The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by negahe.hasti, 2022-07-11 04:25:34

ویژه نامه نان های سنتی تیر 1401

یتنس یاه ناـن همان هژـیو

Jun - Jul 2022 . 1401 هاـــــــم رـــــیت


لوا باختنا هـــک تـــسا لاـــس 70

.میتسه درآ ناــــگدننک فرـصم

لوا باختنا هـــک تـــسا لاـــس 70

.میتسه درآ ناــــگدننک فرـصم


021 - 66800893 : شورـف رـتفد

نشور تلام ردوپ

یزاسرسدرد ینتولگ هکبش یوق یاهدرآ
ندرک نهپ و یریگ هناچ ،یریگریمخ هک دنراد
،کیتاتـساید نـشور تلام ردوپ ریمخ یکیتسلا تفاب .دنکیم تخس ار نان

عمج ثعاب نآ یگدنبسچ نودب حطس و
یوق یاهدرآ ینتولگ هکبش هدننک تسس .دوشیم رونت رد نآ نداتفا و ریمخ ندش

یاهدرآ یارب هدننک تسس کی تلام ردوپ
Diastatic Malt لیبق نیا زا یتلاکشم هدننک لح و یوق
ار هتساشن ،تلام ردوپ یاه میزنآ .تسا
Powder هولاع هک هدرک میسقت رتکچوک یاهدنق هب
گنر ،رطع و معط رب تبثم رایسب ریثات رب
تسا رکذ هب مزلا .دشخبیم نان هب ییابیز
،نشور تلام ردوپ اب هدش هتخپ نان هک
.دوشیم تایب رترید و هتخپ رتلماک

درآ ندوب یوق هب هتسب دصرد ۲-۱ :فرصم زود


ISO9001:2015 تیفیک تیریدم یللملا نیب یاهدرادناتسا اب قبطنم
ISO22000:2018 ییاذغداوم تشادهب و ینمیا درادناتسا ونیب ناهج سرگاز دهش تکرش ،ناجشفه یتعنص کرهش ،یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا :سردآ


www.behmalt.com behmalt-shop.com behmalt 0383۲58045۲-5 :سامت نفلتFLOUR

،درگتـــشه ،جرـــک هداـــج 14 رـــمولیک FACTORY

تعنص نابایخ ،هیلیهـــس هار هـــس زا دـــعب www.zarinkhoosheh.com
) طخ 10( 026 - 44522990 :سکفلت [email protected] ZARIN KHOOSHEH CO.

یاـــه همانیهاوگ و یـــلم درادناتـــسا ناـــشن هدـــنراد

HACCP - ISO9001 ناـگدـننک فرصم قوــقح تـیاعر
تـــــیفیک لرـــــتنک هـــــنومن دـــحاو و - ISO22000
فرــصم قوــــقح تـــیاعر یاــه همانیهاوگ و یــلم درادناتــسا ناــشن هدــنراد

تــــیفیک لرــــتنک هــــنومن دــحاو و HACCP - ISO9001 - ISO22000 ناـــگدـننک
۳ رتمولیک ،هاشیلع هداج ،تفن رابنا لباقم ،درلام هداج ،جرک :سردآ
۳ رتمولیک ،هاشیلع هداج ،تفن رابنا لباقم ،درلام هداج ،جرک :سردآ
۰۲۶-۳۶۶۷۹۰۰۱-۵ :نفلت ۰۲۶-۳۶۶۷۹۰۰۱-۵ :نفلت

28059:ﺖﺒﺛ.ش


درآ تکرش
زرـبلا رهـپس ورـس
رترب هدننکدیلوت
تعنص و فنص و یزابخ یاهدرآ عاونا
www.ardsarvsepehr.irیبرغ ید نابایخ ،رهپس یتعنص کرهش ،دابآرظن ،زربلا ناتسا :سردآ
09121100005 :هارمه 02645330294 - 02645330146 :نفلت

یتنس نان هـمان هژیو
قفش دوواد :لوئسم ريدم و زایتما بحاص
يرهاظم اضرملاغ :ریبدرس
ناگدنسيون ياروش رظن ريز :هيريرحت تأیه
یکرت یمظاک ادن :هيريرحت ریبد
یدایـص منبـش :هژورپ ریبد
داهن نامرآ یداـش :یرنه رـیبد
یرهاظم سيدهم :راتساريو
نايدارـم زاناـس :راگنربخ
هداز میهاربا دنمک :مجرتم
هدازرواــي انیـم :ینیچفورح
هنایبا هدوس :یمومع طباور لوئسم
كیفارگ هديدـپ :يفارگوتیل
قفـش :پاچ


ترافس یور هبور ،یبرغ یمطاف نابایـخ ،نارهت :هيرشن يناشن
10 دحاو ،موس هقبط ،254 کلاپ ،ناتسکاپ


021- 66438754-66929948 :هيرشن نفلت


نان و درآ ،مدنگ ،تلاغ تاعلاطا و رابخا :هيرشن راشتنا هزوح
،تلاكش و ينيریش ،ينوراکام ،)يتعنص و میجح ،يتنس نان(
يزاسولیس ،)... و اه هدنهددوبهب و هيامریمخ( طبترم ياه هدروآرف
،تیفیک لرتنک ،درآ دیلوت اب طبترم تلاآ نیشام و تازیهجت و
و لقن و لمح تامدخ ،يتعنص و يتنس نان دیلوت طوطخ
،يهاگشيامزآ تازیهجت ،نان و درآ و مدنگ اب طبترم يدنب هتسب
... و هرواشم ياه تکرشWWW.NEGAHEHASTI.IR

و نان و درآ ،مدنگ هزوح رابخا نیرخآ زا علاطا یارب
هنلااس هقباسم رد تکرش
:دیشاب ام هارمه یتسه هاگن مارگلت لاناک رد
@negahehasti 09102721205


.تسا عناملاب عبنم رکذ اب هيرشن بلاطم جرد
.تسین يناگرا و نامزاس چیه هب هتسباو و هدوب يصوصخ ًلاماک هيرشن نيا

NegaheHasti MagazineLebanese

flatbread

with new


flavor


38

:نارهت یرادناتسا یداصتقا روما یگنهامه نواعم
و مـیجح ناـیاونان یارـب درآ عـیزوت طیارـش

دوـش یم ناـسکی یدوز هب ،یتنـس و میجح همین


یزــتناف ناــن تــمیق اــما هتــشادن رــییغت یتنــس ناــیاونان یارــب :تــفگ نارــهت یرادناتــسا یداــصتقا روــما یــگنهامه نواــعم

رد شورــف شــهاک ،عوــضوم نــیمه و هدرــک ادــیپ شــیازفا اــم و تــسا قــح هب مــیجح همین و مــیجح ناــیاونان یــنارگن
.تــسا هتــشاد لاــبند هــب ار مــیجح همین و مــیجح یاــه ییاونان .میتــسه نآ عــفر ددــصرد
یدــعب شــخب رد نارــهت یرادناتــسا یداــصتقا نواــعم
درآ تــمیق یدوز هــب هــکنیا رــب دــیکأت اــب شــیوخ یاــه هتفگ هاگــن راگــنربخ اــب یــصاصتخا یوــگو تفگ رد یرگــسع
هــب :درــک راــهظا ،دــش دــهاوخ ناــسکی فوــنص یــمامت یارــب ،تــلود داــصتقا لوــحت حرــط هــناخریبد :درــک ناــیب یتــسه

و مــیجح و یتنــس یــیاونان یاــهدحاو یارــب درآ خرــن یدوز نوــنک اــت هــتبلا هــک درــک دــهاوخ یــسررب ار یــیولیک ناــن حرــط
،تــسا هدــمآ شــیپ هــک یتلاکــشم و دوــش یم دازآ ،مــیجح همین تــسد هــب یــیولیک اــی یا هــناد شورــف رــب یــنبم یا هــجیتن
.دــش دــهاوخ عــفترم یــیایازم و بــیاعم یاراد اــه حرط نــیا زا کــیره .تــسا هدــماین

.مــیرادن درآ نــیمأت رد یدوــبمک :تــفگ ناــیاپ رد یرگــسع .میا هدیــسرن یدــنب عمج هــب زوــنه و دنتــسه
و مــیا هدرک یهدناماــس ار اه ناتــسرهش رد درآ ناــیضاقتم مــیجح یاــه ییاونان فــنص رد رــیخا تاــقافتا هــب هراــشا اــب یو
هیمهــس زــین ریاــشع و راوــناخ تــسرپرس ناــنز ،هــناگیب عاــبتا و مــیجح ناــیاونان یدــنم هلگ :درــک حــیرصت مــیجح همین و
.تــشاد دــنهاوخ درآ صوــصخم درآ تــمیق هــک ارــچ تــسا قــح هب ،طیارــش زا مــیجح همین


لوحت حرط هناخریبد
حرط ،تلود داصتقا
یسررب ار یيولیک نان

هتبلا هک درک دهاوخ
یا هجیتن نونک ات

شورف رب ینبم
هب یيولیک اي یا هناد
تسا هدماین تسد

12
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

:نارهت ناتسا یناگرزاب تامدخ و هلغ لکریدم

،ییاونان یاهدحاو رد اه ناوختراک بصن


تسا مدرم و نایاونان عفن هبناتـسا رد درآ نیمأت :تفگ نارهت ناتـسا یناگرزاب تامدخ و هـلغ لکرـیدم

ییاونان یاـهدحاو هیمهـس صیصخت و تـسین هجاوم لکـشم اـب نارـهت
.تـسا ماجنا لاح رد یـبوخ هـب،تــیفیک رــظن زا نارــهت درآ و مدــنگ و مــیرادن نارــهت اــب وــگو تفگ رد یدــشرا ساــبع سدــنهم
.تــسا بوــلطم رایــسب یــخرب رد :درــک ناــیب یتــسه هاگــن راگــنربخ
رد اــه ناوختراک بــصن هــب هراــشا اــب یدــشرا رد یتلاکــشم اــهدحاو زا یدادــعت ،اه ناتــسرهش
اــه ناوختراک بــصن :درــک ناــیب یــیاونان یاــهدحاو ،نارادــنامرف یراکــمه اــب هــک دنتــشاد هــنیمز نــیا

و تــسا ماــجنا لاــح رد یــیاونان یاــهدحاو رد دــش هتفرگ رــظن رد اــهدحاو نآ یارــب هژــیو هیمهــس
نازــیم هدنهد ناــشن ،اــهدحاو شــنکارت نازــیم نوــنکا هناتخبــشوخ و دوــش فرــطرب لکــشم اــت
.دوــب دــهاوخ اــه نآ فرــصم .تــسا بوــلطم طیارــش
اه ناوختراک نــیا بــصن زا ســپ :تــفگ ناــیاپ رد یو لــیلد هــب یــیاونان یاــهدحاو زا یــخرب :دوزــفا یو
ناتــسا لک رد اــه تمیق ،یــفنص یاــهدحاو رد لاــسرا رد رــیخأت لکــشم اــب ،یــیایفارغج طیارــش
کــیدزن ،رــت مهم هــمه زا و دوــب دــهاوخ تــباث نارــهت و لــمح تکرــش اــب یــنزیار اــب هــک دنتــسه هــجاوم
دــش دــهاوخ هدوزــفا ناــن تــمیق هــب دــصرد 15 هــب ناــمز نــیرت هاتوک رد دــش ررــقم ،سراــف جــیلخ لــقن
درــک دــهاوخ زــیراو ناــیاونان باــسح هــب تــلود هــک .دوــش لاــسرا یزاــبخ یاــهدحاو هــب درآ ،نــکمم
و یهدناماــس رد یعــس ،حرــط نــیا اــب نــیاربانب نارــهت ناتــسا یــناگرزاب تاــمدخ و هــلغ لکرــیدم

.مــیراد ناــیاونان تــشیعم و ناــن نــیمأت لیهــست ناتــسا رد یلکــشم ،درآ نــیمأت رــظن زا :داد هــمادا


13 Negahe Hasti Magazine Jun-July 2022

:درک دیکأت یتموکح تاریزعت نامزاس یوگنخس


یاهدحاو رب هناریگتخس یاه تراظن موادت

ییاوناننیا ،ناوـختراک بـصن راک دنیآرب :تـفگ یـتموکح تارـیزعت نامزاـس یوگنخـس

یحرط ،حرـط نیا .تـسا هدـش یهدناماـس ،درآ هکبـش زا جراخ هـضرع هـک تـسا
.تـسا رگید یاـه شخب رد هباـشم یاـه حرط زا هـتفرگ وـگلا هـک تـسا یـلمرد :درـک ناـیب یتـسه هاگـن اـب یـصاصتخا یوـگو تفگ رد ینانفـسا دـمحم یلع
یارب .درـیگ رارـق هجوت دروـم دـیاب هک تـسا حرـطم یدراوـم هـتبلا حرـط نـیا صوـصخ
نینچمه و تـسا ماهبا کـی نیا هک دراد دوـجو روـشک رد ناـن عوـن تـسیب زا شـیب ،لاـثم
دنتـسه ینوناقریغ اه نآ زا یـهورگ هتبلا هک مـیراد روـشک رد رجاهم نوـیلیم 8 هـب بـیرق
.تفرگ رـظن رد یا هیمهـس مـه اه نآ ناـن نیمأت یارـب دـیاب تروـص رـه رد اـما

راظتنا هک مـیراد روـشک رد ار ناضمر کراـبم هام و زوروـن ماـیا ،رـگید یوـس زا :دوزـفا یو
،اه ناروتـسر نان نیمأت .دوـش ذاختا یتامیمصت زین مایا نـیا رد نان هـضرع یارـب دور یـم
مهم رایـسب ،حرـط نـیا .تـسا هـجوت لـباق تاکـن رـگید زا مـه اه ناتـسرامیب و اـه ناگداپ

رد نآ یارـب ار یتادیهمت دـیاب و دراد زاـین رایـسب یاه یـسررب هب ،لیلد نـیمه هـب و تـسا
.تفرگ رـظن
حرط نیا :درـک راهظا ،دوـش نان تفررده عـنام دناوت یم حرـط هکنیا هب هراـشا اـب ینانفـسا
یلغـش ره رگا .دراد ییازـسب شقن ،هکبـش زا جراـخ هـضرع و درآ قاـچاق زا یرـیگولج رد
یاهدحاو یارـب تلود حرـط رد اـما دـش دهاوخ رـتمک نآ رد تاـفلخت ،دـشاب رـیذپ تراظن

ره رد .تـسا لمأت لـباق یا هـتکن هک دوـش حرطم رـگید یـتافلخت تـسا نـکمم ،یـیاونان
.دوـش فرطرب دیاب هـک دراد یداـیز تاماهبا حرـط نیا ،هدـنب مـعز هـب تروـص


تسا ناگدننکدیلوت یماح ،یتموکح تاریزعت نامزاس

نایب اـب شـیوخ یاـه هتفگ زا یرـگید شـخب رد یـتموکح تارـیزعت نامزاـس یوگنخـس
،دـنک یمن یـسرزاب یدـیلوت یاـهدحاو زا میقتـسم روـط هـب یـتموکح تارـیزعت هـکنیا
فانصا قاـتا ،تیامح نامزاـس ،تمص نامزاـس یاهورین یوـس زا یـسرزاب :درک حـیرصت
رداص مکح و میتـسه اـم ،ییاضق عـجرم اـما درـیگ یم تروـص یزرواـشک داـهج ترازو و

.مـینک یم
لکـشم راـچد تدـش هـب ،درآ یاـه هناخراک هـب یـلیوحت یاـه مدنگ زا یـخرب :دوزـفا یو
.دـنک یم لکـشم راـچد ار درآ یاـه هناخراک ،عوـضوم نـیمه و تـسا

هتـشاد یتیاکـش یلیوحت مدنگ هرابرد درآ یاـه هناخراک رـگا هکنیا رـب دـیکأت اـب ینانفـسا
نامزاـس هـک دـننادب درآ یاـه هناخراک :درـک ناـیب ،درـک مـیهاوخ یگدیـسر نآ هـب دنـشاب
تاعیاض یواـح مدنگ هـک یـتروص رد و تـسا اـه نآ راـنک رد هراوـمه ،یـتموکح تارـیزعت
میهاوخ یرـیگیپ کـش نودـب ،دـنهد علاـطا ار لکـشم رـگا ،دوـش هداد لـیوحت اـه نآ هـب
درآ یاه هناخراک زا تـیامح یاتـسار رد یتموکح تارـیزعت نامزاـس تلاـسر هک ارچ درـک

.تـسا ناگدننکدیلوت و
14
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

:یزرواشک داهج ترازو یداصتقا و یزیر همانرب نواعم

یاتسار رد ،ناوختراک بصن حرط

تسا نایاونان قوقح زا تیامح


.تـسا ناـیاونان زا تـیامح یاتـسار دیرخ هکنیا هـب هراـشا اب ینابرق رـتکد
یداــصتقا و یزــیر همانرب نواــعم
هــک مــیدمآرب ددــصرد :تــفگ ناــیاپ رد یو ،دوـش یم ماـجنا ناوـختراک قـیرط زا ناـن
هراــبرد یزرواــشک داــهج ترازو
زا جراــخ درآ عــیزوت عــنام ،قــیرط نــیا زا دـننام ،ناـن دـیرخ یارـب مدرـم :درـک ناـیب
رد تــیدودحم و ناــن هــضرع
یرــیگولج رد حرــط نــیا و میوــش هکبــش ار تـخادرپ دوـخ یـکناب تراک اـب هتـشذگ
دــیدج حرــط :تــفگ نآ دــیرخ
رایــسب ،ناــن تاــعیاض و درآ قاــچاق زا نـیا هـک تواـفت نـیا اـب دـنهد یم ماـجنا
ناــن تــمیق رــب یرــیثأت ،تــلود
لــیلد هــب هــتبلا و دوــب دــهاوخ رــثؤم زا هـک تـسا ناـن هـنیزه زا یـشخب طـقف
یرــییغت چــیه و هتــشادن یتنــس
یــیاونان یاــهدحاو نــیب یرــیذپ تباقر یـقبام و دوـش یم رـسک رادـیرخ باـسح
چــیه هــتبلا و دــش دــهاوخن داــجیا
یدــنمتیاضر و ناــن تــیفیک ،یــتلود اـه ییاونان باـسح هب هـنارای لـحم زا زـین
دــیرخ دادــعت رد مــه یــتیدودحم
.درــک دــهاوخ ادــیپ اــقترا زــین یرتــشم رد ،مادـقا نـیا عـقاو رد .دـش دـهاوخ زـیراو
.تــشاد دــهاوخن دوــجو ناــن


15 Negahe Hasti Magazine Jun-July 2022

Emulsifiers


Emulsifiers

pr
provide better shelf life, appear-ovide better shelf life, appear-
ance and performance of pizza and performance of pizza
ance
crusts, tortillas and flatbreadssts, tortillas and flatbreads
cruاهریافیسلوما اب تلاوصحم رهاظ و تیفیک ،دیفم رمع دوبهب

،حطـسم یاـه نان و لاـیتروت ،ازـتیپ دـیلوت یارـب هدافتـسا دروـم رـیمخ دوـبهب یاـه هار زا یـکی
درکلمع و رـهاظ ،یراگدـنام ،دـیلوت دـناوت یم هـک تـسا هدننک نویـسلوما هـیلوا داوـم زا هدافتـسا
.دـشخب دوبهب ار رـیمخ یـلک
و نغور نیب شـنکاو تیبثت یارب ریافیـسلوما ،Baking business زا لـقن هب یتـسه هاگن شرازـگ هـب

شیازفا هب رـجنم و دننک یم لـصتم مه هـب ار بآ و نـغور ،اه ریافیـسلوما عـقاو رد ،دوـش یم هدافتـسا بآ
تـخپ دـنیارف رد درـکلمع دوـبهب و هدـش اـتیپ و لاـیتروت دـننام ،فـلتخم یاـه نان و رـیمخ رد یرادـیاپ
.تـشاد دنهاوخ هارمه هـب ار لایتروت کـی یـمرن و ازـتیپ رـیمخ
یکانبـسچ اریز تـسین مزلا بآ و نغور ندـش ادـج زا یرـیگولج یارـب ریافیـسلوما ،اـهریمخ رتـشیب رد
ناونع هب اه ریافیـسلوما زا ًلاوـمعم هک تـسا لیلد نیمه هـب .دوـش یم یبرچ هنادازآ تـکرح عـنام رـیمخ
.دوـش یم دای تخپ تـعنص رد زـین اه تناتکافروـس

.دنک یم کمک نداد زرو ماگنه نآ تابث و ریمخ دوبهب هب نیا هک دنهدب شنکاو ،نتولگ یاه نیئتورپ اب ندش طولخم ماگنه رد تسا نکمم نینچمه اهریافیسلوما
ماگنه .دنتسه توافتم ،دمجنم ای هزات تلاوصحم یارب نینچمه و فلتخم یاه دربراک یارب کیره هک دننک یم هدافتسا فلتخم یاه ریافیسلوما زا نایاونان
.دنریگب رظن رد ار امد تارییغت و یراگدنام دننام یرگید یاه رتماراپ دیاب مه نایاونان ،هدافتسا
رد ریمخ رد ً لاومعم اه غرم مخت ،لاح نیا اب .دنک یم لمع هدش هتخپ یاهلااک رد ریافیسلوما کی ناونع هب هک دیپیلوفسف کی ،تسا نیتیسل یعیبط عبنم ،غرم مخت
.دنوش یمن هدافتسا ،حطسم یاه نان ای لایتروت ،ازتیپ یارب هدش هتفرگ رظن
ندرک دنک اب دنناوت یم هدنهد لیکشت داوم لیبق نیا .دننک یم هدافتسا ایوس ای ترذ زا هدمآ تسد هب یراجت نیتیسل زا نایاونان زا یخرب هک تسا لیلد نیمه هب
و یعاجترا تیصاخ مه ات دنک یم تیوقت ار نتولگ نینچمه نیتیسل .دنهد شیازفا ار ازتیپ ریمخ دننام یرمخم تلاوصحم یراگدنام ،هتساشن نتسکش دنیارف
.دوش یم نان راتخاس و رتهب مجح ندمآ تسد هب هجیتن رد و رتلااب زاگ سابتحا هب رجنم نتولگ .دشخب دوبهب ار رمخم یواح یاهریمخ یریذپ ششک تیلباق مه
16
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

ریمخ بذج ،لیوراتسا میسلک دننام اه ریافیسلوما یضعب
و یریذپ طولخم یهجوت لباق روط هب ،دهد یم شیازفا ار
دوبهب ار لوصحم تفاب و مجح نینچمه و ریمخ یراک نیشام
لولحمان ردوپ کی ،تسا لیوراتسا میدس ،رگید دروم .دشخب یم
لولحم ،مرگ یاه نغور و اه یبرچ رد یتحار هب هک بآ رد
دربراک کی یارب هدش هیصوت حوطس رد هک یماگنه .دوش یم
تبسن هدافتسا دصرد 0/5 رثکادح اب ،دوش یم هدافتسا صاخ

،نتولگ راتخاس و هداد شیازفا ار ریمخ بذج نازیم ،درآ نزو هب
.دشخب یم دوبهب ار یلک تیفیک و یراک نیشام ،یریذپ طولخمهب ار نیتیسل و دراذگ یم رثا درآ یبطق یاهدیپیل یور زاپیلوفسف .دنتسه ره شزادرپ طیارش و هدنهد لیکشت داوم هب یدایز دح ات اه ریافیسلوما شقن
لیزوتکلااگ ید هب ار دیرسیلگ ید لیزوتکلااگ ید نینچمه و نیتیسلوزیل هتاردیه ریافیسلوما یاه هتسب Vantage Food .دراد یگتسب لوصحم
موس لسن یاهزاپیل ،یژولونکتویب رد تفرشیپ اب .دنک یم لیدبت دیرسیلگونوم هئارا ،تسا هدش یحارط حطسم یاه نان و ازتیپ ریمخ یارب هک ار یصصخت
شهاک ار کچوک هریجنز برچ یاهدیسا یزاسدازآ و دنتسه سرتسد رد زین یا هعومجم نینچمه ام :تفگ هراب نیا رد هعومجم نیا ریدم ،نوسودآ .دنک یم
رد ار هدش هتخپ تلاوصحم رد هزم و معط رییغت لکشم دوخ هبون هب هک دنهد یم زاین دروم یبرچ یاوتحم هک مینک یم هئارا ار عیام یاه یبرچ و اه نغور زا
.دهد یم شهاک تدم ینلاوط یرادهگن .دنک یم مهارف ار ریافیسلوما درکلمع
ً
،ییایمیـش یاهریافیـسلوما اـب هـسیاقم رد اـه میزنآ زا هدافتـسا رـتمک هـنیزه اتدمع هدننک نویسلوما صاوخ یاراد هدنهد لیکشت داوم زا ،لایتروت رد
دوـبهب رـت هفرص هـب نورـقم یـتمیق اـب ار تـیفیک اـت دزاـس یم رداـق ار ناـیاونان نآ ندش درخ زا یریگولج و یمرن ،نان یگدنبسچ شهاک یارب
هدنهد لیکـشت داوـم بـسچرب یزاـسکاپ هـب نـینچمه اـه میزنآ .دنـشخب .دوش یم هدافتسا نآ یرادهگن زور 7 ات 5 لوط رد
ظفح هک اتیپ و Naan دننام حطسم یاه نان تخپ رد
.دـننک یم کـمک تلاوـصحم
هدنهد لیکشت داوم زا ،تسا مهم رایسب تبوطر
رد یعیبط داوم ناونع هب اه میزنآ :تفگ Lallemand Baking سیئر بیان
هدافتسا یگدننک نویسلوما صاوخ یاراد
یاه میزنآ ،یگدننک نویسلوما صاوخ فطل هب .ییایمیش هن دنوش یم هتفرگ رظن
ً
هب امومع هک اه میزنآ .دنوش ییایمیش یاهریافیسلوما نیزگیاج دنناوت یم ام جورخ و هتساشن رولبت زا ات دوش یم
.دوش یریگولج ،نان زا تبوطر
رتشیب رد ،دنوش یم هتفرگ رظن رد تلاوصحم شزادرپ رد یکمک داوم ناونع
.دنوش یمن ملاعا زین هدنهد لیکشت داوم تسیل رد یتح عقاوم
یارب نیزگیاج میزنآ کی دیلوت ، Lesaffre یناپمک یاه یروآون نیرخآ زا یکی کاپ بسچرب
اهاونان هب نآ زا رتمک هدافتسا اب ار یرتشیب یمرن هک تسا دیریسیلگ ید و ونوم هدنهد لیکشت هدام کی ناونع هب نیتیسل هک یلاح رد
.دنک یم هئارا اهریافیسلوما ریاس ،دوش یم هتفرگ رظن رد ررض نودب
ناونع هب تسا نکمم ،اه غمص ریاس و راوگ غمص دننام ،اهدیئولکوردیه ینتبم ریمخ یاه هدنهد دوبهب هک تسا اج نیا .دنتسین روط نیا
.دنهد شهاک حطسم یاه نان رد ار یگدنبسچ و دننک لمع تناتکافروس .دنوش یم لمع دراو میزنآ رب

یاهریافیسلوما یارب ینیزگیاج ناونع هب دنناوت یم نینچمه اه دیئولکوردیه و اهزاپیل :تفگ Kemin Technologies مرفتلپ هعسوت ریدم
.دنوش یحارط ،هدش هتخپ تلاوصحم رد ییایمیش ییایمیش یاهریافیسلوما یارب بسانم ییاه نیزگیاج اهزاپیلوفسفاب یوق یاهدنویپ دناوت یمن عیام اریز دوش یم یمک ندش رت هب رجنم حطس نییاپ یژرنا .تسا هدام کی حطس رد یژرنا یبسن یریگ هزادنا ،ندش رت تیصاخ
هدننک نویسلوما غمص هیاپ رب یگدنبسچ دض هدام کی Kemin .دش دنهاوخ یرتمک یگدنبسچ ثعاب ،مک یحطس یژرنا اب حطسم یاه نان .دنک داجیا حطس
.دنک یم هئارا لایتروت هلمج زا حطسم یاه نان رد یگدنبسچ شهاک یارب
عونتم تلاوصحم تمس هب رییغت دهاش ام .دهد یم همادا یهجوت لباق دشر هب نانچمه ،حطسم یاه نان و لایتروت ،نردم و یتنسریغ یازتیپ یاهریمخ شورف
یارب اضاقت شیازفا ثعاب رما نیا .دنوش یم رت بوبحم نتولگ نودب و وتک یاه هخسن هک لیلد نیا هب میتسه دیفس ای یتنس یاه نان فرصم شهاک و کی هجرد و
.دوش یم ررض یب هدننک نویسلوما یاه لولحم
یارب ار دوخ تلاوصحم ات دنتسه حطسم یاه نان و اهلایتروت ،ازتیپ ریمخ ناگدننکدیلوت رایتخا رد ییاهرازبا ،میزنآ رب ینتبم هچ و یتنس هچ ،اهریافیسلوما
.دننک حلاصا ،ییاهن لوصحم تیفیک و رتهب یراگدنام

17 Negahe Hasti Magazine Jun-July 2022

:نارهت نایاونان هیداحتا ینواعت تکرش لماعریدم


تسا یزاـس فافش دنمزاین ،تـلود حرطمــه یــنواعت تکرــش لیکــشت زا فدــه و وــگو تفگ رد راکــتعارز مــساق

دوــخ یوــس زا مدرــم راک هــک هدوــب نــیا :درــک ناــیب یتــسه هاگــن راگــنربخ اــب
.دوــش ماــجنا مدرــم ،نارــهت ناــیاونان یــنواعت تکرــش
هــیداحتا یــنواعت تکرــش لــماعریدم ار یهجوت لــباق و مــهم رایــسب تاــناکما

یرــگید شــخب رد نارــهت ناــیاونان راک روتــسد رد ناــیاونان هــب هــئارا یارــب
هـیداحتا یـنواعت تکرـش لـماعریدم
:درــک راــهظا شــیوخ یاــه هتفگ زا تاــمدخ نــیا هراوــمه و تــسا هداد رارــق
یـنواعت تکرـش :تـفگ نارـهت ناـیاونان
یاه هاگتــسد یزاــسدنمشوه حرــط هــضرع ناــیاونان هــیداحتا اــب لــماعت رد
یاه لاـس ماـمت رد نارـهت ناـیاونان
اــم و تــسا یــلم یــحرط ،ناوــختراک .تــسا هدــش
هیلوا جاتحیام نـیمأت یارب دوـخ تیلاعف
یــط و مــیرادن نآ یارــجا اــب یــتفلاخم یــنواعت تکرــش و هــیداحتا :دوزــفا یو
.تـسا هدوـب اـه نآ راـنک ،ناـیاونان
یاــه شلاچ و لئاــسم ،یتاــسلج لاــبند هــب هراوــمه ،نارــهت ناــیاونان
روهمج ســیئر و تاــماقم اــب ار هــطوبرم .دــنا هدوب ناــیاونان قوــقح زا عاــفد
یتلااکــشا اــما میتــشاذگ ناــیم رد نوــناق 44 لــصا هــب هراــشا اــب راکــتعارز

تــلود زا و تــسا دراو حرــط نــیا هــب یرــبهر شــیامرف قــبط :تــفگ یــساسا
.دوــش عــفر اــه نآ مــیهاوخ یم ،یــساسا نوــناق 44 لــصا اــب قــباطم و
شــیازفا هــب هــجوت اــب :داد هــمادا یو درــک راذــگاو دوــخ هــب دــیاب ار مدرــم راک
راــظتنا ،ناــن دــیلوت یــبناج یاــه هنیزه

رــظن رد مــه ناــیاونان طیارــش دور یــم
.دوــش هــتفرگ
نــیا :تــفگ ناــیاپ رد راکــتعارز

دــنمزاین لوا هــلهو رد تــلود حرــط
ناــیاونان ناــیم اــت تــسا یزاــس فافش
کــی ،یــیاونان .دوــش داــجیا تــباقر
،ناــیاونان و تــسا یداــصتقا هاگــنب
رــه رد هــک دــنا شکتمحز یرــشق

دنتــسه ماگــمه تــلود اــب یطیارــش
یرتــشیب هــجوت و تــیامح راــظتنا اذــل
.دــنراد


18
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

:نارهت نایاونان هیداحتا سیئرکی نییعت مزلتسم ،تلود دیدج حرط یارجا

تسا یعقاو خرندنوــش ناــیز راــچد رــتمک ناــیاونان ،حرــط نــیا هاگــن اــب وــگو تفگ رد مدــقمزورون نژــیب
رد :تفگ نارهت نایاونان هیداحتا سیئر
نــیمأت طیارــش ،نآ زا یــشخب رد هــک ارــچ 15 هــک درــک ررــقم تــلود :درــک ناــیب یتــسه
دش ررقم ،زوپ هاگتسد بصن حرط یارجا
هدــشن هــتفرگ رــظن رد اه ناروتــسر یارــب ناــن هــب بــش رــه ناــیاونان هــنازور شورــف زا دــصرد
درآ خرن ندش یعقاو ساسا رب توافتلا هبام
.تــسا .دوــش زــیراو اــه نآ باــسح
.دوش تخادرپ نایاونان هب و هبساحم نان و
شــخب رد نارــهت ناــیاونان هــیداحتا ســیئر هبــساحم یاــه هنیزه هــب هــجوت اــب :دوزــفا یو
هــکنیا ناــیب اــب شــیوخ یاــه هتفگ زا یرــگید یوــگباوج حرــط نــیا ،1401 لاــس رد هدــش
و ناــن ،درآ تــعنص هاگــشیامن یرازــگرب اــب اــم اــت دــنیوگ یم نیلوئــسم اــما تــسین نارــهت

راــظتنا :درــک حــیرصت ،میتــسه قــفاوم تلاــغ ارــجا حرــط نــیا مود زاــف ،هدــنیآ هاــم ود یــکی
،درآ تــعنص هاگــشیامن رد هــک تــسا نــیا اــم ناــیاونان تلاکــشم عــفر یارــب یــلح هار و هدــش
هاگــیاج هــب هتــسیاش یــهجوت ،تلاــغ و ناــن .دوــش یم هــتفرگ رــظن رد
.دوــش ناــیاونان یارــجا رد مــیراودیما :داد هــمادا مدــقمزورون


19 Negahe Hasti Magazine Jun-July 2022

:نابات درآ تکرش لماعریدم

و تیفیکاب درآ دیلوت هب دهعتم

میتسه یرادم یرتشم
،علاــطا ضــحم هــب ،نایرتــشم یــتیاضران اــب وــگو تفگ رد وــلناخدمحا داــهرف
مازــعا تکرــش فرــط زا یــصصخت مــیت رــضاح لاــح رد :درــک ناــیب یتــسه هاگــن
ناــبات درآ تکرــش لــماعریدم
یلاــسرا درآ هــنومن نــتفرگ اــب و دوــش یم درآ تکرــش سیــسأت زا لاــس 70 هــک
رد ،اــه شیامزآ هــجیتن ندــش صخــشم و هــیکت اــب تکرــش نــیا ،درذــگ یم ناــبات هقباــس ،ناــبات درآ تکرــش :تــفگ
و هلغ لک هرادا یــگنهامه اــب ،زاــین تروــص یژوــلونکت ،ناراذــگ ناینب براــجت رــب یاــه درآ دــیلوت رد هلاــس 70
هــب مادــقا نارــهت ناتــسا یــناگرزاب تاــمدخ ،صــصختم یناــسنا یورــین ،اــیند زور هــجوت اــب عــقاو رد .دراد یتنــس

.دــش دــهاوخ درآ ضــیوعت و یــتفایرد یاــه مدنگ بــسانم طلاــتخا تکرــش ناراذــگ ناینب هــکنیا هــب
ناــیاپ رد ناــبات درآ تکرــش لــماعریدم یرادم یرتــشم رــب دــیکأت اــب نــینچمه تــخپ هــفرح هــب یــگمه ناــبات درآ
دــهعتم تکرــش نــیا هــکنیا رــب دــیکأت اــب ناــنچمه ،شورــف زا ســپ تاــمدخ هــئارا و هرادا و لوغــشم یتنــس یاــه نان
تــیاعر موزــل و تــیفیکاب درآ دــیلوت هــب مرــتحم ناــیاونان هتــساوخ اــب قــباطم درآ نارــهت گرزــب یــیاونان نــیدنچ
:درــک راــهظا ،تــسا یرادم یرتــشم .دــهد یم رارــق ناــشرایتخا رد ار لــیلد هــب و دــندوب راد هدــهع ار
هــکنیا مــغر یلع رــضاح لاــح رد و یرادم یرتــشم هــب هراــشا اــب یو
مــیمصت ،ناــن زا یا هــفرح تخانــش
اــب روــشک رــسارس رد درآ یاــه هناخراک ناــبات درآ هــناخراک رد نآ مــهم هاگــیاج
ناــبات درآ هــناخراک یزادــنا هار هــب
نــیا و دنتــسه ور هــبور ناوارــف تلاکــشم تاــبث و تــیفیک هــب هــجوت اــب :درــک راــهظا
اــب قــباطم درآ دــیلوت و دــنتفرگ
ماــظن حلاــصا حرــط یارــجا اــب تلاکــشم درآ تکرــش رد یلاصحتــسا یاــه درآ
روتــسد رد ار ناــیاونان تــساوخرد
،تــسا هدــش نادــنچود ،هــنارای تــخادرپ نایرتــشم نیب رد یــتیاضران نازــیم ،ناــبات
.دــنداد رارــق دوــخ راک
هــب دــهعتم ناــنچمه ناــبات درآ تکرــش نــکمم دــح نــیرت نییاپ رد تکرــش نــیا
هــب تاــمدخ هــئارا و تــیفیکاب درآ دــیلوت .تــسا
.تــسا زــیزع ناــیاونان تروــص رد ،وــلناخدمحا هــتفگ هــب
20
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

و )ITG( تاعلاطا و تراجت هورگ لماعریدم ،نیعم یلع

:نان و درآ ،تلاغ تعنص هاگشیامن سیئر


2022 سکبیا هاگشیامن زا لابقتسا ینیب شیپتعنص ،شناد یـگنهامه نوناک یراذگ تـسایس و تیامح اب یراج لاـس سکبیا هاگـشیامن :تفگ نان و درآ ،تلاغ تـعنص هاگـشیامن سـیئر
رد ۱۴0۱ هامرویرهـش مراـهچ و تـسیب ات مکی و تـسیب زا ،ناریا یتلود یـناگرزاب تکرـش یراکـمه اـب و ناـن و درآ ،مدـنگ هرـیجنز رازاـب و

.دـش دهاوخ رازگرب ۳۵ و ۳۸ ، ۳۸ A یاه نلاـس هدودـحم رد نارـهت یللملا نیب هاگـشیامن یـمئاد لـحم

.دـنا هدرک ملاـعا ار دوـخ یـعطق روـضح هجوت اب :درـک نایب یتـسه هاگن راگـنربخ اب وـگو تفگ رد نـیعم یـلع

یلابقتـسا اب یراج لاـس هاگـشیامن دوـش یم ینیب شیپ ،نیعم هـتفگ هـب ،میا هتفرگ هـلصاف انورک یـمدناپ زا ،هتـشذگ لاـس اب هـسیاقم رد هکنیا هـب
و درآ ،تلاـغ تعنص ناگدـننکدیلوت و ناراکردـنا تـسد یوـس زا هتـسیاش ار نان و درآ ،تلاـغ تـعنص هاگـشیامن زا بوـخ یلابقتـسا دور یـم راـظتنا
.دوـش رازگرب ناـن .میشاب دهاـش

و اه تخاـسریز داـجیا یارـب ار یرـیبادت هـکنیا ناـیب اـب هـمادا رد یو یاه لاـس اـب تواـفتم رایـسب لاـسما هاگـشیامن هـکنیا هـب هراـشا اـب یو
،میا هداد رارـق راک روتـسد رد ،هاگـشیامن رد رضاح یاه تکرـش زا تـیامح ،هـتفرگ ماـجنا یاـه یزیر همانرب اـب :درـک راـهظا ،دوـب دـهاوخ هتـشذگ
،ییافوکـش و یروآون قودـنص تیامح اب میتـسناوت لاـسما :درک حـیرصت ار هاگـشیامن رد یـیاوتحم یاـه همانرب مـیناوتب هک میتـسه نآ لاـبند هـب
رارق راک روتـسد رد ناـینب شناد یاه تکرـش زا تیامح یارـب ار یا هـمانرب و یـشزومآ یاه هاگراک دننام یبناج یاه همانرب یرازگرب اب و مینک رتـشیب
دیـسبوس ،ییافوکـش و یروآون قودنص زا دنناوتب اه تکرـش نیا اـت مـیهد ،یلحم یاه هراونـشج و نان تخپ تاقباـسم ،B2B & B2G تاـسلج

یتعنص یاه کرهـش رگید یوـس زا .دـننک تـفایرد ار مزلا یاـه تیامح و .مینزب مـقر ار رـترابرپ یهاگـشیامن
.دننک یم تـیامح هاگـشیامن رد رـضاح یاه تکرـش زا مـه هراـبرد هـمادا رد ناـن و درآ ،تلاـغ تـعنص هاگـشیامن سـیئر
تـسد یمامت زا :تفگ نایاپ رد نان و درآ ،تلاـغ تعنص هاگـشیامن سیئر :تـفگ ۲0۲۲ سـکبیا هاگـشیامن رد یـجراخ یاه تکرـش روـضح

لاعف یروضح هـک منـــک یم اضاقت نان و درآ ،تلاغ تـــعنص ناراکردـنا هیـسور ،هیکرت ،یزلام زا ییاه تکرـش یـگدنیامن اـب ار یـیاه همان مهافت
رـگیدکی راـنک رد ار تلاکـشم مـیناوتب اـت دنـشاب هتـــشاد هاگـشیامن رد یدایز رایـسب شلاـت اـم ناراکـمه و ناتـسود و مـیا هدرک دـقعنم اـپورا و
تیاــس هـــب هعـــجارم اب دنناوت یم نادنم هقلاع انمض .مـینک فرـطرب ،عوـضوم نـیا راـنک رد .دـنا هداد رارـق راک روتـسد رد اتـسار نـیا رد ار
.دننک مادقا مان تبث یارب www.ibex.ir زـین ناـملآ و هـیکرت ،کراـمناد ،هـسنارف یاهروـشک زا ییاه تکرـش21 Negahe Hasti Magazine Jun-July 2022

:نارهت نایاونان هیداحتا سرزاب


یسرزاب هناریگتخس ،ییاونان یاهدحاو

دنوش یم،یــیاونان یاــهدحاو رد فــلخت :تــفگ نارــهت ناــیاونان هــیداحتا سرزاــب
.دوــش یم حرــطم اه هناــسر رد هــک تــسا یزــیچ نآ زا رــتمک
زا هتــسد نآ ،یــسرزاب لوــط رد اـب وـگو تفگ رد وگتـسار
نزو هــک ار یــیاونان یاــهدحاو :درـک ناـیب یتـسه هاگـن راگـنربخ
درادناتــسا اــه نآ رد ناــن هــناچ ،ناـیاونان هدـمع تلاکـشم زا یـکی

و هدرــک ملاــعا فــلختم ،تــسین نـینچمه و تـسا درآ دوـبمک
رد و ناــیاونان هــب مزلا تارــکذت اــب .دنتـسین یضار خرن نیا زا نایاونان
اــب ،هیمهــس عــطق اــب زاــین تروــص ،یــسرزاب دــنیارف رد :دوزــفا یو
.مــینک یم هــلباقم تاــفلخت ،یــبناج یاــه هنیزه ،هــناچ نزو

نایاپ رد ناــیاونان هــیداحتا سرزاــب نارــگراک دزمتــسد و تاــیلام
مروــت لــیلد هــب تاــفلخت :تــفگ و دوــش یم یــسررب تــقد اــب
عــقاوم یــخرب رد ناــیاونان و تــسا ار مزلا تارــکذت ناــیاونان هــب
.دنوــش یم فــلخت هــب روــبجم . مــیه د یم

یطیارــش رــه رد نــم ناراکــمه یــسرزاب هــکنیا ناــیب اــب وگتــسار
رایــسب و دنتــسیا یم روــنت یاــپ هناریگتخــس ،یــیاونان یاــهدحاو
.دنتــسه شــکتمحز :درــک حــیرصت ،دوــش یم ماــجنا


22
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

تکرش هعسوت و قیقحت دحاو ریدم

:تلام هبنآ ریثأت و نشور تلام ردوپ

معط و یراگدنام ،تیفیک رب

یتنس نانوج ،نـشور تلام ردوـپ :تفگ تـلام هب تکرـش هعـسوت و قیقحت دـحاو رـیدم
ییاه نان و یتنـس ییاونان رد و هدـش بایـسآ و کـشخ هک تـسا یا هدز هناوج
یاه ییاونان رد .دراد یـهجوت لباق درـبراک ،تـسا بآرپ و لـش اه نآ ریمخ هک
یرب بآ تـیلباق اـم یاـهدرآ یـهاگ ،دراد دوـجو هدـمع لکـشم دـنچ ،یتنـس
نـشور تلام ردوپ دصرد ود ات کـی زا رگا طیارـش نیا رد هک دـنرادن یرتـشیب

.دـش دهاوخ تخپ بـسانم و هدـش رت تـسس ریمخ ،مینک هدافتـسا
دراد یا هدــش فیرعت و درادناتــسا نازــیم ،کــیره هک تــسا هدــننکریمخت ناــیب یتــسه هاگــن راگــنربخ اــب وــگو تفگ رد یمتــسر مــیرم

رد ییازــسب رــیثأت دــناوت یم مــه نــشور تــلام ردوــپ زا هدافتــسا هــتبلا و یاــهدحاو رد یــفرصم یاــهدرآ هــک اــج نآ زا رــگید یوــس زا :درــک
ثــعاب نــشور تــلام ردوــپ رــگید یوــس زا .دــشاب هتــشاد رــیمخ تــفاب و یرــیگ هناچ ،دراد یوــق یــنتولگ هکبــش و دنتــسه یوــق ،یــیاونان
.دوــش یم نآ گــنر ندــش یــیلاط و ناــن ندــش مــعط شوخ رــیمخ ندرــک نــهپ ،طیارــش نــیا رد و دوــش یم تخــس یرــیگریمخ
تــلام ردوــپ زا هدافتــسا اــیآ هــک لاؤــس نــیا هــب خــساپ رد یمتــسر هدافتــسا نــشور تــلام ردوــپ یــتقو اــما دــش دــهاوخ تخــس مــه
دــص :درــک راــهظا ،تــسا هــفرص هــب یتنــس ناــیاونان یارــب نــشور رــگید یوــس زا و هدرــک بوــلطم ار رــیمخ یناــسشک تــلاح ،دوــش

تــحار ندرــک راک ،زــیررود شــهاک ،تــیفیک ندرــب لااــب .هــلب دــصرد تــلام ردوــپ عــقاو رد .دراد یــم هــگن هدنبــسچ مــه ار رــیمخ حطــس
هدافتــسا دــیاوف زا ،مــعط شوخ و تــیفیکاب ناــن نتــشاد و راک یورــین .دــنک یم ظــفح ار رــیمخ یگدنبــسچ ،نــشور
هدــنهددوبهب نــیرت نازرا ،نــشور تــلام ردوــپ .تــسا هداــم نــیا زا دــننک یمن هدافتــسا کــمن زا ناــیاونان یــضعب هنافــسأتم :دوزــفا یو
ً
عــقاو رد و دراد ناــن تــیفیک رــب ییازــسب رــیثأت هــک تــسا یــعیبط هابتــشا رــما نــیا هــک دوــشن یکیتــسلا اــحلاطصا و تفــس رــیمخ اــت
.تــشاد دــهاوخ لاــبند هــب ار نایرتــشم تــیاضر ،نآ زا هدافتــسا هداــم و کــمن ،درآ ،بآ ،ناــن یــلصا یازــجا .تــسین دــییأت دروــم و تــسا

یگدیسر راتساوخ

تیعضو هب یرادناتسا

میتسه اه ییاونان:تــفگ نارــهت توــسکشیپ یاوــنان ،یرــظن
رد ناوــختراک یاه هاگتــسد زا هدافتــسا
رایــسب یاــه شلاچ ،یــیاونان یاــهدحاو
.تــسا هدرــک داــجیا ناــیاونان یارــب یداــیز

یتــسه هاگــن اــب وــگو تفگ رد یو
دــحاو رد هــک تــسا یزور دــنچ :درــک ناــیب
نان جلاـع ،ماگ هب ماگ یزاـسدازآ
بــصن ناوــختراک هاگتــسد ،نــم یــیاونان
روــشک
تلاکــشم اــب نآ یــپ رد هــک تــسا هدــش
.میا هدــش هــجاوم رایــسب
زا هدافتــسا یارــب :داد هــمادا یرــظن
رد ار ناوـختراک یاه هاگتـسد بـصن حرـط تـلود ،۱۴0۱ لاـس رد
مزلا ،یــیاونان دــحاو رد ناوــختراک هاگتــسد
ناونع هـب ناجنز ناتـسا هـک درک زاـغآ روـشک رـسارس یاـه ییاونان
رد نــیا ؛مــینک مادختــسا ار رــفن کــی تــسا
هـب حرـط نـیا یارـجا ،نآ زا سـپ و دـش باـختنا توـلیاپ ناتـسا
تــفایرد خرــن ناــیاونان هــک تــسا یطیارــش
.تـفای یرـست روـشک رـسارس یاـه ییاونان
هــفرص هب ناــشیارب راک نــیا و دــنا هدرکن
.تــسین
ناـیاونان هـیداحتا سـیئر اه لاـس هـک یتوـسکشیپ یاوـنان ،ینابعـش
ناــیب اــب توــسکشیپ یاوــنان نــیا
اـت ،حرـط نـیا یارـجا :درـک راـهظا هراـب نیا رد ،تـسا هدوـب جرـک سـیدرف
یاه هاگتــسد زا هدافتــسا هراــبرد هــکنیا
و یلبق تلود و تـسا هتـشاد لابند هب ناـیاونان یارـب ار یـیاه شلاچ نوـنک
نارــهت یرادناتــسا هــب یا هــمان ،ناوــختراک
تروص هب ناـن تمیق نتـشاد هگن و نایاونان قوـقح نتفرگ هدـیدان اـب یـلعف
هــک اــج نآ زا :درــک حــیرصت ،میا هداتــسرف
یـتامدص هـتبلا دـص هـک دنا هدـش یـلعف تلاکـشم زورـب ثـعاب ،یروتـسد
هــب زاــین ناوــختراک هاگتــسد زا هدافتــسا
.تـسا هدرک دراو ناـیاونان فـنص هـب رـیذپان ناربج
باــطخ ار یا هــمان ،دراد یــسانش بیسآ
هـک تـسا نـیا ،یـلعف تـیعضو رد اـه شلاچ نـیا هـلمج زا :دوزـفا یو
طیارــش هراــبرد و میتــشون یرادناتــسا هــب
هفرص هب ،یـیاونان دحاو رد راک رـگید هک ارچ دـنراد رگراک دوـبمک اـه ییاونان
و مــیدرک هــئارا یــتاحیضوت ،دوــجوم
. تسین
تــیعضو هــب رــتدوز هــچره مــیراودیما
یریبدت یب لـصاح هک یلجلاا برض یاـه حرط یارجا :داد هـمادا اوـنان نـیا
.دوــش یگدیــسر اــه ییاونان
دیاب هک دـنک یم هجاوم شـلاچ اب ار ناـیاونان ،تـسا یتلود تـقو نیلوئـسم
رد .تـفرگ کمک اـه شلاچ نـیا عـفر یارـب هرـبخ و هـبرجتاب ناـسانشراک زا
نوـنکا نآ هـجیتن رد هـک تـسا هدـش هـتفرگ یـتامیمصت هتـشذگ رد عـقاو
.دننک یم مرـن هجنپ و تـسد رایـسب تلاکـشم اـب ناـیاونان فـنص
یارـب یزـیر همانرب اـب تـلود مـینک یم داهنـشیپ :درـک هـفاضا ینابعـش
نایاونان لاح تیاعر اب و درـیگب رظن رد ار لاـس 5 ات 3 یـنامز هرود ،یزاـسدازآ
اـت دـهد رارـق راک روتـسد رد ار تـمیق یدـصرد ۲5 اـت ۲0 شـیازفا ،یـمارگ

.دوـش لرـتنک اـه شنت و هدـش دعاـسم ناـیاونان و نایرتـشم یارـب طیارـش
ماگ هـب ماگ یارـجا اـب تـلود :تـفگ ناـیاپ رد توـسکشیپ یاوـنان نـیا
تروص نیا رد و دوـش یم صلاخ درآ دیـسبوس زا لاـس 5 زا دعب ،یزاـسدازآ
اب هـن ،دنوـش یم ناـشیاه هرفس ندـش کـچوک و نارـحب راـچد ناـیاونان هـن
.دمآ دـهاوخ شـیپ مدرـم یاه هرفـس یارـب یلکـشم ،مروـت شـیازفا


24
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

!تسین دصرد 15 ،اه توافتلا هبام یزیراو
اب راک رـگید یوـس زا .دـنک یگدیـسر اه هاگتـسد هاگتـسد ،میوـش یم هـک اـه ییاونان دراو
مزلا تقو هـیناث 15 رـفن ره یارـب هاگتـسد نـیا ناـمه ؛مـینیب یم ناوخـشیپ یور ار ناوـختراک
غولـش نامرـس هـک یـعقاوم رد هژـیو هـب و دراد یتنـس نایاونان یارـب تـلود هک یدـیدج حرـط
.تـسا ریگتقو رایـسب نآ اـب راک ،تـسا یارب شراک شور .تـسا هداد رارق راک روتـسد رد
هـک تـهج نـیا زا هـتبلا :داد هـمادا اوـنان نـیا زا ناـیاونان اـما دـسر یم رـظن هـب هداـس مدرـم

یارب حرـط نیا ،درـیگ یم تروـص یزاـس فافش .دنتـسین یـضار نآ درـکراک
نآ زا رایـسب و تـسا هدوـب هـجوت بـلاج مدرـم یـکی غارـس هـب ،نارـهت یردنکـسا هـقطنم رد
.دـنا هدرک لابقتـسا نآ یاوـنان .مـتفر یـیاونان یاـهدحاو نـیمه زا
عوضوم ،ناـیاونان یـلصا لکـشم ،یو هتفگ هـب ،دـنک رـکذ ار شـمان تـساوخ یمن هـک دـحاو
ملاـعا نوـنک اـت 1400 لاـس زا هـک تـسا خرـن دیدج ناوختراک هاگتـسد نیا زا هدافتـسا هرابرد
ناـیاونان یاـه شلاچ تـسا رارـق رـگا و هدـشن دیاب راگـنا و دریگ یم ار اـم تـقو ،راک نـیا :تـفگ
.ددرـگ نـییعت خرـن دـیاب ،دوـش فرـطرب نیا هب طـقف هک مـینک مادختـسا ار یموـس رـفن!نان ییولیک شورف حرط یاهدیابن و اهدیابهک یطیارـش رد مه نآ ،تـسا هدـش حرطم روـشک رد هتـشذگ هام دنچ زا هک تـسا یعوضوم ،نان ییولیک شورف

.دننک یم هبرجت ار یرایـسب یاـه شلاچ ناـیاونان

رـگا و دوـش عـفر دـیاب هـک دراد یـبیاعم حرـط نـیا هـک نآ رب تلود اما دراد یدایز ناقفاوم و نافلاخم ،حرط نیا
یـعقاو و هدـشن ملاـعا عـقوم هـب ناـن خرـن دـشاب رارـق عقاو رد .دنک ییارجا ار نآ ،یطیارش ره تحت هک تسا
عـقاو رد .دـش دـهاوخ مـه رتراوـشد طیارـش ،دـشابن یتافلخت اب هلباقم یارب ار حرط نیا دراد رظن رد تلود
.دنتـسه ناـن خرـن یزاـسدازآ ناـهاوخ ،ناـیاونان .دناسرب ارجا هلحرم هب ،دراد دوجو نایاونان فنص رد هک
نونف و موـلع نمجنا سیئر بـیان ،هـجاوخ اـضردمحم .دراد یـنافلاخم حرـط نـیا ،دـش هـتفگ هـک روـط نامه

هـب یـعقاو خرـن هـک یـنامز اـت :دـیوگ یم مـه تلاـغ نارـهت ناـیاونان هـیداحتا سـیئر ،مدـقمزورون نژـیب
،ناـن یا هـناد اـی یـیولیک شورـف ،دوـشن هداد ناـیاونان زونه تلود :دـیوگ یم یو .تـسا ناـفلاخم نـیا زا یـکی
ادتبا ،حرـط نیا یارجا یارـب .تـشاد دهاوخن یـتوافت اب تاـسلج مامت رد و تـسا هدرـکن ملاـعا ام هـب یـخرن
و ناـیاونان عـفن هب مـه اـت دوـش یـسررب دـیاب طیارـش حـیضوت نیلوئـسم یارـب ار دوـخ طیارـش ،اـه یتلود
هک تـسا یحرط ،نان یـیولیک شورـف .دـشاب مدرم مـه مـیتفگ مـه داـصتقا رـیزو صخـش هـب باـطخ و هداد
نیا زا دـیابن و هدـش هجاوم تـسکش اب مـه هتـشذگ رد هدروخ تـسکش یحرط ،ناـن ییولیک شورـف حرـط هـک
!دـش لفاغ عوـضوم ارچ تـسا هتـشادن یا هجیتن مـه هتـشذگ رد هـک تـسا

25 Negahe Hasti Magazine Jun-July 2022

Closer look at traditional

Finnish bread

دنلانف یتنس یاه نان هب یهاگنطولخم رادواچ درآ اب تسام و سلام هارمه هب کمن و ردوپ مان .دنریگ یم نشج ار ناتسبات عورش ،هم مکی ات لیروآ ما یس اه یدنلانف ،ینلاوط ناتسمز کی زا سپ
.دنوش یم دنلانف رد هام نیا لوا زور هشیمه و هتفرگ تأشن کیلوتاک تنس زا هک تسا Vappu ،هم هام یدنلانف
ینغور ذغاک یور و میسقت رت کچوک تاعطق هب ،نان نیا ریمخ .دوش یم هتفرگ نشج
رف رد و دننک یم خاروس لاگنچ اب ار ریمخ .دوش یم فاص رد دنلانف رد هم هام لوا رد هدش رازگرب یاه نشج نیلوا ، Tasteatlas زا لقن هب یتسه هاگن شرازگ هب
Ruisrieska حطسم نان .دوش درت و ییلاط ات دنزپ یم و یراوس بسا اب ار زور نیا مدرم نامز نآ رد .دش زاغآ 1700 ههد رد و لااب یعامتجا هقبط یاه هداوناخ
رایخ دننام ییاه یزبس و رینپ ،یهام اب یهاگ ای هرک اب ًلاومعم هدامآ ار یندیشون و ینیریش عاونا ،هداوناخ و ناتسود اب و دنتفرگ یم نشج راهب یزبسرس زا ندرب تذل

.دوش یم ورس یگنرف هجوگ و .دندرک یم
رد( tippaleipä ینیریش نان .دنوش یم هدروخ هم هام لوا زور رد زین اه ینیریش و اه نان زا یخرب
)اکسیرانورپ( Perunarieska نان هم هام لوا رد اه یدنلانف هک تسا یتنس ذیذل یکاروخ کی ،)یا هکچ نان ینعی یدنلانف رد یوغل یانعم

هروپ اب هک یدنلانف ریمخ نودب و یتنس حطسم نان نیا کیک ریمخ ندناکچ ،هملک یعقاو یانعم هب ینعی دراد هراشا نآ ندش تسرد هوحن هب نآ مان .دنروخ یم
هب ًلاومعم ،دوش یم هیهت درآ فلتخم عاونا و ینیمز بیس هب مهدجه نرق زا یفیق یاه کیک .دنق ردوپ یرادقم اب نآ ندناشوپ سپس و فیق قیرط زا غاد نغور رد
یاه ینشاچ اب هارمه ،هناحبص ای کبس هدعو نایم کی ناونع یاذغ کی هب مهدزون نرق رد اما دندش یم هیهت دنلانف هفرم رشق یاه هناخ رد نشج نیا ینیریش ناونع
.دوش یم هدروخ یدود نوملاس یهام ای هرک دننام فلتخم .دندش لیدبت هم لوا یمسر

أشنم اما تسا هم هام لوا زور رد یدنلانف یتنس ذیذل ینیریش کی ،یکنوم ای نیریش تانود ،نیا رب هولاع
)وپروک( Korppu نان ورس دنلانف رد اه نشج للاخ رد یطسو نورق رد تانود نیا دوش یم هتفگ دنچره تسین صخشم نآ

نان ناونع هب تسا رتهب ار یدنلانف یتنس ذیذل نان نیا .تسا هدش یم
هتخپ رابود هک تسا درت ینان وپروک .درک فیصوت یراخوس یاه نان زا رگید یخرب یفرعم هب همادا رد و دوش یمن دودحم هنیزگ ود نیا هب یدنلانف یاه نان هتبلا
هب اما تسا دوجوم نیریش یاه معط عاونا رد نان نیا .دوش یم .میزادرپ یم روشک نیا یتنس
نیچراد و رکش اب و هدش هداد شرب کزان تروص هب یتنس روط
درت لاماک یتفاب ات دوش یم هتخپ هرابود سپس دوش یم رواک )اکسیرسیور( Ruisrieska حطسم نان
یاچ ای هوهق اب هارمه بلغا نان نیا نیریش عاونا .دنک ادیپ ،رادواچ درآ زا یبیکرت اب ًلاومعم نان نیا .تسا rieska حطسم نان زا یتنس عون کی Ruisrieska نان
.دوش یم ورس گنیکیب .دوش یم تسرد کمن و ردوپ گنیکیب ،لسع ای )دنق ردنغچ ای رکشین هریش( سلام ،تسام26
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

و ناوختراک هاگتسد بصن حرط

نایاونان یاه هغدغد
و دیسر نارهت هب هام دنچ زا سپ ناوختراک هاگتسد بصن حرط
ناوختراک هاگتسد ششوپ تحت نارهت رد ییاونان دحاو رازه 9
حرط ناونع هب تلود یوس زا هک یحرط .دنتفرگ دنهاوخ رارق

.دراد لابند هب یرایسب یاهدیابن و اهدیاب اما هدش حرطم یلم


روــما نواــعم ،یرگــسع ...ا تمــشح هــک دوــش یم هــتفگ
هــک تــسا هدرــک ملاــعا نارــهت رادناتــسا یداــصتقا و یــگنهامه
تلود دیدج راتخاس
نارــهت یاــه ییاونان رد دنمــشوه ناوــختراک هاگتــسد 6800
،یــلعف طیارــش رــبارب رد ناــیاونان زا یرایــسب اــما دوــش یم بــصن
اذغ تینما یارب
ار ناــشیاه هغدغد تــلود دــنهاوخ یم و دــنراد یــیاه ینارگن
.دــهد رارــق هــجوت دروــم
یاهدحاو زیهجت یارب مزلا یاه تخاسریز هک دراد رواب تلود
نــیدنچ روــشک رد مروــت هــک یــلعف طیارــش رد تــفگ یم یــیاونان
هــنوگچ ،تــسین بــسانم مدرــم تــشیعم تــیعضو و هدــش رــبارب تسا هداد رارق راک روتسد رد ار ناوختراک هاگتسد هب ییاونان
و لکــشم هــمه نــیا دوــجو اــب هــک دــنراد راــظتنا ناــیاونان زا حرط زاف ود ،داصتقا ریزو رواشم ،یللاج دمحم هتفگ هب و
هــگن نــشور ار ناــشیاه ییاونان روــنت ،روآ ماــسرس یاــه هنیزه هتفرگ رارق راک روتسد رد هامدادرخ زا نان هنارای یزاسدنمشوه

!؟دــنراد هب اه ییاونان یمامت ،تولیاپ ناونع هب ناجنز ناتسا رد و تسا
هــنیزه هــک درــک یم ناــعذا مــه یــیاونان دــحاو کــی یاــمرفراک .دنا هدش زهجم ناوختراک یاه هاگتسد
نــیا و تــسا ناــموت رازــه 600 هــنازور یــیاونان نارــگراک کاروــخ
دــنناوت یم یتخــس هــب ناــیاونان و تــسا اــه هنیزه زا یــکی اــهنت دنتــسه اتــسار کــی رد تــلود و مدرــم هــک تــسا دــقتعم یو

.دــنزادرپب ار دوــخ نارــگراک یاــه هنیزه ،راوــشد طیارــش نــیا رد شــیپ ناوــختراک یاه هاگتــسد بــصن رد یلکــشم مــه نوــنک اــت و
رد مروــت اــب بــسانتم ار خرــن ناــیاونان ،نوــنک اــت 139۲ لاــس زا اــت دوــب دــهاوخ یــتصرف ،اه هاگتــسد نــیا بــصن .تــسا هدــماین
نــیا ،تــلود حرــط نــیا اــب نوــنکا و دــنا هدرکن تــفایرد هــعماج ارــچ دوــش دــصر روــشک رد یتنــس ناــن فرــصم و دــیلوت نازــیم
.دــنراد ار دوــخ یتــشیعم طیارــش هــغدغد هتــشذگ زا شــیب رــشق هــب ،یدــیلوت ناــن زا یدــصرد دوــب هدــش شرازــگ نــیا زا شــیپ هــک

!دــسر یمن مدرــم تــسد
یــیاذغ تــینما نــیمضت مــه داــصتقا رــیزو ،یزودــناخ ناــسحا
دــقتعم و دــناد یم تــلود و ســلجم کرتــشم تــیولوا ار مدرــم
رد ناــن هــضرع و دــیلوت دــناوت یم درــبهار نــیا اــب تــلود هــک تــسا

.دــنک یهدناماــس ار روــشک
زا دــصرد 80 زا شــیب ،راتخاــس نــیا داــجیا اــب تــسا یــنتفگ
،بــلاغ توــق ناوــنع هــب یتنــس ناــن هزوــح رد مدرــم فرــصم
مــهارف دوــجو اــب دــید دــیاب اــما درــیگ یم رارــق تــیامح دروــم

رد دــناوت یم تــلود هزادــنا هــچ اــت ،اه تخاــسریز نــیا ندروآ
.دــشاب هتــشاد قــفوم یدرــکلمع ،حرــط نــیا یارــجا


27 Negahe Hasti Magazine Jun-July 2022

هب حطسم یاه نان ریاس و لایتروت

رتشیب تیقفوم لابندهـیلوا لـحارم رد یداـیز دـشر دهاـش ،حطـسم یاـه نان و لاـیتروت شورـف

هک نوـنکا و دوـب هتفای شـیازفا هـناخ رد ناـن تـخپ هـک ارـچ دوـب یرـیگ همه
،دنا هتـشگزاب قباـس لاور هـب ناگدـننک فرصم و هدـش ییاـشگزاب اه ناروتـسر
.دنتـسه دـشر لاـبند هـب زـین یـیاذغ تاـمدخ شـخب رد حطـسم یاـه نان

یــتلاوصحم زا هــنومن کــی اــهنت Naan .تــسا کــچوک Naan نــینچمه ،یــناباک مــیج ،Baking business زا لــقن هــب یتــسه هاگــن شرازــگ هــب
،هدــننک فرصم یاــضاقت ندرــک هدروآرــب یارــب تــیقفوم اــب هــک تــسا نوــنکا هــچنآ :داد حــیضوت Tortilla تــعنص نــمجنا یــیارجا رــیدم
.تــسا هدــش یــفرعم .تــسا لاــیتروت یوــق ناــنچمه یــگناخ فرــصم و یــشورف هدرخ ،مــینیب یم
اــم :تــفگ WGSN یندیــشون و اذــغ دــشرا تــسیژتارتسا ،رتــسکنل رــلک شــیازفا اــما تــسا هتــشاد تفرــسپ یــیاذغ تاــمدخ شــخب هــک یــلاح رد
هــک میتــسه ناــهج رد روــهظون و دــیدج یاه کبــس زا یرایــسب دهاــش زا دــصرد 7 ،هزاــت حطــسم یاــه نان شورــف .میتــسه دهاــش ار فرــصم یــلک
Manakish لاــثم ناوــنع هــب .دنتــسه انــشآ اــه نآ اــب رــتمک ناــبطاخم نآ دــصرد هــکنیا اــب و دوــش یم لماــش ار حطــسم ناــن و لاــیتروت یاــه شورف
اــم .تــسا هدوــب یداــیز دــشر دهاــش ،تــسا یــبرع یازــتیپ کــی دــننام هــک لاــح رد اه هاگــشورف رد شورــف شــخب زا رت عیرــس اــما تــسا رــتمک رایــسب
و یــیایلاتیا ،یــنیچ حطــسم یاــه نان روــهظ هدهاــشم لاــح رد نــینچمه هــتفای شــیازفا حطــسم یاــه نان شــخب یرلاد شورــف عــمج .تــسا دــشر
.میتــسه یــیاقیرفآ یاه کبــس زا یــخرب یــتح مروــت هــب راــمآ نــیا هــک تــسا هتــشاد شــهاک ،شورــف یــیاهن مــجح اــما

ناــن ،یــسرجوین رد Toufayan یــیاونان ،رــگید یــلاثم ناوــنع هــب .دــشاب هتــشاد هــمادا ۲0۲۲ لاــس اــت دور یــم راــظتنا و دوــش یم هداد تبــسن
ندرــک هــفاضا لاــح رد و دــنک یم هــضرع ار یدــنه کبــس هــب یرودــنات
شورــف نواــعم .تــسا دوــخ حطــسم یاــه نان هــب یا هــنارتیدم یاــه معط حطسم یاه نان ییافوکش
یا هــنارتیدم یاــه معط اــب حطــسم یاــه نان یــفرعم :تــفگ یــناپمک نــیا یوــس زا ۲0۲1 لاــس رد ملاــس حطــسم یاــه نان هعــسوت و شرتــسگ
رد ۲0۲۲ لاــس یارــب دــنرت کــی ناوــنع هــب مــیناوت یم ار Zaatar دــننام و اــهدربراک ،تــیقفوم اــب هــک دــش یرــبهر اــه دنرب زا یرامــش تشگنا دادــعت
.مــیریگب رــظن .دــندرک یــفرعم ناگدــننک فرصم هــب ار حطــسم ناــن زا یدــیدج یاه کبــس
و اه کبــس اــب ناگدــننک فرصم ،حطــسم یاــه نان شــخب شرتــسگ اــب ،وــتنروت رد رقتــسم Stonefire FGF Brands دــنرب ،یــلبوتلآ هــتفگ هــب

هراــب نــیا رد رتــسکنل .دنوــش یم انــشآ ناــهج رــسارس زا یداــیز یاــه معط یاــه هداد قــبط .داد صاــصتخا دوــخ هــب ار شــخب نــیا رد دــشر نیرتــشیب
رــضاح لاــح رد هــک دراد دوــجو حطــسم یاــه نان زا یــفلتخم عاوــنا :تــفگ رد شورــف رلاد نوــیلیم 8/64 اــب ار دــشر دــصرد 4/40 یــیاونان نــیا ، IRI
رــکف اــما تــسا انــشآ رــتمک ،یلامــش یاکــیرمآ ناگدــننک فرصم یارــب زا بوــبحم هدر کــی دــنرب نــیا .تــسا هداد صاــصتخا دوــخ هــب ۲0۲1 لاــس
.دــبای شــیازفا ناــشتیبوبحم ،هدــنیآ لاــس دــنچ یــط مــینک یم و لــماک تلاــغ یواــح و هتــشرب عاوــنا لماــش هــک دــنک یم هــئارا ار Naan

28
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

Tortillaw and flatbreas are


expanding their versatility and


health claim to great success


و تــسا هدــش جــیار ،دنتــسه ناگو و نــتولگ نودــب هــک مــلک لگ و ماداــب درآ اــب حطسم یاه نان تملاس شخب هعسوت
دــصرد 5/54 ار دوــخ شورــف ۲0۲1 لاــس رد هــک Siete Family Foods
لوــصحم ،یــیاونان نــیا نــتولگ نودــب لاــیتروت ، Toufayanهــتفگ قــبط
.درــک هدافتــسا لاــیتروت دــیلوت یارــب اواــساک و دوــخن ،ماداــب زا ،داد شــیازفا
کــش نودــب و دراد رارــق اــتیپ ناــن نآ زا ســپ و تــسا اــه نآ کــی هرامــش
تــسا هدوــب دــنک نوــنکات ،ناگو و تلاــغ نودــب حطــسم یاــه نان شــخب دــشر
.تــسا تاردــیهوبرک مک ناــن فرــصم ،اــه زور نــیا دــنرت نــیرتگرزب
Toufayan یــیاونان .دــیآ یم باــسح هــب شــخب نــیا رد یــگرزب رــییغت اــما
لداــعتم تاردــیهوبرک اــب یــیاه لایتروت زــین Mission Foods یــناپمک
.تــسا هدرــک هــئارا رازاــب هــب ناگو لاــماک ار Naan هــک تــسا یــناپمک اــهنت
کــشخ یــگنرف هجوگ و ناــحیر ،جانفــسا ،لــماک مدــنگ اــب هــک دــنک یم هــئارا
هزادــنا هــب و دنتــسه رــبیف یــلاع عــبنم اــه لایتروت نــیا .دوــش یم هــیهت هدــش
تعنص یاه شلاچ .دــنراد صــلاخ تاردــیهوبرک مرــگ 3
اــضاقت و یــگناخ زــپ و تخپ شــیازفا فــطل هــب حطــسم یاــه نان و لاــیتروت اــب دوــخ راــمآ نــیرخآ رد بوــبحم لوــصحم نــیا شورــف ،IRI هــتفگ هــب

راــشف مــه زوــنه اــما دــنا هدوب یداــیز دــشر دهاــش ،ملاــس تلاوــصحم یارــب .دیــسر رلاد نوــیلیم 4/307 هــب شــیازفا دــصرد 9/۲6
نیمأت هرــیجنز تلاکــشم ،اــه هنیزه شــیازفا .دراد دوــجو تــعنص رــب یداــیز ار یرتــشیب ملاــس تلاوــصحم دراد دــصق زــین Mission Foods کــلام
،نــیا زا شــیپ .تــسا زاــس لکشم ناگدــننک دیلوت یارــب راک یورــین دوــبمک و .دــنک یــفرعم
بوــسحم هــضرع دــنیارف رد هــلحرم نیرت هداــس ،لوــصحم لــقنو لمح اــب هــک مــه ار اــتیپ ناــن یــیاکیرمآ هخــسن کــی Toufayan یــیاونان
دــنیارف یاــه شخب نــیرتزیگنارب شلاچ زا یــکی لااــح اــما دــش یم درآ زا هدافتــسا .تــسا هدرــک یــفرعم ،دوــش یم دــیلوت هدز هــناوج یاــه هناد
،هــیلوا داوــم تــمیق شــیازفا هــب هــجوت اــب رــگید یوــس زا .تــسا هــضرع ناگدــننک دیلوت اــما تــسا مــکاح لاــیتروت شــخب رــب مــه زوــنه ترذ و مدــنگ
ً
.تــسا هدــش تخــس زــین تلاوــصحم یراذــگ تمیق دــیلوت ارــیخا .دــننک یم هــئارا ار رت ملاــس و تلاــغ نودــب یاــه هنیزگ نوــنکا29 Negahe Hasti Magazine Jun-July 2022

The untold
اتیپ نان زا اه هتفگان
truth of
یاه لکش هب دوخ هرمزور میژر رد نآ فلتخم عاونا زا و میتسه نان قشاع ام همه
هچخیرات هک تسا اتیپ زین نان عاونا نیرت بوبحم زا یکی و مینک یم هدافتسا فلتخم Pita bread
.دراد ار دوخ درف هب رصحنم یاه یگژیو و

ناوــت یمن هــچرگا ،Mashed زا لــقن هــب یتــسه هاگــن شرازــگ هــب
تفای ناــهج رد هدــش هــتخپ یاــتیپ نــیلوا یارــب صخــشم یــخیرات
لاــس رازه 4 هــب لــقادح ناــن نــیا هــچخیرات ،دهاوــش ساــسا رــب اــما
.ددرــگ یمزاب شــیپ
ار اــتیپ ناــن ،یــنامز هــچ اــقیقد و یــسک هــچ هــکنیا زا رــظن فرــص

یــلصا یاذــغ کــی ناوــنع هــب ناــن نــیا ،درــک عادــبا راــب نــیلوا یارــب
یــخرب رد هزمــشوخ هداــعلا قوف یــیاذغ مــه زوــنه و هدــنام یــقاب
.تــسا ناــهج طاــقن
ً لاــماک اــه تاردیهوبرک ریاــس و یــنوراکام ،ناــن هــک یــلاح رد
بوــسحم اــهاذغ نیرت ملاــس وزــج هــشیمه اــما دنتــسه هزمــشوخ
،راد سوبــس ناــن رــگم ،دــیرخ یم هــک یــیاه نان رتــشیب .دنوــش یمن
یداــیز رایــسب رادــقم تــسا نــکمم و دنتــسه یــیاذغ شزرا دــقاف
لاــتبم دارــفا صوــصخ هــب هــک دــشاب هتــشاد دوــجو اــه نآ رد میدــس
باــنتجا دــیاب میدــس نازــیم نــیا فرــصم زا ،لااــب نوــخ راــشف هــب

.دــننک
ناوــنع هــب دــناوت یم اــتیپ ناــن اــما دــشاب روآ بــجعت تــسا نــکمم
دوــخ یاه چیودناــس رد هــک یــنان یارــب رــتمک میدــس اــب یــنیزگیاج
.دورــب راک هــب ،دــینک یم هدافتــسا
دوــش یم رــجنم نآ رد هرــفح کــی لیکــشت هــب راــخب اــب اــتیپ تــخپ
تــشوگ ،یزبــس عاوــنا نداد رارــق یارــب نآ زا ناوــت یم تــیاهن رد هــک
ورــس چیودناــس لکــش هــب ار نآ و درــک هدافتــسا اــه یکاروخ ریاــس و

.درک
دــعب و هــتفرگ تأــشن هــنارتیدم هــقطنم زا اــتیپ ناــن دوــش یم هــتفگ
رــسپ قــیرط زا یدلاــیم 1960 هــهد رد لاــس اــه رازه تــشذگ زا
یــیاذغ ناوــنع هــب و هدــش هدرــب اکــیرمآ هــب ،یرــصم یاوــنان کــی
نودــب عاوــنا اــما هزورــما .تــسا هدــش بوــبحم ،مدرــم ناــیم رد ملاــس
.دراد یرتــشیب نارادــفرط ،نآ تاردــیهوبرک نودــب و نــتولگ
رایــسب تهابــش هــک تــسا نــیا ،اــتیپ هــجوت لــباق و بــلاج هــتکن
Naan أــشنم و هــنارتیدم ،اــتیپ أــشنم اــما دراد Naan هــب یداــیز
یــکدنا اــتیپ و دراد یرتــشیب رــبیف و دــنق ، Naan .تــسا دــنه ،

اــب لاوــمعم هــک دراد دوــخ لــخاد هرــفح کــی و تــسا رت کــشخ
.دــننک یم رــپ ار نآ ،یــیاذغ داوــم عاوــنا
30
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

Sweet Hawaiian Tortillasییاواه نیریش معط اب لایتروتو نازوـمآ شناد یـکاروخ ،هدـعو نایم یارـب ،یرلاک 140 یواح ییاواه نیریش یلایتروت یدادعت دهاـش ریخا یاه لاـس رد نان شخب

.دنتـسه تیبوبحم بـسک لاح رد ،اذغ شیپ مرگ 5/3 ،تاردیهوبرک مرگ ۲6 ،نیئتورپ مرگ 4 اب ناـن هک تـسا هدوـب گرزـب یاـه یناپمک زا
هدـننک دیلوت ، La Banderita یـناپمک .تسا هدعو ره رد میدس مرگ یلیم 360 و یبرچ نونکا .دنا هدرک یـفرعم ییاواه نیریـش معط
نـیلوا ،وـکات و لاـیتروت 4 هرامـش و رـترب تـسا راودـیما Mission Foods یـناپمک زین لایتروت شـخب هک تـسا هدیـسر نآ نامز
.درک یفرعم ار رـفص تاردیهوبرک اـب لاـیتروت شهاک دـنور دنناوتب دـیدج یاـهلایتروت هـک .دنک دورو یـیاواه یاه معط یاـیند هـب
هدـش دای یاه لایتروت ،تکرـش نـیا هتفگ هـب سوکعم ار هتـسد نیا رد ریخا شورـف مـجح زا لـقن هـب یتـسه هاگـن شرازـگ هـب
هدعو رـه رد رـبیف مرـگ 5 و یرـلاک ۲0 یاراد دراـیلیم 3/1 شورـف اـب Mission .دـننک Mis� یـناپمک ،Baking business
ً
،تاردـیهوبرک ،دـنق هـنوگ چیه اـما دنتـسه ،یـم 15 هـب یـهتنم هـتفه 5۲ رد یرلاد یوـکات تلاوـصحم ارـیخاsion Foods
.دـنرادن سـنارت یـبرچ اـی لورتـسلک و تخـس یاهلایتروت هدننکدیلوت نـیرتگرزب نیریـش درآ زا هـک یـیاهلایتروت اـب ار دوـخ
رد لاـیتروت زا یدـیدج عوـن لاـح نـیمه رد .تـسا وکات و مرـن هدرـک عـیزوت ،دنوـش یم هـیهت یـیاواه
سـلجنآ سل رد Sana Foods یـناپمک یـناپمک یراذگ هیامرـس شـخب لوئـسم دنتـسه یچنیا 5/4 اـهلایتروت نیا .تـسا
اـه لایتروت نـیا .تـسا یریگ لکـش لاـح رد مکی( لیروآ ۲1 سـنارفنک یـط رد Gruma هـضرع یددـع 10 یدنب هتـسب رد و
لاماک و تاـینبل و تلاـغ نودـب ،نـتولگ نودـب هک داد حـیضوت ،نارگلیلحت اـب )تـشهبیدرا .دنوـش یم
هک دیدج یاـهلایتروت نـیا .دنتـسه یـهایگ زا لاـیتروت یـشورف هدرخ شـخب رد شورـف ییاواه یاهلایتروت اـب Mission یاـهوکات
زا ،دنوـش یم فرـصم زین وـکات دـیلوت یارـب هدـش ثـعاب ،اـنورک یرـیگ همه عورـش ناـمز و هدـش هداـمآ نیریـش لاـماک و مـعط شوخ
یواح و هدـش هتخاـس کـیناگرا لـیگران درآ و نـتولگ نودـب شـخب رد لاـیتروت هـک تـسا نیا اـب دـیناوت یم و دنتـسه مرـن هداـعلا قوف
3 و یبرچ مرـگ 3 ،ربیف مرـگ 8 ،یرـلاک 1۲0 .دنک دـشر رتـشیب زـین تاردـیهوبرک نودـب اب وکات کی ،ساـنانآ و تـشوگ یمک و لایتروت

.دنتـسه هدعو 4 رـه رد نـیئتورپ مرـگ دـیدج یلاـیتروت اـب هدـش دـیلوت یاـه وکات .دیـشاب هتـشاد ییاواه معط
31 Negahe Hasti Magazine Jun-July 2022

Versatility and health focus fueling

flatbread popularityتخت یاه نان تیبوبحم لیلاد زا ،تملاس و عونتاریز تسا هتفای شیازفا تعرس هب هتشذگ ههد رد اه یشورف هیذغا رد تخت یاه نان شورف
دنتسه ملاس هیذغت و عونت ،صاخ یاه اذغ هبرجت یوجتسج رد یا هدنیازف روط هب ناگدننک فرصم
.دنریگب هدیدان ار لوصحم معط هکنیا نودب

تایبرجت لابند هب ناگدننک فرصم ، Foodbusinessnews زا لقن هب یتسه هاگن شرازگ هب
نونکا .تسا هتفای شیازفا ،انورک سوریو یریگ همه نامز رد هژیو هب هک دنتسه یدیدج ییاذغ
رجنم زین تخت یاه نان زا هدافتسا شیازفا هب هک دنزادرپ یم اذغ هیهت هب ناشدوخ رتشیب مدرم
.تسا هدش
یاه چیودناس هیهت و دنا هدش هتسخ اه چیودناس قباس معط زا هک دنا هدرک ملاعا مدرم رتشیب
رد هتسد نیا دشر دهاش ام نیاربانب .دیازفا یم اه اذغ تیباذج و عونت هب تخت یاه نان اب فلتخم
.میتسه ییاذغ تامدخ و یشورف هدرخ

نکمم تخت نان کی هک یلاح رد دنتسه رت ملاس و رت کبس ،مدرم هماع روصت قبط تخت یاه نان
ً
.دشاب هتشاد یرتمک تاردیهوبرک یتح ای دنشاب هتشادن یرتمک یبرچ یاوتحم اموزل تسا
و دنا هتفرگ رارق رگیدکی رانک فلتخم یاه گنهرف ،اکیرمآ رد دننام لااب تاردیهوبرک اب تلاوصحم ریاس زا رت ملاس ،تخت یاه نان دننک یم نامگ ناگدننک فرصم
اکیرمآ رسارس رد ،گنهرف لاقتنا هارمه هب مه تخت یاه نان .دنتسه اه لور
.تسا اه نان نیا یلااب عونت ،تیبوبحم نیا تلع و دنا هدش بوبحم رتشیب هزم و معط اب اما رتمک نان هک دننک یم ساسحا تخت نان فرصم اب ناگدننک فرصم بلغا
تخت نان دنتسناد یمن یتح مدرم زا یرایسب ۲010 لاس رد یریذپ قیبطت ،تخت یاه نان شخب تیبوبحم لیلاد نیرت گرزب زا یکی نیا رب هولاع .دنروخ یم
دنسانش یم ار ناهج رسارس زا تخت یاه نان لااح اما تسیچ یارب یرامش یب یاه هار .دهد یم امش یاه هدعو هب یدایز عونت هک تسا ییاذغ داوم ریاس اب اه نآ
ندیشچ هب ناگدننک فرصم هقلاع و یگنهرف تلادابت یپ رد و رانک و لور ،همقل ،ازتیپ ،چیودناس هیهت یارب ناوت یم ار اه نان نیا .دراد دوجو تخت نان زا هدافتسا
زا رت عیرس ،تخت یاه نان اب ییانشآ دنور نیا ،دیدج یاه معط ،تخت یاه نان هب ناگدننک فرصم هقلاع شرتسگ یپ رد نینچمه .درک هدافتسا اه شروخ و پوس

.تسا هدش زین شیپ .تسا شرتسگ هب ور اه تکرام رد هدامآ یاه اذغ دیلوت رازابروشک رد هیامریمخ مارآ رازابشــقن هــک تــسا ناــن دــیلوت یارــب هــیلوا داوــم نــیرت یلصا زا یــکی هــیامریمخ
.دراد روــشک یدــیلوت ناــن تــیفیک رد ییازــسب


.دشاب رادروخرب مه یتارداص رازاب و یجراخ رازاب زا ،روشک لخاد فرصم رازاب یــشخب هــکنیا و روــشک رد هــیامریمخ یلااــب فرــصم هــب هــجوت اــب
عــیانص نیرت هتفرــشیپ زا یــکی ،روــشک رد هــیامریمخ دــیلوت تــعنص یلااک نــیا رازاــب هــک تــسا نآ زا یــکاح اه یــسررب ،دوــش یم رداــص نآ زا

زاــین یارــب دــیلوت هــب زور شــناد و یژوــلونکت نــیرخآ اــب هــک تــسا دوــجو روــشک رد نآ نــیمأت و دــیلوت رد یلکــشم و تــسا مارآ ،یــفرصم
اــب زــین روــشک هــیامریمخ یاکیدنــس .دزادرــپ یم یــجراخ و یــلخاد ،دوــجوم یاــه یگدنیامن قــیرط زا روــشک رــسارس ناــیاونان و درادــن
تــسا لوغــشم روــشک رد لوــصحم نــیا نــیمأت و دــیلوت هــب دوــخ شلاــت .دــننک هــیهت ار دوــخ رــظن دروــم هــیامریمخ دــنناوت یم
.درادــن دوــجو صوــصخ نــیا رد یلکــشم هناتخبــشوخ و رب هولاع لااک نیا هک تسا هدش بجوم ،تیفیکاب هیامریمخ دیلوت عوضوم32
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

Bread on the hook

نادنمزاین هب کمک یارب هیکرت یمیدق تنس ،»بلاق یور نان«هـجوتم ،دارـفا هرـهچ هـب ندرـک هاگـن ماگـنه مـیناوت یم نـینچمه و یـلوپ اـت دـنک یم قیوـشت ار مدرـم ،ملاـسا زا ماـهلا اـب یـنامثع تنـس
بجوم ،اـه نآ هب کمک ماگـنه و دـنراد ناگیار ناـن یاـضاقت هـک میوـش هب دنناوتب نادـنمزاین اـت دننک تـخادرپ یلحم یاـه ییاونان هـب هـفاضا
دنهاوخ یم هـک یا هزادـنا هـب دـنناوت یم اـه نآ .میوـش یمن ناـششجنر تـسا یموهفم ،»بلاق یور نان« .دنـشاب هتـشاد یـسرتسد ناگیار نان
.دنیوگب اـم هـب یزـیچ هـکنیا نودـب دـننک تـفایرد ناگـیار ناـن و دـنرخب ناـن اـت دـنک یم قیوـشت ار مدرـم و دراد هـشیر ملاـسا رد هـک
،یملاـسا داـقتعا رد ارـیز دراد یا هژـیو تـیمها هـیکرت رد ناـن یادـها نادنمزاین هـب ار ناگـیار نان دناوتب اوـنان اـت دنزادرپب یـفاضا لوـپ یـمک
نـیا .تـسا سدـقم یـگدنز زا تـظافح و دـنک یم ظـفح ار یـگدنز ناـن .دنک مـیدقت

هب ناـمدوخ ام ،دوـش ماـمت یـمدرم یاـه کمک رـگا یـتح :تـفگ اوـنان تراـبع هـیکرت رد ،TRT world زا لـقن هـب یتـسه هاگـن شرازـگ هـب
.تـشگ دنهاوخنرب یلاخ تـسد اه نآ و درـک میهاوخ کـمک نادـنمزاین زا ،تـسا نان ندرک نازـیوآ یـنعم هـب هـک askida ekmek فورـعم
هـتفرگ رـظن رد تـمعن ناوـنع هـب ناـن ،ملاـسا رـبمایپ یاـه هتفگ قـبط سک چیه هـک دوـش لصاح نانیمطا اـت هـتفر یم راک هـب یـنامثع ناـمز
رد نـیاربانب تـسا هدـش هداتـسرف ادـخ فرـط زا هـک یـتمعن ؛دوـش یم .دور یمن باوـختخر هـب هنـسرگ
رادروخرب تـیمها نیرتـشیب زا نان ،رگید ناملـسم روـشک دنچ و هیکرت ذغاک کـی هزاغم لـخاد ،لوبناتـسا یـیاپورا شـخب رد یـیاونان کـی رد
،هـیکرت رد هـلمج زا ،ناـهج رـسارس رد ناناملـسم زا یرایـسب و تـسا غـلابم نازـیم و زور دروـکر نآ یور هـک تـسا نازـیوآ راوـید هـب دیفـس
.دنـسوب یم ار ناـن ،دوخ مارـتحا نداد ناـشن یارـب نیا کـلام .دوـش یم تبث ،هدـش ادـها ناـن یاـه صرق و هدـش تـفایرد

رد یلخاد گنج زاـغآ زا یروـس ناگدنهانپ زا یدایز دادعت هـک اـج نآ زا دصرد 10 هـک دـنزپ یم ناـن صرـق 800 لـقادح هـنازور تـفگ یـیاونان
نایاونان زا یرایـسب ،دننک یم یگدنز هیکرت رد ،۲011 لاـس رد هیروـس 60 دودح زور رد تـفگ مه ییاونان دـنمراک و دـسر یم نادـنمزاین هـب نآ
یارب هـک دـنا هدوب یروـس ناگدـنهانپ جوـم شـیازفا دهاـش لوبناتـسا .دنهد یم نادـنمزاین هـب ناـن صرـق 70 یـلا
.دنا هدمآ ناگـیار ناـن تفایرد میـسانش یم ار دوـخ هـلحم نادـنمزاین ،ناـیاونان اـم :درـک ناـیب یو33 Negahe Hasti Magazine Jun-July 2022

Flatbread a favorite in

Saudi Arabia


34
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

رد تخت نان تیبوبحم
یدوعس ناتسبرع
اـــی یـــجراخ رـــگراک ،یدوعـــس ناتـــسبرع رد رـــفن هـــس رـــه زا رـــفن کـــی
ناـــن گـــنهرف و یـــیاذغ تاداـــع رد ،تـــیلم عوـــنت نـــیا و تـــسا رـــجاهم

.تـــسا هدـــش ســـکعنم زـــین مدرـــم

تـــخت ناـــن ،Worldgrain زا لـــقن هـــب یتـــسه هاگـــن شرازـــگ هـــب
فـــلتخم یاه لمعلا روتـــسد و اـــه هزادنا ،اه لکـــش رد هـــک یتنـــس
یـــیاذغ یاـــه هدعو بـــلاغ یاـــه یکاروخ زا یـــکی زوـــنه ،تـــسا دوـــجوم

اـــی زـــیمت ،یماـــش ،کوـــکرام یاه نان .تـــسا یدوعـــس ناتـــسبرع رد

،نـــمی ،ندرا اـــه نآ أـــشنم و دـــنراد ار دوـــخ صاـــخ رـــهاظ و مـــعط ،شـــئانم
ناـــن دـــننام یـــبرغ یاـــه نان ،لاـــح نـــیا اب .تـــسا قارـــع اـــی ناـــنبل
روـــشک نـــیا رد زور هـــب زور زـــین تـــست ناـــن یاـــه شرب و تـــگاب ،رـــگرب

.دنوـــش یم رـــت بوبحم

،یدوعـــس ناتـــسبرع رد مدرـــم هـــقلاع دروـــم یتنـــس ناـــن نـــیرت فورعم اـــما
)دوـــش یم هـــتفگ زـــین زـــبوچ اـــی زوـــبخ ،زوـــبوخ نآ هـــب( زـــبخ ناـــنچمه
اـــب مدـــنگ درآ زا هـــک تـــسا یرـــمخم تـــخت ناـــن کـــی ناـــن نـــیا .تـــسا

ً
و دراد یکیتـــسلا اتبـــسن و مرـــن یتفاب .دوـــش یم هـــیهت طـــسوتم سوبـــس
.درـــک هدافتـــسا نآ زا نـــتفرگ هـــمقل یارـــب ناوـــت یم یـــتحار هـــب


یبرع گنهرف رد تخت نان تـــیمها

رد هـــک دنتـــسه لـــیام و دـــننک یمن هـــیهت دوـــخ یـــلحم یاـــه ییاونان زا یـــیاذغ گـــنهرف یـــساسا یاـــه یگژیو زا یـــکی هـــشیمه تـــخت ناـــن
ً
.دـــننک هـــیهت ار ناـــن نـــیا اـــه تکرام زا دوـــخ یـــگتفه دـــیرخ رازـــه اـــبیرقت هـــک »خـــیبطلا باـــتک« یزپـــشآ باتک .تـــسا هدوـــب یـــبرع
،یدوعـــس ناتـــسبرع یـــیاونان و بایـــسآ تـــعنص ریـــسافت نـــیا اـــب یاـــه نان هـــیهت یارـــب فـــلتخم شور 6 ،تـــسا هدـــش هتـــشون شـــیپ لاـــس

ارـــیز دـــهد خـــساپ دـــنور نـــیا هـــب دـــیدج یاـــهدربهار هعـــسوت اـــب دـــیاب .دـــهد یم حرـــش ار تـــخت
یاراد یـــتعنص هدـــش هـــتخپ یاـــهاذغ دـــنراد راـــظتنا ناگدـــننک فرصم هتـــشاد هـــمادا زورـــما هـــب اـــت ناـــن عوـــن نـــیا هـــب یـــیلااب هـــجوت نـــینچ

روـــظنم هب .دنـــشاب یتنـــس تلاوـــصحم اـــب هباـــشم تـــیفیک و تـــمیق هدروـــخ یـــیاذغ هدـــعو رـــه رد تـــخت ناـــن ،یدوعـــس ناتـــسبرع رد .تـــسا
زا هدافتـــسا رـــب یرتـــشیب دـــیکأت تـــعنص ،اـــه شلاچ نـــیا اـــب هـــلباقم هـــب لاگـــنچ و دراک یارـــب یـــنیزگیاج ناوـــنع هـــب هـــک یـــیاج اـــت ،دوـــش یم

ناوـــت یم ،یـــمیزنآ یاه متـــسیس اـــب .دراد درآ هـــیفصت هـــنیمز رد مـــیزنآ روـــشک نـــیا یتنـــس یاـــهاذغ یارـــب یـــلاع یـــهارمه زـــبخ ناـــن .دور یم راک
مـــیظنت تـــخت ناـــن دـــیلوت یاـــهزاین اـــب صاـــخ روـــط هـــب ار درآ درـــکلمع ،شوـــتف نـــینچمه .هتفوک اـــی امرواـــش ،لـــفلاف دـــننام یاـــهاذغ ،تـــسا

یراگدـــنام ،یراک نیـــشام و رـــیمخ شزادرـــپ یاـــه هبنج رـــب هولاـــع .درک تـــسرد یرـــفعج و راـــیخ ،یـــگنرف هجوگ اـــب هـــک یتنـــس دلااـــس کـــی
یاه میزنآ .تـــسا رادروـــخرب یـــیلااب تـــیمها زا یـــتعنص شـــخب رد اـــهلااک نـــغور رد هدـــش خرـــس زـــبخ ناـــن کـــچوک یاـــه هکت اـــب ،دوـــش یم

اـــت دـــنزادنیب رـــیخأت هـــب ار هتـــساشن لاوز یدـــح اـــت دـــنناوت یم یـــعادبا .دوـــش یم ورـــس ،نوـــتیز
ً
.دـــننک ظـــفح زور 7 اـــت ار دوـــخ یناـــسشک و مرـــن تـــفاب ،تـــخت یاـــه نان ار ناـــن نـــیا ارـــثکا مدرـــم ،روـــشک نـــیا رد تارـــییغت و هعـــسوت دـــنور اـــب

35 Negahe Hasti Magazine Jun-July 2022

most popular OCEANIAN breads هیسونایقا و ایلارتسا رد بوبحم و یتنس نان هسیاــه هنومن نــیرت قفوم زا یــکی ایلارتــسا
هــک تـــسا یــگنهرفدنچ عـــماوــج
،اه ینامـــلآ ،اه ینانوــی ،اه یـیایلاتیا

یزپـشآ یاه تنـس ،اـه یدنه و اـه ینیچ
نـیا اـب .دنا هدروآ روـشک نـیا هـب ار دوـخ
یاهاذغ یاه لمعلا روتـسد نتفای ریـسافت

دادـعت و تـسین ناـسآ ییایلارتسا لـیصا
اـما تـسین سرتـسد رد اـه نآ زا یداـیز
یتنـس یاـهاذغ زا یـکی اـعطق رـپماد
.تـسا اـه نآ بوـبحم
زا لــقن هــب یتــسه هاگــن شرازــگ هــب
ناــن عوــن کــی رــپماد ،Tastelatlas

ناــن نآ هــب هــک تــسا ایلارتــسا یتنــس
ناــن کــی ،دــنیوگ یم زــین یا هــتوب

اــی غاد لاــغز یور هــک هزمــشوخ رــیطف
ناــمز نــیرتمک رد و هدــش هــتخپ رــف رد
هــک تــسا یــنان رــپماد .دوــش یم هداــمآ
هــیهت ردوــپ گــنیکیب و کــمن ،درآ ،بآ اــب
رــطعم و نیریــش ،ناــن نیا .دوــش یم

یداــیز تــقو هــک یناــسک یارــب و تــسا
ناــن هــیهت هــب دــنم هقلاع اــما دــنرادن
ســپ .تــسا بــسانم ،دنتــسه یــگناخ

یاه روتــسد رــییغت و ناــمز تــشذگ زا
هب زــین یرــگید داوــم و هرــک ،ریــش ، تــخپ
.تــسا هدــش هدوزــفا ناــن نــیا36
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

3 most popular OCEANIAN breads هیسونایقا و ایلارتسا رد بوبحم و یتنس نان هس

وکاکات نان ؟تساجک رپماد أشنم

یدــنلزوین یتنــس ناــن نــیا هــیهت رد یــلصا داوــم ،بآ و درآ یضاق ،دلیف نوراب تارطاخ زا یباتک رد راب نیلوا یارب رپماد مسا

لــماع عوــن رــه اــی ردوــپ گــنیکیب زا هــک یــلاح رد .دنتــسه هب .دش رکذ 18۲4 ات 1817 لاس زا زلو تواس وین یلاع هاگداد
بلغا ،دوــش یمن هدافتــسا وــکاکات رــیمخ رد یرــگید یرــمخم یواکنل ترابع کی زا مان نیا ،ایلارتسا تغل گنهرف زکرم هتفگ
رت کبــس و مرــن یــتفاب اــت دوــش یم هــتخپ ریــش اــب ناــن نــیا .تسا هدش هتفرگ ،دنک یم بوکرس ار اهتشا هک یزیچ یانعم هب
.دــشاب هتــشاد رد لاغز یور ار نآ هک ییایلارتسا نارچواگ کی یوس زا نان نیا
یور یــطوطخ اــب تاــقوا یــهاگ و تــسا درــگ ًلاوــمعم وــکاکات .دش فورعم ،تخپ یم دوخ پمک

هــب ،تــسا خرــچ روآداــی هــک دوــش یم نــیئزت ،شحطــس یهار هب اریز دندرک عادبا ماد ناگدنهد شرورپ ادتبا رد ار رپماد
ناــن .دــنیوگ یم یتــسد خرچ ناــن ،ناــن نیا هــب لــیلد نــیمه یهاگ اه نآ .دنتشاد زاین هداتفا رود قطانم هب اذغ لمح یارب
یاــچ ناــجنف کــی و تبرــش ،اــبرم ،هرــک اــب ًلاوــمعم وــکاکات کدنا یسرتسد اب ،دندرک یم رفس ینلاوط یاه هتفه یارب تاقوا

.دوــش یم ورــس نآ راــنک ییاذغ داوم دیاب ،مزاول و ییاذغ داوم دیرخ هب یسرتسد نودب ای
دروم ،نان نیا نیاربانب دندرک یم لمح دوخ اب ار یندشندساف
انویر نان و دش یم هتخپ تحار و عیرس یلیخ هک دوب اه نآ هنازور فرصم

یروــئام یتنــس شرــتریمخ اــب ینیمز بیــس ناــن کــی اــنویر نان دنتسناوت یم ناناپوچ ،بآ هب یسرتسد و کمن و درآ لمح اب
تــسا شرــت یــمک و نیریــش یــمعط اــب )دــنلزوین زا یــشخب( .دنزپب یتحار هب ار دوخ
ً
کــی اــب اذــغ نیا .تــسا یــنلاوط رــیمخت دــنیارف لــصاح هــک شـتآ رتـسکاخ رد امیقتـسم ار ناـن نـیا ،یتنـس روـط هـب
هــک دوــش یم تــسرد bug مان هــب ینیمز بیــس رتراتــسا ،تـسا هدـش جیار رف رد نآ تـخپ ،ناـمز رذـگ اـب اـما دـنتخپ یم

نآ هــب رــیظن یب یــمعط و هدــش ناــن مــجح شــیازفا ثــعاب رد جـیار رایـسب یـشور مـه زوـنه رتـسکاخ اـب نـتخپ هـچرگا
.دــهد یم .تـسا یزورـما یایلارتـسا
هقباــسم کی یــتح هــک تــسا بوــبحم یردــق هــب ناــن نــیا ،دریگ یم رارق هدافتـسا دروم ًلاومعم هزورـما هک رتهب شور کـی
رد لاــس رــه Rewena Paraoa ماــن هــب اــنویر ناــن تــخپ یندچ هملباق کـی رد ریمخ نداد رارـق اب شتآ رد رـپماد نـتخپ

.دوــش یم رازــگرب دــنلزوین .دوش یریگولج نان یور رتـسکاخ نتسشن زا ات تـسا


37 Negahe Hasti Magazine Jun-July 2022

Lebanese flatbread with

new flavorدیدج یمعط اب ینانبل نان
دنــشاب هزــجعم کــی یا هناخزپــشآ رــه رد دــنناوت یم KaterBake ، Central Foodsدــمجنم یــیاذغ داوــم هدــننکدیلوت یــناپمک

فــلتخم یاــه شور هــب ار اــه نآ ناوــت یم و دــنا عونتم رایــسب ارــیز یارــب ار KaterBake یــنانبل حطــسم یاــه نان زا عیــسو یــفیط
هــب اــه نان نــیا .درــک ورــس اذــغ هارــمه زور فــلتخم یاــه نامز رد .تــسا هدرــک هــضرع دوــخ نایرتــشم
یارــب هژــیو هــب دــمجنم ناــن و دنوــش یم دــیلوت دــمجنم تروــص یــناپمک نــیا ،British baker زا لــقن هــب یتــسه هاگــن شرازــگ هــب

هــک دــنک یم نــیمضت ارــیز تــسا دــیفم ،یــیاذغ تاــمدخ یاــه شخب یاــه هزادنا و اــه معط رد دــیدج یاــه نان نــیا هــک تــسا هدرــک ملاــعا
.دــشاب سرتــسد رد هــشیمه هزاــت ناــن یارب ،ازــتیپ رــیمخ ناوــنع هــب دــنناوت یم و دنتــسه دوــجوم فــلتخم
جــیوه ،ردــنغچ یاــه نان لماــش یــنانبل یاــه نان مــعط دــیدج فــیط ورــس یارــب اــی )صــمح( سوــموه یاذــغ هارــمه ،هــمقل عاوــنا هــیهت
.تــسا نآ هداــس عوــن هارــمه هــب جانفــسا و .دنوــش هدافتــسا رطعم ناــهایگ و نوــتیز نــغور اــب

KaterBake یــنانبل حطــسم ناــن ، Central Foodsیــناپمک لاــبند هــب ار دوــخ یوــنم ،یــیاذغ تاــمدخ یاــهروتارپا زا یرایــسب
هــب .دنک یم هــضرع ناراوــخهایگ یارــب بــسانم و دــییأت دروــم ار نــیمأت هرــیجنز تلاکــشم ،راک یورــین دوــبمک ،اــنورک یرــیگ همه
یدنب هتــسب ندرــک زاــب تروــص رد اــه نان نــیا ،یــناپمک نــیا هــتفگ هداــس ناگدــننک فرصم دــیدج یاه هتــساوخ زا ناــنیمطا مدــع و
.تــشاد دــنهاوخ یراگدــنام زور هــس اــهنت ،یــیادز خی و یــنانبل حطــسم یاــه نان دــننام یــتلاوصحم لااــح اــما دــنا هدرک


38
1401 هامریت یتنس نان همان هژیو

ناتتلااوس خساپ نتفرگ یارب !دش یرفن رازه ۱0 ،امش یهارمه اب یتسه هاگن مارگاتسنیا هحفص
طبترم بـلاطم زا علاـطا و رتـشیب یاه شرازگ هدهاـشم یارـب
دینک هعجارم ام هب ،تارـظن و دـینک لاـبند ار اـم ،ناـن و درآ ،مدـنگ هرـیجنز اـب
.دـیراذگب ناـیم رد اـم اـب ار دوـخ یاهداهنـشیپ و اـهداقتنا

یتسه هاگن مارگاتسنیا

نایاونان و درآ یاه هناخراک نایم یطابترا لپ


Please Follow Us negahehasti

EttehadKaraj FlourMilling Co.


یتـنس یاه نان درآ عاونا هدننكدـیلوت

،يلامـش يـياهب خیـش ،اردـصلام ناـبایخ ،نارـهت :يزـكرم رـتفد یوربور ،تـشدهام هب رهـشدمحم هداج 4 رتمولیك ،جرـك :هناخراك
مراـهچ هـقبط ،39کلاـپ ،يـبرغ يزـيربت بـئاص ناـبایخ جرك داحتا درآ ،ردــپ هار هس
021-88043155 :سـكاف 021-88045042 - 88043230 :نـفلت 026 -36311987 :سـكاف 026 -34239937-9 :نـفلت


Click to View FlipBook Version