The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปโครงการบ้านเด็กชาย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aeempee, 2019-01-09 23:36:50

โครงการบ้านเด็กชาย ebook

สรุปโครงการบ้านเด็กชาย

Keywords: โครงการ

รายงานสรุปโครงการ
กิจกรรมอาสาพาน้องเรยี นร้ภู าษาไทย
เม่อื วนั ที่ 25 สงิ หาคม 2561 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

หลกั สตู รศลิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชยี งใหม่

รายงานสรปุ โครงการ
กจิ กรรมอาสาพาน้องเรยี นรภู้ าษาไทย
เมอ่ื วนั ที่ 25 สงิ หาคม 2561 ณ สถานสงเคราะหเ์ ด็กชายบ้านเชยี งใหม่

คณะผจู้ ดั ทาโครงการ

1. นายเมธี มปี ญั ญา
2. นายวีรภัทร วงษ์จ่า
3. นางสาวศลิษา จนั มา
4. นางสาวจริ าภรณ์ คามลู
5. นางสาวอนญั ญา แหลมไธสง
6. นางสาวณฐั พร โกฏแก้ว
7. นางสาวณฐั กานต์ จองเอ
8. นางสาวกติ ตยิ าภรณ์ นารนิ ทร์
9. นางสาวณิรชา กาววี งั
10. นางสาวยพุ เรศ เทพิกนั
11. นางสาวอรปรียา ทาเมอื งแกว้
12. นางสาววิไลพร คาวิน
13. นางสาวบุณยานุช ใจธรรม
14. นางสาววาสนา ปิมปา
15. นางสาวดารารตั น์ คลอ่ งแคล่ว

หลกั สตู รศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิ าภาษาไทย
คณะมนษุ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั เชยี งใหม่

คานา

รายงานผลการดาเนินงานโครงการจิตอาสาฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาสัมมนาทางภาษา
และวรรณกรรมไทย รหัสวิชา THAI4903-58 ได้จัดทาขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกท่ีดีให้กับผู้ท่ี
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน และรายงานผลการดาเนินงานฉบับน้ีเป็นผลการดาเนินงานของนักศึกษาช้ันปีท่ี4 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 25 สิงหาคม 2561 ณ สถาน
สงเคราะหเ์ ดก็ ชายบ้านเชียงใหม่ ตาบลดอนแกว้ อาเภอแม่รมิ จงั หวดั เชียงใหม่

คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดาเนินงานโครงการจิตอาสาฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์อยา่ งย่ิงสาหรบั ผทู้ ต่ี ้องการจะจดั กจิ กรรม หากผดิ พลาดประการใดกข็ ออภยั ไว้ ณ ที่น้ดี ว้ ย

ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ
1 กันยายน 2561

สารบญั

หน้า

คานา ขอ้ มูลทั่วไปของโครงการ
ส่วนที่ 1
สว่ นท่ี 2 สรุปผลการดาเนินงาน
สว่ นท่ี 3
เอกสารประกอบโครงการ
ภาพกิจกรรม
 โครงการ
 กาหนดการ

 หนงั สือขอความอนเุ คราะห์

 สาเนาใบลงทะเบียน
 เอกสารประกอบโครงการ

เชน่ ใบความรู้, เอกสารประกอบการอบรม

 แบบประเมิน
 เอกสารประกอบอน่ื ๆ

ภาพกิจกรรมพรอ้ มคาอธิบายใตภ้ าพ

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทว่ั ไปของโครงการ

1. ชอื่ โครงการ กจิ กรรมอาสาพานอ้ งเรียนรู้ภาษาไทย

2 ผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ

2.1 นายเมธี มีปัญญา

2.2 นายวีรภทั ร วงษ์จ่า

2.3 นางสาวศลิษา จนั มา

2.4 นางสาวจริ าภรณ์ คามลู

2.5. นางสาวอนัญญา แหลมไธสง

2.6. นางสาวณัฐพร โกฏแกว้

2.7. นางสาวณฐั กานต์ จองเอ

2.8. นางสาวกติ ติยาภรณ์ นารินทร์

2.9. นางสาวณิรชา กาววี งั

2.10. นางสาวยพุ เรศ เทพิกนั

2.11. นางสาวอรปรยี า ทาเมืองแกว้

2.12. นางสาววไิ ลพร คาวิน

2.13. นางสาวบณุ ยานุช ใจธรรม

2.14 นางสาววาสนา ปิมปา

2.15 นางสาวดารารัตน์ คล่องแคล่ว

3. วตั ถปุ ระสงคโ์ ครงการ
3.1 เพือ่ ให้เด็กในสถานสงเคราะห์ไดเ้ รยี นรเู้ พ่มิ เตมิ เก่ียวกบั ทกั ษะภาษาไทย
3.2 เพ่อื นาความร้ทู ่ีได้มาปรบั ใช้ให้เกิดประโยชนใ์ นชีวิตประจาวนั
3.3 เพ่อื สง่ เสริมทกั ษะด้าน ฟัง พดู อา่ น เขียน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

4. กลมุ่ เปา้ หมาย
เด็กชายชว่ งอายุ 7- 9 ปี

5. ระยะเวลาดาเนินการ
25 สิงหาคม 2561 ตัง้ แตเ่ วลา 08.30 – 11.30 น. รวมเวลา 3 ชั่วโมง

6. สถานทด่ี าเนนิ การ
สถานสงเคราะหเ์ ดก็ ชายบา้ นเชยี งใหม่

7. วิธดี าเนินโครงการ/กจิ กรรม ระยะเวลาในการดาเนนิ การ
กรกฎาคม 2561
ที่ กจิ กรรม / ข้นั ตอน สงิ หาคม 2561
1. ประชุมคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2561
2. เสนอโครงการ 1 กนั ยายน 2561
3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ

8. ตัวชว้ี ดั ความสาเร็จของโครงการ

ตวั ชี้วดั หน่วย รายละเอียด หมายเหตุ
นับ ผู้เขา้ รว่ มโครงการทง้ั หมด 29 คน

ตวั ชีว้ ัดเชงิ ปริมาณ : 29 คน

ตวั ชวี้ ัดเชงิ คณุ ภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์
ใหม่ๆ ในการทากิจกรรมกบั เด็กกาพรา้

ส่วนที่ 2
สรุปผลการดาเนินงาน

1. จานวนผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ

ผเู้ ข้ารว่ ม เปา้ หมาย จานวน (คน) เข้าร่วมจรงิ จานวน คิดเปน็
(คน) ร้อยละ
เด็กชายอายุระหว่าง 9-7 ปี 14 คน 14 คน 100%
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน
เชยี งใหม่ 15 คน 15 คน 100%
29 คน 29 คน 100%
นักศกึ ษาชนั้ ปที ่ี 4
รวมท้ังส้ิน

2. การบรรลตุ ัวชว้ี ดั ความสาเร็จของโครงการ

ตวั ช้วี ัด หนว่ ย ผลการดาเนินงาน หมายเหตุ
นบั

ตัวชี้วดั เชงิ ปรมิ าณ : 29 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ฝึกความ

อดทนการอยู่ร่วมกันกับเด็กกาพร้า

และเด็กท่ีเขา้ ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้

ทางภาษาไทย

ตัวชว้ี ัดเชิงคุณภาพ : ผ้เู ขา้ รว่ มกจิ กรรมได้รับความสุขในการ

ทากจิ กรรม และได้รับประสบการณ์ใน

การสอนเดก็

3. ผลการดาเนินงานตามวตั ถุประสงค์ (อธบิ ายรายละเอยี ด)
3.1 ผ้จู ดั กจิ กรรมได้ประสบการณ์การสอนหนงั สือที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชยี งใหม่
3.2 ผเู้ ข้าร่วมกจิ กรรมได้รับความรทู้ างภาษาเพม่ิ ข้นึ
3.3 ผเู้ ขา้ รว่ มกิจกรรมนาความรู้ท่ไี ดรับไปปรบั ใชใ้ นอนาคตได้
3.4 ผู้เข้าร่วมกจิ กรรมไดฝ้ กึ การฟัง พดู อา่ น เขียนทาใหม้ ีความรเู้ พิม่ ขึ้น

4. ผลท่ีได้รับ/ประโยชนท์ ไี่ ด้รบั จากโครงการ/กจิ กรรมนี้
4.1 เด็กไดเ้ รยี นรเู้ กีย่ วกบั ทกั ษะภาษาไทยเพม่ิ ข้ึน
4.2 เดก็ มคี วามกล้าแสดงออกในการเรียนเรียนรู้
4.3 เด็กมคี วามสนใจในการเรยี นรูภ้ าษาไทยเพิ่มมากขน้ึ

5. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
1) ควรหากจิ กรรมทที่ าให้เดก็ ไมเ่ ครียด เปน็ กจิ กรรมท่ีสนกุ
2) ควรเตรยี มกจิ กรรมไว้เยอะๆ และหลากหลายเพ่อื ให้เดก็ ไมร่ ูส้ ึกเบือ่
3) ต้องทาความเข้าใจว่าเด็กกาพร้านั้นไม่เหมือนเด็กท่ัวไป ต้องไม่พูดอะไรท่ีกระทบต่อ

จติ ใจของเด็ก และต้องมีความอดทนต่อสถานการณ์ทพ่ี บเจอ

6. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการดาเนินโครงการครัง้ ตอ่ ไป (โปรดระบุเปน็ ขอ้ )

ปญั หา/อุปสรรค แนวทางพัฒนาการดาเนนิ โครงการครัง้ ตอ่ ไป
1. เดก็ ท่เี ขา้ รว่ มกิจกรรมส่วนใหญเ่ ป็นเด็ก ควรหากจิ กรรมเสริมหลายๆกจิ กรรมเผือ่ ไว้
เมื่อไม่สามารถควบคุมเด็กได้ ให้เปลี่ยนกิจกรรม
สมาธสิ ้นั จึงทาให้ยากต่อการควบคมุ ใหม่ทันที
ตอ้ งรู้จกั อดทน ใจเยน็ ใช้คาพดู ที่ทาให้เด็กฟังแล้ว
2. เดก็ บางคนเปน็ เดก็ ที่มปี ัญหา เนอื่ งจาก ไมร่ สู้ กึ ว่ากระทบตอ่ จิตใจ
เปน็ เด็กกาพรา้ จึงมีความคดิ อารมณ์
ความรสู้ ึกตา่ งจากเดก็ ทว่ั ไป มกั จะมอี าการ ควรฝึกให้เด็กรู้จักการอ่าน สอนเรียงประโยค
เรียกร้องความสนใจ อารมณ์แปรปรวน เพ่ือให้เด็กมีความรู้ เข้าใจต่อการอ่าน และการ
เดยี๋ วดีเดยี๋ วร้าย เรียงประโยค

3. เด็กบางคนอา่ นหนงั สอื ไมอ่ อก และไมส่ ามารถ
เรยี งประโยคได้

ส่วนท่ี 3
เอกสารประกอบโครงการ

แนบเอกสารประกอบ ดงั นี้
 โครงการ
 กาหนดการ
 หนงั สอื ขอความอนเุ คราะห์
 สาเนาใบลงทะเบยี น
 เอกสารประกอบโครงการ เช่น ใบความรู้, เอกสารประกอบการอบรม
 แบบประเมิน
 เอกสารประกอบอ่นื ๆ

รูปภาพกจิ กรรม
มอบขนมให้กบั ผู้ดูแล
ถา่ ยรูปรวมกับเดก็ ในสถานสงเคราะห์

เตรยี มอปุ กรณแ์ ละจัดของเพ่ือทากิจกรรม
เขียนปา้ ยชื่อน้องๆ

กจิ กรรมท่ี1 สงิ โตพาเพลิน
สอนนอ้ งอา่ นสระ

กจิ กรรมท่ี2 พูดอย่างไรให้น่ารกั
สอนน้องอา่ นกลอน และเล่นเกมทายสระ

เลน่ เกมทายคา

เลน่ เกมทายคา

สอนนอ้ งเขยี น และเรยี งประโยค


Click to View FlipBook Version