The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by athuedakha, 2019-06-03 03:45:10

camungThanhNu-nd

camungThanhNu-nd

Ca Möøng Thaùnh Nöõ

Lm. Nguyeãn Duy

F A7 Dm C7 F

                 

ÑK: Moät trieàu thieân Chuùa ñaõ ban cho ngöôøi daáu yeâu naøy. Ngaøn lôøi ca kính tieán

Gm C7  F     F7  Bb   

      

leân chuùc möøng Thaùnh Danh Ngaøi. Go - reùt - ti vò Thaùnh Nöõ thaät hieån
(Teâ - reâ - sa)

C     Gm7 C7    F    C7    F

      

vinh, Go - reùt - ti ñaõ soáng troïn ñôøi khieát trinh luoân saét son trong moät ñöùc tin.
(Teâ - reâ - sa)

F7 Bb  C  F Gm

            

1. Moät tình yeâu theo thaùng naêm noàng say, troïn veà Chuùa ñaõ hieán
2. Moät nieàm tin saét son khoâng nhaït phai, duø khoå ñau Thaùnh Nöõ
3. Naøy ñoaøn con daâng tieáng ca ngôïi khen, möøng vò Thaùnh nay hieån

A7  Dm  3 Gm   Bb 3

     

trao töø ñaây, cho bao gian truaân chaúng khi queân theà, luoân luoân trinh
khoâng chuyeån lay, luoân luoân trung kieân chöùng minh chaân thaønh, tin yeâu Gieâ
vinh trieàn mieân, xin luoân thöông xem chuùng con ñeâm ngaøy, noi göông khi

C7   F 

  

trong suoát troïn cuoäc ñôøi.
- su thaùnh nhaân ghi loøng.
theo chaân Ngaøi.
xöa böôùc


Click to View FlipBook Version