The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nimariam_47446, 2021-03-29 14:30:39

portfolio

portfolio

ฐานที 1
ฝ ก ค น ใ ห้ เ ป น ค รู

จากการเข้าศกึ ษาฐานนี นักศึกษาจะต้องเขา้ ไปสังเกตการ
สอนของครูภายในหอ้ งเรียน ซงึ ทําให้เราไดเ้ รียนรู้การปฏิบัติ
หน้าทขี องครู การรับมอื กับสถานการณ์ตา่ งๆ ภายในหอ้ งเรยี น
ได้เรยี นรู้พฤติกรรมของนักเรยี นแตล่ ะคนวา่ เปนอย่างไร เพราะ
เดก็ แตล่ ะคนจะแสดงพฤตกิ รรมต่างกนั ซึงเราได้รับคําชแี นะ วธิ ี
การรับมือตา่ งๆ จากครปู ระจําชัน

เ ปฐนา-นอทยี ู่ -2คื อ

จากการเข้าศกึ ษาฐานนี เปนฐานทใี หเ้ ราได้สงั เกตพฤตกิ รรมของ
นกั เรียน ทาํ ใหไ้ ดเ้ รียนรู้วิถีชวี ติ ความเปนอย่ขู องนกั เรียนในรัว
โรงเรียนแตล่ ะวัน ตังแตช่ ่วงเชา้ ไปจนถึงเลกิ เรียนโดยในชว่ งเช้ากอ่ น
เขา้ ประตุโรงเรียนจะมกี ารคัดกรองอณุ หภมุ แิ ละจดบนั ทึกอณุ หภมู ริ าย
วัน และเราได้รับหนา้ ทใี ห้แจกอาหารวา่ งให้เด็กนักเรียน โดยทาง
โรงเรียนจะมอี าหารว่าง 2 ชว่ ง คอื ช่วงสายและชว่ งบา่ ย ซงึ เมนู
อาหารวา่ งในแต่ละวนั ก็จะแตกตา่ งกนั ตามความเหมาะสม

ช า ร์ จ พ ลั ง ฐสุาขน- ปที ล3ู ก พ ลั ง บ ว ก

จากการเข้าศกึ ษาฐานชาร์จพลงั สุข-ปลูกพลงั บวก ซงึ เปนฐานที
เกียวกับการใหค้ ําปรึกษาแก่นักเรยี นทีประสบปญหา โดยพวกเราจะประจํา
ทหี อ้ งกิจการนกั เรยี นเพือทจี ะรองรบั ปญหาของนกั เรยี น เวลานกั เรียนมี
ปญหาอะไรหรืออยากได้คําปรึกษาในด้านไหนเขากจ็ ะเขา้ มาหาเรา และเลา่
ปญหาทเี ขาประสบ ซึงเรามีหน้าทรี บั ฟง ให้คําปรึกษา ใหก้ ําลงั ใจ และคอย
เสรมิ พลงั บวกใหเ้ ขารู้สึกดีมากกวา่ เดมิ

การทีโรงเรยี นมกี ารจัดกจิ กรรมนขี ึนมาถอื เปนสงิ ทีดีมากๆ เพราะ
เปนวิธกี ารแก้ปญหาในเรอื งตา่ งๆ ของนักเรียน ซึงเปนหน้าทสี าํ คญั อีก
อย่างของการเปนครูทดี ี

ฐานที 4
กระจกเงา

จากการเข้าศึกษาฐานกระจกเงา ทาํ ให้เราได้สะทอ้ นเหน็ ตัวเองมากขนึ
เพราะเปนฐานทีใหเ้ ราไปเข้าหอ้ งเรียนของนักเรียนเพือสังเกตบรรยากาศ
ภายในห้องเรียน วธิ ีการสอนของครู พฤติกรรมตา่ งๆ ของนกั เรยี นและครู
เวลาอยู่ในห้อง ครมู วี ธิ รี ับมือกบั เดก็ อย่างไร และมีวิธกี ารสอนอย่างไรใหเ้ ด็ก
หันมาสนใจการเรียน

การเข้ามาศึกษาฐานนีทําใหเ้ ราได้เรียนรอู้ ะไรมากมาย เราได้เรยี นรูว้ ธิ ี
การรบั มอื กบั พฤติกรรมของนักเรยี นและยงั สามารถนําเอาสิงทไี ด้มาปรบั ใชใ้ น
อนาคต ทังนียังเปนฐานทีสะทอ้ นถึงตวั เราเอง ทาํ ใหเ้ ราได้มองย้อนกลบั ไป
ตอนทียงั เปนเดก็ เมือมองนักเรยี นแล้วเราจะรู้สึกวา่ เราเมอื ก่อนก็คงจะเปน
แบบนี

เรียนรฐู้-าคนู่สทมี 5รรถนะ

ฐานความร-ู้ คู่สมรรถนะเปนฐานทใี หค้ วามรู้ในด้านหลกั สูตรของ
ทางโรงเรยี น โดยโรงเรียนจะมงุ่ เนน้ ใหน้ กั เรียนนําผลทไี ดจ้ ากการเข้า
เรยี นมาปรับใชไ้ ดจ้ ริง มากกว่าการทอ่ งจํา เนน้ ให้นักเรียนมสี ่วนร่วม
ในการเรยี นมากกวา่ รับฟงครสู อนเพียงอยา่ งเดยี ว ซงึ การไดเ้ รยี น
สมรรถนะทาํ ให้เราได้รับความร้ดู า้ นหลกั สูตรและสามารถต่อยอดไปสู่
อนาคตของการเปนครูได้

ฐานที 6
โรงเรียนของเราน่าอยู่

การเขา้ ศกึ ษาในฐานโรงเรยี นของเรานา่ อยู่ ซึงเปนฐานทเี กยี วกับความ
สําคญั ของโรงเรยี น การทาํ ใหโ้ รงเรยี นเปนทีทนี กั เรียนอยากมาอยู่ ไม่
เบอื หนา่ ย ซึงพวกเราได้รับความรู้ในเรอื งความสําคัญของโรงเรียน คือ
โรงเรียนเปนทีทสี าํ คญั มาก เพราะนักเรียนใช้เวลาอยใู่ นโรงเรยี นเกือบทงั
วัน ดังนนั เราต้องสรา้ งสงิ ทีดึงดูดนักเรียนใหร้ ู้สึกอยากมาเรยี น ใหร้ ้สู ึก
ว่าโรงเรยี นน่าอยู่ ปลอดภยั พวกเราจึงได้รบั หนา้ ทใี หป้ รบั ภูมทิ ศั น์ของ
โรงเรียน ทาํ ความสะอาดพืนทบี รเิ วณโรงเรียน เพือใหโ้ รงเรยี นสะอาด นา่
อยู่ และนักเรยี นมคี วามร้สู กึ ดที ีใช้เวลาอย่ใู นรัวโรงเรยี น

โภช นาฐกานารท-ี 7
อนามัย

จากการได้เรียนรูก้ ารปฏบิ ตั ิงานในฐานโภชนาการ-อนามัย ซึงเปน
ฐานทีใหพ้ วกเราได้เขา้ ไปเรียนรู้วธิ กี ารจดั เตรียมอาหารใหแ้ กน่ ักเรยี น โดย
ทางโรงเรยี นจะมกี ารจดั เมนอู าหารทีหลากหลาย และมสี ารอาหารครบ 5
หมู่ ซงึ จะเน้นวัตถดุ ิบทีได้จากธรรมชาติ และคงความสดอย่เู สมอ

ในตอนบา่ ยพวกเราไดเ้ ขา้ ไปเรียนรงู้ านในหอ้ งพยาบาล ซงึ จะมคี รู
คอยให้คําแนะนําเกยี วกับการจ่ายยาใหเ้ เกน่ กั เรียน โดยทางโรงเรียนจะ
จา่ ยยาใหน้ กั เรยี นตามอายแุ ละตามสุขภาพรา่ งกายของแตล่ ะคน นอกจาก
นพี วกเรายงั ได้เรยี นรูก้ ารปฐมพยาบาลเบืองต้นใหแ้ ก่นักเรยี น และเรายงั
สามารถนําเอาความร้ทู ีได้รบั มาปรบั ใชใ้ นอนาคตไดอ้ กี ดว้ ย

THANKYOU


Click to View FlipBook Version