tahun pembelajaran di sekolah rendah. Ketiga-tiga ketahui dan boleh pembelajaran dan pamerkan
standard ini dijelaskan dalam jadual 4 seperti berikut: sebagai tanda
lakukan dalam pencapaian yang bahawa
sesuatu perkara
suatu tempoh boleh diukur bagi itu telah
dikuasai murid
persekolahan setiap standard (indicator of
success).
merangkumi aspek kandungan.

pengetahuan,

kemahiran dan

nilai.

24

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

Kemahiran Bahasa melalui kemahiran ini murid juga berupaya menghayati teks
Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard yang dibaca.
Kurikulum Bahasa Melayu. Dalam mencapai kemahiran
bahasa dalam standard ini, kemahiran-kemahiran tersebut 3. Kemahiran Menulis
telah diorganisasikan seperti berikut: Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis
perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis
1. Kemahiran Mendengar dan Bertutur penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan perlu
mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis, tanda
secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan
pengucapan, serta dapat memberikan respons. Kemahiran kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti
bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur
untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pengetahuan dan imaginasi. Penguasaan kemahiran
pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam
dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik.
bertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan
penekanan dalam kemahiran bertutur. 4. Aspek Seni Bahasa
Aspek seni bahasa merujuk kebahasaan, keindahan dan
2. Kemahiran Membaca kehalusan dalam bahasa Melayu yang perlu difahami dan
Kemahiran membaca merujuk keupayaan murid membaca dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa
dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. merangkumi kecekapan memahami, mengungkap dan
Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan menghayati bahasa yang indah. Melalui pembelajaran
penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan aspek ini, murid menghasilkan dan mempersembahkan
menggunakan teknik-teknik membaca. Di samping itu, karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis

25

melalui variasi teknik yang menarik. Aspek seni bahasa KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3
juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan
secara didik hibur. ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang
(tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna.
5. Aspek Tatabahasa Bentuk kata pula ialah unit tatabahasa sama ada
Aspek tatabahasa merujuk morfologi dan sintaksis bahasa bentuk tunggal atau hasil daripada proses
Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Aspek pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan.
ini perlu diajarkan dan dilaksanakan melalui pengajaran Golongan kata pula ialah proses menjeniskan
yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau
supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan
dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara yang sama.
lisan dan bertulis.
1.1.1 Struktur kata merujuk pada pola suku kata
SISTEM BAHASA bagi:
Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, (i) kata asli bahasa Melayu
sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. Pelaksanaan (ii) kata pinjaman bahasa Melayu
sistem bahasa dalam PdP Bahasa Melayu membolehkan
murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. 1.1.2 Bentuk kata terdiri daripada:
Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah ini; (i) kata terbitan
1. Tatabahasa (ii) kata ganda
(iii) kata majmuk
Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan
sintaksis; 1.1.3 Proses pembentukan kata meliputi:
1.1 Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji (i) pengimbuhan
(ii) penggandaan
struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata (iii) pemajmukan
Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata
26 yang amat kompleks ialah pengimbuhan.

1.1.4 Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3
pada aspek penggunaan imbuhan yang betul
dari segi bentuk dan makna termasuk aspek 1.2.5 Binaan ayat;
baharu dalam proses pengimbuhan. (i) ayat dasar
Golongan kata terdiri daripada: (ii) ayat tunggal
(i) kata nama (iii) ayat terbitan atau ayat majmuk
(ii) kata kerja
(iii) kata adjektif 1.2.6 Proses ayat terbitan:
(iv) kata tugas (i) proses penggantian
(ii) proses pengguguran
1.2 Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, (iii) proses peluasan
struktur dan binaan ayat. Hal ini bermakna, bidang
sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus 1. Sistem Ejaan
tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan
penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang
membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan tepat. Misalnya, koma dan tanda noktah mewakili
adalah seperti yang berikut: hentian dalam pertuturan. Penggunaan tanda baca
1.2.1 Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan
klausa dan aspek pembinaannya serta penulisan. Perkara yang diberikan penekanan ialah:
pembahagian subjek dan predikat. (i) pola keselarasan huruf vokal
1.2.2 Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat (ii) ejaan kata pinjaman
perintah dan ayat seruan. (iii) ejaan kata dasar dan kata terbitan
1.2.3 Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif.
1.2.4 Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang 2. Sebutan dan Intonasi
Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat
27 menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang peringkat sekolah rendah.
ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan
membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan 4. Peribahasa
intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud Peribahasa merangkumi simpulan bahasa,
dengan tepat. Sebutan diajarkan supaya murid dapat perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-
menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran
Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah Bahasa Melayu. Pemilihan peribahasa hendaklah
menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. Ayat mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni
bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.
mengikut pola yang berikut:
(i) ayat penyata Nota:
(ii) ayat tanya Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang
(iii) ayat perintah menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.
(iv) ayat seruan
(v) ayat songsang
(vi) ayat aktif
(vii) ayat pasif

3. Kosa Kata
Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah.
Penguasaan kosa kata perlu ditingkat dan
dikembangkan agar murid dapat mengungkap
maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan
ilmu dalam mata pelajaran yang dipelajari pada

28

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Mendengar dan memberikan Murid boleh:
respons. 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, memahami, dan menyebut dengan betul dan
tepat;
(i) ayat tunggal
(ii) ayat majmuk

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;
(i) suruhan dan permintaan
(ii) silaan dan larangan

1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan memberikan respons terhadap;
(i) soalan bertumpu
(ii) soalan bercapah

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertatasusila
maklumat dan idea bagi pelbagai mengikut konteks.
tujuan.

1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat dengan menggunakan
idea yang kritis dan kreatif.

29

STANDARD KANDUNGAN KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat.

30

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk, ayat perintah, dan ayat
1 tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap sangat terhad.
2 Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk, ayat perintah, dan ayat
tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan
3 sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap terhad.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk, ayat perintah, dan ayat
4 tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan
5 sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap memuaskan.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk, ayat perintah, dan ayat
6 tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap kukuh.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk, ayat perintah, dan ayat
tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap terperinci.
Mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap ayat tunggal, ayat majmuk, ayat perintah, dan ayat
tanya, serta mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi
model teladan.

31

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

2.0 KEMAHIRAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
Murid boleh:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;

(i) ayat tunggal dan ayat majmuk
(ii) perenggan
(iii) petikan

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
(i) pelbagai jenis ayat
(ii) perenggan
(iii) petikan

2.2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan mengecam;
menaakul bahan grafik dan bukan (i) maksud kosa kata
grafik. (ii) idea utama dan idea sampingan
(iii) idea keseluruhan

32

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan menerangkan kandungan teks daripada bahan

sastera dan bukan sastera. bukan sastera dan bahan sastera;

(i) label

(ii) manual

(iii) cerita

(iv) pantun

2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera
dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;
(i) label
(ii) manual
(iii) cerita
(iv) pantun

33

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN
Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan dengan menerangkan
1 idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
mempersembahkannya pada tahap sangat terhad.
2 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan dengan menerangkan
idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
3 mempersembahkannya pada tahap terhad.
Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan dengan menerangkan
4 idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
mempersembahkannya pada tahap memuaskan.
5 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan dengan menerangkan
idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
6 mempersembahkannya pada tahap kukuh.
Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan dengan menerangkan
idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
mempersembahkannya pada tahap terperinci.
Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta memahami petikan dengan menerangkan
idea, mengenal pasti dan menjelaskan kandungan bahan bukan sastera dan bahan sastera serta
mempersembahkannya pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

34

3.0 KEMAHIRAN MENULIS KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Asas menulis.
Murid boleh:
3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk;

(i) huruf
(ii) perkataan
(iii) frasa

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis;
yang bermakna. (i) ayat
(ii) perenggan

3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan;
(i) bertumpu
(ii) bercapah

3.2.3 Membanding bezakan dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;
(i) ayat

35

STANDARD KANDUNGAN KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3
3.3 Menghasilkan penulisan.
STANDARD PEMBELAJARAN

3.3.1 Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif, dan bukan naratif
secara;
(i) berpandu
(ii) separa berpandu

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek;
(i) ejaan , tanda baca dan penggunaan imbuhan
(ii) penggunaan kata
(iii) struktur ayat

36

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENULIS

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat, menulis jawapan
1 pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak, membina kerangka dan menghasilkan penulisan
naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap sangat terhad.
2 Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat, menulis jawapan
pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak, membina kerangka dan menghasilkan penulisan
3 naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap terhad.
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat, menulis jawapan
4 pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak, membina kerangka dan menghasilkan penulisan
naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap memuaskan.
5 Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat, menulis jawapan
pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak, membina kerangka dan menghasilkan penulisan
6 naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap kukuh.
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat, menulis jawapan
pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak, membina kerangka dan menghasilkan penulisan
naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada tahap terperinci.
Menulis tulisan berangkai secara mekanis dengan betul dan kemas, membina ayat, menulis jawapan
pemahaman, mencatat maklumat, menulis ayat secara imlak, membina kerangka dan menghasilkan penulisan
naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul pada pada tahap sangat
terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

37

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 3

4.0 ASPEK SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan Murid boleh:

dan kesantunan bahasa dalam 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun;
bahan sastera. (i) simpulan bahasa

(ii) bandingan semacam

(iii) perumpamaan

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan pantun yang mengandungi bahasa yang indah dan menjelaskan
kesantunan bahasa dalam bahan maksud.
sastera.

4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama lagu kanak-kanak, dan lagu rakyat serta
menjelaskan maksud bahasa yang indah dalam lirik lagu.

4.2.3 Melagukan syair dan mendeklamasikan sajak serta memahami maksud;
(i) syair
(ii) sajak

38


Click to View FlipBook Version