The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

about MAKING A SCHENGENS VISA GUIDE BOOK FOR OVERSEAS in europe

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Lunla lalunla, 2019-12-01 22:49:41

MAKING A SCHENGENS VISA GUIDE BOOK FOR OVERSEAS: EUROPE ROUTE

about MAKING A SCHENGENS VISA GUIDE BOOK FOR OVERSEAS in europe

Keywords: Schengen Visa

จดั ทำโดย
นายพชั วฏั แซ่เลือ่ ง
สว่ นหน่ึงของวิชาสหกิจศกึ ษา EG4006
สาขาวิชาภาษาองั กฤษ คณะศลิ ปศาสตร์
มหาวิทยาลยั หวั เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2562

คำนำ

“ยุ โ ร ป ” ท วี ป ที่ เ ปี่ ย ม ล้ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม ง า ม ท า ง
สถาปัตยกรรมและธรรมชาติที่ต่างจากบ้านเรา ท่ีใคร ๆ เป็นต้อง
ฝันอยากจะไปเที่ยวดูสักครัง้ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรีย ฝร่ังเศส
เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี และอีกมากมาย แต่ประเทศ
เหล่านีส้ าหรับคนไทยนอกจากจะฟั งดูยากก็ล้ วนแล้ วแต่
จาเป็นต้องขอวีซ่า และคงไม่ไหวแน่ถ้าต้องมาวิ่งขอวีซ่า 3-4
ประเทศเพื่อจดั ทริปไปยโุ รปแค่ 2 สปั ดาห์ ดงั นนั้ หลายประเทศใน
ยุโรปจึงจับมือกันเพื่อให้การเดินทางของคุณง่ายขึน้ ด้วย “วีซ่า
เชงเก้น” อภิสิทธ์ิแสนอัศจรรย์ท่ีจะทาให้ คุณผ่านได้ถึง 26
ประเทศในวีซ่าเดียว!! ว่าแต่ทาอย่างไรถึงจะได้มา? หนงั สือค่มู ือ
“Schengen Visa easy guide” มีคาตอบให้คณุ แล้ว อา่ นเลย!

สำรบญั หน้ำ
1
ตอนท1ี่ About Schengen Visa 2-3
ทาความรู้จกั กบั คาวา่ “Visa” 4-7
ถึงเวลารู้จกั กบั Schengen Visa !
ประเภทต่างๆ ของ Schengen Visa 8-9
10-14
ตอนที่ 2 ประเทศไหนใช้เชงเก้นวีซ่า? 15-16
ประเทศไหนไม่ใช้เชงเก้นวซี ่า? 17
กลมุ่ ประเทศท่ใี ช้วีซา่ เชงเก้น
สถานเอกอคั รราชทตู ประจากรุงเทพ
กลมุ่ ประเทศท่ไี ม่ใช้วซี า่ เชงเก้น
สถานเอกอคั รราชทตู ประจากรุงเทพ

ตอนที่ 3 การเตรียมตัวก่อนยน่ื วซี ่าเชงเก้น หน้ำ
ก่อนจะยนื่ วีซา่ เชงเก้นต้องเตรียมตวั อยา่ งไร 18-21

ตอนท่ี 4 การเตรียมเอกสารยืน่ คาร้อง หน้ำ
ขอเชงเก้นวซี ่าเข้ายุโรป
แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า 22-25
สาเนาพาสปอร์ตเดนิ ทาง 26-27
รูปถา่ ย 27-28
เอกสารรับรองการทางาน 29-31
เอกสารหลกั ฐานทางการเงิน 32-34
แพลนเดินทางท่องเที่ยว 35-36
เอกสารการจองทพี่ กั และตว๋ั โดยสาร 37
กรมธรรม์ประกนั ภยั การเดนิ ทาง 38-39
มุมผ้จู ดั ทา 40

ตอนท่ี 1About
Schengen

Visa1

ก่อนท่จี ะรู้จัก Schengen Visa..
ทำควำมรู้จักกบั คำว่ำ “VISA”

“วีซ่า” หรือ “การตรวจลงตรา” คอื
หลักฐานการอนุญาตให้ เข้ าประเทศที่ทาเป็ นรอย ตรา

ประทบั หรือเป็นแผ่นกระดาษ สต๊ิกเกอร์ติดอย่ใู นหนงั สือเดินทาง
โดยเป็นหลกั สากลว่า ก่อนทค่ี นของประเทศหน่ึงจะเดินทางเข้าไป
อีกประเทศหนึ่ง จะต้องไปขอรับการตรวจลงตราเพ่ือเข้าประเทศ
จากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลของประเทศที่จะ
เดินทางก่อน เมือ่ ได้รับอนญุ าตแล้ว กจ็ ะได้รับการประทบั
ตราวีซา่ หรือตดิ เป็นสต๊ิกเกอร์ท่เี รียก “วซี า่ ” ให้ในหนงั สอื เดนิ ทาง

ถ้าให้พูดสนั้ ๆ “วีซ่า” หรือ “การตรวจลงตรา” คือ การ
ประทับตรำ หรือข้อความในหนังสือเดินทางโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
เพื่อแสดงว่าผ้เู ดินทางได้รับอนญุ าตให้เข้ามาพานกั เดินทางผ่าน
และเดนิ ทางออกจากราชอาณาจกั รนนั้ ๆ

2

ถงึ เวลำรู้จกั กบั
Schengen Visa !
“เชงเกน้ วีซ่า” คืออะไร?
วีซ่าเชงเก้น คือ วีซ่าที่ย่ืนเพียงครัง้ เดียวแต่ใช้ข้ามเขต
แดนในโซนยุโรปได้ถึง 26 ประเทศ แต่ใช้เวลาพานกั อย่ไู ด้ไม่เกิน
90 วนั (เป็นเวลา 3 เดอื น) สาหรับการขอวซี า่ ระยะสนั้

3

“เชงเก้นวีซ่า” เกดิ ขนึ ้ ได้อย่างไร?

เริ่ มต้ นจากสิ่งที่เรียกว่า “ข้อตกลงเชงเก้น ” หรื อ
(Schengen Agreement) ที่ทาร่วมกันระหว่างประเทศ
สว่ นใหญ่ในทวปี ยโุ รปโดยข้อตกลงมีอย่วู า่ พลเมืองของประเทศท่ี
ทาข้อตกลงสามารถเดินทางเข้าออกระหว่างกนั ได้โดยไม่ต้องถือ
หนงั สือเดินทาง แต่ผ้ทู ่ีไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศ ต้องทาการ
ย่ืนร้องขอวีซ่าซ่ึงใช้พานักในกลมุ่ ประเทศได้ไม่เกิน 90 วนั และ
ใช้เดินทางข้ามเขตแดนท่ีมีข้อตกลงเชงเก้นจานวน 26 ประเทศ
ได้โดยถือวซี ่าแคฉ่ บบั เดียว

4

ประเภทต่ำงๆ ของ
Schengen Visa

“เชงเก้นวีซ่า มีกีป่ ระเภท”?
วีซ่าเชงเก้นมีทงั้ หมด 4 ประเภท

1. วีซ่ำเชงเก้นประเภท A (วซี ่ำสำหรับเปล่ยี นเคร่ือง)
กรณีพลเมืองนอกเขตเชงเก้น เดินทางทางอากาศ และมี

การ Stop-over หรือ แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินในประเทศที่
เป็นเชงเก้น ที่เคร่ืองจะบินไปยงั ประเทศท่ีสาม ถ้ามีการออกจาก
สนามบินเพอ่ื ออกไปสภู่ ายนอกก็จาเป็นต้องทาวีซา่ ประเภท A
แตถ่ ้าไม่ได้ออกนอกสนามบนิ ก็ไม่ต้องขอวีซ่าประเภทนี ้

5

2. วซี ่ำเชงเก้นประเภท B (วซี ่ำทำงผ่ำน)
วีซ่าเชงเก้นนีจ้ ะคล้ายกับวีซ่าเชงเก้นประเภท A แต่วีซ่า

ประเภท B จะมีอายุไม่เกิน 5 วนั โดยจะออกให้กบั บคุ คลซ่งึ เดิน
ทางผ่านประเทศเชงเก้นประเทศใด ประเทศหน่ึงหรือมากกว่า
หน่ึงประเทศ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศท่ีสาม (ไม่ได้เป็น
visa-free สาหรับประเทศปลายทางและไม่ใชเ่ ชงเก้น)

เช่น คนไทยต้องการเดินทางไปอเมริกา (ต้องมีวีซ่า
อเมริกา) หากแวะ “ผ่าน” ยุโรปสามารถขอวีซ่าประเภทนีไ้ ด้ แต่
ระยะเวลาเดินทางผ่านแต่ละครัง้ จะต้องไม่เกนิ 5 วนั

6

3. วซี ่ำเชงเก้นประเภท C
(วีซ่ำระยะสนั้ : Short-term stay)

เป็นประเภทวีซ่าท่ีคนไทยนิยมขอเมื่อต้องเดินทางไปทา
ธุระ หรือท่องเที่ยวในระยะสัน้ โดยจะออกให้เดินทาง 1-2 ครัง้
หรือมากกว่านัน้ แต่มีระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ พานักอยู่ จะ
แตกตา่ งกนั ไปแล้วแตก่ รณี แตไ่ ม่เกิน 90 วนั ในช่วงเวลา 6 เดอื น

เช่น ภายใน 6 เดือนอาจจะมาหลายครัง้ ครัง้ แรกอยู่ 30
วนั ครัง้ ที่ 2 อยู่ 30 วนั ครัง้ ท่ี 3 ถ้ายงั อยใู่ นระยะ 6 เดอื น จะอย่ไู ด้
นานไม่เกิน 30 วัน พดู ง่ายๆ ก็คือ ภายใน 6 เดือนต้องอยู่ไม่เกิน
90 วนั )

7

4. วีซ่ำเชงเก้นประเภท D
(วีซ่ำระยะยำวสำหรับอยู่เกนิ 90 วัน)

ใช้เข้าได้แค่ประเทศท่ีขออยู่เกิน 90 วันเท่านัน้ ใช้เข้า
ประเทศอื่นไม่ได้ ส่วนจะเดินทางไปท่องเท่ียวช่วั คราวที่ประเทศ
ระหว่างกลุ่มเชงเก้นด้วยกันได้หรือไม่นัน้ ขึน้ อยู่กับกฎระเบียบ
ของแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ต้องพิจารณารายละเอียดทีละ
กรณี

เช่น คณุ จะไปเรียนทป่ี ระเทศเยอรมนี วีซ่าของคณุ จะเป็น
วซี ่านกั เรียน สถานทตู จะออกวซี ่า Type D ให้ ซง่ึ สามารถเดินทาง
ในกลมุ่ เชงเก้นประเทศอ่ืน ๆ ได้แต่ต้องพานกั ประจาทเ่ี ยอรมนี

ตอนท่ี 2ประเทศไหนใช้เชงเก้นวซี ่า?
ประเทศไหนไม่ใช้เชงเก้นวซี ่า?8

กลุ่มประเทศท่ีใช้วีซ่าเชงเก้นท้ัง 26 ประเทศ ได้แก่

1. ออสเตรีย 9. ฟินแลนด์ 1 8 . เ น เ ธ อร์ แ ล น ด์ ,
2. เบลเยยี ม 10. ฝร่ังเศส 19. โปแลนด์
3. สาธารณรัฐเช็ค 11. ฮงั การี
4. เยอรมนี 12. อิตาลี 20. โปรตเุ กส
5. เดนมาร์ก 13. ลิกเตนสไตน์ 21. โปรตเุ กส
6. เอสโตเนยี 14. ลิทวั เนีย, 22. สโลวาเนยี
7. กรีซ 15. ลกั เซมเบริ ์ก
8. สเปน 16. ลตั เวยี 23. สโลวาเกีย
17. มอลตา 24. ไอซ์แลนด์

25. นอร์เวย์
26.สวิสเซอร์แลนด์

23 ประเทศแรกเป็นประเทศในสหภาพยุโรป (EU) และ
เข้าร่วมข้อตกลงเชงเก้น แต่ประเทศ ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์ และ
สวสิ เซอร์แลนด์ แม้เป็นประเทศที่ไม่ได้อยใู่ น EU แตก่ ็ได้เข้าร่วม
ข้อตกลงเชงเก้นด้วย

9
8

(ขอขอบคณุ รูปภาพจาก European Commission)

10

รายช่อื สถานทตู เพ่อื ขอวีซ่าเชงเก้น

สถำนเอกอัครรำชทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ
ที่อย่:ู เดอะพลาซ่า ชนั้ 4 ยนู ิตที่ 404 - 405 อาคารจามจรุ ีสแควร์ ถนนพญา
ไท แขวงวงั ใหม่ เขตปทมุ วนั กรุงเทพฯ 10330
โทร: (+66/2) 105 67 10
(อพั เดตวนั ท่ี 17 ธันวาคม 2561)

สถำนเอกอคั รรำชทตู เบลเย่ยี ม ประเทศไทย
ที่อยู่: 16/F Sathorn Square - 98 North Sathorn Road - Silom Sub-
District, Bangrak District 10500 Bangkok
โทร: +66 2 108 18 00

สถำนเอกอัครรำชทตู เดนมำร์ก
ทอี่ ย:ู่ 10 สาทรซอย 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เวลารับย่นื วซี ่า: วนั จนั ทร์-วนั ศกุ ร์ ตงั ้ แต่ 08:30-12:00 น.,13:00-16:00 น.
เวลารับคืนหนงั สือเดินทาง: จนั ทร์-วนั ศกุ ร์ ตงั ้ แต่ 13.00-16:00 น.
โทร: 0-2343-1100

11

สถำนทูตประเทศสำธำรณรัฐเช็ก
ท่ีอย่:ู 71/6 ซอยร่วมฤดี 2 ถนนเพลินจิต แขวงลมุ พินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ
10330 ประเทศไทย โทร: 02-250-9223

สถำนทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
ทีอ่ ย่:ู 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เวลารับย่นื วีซ่า : วนั จนั ทร์-วนั ศกุ ร์ เวลา 8.30-11.30 น.
โทร: 0-2287-9000

สถำนเอกอัครรำชทตู กรีซประจำประเทศไทย
ทอ่ี ย่:ู 100/41 ชนั้ 23 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ ถนนสาธรเหนือแขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เวลารับย่นื วีซา่ : วนั จนั ทร์-วนั ศกุ ร์ ตงั ้ แต่ 10.00-13:00 น.
โทร: 02-667-0090

12

สถำนเอกอัครรำชทูตฮังกำรีประจำประเทศไทย
ที่อยู่: อาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลกซ์ ชัน้ 14 ถนนวิทยุ เขตลุมพินี
แขวงปทมุ วนั กรุงเทพฯ 10330 เวลารับย่ืนวีซ่า : วนั จนั ทร์ วนั พธุ และวนั
ศกุ ร์ ตงั ้ แต่ 09.00 - 13.00 น. โทร: 02-118-9600

สถำนเอกอคั รรำชทตู โปแลนด์ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 100/81-2 ชนั้ 25 อาคารว่องวานิช ตึก B ถนนพระราม 9 แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วย ขวาง กรุงเทพฯ 10310 เวลารับยื่นวีซ่า: วันจันทร์ วันพุธ
และวนั ศกุ ร์ ตงั ้ แต่เวลา 09.00 - 13.00 น. โทร: 02-079-7300

สถำนเอกอัครรำชทตู โปรตเุ กสประจำประเทศไทย
ที่อย่:ู 26 Bush Lane แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เวลารับยื่นวีซ่า : วนั จนั ทร์-วนั ศกุ ร์ ตงั ้ แต่ 09.00 - 12.30 น. และ 13:00-
16.30 น โทร: 02-234-2123 (Embassy)

สถำนเอกอคั รรำชทูตฝร่ังเศส ประเทศไทย
ที่อยู่: 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ
10500 เวลารับยนื่ วซี ่า : วนั จนั ทร์-วนั ศกุ ร์ ตงั ้ แต่ 08:30-12:30 น. และเวลา
13 :30 ถึง 16.30 น. โทร: 02-657-5100

13

สถำนเอกอัครรำชทูตเนเธอร์ แลนด์ ประเทศไทย
ท่ีอยู่: 15 ซอย ต้ นสน ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทร: 02-309-5200
ศนู ย์รับคำร้องขอวซี ่ำประเทศฟิ นแลนด์ (VFS Global)
ท่ีอยู่: อาคาร เดอะเทรนีด้ ชนั้ 28 สขุ มุ วิท 13 แขวงคลองเตยเหนือเขตวั ฒ
นากรุงเทพฯ 10110
เวลารับย่ืนวีซ่า : วันจันทร์-วนั ศกุ ร์ ตงั ้ แต่เวลา 08:30-12:00 น. และ 13
:00-16 :00 น. โทร: 02-118-7009

ศูนย์รับค้ำร้องขอวีซ่ำประเทศสเปน (BLS International)
ที่อยู่: Interchange 21 ชัน้ 22 ห้ องเลขที่ 2211 เลขที่ 399 สุขุมวิท 21
(อโศก) แขวง คลองเตยเหนอื เขตวฒั นากรุงเทพฯ 10110
เวลารับยื่นวีซ่า : วันจนั ทร์-วันศุกร์ ตงั ้ แต่ 08:30-12 :00 น. และเวลา 13
:00 ถึง 16 :00 น. โทร: 02-258-3524

ศูนย์ย่ืนค้ำร้องขอวีซ่ำประเทศสวติ เซอร์แลนด์ (VFS Global)
ท่ีอยู่: เดอะพลาซ่า, ชนั้ 4 ยนู ิตที่ 404 และ405 อาคารจามจรุ ีสแควร์ ถนน
พญาไท แขวงวงั ใหม่ เขตปทุมวนั กทม. 10330 เวลารับยน่ื วีซา่ : วนั จนั ทร์
ถงึ วนั ศกุ ร์ ตงั ้ แต่เวลา 08:00-16:00 น. โทร: (02)-118-7015

14

ศูนย์รับคำร้องขอวซี ่ำประเทศนอร์เวย์ (VFS Global)
ที่อย่:ู ศนู ย์รับคาร้องขอวซี า่ ประเทศนอร์เวย์ เลขที่ 10/104-106 (801-803),
ชนั้ 8 อาคารเทรนดี ้สขุ มุ วิท ซอย 13 คลองเตยเหนอื
วฒั นา กรุงเทพฯ 10110 เวลารับยื่นวีซ่า : วนั จนั ทร์-วนั ศกุ ร์ ตงั ้ แต่ 08 :30
ถงึ 12 :00 น. และเวลา 13 :00-15 :00 น. โทร: 02-118-7004

ศนู ย์ย่นื คำร้องขอวีซ่ำประเทศอติ ำลี (VFS Global)
จามจรุ ี สแควร์ ชนั้ ที่ 4 ยูนิตที่ 404 ถนนพญาไท แขวงวงั ใหม่ เขตปทมุ วนั
กรุงเทพฯ 10330 เวลารับยื่นคาร้ องขอวีซ่า : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตัง้ แต่
เวลา 08:30 ถงึ 12:00 น. และเวลา 13:00 ถึง 16:30 น.
โทร: (02)-118-7001

15

กลุ่มประเทศท่ีไม่ใช้วซี ่าเชงเก้น
รายชื่อประเทศที่ไม่ใช้วซี ่าเชงเก้น ได้แก่

สหราชอาณาจกั ร ไอร์แลนด์ ยเู ครน คาซคั สถาน และไซปรัส
ทวีปยุโรปมีประเทศอยู่ทงั้ หมด 51 ประเทศ แต่สมาชิก

เชงเก้นมี 26 ประเทศ ดงั นนั้ อีก 25 ประเทศท่ีเหลือจึงไม่ได้อยู่
ภายใต้ข้อตกลง ทาให้เม่ือเดินทางไปยงั ประเทศท่ีเหลือดังกล่าว
ต้องยื่นคาร้ องขอวีซ่าโดยตรงต่อสถานเอกอัครราชทูตของ
ประเทศที่เดนิ ทางไป

16

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศใด ให้ยื่นคาร้องขอวี
ซ่าและเตรียมเอกสารตาม ข้อกาหนดของสถานทตู ประเทศนนั้ ๆ
และเมื่อได้ วีซ่าแล้ วก็สามารถเดินทางเข้ าออกได้ เพียงประเทศนนั ้
ประเทศเดยี ว

เว้นแตผ่ ้ทู ถ่ี ือวีซ่าสหราชอาณาจกั รท่ีสามารถเดินทางเข้า
ประเทศ ไอร์แลนด์ได้ เชน่ เดียวกนั กบั ผ้ทู ี่ถือวีซา่ ประเทศไอร์แลนด์
สามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจกั รได้เช่นกนั

17

รายช่อื สถานทตู เพ่อื ขอวซี ่าเชงเก้น
ศูนย์รับค้ำร้ องขอวีซ่ำประเทศสหรำชอำณำจักร (VFS
Global)
ที่อยู่: อาคาร เดอะเทรนีด้ ชนั้ 28 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตย
เหนือเขตวั ฒนากรุงเทพฯ 10110 เวลารับยื่นคาร้องขอวีซ่า :
วนั จนั ทร์ถึงวนั ศกุ ร์ ตงั้ แต่เวลา 08 :30 ถงึ 15 :00 น.

สถำนเอกอคั รรำชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
ที่อยู่: ชัน้ 4 ห้อง 407 อาคารธนิยะ 62 ถนนสีลม แขวงสุริ
ยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เวลารับยื่นวีซ่า : วนั จนั ทร์
ถึงวนั ศกุ ร์ ตงั้ แต่เวลา 08 :30 ถึง 12 :30 น. เวลา

สถำนเอกอคั รรำชทตู ยเู ครนประจำประเทศไทย
ท่ีอย่:ู 87 อาคารซอี าร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซนั ส์ ชนั้ 33 ถนนวทิ ยุ
แขวงลมุ พินี เขตปทมุ วนั กรุงเทพฯ 10330 เวลารับย่ืนวีซ่า : วนั
จนั ทร์ถึงวนั ศกุ ร์ ตงั้ แต่เวลา 08:30 ถงึ 12:30 น.

ตอนท่ี 3การเตรียมตัว
ก่อนยื่นวีซ่าเชงเก้น18

“ก่อนจะยื่นวีซ่าเชงเก้นตอ้ งเตรียมตวั อย่างไร ขอวีซ่าเชงเก้นประ
เทศไหนดี”?

การวางแพลนท่องเท่ียวนนั้ สาคญั ต้องวางแผนว่าเราจะ
เข้าประเทศไหน เท่ียวต่อประเทศไหน และออกประเทศไหน แต่
ละประเทศใช้เวลาพานกั อย่กู ่ีวนั การวางแพลนนีจ้ ะสามารถช่วย
ให้เราตัดสินได้ว่า เราจะต้องขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทตู ประเทศ
อะไร มิเช่นนนั้ การยื่นคาร้องขอวีซ่าเชงเก้นของเราอาจถูกปฏิเสธ
ได้ เสยี เงนิ ฟรีไมพ่ อ เสียเวลาเสยี อีกครับ

19

“ปัจจยั หลกั 2 ขอ้ ” ท่จี ะช่วยให้คณุ ตดั สนิ ใจถกู นน่ั คอื
1. หากเราวางแผนจะพานกั อย่ใู นประเทศไหนนานท่ีสดุ

ให้ขอวีซ่าเชงเก้นกบั สถานฑตู ประเทศนนั้
เชน่ แพลนของเราคอื ฝร่ังเศส 3 วนั เยอรมนั 5 วนั อติ าลี

4 วัน น่ันหมายความว่าเราต้องขอวีซ่าเยอรมันจากสถานทูต
เยอรมนั ประจาประเทศไทยนนั่ เอง

20

2. หากเราใช้เวลาพานักอยู่ในประเทศท่ีเราเดินทางไป
เท่ากันทุกประเทศให้ขอวีซ่าเชงเก้นกับ ”ประเทศแรก” ที่เรา
เดนิ ทางไปถึง

เช่น แพลนของเราคือ เยอรมนั 3 วนั ฝร่ังเศส 3 วนั อิตาลี
3 วัน และเราจองตั๋วเคร่ืองบินจากไทยไปลงที่ประเทศเยอรมัน
เป็นประเทศแรก น่ันหมายความว่าเราต้องขอวีซ่าเยอรมันจาก
สถานทตู เยอรมนั ประจาประเทศไทยนนั่ เอง

21

คำเตือน : การขอวีซ่าเชงเก้นควรยึดหลัก 2 ข้อตามที่
กล่าวมาอย่างเคร่งครัด เพราะเคยมีกรณีกลุ่มคนไทยที่เดินทาง
ท่องเท่ียวไปยังประเทศโซนยุโรปแต่ดันขอวีซ่าเชงเก้ นกับสถาน
ฑูตประเทศที่ตนเองไม่ได้เดินทางไปพานกั หรือเดินทางไปถึง จึง
โดนตม. (ดา่ นตรวจคนเข้าเมอื ง) กกั บริเวณและสง่ กลบั ทนั ที!

ดังนัน้ ควรยื่นเอกสารทาวีซ่าโดยใช้ข้อมูลตามจริงและ
ตรงไปตรงมามากท่ีสดุ และการขอวีซ่าเชงเก้นไม่สามารถย่ืนคา
ร้องลว่ งหน้ากอ่ นเดนิ ทางเกิน 90 วนั ได้

ตอนท่ี 4การเตรียมเอกสาร
ย่นื คาร้องขอเชง

เก้นวซี ่า22

1. แบบฟอร์มกำรย่ืนขอวีซ่ำท่ีกรอกแล้วโดยสมบูรณ์พร้อม
เซน็ ช่ือ

มที งั้ แบบกรอกออนไลน์แล้วปริน้ ท์ออกมาได้ด้วย

แต่ต้องเช็คให้ดีว่าจะยื่นขอวีซ่าประเทศอะไรเพราะแต่ละประเทศ
นนั้ อาจมกี ารใช้แบบฟอร์มทแี่ ตกต่างกนั

แนะนาให้เข้าไปเช็คข้อมูลที่หน้าเว็ปของสถานทูตนนั้ ๆ
ประจาประเทศไทยก่อน เนื่องจากมีสถานทูตบางแห่งที่มีการรับ
ยื่นเอกสารวีซ่าจากตวั แทนหรือการให้สมั ปทานบริษัทรับย่ืนวีซ่า
นน่ั เอง

สว่ นขนั้ ตอนการกรอกเอกสารการย่ืนขอวซี ่านนั้ ไมย่ าก

ถ้าเราไม่ใช่บุคคลอันตราย หรือมีเจตนาไม่ดีในการเดินทางเข้า
ประเทศ “เพียงแค่ตอบให้ตรงคาถาม ตอบตามความเป็ น
จริง”

23

(รูปภำพตวั อย่ำงแบบฟอร์ม)

24
23

25

26

2. สำเนำพำสปอร์ตเดินทำง จำนวน 2 ชุดพร้อมเซ็นรับรอง
สำเนำ (พกตัวจริงไปด้วย)

ส่วนนีส้ าคัญมาก! พาสปอร์ตที่จะใช้สาหรับย่ืนขอวีซ่า
จะต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วันนับจากวันท่ีเรา
เดินทางกลบั ออกจากประเทศนนั้ ๆ และต้องมีหน้าว่างภายในเล่ม
อยา่ งน้อย 2 หน้า

27

Trips: ถ้าพาสปอร์ตเล่มเก่าเรามีวีซ่าของประเทศอื่นๆ อยู่เช่น
อเมริกา สามารถแนบไปเพื่อประกอบการพิจารณาได้จะทาให้
ผา่ นฉลยุ งา่ ยข้ึน!
3. รูปถ่ำยจำนวน 2 รูป ขนำด 35mm.x45mm.

หรือบ้านเราเรียกว่าขนาด 2 นิว้ และต้องเป็นภาพถ่าย
ใหม่ซงึ่ มีอายุนบั จากวนั ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน แต่กฎของภาพถ่าย
กจ็ ะมรี ายละเอียดเล็กน้อยทร่ี ้านถ่ายภาพนา่ จะรู้ดีอย่แู ล้ว

28

Trips: พื้นหลงั ของภาพถ่ายควรเป็ นสีสว่าง เช่นสีขาว
หรือสีครีมจะดีที่สดุ เมื่อถ่ายภาพออกมาความสูงของหน้าเราวดั
จากคางถึงหนา้ ผากจะอยทู่ ีป่ ระมาณ 32mm.-36mm.

ถ่ายภาพโดยทาหน้าตามปกติของเราที่สุด ไม่ทาตาหยี
ไม่ยิม้ เห็นฟัน หรือทาหน้าตาแปลกๆ ท่ีผิดจากปกติวิสยั ของเรา
อย่าให้ผมปิดบงั ใบหน้ามากเกินไป พยายามเปิดหน้าให้กว้างเข้า
ไว้ ใครหน้าบานก็ต้องยอมนะ..

ใครนึกภาพไม่ออกก็ให้ ดูตามรู ปตัวอย่างทีแนบไ ว้ ให้
ด้านลา่ งครับ

29

4. เอกสำรรับรองกำรทำงำน (Work Permit)
“ในกรณีที่คุณเป็นมนษุ ย์เงินเดือนหรือพนกั งานบริษัท”

จาเป็นต้องให้บริษัทต้นสงั กดั ออกหนงั สือรับรองการเป็นพนกั งาน
โดยระบุชื่อ ตาแหน่งงาน วันท่ีเริ่มทางาน เงินเดือน และจานวน
วนั ที่ทางบริษัทอนมุ ตั ิให้คณุ ลาได้ จาเป็นต้องครอบคลมุ วนั ท่ีคณุ
เดินทางไปและกลับ ถ้าเกินกว่านัน้ ไม่เป็นไร แต่ถ้าน้อยกว่าจะ
ไม่ได้ครับ

30

“ในกรณีทีค่ ณุ เป็นเจ้าของกิจการ” คณุ จาเป็นต้อง
ขอหนังสือจดทะเบียนบริษัทท่ีออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็ นฉบับภาษาอังกฤษโดยมีช่ือของคุณกากับอยู่เป็ นเจ้ าของ
กิจการครับ

“ในกรณีของคนที่ทางานฟรีแลนซ์ หรือคนที่ไม่มีรายได้
ประจา” จาเป็นจะต้องทาหนงั สือชแี ้ จงถึงรายได้ในชีวิตประจาวนั
และรายได้สว่ นตา่ งๆ วา่ มาจากใคร (เป็นภาษาองั กฤษ)

31

“ในกรณีนกั เรียน นกั ศึกษา” จะต้องขอหนังสือรับรอง
การเป็นนกั เรียนของสถานศึกษานัน้ ๆ โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้
ออกหนังสือรับรองให้ เป็ นภาษาอังกฤษโดยต้ องมีตราปั๊ มจาก
สถานศกึ ษาในเอกสารด้วย

ค ำ เ ตื อ น : เอกสาร รั บ ร อง กา รท าง า น ต้ อ ง เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ และ (มีอายุนับจากวันท่ีออกเอกสารไม่เกิน 1
เดือน)

32

5. เ อ ก ส ำ ร ห ลั ก ฐ ำ น ท ำ ง ก ำ ร เ งิ น ต้ อ ง ท ำ ก ำ ร ข อ
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

“ในกรณีผู้มีรายได้” ใครท่ีวางแผนจะเดินทางไปโซน
ยุโรปและต้องขอวีซ่าเชงเก้นเร็วๆนี ้ ให้รีบบริหารบญั ชีให้ดี ให้มี
เงินเข้าออกสม่าเสมอทาแบบนีอ้ ย่างน้อย 6-7 เดือน ไม่ว่าจะ
เป็น บัญชีออมทรัพย์ หรือฝำกประจำ อย่าให้บัญชีนิ่งมาก
เกินไป

33

“ในกรณีของผทู้ ีย่ งั ไม่มีรายได้ หรือไม่มีงานทา”
ต้องมีหนังสือ Sponsor Letter ออกโดยผู้ท่ีออกค่าใช้จ่าย
ให้พร้อมลายเซ็นเป็นฉบบั ภาษาองั กฤษ พร้อมแนบหนงั สือแสดง
ความสัมพันธ์ด้วย เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองบุตร และเอกสารรับรองรายได้ ของผู้ท่ีออก
ค่าใช้จ่ายให้พร้อมแปลเป็นภาษาองั กฤษ

34

Trips: ให้ใช้บญั ชีที่น่าเชื่อถือท่ีสดุ สามารถแนบบญั ชี
ฝากประจาไปด้วยได้ อาจจะปริน้ ท์เองหรือขอโดยตรงจาก
ธนาคารได้ครับ และเอกสารรับรองทางการเงิน สามารถแจ้งกับ
ธนาคารได้ ว่าต้ องใช้ เอกสารเพ่ือขอวีซ่าเชงเก้ นให้ ธนาคารออก
เอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่าเราเปิดบญั ชีกับธนาคารจริง
และมียอดเงินหมุนเวียนสม่าเสมอ ส่วนนีถ้ ือเป็นส่วนตัดสิน
สาคญั ที่สดุ อย่างหนึง่ ในการขอวีซ่าเชงเก้น!

สาหรับคาถามท่วี ่าต้องมเี งินคงเหลือในบญั ชมี ากเท่าไหร่
จึงจะผ่าน ข้อนีต้ อบยาก เพราะแม้บางท่านอาจคิดว่าแค่มีเงิน
คงเหลือในบญั ชีมากพอสาหรับท่องเท่ียวก็ผ่านได้แล้วโดยการ
โอนเงินต้มู เดียวเข้าบญั ชีค้างไว้เลย ซง่ึ นนั่ ถือวา่ ค่อนข้างน่าสงสยั
สาหรับทีม่ าของเงนิ อาจทาให้วีซ่าของเราโดนรีเจค็ ได้งา่ ยๆ ดงั นนั้
ข้อนขี ้ นึ ้ อยกู่ บั ดลุ ยพนิ ิจของทางสถานทตู ด้วย

35

6. แพลนเดินทำงท่องเท่ยี วเป็ นภำษำอังกฤษ
สาหรับสว่ นนไี ้ ม่ต้องทาใหญ่โตอลงั การถงึ ขนาดเป็นแมป

ปิง้ นะครับ แค่เป็นแพลนโดยละเอียดแยกเป็นวันที่ 1,2 …. ไป
ถึงวันสดุ ท้าย ว่าเราจะบินลงที่ไหน สายการบิน เวลาบิน ไฟลท์
บิน เข้าออกประเทศใดบ้าง วันท่ีเท่าไหร่ พานกั อยู่ท่ีไหน แต่ละ
ประเทศที่เราเดินทางไปใช้เวลากี่วัน สถานที่ท่องเที่ยวหลกั ของ
ประเทศที่เราต้องการไปเยอื น

36

Trips: หากสถานที่ใดที่สามารถจองตั๋วเข้าชม
ล่วงหนา้ ไดก้ ็แนบรายละเอียดการจองไปเลย โชว์ใหท้ างสถานทูต
มนั่ ใจวา่ เราไปเทีย่ วแนๆ่

การเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศใช้
ยานพาหนะใด ถ้าเป็นโดยเครื่องบินให้ระบุสายการบิน ไฟลท์บิน
เวลาบินและรายละเอียดการจองของเราใหเ้ รียบร้อย

แต่ถา้ เดินทางดว้ ยวิธีอืน่ เช่น เรือ รถไฟ หรือเช่ารถขบั
เราอาจแนบรายละเอียดใบจองยานพาหนะเหล่านน้ั ไปดว้ ยพร้อม
ใบขบั ขี่สากล ใหด้ นู ่าเชือถือมากข้ึน

คำเตือน: ให้เขียนแพลนตามความเป็นจริงทัง้ หมด
เพราะถ้ าเขียนตรงข้ ามกับส่ิงท่ีเราจะทาเทื่อไหร่ หากโดน
สถานทูตเรี ยกสัมภาษณ์ ถึงแพลนของเราแล้ วตอบไม่ ตร ง กับ
เอกสารทเี่ รายน่ื ก็อาจโดนรีเจ็คได้เช่นกนั ...

37

7. เอกสำรกำรจองท่พี ักและต๋ัวโดยสำร
เอกสารในส่วนนีใ้ ห้รวบรวมรายละเอียดบุ๊คกิง้ การจอง

ของเราทงั้ หมดไมว่ า่ จะเป็น
- ตว๋ั เครื่องบินขาไป-กลบั (จาเป็นต้องมตี ว๋ั ขากลบั ด้วย)
- ต๋วั บินระหว่างประเทศในโซนยุโรป (ถ้าใช้การเดินทาง

ระหว่างประเทศโดยเครื่องบนิ )
- ใบรายละเอยี ดการจองโรงแรมของเรา เอกสารการจอง

38

8. กรมธรรม์ประกันภัยกำรเดินทำง จำกบริษัทประกันภัย
ท่สี ถำนทูตแต่ละประเทศให้กำรยอมรับ

ประกันการเดินทางที่จะซือ้ ถูกกาหนดว่าต้องมีวงเงิน
ประกันมากกว่า 30,000 ยูโรขึน้ ไป หรือตีเป็นเงินไทยราวๆ
1,500,000 บาท ตัวประกันการเดินทางต้องมีระยะเวลา
คุ้มครองท่ีครอบคลุมช่วงเวลาการเดินทางของเรา ต้องให้การ
ค้มุ ครองทงั้ อบุ ตั เิ หตุ ค่ารักษาอาการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง

39

Trips: แนะนาให้มองหาประกนั ที่ให้การค้มุ ครองแบบ
ครบวงจรสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ เช่น
อบุ ตั ิเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ประกนั กระเป๋ าเดินทางหาย หรือตก
เครื่อง ไฟลท์บินยกเลิกหรือดีเลย์ และที่สาคญั ควรมีเงื่อนไขที่
สาคญั อยา่ งนึงเลยก็คือหากเราใช้กรมธรรม์ทีเ่ ราซื้อนีย้ ืน่ หลกั ฐาน
วีซ่าแต่เกิดการโดนรีเจ็ควีซ่าทาง บริษัทจะต้องคืนเงินประกนั ให้
เราดว้ ย

40

มุมผู้จัดทำ

เป็นอย่างไรกนั บา้ งครับ? สาหรบั ผูอ้ า่ นหลงั จากที่
เพิ่งอา่ นหนงั สือคู่มือเล่มนีจ้ บ ผมเชือ่ ว่าคณุ คงไดเ้ ปลีย่ น
mindset ทีค่ ิดวา่ การไปเทีย่ วยโุ รปนนั้ ย่งุ ยากแล้วใช่
ไหมครับ? เพราะแทจ้ ริงแลว้ การทาวีซ่าเชงเกน้ นน้ั ไม่
ยากเลยเสียทีเดียว ในส่วนมมุ ผจู้ ดั ทา ผมขอขอบพระคณุ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทง้ั หมดทีม่ ีส่วนช่วยใหผ้ มจดั ทาหนงั สือ

คู่มือเล่มนีข้ ึ้นมาได้

นายพชั วฏั แซ่เลือ่ ง


Click to View FlipBook Version