The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by soyrikpro matrimony, 2020-03-30 11:30:44

Soyrikpro- Feb-March Issue 2020

Soyrikpro- Feb-March Issue 2020

A§H 11 do
’o ~«wdmar- ‘mM© 2020

gA§HmamQo½¶mdmMa ‘r mJVwTHr Cé^..mé!

g§nmXH$s¶..T>rnmS>dm ! ZyVZ dfm©À¶m ew^oÀN>m XoV AgVmZm AmnUmda H$moamoZmMo (H$mo{dS>-19) g§H$Q> C^o R>mH$bo Amho.

Jw˶mÀ¶mda {dO¶ {‘i{dʶmgmR>r "‘rM ‘mPm ajH$' hr g§H$ënZm A§JrH$maV gmoeb {S>ñQ>§qgJÀ¶m ‘mܶ‘mZo '‘r

Kar Wm§~Uma Am{U H$moamoZmbm (H$mo{dS>-19) hadUma' Agm {Zü¶ H$ê$Z AmnU {dO¶mMr JwT>r C^mê$¶m !
¶m~m~V ~è¶mn¡H$s OZOmJ¥Vr Pmbr Amho. AemV ho é½U ~ao hmodyZ Kar naVV Agë¶mÀ¶m dmVm© {XbmgmXm¶H$ R>aVmhoV..
EImÚm ì¶{º$g àmXþ^m©d Pmë¶mMo H$iʶmg {H$‘mZ 14 {Xdg bmJV. ˶m‘wio ˶mda doioV CnMma H$aUo H$R>rU hmoV Ago.
AWm©V ¶m Xaå¶mZ; {db§~m‘wio ¶mMm àmXþ^m©d gd©Xÿa ngaʶmMm YmoH$m {Z‘m©U hmoV Ago. H$moamoZQ>mB©Zcm ({dbJrH$aU)
n¶m©¶ ZìhVm. Aem AmUr~mUrÀ¶m n[apñWVrV nwUo ¶oWrc S>m°³Q>am§Zr H$‘mcrMo g§emoYZ H$arV Ad¿¶m AS>rM Vmgm‘ܶo
H$moamoZm ê$ÊJm§Mr AmoiI$ nQ>dUmao 'MmMUr {H$Q>' V¶ma Ho$bo. nwʶmVrb gm¶Ýg A°ÝS> Q>o³Zm°bm°Or g§ñWoMm hm Xmdm Cn¶moJr
R>aë¶mg JwT>rnmS>ì¶mMo ‘whþV© H$maUr bmJob.
{dbJrH$aUÀ¶m AmJ§VwH$ g§H$Q>mMo Zm‘r g§YrV énm§Va hmoVmZmhr AmnU nmhV AmhmoV. emgZmZo {Xboë¶m gyMZm§Mo nmbZ
H$aVmZm KamV ~gUo hr {ejm Zmhr.. Vmo OmM Zìho Va g§Yr Amho. hr YmaUm OZ‘mZgmV gH$mamË‘H$ COm© {Z‘m©U H$aVo
Amho.
Ka, n[adma, g§dmX, g§ñH$ma Am{U Amnbr ^y{‘H$m ¶mda PUPUrV A§OZ KmbUmao gmoeb {‘S>r¶mdarb CÎm‘moÎm‘ nmoñQ>
gܶm Kam KamV nmohmoMbo Amho. Vo gmaénr gm§Jm¶Mo Va...
OJ^a W¡‘mZ KmbUmè¶m ¶m dm¶agZo Kar amhʶmMr.. Hw$Qw>§{~¶mV a‘‘mU hmoV.. ghn[adma AmZ§X bwQ>ʶmMr g§Yr
{‘idyZ {Xbr Amho. Mbm.. ‘wbm§À¶m ‘ZmV AgUmè¶m "Ka' ¶m g§H$ënZobm g‘OyZ Kody¶m, ¶mo½¶ VoWo g‘Omdy¶m..! Amnë¶m
g§ñH¥$Vr Am{U g§ñH$mambm OnV, ‘wbm§‘ܶo ehmUnU, Kambm KanU XoʶmMr g§Yr gmYw¶m..
Ka åhUOo EH$ à¶moJ emim Amho....AZoH$ H$bm§Mo {dH$gZ.. VoWo hgV IoiV H$aVm ¶oVo ¶mMr OmU R>odV. gVVMo
‘mo~mB©b, H$m°å߶wQ>a, Q>r.ìhr., b°nQ>m°n doS> ~mOybm gmê$¶m..
KamMr à˶oH$ q^V, ˶mVrb H$monao, AS>JirVrb dñVygwÕm AmnUmer {hVJwO H$ê$ nmhVmhoV ¶mMo ^mZ ‘wbm§Zm Xody¶m..
Ka Amnbo Amho ! Ago Ka.. OrWo ‘wbm§Mo ‘Z a‘ob, H$˶m©Zm Vo Hw$éjoÌ dmQ>Uma Zmhr Va VrW©joÌ dmQ>ob. ¶mgmR>r
gOJ amhÿ¶m..
Ka ho gd©ñd Amho ! Ka.. ZmVr {Z‘m©U H$aVo, OnVo Am{U Vr ÑT>hr H$aVo.
‘wbm§~amo~a X§Jm‘ñVr, h„m- Jw„m, Ioi- JmUr, bQ>H$s H$Å>r- JmoS> ~Å>rMm ¶WoÀN> AmZ§X bwQw>¶m.
˶m§À¶m d¶mV {eê$Z ˶m§Zm AmZ§X XoV Amnbo OJUo gmW©H$s H$é¶m..
¶m à~moYZna C×moYZmMm ghO hoVy Amnë¶mM {hVmMm Amnë¶mM Cn¶moJmMm Amho. ˶mgmR>rM hm AÅ>mhmg.

gH$mamË‘H$ ~Zm ! {ZamoJr ahm !! eVm¶wfr ìhm !!!

gO§no.mgXH§O¶
g§nmXZ ghmæ¶, ‘mJ©Xe©Z
àmMm¶© Sm°. ¶ed§V nmQUo, gmVmam g‘l‘mro..Ýd9g¶8wY8ra1O1m9oJrn1oR5H0a3 ‘gmmHoh} ‘qQJEÝdQaààHm¶mPeHog
lr. ‘wHw§ X ’ SHo , gmVmam ñàQm´.°Qo{{OdHbmHgÝgnëmÌQwS§Q H a
Sm°. AOrO ZXm’ , gmobmnya ‘l{Zmr{o..‘©Va9mro{,1hJV7«m5{O’5mQoJr4rn1oR2H a àH meH adtÐ OmoJrnoRH a ¶m§Zr AmZ§X J«m{’ ³g,
lr. AaqdX Omoer, gmobmnya gmobmnya ¶oWo NmnyZ JOmZZ ZJa, JmaIoSm n[aga,
gm¡. V¥ár Hw bloð, ‘w§~B© 19 Am¡a§Jm~mX ¶oWo à{gÜX Ho bo.
lr. ‘mYd Xoenm§So, gmobmnya H m°nm}aoQ Am°{’ g
lr. XÎmm Wmoao, gmobmnya 10, H¥ îUHw§ O gmogm¶Qr, qgJ B©ñQoQ,
Sm°. ‘hmdra emór, gmobmnya RmHy a B§{O{ZAatJ H m°boO,
gm¡. nÙOm ehmUr, nwUo RmHy a pìhboO, H m§Xrdbr-B©ñQ ‘w§~B©- 400101
gm¡. nwînm nwbHw V}, Am¡a§Jm~mX
gm¡. JrVm boUoH a, ‘w§~B©
gm¡. aoUwH m ‘hmJm§dH a, gmobmnya
¶m A§H mVrb ‘OHw amer g§nmXH ‘§Si gh‘V AgobM Ago Zmhr.

- A‘¥Vm JmS>Jri-JmoIbo

M¡Ì nmS>dm, åhUOoM JwT>rnmS>dm. ‘amR>r ZdrZ dfm©Vbm JwT>rnmS>dm H$gm gmOam H$aVmV?
n{hbm gU åhUOo JwT>rnmS>dm. qhXÿ H$mbJUZoZwgma JwT>rnmS>ì¶mÀ¶m {Xder gy¶m}X¶mnydu CRy>Z A䶧JñZmZ H$ê$Z,
M¡Ì ewÕ à{VnXm åhUOo ZdrZ dfm©Mr gwédmV. ZdrZ df©, Xodm§Mr {Z˶nyOm H$aVmV. KamÀ¶m àdoeÛmamda P|Sy>À¶m ’w$bm§Mo
ZdrZ g§H$ën. M¡Ì ‘{hZm bmJbm åhUë¶mda, S>moù¶mg‘moa Am{U Am§ã¶mÀ¶m nmZm§Mo VmoaU bmdʶmV ¶oVo. gS>m-am§Jmoir
¶oVo Vr PmS>m§Zm ’w$Q>bobr nmbdr. JwT>rnmS>ì¶mnmgyZ gwé hmoUmao H$ê$Z A§JU gOdʶmV ¶oVo. doiyÀ¶m H$mR>rbm Vob bmdyZ
gU, M¡Ì Jm¡arMo AmJ‘Z ˶mgmR>r A§JUm‘ܶo aoImQ>bob§ gw§Xa Ja‘ nmʶmZo A§Kmoi KmVbr OmVo. ˶mZ§Va JwT>rbm ZdrZ
M¡Ìm§JU, am‘ Zd‘r, Ajæ¶ V¥Vr¶m. XmamdaVr bmJbob§ P|Sy>À¶m IU ~m§YʶmV ¶oVmo. ˶mda ‘J H$Sw>qb~mMr ’w$bm§gh Agbobr
’w$bm§M§, Am§ã¶mÀ¶m nmZm§Mo VmoaU§, ZdrZ IaoXr; KamoKar C^r nmZo, Am§ã¶mMm S>hmim, gmIaoÀ¶m JmR>r Am{U N>mZgm gwJ§{YV
Ho$bobr JwT>r. dmVmdaUmV EH$ doJù¶mM àH$maMr àgÞVm AgVo. ’w$bm§Mm hma Ag§ gd© EH$Ì ~m§YʶmV ¶oVo. gJù¶mV eodQ>r
˶mM~amo~a AmR>dU ¶oVo Vr bhmZ AgVmZm AmB©Zo AJXr Vm§ã¶mMm H$be ˶mda CnS>m KmbʶmV ¶oVmo. ˶mbm M§XZ
hÅ>mZo Im¶bm bmdboë¶m H$Sw>qb~mMm Z¡doÚmMr, df©^a AmOmar Am{U hiXr-Hw§$Hy$, ’w$bo dmhÿZ àmgm{XV Ho$bo OmVo.
nS>m¶M§ Zgob Va ho Im¶bmM hd§! Ag§ XQ>mdyZ gm§JUmar AmB©; JwT>r KamÀ¶m àdoeÛmamÀ¶m COì¶m {Xeobm, am§JmoirZo gwemo{^V
Am{U ZmH$ ‘wéSy>Z Vmo H$Sy> H$Sw>qb~ ImUmao Amåhr! KamoKar Ho$boë¶m OmJoda, EH$m nmQ>mda C^r H$aʶmV ¶oVo. {VMr hiXr-
Ho$bo OmUmao Img {‘ï>ÞmMo ^moOZ. lrI§S>-nwar, Ira,H$moqe~ra Hw§$Hy$, AjVm, ’w$b§, Yyn Am{U {Xn An©U H$ê$Z ‘Zmo^mdo nyOm
Ago EH$ Zm AZoH$ nXmW©. AmVm ‘r AmB©À¶m ^y{‘Ho$V AgVo Ho$br OmVo. ˶mZ§Va ’w$bm§g{hV H$Sw>qb~, Jyi, qhJ, Amodm, {‘ao
Am{U ‘mPr ‘wbJr H$Sw>qb~ ImVmZm ZmH$ ‘waS>Vo. hm ‘mÌ EdT>m Am{U gmIa ho qMMoV H$mbdyZ EH$ Amamo½¶ XmB© MQ>Ur ~ZdyZ
’$aH$ Pmbm. ZdrZ dfm©V ¶oUmao gJio gUdma Am{U CËgd Vo J«hU Ho$bo OmVo. ¶m JwT>rbm ~«÷ÜdO AWdm {dO¶ nVmH$m
AmnU dfm©Zwdf} gmOam H$aVmo. H$mimZwê$n gmOam H$aʶmV Ago åhUVmV. ZdrZ n§Mm§JmMr nyOm H$ê$Z, ˶mVrb g§dËga
WmoS>m ’$ma ~Xb Pmbm nU AmOXoIrb CËgmh ‘mÌ VodT>mM ’$b ¶mMo dmMZ Ho$bo OmVo. g§Ü¶mH$mir hiX-Hw§$Hy$ Am{U
AgVmo. AjVm dmhÿZ JwT>r CVadbr OmVo.
JwT>rnmS>dm H$m gmOam H$aVmV? JwT>rnmS>ì¶mMo ‘hËd
em{bdmhZ amOmZo ¶m {XdgmnmgyZ em{bdmhZ eHo$ JUZobm qhXÿ {XZX{e©Ho$à‘mUo JwT>rnmS>dm hm {Xdg gmS>o VrZ ‘whÿVmªn¡H$s
gwédmV Ho$br åhUyZ qhXÿ H$mbJUZoZwgma JwT>rnmS>dm åhUOo EH$ Amho. JwT>rnmS>dm, Xgam, Ajæ¶ V¥Vr¶m ho g§nwU© VrZ
ZdrZ dfm©Vrb n{hbm {Xdg åhUyZ gmOam Ho$bm OmVmo. {Xdg. H$m{V©H$ ewÕ à{VnXm åhUOoM {XdmirVrb nmS>dm hm
~«÷XodmZo ¶mM {Xder g¥ï>rMr {Z{‘©Vr Ho$br Aer YmaUm Amho. AYm© {Xdg Ago gmS>oVrZ ‘whÿV© ‘mZbo OmVmV. åhUOoM Oa
lram‘ dmbrer ¶wÕ H$ê$Z Am{U Z§Va Mm¡Xm dfmªMm dZdmg ZdrZ IaoXr, ì¶dgm¶ gwé H$am¶Mm Agob Va ¶m {Xder Vwåhr
g§ndyZ ¶mM{Xder A¶moܶoV naV Ambo Aer Am»¶m{¶H$m Amho. Vo H$ê$ eH$Vm ˶mgmR>r doJim ‘whÿV© ~KʶmMr JaO ZgVo.
˶m‘wio ˶m {XdgmMo ñ‘aU åhUyZhr KamoKar VmoaUo ~m§YyZ - Agm hm JwT>rnmS>dm Vw‘À¶m Kar gwI g‘¥Õr KoD$Z ¶mdm hr
JwS>r C^o H$ê$Z hm {Xdg gmOam hmoVmo. dmVmdaUmV hmoUmam ew^oÀN>m!
~Xb ho gwÕm EH$ H$maU Amho.

’o$~«wdmar-‘mM© 4

2020

gU hfm©Mm, Zd§ dfm©Mm,
ZdCÝ‘ofmMm, Zd§ AmZ§XmMm,
{Xp½dO¶mMm, CËgmhmMm,
~m§YyZ VmoaU H$é gmOam gU
nmS>ì¶mMm !!

{dO¶moËgd dfm©Zwdf} hmoVmo¶,
g˶mMm Ag˶mda,
Mm§Jë¶mMm dmB©Q>mda,
‘m§Jë¶mMm A‘§Jbmda,
~m§YyZ VmoaU H$é gmOam gU
nmS>ì¶mMm !!

A§JU gObo am§Jmoù¶mZr,
Ka§Xma gObr nwînhmam§Zr,
ñdmJV Ho$b§ n{dÌJwT>rZr,
~m§YyZ VmoaU H$é gmOam gU
nmS>ì¶mMm !!

- gwZrVm AZ^wbo, ‘w§~B©

’o$~«wdmar-‘mM© 5

2020

’o$~«wdmar-‘mM© 6

2020

a§Jn§M‘r hm EH$ gU ’$mëJwZ H¥$îU n§M‘r ¶m {VWrbm ‘m¡O {Z‘m©U H$aUmam hm gU.. nydm©nma arV åhUyZ A~mb d¥Õ,
a§Jn§M‘r gmOam Ho$bm OmVmo. Yw{bd§XZmnmgyZ gwê$ ór- nwéf ¶mZm ‘mohÿZ Q>mH$Umam Amho.
hmoUmè¶m dg§VmoËgdmbm a§Jn§M‘rÀ¶m {Xder nmM {Xdg nyU© AbrH$S>rb H$mimV amgm¶{ZH$ a§Jm§Mo Xþîn[aUm‘ nmhVm
hmoVmV. a§J n§M‘r åhUOo a§Jm§Mm gU. ¶m {Xder EH$‘oH$m§Zm a§J Z¡g{J©H$ a§J ~ZdyZ hm {Xdg gmOam H$aʶmMo à‘mUhr dmT>bobo
bmdyZ AmZ§XmoËgd gmOam Ho$bm OmVmo. Amho. ’w$bm§À¶m nmH$ù¶m, ‘|Xr, Jwb‘mohamMr nmZo, Q>mo‘°Q>mo, hiX,
Ûmna¶wJmV JmoHw$imV H¥$îU Amnë¶m gd§JS>çm§da {nMH$marZo S>mirMo nrR>,hiX, ~rQ> Aem Z¡g{J©H$ nXmWmªnmgyZ a§J V¶ma
a§JrV nmUr CS>drV Ago, Aer ‘mݶVm Amho. CÝhmMr VbIr Ho$bo OmVmV. ¶§Xm 'H$moamoZm'À¶m (H$mo{dS> 19) gmdQ>mImbr
H$‘r H$aUmar VrM àWm-na§nam AmOhr a§Jn§M‘rÀ¶m ê$nmZo XoIrb ~hþVm§e ^mJmV O„mof {XgyZ Ambm. VéUmB©À¶m
Onbr OmVo. ‘ܶ¶wJmV g§ñWm{ZH$, amOo ho hmoir Am{U a§Jn§M‘r CËgmhmV Vgy^ahr ’$aH$ OmUdbm Zmhr. a§J ~ago.. À¶m
gU ‘moR>çm {X‘mImV gmOam H$arV AgV. dg§V F$Vy ‘Yrb {’$ë‘r A§XmOmV Ajae… ‘X‘ñV hmoD$Z {WaH$V hmoVr.
CÝhmMr XmhH$Vm ˶mMm VS>mIm H$‘r ìhmdm Am{U W§S>mdm
{‘imdm ¶mgmR>r EH$‘oH$m§À¶m A§Jmda nmʶmMo Vwfma CS>drV

’o$~«wdmar-‘mM© 7

2020

Hw$UrVar hd§..!

- ‘h|Ð Hw$bH$Uu, ‘w§~B©

’o$~«wdmar-‘mM© 8

2020

Amnë¶m gwIXþ…ImV gmW XoUma§ {b{hVmo¶.
Hw$UrVar hd§ AgV§ ^md^mdZm OmUUma§, AmVm ¶mV {Xboë¶m ³bwß˶m ¶m ’$ma Owݶm H$miÀ¶m AmhoV..

Amnë¶m öX¶mMr ñn§XZ§ EoH$Uma§ Var nU AmOhr ˶m n’}$ŠQ >E°pßbHo$~b AmhoV. ¶mVë¶m
Hw$UrVar hd§ AgV§ {dœmgmZ§ Yra XoUma§, ~è¶mMem ¶wº²$¶m ¶m ‘amR>r H$Wm H$mX§~è¶m§‘ܶo dmnaboë¶m
à{VHy$b n[apñWVrVhr ^¸$‘ gmW XoUma§ AmhoV, ˶m‘wio H$Xm{MV Vwåhmbm Ag§hr dmQ>ob H$s ho H$m¶? ho
Hw$UrVar hd§ AgV§ Amnë¶m ‘Zmbm OnUma§, Va gJi§ ‘m{hVr¶o Amåhmbm?
1) ~g‘Yo Amnë¶m eoOmar ~gbobr Am{U Zo‘H§$ {V{H$Q>
Amnë¶m gmXmbm à{VgmX XoUma§ H$mT>ʶmgmR>r {VÀ¶mH$S>o gwQ>o n¡go ZgU§, Am{U Vmo I{dg
Hw$UrVar hd§ AgV§ Xþ…I {dgam¶bm bmdUma§, H§$S>ŠQ>a gwQ>o n¡go Úm Zm{hVa Imbr CVam Ag§ åhUUma,
VodT>çmV Vwåhr OdiMo gwQ>o n¡go H$mTy>Z XoVm Am{U?? nwT>o
nmʶmVhr Amnë¶m S>moù¶m§Vrb Vw‘À¶mda Adb§~yZ Hw$R>n¶ªV Ho$g ZoVm Vo.
Aly AmoiIUma§ 2)Q´>oZ‘Yo ^anya ‘amR>r dmMZr¶ gm{h˶ KoCZ Mbm, Z{e~mZo
g‘moa EImXr gw§Xar Agbr, Va Vr Z¸$sM Vwåhmbm Ahmo, Vo
Hw$UrVar hd§ AgV§ gX¡d gmo~V H$aUma§, nwñVH$ Oam XoVm H$m dmMm¶bm åhUyZ nwñVH$ ‘mJob, Am{U ‘J
OrdZmVrb MT> CVma ~amo~arZo AZw^dUma§ AmoiI?. dJ¡ao?.
3) Iyn bmoH${ච{gZo‘mMr {VZ {V{H$Q>o H$mT>mdr. {gZo‘m
‘amR>r ‘wb§ qH$dm ‘wbr Vgo Oam ’$mñQ>M AgVmV, hmD$g ’w$„ OmUma Amho ¶mMr ImÌr H$éZM ho H$m‘ H$am.
ào‘mV nS>ʶmÀ¶m ~m~VrV. Ver hr à˶oH$mMrM BÀN>m {gZo‘m gwé ìhm¶Mr doi Pmbr H$s ~mhoa H$moUmMr Var dmQ>
AgVo EH$Xm Var ào‘mV nS>md§. ¶wOdbr Odinmg 90Q²¸o$ ‘wb§ nhmVmo¶ Agm Amd AmUm, Am{U gmaI§ KS²µ¶mimH$S>o ~KV ahm.
hr 'VwP§ Amho VwO nmer, nar Vw OmJm MwH$bmer' ¶m Cº$sà‘mUo hmCg ’w$„Mm ~moS>© bmJbm H$s XmoZ gw§Xa VéUr, Á¶m§À¶mH$S>o
Amnb§ ào‘ Hw$R>o Amho Vo AmoiIy eH$V ZmhrV, Vo doioda Z {V{H$Q>§ ZmhrV Aem§Zm hoê$Z ˶m§Zm {V{H$Q>§ Amho ˶mM {H$‘VrV
AmoiIë¶m‘wio ˶m ào‘mM§ Hw$R>oVar b¾§ R>aV§ Am{U ‘J hmV Am°’$a H$am.. Am{U gm§Jm H$s Am‘Mm {‘Ì ¶m¶Mm hmoVm nU
MmoiV ~gmd§ bmJV§. Ambm Zmhr åhUyZ?.
ào‘ H$moUmda H$amd§ hm Va gJù¶mV ‘moR>m H$Yrhr Z AmVm BWo XmoZ {V{H$Q>§ EŠñQ´>m° H$embm??? Va ¶mM§
gwQ>Umam àý. gJù¶mV gmon§ åhUOo ~mbnUrMr ‘¡ÌrU.. hr H$maU åhUOo ‘wbr EH$Q>çm H$YrM {gZo‘mbm OmV Zmhr²V,
åhUOo AJXr go’$ AgVo. nU hmoV§ H$m¶, H$s Á¶m ‘wbrbm EH$ Va ~m°¶’«|$S> Var AgVmo, qH$dm EImXr ‘¡ÌrU Var AgVoM.
( ‘wbtÀ¶m ~m~VrV ‘wbmbm) bhmZnUr e|~wS> nwgVm§Zm Am{U Vwåhr ‘¡{ÌUr~amo~a Amboë¶m ‘wbrMm emoY ¿¶m¶Mm¶ ho ܶmZmV
MÈ>rMr ZmS>r bm|~Vm§Zm nm{hb§ AgV§, ‘moR>m Pmë¶mda ˶mMr / R>odm.. Oa EH$hr ‘wbJr ^oQ>br Zmhr, Va VrM {V{H$Q>o.. ‘r
qH$dm {VMr Vr ZmH$ nwgUmar à{V‘m H$mhr {dgabr OmV Zmhr, ãb°H$‘Yo KoVbr AmhoV Ag§ åhUyZ MT>çm {H$‘VrV Hw$Umhr
˶m‘wio gwad§Q>mM§ ’w$bnmIé Pmb§¶ hrM Jmoï >Xþb©{jbr OmVo.. ‘mUgmbm {dHy$Z Q>mH$m.
hr Jmoï> ~hþVoH$ 99 Q²¸o$ bmoH$m§À¶m ~m~VrV Iar AgVo, AJXr 4)Q>°ŠgrgmR>r C^o AmhmV, Am{U ~è¶mM doimZ§Va Q>°Šgr Ambr
EH$ Q>¸$m bmoH§$M ¶m gwad§Q>mM§ ’w$bnmIamV Pmbob§ énm§Va H$s Q>°Šgr hm¶a H$éZ {Vbm {bâQ> Am°’$a H$am..
AmoiIy eH$VmV, Am{U Ia§ gm§JVmo, VoM bmoH§$ Iao ehmUo 5)‘w§~B©bm ‘[aZ bmBÝgda {’$aV AgVm§Zm EH$X‘ OmoamV
AgVmV. nmCg ¶oVmo, Am{U Zo‘H$s Vw‘À¶mg‘moa EH$ gw§Xa bbZm V¶ma
à˶oH$ ‘wbJm H$m°boO‘Yo Jobm, H$s qhXr {gZo‘mVë¶m {hamo hmoD$Z Hw$R>o Var OmV AgVo, Odinmg Hw$R>oM AmS>mogm Zmhr,
à‘mUo EImXr gw§Xa ‘wbJr Amnë¶m ào‘mV nS>Uma Ag§ ˶mbm V|ìhm àdmg H$aVm§Zm Zoho‘r ‘moÇ>r N>Ìr KoCZ Mbm H$m¶ gm§Jm
dmQy> bmJV§. H$Yr ~amo~a Q´>oH$ bm Jobmo, qH$dm H$Yr EH$Ì d§ H$Yr Cn¶moJr nS>ob Vo???..
{gZo‘mbm Jobmo H$s ñdJm©bm hmV nmohmoMë¶m gmaIo dmQ>VmV. 6) EImXr Amnë¶m KamÀ¶m Amgnmg ahmUmar gw§Xar hoéZ
R>odm. {VMr amoOMr àdmg H$aʶmMr JmS>r hoéZ R>odm, Am{U
OmCXo.. da Oo {b{hb§¶ Vo ‘mPo {dMma AmhoV.. nU ~mi VwåhrnU eŠ¶Vmo ˶mM JmS>rZo àdmg H$am. EH$Xm Vwåhr
gm‘§Vm§Mr EH$ H$Wm dmMbr hmoVr.. H$s ‘wbr H$em nQ>dmì¶m ñQ>oeZda CVabmV H$s eoAa [aŠem dJ¡aogmR>r Am°’$a H$é
åhUyZ. hm boI åhUOo ào‘ H$aUmè¶mgmR>r EH$ aoS>raoH$Za hmoD$ eH$Vm. {VÀ¶m ¶oʶmÀ¶m doimMo nU nmbZ H$am. åhUOo nwT>o
eH$Vmo Ag§ dmQ>b§ åhUyZ WmoS>Š¶mV BWo ˶mVboM ‘wÔo KoD$Z O‘ʶmMr eŠ¶Vm OmñV Agob.

’o$~«wdmar-‘mM© 9

2020

7)‘wbt‘Ybo Ym{‘©H$ àd¥Îmr ’$ma dmT>rg bmJbobr Amho, ˶m‘wio >KoVmV ˶m. Vwåhr nU ewݶZ§~amMm Mî‘m bmdyZ Aä¶mgw AmhmV
{gpÜX{dZm¶H$, gmB©~m~m B˶mXr MbVrÀ¶m Xodm§À¶m ‘§{XamV Agm Amd AmUbm, Am{U {Vbm ‘bm Vo ‘oH°${ZŠg ’$maM OS>
OmU§ gwé H$am. Mohoè¶mda eŠ¶ VodT>o ~mdiQ> ^md R>oD$Z OmV§¶ hmo, qH$dm ‘bm grßbg Oam g‘OV Zmhr, H$maU ‘mP§
hmVmV, ’w$bm§Mr naS>r KoD$Z am§JoV Aem Vh}Zo C^§ ahm, H$s 12 dr bm ìhmoHo$eZb ZìhV§ åhUyZ.. dJ¡ao åhUmd§ Am{U ‘XV
{VÀ¶m ZOaog Vwåhr nS>mb. EH$Xm {VMm {dœmg ~gbm H$s ‘mJmdr.
Vwåhr BVam§gmaIo Zmhr, V|ìhm hiyM AmoiI dmT>dm¶bm haH$V dmL>‘¶ ào‘r : Aem ‘wbtZm nwb§, dnw, Aem boIH$m§À¶m ’°$Z
Zmhr. Aaodm?. Vwåhr nU ¶oVm H$m {gÜXr{dZm¶H$mbm?? OmJ¥V AgVmV. ¶m§Zm JQ>dm¶M Agob, Va Vw‘M§ nU ˶m {df¶mVb§
XodñWmZ ~a§ H$m§.. Ag§ åhUV ‘§{XamÀ¶m H$igmbmM ~KyZ hmV kmZ ^anya Agm¶bm hd§, Oa Vwåhmbm nU Aem boIH$m§À¶m
OmoS>m Am{U nwT>o Vw‘À¶mM hmVmV Amho gJi§?. {H$‘mZ H$mhr nwñVH$m§Mr Zmd§ ‘m{hVr AgVrb Va ¶m
8)JUnVr {dgO©Z, Xhrh§S>r Aem Bìh|Q²g H$YrM MwH$dy ZH$m. àH$mamVë¶m ‘wbter Jßnm ‘maVm ¶oVmV, Am{U VÖ§Va ào‘nU
Aem àg§Jr ‘wbtZm ~mhoa {’$am¶bm Iyn AmdS>V§. H$aVm ¶oD$ eH$V§.
9) {Q>nrH$b ‘amR>‘moù¶m ‘wbr ¶m ZmQ>H$mbmM ^oQ>VmVM, BWo Vwåhmbm ˶m boIH$m§Mr H$mhr nwñVH§$ Var dmMmdrM bmJVrb,
nU VerM XmoZ {V{H$Q>§ EŠñQ>m°Mr Am¶{S>¶m Cn¶moJr nSy> eH$Vo. åhUOo H$Yrhr {S>ñH$eZMm ‘wÔm {ZKmbm H$s Vwåhmbm nU WmoS§>
10)XþMmH$sda {bâQ> Úm. eŠ¶ hmoB©b V|ìhm ‘r {VH$S>oM OmVmo¶, ~mobVm ¶oB©b ˶m {df¶mda. AmVm ¶m ‘wbtZm H$g§ ?.??
Mbm Vwåhmbm gmoSy>Z XoVmo, Ag§ åhUyZ {bâQ> Úmdr. h„r Mohoam Va AJXr gmoßn§ Amho, Vwåhr Cnamoº$ boIH$mM§ EImX§ nwñVH$
AmoT>UrZo PmHy$Z àdmg H$aʶmMr nÕV Amho, åhUOo H$moUr ñdIMm©Zo {dH$V ¿¶m, Am{U Z§Va ˶mÀ¶m n{hë¶m nmZmda..
AmoiIob ¶mMr {^Vr ZgVo. ñZohr.. lr.. Vw‘M§ Zm§d.. ¶m§Zm gào‘ ^oQ> Ag§ {bhþZ Imbr ˶m
boIH$mMr ghr H$am.. Vo nwñVH$ {Vbm ^oQ> Úm.. Am{U gm§Jm H$s
‘wbtMo àH$ma {H$VrVar AgVmV . à˶oH$ àH$maÀ¶m ‘wbter ho boIH$ ‘mPo Mm§Jbo n[a{MV AmhoV. ˶m§Zr ñdV…^oQ> {Xbob§ ho
‘¡Ìr H$aʶmMo hmVI§S>o nU doJdoJio AgVmV. nwñVH$ {Vbm ^oQ >Úmb, Va {VMm Vw‘À¶m daMm {dœmg, AZ ào‘
ñH$m°ba‘wbr : Á¶m Ho$di dmMZ, Aä¶mg ¶m ‘YoM B§Q>aoñQ

’o$~«wdmar-‘mM© 10

2020

Z¸$sM gw¶mo½¶ {XeoZo am§JoV C^§ amhþZ E°S>ìhmÝg ~wH$ H$éZ R>odmdr.. Am{U {Vbm nU
dmTy >bmJob? . Am{U MbVog H$m åhUyZ {dMmab§, Va Vr 101 Q>¸o$ hmo åhUUma¶mMr
Z§Va?? Z§Va H$m¶ Vo ImÌr XoVmo ‘r. Aem Vh}Zo AmoiI dmT>dm?!
gJi§ H$m§hr Vw‘À¶mM ³bmg‘oQ>g²: {hÀ¶m H$S>o dJm©Vë¶m ~è¶mM ~m§Ydm§M§ bj§ AgV§.
hmVmV Amho. H$bmd§V: V|ìhm Vw‘Mm Z§~a BWo bmJU Oam H${R>UM , nU H$mhr Pmb§
¶m àH$mamVbr Oa Var hr à¶ËZo dmiyMo H$U aJS>rVm Vobhr Jio.. Ag§hr hmoD$
Vwåhmbm AmdS>Umar eH$V§ åhUyZ à¶ËZ gmoSw> Z¶o.
‘wbJr Agob Va eoOmarU: eoOmè¶mda à‘ H$am hm ¶oewMm g§Xoe Amho ho Ia§,
Vwåhmbm, H$bmH$ma, nU eoOmaÀ¶ gw‘rMr AmB©nU S>moù¶mV Vob KmbwZ {VÀ¶mda
Zon϶H$ma, dJ¡ao ZOa R>oD$Z Amho ho {dgê$ ZH$m. VgoM BVa eoOmar nU
àH$mamV àm{dʶ Vw‘À¶mda Zìho Va {VÀ¶mda H$m¶‘ ZOa R>oCZ AgVmV, V|ìhm
{‘idmdo bmJob. Vw‘Mr à˶oH$ ñQ>on hr H${‘V H$‘r Xhm bmoH§$ nhmUma AmhoV ho
EImXm bhmZgm amob bjmV KoCZM ñQ>oßg ¿¶m. Vwåhr H$miOr nyd©H$nUo ¶m àýmMm
nU ˶m ZmQ>H$mVbm ܶmg KoVbmV Va hm àý gwQy >eH$Vmo AJXr MwQ>H$s gaer?
nXar nmSw>Z KoVm Ambm H$MoarVbr ghH$mar: ¶mda H$mhr {bhm¶Mr JaO Amho
Va Vo nU H$amd§, Ag§ dmQ>V Zmhr. AmnU gJio OmUH$ma AmhmVM,H$m¶??
åhUOo Vmb‘rÀ¶m ~amo~aZm§?
doiog Am°{’${eAbr {‘Ì^{JZr: ho ’$maM AdKS> ZmV§ AgV§. Oa Vwåhmbm gw§Xa
{VWo OmVm ¶oB©b. ~hrU Agob , Va BVa ‘wb§ Vw‘À¶mer ‘¡Ìr H$aʶmMm à¶ËZ
Oa ho eŠ¶ Zgob H$aVrb, Vwåhmbm {gZo‘mMo nmg, ZmQ>H$mMo nmg, dJ¡ao XoVrb,
Va H$‘rV H$‘r Vw‘À¶m Kar ¶oʶmgmR>r H$mhrhr H$am¶bm V¶ma AgVrb. hm
Vwåhmbm EImÚm ZmQ>ç àH$ma Oam S|>OagM AgVmo. V|ìhm gm§^miwZ..
‘§S>imMm g^mgX hmoD$Z {VWo Vmbr‘rÀ¶m doiog OmU§ ¶oU§ gwé AmoiI H$er dmT>dmdr?? AmO H$mbÀ¶m VéUm§Zm ¶mMr
R>odmd§ bmJob. amÌr Cera Pmbm ( Vm{b‘rbm) H$s ‘r gmoS>Vmo H$mhrM JaO Zgmdr. VarnU, EH$Xm AmoiI Pmbr H$s ‘J..
Zm Kar.. ‘m¶m ~mB©H$da? Ag§ åhUyZ {bâQ >XoU§.. dJ¡ao dJ¡ao.. Wmnm ‘maUo gwé H$aUo A{Ve¶ Amdí¶H$ Amho. ‘mP§ Vw¶mda
~aoM àH$ma AmhoV. gwkmg OmñV gm§JUo Z bJo.. àmUm n{bH$S>o ào‘ Amho, bmS>Ho$, Vw ‘mPr Pmbr Zm{hg Va
IoimSw>: Vwåhr e§^a nmD$§S >dOZmMo qH$dm b|½¶mMr ZmS>r Z Ord XoB©Z, Mb AmnU niyZ OmCZ b¾ H$é, B˶mXr àH$maMo
gm§^miVm ¶oUmao Agmb Va H${R>U Amho. Q´>oqH$J, dJ¡ao àH$mamV S>m¶bm°½O doimodoir ~mobV ahmU§ ào‘ ~haʶmgmR>r A{Ve¶
B§Q>aoñQ> AgU§ Amdí¶H$ Amho . Q´>oH$ bmJoë¶mda AmnU H$Mam Amdí¶H$ Amho
dJ¡ao H$gm Amnë¶m ~°JoV ^éZ Imbr AmUVmo, Am{U ‘J S²ñQ ^oQ>ʶmÀ¶m OmJm? Mbm ào‘ Va O‘b§.. AmVm ^oQ>m¶bm
>{~Z‘Yo ’o$H$Vmo AmUr {ZgJ© dmMdʶmg hmV ^ma bmdVmo OmJm Hw$R>ë¶m? ¶m‘Yo² Iyn OmJm Agw eH$VmV. nU Á¶m
ho a§JdyZ gm§Jm. Am{U qbJmUm ga Ho$bm hmoVm Zm?. V|ìhm gd©‘mݶ OmJm AmhoV, ˶m åhUOo ~mJm, AmQ>©J°barO,
Aer gwédmV H$am?. åhUOo øm àH$maÀ¶m ‘wbr bdH$a ‘¡Ìr MmirVbr J°bar, ~gñQ>m°n , bmoH$bMm ßb°Q>’$m°‘©, MmirMm
H$aVrb. OrZm, ~m°Šg.. ( h„r hm ZgVmo, nU nwdu ~m°Šg hm nU EH$
{MÌnQ >ào‘r: Aem àH$maÀ¶m ‘wbtMr A{O~mV H$‘VaVm Šbmg hmoVm {gZo‘mMm {OWo Ho$di XmoKm§Mr ~gʶmMr gmo¶
ZgVo. {dÛmZ ~«m÷Umà‘mUo, Hw$R>ë¶m {MÌnQ>mV H$moUr H$m‘ Agm¶Mr) g‘wÐmMm {H$Zmam, Amao H$m°bZrMm N>moQ>m H$mpí‘a
Ho$b§ H$moUmM§ g§JrV Amho, {hamoÀ¶m bhmZ ^mdmM§ Zmd, qH$dm Aem AZoH$ OmJm OmUH$ma bmoH§$ gm§Jw eH$Vrb.
hmoamoBZÀ¶m ~{hUrMm dmT>{Xdg dJ¡ao ‘m{hVr Vwåhmbm AgU§ ‘r ñdV…Mm AZw^d gm§JVmo, ZmJnwa‘Ybm Agm EH$ hr ~{JMm
Amdí¶H$ Amho. {MÌnQ>mVë¶m {hamo , {hamoBÝgMr Zmd§ AJXr Zmhr H$s {OWwZ Amåhmbm hmH$bbob§ Zmhr..!!! Agmo!!! daMm
g§Ü¶oVë¶m Mmo{dg Zmdm à‘mUo nmR >Agm¶bm h{dV. boI Vwåhmbm Z¸$sM Cn¶moJr nS>ob Aer Amem Amho.
H|$ìhm hr H$Yrhr {gZo‘m nhmʶmMr V¶mar Am{U EŠñQ´>m Va ‘§S>ir AmVm H$m‘mbm bmJm bdH$a.. !!!
{V{H$Q>¶m§Mm IM© H$aʶmMr V¶mar R>odmdr bmJob. EImXm
Iyn JmObobm {gZo‘m O|ìhm [a{bP hmoVmo V|ìhm XmoZ {V{H$Q>§

’o$~«wdmar-‘mM© 11

2020

d{S>b XodmOr~mny Am{U AmB© Iam dmagm
B§{Xam~mB©Mm dmagm ˶m§Zr nwT>o - {dÚmYa ~ÝgmoS>, M§Ðnya
Mmbdbm. XodmOr~mny ~„manya
ZJan[afXoMo n{hbo ZJamܶj. ~±[añQ>a amOm^mD$ åhUOo Am§~oS>H$ar Am§XmobZmMo A‘a
Vo M§Ðnya {d^mJmVrb n{hbo goZmZr. ˶m§Mo ‘yi Zmd ^mD$amd. nU Vo à{gÕ
Am‘Xma. ~mny§Mo {dX^m©Vrb AmhoV amOm^mD$ ¶m ZmdmZo. Vo nmM ^md§S>o hmoV. ^mD$amd,
Am§~oS>H$ar MidirVrb ¶moJXmZ lrhar, ho‘M§Ð, í¶m‘, {Jare Am{U XmoZ ~{hUr em§Vm~mB© Am{U
{Mañ‘aUr¶ Amho. S>m°.~m~mgmho~ à{‘bm~mB©.
Am§~oS>H$am§Zr XodmOtMm EH$ ‘wbJm S>m°.~m~mgmho~ Am§~oS>H$am§Mm ghdmg Am{U ‘mJ©Xe©Z Á¶m
g‘mOmgmR>r ‘m{JVbm Am{U WmoS>çmM amOH$s¶ Zo˶m§Zm bm^bo ˶mV ~±.amOm^mD$ Imo~«mJS>o
XodmOtZr Vmo {Xbm. Vmo ‘wbJm ho Zmd B{VhmgmV à{gÕ Amho. ˶m§Mm OÝ‘ M§Ðnyabm Z{JZm~mJ
åhUOo ^mD$amd.. AWm©V Amnbo ¶oWo Pmbm. Vo gìdm ‘{hʶmMo AgVmZm ˶m§À¶m AmOrZo åhUOo
"~±[añQ>a amOm^mD$ Imo~«mJS>o!' n¡H$m~mB©Zo ˶m§Mr Z{JZm~mJ Vo XmX‘hb Aer O§Jr {‘adUyH$
H$mT>br. M§ÐnyaÀ¶m ZJanm{bHo$À¶m 'goH§$S> OQ>nyam 'emioV
˶m§Mm n{hë¶m dJm©V àdoe 1931 gmbr Pmbm. 1912 nmgyZ
hr emim ’$º$ Añn¥í¶m§gmR>r gwê$ H$aʶmV Ambr hmoVr. ¶m
emioMo ‘w»¶mܶmnH$ amKmo~mOr H$m§~io hmoVo. ˶m§Mm amOm^mD$§da
{deof bmo^ hmoVm. 1942 gmbr Vo hm¶a ‘±{Q´>H$ (AH$amdr) nmg
Pmbo. nwT>o ZmJnyaÀ¶mM ‘m±[ag H$m±boO‘YyZ ~r.E.Pmbo. ‘m±[ag
H$m±boO‘ܶo AgVmZm Vo {dÚmWu ¶w{Z¶Z‘ܶo {H«$¶merb hmoVo.
Imo~«mJS>o KamʶmVrb Vo n{hboM nXdrYa.
~m~mgmho~m§À¶m gëë¶mZo amOm^mD$§Zm ~±[añQ>a hmoʶmgmR>r
b§S>Zbm nmR>dbo. Zmoìh|~a 1949 bm amOm^mD$ ~±[añQ>a Pmbo.
'Cƒ {ejUmZ§Va g‘mOH$m¶m©g PmoHy$Z Úm' Aem

’o$~«wdmar-‘mM© 12

2020

~m~mgmho~m§À¶m bm ˶m§Mr amÁ¶g^oda
g§XoemZwgma ~±[añQ>a {ZdS> Pmbr. ‘hmamï´>
amOm^mD$§Zr ñdV… gaH$maZo 2 bmI 45
bm g‘mOH$m¶m©g hOma EH$a O{‘ZrMo
PmoHy$Z {Xbo amOm^mD$ dmQ>n ^y{‘hrZm§Zm Ho$bo
Zmdmà‘mUoM amOm hmoVo. ho ˶m§Mo ¶e hmoVo.
amOnX gm§^mim¶bm
Oo JwU bmJVmV XmXmgmho~ Jm¶H$dmS>
Vo gd© ˶m§À¶mH$S>o VgoM ~±[añQ>a Imo~«mJS>o
hmoVo. ˶m§Zr eoS>çyëS> ¶m§À¶m nwT>mH$mamVyZ
H$mñQ²g ’o$S>aoeZÀ¶m ‘hmamï´> amÁ¶mV ~m¡Õm§Zm
H$m‘mbm gwê$dmV Ho$br. 1952 Vo 1955 ¶m H$mimV M§Ðnya AZwgy{MV OmVrÀ¶m
ZJanm{bHo$À¶m CnmܶjnXr {damO‘mZ Pmbo. eoS>çwëS> H$mñQ²g gdbVr {‘iy bmJë¶m. ¶m§À¶m ZoV¥ËdmV 1964 bm ^y{‘hrZm§Mo
’o$S>aoeZMo Aܶj Pmë¶mda ˶m§Zr ehao, Jmd§ nmbWr KmVbr. Oob^amo Am§XmobZ Xoe^a gwê$ Pmbo. VoìhmMo n§VàYmZ
àñVwV boIH$mZo ˶m§Mo ^mfU ^§S>mam {OëømVrb gwaodmS>m ¶m bmb~hmXÿa emór, Zm‘Xma JwbPmarbmb Z§Xm d ¶ed§Vamd
IoS>oJmdmV 1974 gmbr EoH$bo. MìhmU ¶m§À¶mer dmQ>mKmQ>r hmoD$Z [anpãbH$Z njmÀ¶m ‘mJʶm
˶m§Mo H$ï>,H$m‘mMr YS>mS>r d {Zð>m ~KVm ˶m§Zm 27 ‘§Oya H$aʶmV Amë¶m. ~m~mgmho~ Am§~oS>H$a EÁ¶wHo$eZ
Am±JñQ> 1955 bm eoS>çwëS> H$mñQ²g ’o$S>aoeZMo ‘hmg{MdnX gmogm¶Q>rMr ñWmnZm H$ê$Z ~«÷nwar ¶oWo Am§~oS>H$a hm¶ñHy$b
~m~mgmho~m§Zr ñdV… {Xbo. ~m~mgmho~ ˶m§Zm Amnbm ‘mZgnwÌ gwê$ Ho$bo. 17 {S>g|~a 1969 amoOr amÁ¶g^oÀ¶m Cng^mnVr
‘mZm¶Mo. ˶m§Mo b¾ d¶mÀ¶m AÇ>oMmirgmì¶m dfu ~m¡Õ nÕVrZo nXr {ZdS>. M§Ðnya ¶oWo S>m°.Am§~oS>H$a H$m±boOMr ñWmnZm.22
B§Xþ~mB© H$m§~io ¶m§À¶mgmo~V Pmbo. ˶m ~rS>rAmo hmo˶m.˶m§Zm XmoZ Zmoìh|~a1970 amoOr H$bH$Îmm ¶oWo Pmboë¶m {demb ~m¡Õ Yå‘
An˶o PmbrV nU Vr OJbr ZmhrV. ~±.amOm^mD$ amOH$maUmV ñdrH$ma gmohù¶mMo Aܶj. ¶m§À¶mM à¶ËZm‘wio H|$Ð gaH$maZo
AgyZhr Vo gm{h˶ g§‘obZmV H${dVm,ZmQ>H$,n[ag§dmXmV ~m¡Õ {dÚm϶mªZm AZwgy{MV OmVrÀ¶m gdbVr XoʶmMm AmXoe
Amnbr CnpñWVr Xe©dyZ Amnë¶m gm{hp˶H$ A{^ê$MrMm H$mT>bm. 25 OmZodmar 1974 [anpãbH$Z njmMo EoŠ¶ hmoD$Z
n[aM¶ KS>{dV. ˶m§Mr a{gH$Vm A{^ê$Mrg§nÞ hmoVr. ˶m§Zm AܶjnXr {ZdS>. 1980 nmgyZ AmajU {damoYH$m§Zm WmondyZ
H$boMr AmdS> hmoVr. M§Ðnyabm1978 gmbr ApIb ^maVr¶ YaʶmgmR>r Am§XmobZ Ho$bo. dmT>Vr ‘hmJmB©, PmonS>nÅ>rdm{g¶m§Zm
gm{h˶ g§‘obZ Pmbo Voìhm Amboë¶m gm{hp˶H$m§Mo Am{V϶ gmo¶r, eoV‘Owam§Zm {H$‘mZ doVZ, ~oamoOJmam§Zm ZmoH$ar, ~m¡Õm§Zm
~±[añQ>a gmho~m§Zr Ho$bo. ˶m§Zm ZmQ>Ho$ ~KʶmMr hm¡g hmoVr.18 gd© gdbVr ¶m ‘mJʶm§gmR>r {dYmZg^oda {demb ‘moMm©.
df} amÁ¶g^oMo gXñ¶ åhUyZ H$m‘ Ho$bo nU Amnbr a{gH$Vm Aem AZoH${dY ‘mohr‘m-Midir Am{U Am§XmobZo ¶m§Zr ˶m§Mo
‘ê$ {Xbr Zmhr.H$moU˶mhr H$Wm H$mX§~arMm {df¶ ìhmdm Ago OrdZ ì¶mnyZ Jobo hmoVo. gd© gwImMr gmYZo ZmH$mê$Z ˶m§Zr
˶m§Mo 춺$s‘Ëd hmoVo. Am§~oS>H$ar MidirMm IS>Va ‘mJ© ñdrH$mabm. S>m°.~m~mgmho~
1 OmZodmar 1957bm Vo ApIb ^maVr¶ eo.H$m.’o$S>aoeZMo Am§~oS>H$am§À¶m ‘hmn[a{Zdm©UmZ§Va ˶m§Zr Amnbo VZ, ‘Z, YZ
gdm©Zw‘Vo Aܶj Pmbo. 1957 bm ˶m§À¶m AܶjVoImbr MidirgmR>r An©U Ho$bo. àñWm{nVm§er AI§S> g§Kf© Ho$bm.
bmoH$g^oÀ¶m {ZdS>UwH$m Pmë¶m. ˶m {ZdS>UwH$sV njmMo AIoa 9 E{àb 1984 amoOr öX¶{dH$mamÀ¶m Vrd« PQ>Š¶mZo
9 ImgXma {ZdSy>Z Ambo. ‘w§~B© amÁ¶mVyZ ghm,JwOamV‘YyZ ˶m§Mo {ZYZ Pmbo. d§{MVm§À¶m OrdZmV ñdmV§Í¶mMr nhmQ>
EH$,Am§Y«m‘YyZ EH$ VgoM ‘Ðmg‘YyZ EH$ ImgXma.˶mM COmS>mdr ¶mgmR>r PQ>Umam ZoVm nS>ÚmAmS> Jobm. amOm^mD$§Zr
dfuÀ¶m {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV ‘w§~B© {dYmZg^oV gVam Am‘Xma Am§~oS>H$ar {dMmam§Mm dmagm ZoQ>mZo nwT>o Zobm. Am§~oS>H$ar OZVm
Va XoemV 29 Am‘Xma {dO¶r Pmbo. ‘w§~B© ‘hmZJanm{bH$m ~m~mgmho~mZ§VaMm gÝ‘mZ ˶m§Zm XoV. ¶m gmè¶m nmœ©^y‘rda
{ZdS>UwH$sV 12 ZJagodH$ {ZdSy>Z ¶oD$Z eo.H$m.’o$S>aoeZMo ~°[añQ>a amOm^mD$§ ~m~mgmho~m§Mo Iao dmag R>aVmV.
nr.Q>r.~moamio ‘w~B©Mo ‘o¶a ~Zbo. ~±[añQ>a gmho~m§À¶m ZoV¥ËdmV
AZoH$ ~m¡Õ Yå‘Xrjm g‘ma§^ KSy>Z AmboV. 4 ‘mM© 1958

’o$~«wdmar-‘mM© 13

2020

S>m°. gwYra ho IynM ~wÕr_mZ. Ë`m§Zr gmW
~r.Oo. _oS>rH$c H$m°coO_YyZ E_Eg àmMrZ g§ñH¥$VrMo gmj XoUmao àdam ZXrdarc Omod}
gO©Z hr nXdr {_idcr. Vo {ZîUmV ho _mPo OÝ_Jmd. ñdmV§Í`g¡{ZH$ ghH$ma_hfr©
gO©Z Va _r H$cm emIoMr {dÚm{W©Zr. ^mD$gmho~ WmoamV (XmXm) d ~mBªÀ`m nmoQ>r _mPm OÝ_ Pmcm.
XmoKm§Mmhr A§YlÕocm {damoY Am{U
d¡km{ZH$ Ѳï>rH$moZmda {dídmg. g_mOH$maUmMr g_¥Õ na§nam Agcoë`m Hw$Qy>~m§V g§VgmD$crV
Am_Xma S>m°. Vm§~o `m§Zr AZoH$
d¡ÚH$r` ~m~r {eH$dVmZm ZdZdrZ Amåhm ^md§S>mda {VW©én XmXm d ~mBªZr JmoaJar~m§Mr godm,
nwñVH$m§Mo dmMZ, AmH$cZ Am{U coIZ
`m Jmoï>r {eH${dë`m. Ë`m§Zr Zoh_r {dkmZ{Zð> {dMma, {ejU, XyaÑï>r `m§Mo g§ñH$ma {Xco. _mPo
g_mOH$maUmcmM OmñV àmYmÝ` {Xco.
{ZamoJr d {ZH$mon g_mO{Z{_©VrgmR>r AmOmo~m ñd.g§VwOr~m~m AmYw{ZH$ {dMmam§Mo hmoVo. Ë`m§Zr ñd:V
{dkmZ{Zð> `wdH$m§Mr O`qhX `wdm _§M
hr _moR>r \$m¡O C^r Ho$cr. nwT>o
_rhr g{H«$` amOH$maUmV Amco Am{U
n{hë`mM {ZdS>UwH$sV _cm g§J_ZoaMr
n{hcr _{hcm ZJamÜ`jm hmoÊ`mMm
~hþ_mZ {_imcm.

gm¡.XwJm©VmB© gwYra Vm§~o

_°Q´>rH$n`ªV B§J«Or {ejU KoVco hmoVo. VrW©én

XmXm, ~mB© Am_À`m AmË`m, MwcVo {eëndoËVm

_YwH$aamd, H°$ßQ>Z n§S>rVamd VgoM _mÂ`m

~{hUr _ mo{hZr, amo{hZr, emo^m, d ^mD$ Zm.

~mimgmho~ WmoamV (_hgyc_§Ìr)

Agm _moR>m n[adma. WmoamV KamUo

ho gwédmVrnmgyZ {dMmam§Zr

nwT>macoco, g_mOH$m`mªV dmhÿZ

KoUmao Amho. Aem g§ñH¥$V Am{U

g_¥Õ na§nam Agcoë`m KamMm

dmagm _cm {_imcm.

{ddmhmZ§Va _r XmT> ~wÐþH$

`oWrc Vm§~o n[admVrc gXñ` Pmco.

_mPo gmgao ñd.^mñH$aamd Vm§~o ho

hmS>mMo {ejH$. gdmªZr {ejU ¿`mdo

`mgmR>r Ë`m§Mm gVV nwT>mH$ma Agm`Mm.

Vo àJVerc eoVH$ar AgyZ ñdV… ~wÕr_mZ

hmoVo. XmT> n[agamV Vm§~o n[admamMm _moR>m

’o$~«wdmar-‘mM© 14

2020

am~Vm. OZgm_mÝ`m§Mr H$m`_Mr dX©i. S>m°. gwYra Vm§~o ho IynM hmoV AgVmV. `mgmR>r gmho~m§Mm àdmg gwé AgVmo. XaamoO
~wÕr_mZ. Ë`m§Zr ~r.Oo. _oS>rH$c H$m°coO_YyZ E_Eg gO©Z BVH$m àdmg H$aVmZm gmYr ^mOr Am{U ^mH$ar Úm`cm H$Yrhr
hr nXdr {_idcr. Aem gwg§ñH¥$V Am{U gw{e{jV n[admamV {dgaV Zmhr. doi {_ioc Voìhm Vo KaMr ^mOr d ^mH$ar
amhVmZm _mhoaMm g_¥Õ na§naoMm dmagm gVV nwT>o gwé R>odcm. ImVmV. gmYm Amhma hrM Ë`m§À`m H$m_mMr D$Om© am{hcr Amho.
Am_Xma S>m°. Vm§~o {ZîUmV gO©Z Va _r H$cm emIoMr Am_Mo _m_m ñd.S>m°.AÊUmgmho~ qeXo `m§À`m àMmamV _r
{dÚm{W©Zr. XmoKm§Mmhr A§YlÕocm {damoY Am{U d¡km{ZH$ d`mÀ`m 15 dfm©Mr AgVmZm gh^mJ KoVcm hmoVm. nwT>o ^mD$
Ѳï>rH$moZmda {dídmg. `m_wio d¡ÚH$r` godo~amo~a OZgm_mÝ`m§Mr Zm.~mimgmho~ WmoamV `m§À`m àË`oH$ {dYmZg^m àMmamV
godm gwéM am{hcr. Am_Xma S>m°. Vm§~o `m§Zr AZoH$ d¡ÚH$r` ~m~r _{hcm§Mr AmKmS>r gm§^miVmZm àMma\o$è`m, g^m, H$m`©H$Ë`mªÀ`m
{eH$dVmZm ZdZdrZ nwñVH$m§Mo dmMZ, AmH$cZ Am{U coIoZ ^oQ>rJmR>rV H$m`_ nwT>mH$ma am{hcm. àË`oH$ {ZdS>UwH$rV eha
`m Jmoï>r {eH${dë`m. _mÂ`m gmgy~mB©, Am.S>m° Vm§~o gmho~, _r, Am{U J«m_rU ^mJmV àMmamMr gmW© Ywam gm§^micr. `mdoir
_wcJm _hmamï´> àXoe `wdH$ H$m°J«ogMm CnmÜ`j gË`{OV, Ë`mMr XmXm§Mr H$Ý`m Am{U Zm.WmoamVgmho~ `m§À`m ^{JZr, Am.S>m° Vm§~o
nËZr gm¡. S>m°. _¡{Wcr, S>m°. hf©c d Ë`mMr nËZr gm¡.S>m°.dfm© `m§Mr nËZr åhUyZ _moR>m AmXa Am{U _mZgÝ_mZ gmVË`mZo
Agm Am_Mm gmgaMm n[adma. gd©Ì {_imcm.
Am.S>m°. Vm§~o `m§Zr Zoh_r g_mOH$maUmcmM OmñV àmYmÝ` _mPm VmcwŠ`mVrc àMmamVhr gH«$r` gh^mJ am{hcm. na§Vw
{Xco. {ZamoJr d {ZH$mon g_mO{Z{_©VrgmR>r {dkmZ{Zð> `wdH$m§Mr Am. S>m°. Vm§~o `m§À`m nXdrYaÀ`m {ZdS>UwH$rÀ`m àMmam_wio
O`qhX `wdm _§M hr _moR>r \$m¡O Ë`m§Zr C^r Ho$cr. JmoaJar~ CÎma _hmamï´>mV g§nH$m©Mm _moR>m `moJ Amcm. OwÝ`m _¡{ÌUr,
A{U OZgm_m§Ý`m{df`r H$m`_M Vi_i, Amamo½`, A§YlÕm, ZmVoJmoVo, AmoiIrMr _mUgo OmoSy>Z _moR>m n[adma V`ma Pmcm.
AñdÀN>Vm `m{df`r OmJ¥Vr H$éZ {ejUm{df`r Ë`m§Zr H$m`_ {R>H${R>H$mUr g^m§gmR>r {Z_§ÌUo `ody cmJcr. CÎma _hmamï´>mVrc
àgma Ho$cm. nXdrYa _VXma g§KmVyZ H$m_ H$aVmZm Ë`m§Zr nmM cmoH$m§Zm _mPr ^mfm Am{U ghO ~mocÊ`mMr Am{U {df`
{OëømV Xm§S>Jm OZg§nH©$ {Z_m©U Ho$cm. àË`oH$mMo Zmd cjmV _m§S>Ê`mMr nÕV Iyn AmdS>Vo. åhUyZ g^m§Zm Iyn JXr© ìhm`Mr.
R>odyZ H$m_ H$aÊ`mMr Ë`m§Mr à{V^m hr {dcjU Amho. àË`oH$mg AZoH$ doim _r àdmgmV AgVm§Zm _mo~mB©cdéZM ^mfU Úm`Mo
àmoËgmhZ XoD$Z H$m_mMr Zdr D$Om© XoÊ`mÀ`m Ë`m§À`m nÕVr_ Vo {VH$S>o ñnrH$ada EoH$dco Om`Mo. Ago EH$ Zm AZoH$ g_¥ÜX
wio CÎma _hmamï´>mV AZoH$ chmZ-Wmoa H$m`©H$V} njmer g§~§Y d Mm§Jco AZw^d Amco. g§J_Zoa_Yrc OZVoÀ`m AmJ«hmñVd
ZgVmZmhr Ë`m§À`mer OmoS>bo Joco. doimodoir {dYmZ n[afXo_Ü`o _cm 2006 À`m ZJan[afXoÀ`m {ZdS>UwH$rV C^o H$aÊ`mV
{d{dY àíZm§da Aä`mgnyU© _m§S>Ur H$éZ Ë`m§Zr {d{dY àíZ Amco. `m {ZdS>UwH$sV àM§S> ~hþ_VmZo {dO`r hmoVmZm ehamMr
_mJr© cmdco. n{hcr _{hcm ZJamÜ`jm hmoÊ`mMm ~hþ_mZ _cm Ë`m_wio {_
AmXaUr` XmXm d Zm.~mimgmho~ WmoamV `m§Mo H$m`©H$Ë`mªZm imcm.
gm§^miÊ`mMo g§ñH$ma Amåhr H$m`_ Onco. gH$mir 6 Vo amÌr _{hcm g~crH$aU hmoD$Z _{hcm§Zm gm_m{OH$ ì`mgnrR>
12 dmOon`ªV Am_Mo Ka åhUOo H$m`_ H$m`©H$Ë`mªZr ^acoco. {_imdo `mgmR>r O`qhX cmoH$Midi à{UV O`qhX _{hcm
XmXm§À`m g_mOH$m`m©Mr Am{U H$m`©H$Ë`mªMr AJXr _wcm§à_ _§MMr ñWmnZm Ho$cr. `m_YyZ gw_mao 2300 _{hcm ~MVJQ>
mUo gm§^miÊ`mMr na§nam hmoVr. VrW©én ~mBªZr XmXm§À`m `m H$m`©aV AmhoV. `mIoarO _{hcm§gmR>r ì`m»`mZo, Amamo½`
H$m`m©V A_moc Aer gmW {Xcr hmoVr. àË`oH$mMr AmB© hmodyZ {e~mao, ghcr, ñQ>S>r gH©$c, ~MVJQ>, cKwCÚmoJ, J¥hmoÚmoJ,
Ë`m§Zr Amcoë`m àË`oH$ H$m`©H$Ë`m©cm gm§^ico Amho. XmXm§À`m X§S>H$maÊ`mV gh^mJ Ago AZoH$ H$m_o hmVr KoVcr. AmO
AZwnpñWVrV KaMr g§nyU© O~m~Xmar gm§^miUmè`m ~mBªH$Sy>Z O`qhX _{hcm _§MÀ`m _mÜ`_mVyZ gw_mao 11 hOma _{hcm§Mo
hm dmagm _cm {_imcm hmoVm. VmoM OnV àË`oH$ H$m`©H$Ë`m©Mo g§KQZ Pmco Amho.
H$m_ g_OyZ KoUo Vo _mJr© cmdUo, àË`oH$mg MhmnmUr, cm§~À`m _{hcm§Zm AmXamMo ñWZ {_i{dVm§Zm ór^y«UhË`m Wm§~cr
nmhþÊ`m§Zm Mhm-Zmï>m, OodU XoUo hm Va {ZË`H«$_. AJXr CÎma nm{hOo. ór g~crH$aUmMr Midi gj_ Pmcr nm{hOo.
_hmamï´>mVrc H$moUVmhr H$m`©H$Vm© g§J_Zoacm Amcm H$s Vmo Amnë`m _wcm_wcr§Zm {ejUmVyZ àJVrÀ`m dmQ>m Iwë`m H$éZ
H$Yrhr MhmnmUr d OodUm{edm` OmD$ {Xcm Zmhr hr na§nam {Xë`m nm{hOoV. ^«ï>mMma_wŠV {dkmZ{Zð>{dMmam§Mm {ZamoJr d
Amåhr H$m`_ Oncr Amho. {ZH$mon g_mO C^m amhmdm ho AmXe© g_mOmM§ ñdßZ Amåhr
Am.S>m°. Vm§~o `m§Mm _VXma g§K hm àM§S> _moR>m. Z§Xya~ma, nm{hc§ Amho. AWm©VM `mgmR>r àË`oH$mMo `moJXmZ _hÎdmMo
Ywio, OiJmd, Zmm{eH$, Ah_XZJa `m nmMhr {OëømV gVV R>aUmao Amho.
g^m, g§å_ocZo, {e~rao, {d{dY àíZm§~m~V Am§XmocZo, MMm©gÌo
eãXm§H$Z … Zm_Xod H$hm§Sy>i, g§J_Zoa

’o$~«wdmar-‘mM© 15

2020

_mÂ`m _Vo Zdam-~m`H$moÀ`m ZmË`mV emioV Agë`mnmgyZM _r {WEQ>a H$aV
_¡Ìr ho ZmV§ KÅ> Agob Va Ë`m§À`mV hmoVo. AH$amdr-~mamdr_Ü`o nwéfmoÎm_
\$magm g§Kf© hmoV Zmhr. Amåhr XmoKm§Zr H$a§S>H$gmR>r ZmQ>H$ Ho$bo. WmoS>Š`mV Ë`m H$mimVM
_¡ÌrMo ho ZmVo {Q>H$dbo Amho, Onbo
Amho. Ho$di ZmË`m§À`m Mm¡H$Q>rV amhÿZ _r A{^ZoÌr, bo{IH$m `m ^y{_H$m H$aV
EH$_oH$m§H$S>o ~{KVbo Va Anojm A{YH$ hmoVo. `mn¡H$s Zo_Ho$ H$m` H$am`Mo ho R>abo
dmT>VmV Am{U Ë`m_wio AS>MUrhr Zgbo Varhr `mM joÌmV H$mhrVar H$am`Mo,
`oVmV; nU EH$_oH$m§H$S>o {_Ì åhUyZ Ago _Zmo_Z R>abo hmoVo. _r Am{U Zdam
~{KVbo Va g§Kf© H$_r H$amdm bmJVmo, åhUOo öfrHo$e H$m°boO_Ü`o AgVmZmnmgyZ
Ago AmVmn`ªVÀ`m dmQ>MmbrÀ`m EH$Ì {WEQ>a H$am`Mmo. {J«ßg {WEQ>a_Ü`o
AZw^dmVyZ _bm OmUdbo Amho. Amåhr EH$Ì H$m_ H$aV AgVmZm {VWoM Am_Mr
XmoKohr \$ma amo_±Q>rH$$ AmhmoV, Ago Zmhr.
amoOÀ`m OJÊ`mV {\$ë_r, amo_±Q>rH$ AmoiI Pmbr. XmoZ df} Amåhr Iyn
OmoS>rXmamnojm EH$m ghMmamMr JaO Mm§Jbo {_Ì åhUyZ am[hbmo Am{U Z§Va
AgVo. Ë`mÑîQ>rZoM Amåhr EH$_oH$m§H$S>o Am_À`mVrb ZmË`mZo doJio diU
~KVmo Am[U VoM ZmVo Amåhr Mm§Jë`m KoVbo. b¾mAmYrnmgyZM Amåhr EH$_oH$m§Zm
nÕVrZo Onbo Amho. Iyn Mm§Jë`m nÕVrZo AmoiIV Agë`m_wio nwT>o
_r hoM H$m_ H$aUma ho Ë`mbm Mm§Jbo _mhrV hmoVo.
- gm¡. {d^mdar Xoenm§S>o Ë`m_wio H$[aAa~m~V Am_À`m_Ü`o Ñ[îQ>H$moZ ñnîQ>
hmoVm. AWm©VM àË`oH$ ì`ŠVrÀ`m OrdZmV b¾mZ§Va
WmoS>o\$ma ~Xb KS>VM AgVmV; nU öfrHo$e~amo~aM
Ë`mMo KaMohr _bm Iyn Mm§Jë`m àH$mao AmoiIV
hmoVo. Ë`m_wio _mPr H$[aAa~m~V Ë`mbm Hw$R>br JmoîQ>

’o$~«wdmar-‘mM© 16

2020

Zdr hmoVr, Ago ZìhVo. Am_Mr gwédmVrnmgyZM H§$nZr Amho. Ë`m~m~VrV IamoIaM Iyn ghH$m`© H$aUmam Amho.
öfrHo$e {X½Xe©H$ AgyZ Vmo Ë`m H§$nZrMm nmQ>©Zahr Amho. `m_wio Am_À`m H$m_m_wio eŠ` hmoVo Voìhm _r Ë`mÀ`m AmdS>r-
KaÀ`m§Zmhr Ë`mÀ`m H$m_m~m~V _m{hVrhr hmoVr. `m joÌmV doioMo {ZdS>r AmdOy©Z gm§^miVo. Ë`m gm§^mië`mM nm{hOo, `mgmR>r
J{UV H$go AgVo ho Ë`m§Zm _mhrV hmoVo. _mPo gmgy-gmgao OrdmMo amZ H$aV Zmhr Am{U Ë`mMrhr Ver Anojm ZgVo.
A{Ve` ñdV§Ì {dMmam§Mo Agë`m_wio EH$ ì`ŠVr åhUyZ Ë`m§Zr _mÂ`m _Vo Zdam-~m`H$moÀ`m ZmË`mV _¡Ìr ho ZmV§ KÅ> Agob
_mPm Amho Vgm ñdrH$ma Ho$bm. _mÂ`m gmgy~mBªZrhr H$Yr, Va Ë`m§À`mV \$magm g§Kf© hmoV Zmhr. Amåhr XmoKm§Zr _¡ÌrMo
_r Ho$bo åhUyZ Vwåhrhr H$amdo, Aer Anojm R>odbr Zmhr. _bm ho ZmVo {Q>H$dbo Amho, Onbo Amho. Ho$di ZmË`m§À`m Mm¡H$Q>rV
Oo H$am`Mo Amho Vo Ë`mgmR>r Ë`m§Mo nyU© ñdmV§Í` AgVo. Ago amhÿZ EH$_oH$m§H$S>o ~{KVbo Va Anojm A{YH$ dmT>VmV Am{U
ñdmV§Í` KamVyZ {_imë`mZ§Va AmnUhr O~m~XmarZo dmJVmo. Ë`m_wio AS>MUrhr `oVmV. EH$_oH$m§H$S>o {_Ì åhUyZ ~{KVbo Va
Ë`m_wio g§Kfm©Mm H$Yr àíZ Ambm Zmhr. {edm` _rXoIrb EH$ g§Kf© H$_r H$amdm bmJVmo, Ago AmVmn`ªVÀ`m dmQ>MmbrÀ`m
CËH¥$îQ> J¥{hUr ~Zbr nm{hOo, KamVrb H$m_o Ho$brM nm{hOoV, AZw^dmVyZ _bm OmUdbo Amho. Amåhr XmoKohr \$ma amo_°±Q>rH$
Aem AdmñVd Anojm ñdV:H$Sy>Z Ho$ë`m ZmhrV. Ë`m_wio AmhmoV, Ago Zmhr. amoOÀ`m OJÊ`mV {\$ë_r, amo_±Q>rH$
ñdV:Mm ñdV:er g§Kf© Pmbm Amho. KaÀ`m§Mm nm[R>§~m Am{U OmoS>rXmamnojm EH$m ghMmamMr JaO AgVo. Ë`mÑîQ>rZoM Amåhr
ghH$m`© Agë`m_wio Iynem JmoîQ>r ghO hmoVmV. EH$_oH$m§H$S>o ~KVmo Am[U VoM ZmVo Amåhr Mm§Jë`m nÕVrZo
EImXm {ZU©` `mo½` Amho H$s Zmhr `m~m~V àíZ {Z_m©U Onbo Amho.
Pmbo. Ago àg§J àË`oH$mÀ`mM Am`wî`mV `oV AgVmV. Ë`m_wio
Ë`mMm \$ma ~mD$ H$aÊ`mV AW© Zmhr. Am_À`m XmoKm§Mo ñd^md
Iyn {^Þ AmhoV. _r A{Ve` ^mdZmerb, g§doXZerb Amho.
Hw$R>ë`mhr àg§JmV _r MQ>H$Z _Zmbm bmdyZ KoVo, Va öfrHo$e
Iyn à°ŠQ>rH$b Amho. OodT>m àg§J H$g bmdUmam AgVmo VodT>m
Vmo A{YH$ em§V AgVmo. Aemdoir Vmo Iyn g_OyVXma Am{U
pñWa AgVmo. _mPm ^md{ZH$Vobm Vmo H$Yr Jm|OmaV Zmhr.
Ë`m_wio Aem àg§JmVyZ _r bdH$a ~mhoa nS>Vo. Ë`mMm Iyn
Mm§Jbm AmYma AgVmo. Vmo H$m`_ _mÂ`m~amo~a ñQ´>|W åhUyZ
C^m AgVmo.
Ë`mÀ`mer MMm© Ho$ë`m{edm` _r H$moUVmhr {ZU©` KoV
Zmhr. AWm©V Vmo Ë`mMm {ZU©` H$Yr _mÂ`mda bmXV Zmhr;
nU Ë`mMo _V OmUyZ KoVë`m{edm` _bm hdm Vmo {ZU©` _r KoV
Zmhr. _mÂ`m {ZU©`mV _bm Ë`mMm AmYma hdm AgVmo. àË`oH$
~m~VrVM Ë`mMo _bm nyU© ghH$m`© bm^Vo. Amåhmbm gmS>ogmV
dfmªMr _wbJr Amho. {VMo g§JmonZ H$aVmZm gd© O~m~Xmè`m Amåhr
~amo~arZo nma nmS>Vmo. åhUOo _r 50 Q>ŠHo$ H$aV Agob Va
Vmohr 50 Q>ŠHo$ H$aV AgVmo. _r ~mhoa Agob Va Ë`mdoir Vmo
nwÊ`mV Wm§~Vmo. _r Kam~mhoa AgVmZm _wbrÀ`m gH$mir emioV
OmÊ`mnmgyZ àË`oH$ H$m_mda _r nyU©nUo Ë`mÀ`mda {dg§~yZ amhÿ
eH$Vo. àË`oH$ JmoîQ> Vmo _ZmnmgyZ H$aVmo. gwédmVrnmgyZM
Ë`mMr Zdam åhUyZ Or àñWm{nV Anojm AgVo Vr ZìhVr.
Am{U AmnU KamgmR>r Iyn H$mhr H$aVmo AmhmoV, Agm Amdhr
ZìhVm. Ë`mÀ`m dmJÊ`mV Iyn ghOVm AgVo. Vy gm§^miyZ KoVo
Amhog Vgo _rhr gm§^miy KoVmo, Agm Ë`mMm Ñ[îQ>H$moZ AgVmo.
d¡dm{hH$ OrdZmV Am{U Ë`mVhr XmoKm§Zm H$[aAa H$am`Mo
Agë`mg Ë`mdoir Ho$di d¡Mm[aH$, Q>o[ŠZH$b JmoîQ>tMm nm[R>§~m
AgyZ Cn`moJ ZgVmo Va KamVhr _XV bmJVoM. öfrHo$e

’o$~«wdmar-‘mM© 17

2020

öfrHo$e _mÂ`m H$m_mÀ`m ~m~VrV AË`§V gVH©$ AgVmo. \$ma _r ñÌrdmXr Zmhr nU {dZmH$maU ñÌr åhUyZ Ho$bobm Omo \$aH$
Šd{MV Vmo _mPr ñVwVr H$aVmo. Hw$R>ë`mhr JmoîQ>rH$S>o ~KVmZm AgVmo, Vmo _bm ZH$mo hmoVm. gH$mamË_H$ Am{U ZH$mamË_H$
Vmo dñVw{ZîR> {dMma H$aVmo. Ë`m_wio EImXr JmoîQ> AmdS>br Zmhr XmoÝhr ÑîQ>rZo Ho$bobm ^oX _bm AmdS>V Zmhr. ñÌr Amho åhUyZ
Va Amho Vgo ñnîQ> eãXm§V gm§JVmo. _bm dmB©Q> dmQ>ob Agm H$mhr JmoîQ>rV gyQ> Am{U ñÌr Amho åhUyZ Vy ho Ho$boM nm{hOo `m
{dMma Vmo H$aV Zmhr. Ë`m_wio _mUyg O{_Zrda amhÊ`mgmR>r XmoÝhr JmoîQ>tMm AmJ«h _bm nQ>Umam Zmhr. Ë`m_wio [ñÌ`m§H$S>o
Iyn _XV hmoVo. Amnbo Iao ê$n XmIdUmao hdoM AgVmV. gÝ_mZmZo Omo ~Kob Agm OmoS>rXma _bm hdm hmoVm. Amåhr
AmB©à_mUoM öfrHo$eXoIrb _bm _mÂ`m MwH$m gm§JV AgVmo. XmoKm§Zr EH$_oH$m§g_moa `oVmZm XmoKm§_Yrb Mm§Jë`m- dmB©Q>mMm
Ë`m_wio Amnë`mbm EH$ Ñ[îQ>H$moZ `oVmo. H$m_m{df`r AmnU ñdrH$ma Ho$bm. Ë`m_wio Amåhr XmoKm§Zm nyU©nUo _mhrV AmhmoV.
A{YH$ OmJê$H$ amhVmo. {bImUm{df`r Vmo _bm Zoh_rM Iyn Am_À`m XmoKm§_Yrb H$å\$Q>© boìhb Iyn CÎm_ Amho. _mÂ`m
_mJo bmJV AgVmo. {b{hÊ`mÀ`m ~m~VrV Vr WmoS>mgm H§$Q>mim ~amo~arZo gmo~V AgUmam g_OyZ KoUmam _mUyg Amnbm ghMa
H$aVo; nU Vmo _bm Zoh_r {b{hÊ`m~m~V gm§JV AgVmo. Vmo _bm Amho hr Iyn AmZ§X XoUmar JmoîQ> Amho. Joë`m AH$am dfm©ªV
åhUVmo, "Mm§Jbo {b{hUmao Iyn H$_r AgVmV. {dMmam§Mr ~m¡[ÕH$ Ë`mÀ`m~amo~a am{hbobm àË`oH$ H$mi hm CÎm_M hmoVm. g§Kf©
j_Vm Am{U g§nÎmr H$_r OUm§H$S>o AgVo. VwÂ`mH$S>o Amho Va Vy Ambo, nU EH$_oH$m§Mr nyU© AmoiI Agë`m_wio Amåhr Ë`mVyZ
{b{hV Om.' ì`dpñWV nma nmS>bmo. öfrHo$e hm Iyn gÀMm _mUyg Am{U
Am_À`m XmoKm§_Ybo ZmVo Iyn N>mZ Amho. àË`oH$ _wbrÀ`m Iam {_Ì Amho. _mJo Am_À`m ZmQ>H$mÀ`m J«wn_Yrb _wbm§Zr
_ZmV Amnë`m OmoS>rXmam~Ôb EH$ H$ënZm AgVo. öfrHo$e {_iyZ öfrHo$eÀ`m dmT>{Xdgmbm "gdm}H¥$îQ> {_Ì' Aer Q´>m°\$s
^oQ>ë`mnmgyZ _mÂ`m _ZmV H$mhr _yb^yV JmoîQ>r Iyn ñnîQ> {Xbr. `mdê$Z Vmo {H$Vr AX²>^yV {_Ì Amho `mMr AmoiI nQ>Vo.
hmoË`m. _bm Iam Am{U EH$ Mm§Jbm _mUyg OmoS>rXma åhUyZ hdm
hmoVm. Ë`mÀ`m _ZmV ñÌr-nwéf hm d¡Mm[aH$ ^oX ZH$mo hmoVm. eãXm§H$Z … A§Ocr _hmOZ

’o$~«wdmar-‘mM© 18

2020

HA¶Vm§Xh©ìmo¶! HA¶Vm§Xh©ìmo¶!

BBCHBiliaerrottsioghhtdheTPtGilmarceoeup ::::: OH5K01fai+tn:l55ydai0unnPKMoshti BBBCHiilaerorttsiohghtdheTPtGilmarceoeup ::::: BP-5- fuutdn4edinhist

Birth Date : 04 July 1993 Birth Date : 10 April 1995 Birth D
Educat
Education : Chartered Education : B.A., Diploma in Profes
Accountant Travel & Tourism Family
Father
Profession : Consultant Profession : Service Mother
Family Details :
Family Details : Father : Mr.Ganesh Jadhav, Expect
Father : Mr.Shantikumar Aland, Relati
Passed Away Addre
Retired Mother : Mrs.Jyoti G Jadhav,
Mother : Mrs.Shobha Aland,
Housewife
Housewife

Expectation B.E. Comp / I.T, M.Arch, MBA, Any Post Graduate Degree Expectation B.E. Comp / I.T, M.Arch, MBA, Any Post Graduate Degree
Relatives * ---------------------------- Relatives * ----------------------------
* ---------------------------- * ----------------------------
Address C-5/202, Mohan Park II CHS.Ltd ,Godrej Hill Road,Khadakpada,Kalyan (W) Address
Contact : 9702330032 Pune
Contact : 9028006030

HA¶Vm§Xh©ìmo¶! HA¶Vm§Xh©ìmo¶!

BBHCBiilearrottsioghhtdheTPtGilmarceoeup ::::: AA51H0f+hitn:m35d5ieundBPnraMaghamr in HCBBBliiearorttisohhgtdheTPtGilmarceoeup ::::: S-05Hf8aitn:t53adi0runaADMhangar

Birth Date : 21 July 1980 Birth Date : 08 Dec 1993 Birth D
Educa
Education : M.Sc ( CS) Education : M.Com Profes
Profession : Govt. Clerk Profession : Non Working Family
Family Details : Family Details : Father
Father : Mr.Suresh Pargaonkar, Father : Mr.Vishnu D Yedage, Mother

Passed Away Service Expec
Mother : Mrs.Sunetra Pargaonkar, Mother : Mrs. Kavita V Yedage, Rela
Add
Housewife Housewife

Expectation B.E. Comp / I.T, M.Arch, MBA, Any Post Graduate Degree Expectation B.E. Comp / I.T, M.Arch, MBA, Any Post Graduate Degree
Relatives * ---------------------------- Relatives * ----------------------------
* ---------------------------- * ----------------------------
Address Address
Rukhmini Narayan Bunglow, Flat No. D 32, Navle Nagar, Karad ,Tal-Jikarad, Satara
Gulmohar Road, Ahmednagar- 414003 || Contact : 8805565415 Contact : 9139561790 , 9763016169

’o$~«wdmar-‘mM© 19

2020

gmoZoarjU..
- g§JrVm _hmOZ, ZmJnya
JmS>r H$moëhmnyahÿZ ZmJnyaÀ¶m {XeoZo YmdV hmoVr.
Amåhr gd© OU H$moëhmnwamVrb ApIb ^maVr¶ hmoVmo, ~KVm ~KVm OmVr- nmVrMo amOH$maU, ˶mV ^aS>br
{dÚmWu ‘hmg§KmÀ¶m (E. Am¶. Eg. E’$.) XmoZ {Xdgr¶ amÁ¶ OmUmar {Zînmn ‘mUgo ¶m {df¶mda MMm© a§Jbr. ‘bm Hw$Ur
A{YdoeZmbm hOoar bmdyZ naVrMm àdmg H$arV hmoVmo... Anyd© H$mhr Z {dMmaVmM CËñ’y$V©nUo ‘r ~mobyZ Jobo. OmV-nmV
CËgmh, àdmg, KmofUm, g^m, ~¡R>H$m AZ nwÝhm AmO JmS>rV.. ‘bm ‘mݶ Zmhr.. H$aoZ Va ‘r Am§VaOmVr¶ {ddmh H$aoZ.
MMmªda MMm© PS>V hmo˶m. gbJ Mma {XdgmnmgyZMm hm {Q>nobm EImÚm AZmoiIr 춺$ser b¾ H$aʶmnojm Á¶mÀ¶mer Mm§Jbm
nmohmoMbobm VéUmB©Mm O„mof AmVm JX© amÌrÀ¶m Hw$erV {ZÐoÀ¶m n[aM¶ hmoB©b, Á¶mÀ¶mer ‘mPo {dMma OwiVrb Aem ~amo~aM
AYrZ hmoV hmoVm. ghH$mar H$m¶©H$˶mªZm nmhÿZ ‘mPrhr PmonoMr H$aoZ. ˶mH$miMo fmoS>ed¶rZ dº$ì¶ AmO ¶m hmoH$mamVyZ à˶j
bJ~J gwé Pmbr. EìhT>çmV... gmo~V AgUmao ZmJnya‘Yrb AdVaV hmoVo.
Am‘Mo {dÚmWu ZoVo VWm g§KQ>ZoMo Zd{Z¶wº$ amÁ¶ g{Md. nU nwT>o ?... AWm©V Vmo O‘mZm AmOÀ¶mgmaIm ‘mo~mB©bMm
Á¶mÀ¶m ZoV¥ËdmImbr {dYmWu Midi VWm g§Kfm©V Amåhr ZìhVm. XmoÝhrH$S>o b±S>bmB©Z AgʶmMo H$maUhr ZìhVo. ˶mV
EH$Ì Agm¶Mmo. ˶m§Zr ‘bm åhQ>b§, EH$ {dMmê$..? {dMmam! ehamÀ¶m XmoZ Q>moH$mbm Am‘Mr XmoZ Kao. ^oQ>m¶M§ Pmb§ Va
‘r CVabo. AmJirH$ H$arV ˶m§Zr nwT>Mr JwJbr Q>mH$br. gm¶H$bda Km‘mKy‘ hmoV ZD$ {H$bmo‘rQ>aMr ‘moR>r anoQ>
AmnU nañnam§er b¾mMm {ZU©¶ KoD$ eH$Vmo H$m? jUmYm©V H$amdr bmJo. EìhT>o H$ê$Z ^oQ> hmoB©bM ¶mMrhr emñdVr Zgo.
‘mPo ‘pñVîH$ Ogo {dœn[aH«$‘m H$ê$Z naVVo¶..Ago Pmbo. Am{U ˶mV ‘J.. Am‘Mo ZoVo AmVm g§KQ>ZoMo àm§V g{Md.
gwgmQ> dmè¶mg§Jo hobH$mdo KoVo Amho.. Ago dmQy>Z Jobo. AWm©V ˶m‘wio ˶m§Mm h„rMm ‘w¸$m‘ ‘w»¶ H$m¶m©b¶- ‘w§~B©V Pmbobm.
g‘moa H$m¶ KS>Vo¶.. H$mhrM g‘OV ZìhVo. à¶ËZnyd©H$ amÁ¶mÀ¶m Xm¡è¶mda AgVmZm {Oëhm Xm¡am KS>mdm VerM Vr
ñdV…bm gmdaV ‘r åhUmbo, ‘r AmVm H$mhr ~moby eH$V ZmJnya ^oQ> Ago. ñZoôgwJ§Yr ~hamÀ¶m Ama§^rM Vã~b VrZ
Zmhr. ‘bm {dMma H$am¶bm hdm. ‘mPo åhUUo ‘mݶ H$aV ˶m§Zr df}.. hr Aer VwQ>nw§Á¶m g§dmXmMr, ‘ZmMr Kmb‘ob dmT>{dUmar
{dMma H$ê$Z gm§Jmd¶mg nadmZJr {Xbr; Vr EH$m AQ>rda.. Vr H$er ì¶VrV Pmbr. ho eãXmV H$go gm§JVm ¶oB©b ? ^oQ>rMo
åhUOo, {ZU©¶ hmoB©n¶ªV ¶mMr dmÀ¶Vm Hw$R>ohr hmoVm H$m‘m Z¶o. åhUmb Va, g^mñWir, ~¡R>H$, n[afXm, aoëdo amoH$mo, amñVm
˶mda ‘r ‘mZ S>mobmdb§. aH$mo, Oob^mamo Am§XmobZ AemM àg§Jr eŠ¶ hmoV Ago. ¶m
‘m¶m ñdV… Mo {ZH$f, ˶m d¶mVrb AmH$bZ, {dMma H$mbmdYrV Am‘À¶m ào‘mMo Jw{nV A~m{YV am{hbo. ˶mZ§Va
Am{U MidirVbo à~moYZ ¶m ~imda ‘mPo CÎma n¸o$ ~ZV Ooìhm ‘å‘rbm EH$m eoOmè¶mH$Sy>Z H$ibo Voìhm VrZo AJXr
Jobo. Am{U ‘r hmoH$ma {Xbm ! ‘wimV ‘mPr KS>U hr ‘m¶m ghOr {dMmabo, ~oQ>m..! Oå‘y AmZ§X hm ‘wbJm Vgm ~am
¶m {ZU©¶mer gwg§JV am{hbr hmoVr. ‘r XhmdrV AgVmZmMr dmQ>Vmo¶.. nU H$mZmda Ambo¶ Vo Ia§ Amho H$m¶ ? ‘r XþOmoam
Jmoï>. amÌrMo OodU CaHy$Z gmao Hw$Qw>§~r¶ Jßnmï>H$mV a‘bmo {Xbm. nU ˶m§Mo Hw$Qw>§~ Vw‘À¶m {ZU©¶mer gh‘V hmoB©b ?
AmB©Zo n¥ÀN>m Ho$br. hmo ˶m§Zm ‘m{hV Amho. {VH$Sy>Z H$mhr

’o$~«wdmar-‘mM© 20

2020

AS>MU Zmhr. ‘r gm§JyZ Q>mH$b§. gdmªZm AmdS>br. ˶mZwgma {Z‘§ÌUo YmS>br Jobr. nmoñQ>H$mS>©
hiyhiy Hw$Qw>§~mVrb BVa gXñ¶m§Zm ¶mMr ‘m{hVr {Xbr AmH$mamÀ¶m n{ÌHo$da 'ghOrdZmMm Ama§^.. MhmnmZ {Z‘§ÌU,
ñWi-doi d {dZrV' Agm ‘OHy$a hmoVm. b¾ K{Q>Ho$bm..
Jobr. XmoÝhr Hw$Qy>§~m§Zm H$moUVmhr Amjon ZìhVm. AmZ§X ho ‘wi {ddmh ñWir Amá- {‘Ì- H$m¶©H$V} ¶m§Mr Pw§~S> CS>mbr
Am§Y«r¶, dS>rb aoëdoV Agë¶mZo, ‘moVr~mJ aoëdo ¹$mQ>©a ‘ܶo Vo hmoVr. e¡j{UH$, gm‘m{OH$, amOH$s¶ joÌmVrb JU‘mݶ VWm
ahmV. ‘mPo d{S>b àmW{‘H$ {ejH$. ˶m‘wio J«m‘rU ^mJmVyZ Hw$bJwê$ ¶m§À¶m CnpñWVrZo g‘ma§^mbm C§Mr bm^br hmoVr. nU
Am‘À¶m {ejUmgmR>r ZmJnyabm {~èhmS> WmQ>bob§. ‘wimV ho H$m¶..! ZdaXodmMm Aܶmn nÎmm Zmhr ! gd©MOU {dMmanyg
H$m‘Jma dgmhVrV Am‘Mr PmonS>r dOm Ka. {dYmWu- ¶wdH$- H$aV hmoVr.. H$mhrem AdYrZ§Va ZdaXod EH$XmMo AdVabo.
H$m‘Jmam§er {hVJwO H$aU§, ¶w{Z¶ZMr H$m‘o, MMm©, ‘moMm© Aem EìhmZm ¶m C{eam ¶oʶmMo H$maU Amåhm gdm©Zm g‘Obo hmoVo.
{Z{‘ÎmmZo AmZ§X Kar ¶oB© Am{U ghOr gdmª‘ܶo {‘giyZ OmB©. ˶m‘wio AmZ§X{df¶r ‘m¶m ‘ZmV AgUmao AmXa AmUIr
nmhVm nmhVm Am‘À¶m ào‘mbm nmM df} Pmbr. AmB©Zo b¾mMm XþUmdbo. O‘bobo H$m¶©H$V} A{^‘mZmZo gm§JV hmoVo H$s, 'AmZ§X
{df¶ nwT>o gaH$mdbm. nU, XmoKm§Mm qnS> hm H$m¶©H$˶m©Mm ! ñdV… {ddmhñWimMr gm’$g’$mB© H$aʶmV Jw§Vbm hmoVm. ˶m‘wio
XmoKohr EŠQ>r{dñQ>.. Amåhm XmoKm§H$S>o CnOr{dHo$Mo gmYZ ZìhVo. ˶mg Cera PmbmM nU ~mohë¶mda 'Amho ˶mM' H$nS>çmV ¶oV
ܶo¶mgº$ AmZ§XZo Va Am¶wî¶^a nyU©doi H$m¶©H$Vm© åhUyZ AgVmZm ˶m§À¶m Mwb˶m§Zr hÅ>mbm noQy>Z EoZ doir n°ÊQ>-eQ>©
amhm¶Mo R>a{dbobo. ‘J g§gma WmQ>m¶Mo H$go ? àý OQ>rb ¿¶m¶bm Zobo. åhUyZ AmZ§Xbm OmñVrMm Cera Pmbm.'
hmoVm. AIoa.. AmZ§XZo VS>OmoS> ñdrH$maV bmoH$‘V Q>mBåg ‘ܶo
nÌH$m[aVm nËH$abr. Am{U ‘r 'b¾mZ§Va AmnU ’$moQ>moJ«m’$s‘ܶo gmYonUmMm AmJ«h BWoM Wm§~V Zmhr.. hma- Vwao ¶mZmhr
H$[a¶a H$ê$¶m.' Agm {dMma ‘Zr Yê$Z ghOrdZmbm àma§^ ’$mQ>m {Xbobm.. ’$moQ>moJ«m’$agwÕm Amåhr ~mobm{dbobo ZìhVo.
H$am¶Mo {Z{üV Pmbo. ~mohë¶mda MT>ʶmMm {Xdg R>abm..17 H$m¶©H$˶mªZr AmnUhÿZ AmUboë¶m nwîn‘mbm AZ ˶m§ZrM
Zmoìh|~a 1992. hm¡goZo H$mT>ë¶m ˶m Mma-XmoZ N>m¶m{MÌm§Zr hm {Xdg A{YH$
XmoÝhrH$S>o Amnmnë¶m nÕVrZo b¾mMr MMm© a§Jy bmJbr. g§ñ‘aUr¶ ~Zbm¶.. ‘mݶdam§Zr Ho$boë¶m ew^oÀN>mna g§~moYZmV
'Ago H$ê$..' 'Vgo H$ê$..!' dJ¡ao- dJ¡ao ‘V ‘Vm§Vao gwé Amåhm Xmån˶m§Mo Am{U ¶m AZmdí¶H$ IMm©bm ~Jb XodyZ
hmoVr. Am‘À¶m KaÀ¶m§Zr '{H$‘mZ Aënmonhma Var R>odmdo' H$‘©H$m§S> {dahrV nma nS>boë¶m {ddmhmMo H$m¡VwH$ Pmbo..
Agm àñVmd ‘m§S>bm. na§Vw ‘r Am{U AmZ§XZo åhQ>bo hmoVo H$s, AZwH$aUr¶ Am{U AmXe© CnH«$‘ Agm ‘mohmoa C‘Q>{dV
gmܶm nÕVrZo {ddmh ìhmdm ho Ooìhm gmè¶m§Zr ‘mݶ Ho$bobo dV©‘mZnÌmV ~mV‘rhr PiH$br. ñVwVr AZ à{gÕrnmgyZ Xÿa
AmhoM. Voìhm CnpñWVm§Mo ñdmJV Mhm, H$m°’$sZo gwÕm H$aVm amhUmao åhUyZ {‘Ìm§Zr ‘moR>çm AmË‘r¶VoZo KS>dyZ AmUboë¶m
¶oB©b. Am{U {VVŠ¶mM AmnwbH$sZo, ào‘mZo gmaoOU Vo JmoS> ¶m N>moQ>çm- ‘moR>çm YS>nS>r öÚmV gmR>dyZ R>odboë¶m JmoS>
‘mZyZ KoVrb ¶mda Am‘Mm {dœmg Amho. Am‘Mr hr H$ënZm AmR>dUtMr "gwdU©Hw$nr' R>abr Amho..!

’o$~«wdmar-‘mM© 21

2020

AmO Xhm {Xdgm§Z§Va Vmo ^oQ>Uma åhUyZ {d^m Iwe hmoVr...Xhm {Xdg Iwn H$miOr¶wº$ g‘mYmZmV JoboV...AmO ZdrZ énmV
{Vbm {VMm nwduMm {dbmg ^oQ>ob§....gJi§ H$g§ ˶mÀ¶m ‘ZmgmaI§ gOdb¶§.... ˶mbm AmdS>V§ Vg§....’w$bXmUr hr nm§T>è¶m
’w$bm§Zr gObr¶§....WmoS>m ‘moJamhr Jw§’$bm¶ ˶mV...‘moJè¶mÀ¶m dmgmMm doS>m Amho Z Vmo!!...EH$ JOam amIyZ R>odbm¶... Vmo
Ambm H$s ‘mioZ Ho$gm§V....ZmhrVa ˶mÀ¶mH$Sy>ZM ‘miyZ KoB©Z.... ˶mÀ¶m AmdS>rMm ~oV H$am¶M§ Ag§ R>ab¶§....g§Ü¶mH$mir
AmR> dmOon¶ªV nmoMob§ åhUmbm¶...Xhm {Xdgm§Zr ˶mMm gH$mir AmdmO EoH$bm Am{U ‘moanrg {’$ab§ A§Jmdê$Z....{H$Vr N>mZ
Am{U JmoS>!!!..AmOMm {dbmg hdmhdmgm, doS>mdUmam, AJXr {d^mÀ¶m ‘ZmVbm!!!

ào‘{dahmZ§VaM§.. ‘rgm¡. {d^m {dbmg Omoer. ‘mPm Zdam {dbmg
- gm¡. dfm© {demb Rw>H$éb, ‘w§~B© BboŠQ´>m°{ZH$ B§{O{ZAa..XmoZ ‘wb§ Am{U gmgy~mB©.
N>mZ n§MH$moZr Hw$Qw>§~. {dbmg Om˶mM hþema. H§$nZrÀ¶m
‘moR>‘moR>çm àmoOoŠQ>gmR>r ~mhoa nmR>dVmV ˶mbm...Out of
India... dfmªVyZ Mma nmM ‘{hZo ~mhoa amhrb...b¾mAmYr
gJir H$ënZm {Xbobr...‘r hr Vo ‘mݶ Ho$bob§...H$maU {dbmgbm
nmhVmjUr ào‘mV nS>bo hmoVo ‘r...Vmo hr AgmM!! Ogm AmdS>bm
Vgm...Iwn g‘OyVXma, jUmV Amnb§g H$aUmam, ZmV§ hiydma
OnV OnV IwbdUmam....nma Iwir Amho ‘r ˶mÀ¶mgmR>r!!

’o$~«wdmar-‘mM© 22

2020

AmOhr ...AmnU Va H$haM Ho$bm¶ AmO..‘wbm§Zm ‘m‘mH$S>o {d{MÌM dmJU§....Amnë¶mbm h„r WmoS>r H$ënZm Ambr¶ ˶mÀ¶m

Va gmgw~mBªZm ZU§XoH$S>o nmR>db¶§...˶m§Zm hr Xhm {Xdgm§Zr dmJʶmMr...AmO H$m¶ dmTy>Z R>odb¶§ H$m¶ ‘mhrV..???

^oQ>Uma Amho Z Vmo...˶m§Zm ^oQy>ZM {dbmg ¶oUma Amho åhUyZ gwédmVrbm H§$nZrÀ¶m H$m‘mÀ¶m doS>mZo PnmQ>bobm Vmo AMmZH$

¶oB©n¶ªV AmR> dmOVrb...gH$minmgyZ ‘ZmZo hr {H$Vrdoim H$m‘mÀ¶m doS>mZo H$gm H$m¶ PnmQ>bm... ???

{dMmab¶§.. Is this second honeymoon??? ..Yes it {dMmamZo S>moH§$ ’w$Q>m¶Mr doi Ambr¶§...OmD$ Xo AmVm ZH$mo

is!!! AmnUhr ‘mohê$Z CÎma {Xb¶§ H$s ‘Zmbm.... H$mhr ~mobm¶bm. BVŠ¶m {Xdgm§Zr Ambm¶... {dbmgZo Amë¶m

Voam df} PmbrV b¾mbm..‘moR>m ‘wbJm AH$am Va YmH$Q>m Amë¶m ~oS>da PmonyZ KoVb§.. Am§Kmoi, ZmíVm gJi§M ~mH$s Amho

AmR> dfmªMm... {dbmg Xa XmoZ VrZ ‘{hݶmZ§Va XrS>XmoZ ‘{hZo AOyZ... H$m ~a§ Pmonbm Agob ??? {dMmab§hr. nU hþ§ H$s My§

~mhoa AgVmo...AmVm H§$nZrZo hr Iwn ‘moR>r O~m~Xmar Q>mH$br¶ Zmhr... X‘yZ Pmon bmJbr Agob..Pmony Xo {Zdm§V... ~oS>OdiyZ

˶mÀ¶mda à‘moeZghrV...gwédmVrbm Vmo Agm ~mhoaJmdr {ZKVM hmoVo BVŠ¶mV ˶mZo nmR>r‘mJyZ {‘R>r ‘mabr.... ~mnao,

{ZKmbm H$s Kmb‘ob ìhm¶Mr XmoKm§À¶m OrdmMr...g‘OyZ C‘OyZ ¶mbm H$m¶ Pmb§.. ‘wbm§Zr nm{hb§ Va H$mhr Ia§ Zmhr.. ‘wb§

Ho$bob§ ào‘ ~i§M Úm¶M§ Aemdoir...¶m XrS>XmoZ ‘{hݶmÀ¶m AmhoV ao ...Vw Am§Kmoi H$ê$Z Ko Zm ßbrO. ZmíVm XoVo....

{dahmZo ào‘ dmT>V§M Job§..AmO Oer ZQ>bo¶§ Zm VerM ZQ>m¶Mo ‘bm ZH$mo VwPm ZmíVm. VwM Im Vmo. Vwbm Amho H$m ‘mPr

Vmo ¶oUma Agob ˶m {Xder...‘mÌ Jobo ghm ‘{hZo ‘r h¡amU hmoVo H$miOr? ZmhrVa Aer dmJbr ZgVrg. ‘bm {PS>H$mê$Z

{dbmgÀ¶m dmJʶmZo... ZgV§ Q>mH$b§g... BVŠ¶m {Xdgm§Zr Ambmg Va amJmdy ZH$mo...

KamMr, KaÀ¶m ‘mUgm§Mr AmoT> Agbobm {dbmg H§$nZrÀ¶m VwP§ Amda..‘r ~KVo gJi§. Xhm {‘{ZQ>o Xo ’$º$... ‘moR>m OmB©b

H$m‘mgmR>r ~mhoaJmdr OmV hmoVm nU {VWo Joë¶mda ‘mÌ Ë¶mM§ Šbmgbm. nU AmB© Am{U ~§Q>rM H$m¶??? ˶m§Zm Hw$R>o

dmJU§ ~Xby bmJb§...Zo‘Š¶m R>aboë¶m doir ’$moZ H$aUmam nmR>dm¶M§?? eodQ>r AmBªZm {H$MZ‘ܶo ~mobmdyZ AS>IiV

{dbmg H$Yrhr ’$moZ H$é bmJbm...amÌr, ‘ܶamÌr, AnamÌr H$g§Var O‘b§ Vg§ gm§{JVb§...˶m§Zm Vo g‘Ob§.. ˶m§Zr

{d{S>Amo call H$ê$Z ‘bm VwPr AmR>dU ¶oVo..Vwbm gm§JV hmoVmo ~§Q>rbm Mb ao ~§Q>r Oam S>m°ŠQ>aH$S>o OmD$Z ¶oD$¶m åhUV

˶m jUm§Mo {d{S>Amo H$mT>Vmo.... Vw H$mTy> Zmhr {Xbog..AmVm EH$m§VmMr gmo¶ Ho$br...Am{U ˶mZo nwÝhm Vg§M IoMb§...earamMo

‘bm Vwbm Ag§ nmhm¶M§ Amho... ’$moQ>mo nmR>d..{d{S>Amo nmR>d.... bMHo$ VmoS>V...gJi§ AYmernUo CaH$b§...Varhr Ag‘mYmZrM

Vg§ nmhm¶M¶§ ’$moQ>mo nmR>d§...KamV AOyZhr VrZOU§ AmhoV {Xgbm....‘mJÀ¶m doiog R>rH$ hmoV§ ¶mdoir {~KS>b§¶ gJi§...

‘m¶mgmo~V hoM {dgê$Z Om¶Mm...g‘Omdb§ Var EoH$m¶À¶m g§Ü¶mH$mir PmonyZ CR>bm Var nwÝhm VmoM ÌmJm.....‘wb§

‘ZpñWVrV Zgm¶Mm... EH$M VwUVwU§....‘bm VwPr AmR>dU ~mhoa Ioim¶bm, AmB© ‘§{XamV, YmñVmdUmam EH$m§V, eara

¶oVo....˶mÀ¶m ào‘mnmoQ>r AmnUhr ˶mMo hÅ> nwadV§ Jobmo...˶mbm Amoa~mS>Uma§ {‘bZ, ‘r hV~b...amÌr ˶mÀ¶m h¸$mMm {Zdm§VnUm,

hdo Vgo {d{S>Amo, ’$moQ>mo nmR>dV am{hbmo...¶oB©bM Zm AmR>dU ‘mP§ {dQ>bob§ ‘Z Am{U ˶mM§ CÎmo{OV hmoD$Z gma§ CaHy$Z

˶mbm.. Hw$Q>§~mnmgyZ Xÿa amhVmo Va...EH$Q>§ dmQ>V§ Agob... PmonyZ OmU§...‘r nwÝhm hV~b...hm ‘mPm {dbmg ZmhrM...H$m¶

Amnbmhr {Xdg H$m‘mV OmVmo nU amÌ A§Jmda ¶oVoM Pmb¶§ ¶mbm?? PmonyZhr Jobm bJoM... Amnbm {dMmahr

H$s ˶mÀ¶m AmR>dUrZo...AmnU Zmhr ˶mMo hÅ> Zgmdm ¶mbm?... XmoKo Iwn gmao

nwadm¶Mo Va Xþga§ H$moU nwadUma??? nU gw§Xa Ago jU OJbmo¶

BWoM MwH$b§ H$s H$m¶ ‘mP§ VoM H$ib§ Zmhr H$s Yw§XrV....AmoT>

‘bm... Agm¶Mr ˶mÀ¶m

AgmM drg {Xdgm§nydu Ambm {‘bZmMr...amÌrMr

{Q´>ndê$Z....Amë¶m Amë¶m dmQ> nmhVmZm {H$Vr

XadmOmVM hmV nH$Sy>Z ñdV…H$S>o Var doim Mmoê$Z

AmoT>b§.....‘wbo, AmB© AmZ§XmZo {‘R>çm ‘maë¶mV H$s

nmhVmhoV. Vmo EdT>çm {Xdgm§Zr {Xdgm COoS>r.....

^oQ>Uma åhUyZ....ho {dgê$Z

H$gm Jobm hm...AmnU

gmdab§ H$g§Var.... ‘wbohr

AmVm ‘moR>r hmoVmhoV. ¶mbm

^mZM Zmhr H$emM§...

’o$~«wdmar-‘mM© 23

2020

{H$VrVar amÌr ’$º$ hmVmV hmV KoD$Z ~gyZ H$mT>ë¶mV Jßnm AOyZ EH$ H${bJ hmoVm MoÞB©dê$Z Ambobm.....‘r hmo‘{gH$.
‘maV...H$Yr ˶mÀ¶m Im§Úmda {dgmdbmo Va H$Yr {‘R>rV... AñdñW ìhm¶Mmo. ~¡MZ dmQ>m¶M§. gJù¶m§Mr AmR>dU ¶m¶Mr..
H$Yr ˶mÀ¶m Ho$gm§VyZ hmV {’$adVmZm S>moŠ¶mda S>moH§$ R>odyZ {ZKyZ ¶mdg§ dmQ>m¶M§.. ˶mÀ¶mer ~mobbmo... Aao ¶o {~~r H$s
PmonyZ Jobmo. Va H$Yr Hw$erV {eê$Z ˶mMm hmV A§Jmda KoD$Z ¶mX Am ahr h¡ VwP|. CgH$m gmoë¶yeZ Voao ‘mo~mB©b ‘| hr
Pmonbmo....Iwn amÌr a§Jë¶m, a§Jdë¶m...{dahmÀ¶m Z§VaÀ¶m h¡... Am{U ‘r VoìhmnmgyZ ˶m gmB©S> ~Km¶bm gwédmV Ho$br..
n{hë¶m amÌr Va Ag§M hr ^oQ>m¶Mmo. Zì¶m ào‘mZo, AmoT>rZo, gwédmVrbm ‘‚mm dmQ>br...H$ënZoV g‘moa Vwbm R>odyZ gma§
AmZ§XmZo Am{U ñdIwerZo... XmoZ earao EH$ ‘Z....{dahmMm VmU nmhÿ bmJbmo...Vr {Q´>n g§nbr...nU ¶mdoir ‘mÌ ‘r gmobdQy>Z
{ZKyZ Om¶Mm..... {ZKmbmo J {d^m.... ˶m gmB©S> nmhVmZm ñdV…daMm Vm~m hadyZ
gܶm ‘mÌ gJi§M {~Zgb§¶...Vmo ’$º$ earamMm ~gbmo.. Vwbmhr Ìmg {Xbm.. ñdV… hr CbQ>gwbQ> gJi§ H$ê$Z
^wHo$bobm...ñdV…IoarO H$mhr {XgV Zmhr ˶mbm...Agm dmJVmo ñdV…bmhr Ìmg H$ê$Z KoVbm...˶m gmB©S>daÀ¶m pŠbng²
Amho Zm H$s ˶mbm ’$º$ earamMr AmoT> Amho.. ‘r available nmhÿZ nmhÿZ ‘Z Mb{~Mb hmoV am{hb§....~è¶mMdoim ‘mo~mB©b
ZgoZ Va hm H$moUmH$Sy>Z Amnbr BÀN>m nwU© H$ê$Z KoB©b...CÚm ~mOybm R>odm¶Mmo nU dmT>boë¶m ~oM¡Zrg{hV nwÝhm ¿¶m¶Mmo...
H$moUmda ~bmËH$ma H$am¶bmhr ‘mJo nwT>o nmhUma Zmhr..{dH«w$VrM -ddict Pmbmo. Ajae… Jwbm‘ Pmbmo¶ ˶m pŠbnñMm...
H$s hr.. Am{U Ag‘mYmZr amhÿ bmJb§ ‘Z..... Aao {dbmg! ho H$m¶
ghm dmOboV. A»Ir amÌ ~gyZ H$mT>br¶ AmnU. aSy>Z aSy>Z H$ê$Z ~gbmg?? Vwbm H$Yr ~mobmdg§hr Zmhr dmQ>b§ BVŠ¶m
S>moiohr gwOboV§... hm ì¶dpñWV ~mobm¶bm hdm Amnë¶mer... {Xdgm§V?? Oo Pmb§ Vo Pmb§..Vwbm ¶mVyZ ~mhoa ¶mdg§ dmQ>V¶§
BVŠ¶mV ˶mbm OmJ Ambr... {d^m H$mhr Z ~mobVmM CRy> Zm?? h§ åhUV ˶mZo ‘mZ S>mobmdbr. ßbrO ‘bm ¶mVyZ ~mhoa
bmJbr....gwOboë¶m S>moù¶m§H$S>o ˶mM§ bj Job§ Am{U ^mZmda H$mT> {d^m pßbO.. H$mhr H$a. H$mhr gm§J. ‘r EoHo$Z gJi§...
Ambm. H$m¶ Pmb§ {d^m? Vw aS>brg H$m?? Vw¶m X§S>mbmhr Z¸$s EoH$erb???. hmo. VwPr eßnW!... EH$ ‘{hݶmMr gwÅ>r
bmJb¶§ H$s!..H$m¶ bmJb§?? ‘m¶m‘wio Ìmg Pmbm Zm Vwbm Q>mH$ Am{U resignation Xo. EH$ ‘{hZm Amam‘ H$ê$Z BWoM
hm?? nU ‘r Var H$m¶ H$ê$ J ! ‘bm H$mhr H$iV§M Zmhr ZmoH$ar ~K...package H$‘r Agb§ Var H$mhr ’$aH$ Zmhr
‘bm H$m¶ hmoV§ Vo åhUV Vmo ñdV…bmM ‘mê$Z KoD$ bmJbm... nS>V....Iwn Pmbr VwPr ^Q>H§$Vr. ‘bm H$mhr ZH$mo. OodT>m nJma
{d^mZo ˶mbm Wm§~dV ˶mMm Moham Amnë¶m Viì¶m§V nH$S>bm.. AmUerb ˶mV gJi§ ^mJdoZ ‘r...Vgohr ~aoM bmI AmhoV
H$m¶ Pmb¶§ amOm Vwbm??.gܶm Vw Agm H$m dmJVmog?? Amnë¶mH$S>o. ˶mV ‘wbm§M {ejU Amam‘mV hmoB©b....H$aerb
BVŠ¶m doiog AmnU Odi ¶oD$Zhr Vw Ag‘mYmZr H$gm?? BVH§$???
Hw$R>o Jobm VwPm hiydmanUm??? ho Hw$Ry>Z {eH$bmg gJi§.. hmo.. Mb CR>. ‘J Amda nQ>H$Z...AmnU S>m°. gmZ|H$S>o
H$moU˶mhr órÀ¶m earamMm dmna {VÀ¶m g§‘Vr{edm¶ H$aUo Mmbbmo¶.. AJ Vo Va psychologist AmhoV... hmo....AmVm
åhUOo ~bmËH$ma.....Ag§ åhUUmè¶m Vwbm ‘bm H$mhr Ìmg ˶m§MrM ‘XV ¿¶mdr bmJob Zm amOm.... S>m°. gmZo Pmbo....‘J
hmoV Agob ¶mM§hr ^mZ Zgmd§? ‘r ZgVo Va Vw H$moUmbmhr {hßZm±{Q>P‘Mo VrZ goeÝg....Am{U
Q>maJoQ> Ho$b§ AgV§g H$m?? H$gm dmJVmog. ‘bm VwP§ H$mhr AmVm ho Xhm {Xdg {dní¶Zm
H$ioZmg§ Pmb¶§.. Vwbm Xþga§ H$mhr gwMVM Zmhr goŠg{edm¶... H|$Ð, BJVnwar.... AS>H$bm
H$mb Vw Amë¶mnmgwZ AmB©Zm , ‘wbm§Zm ~gyZ ^oQ>bmg Var nQ>H$Z nU ~mhoa {ZKVmZm
H$m??....nmoam§Zm hr H$iV Zmhr nßnmbm H$m¶ Pmb¶§ ’$ma gm¶mg nS>bo...
Vo...‘moR>r hmoVmhoV ao AmVm ‘wb§.....H$mb {Xdg^a ‘wbm§À¶m g§‘mohZmÀ¶m VrZ
ZOaoVyZ dmMʶmgmR>r {H$Vr AmQ>m{nQ>m H$amdm bmJbm Vw¶m goeZ ‘ܶoM AmoHo$
dmJʶm‘wio.... EH$Q>onUm H$m¶ VwbmM AgVmo H$m??? ‘r hr dmQ>bm {d^mbm
BWo EH$Q>rM AgVo Zm Vw¶m{edm¶??? hm EH$Q>onUm ZdrZ Vmo.....Varhr {Vbm
Amho H$m Amnë¶mbm???? ‘J ‘rhr Vw¶mgmaIrM dmJy AmVm [añH$ ZH$mo
H$m?? VmiV§Ì gmoSy>Z?? {d^mbm hþ§XH$m AZmda Pmbm Am{U hmoVr.. åhUyZ {VZo
hþ§XŠ¶mgmo~VM H$mbnmgyZ AmUbob§ CgZ§ AdgmZ JiyZ nS>b§ {dní¶Zm H|$Ðm§Mm
nwÝhm S>moù¶mVrb nmʶmÀ¶m énmZo... Xhm {XdgmMm
AJ{VH$ {dbmg {Vbm g‘OdV am{hbm..Am{U eodQ>r ñQ>o ~wH$ Ho$bm..
~mobVm Pmbm...{d^m, ‘mJÀ¶m doiog Jobmo Zm ~m§JbmXoebm Voìhm
Meditation is

’o$~«wdmar-‘mM© 24

2020

the best medicine.....{VWo ‘mo~mB©bbm nadmZJr Zmhr.. ˶mMr. {~Mmam!! AmnU {S>{gOZ KoV Jobmo Am{U Vmo EoH$V Jobm
ewÕ, gmpËdH$ ImU§ Am{U VgoM {dMma... ‘Zhr V§XþéñV.. {Z‘wQ>nUo..H$mhr Z ~mobVm.. Amnë¶mdaÀ¶m ào‘mnmoQ>rM Zm!!
AmO gH$mirM {d^m, ‘r {ZKmbmo¶ BH$Sy>Z..¶oVmo¶ Kar. AmVm H$mhr ‘r ˶mbm bm§~ OmD$ Úm¶Mr Zmhr... nma XemdVma
AmB© Am{U ‘wbm§Zm gm§J åhUmbm..Am{U {d^m ~mdabr... AmB© Pmbo hmoVo ˶mMo... Onm¶bm hd§ ˶mbm OrdmnmS>...
gr‘mH$S>o Am{U ‘wb§ ‘m‘mH$S>o JobrV...CÚm a{ddma Amho. OmVmo gmS>oZD$ PmboV§....XmoZ Vmg Pmonbm H$s N>mZ! AmVm CR>md§
åhUmbo åhUyZ nmR>db§ ao... H$ib§ madam, AmVm Vw Kar EH$Q>rM Zm ¶mZo...nU Zmhr...T>mamTy>a Pmonbm¶ AJXr....{H$Vr ~mobm¶M§
Amhog Zm ... h§ ... AmbmoM ‘J ‘r..AmB© Am{U ‘wbm§Zm ^oQy>Z... Amho ˶mÀ¶mer...{dMmamVM {d^m ˶mÀ¶m ~mOybm OmD$Z
Vmon¶ªV ~gm dmQ> ~KV.. h§..’$moZ H$Q²>..... ~gbr.....Iyndoi Pmonboë¶m ˶mbm nmhV am{hbr.... hiyM
hm ‘mPm {dbmg! ZmVr OnUmam, ‘Z§ Am{U ‘bm OnUmam. Ho$gm§V hmV {’$adV hbHo$M ˶mbm hbdyZ CR>m¶M§ Zmhr¶ H$m
CJmM nmR>db§ gJù¶m§Zm Kam~mhoa...˶m§Zm ^oQy>Z AmVm hm Kar Oodm¶bm?? gJi§ Vw¶m AmdS>rM§ ~Zdb§¶. CRy>Z OodyZ Ko Zm
¶oB©n¶ªV Iwn Cera hmoB©b...nU MmbV§¶ H$s...hr AmoT> ^mar ßbrO. Ag§ åhUmbr.. OodU ZH$mo. EH$ ½bmg ‘gmbm XþY Xo
Amho....lo¶m KmofmbM§ AYra ‘Z Pmbo.. Am{U H$Yr Xÿa Xÿa H$Yr ’$º$. Vmon¶ªV PmonVmo. ~a§. åhUV {d^m CRy>Z {H$MZ‘ܶo Jobr.
Vw g‘moa JmUr nÞmg doim EoHy$Z PmbrV gH$minmgyZ...AmR> XþY VmnV R>odyZ {d^m ~mhoa Ambr...pIS>H$sVyZ ~mhoa
dmOon¶ªV ¶oVmo åhUmbm¶ Var AmnU {H$VrVar doim XadmÁ¶mÀ¶m nmhV C^r am{hbr....Amnb§ MwH$b§M. Zdam Amho Vmo ‘mPm..
peep hole bm S>moim bmdbm¶... ¶o Zm amOm bdH$a... {H$Vr {H$Vr ~mobbo ˶mbm... AJXrM Xÿa bmoQ>bm ñdV…nmgyZ....
~mobm¶M§ Amho Vw¶mer..S>moio ^ê$Z nmhm¶M§¶ Vwbm.. MwH$b§M XmoZ AS>rM Vmg Pmbo. H$mhrM ~mobbmhr Zmhr ‘m¶mer.....
Amnb§ gH$mirM Om¶bm hd§ hmoV§ ˶mbm ¿¶m¶bm.. {Xdg^amMr Aao Xodm!! ‘mUyg ~Zm¶bm nmR>dbob§ ¶mbm gmYy Va Zmhr Zm
OrdKoUr hþahÿa Var ZgVr bmJyZ am{hbr...ñdV…À¶m hmVmZo ~ZyZ Ambm?? Ag§ ñdV…erM ‘moR>çmZo ~mobbr... Zmhr..
BVH§$ Xÿa bmoQ>b§¶ ˶mbm Jobo drg {Xdg... ˶mnojm XþßnQ> nmR>r‘mJyZ H$mZmOdi ˶mMm AmdmO. Ho$g ~mOybm H$aV {VÀ¶m
ào‘mZo {eam¶M§ Amho ˶mÀ¶m {‘R>rV... AJXr ^mZ hanyZ... ‘mZoda gw§Xagm AmoR>m§Mm ñne©... {VM§ ehmabob§ A§J. ˶mM§
AmOMr ‘r ’$º$ ˶mMr {d^m... XmamMr ~ob dmObr. gmV {Vbm Vg§M ñdV… Odi Yê$Z R>odU§. gma§M AZno{jV....
dmOboV. AmVm H$moU Amb§ Agob...?? ¶m {dMmamV {d^mZo {VÀ¶m hmVmda ˶mMo hmV. KÅ> Pmbobr {‘R>r. ˶mÀ¶m XUH$Q>
XadmOm CKS>bm....Aao {dbmg??? Welcome back ~mhþV OIS>bobo X§S>...˶mÀ¶mH$S>o nmhʶmgmR>r ‘mJo didbobr
my love....{d^mbm AmZ§XmZo H$mhr gwMoZm....S>moù¶mVyZ ‘mZ...˶mZo gmYbobr g§Yr Am{U {VÀ¶m AmoR>m§da Q>oH$bobo
ào‘mlw nmPabo...añ˶mV traffic ZìhV§ åhUyZ ‘J doi dmMbm AmoR>...MmoMr‘ܶo MmoM KmbyZr...AJXr Vg§M....~oYw§X ‘Z§ {‘R>rV
Am{U Ambmo Kar...{d^m, Am§Kmoi H$ê$Z PmonVmo Oam...’$ma {dgmdbobr ~amM doi...XþY H$anyZ nmVob§ VS>VS>ë¶mMm AmdmO
WH$m¶bm Pmb§ AmO...CR>dy ZH$mog bJoM.. gJi§ VQ>ñWnUo Am{U ^§Jbobr V§Ðr... {VÀ¶m‘mJo Vmohr {H$MZ‘ܶo... g’o$X XÿY
H$mi§ Pmbob§ Am{U nmVoë¶mMr Pmbobr XþX©em. XmoKohr gmjrXma
~mobbm Am{U Am§Kmoi H$ê$Z ˶m§À¶m ào‘mMo...nmVob§ Onm¶bm hd§...‘r gmYy Pmbobmo Zmhr¶
PmonyZ Jobm. X‘bm AOyZ ˶mMr AmR>dU åhUyZ Ag§ {dbmgZo åhUVmM XmoKohr
Agob.... hgbo...
Pmon hmoD$ AmH$f©H$ S>m¶qZJ Q>o~b , Ho$gm§V Ambobm JOam Am{U
Xo ZrQ> ˶mMm ‘Z‘mohH$ Xadi, ‘oU~ζm§Mm ‘§X COoS>, instrumental
music Mr YyZ, EH$mM VmQ>mV OodUmao XmoZ doS>o Ord...
M§ÐàH$memV a§Jboë¶m Jßnm... KS>çmimV nS>bobo XmoZMo R>moHo$
Am{U nmdbm§Zm ~oS>é‘M§ AmH$f©U... gObobm ~oS>, ’$dmabob§
AÎma, nwÝhm å¶w{PH$Mr hbH$s YyZ, ~hamÀ¶m dmQ>odaM§
{dahmZ§VaM§ ào‘...˶mMm gdmªJmdê$Z {’$aUmam hmV Am{U {VMo
‘mohê$Z ¶oUmao jU...S>moù¶m§Vrb ào‘ AmoR>m§Zr {Q>nUmam {VZo
OJdbobm {VMm {OdbJm... {Vbm hdmhdmgm... {dahmZ§Vahr
hiydma 춺$ hmoUma§ ˶mM§ ào‘...JmʶmMr ~Xbobr YyZ amV
~mH$s ~mV ~mH$s hmoZm h¢ Omo hmo OmZo Xmo....

’o$~«wdmar-‘mM© 25

2020

- gr‘m JmS>o ‘hmiw§JH$a, nwUo

Zdam- AJ§ EoH$bg H$m , qnQ>çmbm {H$Vr {Xdg gwÅ>r gm§Jm
Amho Zdam- n{hbr AQ>- ‘{hZm^a Hw$R>ohr nmb©a‘ܶo Om¶M§ Zmhrg
~m¶H$mo- ‘r åhUVo, H$YrVar ‘wbmMr S>m¶ar nhmdr, Aä¶mg Xþgar AQ>- ~mVå¶m gmoSy>Z TV bm BVa H$mhr nmhm¶M§ Zmhrg,
¿¶mdm åhUOo ho Ago àý nS>V Zmhr VoìhS>çm doimV qnQ>çmMm Aä¶mg ¿¶m¶Mm
Zdam- AJ§ gm§JVog H$m nQ>H$Z, {VH$sQ> ~wH$ H$aVmo¶ {Vgar AQ>- ~mhoaM§ VobH$Q> {Mßg, Hw$aHw$ao Agbo H$mhr
~m¶H$mo- Aæ¶m.. hmo H$m, Hw$R>o {’$am¶bm Om¶Mo Amho Amnë¶mbm ‘{hZm^a KamV AmUm¶M§ Zmhr
Zdam- ‘r Am{U qnQ>çmM OmVmo, Vy ZH$mo ¶oD$. ‘mJÀ¶m doir Mm¡Wr AQ>- gJù¶m H$nmQ>m§‘ܶo VwPoM H$nS>o H$m|~yZ R>odbo
~mbmOrbm Jobmo Voìhm Vy hadbr hmoVrg. {~Mmam ‘r VrZ Vmg AmhoV. ‘mPo H$nmQ> n{hbo [aH$m‘o H$ê$Z ‘bm Úm¶Mog
VwPm AmYma H$mS>©daMm ’$moQ>mo KoD$Z JoQ>~mhoa C^m hmoVmo, nmMdr AQ>- Hw$R>ohr Joë¶mda gJi§ ‘mH}$Q> IaoXr H$aVog
gmnS>VM ZìhVr, eodQ>r {Xgbr Mßnb À¶m ñQ>±S> Odi. ˶m‘wio ‘{hZm^a Hw$R>bmhr dm¶’$i IM© H$am¶Mm Zmhrg
~m¶H$mo- Ahmo.. H$mhr nU H$m¶, EdT>çm JXuV hmoV§ Ag§ H$Yr nhm ‘J ¶m nmM AQ>r ‘mݶ Agob VaM ‘r Vwbm ~mbmOrbm
H$Yr. ‘r hr ¶oUma Amho, ‘r ~ar Vwåhmbm EH$Q>§ OmD$Z XoB©Z. ZoB©b
Zdam- R>rH$ Amho, nU ‘m¶m H$mhr AQ>r AmhoV, ˶m Oa nyU© ~m¶H$mo- nmM§hr AQ>r AJXr AeŠ¶ AmhoV, Ahmo g‘OV§¶ H$m
Ho$ë¶m VaM§ ZoUma, ZmhrVa n¡go dm¶m Jobo Var Mmbob nU Vwbm Vwåhmbm, ¶m gJù¶m ‘yb^yV JaOm AmhoV hmo ‘m¶m.
ZoUma Zmhr. Zdam- n{hb§ Va ‘bm ‘mP§ H$nmQ> [aH$m‘ H$ê$Z Xo. H$m¶
~m¶H$mo- ‘m¶mM ‘mWr ~è¶m Vw‘À¶m AQ>r bmXVm, R>rH$ Amho H$aVog J§ EdT>çm gmS>çm§M§, EH$ XþH$mZ Q>mH$Vm ¶oB©b EdT>çm

’o$~«wdmar-‘mM© 26

2020

gmS>çm AmhoV. ~m¶H$mo- Vo OmD$Úm hmo ‘r H$m¶ gm§JVo Vo EoH$m. ‘r H$s Zmhr
~m¶H$mo- {H$Vr ~mobmb§ hmo ‘bm, R>rH$ Amho XoVo [aH$m‘§ H$ê$Z Iyn ‘OoV Amho. Vwåhr qnQ>çmbm KoD$Z WoQ> emgH$s¶ {dlm‘
(~mbmOrbm Om¶À¶m EH${Xdg AmYr ) J¥hmH$S>o ¶m. {VWo Amë¶mda dm°M‘Zbm ‘mPo Zmd gm§Jm, ‘r
~m¶H$mo- H$m¶ hmo, Vwåhr åhQ>ë¶m à‘mUo ‘{hZm ^a ‘r nmb©a‘ܶo bJoM ¶oVo ~mhoa
Jobo Zmhr, AmO ¶oD$ H$m Oam OmD$Z, ßbrO... ( {VWo OmD$Z ~m¶H$mobm ^oQ>ë¶mda)
Zdam- A{O~mV Zmhr. ~mbmOrbm Joë¶mda EH$Xm H$m¶ H$am¶M§ Zdam- AJ§, Oam Var S>moH§$ Mmbdm¶M§ H$s Zmhr, Oam bdH$a
Vo {VH$S>oM H$a, hdm Va ~mbmOr H$Q> Ho$bm Var Mmbob åhUOo ’$moZ H$am¶Mm Zm, BWo VrZ Vmg Amåhr JoQ>Odi C^o hmoVmo
df©^a H$Q>H$Q>M Zmhr. ~m¶H$mo- hmo, em§V ìhm, Mbm MmbVm MmbVm ~moby. BWyZ
~m¶H$mo- Ahmo H$m¶ ~mobVm Vwåhr, Vwåhmbm H$mhr {dMmam¶Mr OdiM§ Amnbr ê$‘ Amho
gmo¶M am{hbr Zmhr. Zdam- Vwbm BWyZ nwT>o Am¶wî¶mV H$YrM {’$am¶bm ZoUma Zmhr
Zdam- ¶m EdT>çm H$gë¶m ~°Jm ^aë¶mV, Vw¶m VwbmM ho Vy bjmV R>od.
CMbmì¶m bmJVrb. ‘r h‘mbr H$aUma Zmhr ho AmÎmmM gm§JyZ ~m¶H$mo- Ahmo H$m¶ ^mar dmQ>b§ gm§Jy, bmBZbm C^§ ahm¶bm
R>odVmo. Ho$ìhS>r JXu hmoVr, VoìhS>çmV ^mOnmMm H$moUr ‘§Ìr Xe©Zmbm
‘mJo ~mOmamV Jobmo Voìhm ñdV… hmV hbdV Mmbbrg , Am{U Ambm hmoVm Am{U ¶moJm¶moJ nhm ‘r Zogboë¶m gmS>rda
‘m¶m hmVmV XmoZ- XmoZ {neì¶m {Xë¶mg Am{U Zo‘H§$ Am˶mZo H$‘imMrM ’w$b§ hmoVr ‘J ‘r hr q~YmñV Jobo ˶m§À¶m ‘mJo
nm{hb§. {VZo H$gb§ amJmZo nm{hb§ hmoV§ Am{U gd© nmhþʶm§‘ܶo Xe©Zmbm. Ahmo VIP Xe©Z H$ê$Z Ambo ‘r, H$m¶ ^mar dmQ>V§¶
gm§{JVb§. ˶m‘wio AmVm H$mZmbm IS>m, ‘r ~°Jm CMbUma Zmhr gm§Jy Vwåhmbm.
~m¶H$mo- Vw‘Mr Am˶m ZmhrVar VerM Amho, {VÀ¶m nmoarMm Xhm {‘{ZQ>mV Xe©Z H$ê$Z ~mhoa. Vo hr WoQ> emgH$s¶
Zdam nhm AJXr KamV gwÕm {Vbm gJir ‘XV H$aVmo, ZmhrVa {dlm‘J¥hmV. OodU H$m¶ ^mar hmoV§ gm§Jy, gJio åhUV hmoVo,
Vwåhmbm nS>b§¶ ~°Jm CMbm¶M§. ‘°S>‘ ho XoD$ H$m Vo XoD$ H$m, {H$Vr AmJ«h ˶m§Mm. da em°b
Zdam- ˶m bmb ~°JoV EdT>§ H$m¶ ^ab§¶ J§... lr’$i nU {Xb§ ‘bm.
~m¶H$mo- H$m{h Zmhr hmo, ‘{hZm^amMo {Mßg, MQ>nQ>rV H$mhr Zdam- AJ§ nU Vy H$moU Amhog {dMmab§ Zmhr H$m ˶m§Zr ?
KoVb§¶ Im¶bm VoìhS>M§ àdmgmV ~a§ Amnb§. ~m¶H$mo- ‘r ˶m§Zm gai gm§{JVb§, ‘mP§ H$s Zmhr ‘m¡Z d«V
Zdam- AJ§ ho ImD$Z Vy AOyZ ^monù¶mgmaIr hmoerb, åhQ>b§ Amho, ‘r OmñV ~mobV ZgVo åhUyZ.
Oam Hw$R>o H$‘r hmoerb nU Zmhr, Ho$b§M ñdV…À¶m ‘ZmgmaI§. Zdam- ñdV… N>mZ ‘Om Ho$brg, Amåhmbm nU ~mobdm¶M§g
~m¶H$mo- Ahmo AmVm boŠMa Úm¶Mr doi Amho H$m, Vwåhr H$mhr Zm ‘J...
amhrb§ H$m ¿¶m¶M§ nhm, Vw‘Mr ~°J MoH$ H$am VoìhS>r. ~m¶H$mo- H$embm Vo, Vwåhmbm nmhÿZ H$moUr VIP g‘Ob§
~mbmOrbm Joë¶mda nwÝhm XmoKm§Mr MwH$m‘wH$ hmoVo Am{U nwÝhm AgV§ H$m ‘bm.
{VMm Zdam JoQ> Odi ’$moQ>mo KoD$Z C^m amhVmo VrZ VmgmZo Om EH$XmMm AmVm Vmo ~mbmOr H$Q> H$ê$Z ¶m. ‘m¶m qnQ>çmbmhr
’$moZ ¶oVmo, Ahmo Hw$R>o AmhmV Vwåhr ? Ho$g H$mny {Xbo ZìhVo, ˶mMohr Ho$g H$mnyZ AmUm Am{U eodQ>M§
Zdam- amUrÀ¶m ~mJoV KgaJw§S>r IoiVmo¶... EH$ gm§JVo ZrQ> bjmV R>odm nwÝhm ‘m¶m~amo~a ~mbmOrbm
~m¶H$mo- Aæ¶m, hmo H$m ? ¶oVmZm H$S>H$ H$nS>o KmbyZ ZrQ> Q>mnQ>rn ‘ܶo ¶m¶Mo ZmhrVa
Zdam- AmYr Hw$R>o Amhog gm§J, nwT>À¶m doir AmUUmaM Zmhr ‘r Vwåhmbm KoD$Z ¶oUma Zmhr, gm§JyZ R>odVo.
Vwbm.

’o$~«wdmar-‘mM© 27

2020

- H$m¡ñVw^ Ho$iH$a ZJadmbm, ‘w§~B©

Imo¶m©Vb§ {‘U{‘UV§ XmOubtJ,W§S>rV Xþgè¶m {Xder OoOwarbm OmD$Z Ambmo. amÌr Am‘À¶m Am°{’$g-
Hw$S>Hw$S>V hmoV§. EImXm Qw>¸$ma H$mner nm§T>am J±JZ§ nmQ>u R>odbobr. ‘Yw gJù¶m§Zm ng§V nS>br.
T>J, S>m|Ja MTy>Z da ¶m¶Mm. Am‘À¶m Jmbm§da ‘ñV Q>çwqZJ O‘b§ gJù¶m§er. dw‘oZJ±JZ§ EH$ ApëQ>‘oQ> aoS>
{Q>MH$s ‘mê$Z, ˶m§Zm AOyZ Jwbm~r H$ê$Z H$baMm, dZnrg {JâQ> {Xbm ‘Yybm. H$‘rZo XmoñV ‘oao.
Om¶Mm. amVH$sS>o Hw$R>b§ Var boQ>ZmB©Q> gm±J nmQ>u g§nV Ambr. H$mhr Úm¶M§ Zmd Zmhr.
dmOdV hmoVo. [email protected]@@. H$H©$íe {eÅ>r ‘maV, AH$am dmOV Ambo. eodQ>r {MSy>Z Kar {ZKmbmo. JmS>r gwê$
Vr Qm°¶ Q´>oZ S>m|Ja nmoIaV {ZKmbr. A§YmamÀ¶m Ho$br. nemMm ’$moZ. '^mJmo ^mJmo.OëXr ^mJmo.
H$mù¶m H°$Ýìhmgda ‘mabobr D$OoS>mMr aoK. amÌr XrS>Mr âbmB©Q> Amho. BWyZ H$mobH$mVm.. {VWyZ XmOubtJ.
Qy> S>oO, W«r ZmB©Q>ñ. EìharWtJ B©O ~wŠS>. gmo , EÝOmo¶ Xr
MQ> ‘§JZr nQ> ã¶mh.. {Q>nrH$b {’$ë‘r..Am‘À¶m hZr‘yZ. gmbo..Om‘ ^mJ‘^mJ. H$er~er âbmB©Q> nH$S>br.
~m~VrV hmoB©b, Ag§ dmQ>b§M Zmhr H$Yr. AmB©~m~m Am{U XmOubtJ JmR>b§.
‘mJo bmJbo, åhUyZ ‘wbJr ~Km¶bm Jobmo. ghO M¸$a ‘mam¶bm
Omd§ Vg§ AmdS>r.. ‘ZmnmgyZ..{Xb Ho$ Vma N>oS> JB©... Vgb§ ‘mZ J¶o.gmbm, H$m¶ [agmoQ>© emoYb§ hmoV§. 'S>mbvJ....'
H$mhr Var EH$X‘ hmQ>©À¶m {n¶mZmoda.. bìhgm±½O EoHy$ ¶m¶bm S>m|Ja IadS>bm hmoVm. nm¶è¶m nm¶è¶mZ§ H$m°Q>oOog ~m§Ybobr.
bmJbr. {Xb H$s K§Q>r ~O JB©.. Ia§M K§Q>m dmOm¶bm bmJë¶m. ghm gmV Q>ßno AgVrb. à˶oH$ Q>ß߶mV ghm H$m°Q>oOog.
'¶hr h¡ dmo..‘Z AmH«$moe H$ê$Z AmoaS>m¶bm bmJb§. à˶oH$ H$m°Q>oOnwT>§ N>moQ>§g§ bm°Z. Jwbm~ ’w$bbobo. ˶m‘mJyZ S>mo-
H$mdUmao H$mnygH$m|S>o T>J.B©Ý’$mZmB©Q> Q>mB©åg ’$moQ>mo H$mT>bo. ‘YoM
BVŠ¶m bJoM ‘mPr {dHo$Q> nS>ob, Ag§ dmQ>b§ ZìhV§. ‘Yw T>JmV hadyZ Om¶Mr. S´>r‘Jb©gmaIr ñbmo ‘moeZ‘Yo, Va§JV
{hQ>{dHo$Q> AmD$Q> Pmbmo ‘r.‘Yw.{VÀ¶mnm¶r...'Amdmam, nmJb, Va§JV ~mhoa ¶m¶Mr. ho Va§JʶmMoM {Xdg.
{XdmZm... nwT>À¶m Jmoï>r nQ>mnQ> R>aë¶m.AmR>dS>m^amV gmIanwS>m
R>abm. Ia§ åhUOo b¾ ¶m {df¶mda, ‘mPr H$mhr R>m‘ ‘V§ bm°Z‘mJo {hadr Xar. ˶mVyZ {eÅ>r ‘maV OmUmar Vr ’o$‘g
hmoVr. n¡emMr D$YiU {~bHy$b ‘mݶ ZìhVr.a{OñQ>S>© b¾. Q´>oZ. ~{T>¶m. n{hbm {Xdg AgmM g§nbm. amÌr hm°Q>ob‘Yo nmQ>u
nU EoH$Vmo H$moU? d¡{XH$ nÕVrZ§ b¾ ìhm¶bmM hd§.gmIanwS>m hmoVr. ~m°bS>mÝg. H$mVrbrZm. ˶m aoS>hm°Q> S´o>g‘Yo, H$m¶ {XgV
OmoamV. XrS>eo XmoZeo ‘§S>ir O‘bobr.^anya ~OoQ> AgUma, hmoVr ‘Yw. B©Ý’$mZmB©Q> Q>mB©åg ‘obmo AgoZ ‘r. amÌ a§JV Mmb-
‘YwÀ¶m ~m~m§M§. ‘bm ghZ hmoB©Zm. hQy>ZM ~gbmo.bJo hmW, bobr. ‘ñV S>mÝg Ho$bm Amåhr. gmS>oAH$amdmOVm H$m°Q>oOH$S>o
b¾hr D$aHy$Z Q>mHy$. AZm¶go ‘§S>ir O‘brM AmhoV. nwÝhm {ZKmbmo. Va§JV Va§JV. bm°Zdê$Z n{bH$S>o ~{KVb§. Imo¶m©Vb§
H$embm? gÞmQ>m. Hw$Ur H$mhrM ~moboZm.‘mPm ‘m‘m. ’w$b Qy> {‘U{‘UV§ XmOubtJ,W§S>rV Hw$S>Hw$S>V hmoV§. EImXm Qw>¸$ma
gnmoQ>©. H$mner nm§T>am T>J, S>m|Ja MTy>Z da ¶m¶Mm. Am‘À¶m Jmbm§da
{Q>MH$s ‘mê$Z, ˶m§Zm AOyZ Jwbm~r H$ê$Z Om¶Mm. amVH$sS>o
gJù¶m§Zm nQ>db§ ˶mZ§. ‘m¶m {‘Ìm§Mr Q>r‘ H$m‘mbm Hw$R>b§ Var boQ>ZmB©Q> gm±J dmOdV hmoVo. [email protected]@@. H$H©$íe {eÅ>r
bmJbr. g~ ‘°ZoO hmo J¶m. JmoaO ‘whÿVm©da Am‘M§ b¾ bmJb§ ‘maV, Vr Qm°¶ Q´>oZ S>m|Ja nmoIaV {ZKmbr. A§YmamÀ¶m H$mù¶m
gwÕm. EH$m nmoarÀ¶m ~mnmM§ ~OoQ> H$‘r Ho$b§, åhUyZ ‘r Iyf. H°$Ýìhmgda ‘mabobr D$OoS>mMr aoK.
H$mhr doi {Q>H$br. ‘J {dPbr. Q´>oZMr {eÅ>r Km~adUmar.

’o$~«wdmar-‘mM© 28

2020

‘Yw ’o${dH$m°bgmaIr {MH$Q>br ‘bm. gJirH$S>o A§Yma... YwaH$Q> M§Ð.. XarVyZ da ¶oUmao nm§T>ao
JwXJwë¶m. b°M D$KS>b§. AmV {eabmo. Q>m¶Q>Z H$s dmo KS>r T>J...Amåhr bm°ZÀ¶m H$monè¶mV.. Imbr JX© A§Ymar Xar.. AM-
mZH$ ‘mPm nm¶ Kgabm..... Kgabm ? ‘bm dmQ>b§, ‘YyZ§..
Am MwH$s Wr, {OgH$m ~agm|go B©ÝVOma Wm. ‘bm Z¸$sM T>H$b§b§ Agmd§. ‘r gmdY hmoVmo.. nQH$>Z EH$m
H$m¶ KmB© Amho? nyar amV ~mH$s h¡ ! ‘YyMm hmV KoV, ‘ñV PmS>mMm AmYma KoVbm.. dmMbmo..WmoS>Š¶mV. ‘YyH$S>o ~{KVb§.
Jßnm ‘maë¶m. {VÀ¶m{df¶r ‘bm H$mhrM ‘m{hVr ZìhV§. Vr Va ’$ma Km~abobr.. ‘§Vaë¶mgmaIo ImobrV naV Amb-
{VMm à˶oH$ eãX. ào‘mÀ¶m nmH$mVyZ ~wS>dyZ H$mT>bobm Jwb- mo. amÌ g§nV Ambobr... ‘Yy eoOmar Pmonbobr.. ‘mPr Pmon
m~Om‘yZ. D$S>mbobr...‘Yy.. Aer {d{MÌ H$m dmJVo¶ ? ‘m¶mM Ordmda
D$R>br¶ ?
IweZgr~..‘r ‘m¶mdaM Oobg ’$sb H$aV hmoVmo. Vg§ Zgobhr H$Xm{MV.. ‘m¶mM ‘ZmMo Ioi... H$m¶ H$ioZm...
EH$ dmOV Ambobm. AmboM h§ ‘r.. ‘Yw ~mWê$‘‘Yo nimbr. Hw$Umer ~mobmd§ H$m ? H$m¶ gm§JUma ? hZr‘yZbmM ~m¶H$mo
‘ñV Am§KmoiyZ ~mhoa Ambr. Hw$R>bm Var ‘§X g|Q> ’$dmabobm. Ordmda D$R>br¶ ...? Agø Pmb§... ‘|XþMm ^wJm.
{VMo Amobo Ho$g.. S>r‘ bmB©Q>..Yw§X ‘mhm¡b...¶m.. Ho$gm§ZrM Jim nhmQ>o gmS>onmMbm nembm ’$moZ. nem...‘bm g‘OyZ KoUmam
H$mnbm Om¶Mm ‘mPm. ‘r AYra..gH©$Z {‘R>rV IoMbr {Vbm.. g»Im {‘Ì. ˶mbm gJi§ gm§{JVb§.
jU^aM ZOamZOa.
'‘r ~KVmo... S>moÝQ> dar.' ˶mZ§ ’$moZ {’$adbo AgU-
‘r [email protected]@@. EbB©S>rgmaIo M‘H$Umao {VMo S>moio. ma. Hw$Ry>Z Var AmoiI H$mT>br. nQ>mnQ>m gy̧ hbdbr...gwa§OZ
EImÚm Iy±Ima dm{KUrgmaIo MH$mH$bo....... jU^aM.. ‘m¶m ~mog.. gmV dmOVm Am‘À¶m ê$‘da..
~m°S>rVyZ @@@ H$a§Q> nmg Pmbm.. dmQ>b§, hr ‘Yw ZmhrM.XþgarM
Hw$UrVar... Wm§~ Oam..... KmoJam AmdmO... ‘mPo H$mZ {MaV ˶m§Mm n{bH$S>À¶m S>m|Jamda ~§Jbm hmoVm.Amåhr ~°Jm
Jobm.. eŠ¶M Zmhr @@@ hm ‘YwMm AmdmO? nwT>À¶m jUr.... D$MbyZ {VH$S>o..˶m§À¶mH$S>Mm hmo‘ñQ>o ~{T>¶m...nwT>Mo XmoZ {Xdg
‘Yw nwÝhm bmS>mV Ambr. ˶mM Zoh‘rÀ¶m ZmOyH$ AmdmOmV Va§JVM.. Hw$R>bmM Ìmg Zmhr. {Vgè¶m {Xder XmOubtJ ~m¶
[a¹o$ñQ>. ßbrO, ‘bm WmoS>r ^rVr dmQ>Vr¶ ao... JmoS> bmObr.. ~m¶.
‘Jmer ‘bm ^mg Pmbm Agmdm ~hþYm. hmoVm h¡... MbVm h¡.. JmS>r {ZKmbr.. S>mbvJ nmer JS>~S>.....nmobrgm§À¶m JmS>çm..
Q>r. ìhr. bmdbm. '‘oao gnZm| H$s amZr' JmU§ bmJbob§.BW§M EH$ Zdr Zdar, Ym¶ ‘moH$byZ aS>Umar...H$m°Q>oO Z§ 5
XmOubtJbm eyQ> Ho$bob§. ‘YyZ§ hmV hmVmV KodyZ, ‘bm S>mÝg S>mD$ZâbmoAa 6.Aao {hVa VrM H$m°Q>oO {OÀ¶mV Amåhr Wm§~bmo
H$am¶bm bmdbm. gwna S>mÝga.. Amåhr XmoK§M...{VMm hmV Im- hmoVmo....{VMm Zdam amÌr XarV nSy>Z ‘obm åhUo..
§Úm‘mJZ§ ‘m¶m ‘mZoda... jU^aM.. Ag§ dmQ>b§, hmVmÀ¶m ~mo- S´>m¶ìhaZo hm°Q>obÀ¶m ZmdmZo, H$MH$MrV {eì¶m hmUë¶m..'ham‘Ho$,
Q>m§Zr Vr ‘m¶m Jù¶mM§ ‘mn KoVo¶. AMmZH$ ~moQ>m§M§ àoea dmTy> n¡gm| Ho$ Jwbm‘...Amoa EH$ H$mo ‘adm {X¶m gmbm|[email protected]@@gm~
bmJb§.. œmg AS>Hy$ bmJbm.. ‘bm OmoaXma R>gH$m..... ^y{V¶m OJh h¡ dmo.EH$ ‘X© Zo, AnZo Am¡aV H$mo Y¸$m ‘maHo$,
‘ma {X¶m Wm D$Ya... ~g dhr ~Xbm boVr h¡. ‘X©H$mohr ‘maVr
‘YwZ§ nQ>H$Z² nmUr AmUb§.. H$miOrM§ nmUr {VÀ¶m h¡..JbVrgo ^r D$Ya Zhr R>ohaZm..'
S>moù¶mV {Xgb§.. ‘bm H$ioZm.. Hw$R>br ‘Yw Iar ? AmYrMr
H$s hr AmÎmmMr? H$mhr Var {d{MÌ KS>V§¶ Z¸$s.‘bmM ^mg JmoR>¶m© W§S>rV ‘bm Km‘mMr Am§Kmoi.‘r JmS>rÀ¶m AmaemV
hmoVm¶oV.... Z¸$s H$m¶ ? S>mÝg AMmZH$ g§nbm. ~{KVb§. ‘r hmoVmo...... hþí[email protected]@@...'Mbmo, OëXr Mbmo.'
‘Ywbm OUy H$mhrM ‘mhrVr ZìhV§.‘YwM§Ð Z {dgaUo~b...
˶mV ‘Yw åhUmbr, "Mb ~mhoa bm°Zda M¸$a ‘mê$"
‘r KS>çmi ~{KVb§.Mma dmOV Ambobo... Amo¸o$....... MbVo h¡.
emb Jw§S>miyZ Amåhr ~mhoa.. XarVb§ XmOubtJ Pmonbob§.

’o$~«wdmar-‘mM© 29

2020

{e{~am˦m eodQ>˦m
{Xder g[aVmbm AMmZH$
CbQ>çm hmoD$ bmJë¶m,
S>m°³Q>abm ~mobmdb§,
{VÀ¶m bjmVhr Amb§,
VmarI MwH$br hmoVr...
S>m°H$Q>a Zo VnmgUr Ho$br,
Vr ào¾ÝQ> hmoVr... AmH$me
{VWoM AmZ§XmZo CS>çm
‘mam¶bm bmJbm... ¶og,
‘r AmVm S°>S>r hmoUma...
{e{~amVbo ‘mñVa AmH$me
Odi ¶oD$Z ^S>H$bo, ho
H$am¶bm BWo ~mobmdb§
H$m?? ho CÚmoJ ~mhoa,
bmO Zmhr dmQ>V?

Xþga§ ào‘
- g§OZm B§Jio

AmO nwÝhm S>ã¶mbm Cera, b¡bm ‘OZy hmoVo.... gmR>r 3 {Xdg gwQ²>Q>çm {Xë¶m hmo˶m,
''amoOM§M Pmb§¶ VwP§...'' BVŠ¶mV {demImMm ’$moZ Ambm.... H§$nZr V’}$ EH$m Q´>oqZJ H$arVm AmH$mebm
''Ahmo Pmbm¶ S>~m ~ZdyZ, ^aVoM ''AJ§ g[aVm, VwP§ Zmd ‘r EH$m {e{~amV nmR>db§ OmUma hmoV...
Amho...2 {‘{ZQ> ’$º$....hm ho ¿¶m....'' Zm|Xdb§ Amho...gJio VéU ‘§S>ir Kar Amë¶mda ˶mZo {Vbm gm§{JVb§...''‘r
{MS>{MS> H$aV Vmo {ZKyZ Jobm...{Vbm AgUma AmhoV...Iyn Y‘mb ¶oB©b.... 3 {Xdg Zgob..'' g[aVm bm dmQ>b§
dmB©Q> dmQ>b§ Zmhr, H$maU ho amoOM§M hmoV§ VmarI Am{U doi Vwbm ‘ogoO H$aVo....'' 3 {Xdg H$m¶ H$aUma Kar ~gyZ??
Am{U {Vbm gd¶ Pmbobr.... ''AJ§ ‘bm O‘UmaM Zmhr, AJ§ h°bmo.... {e{~ambm OmD$¶m...{VZo AmH$mebm Vg§
XmoKm§M§ bìh ‘°aoO...emionmgyZ h°bmo....'' gm§{JVb§ Am{U Vr {e{~ambm Om¶bm
AgUmar ‘¡Ìr...b¾ Pmb§ Am{U {demIm Zo ’$moZ R>odyZhr {Xbm, ‘ogoO V¶ma Pmbr....
O~m~Xmè¶m dmT>ë¶m...AJXr {Q>{nH$b Mr [a¨JQ>moZ dmObr, {Vbm doi, VmarI AmH$me Q´>oqZJ À¶m {R>H$mUr nmohmoMVmM
g§gmamÀ¶m ‘mJo YmdVmZm ˶m§Zm nmhÿZ Am{U nÎmm {‘imbm.... H§$nZrÀ¶m ~m°gZo ’$moZ Ho$bm.. ''AmH$me,
H$moUrhr åhUUma Zmhr H$s ho EHo$ H$mir {VH$S>o AmH$mebm H§$nZrV EH$ Q´>oqZJ Vw¶mgmR>r gaàmB©O Amho, qh H§$nZrMr

’o$~«wdmar-‘mM© 30

2020

Q´>oqZJ ZgyZ Vw¶mgmR>r EH$m {e{~amV ‘Yohr VoM... AmH$me?? g§gmamÀ¶m ~mhoaÀ¶m OJmV
Zmd Zm|Xdb§ Amåhr...Vy¶m H$m‘mda Iwe n{hbm Q>mñH$ hmoVm ~mob’o$H$s dmdaUmam AmH$me {Vbm doJim {Xgy
Amho ‘r, ‘bm ‘m{hV hmoV§ Vy ñdV…gmR>r Mm...g‘moaÀ¶m Q>r‘bm ~m°b ‘mam¶Mm, bmJbm....AmVm g[aVm ‘ܶo nim¶bm
doi H$mT>V Zmhr åhUyZ ImoQ>§ gm§{JVb§.... Á¶mbm bmJbm Vmo ~mX...EH$m Q>r‘ Mo Ambr, AmH$me BVH$m OmoamV ~m°b
H$g§ dmQ>b§ gaàmB©O....'' 3 bmoH§$ ‘ܶo niVrb Am{U Xþgar Q>r‘ ‘mam¶Mm H$s g‘moaMm nm¶ MmoiV ~mhoa
H$m¶ ’$mbVwnUm Amho, AmH$me ‘ZmVë¶m ~mOybm Jmob H$ê$Z C^r amhÿZ ~m°b ¶m¶Mm, 2 ‘wbtZm Ag§M ˶mZo aS>Hw§$S>rbm
‘ZmV åhUmbm... ‘maVrb... AmUbob§...nU g[aVmbm nmhÿZ ˶mMm
''W±Šg ga, Vwåhr ‘mPm BVH$m {dMma AmH$me H$m°boObm AgVmZm IoimSy> hmV ‘§Xmdbm....{Vbm bmJob åhUyZ Vmo
Ho$bmV....‘r EÝOm°¶ H$aoZ ho...'' hmoVm, g‘moaÀ¶m Q>r‘ bm Oo {VKo ‘ܶo OmUyZ ~wOyZ Xþgè¶m§Zm ~mX H$am¶Mm,
{e{~amÀ¶m {R>H$mUr nmoMVmM ˶mbm nim¶bm ¶m¶Mo ˶m§Zm OmoamV Zo‘ Yê$Z g[aVm eodQ> n¶ªV {Q>H$br...nU AmH$me
g[aVm {Xgbr, ~m°b ‘mam¶Mm, gJio OU AmH$me.. Zo {Vbm ~mX Ho$b§M Zmhr....
''H$m¶ hmo? Q´>oqZJ À¶m ZmdmImbr AmH$me åhUyZ {MAa An H$aV Xþgam Ioi gwê$ Pmbm, A§Vmjar
BWo??'' hmoVo, ˶m Jo‘ ‘ܶo AmH$me gdmªMm Mm...g‘moaÀ¶m Q>r‘ ‘ܶo ~gbobr g[aVm
AmH$meZo gJir hH$sH$V {Vbm {hamo Pmbobm...g[aVmbm ^mar H$m¡VwH$ gdmª‘ܶo CRy>Z {XgV hmoVr...gdm©V gw§Xa
gm§{JVbr, {Vbm hgyM Amb§....OmD$Úm, dmQ>bo...S>ã¶m gmR>r ^m§S>Umam hmM H$m Vmo Am{U hgar....hrM H$m Vr Ho$g
AmnU AmVm {e{~amV EÝOm°¶ H$ê$...
''Wm§~, {demIm Hw$R>o¶?''
''{VZo EoZ doir H$ëQ>r {Xbr, nmhþUo
Ambo {V˦mH$S>o...''
''åhUOo BWë¶m H$moUmbmM ‘mhrV Zmhr
H$s AmnU Zdam ~m¶H$mo AmhoV Vo....''
''hmo...H$m??''
''Hw$Umbmhr H$iy XoD$ ZH$mo AmnU Zdam
~m¶H$mo AmhmoV Vo...‘‚mm ¶oB©b...eodQ>r
gm§Jy AmnU gJù¶m§Zm...''
''hmo Mmbob, ‘‚mm ¶oB©b....''
XmoKohr {e{~amV Jobo....
{e{~amV gJio VéU VéUr hmoVo,
AmH$me Am{U g[aVmbm H$m°boO gmoSy>Z
’$º$ 4 df© Pmbr hmoVr, AOyZhr Vr XmoKo
H$m°boO ñQw>S§>Q²g {XgV hmoVr....
XmoKohr {e{~amV Jobo, H$m°boOMo VéU
VéUr ’w$b Y‘mb H$aV hmoVo, AmaS>m
AmoaS>...‘ñVr Mmbbobr...
XmoKm§Zm Amnbo H$m°boOMo {Xdg
AmR>dbo...
{e{~amV 2 JQ> Ho$bo Jobo...g[aVm Am{U
AmH$me XmoZ doJdoJù¶m J¥n ‘ܶo Jobo...
AmVm ¶m J«wn ‘ܶo ñnYm© hmoUma hmo˶m....
g§gmamMm gmam ì¶mn {dgê$Z XmoKo
Zì¶mZo VéU Pmbobo...
g[aVmÀ¶m J«wn ‘ܶo H$mhr ‘wb§ Am{U
H$mhr ‘wbr hmo˶m...AmH$me À¶m J«wn

’o$~«wdmar-‘mM© 31

2020

{dñH$Q>bobr Am{U Amnë¶m KamV PmSy> {Vbm...AmH$me ˶mMm ‘mJmdaM hmoVm... g[aVm Am{U AmH$mebm hgy AmdaV
‘maUmar ~m¶H$mo?? ˶mbm àý nS>bm, ˶m ‘wbmZo diyZ nm{hbo Vgo AmH$me ZìhV§...
Zì¶mZo Vmo {VÀ¶m ào‘mV nS>bm...{VZo Zo ˶mMm EH$M Wmo~mS>rV ‘mabr, g[aVm ''‘m’$ H$am Amåhr H$moUmbm gm§{JVb§
JmU§ gwê$ Ho$b§ Voìhm Va ‘wb§ {VÀ¶mdê$Z hgm¶bm bmJbr, ˶m ‘wbmbm H$m¶ Zmhr, Amåhr Zdam ~m¶H$mo AmhmoV...''
ZOa hQ>dV ZìhVo, AmH$mebm dmQ>m¶M§ Mmbb§¶ H$mhr H$ioZm...g[aVm Am{U ho EoH$VmM {e{~amV EH$M hem {nH$bm,
¶m§Zm AmoaSy>Z gm§Jmd§ H$s hr ‘mPr ~m¶H$mo AmH$me {VWyZ {ZKyZ Jobo.... g[aVmbm ànmoO H$aUmè¶m ‘wbmZo Yy‘
Amho...nU ˶mZo ~a§M H§$Q´>mob Ho$b§.... gdm©V eodQ>r H$nb S>mÝg hmoVm, g[aVm R>moH$br...
Z§Va ~aoM Ioi Pmbo...AmH$me g[aVm Xþgè¶m ‘wbm gmo~V Am{U AmH$me Xþgè¶m {e{~amVyZ naV Amë¶mda AmH$me
bm EH$m Zì¶m énmV, IoimV Amnbr ‘wbrgmo~V ZmMVmZm ~KyZ XmoKm§Zmhr g[aVmbm åhUmbm...
hþemar XmIdVmZmMr g[aVm {Xgbr... Oi’$imQ> Pmbobm.... ''g[aVm, AmnU EH$‘oH$m§Zm ’$º$ ~m¶H$mo
gJù¶m§Zm Amnë¶m ^modVr AmH${f©V {e{~amÀ¶m eodQ>À¶m {Xder g[aVm Am{U Zdam ¶m gmÀ¶mV R>oD$Z ~KV
H$aUmar...EH$ doJir g[aVm.... bm AMmZH$ CbQ>çm hmoD$ bmJë¶m, hmoVmo, nU Ooìhm ¶m nbrH$S>Mo AmnU
g[aVm {VÀ¶m J«wn ‘ܶo gdmªZm AmdSy> S>m°H$Q>a bm ~mobmdb§, {VÀ¶m bjmVhr Amnbo n¡by nm{hbo Voìhm AmnU nwÝhm
bmJbobr....AmH$meÀ¶m J«wn ‘Yë¶m Amb§, VmarI MwH$br hmoVr...S>m°H$Q>a EH$‘oH$m§À¶m ào‘mV nS>bmo, ‘bm AmVm
EH$m ‘wbmbm Vr AmdS>m¶bm bmJbr, Vmo Zo VnmgUr Ho$br, Vr ào¾ÝQ> hmoVr.... g‘Ob§¶, Zdam ~m¶H$mo ¶m Mm¡H$Q>r ~mhoa
{VÀ¶mer ~mobm¶Mm à¶ËZ H$ê$ bmJbm, AmH$me {VWoM AmZ§XmZo CS>çm ‘mam¶bm OmD$Z AmnU EH$ {‘Ì ‘¡ÌrU ~ZyZ
AmH$meÀ¶m Vo bjmV Ambo... bmJbm....¶og, ‘r AmVm S°>S>r hmoUma... am{hbmo Va???''
AmH$meÀ¶m J«wn ‘Yë¶mhr H$mhr ‘wbr {e{~amVbo ‘mñVa AmH$me Odi ¶oD$Z g[aVmbmhr nQ>bo, XmoKohr Zì¶mZo
AmH$meÀ¶m AdVr ^modVr {’$am¶À¶m, ^S>H$bo, ho H$am¶bm BWo ~mobmdb§ EH$‘oH$m§À¶m ào‘mV nS>bo, Am{U Zdam
g[aVmZo Vo nm{hb§ H$s {VMm g§Vmn H$m?? ho CÚmoJ ~mhoa, bmO Zmhr ~m¶H$mo AmYr EH$ {‘Ì åhUyZ EH$‘oH$m§er
ìhm¶Mm.... dmQ>V?...A‘wH$...V‘wH$... dmJy bmJbo....
g[aVmbm EH$Xm Vmo ‘wbJm ^oQ>m¶bm
Ambm Am{U ˶mZo S>m¶aoŠQ> ànmoO Ho$bo

’o$~«wdmar-‘mM© 32

2020

HA¶Vm§Xh©ìmo¶! HA¶Vm§Xh©ìmo¶!

BParanmdhhaardeev D Caste : Jain Pancham BCBBHiliearrottisoghhtdheTPtGilmarceoeup ::::: 5BHP11f+uitn:n08de3iunPBMrahmin

HBBBilierrottiohghdhTPtGilmarceoeup :::: O5S...fo+.t.l.3a..ipn..u..r

Birth Date : 28 May 1989 Birth Date : 01 July 1975

Education : Education : BCA,Web Design,
B.Com Advance Diploma( Software)
JPurnoifoersCsileornk :, Pvt. College Profession : System Officer
Family Details :
Father :Dhanyakumar Pandhare Family Details :
Mother :Chandrakala Pandhare Father : Mr. Pralhad A Kanade,

Passed Away
Mother : Mrs.Sujata P Kanade,

Housewife

Expectation Any Graduate Degree Expectation B.E. Comp / I.T, M.Arch, MBA, Any Graduate Degree
Relatives * ---------------------------- Relatives * ----------------------------
* ---------------------------- * ----------------------------
Address Address 19,Tanvi Residency ,4th fl, A-Wing,Maling road, Aundh,Pune:-411007
132, Murarji Peth, Saraswati Chowk, Solapur-413001 Contact : 9226574764
Contact : 9579710498

HA¶Vm§Xh©ìmo¶! HA¶Vm§Xh©ìmo¶!

CBiartshtePlace ::::: O5PH0f9ui+tn:n83dei0unABMrahmin RVraunsdhivaeli D Caste : A50DSSf8Bahitg.ri+34taewi5menarAbal MaJmrapinur
BBHilerotioghdhTtGimreoup
BHBBeliiorrittgohhhdPTtGilmarcoeeup::::

Birth Date : 28 AUG 1977 Birth Date : 17 April 1997

Education : BE ( Electronics ) Education :
Profession : Ast Consultant, HSC, ITI

Software / IT Industry Profession :
Family Details : ------
Father : Mr.Sudhakar Tapaswi,
Family Details :
Passed Away Father : Dilip Randive
Mother : Mrs.Tapaswi, Mother : Sangeeta Randive

Housewife

Expectation B.E. Comp / I.T, M.Arch, MBA, Any Graduate Degree Expectation Any Graduate Degree
Relatives * ---------------------------- Relatives * ----------------------------
* ---------------------------- * ----------------------------
Address Address
Plot no.3, Amruteshwar Society, Padmavati , Pune-9 Surbhi App. , Block No. 05, 3rd Flor , Murarji Peth, Solapur
Contact : 9325111092 Contact : 9404303822 , 9172925480

’o$~«wdmar-‘mM© 33

2020

ZOmVÝo‘m§VarMo.. 'Ahmo...EoH$b§V H$m ?'
- àVrjm Jw‘mñVo -'H$mZmbm XmamMr Am{U H$S>r
H$mo¶§S>çmMr ì¶dñWm H$am¶Mr {dgabmM§
'AJ......Ia§ Va Ano{jV hmoVmM§ ‘bm hm hÅ>...nU, Xod... da Jobmo H$s n{hbr {e’$mag
Ia§M BÀN>m Zmhr¶o J ‘mPr....Vy EdT>§ Ord VmoSy>Z H$aVmo ˶mÀ¶mH$S>o... {ZXmZ nwéfm§Zm Var
H$aVog ˶mÀ¶mgmR>r ˶mbm AmR>dU Var ¶oVo H$m J ÚmM§ åhUVmo...åhUOo H$g§....'( Am{U
Amnbr.. EH$Q>oM hgw bmJbo...)
'Vw‘M§ åhUOo Zm...Zoh‘r H$gbr Amo
‘ñH$ar gwMVo.... ~a§ EoH$m ‘r H$m¶
åhUVo... AmO dmT>{Xdg Amho {ZadMm,
OmD$Z ¶oD$¶mV H$m? Zmhr åhUm¶M§
Zmhr!
'AJ......Ia§ Va Ano{jV hmoVmM§ ‘bm hm
hÅ>...nU, Ia§M BÀN>m Zmhr¶o J ‘mPr....
Vy EdT>§ Ord VmoSy>Z H$aVog ˶mÀ¶mgmR>r
˶mbm AmR>dU Var ¶oVo H$m J Amnbr...
Vo gmoS>.... ho H$m¶? àý {dMmaVog H$s
hþHw$‘ gmoS>Vog? Zmhr åhUm¶M§ Zmhr
d¡Jao...Am{U EoH$ ˶m ‘wbmgmR>r AmVm

’o$~«wdmar-‘mM© 34

2020

H$mhr EH$ H$am¶Mr BÀN>m Zmhr ‘mPr ! Va {Zgm§H$moM ’$moZ H$am ‘bm.' '{ZKVmo AmVm..'
'‘bm Om¶M§ Amho... Vwåhr ZH$m ¶oD$ 'hmo. hmo..¶oVmo AmVm !' 'hmo hmo AmOr AmOmo~m gmdH$me ¶m h§ !'
hd§ Va... ‘r ¶oVo OmD$Z...Vo añVo Aml‘mMm añVm Og§ Ogm Odi ¶oV 'ho AmÎmm Ambobo AmOr AmOmo~m H$moU
d¡Jao ‘m{hVr PmboV h„rM WmoS>o ’$ma... hmoVm Vg§ Vg§ ‘wbmÀ¶m gJù¶m AmR>dUr hmoVo Am{U {Zad... H$moU ?'
{Xgm¶Mm àý Amho WmoS>mgm... nU ‘r ¶m XmoKm§À¶m añ˶mda nm¶KS>çm KmbV ( ZdrZM Om°BZ Pmboë¶m [agoßeZZo
OmB©Z {dMmaV {dMmaV...Am{U hadboM hmo˶m... Aml‘mÀ¶m ‘mbH$mbm àý {dMmabm..)
Va Vw‘Mm ’$moZ Z§~a AmhoM ‘m¶m ‘wb§ hmoV Zmhr åhUyZ Zmhr Va b¾mÀ¶m ‘wbJm Jobm ˶m§Mm... H$mhr dfmªnydu
S>m¶arV {b{hbobm...' doir H$mHy§$Zr H$mH$m§H$Sy>Z KoVboë¶m Amnë¶mM Aml‘mVyZ XÎmH$ KoVb§ hmoV
'Pmb§...Ag§ gJi§ ^rVrXm¶H$ Ñí¶ EH$m dMZmgmR>r åhUyZ EH$ ‘wbJm ˶mbm ¶m XmoKm§Zr.... EH$m N>moQ>çmem
‘m¶mg‘moa C^m Ho$b§ H$s ‘bm ¶mM Aml‘mVyZ XÎmH$ KoVbm hmoVm ¶m AnKmVm Z§Va Amnë¶m ‘aUmM§M nÌ
åhmVmè¶mbm Km~ê$Z ¶oU§ ^mJ AmhoM§... XmoKm§Zr...Amnë¶m nmoQ>À¶m ‘wbmV Am{U Amë¶mgmaI§ Pmb§, Am{U OmVmZm
Vwbm Km~aV d¡Jao ZmhrM Vgm ‘r... nU ¶m ‘wbmV A§Va nSy> Z¶o åhUyZ ‘wb Z gJir H$‘mdbobr BñQ>oQ> Amnë¶m ¶m
åhUOo ~K ¶m d¶mV H$moU XoUma ‘wbJr hmoD$ XoʶmMm {ZU©¶ gwÕm KoVbm... Aml‘mÀ¶m Zmdo H$ê$Z Jobm...Am{U
‘bm? Am{U ~mH$s gJi§ nU AdKS>M 'nU ¶mM ‘wbmZo Am‘M§ ho 'b§JS§> Aml‘mV ’$moZ H$ê$Z gm§{JVb§.. ''‘r
H$s Zmhr?' ~mbnU' g§^miʶm EodOr AmåhmbmM Joë¶mM§ H$idw ZH$m ‘m¶m ‘m¶m AmB©
'Mbm Amdam nQ>H$Z... {ZKmbm¶ ¶m nmoaH§$ H$ê$Z XÿaXoer {ejUmgmR>r ~m~m§Zm...‘bm ˶m§Zr XÎmH$ KoVë¶mM§
d¶mV b¾ H$am¶bm...' åhUyZ {ZKyZ Jobm Vmo H$m¶‘Mm ! Vmo H$ib§ Amho ho XoIrb gm§Jm¶M§ ZmhrM...
'AmdaVmo ‘r... Amda Vw gwÜXm...nU EoH$ BWo Zgë¶mM§ Xþ…I Va AmhoM nU ˶mZo ‘m¶mV Ord Amho ‘m¶m AmB©~m~m§Mm,
‘r ¶oVmo¶ Vo Vw¶mgmR>r. ˶mÀ¶mgmR>r Joë¶m XmoZ dfm©V EH$ ’$moZhr Ho$bm Zmhr Ord Jobm H$s eara ZgV§ H$mhr H$m‘mM§!
Zmhr !' ¶mMm OmñV Ìmg hmoVmo...' Am{U ˶m§M§ ho åhmVmanUrM§ ˶mÀ¶m
'hmo hmo AmboM...AmO JwimMm {eam Am{U XmoKm§À¶m ‘ZmV hoM gJi§... S>moù¶mVyZ ~m~m§À¶m ^mfoVb§ 'b§JS§> ~mbnU' ‘bm
KmaJo H$ê$Z KoVboV§... {n„ Iwe hmoVrb AmoKiUmao Aly H$go ~go gmdaV H$mH$m nm§JwiJmS>m H$mTy>Z KoV AYw Zmhr H$am¶M§.
‘mPr...' H$mHy$ Aml‘mÀ¶m XmamV nmohMbo... H$miOr ¿¶m, ˶m§Zm AmYma Úm, ‘mPm
'Aao dm... N>mZM§ ~oV åhUm¶Mm... ‘bm XmamV ‘wb§ MmVH$mgmaIr dmQ> ~KV Am{U ˶m§Mo dmT>{Xdg gmOao H$am...¶m
OodVmZm {Xb§ Zmhrg Vo? ~Kw AmVm Oam hmoVr, ¶m XmoKm§Mr...{ZadMm dmT>{Xdg... Aml‘m ‘wio gwê$ Pmbob§ Am‘M§ ZmV§
{eam, dmQ>r^a Xo!' {Zad Zgbm Var Yw‘ YS>mŠ¶mV gmOam ¶mM Aml‘m‘wio ¶m ‘m¶m OÝ‘m Z§Va
'A{O~mV {‘im¶Mm Zmhr ! ‘mPr boH$a§ H$am¶M§ Aml‘ !' gwÕm {Z^doZ ‘r.!''
ImV§ ZmhrV Vmon¶ªV Hw$Umbm hmV bmdy '{Xdg gaVo eodQ>r {ZadÀ¶m AmR>dUrZo
Úm¶Mr Zmhr ‘r...AmO {Zad BWo AgVm S>moio nmUmdbo XmoKm§Mo...!
Va...'
'Mbm Mbm Cera hmoVmo¶ Zm ?'
(H$mHy§$Zm ‘YoM Wm§~dV H$mH$m§Zr {df¶
~Xbbm....)
'Vy hmo nwT>o ‘r KoVmo Hw$byn bmdyZ.'
'h§'
'H$m¶ H$mH$m Hw$R>o {ZKmbr ñdmar AmO
OmoS>rZ§...'
'BWoM ao Amnë¶m qMMdS>À¶m Aml‘mV
OmD$Z ¶oVmo, ‘wbm§Zm Oam ImD$ Am{U
IoiUr Úmdr Agm AmXoe H$mT>bm¶
Am‘À¶m gaH$mam§Zr...!'
'Amoh Aghr Amho H$m ? ¶m ¶m {Zdm§V
OmD$Z ¶m...Am{U hmo H$mH$m H$mhr bmJb§

’o$~«wdmar-‘mM© 35

2020

H$Wm{díd..

Jw{nVgm¢X¶m©M§
- àkm b~S>o

amohZ, {’$ë‘ B§S>ñQ´>r‘ܶo H$Wm
boIH$ åhUwZ Zmd H$‘mdy nmhUmam
ZdIm Vê$U. A˶§V ‘ohZVr,
‘Z{‘imD$. gܶm ˶mZo {b{hboë¶m
EH$m H$Woda ˶mM§ H$m‘ Mmby hmoV§.
˶mÀ¶m ñd^mdm‘wio Vmo gdmªMm
AmdS>Vm hmoVm. ‘oH$AnMo Wamda
Wa bmdyZ dmdaUmè¶m gm¢X¶©dVtÀ¶m
JamS>çmV amhUmam Vmo Iè¶m
gm¢X¶m©nmgyZ AZ{^k hmoVm.

amohZMr MwbV ~hrU 'gw{à¶m' {hÀ¶m b¾mgmR>r Jmdr
¶oʶmMm ¶moJ Ambm. ZdrZM H$m‘ Agë¶m‘wio XmoZM
{Xdg gwÅ>r S>OoñQ> H$ê$Z ˶mZo Jmdr ¶m¶M§ R>adb§.. ˶mbm
¶oʶmgmR>r amÌr ~amM Cera Pmbm hmoVm .amohZMo AmB©-~m~m
VoWo AJmoXaM ~è¶mM {Xdgm§nmgyZ hOa hmoVo. Cera Pmë¶m‘wio
˶mZo nQ>H$Z OodU AmQ>monb§ d VodT>çmV amohZÀ¶m H$mHy$Zo
˶mbm PmonʶmgmR>r A§Wê$Z KmVbo. gd¶ Zgë¶mZo amohZ
amÌ^a OmJV hmoVm, ˶mV EdT>m ‘moR>m dmS>m. amohZ amÌ^a
dmS>çmV MH$am ‘maV hmoVm.
nhmQ> hmoV Ambr Am{U ˶mbm hbH$ser Pmon bmJbr. na§Vw
VodT>çmV BVa OU CR>bo Am{U ˶m§À¶m AmdmOmZo nwÝhm amohZbm
OmJ Ambr. Am{U AmVm PmonU§ eŠ¶ Zmhr åhUyZ Vmo bJoM
CR>bm.
ao{S>Amoda Amem ^mogbo ¶m§Zr ñdam§{H$V Ho$bob§ gw§Xa JmU§ gwé
hmoV§.

‘m{P¶m ‘Zm Oam Wm§~ Zm
nmD$br Vw¶m ‘m{P¶m IwUm
VwPo YmdUo AZ ‘bm doXZm
nhmQ>oMm ‘§X àH$me, hdoVrb Jmadm Am{U XodKamVrb AJa~ÎmrMm
gwJ§Y ˶m JmʶmMr JmoS>r {ÛJw{UV H$aV hmoVo.
VodT>çmV ˶mM§ bj A§JUmV ~habobm nm[aOmVH$mH$S>o Job§.

’o$~«wdmar-‘mM© 36

2020

nwU© A§JUmV nm[aOmVH$mMm gS>m nS>bm hmoVm. Am{U VrWo ’w$bo ‘wbo ‘moR>‘moR>çmZo hgV-IoiV dmS>m^a g¡a^¡a niV hmoVo.
doMUmar EH$ AmH¥$Vr ˶mbm {XgVo. ~m¶H$m§Mr AmnU BVam§nojm gag {Xgmd§ ¶mgmR>r bJ~J Mmby
bm§~gS>H$ H$mio^moa Ho$g, Q>nmoao S>moio, Jwbm~mÀ¶m hmoVr. gw{à¶mÀ¶m ‘¡{ÌUr {VMr V¶mar H$aV hmo˶m d ˶m§Mr Moï>m
nmH$irà‘mUo AmoR>, H$‘Zr¶ ~m§Ym, Mohè¶mda AgUmam EH$ ‘ñH$arhr Mmby hmoVr. amohZMo ~m~m, H$mH$m d amohZ gdmªÀ¶m
pñ‘V hmñ¶ Am{U Jmbmda nS>Umar ‘Z‘mohH$ Iir. BVH§$ Imʶm{nʶmMr gmo¶ nmhV hmoVo. na§Vw ˶mVhr amohZMr ZOa
{ZIi gm¢X¶© Am{U ho n{dÌ dmVmdaU ˶m§Zr n{hë¶m§XmM ’$º$ {Vbm emoYV hmoVr.
AZw^db§ hmoV§. gH$miMr g§Ü¶mH$mi Pmbr hmoVr na§Vw {Xdg^a Vr ˶mbm
ao{S>Amoda gwê$ AgUmè¶m Jmʶmà‘mUo ˶mM§ ‘Zhr {Xgbobr ZgVo. {Vbm EH$ jU ~KʶmgmR>r amohZ ì¶mHy$i
{VÀ¶mH$S>o YmdV hmoV§. OUy H$mhr Vo JmU§ ˶mÀ¶mgmR>rM Mmby Pmbobm hmoVm.
hmoV§. amohZ VgmM nmdbo Q>mH$V {VÀ¶m {XeoZo Mmby bmJbm. na§Vw ~amM doi hmoD$Zhr Vr {XgV Zmhr.
amohZ AJXr {VÀ¶m Odi Ambm. Voìhm Vr nmR>‘moar Pmbobr eodQ>r amohZ g§JrV H$m¶©H«$‘ gwê$ hmoUma Agë¶mZo Amdam¶bm
hmoVr. amohZ {VÀ¶mer ~mobUma VodT>çmV amohZMr AmB© ˶mbm 鑑ܶo {ZKyZ OmVmo.
AmdmO XoVo. H$mhr doimZo ˶mÀ¶m H$mZmda JmʶmMo gya ¶oVmV.
""amohZ, bdH$a ¶o ZmíVm V¶ma Amho.""
amohZ hmoH$mamWu ‘mZ hbdVmo Am{U nwÝhm ‘mJo ~KVmo Va Vr ‘oh|Xr a§Jbr J Jm¡a nwObr J
{VWyZ {ZKyZ Jobobr AgVo. amohZ Oam ZmamO hmoVmo. ew^ ‘whÿVm©Mr gZB© dmObr J
amohZ- oh! bad luck, Mbmo next time {‘b|Jo {haì¶m MwS>çmV ^aOar embyV
Ag§ åhUV Vmo ‘Zmbm g‘OmdVmo Am{U {VWyZ {ZKVmo. JmoS> Jmo{Oar {h Zdar gObr J
g§Ü¶mH$mir g§JrV H$m¶©H«$‘ AgVmo. ˶m‘wio gJio V¶marbm Vmo ~mhoa ¶oVmo. Va g‘moa H$mhr ‘wbr N>mZ Z¥Ë¶ H$aV AgVmV.
bmJVmV. Am{U ˶mMm Moham AMmZH$ IwbVmo.
{Xdg^a AZoH$ nmhþUo ‘§S>ir ¶oVmV. H$m¶©H«$‘mMr V¶mar, H$maU g‘moa ˶m ‘wbt‘ܶo AgVo EH$ 'Vr'. gmoZoar a§JmMr gmS>r
nmhþʶmÀ¶m ^oQ>rJmR>r ¶mV {Xdg {ZKyZ OmVmo. Zogbobr, Ho$gmV nm[aOmVH$mMm JOam ‘miyZ ‘Z‘mohH$ Z¥Ë¶
g§Ü¶mH$mi hmoVo. g§nyU© dmS>m ZmZm{dY ’w$bm§Zr gOdbobm H$aV. amohZ g§nyU© ‘m§S>d {’$aV {Vbm ݶmhiV AgVmo.
hmoVm. ˶mM~amo~a dmS>çmV doJdoJio {dÚwV amofUmB© Ho$bobr AMmZH$ gd©H$mhr ñVãY Pmb§ Ag§ ˶mbm dmQy> bmJV§. gd©
hmoVr. gZB©Mo gya g§nyU© dmS>çmV ngabo hmoVo .H$mhr ‘wbr OJ Wm§~b§ hmoV§.
A§JUm‘ܶo am§Jmoir H$mT>V hmo˶m. eoOmarM H$mhr {M„r-{n„r ˶m XmoKm§gmR>r.
Vr gwaoI Z¥Ë¶ H$aV hmoVr. Am{U Vmo {VÀ¶m ^modVr {’$aV hmoVm.

’o$~«wdmar-‘mM© 37

2020

‘m{P¶mš‘ZmšOamšWm§~šZmss(^mJ-2) ‘m{hVr Amho Zm hrMr n[apñWVr. JmdmV Hw$UmM§hr b¾ Agb§
gd© H$mhr ñVãY Pmbob§ hmoV§. amohZ S>mÝg H$aUmè¶m {VÀ¶mH$S>o H$s AgM dmJVo.
nmhmV hmoVm. VodT>çmV Vr Wm§~Vo Am{U XmoKm§Mr ZOamZOa hmoVo. amohZÀ¶m H$mHy$bm gd© H$ënZm Agë¶m‘wio Vo Ym|S>r~mbm
JmU§ gwê$ hmoV§ - aI‘mbm KoD$Z Om¶bm gm§JVmV.
Ym|S>r~m aI‘mbm KoVmo Am{U {ZKyZ OmVmo.
Xmo {Xb {‘b aho h¢ ‘Ja MwnHo$ MwnHo$ amohZ -H$mHy$, AJ§ H$moU Amho ho bmoH$?
g~H$mo hmo ahr h¢ I~a MwnHo$MwnHo$ H$mHy$- Aao Amnë¶m eoVmMm amIUXma AmhoV. ˶m§Mr ‘wbJr
Am{U XmoKo EH$‘oH$mV a§JwZ OmVmV. àmOº$m ‘¡{ÌUrÀ¶m b¾mbm Jobr Am{U nwÝhm KarM Zmhr Ambr
amohZ {Vbm Zmd {dMmaUma AgVmo VmoM ˶mbm H$moUmMm Var ~K.nmM df} Pmbr H$m¶ Pmb§ nmoarM§ AOyZ H$mhrM nÎmm Zmhr.
Y¸$m bmJVmo Am{U Vmo IS>~Sy>Z OmVmo. VoìhmnmgyZ aH$‘m§Mrhr Aer AdñWm Amho.
(amohZ ho gd© Amnë¶m ‘ZmV a§JdV AgVmo.) amohZ hihi 춺$ H$aVmo na§Vw ˶mÀ¶m ‘ZmV {VMm {dMma
g‘moa ‘wbtMm S>mÝg g§nwZ Xþgam S>mÝg gwé AgVmo . amohZ Mmby AgVmo ˶m‘wio Vmo Ym|S>r~mH$S>o Xþb©j H$aVmo.
hbHo$M ñdV…À¶m H$nmimda ‘maVmo Am{U ‘ZmVM JmoS> hgVmo. WmoS>çmdoimZo amohZMr AmB© amohZbm, gw{à¶mbm d {VÀ¶m H$mhr
Am{U nwÝhm ˶mMr ZOa {Vbm emoYy bmJVo. ‘¡{ÌUtZm eoVmVrb XodmM§ Xe©Z H$ê$Z AmZm¶bm gm§JVo. amohZ
Vr KmB©KmB©Zo Hw$R>oVar Mmbbobr AgVo. Km~abobr ,^oXabobr ˶m§Zm gmo~V KoVmo Am{U eoVmV XodXe©ZmgmR>r OmVmV.
Vr gmS>r gmdaV H$erVar dmS>çm~mhoa nS>Vo. eoVmVrb N>moQ>çmí¶m ‘§{XameoOmarM Ym|S>r~mM§ Ka AgV§. amohZ
amohZ Amü¶©M{H$V hmoVmo. {Vbm AMmZH$ H$m¶ Pmbo Agmdo gw{à¶m d {VÀ¶m ‘¡{ÌUr VoWo nmUr KoʶmgmR>r Wm§~VmV.
˶mbm H$iVM Zmhr. Vmo hr VrÀ¶m ‘mJo OmVmo. amohZ A§JUmV ~gbobo AgVmZm ˶mMm bj KamVrb EH$m
Vr ^^a nmdbo Q>mH$V Mmbbobr AgVo Am{U amohZ {VÀ¶m N>moQ>çm ’$moQ>moH$S>o OmV§ .Am{U
‘mJo AgVmo. ˶mÀ¶m hmVmVrb ½bmg Imbr nS>Vmo. H$maU ˶m ’$moQ>moV
AMmZH$ Vr {XgoZmgr hmoVo. amohZ ~amMdoi VrMm emoY AgVo 'Vr'. Or amohZbm nm[aOmVH$mMr ’w$bo doMVmZm, g§JrV
KoVmo. na§Vw Vr ˶mbm Hw$R>ohr {XgV Zmhr. amohZ Kar ¶oVmo H$m¶©H«$‘mV S>mÝg H$aVmZm {Xgbobr AgVo.
Vmon¶ªV H$m¶©H«$‘hr g§nbobm AgVmo. Vmo VgmM nmarOmVH$mH$S>o amohZ ’$moQ>mo ~KyZ Jm|YiwZ OmVmo. Am{U ˶mbm H$mHy$Mo eãX
nmhV ~gyZ amhVmo. AmR>dVmV.
gH$mi hmoVo. amohZbm amÌ^a {VÀ¶m {dMmamV Pmon bmJbobo amohZ(‘ZmV)- Oa hr nmM dfmªnmgyZ ~onÎmm Amho Va ‘bm
ZgVo. WmoS>çm doimVM hiXrMm H$m¶©H«$‘ d g§Ü¶mH$mir b¾ H$er {Xgbr?.
˶m‘wio KamV Iyn JS>~S> Mmby AgVo . ‘m{P¶mš‘ZmšOamšWm§~šZmss(^mJ-3:A§{V‘)
gd©OU Amnmnë¶m V¶marV AgVmV. ñd¶§nmH$mMm gwdmg g§nyU© {Vbm ’$moQ>moV nmhÿZ amohZ Amü¶©M{H$V hmoVmo.Oa hr nmM
dmS>m ^a ngabobm AgVmo. dfmªnmgyZ Jm¶~ Amho ,Va Amnë¶mbm H$er {Xgy eH$Vo?.
amohZ CRy>Z nQ>H$Z AmdaVmo d H$m¶©H«$‘mMr V¶mar ~Km¶bm Kat H$m¶©H«$‘ Agë¶m‘wio amohZ H$mhrhr Z ~mobVm gw{à¶m d
bmJVmo. VrÀ¶m ‘¡{ÌUtZm Kar KoD$Z ¶oVmo .
VodT>çmV VoWo ~mB© naV ¶oVo. ˶mÀ¶m ‘ZmV AZoH$ àý AgVmV. na§Vw Vmo gd© H$m¶©H«$‘
Vr ~mB© OmoaOmoamV AmoaS>V d aS>V AgVo.
~mB©- BW§ Ambr H$m hmo Vr. AmQ>monʶmMr dmQ> nmhV
‘mPr àmOy, AmbrH$m BWo. AgVmo. hiX d b¾
KamVrb gd© 춺$s VoWo O‘m g‘ma§^ ì¶dpñWV nma
hmoVmV. nS>VmV. KamVrb nmhþUo
Am{U bJoM Ym|{S>~m ¶oVmo ‘§S>ir Amnmnë¶m Kar
Ym|S>r~m åhUOo amohZÀ¶m {ZKyZ OmVm& amohZ {VWo
H$mH$m§À¶m eoVmMr amIU H$mhr {Xdg Wm§~Uma
H$aUmam Am{U Vr ~mB© ˶mMr Agë¶mM§AmB© ~m~m§Zm
nËZr 'aI‘m'. gm§JVmo.
Ym|{S>~m (amohZÀ¶m H$mHw$bm)- amohZ gd© AmQ>monyZ
‘m’$ H$am VmB©, Vwåhmbm Va gH$mir Ym|S>r~mÀ¶m Kar

’o$~«wdmar-‘mM© 38

2020

¶oVmo. VoWo Ym|{S>~m eoVmV H$m‘ H$aV AgVmo d ˶mMr ~m¶H$mo . ˶m‘wio Vmo ˶mÀ¶m ~mbnUrMm {‘Ì Omo gܶm nmobrg AgVmo
aI‘m KamV AgVo. ˶m§À¶mer MMm© H$aVmo. Am{U ho XmoKo gH$mir JmoqdXmÀ¶m Kar
amohZ Ym|{S>~m H$S>o OmVmo d àmOº$m ~Ôb Mm¡H$er H$aVmo Voìhm OmʶmM§ R>adVmV.
˶mbm H$iVo H$s àmOº$m nmM dfmªnydu {VMr ‘¡ÌrU amYmÀ¶m amohZZo ˶mÀ¶m nmo{bg {‘Ìmbm àmOº$m ~Ôb H$mhrM gm§{JVbob§
g§JrV g‘ma§^mgmR>r Jobobr AgVo Am{U ˶m {XdgmnmgyZ Vr ZgV§.’$º$ amohZbm JmoqdXm§da g§e¶ Agë¶mM§ amohZ gm§JVmo
˶m§Zm nwÝhm {XgbrM ZgVo. Ym|{S>~m amohZbm gm§JVmo H$s ˶m§Zr Am{U Vo XmoKo gH$mirM JmoqdXmÀ¶m Kar OmVmV.
Iyn Mm¡H$er Ho$br Voìhm g‘Ob§ H$s H$m¶©H«$‘mbm Jobo hmoVo {VWo nmo{bgm§Zm ~KyZ JmoqdX Km~aVmo.
EH$ N>mZ Jmʶm§da S>mÝghr Ho$bm Am{U AMmZH$ Hw$Umbmhr Z nmo{bg Mm¡H$er H$aVmV Va JmoqdX bJoM gJù¶m Jmoï>r gm§Jm¶bm
gm§JVm {VWyZ {ZKyZ Jobr Vr AmOVmJm¶V gmnS>br Zmhr. bmJVmo.
amohZ amYmMm nÎmm KoVmo d Mm¡H$er H$aʶmgmR>r {VÀ¶m Kar JmoqdX - ˶m {Xder AO¶À¶m ~{hUrÀ¶m b¾mV {VMr ‘¡ÌrU
OmVmo. àmOº$m Ambr hmoVr. àmOº$m {Xgm¶bm Iyn gw§Xa.˶m‘wio
amYmM§ b¾ Pmboë¶m Agë¶m H$maUmZo Vr VoWo ZgVo na§Vy AO¶Mr ZOa {VÀ¶mdéZ hQ>VM ZìhVr. Am{U àmOº$m H$mhr
VrMr AmB© amohZbm ^oQ>Vo . amohZ amYm§À¶m g§JrV H$m¶©H«$‘m~Ôb H$maUmgmR>r KamV Jobr AgVm AO¶Zo {VÀ¶mda A{Vàg§J
{dMmaVmo Va bJoM amYmMr AmB© aS>m¶bm bmJVo . H$aʶmMm à¶ËZ Ho$bm na§Vw Vr H$er~er VoWyZ {ZgQ>br Am{U
amohZbm H$m¶ Pmbo H$mhrM H$iV Zmhr. Vmo ˶m§Zm Yra XoVmo. Kam~mhoa nS>br .AO¶ VgmM {VÀ¶m ‘mJo ‘mJo Jobm.Am{U EH$m
Am{U aS>ʶmMo H$maU {dMmaVmo. {ZO©Z {R>H$mUr ˶mZo {Vbm JmR>b§.AmOw~mOwbm Hw$UrM Zgë¶mMm
amYmMr AmB©- H$m¶ gm§Jw, ~m~m. Am‘À¶m Am¶wî¶mV Vmo {Xdg AO¶Zo ’$m¶Xm KoVbm.Am{U XmoKm§À¶m ^m§S>UmV àmOº$mMm nm¶
EH$ lmn ~ZyZ Ambm hmoVm {H$ H$m¶ ‘m{hV. ˶mM {Xder ‘mPm Kgabm Am{U Vr XJS>mda nS>br Am{U OmJoda Jobr .
‘wbJm AO¶ hm hmQ>© AQ>°H$ Zo Jobm. ‘rhr {VWoM hmoVmo Amåhr Iyn Km~abmo Am{U ‘J.Amåhr XmoKm§Zr
amohZ-H$m¶? (Amü¶©M{H$V hmoD$Z) {‘iyZ {Vbm. amohZÀ¶m H$mH$m§À¶m Kamg‘moarb nm[aOmVH$mÀ¶m
amYmMr AmB©- hmo ,H$m¶ Pmb§ H$m¶ ‘mhrV? Vmo AMmZH$ PmS>mImbr nwê$Z Q>mH$b§. H$maU amohZMo H$mH$m d ˶m§Mo Hw$Qw>§~
H$m¶©H«$‘mVyZ {ZKyZ Jobm. amÌr Ceram Kar Ambm. ˶mMm {‘Ì H$mhr H$maUmgmR>r ‘w§~B©bm Jobobo hmoVo. AO¶ Iwn Km~abm hmoVm
JmoqdX ˶mbm Kar gmoSy>Z Jobm. Iyn Km~abobm hmoVm Am{U Am{U ˶mM Jmoï>rMm YgH$m KoD$Z ˶mMm ‘¥Ë¶y Pmbm.
AMmZH$ H$mhr doimZo N>mVrV XþIy bmJbo Am{U Vmo H$m¶‘Mm nmobrg JmoqdXbm Vmã¶mV KoVmV.
Amåhmbm gmoSy>Z Jobm. àmOº$mÀ¶m AmB© d{S>bm§Zm hr ‘m{hVr H$iVo. Vo Iyn aS>VmV.
amYmMr AmB© nwÝhm Omoam OmoamV aS>m¶bm bmJVo. Am{U {VMo {d{YdV A§Ë¶g§ñH$ma H$aVmV.
amohZbm H$m¶ A§XmO bmdmdm H$mhrM H$iV Zmhr Am{U ˶mbm H$Xm{MV Amnë¶m AmB© dS>bm§Zm Amnbr ‘m{hVr {‘imdr
JmoqdXmM§ Zmd AmR>dV§. åhUyZM H$s H$m¶ àmOº$m BVHo$ {Xdg {VWo Wm§~bobr AgVo
amohZ- JmoqdX , Vmo Hw$R>o Amho? ˶mM§ H$m¶ Pmb§? AmVm Vr ‘wº$ Pmbr hmoVr.
amYmMr AmB© -AO¶ Jobm Am{U JmoqdX Iyn XþIr Pmbm. Vmo amohZ nwÝhm Amnë¶m H$m‘mda naVVmo. Am{U nwÝhm Vr ˶mbm
Jmd gmoSy>Z {ZKyZ Jobm AmVm eoOmaÀ¶mM JmdmV amhVmo. H$YrM {XgV Zmhr.AmVm Vr ˶mÀ¶mgmR>r ’$º$ EH$ Am^mg
amohZ H$mhrVar H$m‘ Amho gm§JyZ JmoqdXmMm nÎmm d ‘m{hVr KoVmo hmoVr.
d AO¶À¶m AmB©Mm {Zamon KoD$Z JmoqdXMo Ka JmR>Vmo.
JmoqdX g§Ü¶mH$mi Agë¶m‘wio KarM AgVmo.
amohZ JmoqdX H$S>o AO¶ ~Ôb Mm¡H$er H$aVmo na§Vw JmoqdX
H$moU˶mhr AO¶bm AmoiIV Zgë¶mMm Amd AmUVmo Am{U
amohZbm VoWyZ Omʶmg gm§JVmo .
amohZ ˶m§bm àmOº$m ~Ôb {dMmaVmo VgmM JmoqdX Km~aVmo.
JmoqdX -àmOº$m H$moU? ‘bm Zmhr ‘mhrV. ^oXaboë¶m JmoqdXmbm
~KyZ amohZ A§XmO bmdVmo ˶mbm Z¸$sM H$mhr Var ‘m{hV
Amho na§Vw dma§dma {dMmê$Zhr JmoqdX H$mhrM gm§JV Zmhr eodQ>r
d¡VmJyZ amÌ Pmë¶m‘wio amohZ Kar OmVmo .
JmoqdX Ag§ H$mhr ˶mbm gm§JUma Zmhr ho amohZbm bjmV ¶oV§

’o$~«wdmar-‘mM© 39

2020

HA¶Vm§Xh©ìmo¶! HA¶Vm§Xh©ìmo¶!

DAhshuimshalA Caste : A35SDSf.+aoit2gil34taawipmAnauMblraJar in RAaknshdaivyeN Caste : A5SDS0f7+aaitg.in35tawgi5mnoaAbllaMaJar in

HBBBilierorttiohhgdhTPtGilmarceoeup :::: Birth Date : 08 March 1993 HBBBeilirorittgohhhdTPtGilmarcoeeup::::

Birth Date : 05 June 1989 Education :
MCA
Education : P(SAyrosuftteeomsssCAioodn)m:inistrator
Diploma Computer With MA
WProorfkeisngsiIonnH:NCC MBA Dept. Family Details :
Family Details : Father : Nandkumar Randive
Father : Arun Dhumal Mother : Vijaya Randive
Mother : Sadhana Dhumal

Expectation MBA, Any Graduate Degree Expectation Any Graduate Degree
Relatives * ---------------------------- Relatives * ----------------------------
* ---------------------------- * ----------------------------
Address Address
A-430/31 Aditya Nagar Vijapur road Solapur 16, Akash Nagar, Barshi Road, Bale, Solapur
Contact : 9890902923 Contact : 9172925480 , 9730902021

HA¶Vm§Xh©ìmo¶! HA¶Vm§Xh©ìmo¶!

NSailressahmRkar HBBBCelaiiorristtgohhthedPTtGilmarcoeeup::::: AJS5- afBotil+n9aipSnuaritwal PDaanrsdhitan P BCBHBiileaorrttisohhgtdheTPtGilmarceoeup ::::: A--5Jaf+tin8i(nPancham )

Birth Date : 01 Oct 1980 Birth Date : 28 Feb 1988

Education : SSC Education : B.E ( Computer )
Profession : Service Profession : Assistant Professor
Family Details : Family Details :
Father : Mr.Rajkumar Sarsamkar, Father : Pradeep Pandit,

Business Man Service
Mother : Mrs.Mangal Sarsamkar, Mother : Sunita Pandit,

Housewife Service

Expectation Well Educated Expectation B.E, M.E , Any Post Graduate
Relatives * ---------------------------- Relatives * ----------------------------
* ---------------------------- * ----------------------------
Address Address
496, West Mangalvar Peth, Budhle Galli, Solapur D-5,Nath Regency, Rupa Bhavani Road, Bhavani Peth, Solapur-002
Contact : 9766241003 Contact : 9422653090

’o$~«wdmar-‘mM© 40

2020

HA¶Vm§Xh©ìmo¶! HA¶Vm§Xh©ìmo¶!

PBaranmdhhaardeev D Caste : Jain Pancham

HBBBliierrottioghhdhTPtGilmarceoeup :::: .OS5..fo+.t.l.3a..ipn..u..r

Birth Date : 28 May 1989 Birth Date : 01 July

Education : Education : BCA,W
B.Com Advance Diploma( S
PJuronifoersCsileornk :, Pvt. College Profession : System

H$moamoZmZo XmIdyZ {Xb Family Details : Family Details :
Am‘MrM g§ñH¥$Vr N>mZ Amho Father :Dhanyakumar Pandhare Father : Mr. Pralhad A
Mother :Chandrakala Pandhare
Passed Awa
Mother : Mrs.Sujata P

Housewife

eoH$h±S> ho Va {dXoemVrb ’°$S> Amho Expectation Any Graduate Degree Expectation B.E. C
hmV OmoSy>Z gdmªZm Relatives * ---------------------------- Relatives * -----
bm§~yZM Z‘ñVo H$am * ---------------------------- * -----
H$embm hmoVmo H$moamoZm Address Address 19,Tan
132, Murarji Peth, Saraswati Chowk, Solapur-413001 Conta
Contact : 9579710498

Ago dmJVm Amåhm§bm

~mhoê$Z ¶oVm Ywdm

hmV - nm¶ ñdÀN> HA¶Vm§Xh©ìmo¶! HA¶Vm§Xh©ìmo¶!
Am‘Mo nyd©O CJmMH$m
Ago gm§JVmV AgV VRraunsdhiva

AmO H$moamoZm˦m ^rVrZo Birth Date : 17 Apr
Education :
˶m§MrM AmR>dU ¶oVo OmñV BBCiiarrttshhteTPilmacee ::::: O5P0Hf9ui+tn:n83dei0unABMrahmin HSC, ITI
AmOr- AmOmo~m Vwåhr BHleoiogdhtGroup Profession :
gm§JV hmoVm VoM Ia§ Amho
------
KamV ¶oʶmnydu ~mhoaMr {nS>m Family Details :
Father : Dilip Randiv
Kam~mhoaM R>odUo amñV Amho Birth Date : 28 AUG 1977 Mother : Sangeeta R

WmoS>m Cera Pmbm g‘Om¶bm Education : BE ( Electronics )
nU H$mhr haH$V Zmhr
Profession : Ast Consultant,

- aoUwH$m ‘hmJmdH$a Software / IT Industry
Family Details :
Father : Mr.Sudhakar Tapaswi,
Passed Away
Mother : Mrs.Tapaswi,
Housewife

Expectation B.E. Comp / I.T, M.Arch, MBA, Any Graduate Degree Expectation Any
Relatives * ---------------------------- Relatives * ---
* ---------------------------- * ---
Address Address
Plot no.3, Amruteshwar Society, Padmavati , Pune-9 Surb
Contact : 9325111092 Con

’o$~«wdmar-‘mM© 41

2020

g§JrV, H$bm, g§ñH¥$Vr..

- VoOpñdZr amO{H$aU

‘w§~B©.. 19 OmZodmar a{ddmaMr aå¶ g§Ü¶mH$mi! H$m¶Xm
d gwì¶dñWogmR>r AhmoamÌ PQ>Umao ‘w§~B© nmobrg
Am{U ˶m§À¶m n[admamgmR>r Am¶mo{OV "C‘§J 2020' g‘mamoh..
à{Vdf© Am¶mo{OV hmoUmam ‘Z‘mohH$ M¡[aQ>r emo. ¶m g‘mamohmV
H$V©~Jma, eya, H$˶©ì¶{Zð> nmo{bgm§Mm gÝ‘mZhr Ho$bm OmVmo.
¶mV nmobrg VWm ˶m§À¶m Hw$Qw>§{~¶m§À¶m ‘Zmoa§OZmgmR>r Zoh‘rM
{X½JO H$bmd§Vm§Mr ‘m§{X¶mir nmhm¶bm {‘iVo. ~m°brdwS> ‘Yrb
AmKmS>rÀ¶m VmaH$m§Zr ¶§Xmhr hOoar bmdV VgoM Amnë¶m
AXmH$marZo CnpñWVm§Mr ‘Zo qOH$V ˶mg {deof g§ñ‘aUr¶
~Z{dbo. emhéI ImZ, gb‘mZ ImZ, H¡$Q>arZm H¡$’$, {ටH$m
Mmon‹S>m, ‘mYwar Xr{jV, adrZm Q>§S>Z, déU YdZ, lÕm H$nya,

’o$~«wdmar-‘mM© 42

2020

A{Zb H$nya ZdmOwÔrZ {gÔrH$s, amUr ‘wIOu, {dÚm ~mbZ,
Zmoam ’$Vohr, H$m{V©H$ Am¶©Z, ‘Zrf nm°b, {ZX}eH$ AmewVmof
Jmodm[aH$a ¶m§À¶mgh {d¸$s H$m¡eb, H$m{V©H$ Am¶©Z, OmÝhdr
H$nya, gmam Abr ImZ, AZݶm nm§S>o Am{U H¥${V g°Zm°Z ¶m§Zr
gh^mJ Zm|XdV gmè¶m§Mo ‘Zmoa§OZ Ho$bo. "C‘§J 2020' Mr amÌ
Ajae… ¶mXJma ~Z{dbr.
{deofV… nS>Úmda {XgUmè¶m go{b~«oQ>rO Ooìhm Amnë¶m
nS>Úm‘mJrb ImOJr Am¶wî¶mda ~mobVmV.. Voìhm Mmô˶mH$Sy>Z
{VVH$mM ^a^ê$Z à{VgmX {‘iVmo. ˶mMoM àV§Va gb‘mZZo
gm§{JVboë¶m AmR>dUrÀ¶m {Z{‘ÎmmZo Ambo. H${nb e‘m©er Jßnm
‘maV AgVmZm, 'EH$m gm¶H$b [anoAa H$aUmè¶m Bg‘mMo gìdm
én¶mMo H$O© AmOhr ‘m¶mda Amho.' Ago gm§JV.. ˶mZo "Vmo'
Iw‘mgXma {H$ñgm H$WZ Ho$bm. AWm©VM ˶mg gdm©Zr ^a^ê$Z
XmX {Xbr. H$V[aZmMr ZOmH$V, emhéIMm hOa O~m~, H¥$îUm
A{^foH$ ~amo~a "VwP‘o ‘X© {XIVm h¡... ¶mam ‘¡ Š¶m H$é'
Ago åhUV Ho$bobr {X„Jr, ‘mYwarMr {XbIoMH$ AXm, H${nb
e‘m©Mr {’$aH$s, H$m{V©H$ Am¶©ZMo 'Yr‘o Yr‘o, A±pI¶mo go Jmobr
‘mao..' Am{U AmJm‘r "bd AmO H$b 2'À¶m Jmʶmdarb gw§Xa
n’$m}‘ªg, Amnë¶m S>m§qgJ {hQ²gÛmam CnpñWVm§Zm R>oH$m Yam¶bm
bmdUmam Va Zmoam ’$Vohr... ¶m AmZ§Xmbm CYmU AmUUmè¶m,
JrV g§JrV Z¥Ë¶ Am{U hmñ¶a§Jm§Mr CYiU H$aUmè¶m O„moer
dmVmdaUmV gmaoM X§J Pmbo hmoVo.

’o$~«wdmar-‘mM© 43

2020

g§JrV, H$bm, g§ñH¥$Vr..

gwbm ’o$ñQ>

’o$~«wdmar-‘mM© 44

2020

Zm{eH$M Zmhr Va XoemoXo{eÀ¶m dmB©Z ào‘tZm [aM{dV Am§Vaamï´>r¶ g§JrVmda {WaH$Umar nmdb§ OrdZmMm
àVrjm AgUmar 'gwbm ’o$pñQ>db' ¶ÝXm 1 d 2 ‘Z‘wamX AmZ§X bwQ>V hmoVr. J«on ñQ>opån§J, dmBZ Q>opñQ>§J ¶mgh
’o$~«wdmarbm Yw‘YS>mŠ¶mV nma nS>br. gmhgr H«$sS>màH$ma, ho{bH$m°ßQ>a amBS>, Am{Xdmgr Z¥Ë¶mZo
Am§Vaamï´>r¶ ~±S>À¶m g§JrVmda {WaH$Umar nmdb§ Am{U ’o$pñQ>db‘ܶo a§JV Ambr.
gmo~Vrbm dmB©ZMm ‘hmnya Aem haIyZ Q>mH$Umè¶m dmVmdaUmMm AmOKS>rbm Xoe^amV gw‘mao 38 dmB©ZarO H$m¶©aV AgyZ,
AmZ§X g§JrVào‘r dmB©Z em¡{H$ZmZr ¶WoÀN> bwQ>bm. dfm©bm 6.2 Xebj {bQ>a dmB©ZM§ CËnmXZ hmoV§. Ho$di XmoZ
dmB©Z PmoZ‘wi§ OJmÀ¶m ZH$memda '^maVmMr dmB©Z dmB©ZarO ‘hmamï´>m~mhoa åhUOoM H$Zm©Q>H$ Am{U Jmoì¶mV AmhoV.
H°${nQ>b' Aer AmoiI {Z‘m©U Ho$boë¶m VWm Ðmj n§T>ar Cd©[aV 36 dmB©ZarO ‘hmamï´>mV AgyZ {VWyZ Vã~b 5.4 Xebj
åhUyZ AmoiIë¶m OmUè¶m ZmeH$mV EoZ ÐmjmÀ¶m h§Jm‘mV dmB©ZM§ CËnmXZ hmoV§. amï´>r¶ Am{U Am§Vaamï´>r¶ nmVirda dmBZ
^aUmam 'gwbm ’o$ñQ>' dmB©Z ào‘tgmR>r EH$m nd©Urnojm H$‘r d n¶©Q>ZmMo ~«±qS>J H$aʶmgmR>r Zm{eH$ {OëømVrb 14 {R>H$mUr
Zmhr. ’o$~«wdmar ‘{hݶmMm n{hbm {dH$E§S> go{b~«oQ> H$aʶmgmR>r hm ’o$pñQ>db ‘mM©n¶ªV à˶oH$ AmR>dS>çmÀ¶m ewH«$dma, e{Zdma
OJ^amVyZ dmB©Z ào‘r Zm{eH$‘ܶo XmIb Pmbo. dmB©ZMo KmoQ> Am{U a{ddma Ago VrZ {Xdg hmoUma Amho.
ApIb ^maVr¶ Ðmj CËnmXH$ g§K, B§{S>¶Z J«on àmogoqgJ
~moS>©, E‘Am¶S>rgr, E‘Q>rS>rgr Am{U Am¶Q>rS>rgrV’}$ hm
’o$pñQ>ìhb hmoVmo¶. ’o$pñQ>ìhb‘YyZ.. dmB©Z CËnmXZmMr ‘m{hVr,

’o$~«wdmar-‘mM© 45

2020

OJmÀ¶m ZH$memda '^maVmMr dmB©Z H°${nQ>b' Aer AmoiI {Z‘m©U Ho$boë¶m VWm Ðmj
n§T>ar åhUyZ AmoiIë¶m OmUè¶m ZmeH$mV EoZ ÐmjmÀ¶m h§Jm‘mV ^aUmam 'gwbm ’o$ñQ>' dmB©Z
ào‘tgmR>r EH$m nd©Urnojm H$‘r Zmhr.

’o$~«wdmar-‘mM© 46

2020

eoVH$è¶m§À¶m Ðmjmbm ~mOmanoR> {‘idwZ XoUo, A°J«mo-Qw>[aP‘Mm
à¶ËZ H$aUo, dmB©ZMm Zm{eH$ ~«°ÊS> {dH${gV H$aUo B˶m{X
C{Ôï>o R>odyZ hr dmQ>Mmb Omo‘mZo gwé Amho. ¶mV dmB©Z VÁkm§Mo
MMm©gÌ, dmB©Z V¶ma H$aʶmÀ¶m à{H«$¶oMr àm˶{jH§$ XmIdbr
OmVmV ˶m‘wio Aä¶mgH$mZmhr ¶mMm ’$m¶Xm hmoVmo.
’o$pñQ>ìhb‘ܶo gmopìhZmo ãbm±, eo{ZZ ãbm±, ‘abm°Q>, {nZm°Q>,
{eamO, {PZ{’$ZS>b, H°$~aZoQ>, emXm}Z§ ¶m Ðmjm§nmgyZ V¶ma
Ho$bobo Zm‘m§{H$V dmB©Z CËnmXH$ H§$nݶm§Mo ~«°ÊS> dmB©Zào‘tgmR>r
CnbãY AgVmV. dmB©Z Q>opñQ>§J Am{U Id¡¶o{J[a¨Mr hm¡g
^mJ{dUmè¶m ImÚnXmWmª~amo~aM Zì¶m OJmMr AmoiI
nQ>{dUmè¶m ’°$eZ emo, dmB©Z ¹$sZ, dmB©Z Wr‘da AmYm[aV
Z¥Ë¶, g§JrV ¶m§Mm O„mof.. J«on ñQ>°qnJ, eoVmVrb VmOr Ðmj§,
ñnYm© Am{U IaoXrda AmH$f©H$ {S>ñH$mD$§Q>Mr Am°’$a hr ¶m
’o$pñQ>dbMr d¡{eð>o AmhoV. ’o$pñQ>ìhbgmR>r {X„r, ‘w§~B©,
h¡Xam~mX, MoÞB©, ZmJnya, Am¡a§Jm~mX, nwʶmgh Xoe-{dXoem§Vrb
n¶©Q>H$mZmhr ¶mMr ^yai nS>br Amho. ‘moR>o gobo~«oQ>rO, H$bmH$ma,
A{^Zo˶m§Mr CnpñVWr hmhr ¶mÀ¶m AmH$f©UmMm H|$Ðq~Xþ R>abm
Amho..

’o$~«wdmar-‘mM© 47

2020

~W©S>o, ‘w§O, E¾oO‘|Q>, {ddmh gmohim,A°{Zìhg©ar,
A‘¥V‘hmoËgd Aem gd© AmZ§Xr jUm§À¶m AmR>dUtZm OVZ
H$aʶmgmR>r gmo¶[aH$àmo ‘°JoPrZ ñdV§Ì ì¶mgnrR>.
gmo¶[aH$àmoÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ gmohio ^ì¶ H$aʶmgmR>r CÎm‘ godm

³bm{g’$mB©S> Xoʶmè¶m Bìh|Q>g² ‘°ZoO‘|Q²>gZm {~PZog nmQ>©ZaernMr g§Yr

{ddmh{df¶H$ Om{hamV g§nH©$ : 9881 19 15 03

da nm{hOo

Z‘«Vm H$m{eZmW ‘memiH$a H$m§MZ AemoH$ ‘hmOZ {àV‘ bú‘U AmbS>o ZrVm {gÐm‘ßnm Hw$bH$Uu

dYy - qhXÿ qbJm¶V dYy - qhXÿ qbJm¶V dYy - qhXÿ qbJm¶V dYy - qhXÿ qbJm¶V

d¶ - 29 d¶ - 25 , d¶ - 28 d¶ - 36

C§Mr - 5'4 B§M , C§Mr - 5'1 B§M, C§Mr - 5'2 B§M C§Mr - 5'3 B§M

dU© - Jmoam , dU© - Jmoam , dU© - Jmoam , dU© - ‘ܶ‘ ,
{ejU - B.E (C.S ) {ejU - MBA ( F & M )
{ejU - gm°âQ>doAa {ejU- M.B.A(Finance)

B§{OZr[a¨J Anojm - AZwê$n, {Z충gZr, Anojm - AZwê$n, {Z충gZr, Anojm - AZwê$n, {Z충gZr,

Anojm -AZwê$n,ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶

g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789

erVb CÕd AZnV, Z¶Zm ‘moVrbmb ~XaIo àmOº$m Zmam¶U ^moa gmoZ‘ A{Zb {nbmZo ,
dYy - ‘amR>m, dYy - 96 Hw$ir ‘amR>m,
d¶ - 27 df} , d¶ - 30 df} , dYy - qhXÿ ‘amR>m dYy - 96 Hw$ir ‘amR>m ,
C§Mr - 5.6 B§M , C§Mr - 5.2 B§M ,
dU© - Jmoam, dU© - Jmoam, d¶ - 29 d¶ - 30 df} ,
{ejU-M.Sc.(Biotech) {ejU-B.H.M.S.,C.C.H. ,
Anojm - AZwê$n, {Z충gZr, Anojm - AZwê$n, {Z충gZr, C§Mr - 5'3 B§M C§Mr - 5.5 B§M ,
ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶
g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789 dU© - Jmoam , dU© - ‘ܶ‘,
{ejU-M.Sc.(Biotech)
{ejU - B.E ( IT )

Anojm - AZwê$n, {Z충gZr, Anojm - AZwê$n, {Z충gZr,

ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶

g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789

’o$~«wdmar-‘mM© 48

2020

’$º$ 500/- b¾ Owi{dUo AmVm Pmbo gmono !
{ddmh{df¶H$ Classified Om{hamVrgmR>r h¸$mMo Am{U
én¶mV
EH$‘od ‘amR>r ‘m{gH$
(5% GST Extra) ’$º$ EdT>oM H$am..

Om{hamVrgmR>r Amnbm ’$moQ>mogh ~m¶moS>Q>m Whatsapp
(H«$. 93 203 56789) H$am AWdm B©-‘ob Ûmam nmR>dm

(B©-‘ob : [email protected])

da nm{hOo

gmoZb JUoe OmYd, YZlr ‘ZmoO OmYd gw{à¶m e§H$a ‘mohmoiH$a g§JrV lrYa ‘§S>{bH$
dYy - O¡Z ( H$mgma ), dYy - gmoZma,
dYy - ~m¡Õ, dYy - ~m¡Õ, d¶ - 23 df} , d¶ - 49 df} ,
C§Mr - 5.3 B§M , C§Mr - 5.4 B§M ,
d¶ - 23 df} , d¶ - 32df} , dU© - Jmoam, dU© - Jmoam,
{ejU-B.H.M.S. , {ejU-B.A,
C§Mr - 5.4 B§M , C§Mr - 5.4 B§M , Anojm - AZwê$n, {Z충gZr, Anojm - AZwê$n, {Z충gZr,
ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶
dU© - Jmoam, dU© - Jmoam, g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789
{ejU-B.A., Diploma {ejU-M.P.M.H.R. ,
in Travel & Tourism Anojm - AZwê$n, {Z충gZr,

Anojm - AZwê$n, {Z충gZr ñd-OmVr¶

g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789

Á¶moVr lrH$m§V amOmonmܶo A{^bmfm gwZrb ZmZOH$a , g§OrdZr gXm{ed ~oboH$a , Z¶Zm ZmJZmW nwbHw$V} ,

dYy - qhXÿ ~«m÷U dYy - ~«m÷U, dYy - ~«m÷U, dYy - qhXÿ Ýhmdr ,

d¶ - 34 d¶ - 25 df} , d¶ - 31 df} , d¶ - 35 df} ,

C§Mr - 5'3 B§M C§Mr - 5.2 B§M , C§Mr - 5.4 B§M , C§Mr - 5.5 B§M ,

dU© - Jmoam , dU© - Jmoam, dU© - Jmoam, dU© - ‘ܶ‘,
{ejU-M.A.B Ed., {ejU-M.A,
{ejU - M.Com , {ejU-M.Sc , B.Ed ,
Anojm - AZwê$n, {Z충gZr, Anojm - AZwê$n, {Z충gZr,
Anojm - AZwê$n, {Z충gZr, Anojm - AZwê$n, {Z충gZr,
ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶
ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶
g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789
g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789

’o$~«wdmar-‘mM© 49

2020

dYy nm{hOo

JUoe nm§Tw>a§J Hw$aio A{^{OV gwhmgM§Ð ~mWo AmH$me ~mimgmho~ MìhmU ^JdmZ Aßnmamd nmQ>rb
da - qhXÿ ‘amR>m , da - qhXÿ ‘amR>m da - ‘amR>m , da - qhXÿ ‘amR>m
d¶ - 29, d¶ - 35 d¶ - 28 df}, d¶ - 27
C§Mr - 5'7 B§M , C§Mr - 5'8 B§M C§Mr - 5.11 B§M, C§Mr - 5'11 B§M
dU© - Jmoam , dU© - Jmoam , dU© - Jmoam, dU© - Jmoam ,
{ejU - M.E (C.S ) , {ejU - MBA {ejU - MCS , {ejU - B.Com
Anojm - AZwê$n, Anojm - AZwê$n, Anojm - AZwê$n, Anojm - AZwê$n,
ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶
g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789

‘hoe e{eH$m§V MìhmU F$VwnU© {dZm¶H$ Hw§$~ao ‘Zrf JmoqdX nmQ>rb hf©dY©Z g§O¶ OmYd
(KQ>ñ’$mo{Q>V) da - ‘amR>m , da - qhXÿ ‘amR>m , da - ‘amR>m (bodm nmQ>rb), da - ‘amR>m ,
d¶ - 51 df}, d¶ - 30, d¶ - 35 df}, d¶ - 27 df},
C§Mr- 5.2 B§M, C§Mr - 5'5 B§M C§Mr - 6.0 B§M, C§Mr - 6.1 B§M,
dU©- ‘ܶ‘, dU© - Jmoam , dU© - ‘ܶ‘, dU© - Jmoam,
{ejU - 12dr, {ejU - B.Com , {ejU - nXì¶wÎma, {ejU - B.Tech ,
Anojm - AZwê$n, Anojm - AZwê$n, Anojm - AZwê$n, Anojm - AZwê$n,
ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶
g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789

‘Zrf KZí¶m‘ ~mbdmS>H$a e§^yXod a{Vbmb gwd} {ZZmX Hw$‘ma ‘mZH$a A‘mob lra§J H$mH$S>o
da - ‘amR>m, da - ‘amR>m ,
d¶ - 30 df}, d¶ - 31 df}, da - ‘amR>m (96 Hw$ir), (KQ>ñ’$moQ>rV)
C§Mr - 5.7 B§M, C§Mr- 5.6 B§M, da - ‘amR>m , d¶ - 34 df},
dU© - Jmoam, dU© - ‘ܶ‘, d¶ - 33 df},
{ejU - M.Sc , {ejU - 10dr, C§Mr- 5.9 B§M,
Anojm - AZwê$n, Anojm - AZwê$n, C§Mr - 5.7 B§M,
ñd-OmVr¶ ñd-OmVr¶ dU©- ‘ܶ‘,
g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789 dU© - Jmoam, { e j U - B.Tech(Ma-
{ejU - B.A.M.S ,
Anojm - AZwê$n, ñd-Om- rine), Anojm - AZwê$n,
Vr¶ ñd-OmVr¶
g§nH©$ : 93203 56789 g§nH©$ : 93203 56789

’o$~«wdmar-‘mM© 50

2020


Click to View FlipBook Version
Previous Book
الواجب التقيمي لمادة الرياضيات الأسبوع الأول
Next Book
Socidias_brochura_AGRI_FEV2020 (2)