The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูมุกสอนสังคม, 2022-07-10 22:32:13

ทวีปอเมริกาเหนือ

งานสังคม5ทวปี อเมริกาเหนือ

เสนอ ครลู ภสั ภาส์ หนูคง

คำนำ ข

E-book เลม่ นีจ้ ดั ทำเพอื่ เป็ นส่วนหน่ึงในวชิ ำสงั คมศกึ ษำ
(ภูมศิ ำสตร)์ เพอื่ ใหไ้ ดเ้ ป็ นควำมรใู ้ นเรอื่ ง ทวปี อเมรกิ ำเหนือ

ผจู ้ ดั ทำหวงั ว่ำ รำยงำนเลม่ นีจ้ ะเป็ นประโยชนก์ บั ผอู ้ ำ่ น หำก
มขี อ้ แนะนำหรอื ขอ้ ผดิ พลำดประกำรใด ผจู ้ ดั ทำขอนอ้ มรบั ไวแ้ ละ

ขออภยั มำ ณ ทนี ีด้ ว้ ย

คณะผจู ้ ดั ทำ

สารบญั 1

เรอ่ื ง หน้า

คานา ก
สารบญั ข
ลกั ษณะทางกายภาพ
ลกั ษณะประชากร 1-4
ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 5-7
และแนวทางการจดั การ 8
ลกั ษณะสงั คมและวฒั นธรรม
ภยั พบิ ตั แิ ละแนวทางการจดั การ 9-12
ลกั ษณะเศรษฐกจิ 13
เอกสารอา้ งองิ 14-16
สมาชกิ ในกลมุ่ 17
18

2

1.ที่ตงั้

ทวีปอเมริกาเหนอื ตงั้ อยูท่ างซกี โลกเหนอื ระหวา่ งละตจิ ูดท่ี7 - 83 องศาเหนือ และลองจจิ ูดท่ี55 องศาตะวนั ตก-
172 องศาตะวนั ออก

2.อาณาเขต

ทศิ เหนือ ตดิ ตอ่ กบั มหาสมุทรอารก์ ตกิ ทะเลโบฟอรต์ อา่ วแบฟฟิน อา่ วฮดั สนั ชอ่ งแคบเดวิสทะเลแลบราดอร์
เกาะขนาดใหญ่ไดแ้ ก่เกาะกรนี แลนด์เกาะแบฟฟิน เกาะวิกตอเรยี

3

ทศิ ใต้

ตดิ ต่อกบั ทวีปอเมรกิ ำใต ้น่ำนนำ้ สำคญั คอื มหำสมุทรแปซฟิ ิ ก ทะเลแครบิ เบียน
อำ่ วเม็กซโิ กในมหำสมุทรแอตแลนตกิ เกำะสำคญั คอื หมู่เกำะอนิ ดสิ ตะวนั ตก หมู่

เกำะควิ บำ ฮสิ แปนโิ อลำ จำเมกำ เปอรโ์ ตรโิ ก

4

ทศิ ตะวนั ออก

ตดิ ต่อกบั มหำสมุทรแอตแลนตกิ เกำะสำคญั ดำ้ นนี ้ไดแ้ ก่ เกำะนวิ ฟนั ดแ์ ลนด ์
เกำะเบอรม์ วิ ดำ หมูเกำะบำฮำมำส

5

ทศิ ตะวนั ตก

ตดิ ต่อกบั มหำสมุทรแปซฟิ ิก ตอนเหนือมีชอ่ งแคบเบรงิ กน้ั ระหว่ำงทวีปเอเชยี และ
ทวีปอเมรกิ ำเหนือ น่ำนนำ้ สำคญั ไดแ้ ก่ อ่ำวแคลฟิ อรเ์นยี อำ่ วอะแลสกำ เกำะ
ใหญ่ไดแ้ ก่ เกำะแวนคูเวอร ห์ มู่เกำะอำลวิ เชยี น หมู่เกำะควนี ชำรล์ ็อต

ลกั ษณะประชากร 6

จำนวนประชำกร

● ประชำกรในทวีปอเมรกิ ำเหนือมปี ระชำกรรำว 500 ลำ้ นคนเศษ
(พ.ศ.2548) นับเป็ นทวปี ท่มี ปี ระชำกรมำกเป็ นอนั ดบั 2ของโลก
มคี วำมหนำแน่โดยเฉลี่ยประชำกร 22 คนต่อตำรำงกิโลเมตร
(พ.ศ.2548) นับวำ่ ยงั มปี ะชำกรค่อนขำ้ งเบำบำง อย่ำงไรก็ตำม
บรเิ วณสว่ นต่ำงๆของทวปี ยงั มปี ระชำกรกระจำยตวั ไมส่ มำ่ เสมอ

กำรกระจำยตวั ของประชำกร 7

1. บริเวณที่มปี ระชากรอาศยั อยหู่ นาแนน่ ไดแ้ ก่ภาคตะวันออกของทวีป ซ่ึงมลี ักษณะภูมปิ ระเทศเป็นที่ราบ มี
อากาศอบอุ่นสบาย ได้รับอิทธิพลจากทะเล มีปริมาณฝนเพียงพอเหมาะแกก่ ารเพาะปลกู อุดมดว้ ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ เหล็ก ถ่านหินนา้ มนั ปิ โตรเลียม สง่ เสริมอุตสาหกรรมให้เจริญกา้ วหนา้ การ
คมนาคมขนสง่ สะดวก
2. บริเวณทม่ี ปี ระชากรอาศัยอยเู่ บาบาง ไดแ้ กบ่ ริเวณภาคตะวนั ตก ท่ีมีลกั ษณะภมู ิประเทศเป็ นภูเขาสูงเป็น
อุปสรรคต่อการคมนาคมและการประกอบอาชีพทกุ ชนดิ บริเวณทะเลทราย ทมี่ ลี ักษณะอากาศรุนแรง เขต
อากาศหนาวเยน็ ในรฐั อะแลสกา และตอนเหนือของแคนาดา

เขตทป่ี ระชากรอาศยั อยอู่ ยา่ งหนาแน่นในทวปี อเมรกิ าเหนอื 8

บรเิ วณใดของทวปี อเมรกิ าเหนือมปี ระชากรอาศยั อย่กู นั อยา่ งหนาแน่น
มากทสี่ ุด ชายฝัง่ ตะวนั ออกของสหรฐั อเมรกิ า ตอนกลางของประเทศ
ทะเลสาบทงั้ หา้ รอบอ่าวเมก็ ซิโก ชายฝัง่ ตะวนั ตก แถบเมอื งแซนแฟรน
ซสิ โก ลอสแอนเจลสิ ตอนกลางของประเทศเมก็ ซโิ ก หมเู่ กาะอนิ ดสี
ตะวนั ตก

ปัญหาสง่ิ แวดลอ้ มในทวปี อเมรกิ าเหนือ 9

1มลพษิ ทางอากาศ
2ขาดแคลนน้าสะอาดและมลพษิ ทางน้า
3ทด่ี นิ เส่อื มโทรม
4ขยะ
5ภยั ธรรมชาติ

แนวทางการจดั การ

มีนโยบายลดอตั ราการทงิ้ ขยะลงทะเล ลดการเผาขยะและการตดั ไม้

ลักษณะสังคมและวฒั นธรรม 10
ของทวปี อเมริกาเหนือ

จดั อยูใ่ นกลมุ่ วฒั นธรรมละตนิ อเมริกา ซ่งึ ลกั ษณะทางสงั คมและวฒั นธรรม มีดงั น้ี

1 สงั คมเมือง 2 สงั คมชนบท

เป็นสงั คมของประเทศ กลมุ่ แองโกล-อเมรกิ า ท่ี เป็นสงั คมของประเทศ กลมุ่ ลาตนิ อเมรกิ า ท่มี ี
ร่ารวย ประชากรมมี าตรฐานการครองชพี สงู มี อาชพี เกษตรกรรมเป็นสว่ นใหญ่ ประชาชน

ความเป็นอยู่ท่สี ะดวกสบาย เป็นสงั คม สว่ นใหญ่ ยากจนและมีรายไดน้ อ้ ย นบั ถอื
อตุ สาหกรรม และพาณชิ ยกรรม ประเพณีดงั้ เดมิ และส่งิ เร้นลบั

ภาพชีวิตในเมอื งและชนบท 11
เมอื ง ชนบท

ลกั ษณะทางวฒั นธรรม 12

จำนวนประชำกรในทวีปอเมรกิ ำ ภาษา ได้แก่
เหนือมีประมำณ 436 ลำ้ นคน จัดว่ำ
มปี ระชำกรมำกเป็นอนั ดับ3 ของโลก 1. ภาษาองั กฤษ เป็นภาษาราชการของประเทศสหรฐั อเมรกิ าและแคนาดา

รองจำก ทวีปเอเชยี และทวปี ยโุ รป 2. ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการของประเทศเม็กซิโกและประเทศกลุ่มลาตนิ
เม่อื ศกึ ษำภูมิหลงั ทำงประวัตศิ ำสตร์ อเมรกิ า

ทวปี อเมรกิ ำเหนือมีมนุษยอ์ ำศยั อยู่ 3. ภาษาฝรงั่ เศส เป็นภาษาราชการในรฐั ควเิ บกของประเทศแคนาดาและเฮติ สว่ น
แลว้ เชอ่ื กันวำ่ ประชำกรด่งั เดมิ ของ ประเทศหม่เู กาะในทะเลแครบิ เบยี น จะใชภ้ าษาอังกฤษและภาษาสเปนเป็นภาษา
ทวีปอเมริกำอพยพมำจำกทวปี เอเชยี หลกั และยงั มภี าษาอ่นื ๆ อีก เชน่ ภาษาเอสกโิ ม ภาษาของชนเผา่ ตา่ ง ๆ รวมถงึ
ภาษาของชาวเอเชยี เช่น จนี ญป่ี ่นุ เกาหลี
โดยเดินทำงจำกคำบสมทุ รชกุ ชขี อง
ทวปี เอเชียใชส้ ะพำนธรรมชำติ ขำ้ ม

ช่องแคบแบรงิ เขำ้ สคู่ ำบสมทุ ร อลำ
สกำของทวีปอเมรกิ ำเหนอื แลว้ ไป
อำศัยอยใู่ นทวีปอเมริกำเหนอื แลว้

เดินทำงส่ทู วีปอเมรกิ ำใตต้ ำมลำดับ

ศาสนา 13

ประชากรสว่ นใหญ่ในทวปี อเมรกิ าเหนอื นบั ถอื ศาสนาครสิ ต์ มี 2
นกิ าย คอื
- นิกายโปรเตสแตนต์นบั ถอื มากในประเทศสหรฐั เอมรกิ าและ
แคนาดา
- นกิ ายโรมนั คาทอลิก นบั ถอื มากในรฐั ควเิ บก ประเทศแคนาดาและ
ประเทศกลุ่มลาตนิ อเมรกิ า

ภยั พิบตั ิและแนวทางการจดั การ 14

อุทกภยั ในแคลิฟอรเ์ นีย
เวลาเกิดเหต:ุ 8-22 กุมภาพนั ธ์ 2017
ความเสียหาย: 1,500 ลา้ นดอลลาร์
ผ้เู สียชีวิต: 5 ราย
อุทกภยั ทเ่ี กดิ ขนึ้ ในหลายพน้ื ทข่ี องรฐั แคลิฟอรเ์ นยี เกดิ จากพายใุ นมหาสมุทรแปซฟิ ิกกอ่ ใหเ้ กดิ น้าท่วมหนัก ดนิ โคลนถล่ม หลุบ
ยุบ ตน้ ไมล้ ม้ กดี ขวางทางจราจร ทาใหท้ งั้ เมอื งไม่มีไฟฟ้าใชก้ วา่ 10 วนั พายุลูกนีย้ งั ทาใหป้ รมิ าณน้าในเข่อื น Oroville เอ่อล้นจน
รฐั ตอ้ งประกาศใหป้ ระชาชนกว่า 188,000 ครวั เรอื น อพยพออกจากพน้ื ท่ี รวมถงึ ประชาชนทอ่ี าศยั อยใู่ กล้แม่นา้ Coyote Creek
อกี 14,00 ครวั เรอื น ตอ้ งอพยพพน้ื ทเ่ี ชน่ กนั

แนวทางการแกป้ ัญหา
ไม่ตดั ไมท้ าลายป่าและรกั ษาป่าใหด้ ี
ใชน้ า้ อย่างประหยดั
ปลกู ป่าทดแทน

ลกั ษณะทางเศรษฐกจิ ของทวปี อเมรกิ าเหนือ 15

1.เกษตรกรรม

ถอื เป็นกจิ กรรมทางเศรษฐกจิ หลกั ของทวีปอเมรกิ าใต้ จาแนกไดด้ งั น้ี

1.1การเพาะปลกู
เป็นดนิ แดนผลิตอาหารทสี่ าคญั ของโลก ทงั้ น้เี ป็นเพราะมกี ารนาเทคโนโลยมี าใชใ้ นการพฒั นาการผลิตพชื ผลเพอ่ื ให้

ไดป้ รมิ าณมาก เชน่ การใชเ้ คร่อื งจกั ร การคดั เลอื กพนั ธพุ์ ชื การใส่ป๋ ยุ การชลประทาน เป็นตน้ ทาใหส้ หรฐั อเมรกิ าเป็น
ผนู้ าในการผลิตขา้ วโพด ขา้ วสาลี ขา้ วฟ่าง และถวั่ เหลือง รวมทงั้ การผลิตพชื ในเขตรอ้ น เชน่ ออ้ ย ฝ่าย ยาสบู ผกั ผลไม้
เป็นตน้
1.2การเลย้ี งสตั ว์

บรเิ วณตอนเหนือของทวปี ทม่ี ีอุณหภมู ิหนาวเยน็ มีการเล้ียงสตั วแ์ บบเรร่ ่อน ส่วนบรเิ วณทมี่ อี ากาศอบอุ่น และรอ้ น
จะมกี ารทาฟารม์ ปศสุ ตั วข์ นาดใหญ่ สตั วเ์ ศรษฐกจิ ทสี่ าคญั เชน่ โคเนือ้ โคนม แกะ สกุ ร
1.3การประมง

แหล่งประมงทส่ี าคญั ไดแ้ ก่ บรเิ วณน่านนา้ ชายฝงั่ และนอกชายฝงั่ มหาสมุทร แอตแลนตกิ แปซฟิ ิก บรเิ วณ อ่าว
เม็กซโิ ก ทะเลแครบิ เบยี น
1.4การทาป่ าไม้

ป่าไม้ทส่ี าคญั ทางเศรษฐกจิ ไดแ้ ก่ ไมส้ นและไมผ้ ลัดใบ

16

2.อตุ สาหกรรม

ทวปี อเมรกิ าเหนอื มีความเจรญิ กา้ วหนา้ ทางดา้ นอุตสาหกรรมมาก เน่อื งจากมที รพั ยากรทสี่ ่งเสรมิ ดา้ นอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะ เชน่ การถลุงเหลก็ และ เหล็กกลา้ การกลนั่ น้ามัน การผลิตเครอ่ื งจกั ร

3.พาณิ ชยกรรม

ทวปี อเมรกิ าเหนอื เป็นทวปี ทท่ี าการคา้ กวา้ งขวาง ทงั้ ในยโุ รป เอเชยี ออสเตรเลยี และแอฟรกิ า

4.การคมนาคมขนสง่

4.1 ทางบก การขนส่งทางบก ไดแ้ ก่ ทางรถไฟ และทางรถยนต์
4.2 ทางนา้ เสน้ ทางการคมนาคมทส่ี าคญั ของทวปี ไดแ้ ก่

เสน้ ทางเดนิ เรอื ดา้ นมหาสมุทรแอตแลนตกิ ใชเ้ ป็นเสน้ ทางคมนาคม กบั ทวปี ยโุ รป
เสน้ ทางเดนิ เรอื ดา้ นมหาสมุทรแปซฟิ ิก ใชเ้ ป็นเสน้ ทางคมนาคม กบั ทวปี เอเชยี
4.3 ทางอากาศ มีความเจรญิ กา้ วหนา้ มาก โดยเฉพาะในประเทศสหรฐั อเมรกิ าและแคนาดา ทมี่ ที งั้ เสน้ ทางอากาศ
ทงั้ ภายในประเทศ และระหวา่ งประเทศ

เอกสารอ้างอิง 17

ลกั ษณะทางกายภาพ

http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/geo/4.htm

ลกั ษณะประชากร

https://sites.google.com/a/saharaj.ac.th/kruchart/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-2-reuxng-phumi sastr-thwip-
x me rika he nux / 2-1-la ksna -tha w pi -khx ng-thw ip-x me rika he nux / 2-2-phum i-la ksn-khx ng-thw ip-x m e rika he nux /2-3-
phumi -x a ka s-la e a -phuch-phrrn-thrrmcha ti -khx ng-thw ip-x m e rika he nux /2-4-thra phya krthrrm cha ti -khx ng- thw ip-
xmerikahenux/2-5-laksna-thang-prachakr-khxng-thwip-xmerikahenux

ปัญหาทรพั ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและแนวทางการจดั การ

https://sites.google.com/site/studylessons2558/payha-sing-waed lxm-khxn g-thwip-xmerik ahenux

ลกั ษณะสังคมและวฒั นธรรม

https://sites.google.com/a/saharaj.ac.th/kruchart/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-2-reuxng-phumi sastr-thwip-
x me rika he nux / 2-1-la ksna -tha w pi -khx ng-thw ip-x me rika he nux / 2-2-phumi-la ksn-khx ng-thw ip-x me rika he nux /2-3-
phumi-x a ka s-la e a -phuch-phrrn-thrrmcha ti -khx ng-thw ip-x me rika he nux /2-4-thra phya krthrrmcha ti -khx ng- thw ip-
xmerikahenux/2-5-laksna-thang-prachakr-khxng-thwip-xmerikahenux

ภยั พิบตั ิและแนวทางการจดั การ

https://anyflip.com/jhplr/qylq/

ลกั ษณะเศรษฐกิจ

https://sites.google.com/site/patpolchanan403bank/hnwy-b/aa-1

สมาชิ กในกลุ่ม 18

ด.ช.กฤตนนั ท์ บ้านนบ เลขท่ี1 ม.3/3

ด.ช.คณุ ากร พานทอง เลขที่2 ม.3/3

ด.ช.จิรวฒั น์ บาเรอ เลขท่ี3 ม.3/3
ด.ช.โชติพงศ์ แสนคา เลขท่ี4 ม.3/3

ด.ช.ณฐั ชนนท์ บนุ นาค เลขที่5 ม.3/3

ด.ช.ปรตั ถกร โปชดา เลขท่ี6 ม.3/3
ด.ช.ปัณณทตั อติวฒั นานนท์ เลขที่7 ม.3/3
ด.ช.ปิ ยะพงษ์ แต่ประเสริฐ เลขที่8 ม.3/3

ด.ช.พรเทพพนม พ่ึงกิจ เลขท่ี9 ม.3/3
ด.ช.ริ สกีร์ มะมิ ง
เลขที่10 ม.3/3

ด.ช.วรินทร พลเพชร เลขท่ี11 ม.3/3
ด.ช.วสุพล พนู พิสิฐทรพั ย์ เลขที่12 ม.3/3

ด.ช.อรรณพ ทวีรส เลขที่13 ม.3/3


Click to View FlipBook Version