The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บ้านสีล้ง อ.บางบ่อ D - Hope 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by prakancdd99, 2022-04-18 02:16:44

แคตตาล๊อค_บ้านสีล้ง

บ้านสีล้ง อ.บางบ่อ D - Hope 2022

บ้้านสีีล้ง้
ต.คลองดา่ น อ.บางบอ่ จ.สมุทรปราการ
Ban Silong
バーンシロン

ソンナムコミュニティで海の風に吹かれよう

• สัมั ผััสวิิถีชี ีีวิิตชุมุ ชนท่อ่ งเที่่ย� ว
• กิจิ กรรมเรียี นรู้้� D-HOPE
• ของดีีประจำถิ่น�
• เส้้นทางท่อ่ งเที่่�ยว

สำนัักงานพััฒนาชุมุ ชนจัังหวััดสมุุทรปราการ

คำนำ

คู่ม�่ ือื ท่อ่ งเที่ย่� วโดยชุมุ ชนจังั หวัดั สมุทุ รปราการ จัดั ทำขึ้น�้ โดยสำนักั งานพัฒั นาชุมุ ชน
จังั หวัดั สมุทุ รปราการ เพื่่อ� เป็น็ การประชาสัมั พันั ธ์แ์ ละเผยแพร่่โครงการเพื่่อ� ส่่งเสริมิ ผู้้ป� ระกอบการ
ชุมุ ชน (Project for Community – Based Entrepreneurship Promotion) โดยได้้รับั
การสนับั สนุนุ งบประมาณตามแผนปฏิบิ ัตั ิริ าชการจังั หวัดั สมุทุ รปราการ ประจำปีงี บประมาณ
พ.ศ. 2565 ใช้้กระบวนการฝึกึ อบรมตามแนวทาง D – HOPE (Decentralized Hands – On
Program Exhibition) ซึ่่�งเป็็นต้้นแบบจากประเทศญี่่�ปุ่่�น (Japan International
Cooperation Agency: JICA )
สำนัักงานพััฒนาชุุมชนจัังหวััดสมุุทรปราการได้้จััดทำโครงการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิม
การเรีียนรู้ท� ี่่�นักั ท่อ่ งเที่ย่� วลงมืือปฏิบิ ััติิ (Decentralized Hands – On Program Exhibition
: D-HOPE ) เพื่่�อพััฒนาศักั ยภาพผู้้ป� ระกอบการในการส่่งเสริิมการท่่องเที่ย�่ วโดยชุุมชน และ
สนัับสนุุนการจััดโปรแกรมการท่่องเที่่�ยวชุุมชนโดยได้้นำแนวทาง D-HOPE มาส่่งเสริิมให้้
ชุมุ ชนได้้ค้้นหารููปแบบวิธิ ีีการที่เ่� หมาะสมในการใช้้ทรัพั ยากรที่ม�่ ีีอยู่ใ่� นชุมุ ชนให้้เป็น็ ประโยชน์์
ตลอดจนสร้้างกิิจกรรมในชุุมชนให้้มีีความหลากหลาย เพื่่�อให้้นัักท่่องเที่�่ยว ได้้เข้้ามาเรีียนรู้�
และลงมือื ทำกิจิ กรรมต่่าง ๆ ด้้วยตนเอง เป็น็ การเปิิดประสบการณ์์ให้้นัักท่อ่ งเที่ย�่ วที่่�เข้้ามา
เยี่�่ยมชม ได้้สััมผััสวิิถีีชีีวิิตชุุมชนอย่่างแท้้จริิง ก่่อให้้เกิิดการสร้้างงาน สร้้างรายได้้ให้้แก่่คน
ในชุุมชน เศรษฐกิิจฐานรากมีีความเข้้มแข็็ง สามารถพึ่่ง� พาตนเองได้้อย่่างยั่ง� ยืนื

สำนัักงานพัฒั นาชุุมชนจัังหวััดสมุทุ รปราการ

สารบัญั 4
6
รัับลมชมทะเลที่่บ� ้้านสีีล้้งชุมุ ชนสองน้้ำ 7
การเดิินทาง 8
โปรแกรมกิิจกรรม 11
ขนมจีีนป่า่ ชายเลนสีลี ้ง้ 14
แกงส้ม้ ตะลิงิ ปลิิงสองน้ำ้ 17
ข้า้ วต้้มมัดั สุุนัันทา 20
ข้้าวคลุุกกะปิปิ ้้าดาสีีล้ง้ 23
ทองม้้วนกรอบปลาสลิดิ 26
กะปิิสามสหาย 29
ปลากดหวานแม่ฉ่ ลวย 32
น้้ำปลาเคยหอม 35
กุ้�งสลััดสะบัดั เกลืือ 38
ข้้าวขโมยแมวสีีล้ง้ 41
ปอเปี๊๊�ยะสลิดิ สนุกุ 43
อำเภอบางบ่่อ ถิ่�่นประมงเลื่่�องลืือ ขึ้น้� ชื่่อ� ปลาสลิดิ
เส้้นทางท่่องเที่่ย� วอำเภอบางบ่่อ
• วัดั สีลี ้ง้
• ตลาดน้ำ้ ปีีกกา
• ตลาดน้ำ้ คลองพระองค์เ์ จ้้าไชยานุุชิิต
• ตลาดคลองสวน 100 ปีี
• วัดั สว่า่ งอารมณ์์
• วัดั สร่า่ งโศก

4

บ้า้ นสีีล้ง้รับั ลมชมทะเลที่่� ชุมุ ชนสองน้ำ้

5
กพสิืส้บโิ้สย�นมซละ ึรุตาป่ัาสุ้ทท�ง่เจัรพทีม�งวแืมั่กจเัอ้ืย่�รท้ดถปกจ�งหีาาิตะ่็่งปาุวป่�เ�น วร็นนลรส่บัุปกปบ่่่รนัา่ัิถ่ร็้กฐงทไวานัเิี้็น็าบะแ่เเคม4าถ็น้าศ่�ย้ึกดดห้ึปึ้มปานึ0ยีิง่ทนท ด่า้ิียน้มสนบงา0้รู้ ่้เอร่สาน่ยว้นบ�่ชเีรส้หวาึู้้ีีเ้ลงูย้ี้ึลเป่ำมานำลนา้ดน่ทบ้ท้ีนีห้ปยเนงอ่่ตงทส่อ่ย�คะรีี�ยใเีจเ่ิลมา็รถลึ�ตู่ิรวเเูนาล็ม้ึืวู่ห่ิ้ลวาง่�กบง�ใอจชดิอน้แทีิเณนแ้าเคีติยคัชาทดปล่ใพระีลุหน�ค็ีในรนมไุยตทะ้ะเ็ะนจปม้อกลชูตเ ปาะผ่เขรลมบ�่ยตลือลนข้ำีเ่รนืว่้อเี่ล“าตาาบา่าาเ่ปะศมฟ่งนลงท็กมวชอยเ้ลม็ััน็ชาุดชา้้ก็มนั้่ไเกุแ้ีมค้่งาลทีพัสน�งวทๆืศี้วับน้ล้่่วลเ้ช้ย่าเน่��นยา ้าปปปบทะจำอ็ถใ้ีชลนัท ท้่น็จลปัลงีหาย่�งนี้ื่าจาั่้าสน�่หืดานแดย�่นงั้รวาป่ัน้ง่ก่ำควหนอา่แะจกุ�รัีศงสเุีเึเัดนงุนมไลลกึงละคปร่ขุกปว่ั็็ฉุะงลดนงริาัม็บ่็นมุุษถิิ้ใ่อเะพ แุงชีอวษิื้นำล้ลปแีกีาเิ้เำ้หาง�นฐท้ัทิย�ช”แหธม้รเเวิบังา บภรงติงพชะร ้ลปื่แน้่่อปอืปเ่มลารีมอชฯงทีรบหขกลวน่ลมะ้อบง่าะ้รงิาลสาพชเาชเ่าื่มาวาพ่พ้ม่ิกปวืว้สววีห้น�าง็ี บง้งรทน� ยน้็งนลจบตด้สาบิ่ปะีืเิุ้างะ่ทูีทดิ่ห้รวิปอี่ลุดี่าบ่้ป่�่น่เ�ม้่ใลทห�่�เ่ล4ลนงเาดอปนัาดทา่มะจ็0ัมช่ก ูน่่กัตพน็่ันืเังแบ�่ำำ้าาเ้้้แจ้ลง�กพรน�ห้บอืลสยืปา่้้ดบำีุส�้อ้วีท�นววกยน่เุลสีรู่ัดนดาล่่ัยยัดเ�่ทท่�นเัอนะัีบี้เแปนม่ง่้ัดิ่�ำ่�น็งีมกิ้ลีน็า้ยจำืงะวดื

6

กะปิิสีีล้้งผลิิตภััณฑ์์ขึ้�้นชื่่อ�

แห้้งและหอมไม่่เค็ม็ จัดั ปลากุเุ ลาเค็ม็
ปลากระบอกแดดเดีียว กุ้้ง� แห้้ง ปลาสลิดิ
ผลิติ ภัณั ฑ์บ์ ้้านสีีล้้งยังั คงรักั ษาภููมิปิ ัญั ญา
ดั้�งเดิิมในการแปรรููป สะอาด ไม่่ใส่่
สารกัันบููด

การเดินิ ทาง

การเดิินทางมาบ้้านสีีล้้ง เดิินทางได้้โดยรถส่่วนตััวเท่่านั้้�น
จากกรุุงเทพฯ ไปตาม ถนนบางนา-ตราด จนถึึงราวๆ กม.27
ขึ้�้นสะพานกลัับรถ เลี้�ยวเข้้าเส้้นทางอำเภอบางบ่่อ แล้้วขัับต่่อไปอีีก
ราว 15 กิโิ ลเมตร

7

โปรแกรมกิิจกรรม หลามกาหเทีล่ย�่าวยบไ้้วา้้ในห้สี้ีนลั้้กังทน่อ่อกงเจทีา่่ย�กวมไาด้ร้เับัรีียลนมรชู้อ� มย่ท่าะงเเลพลแิล้ิด้วเ พยลังัิมินีีโอปีีกรดแ้้วกยรมกิจิ กรรม

8

Silong Lightly fermented rice noodles
Khanom Jeen with a special emphasis on
fresh shrimp or fish and use the curry paste
that is pounded by itself Participants in the
program will have fun making liquid and rice
noodles rolls. After tasting one dish, they will
also receive another set of Kanom Jeen to
take home.

ขป่น่ามชจาีียนเลนสีีล้้ง

“อร่่อยเข้้มข้้น เผ็็ดมััน
กลมกล่่อมด้ว้ ยพริกิ แกงชั้�นดีี”

บ้้านสีีล้้งเป็็นแหล่่งอาหารทะเลอัันอุุดมสมบููรณ์์ ส่่วนผสมของขนมจีีนน้้ำยา
ของป้้าแป๊๊ดจึึงเน้้นเนื้้�อกุ้�งสดหรืือเนื้้�อปลาเป็็นพิิเศษ และใช้้พริิกแกงที่่�ตำเอง
ใส่่เครื่่�องต่่างๆ อย่่างไม่่อั้้�น ทำให้้น้้ำยาเข้้มข้้น เผ็็ดมััน กลมกล่่อมด้้วยน้้ำปลาเคย
ของพื้้�นถิ่ �น ผู้้�เข้้าร่่วมโปรแกรมจะได้้สนุุกกัับการทำน้้ำยาและม้้วนเส้้นขนมจีีน
ได้้ชิมิ 1 จานแล้้วยัังได้้รัับขนมจีีนป่่าชายเลนกลัับบ้้านอีีก
คนละชุดุ

シーロングマングローブの森のカノ
ムジーン

エビや魚強調のカノムジーン, 自作のス
パイスプログラムに参加する人はカノ
ムジーンを作るのを楽しめて1皿味むこ
とができて最後に1セットカノムジーン
を持ち帰られます

เอมปวีีร์์ คงภััทรสุุรพงษ์์ (ป้า้ แป๊๊ด)

10

ชื่อ�่ ผู้�ป้ ระกอบการ : เอมปวีีร์์ คงภััทรสุรุ พงษ์์ (ป้า้ แป๊๊ด)
วันั เวลาให้้บริิการ : ทุกุ วันั เวลา 11:00 - 12:00 น.
จำนวนที่่�รัับได้้/รอบ : 5-10 คน/รอบ
ค่า่ บริกิ าร : 200 บาท/คน ได้้รัับขนมจีีนป่่าชายเลน 1 ชุุด
สถานที่่�ให้้บริกิ าร : ศาลาหลวงปู่�่ปาน
ติดิ ต่อ่ : 17/2 หมู่่� 12 ต.คลองด่่าน อ.บางบ่่อ จ.สมุุทรปราการ
โทร.065 437 6156

Contact : Empawee Kongpatsurapong
Days and hours Every day , 11:00 - 12:00 p.m.
of service : 5-10 people/round
Service fee : 200 baht/person, Get 1 set of Mangrove Kanom Jeen
Address : 17/2 Moo 12, Khlong Dan Subdistrict,
Bang Bo District, Samut Prakan Province
Tel. : 065 437 6156

事業家の名前 エームパヴィー コングパットスラポング
(ペッドおばちゃん)
毎日 11:00 - 12:00 時
1回/5-10人
営業時間 一人/マングローブの森のカノムジーン1セット
/200バーツ
回ごとに参加できる人数 サーラールゥオンプーパーン
17/2 ムー12クローンダーン郡 バンボー地区
サービス料 サムットプラーカーン県 電話番号 065 437 6156場所

連絡

แตกะงลิสงิ ้ม้ปลิิงสองน้้ำ

“แกงส้ม้ ตะลิิงปลิิง สมหมาย นาบ้า้ นแพ้้ว
เปรี้�ยวกลมกล่่อม ถูกู ปากถึึงใจ”

ตะลิิงปลิิงเป็็นไม้้ที่่�ขึ้�้นในพื้้�นที่�่น้้ำจืืด แต่่เมื่่�อสมหมาย
ลองเอามาปลููกที่บ�่ ้้านสีีล้้งในพื้้น� ที่น�่ ้้ำเค็ม็ ก็พ็ บว่่ามันั เจริญิ
เติบิ โตได้้ดีีเช่่นกันั แถมยังั ลููกดกเสีียด้้วย จนต้้องคิดิ แปรรููป
เป็น็ ตะลิงิ ปลิิงแช่่อิ่่ม� และน้้ำตะลิงิ ปลิิง ตะลิิงปลิงิ สามารถ
นำไปทำอาหารได้้ทั้้�งของหวานและของคาว ผู้้�เข้้าร่่วม
โปรแกรมนี้้จ� ะได้้เรีียนรู้ว� ิธิ ีีทำแกงส้้มตะลิงิ ปลิงิ ใส่่ปลาทะเล
แล้้วได้้ชิิมแกงส้้มกัับข้้าวสวย พร้้อมจิิบน้้ำตะลิิงปลิิง
เปรี้ย� วหวานชื่น� ใจ และยัังได้้รัับแกงส้้มกลับั บ้้าน 1 ถุงุ

12

Taling Pling Sour Soup
Learn how to make Taling Pling curry with
seafood and then tasted Taling Pling curry
with steamed rice while sipping sweet and
sour Taling Pling water and also received 1
bag of Taling Pling curry home

タリンピンソンナームオレンジカレー

オレンジカレーの作り方を習って米と一緒に食べ
て1袋持ち帰られます

13

ชื่�อ่ ผู้้ป� ระกอบการ : สมหมาย นาบ้้านแพ้้ว
วันั เวลาให้้บริกิ าร : เสาร์์ - อาทิติ ย์์ เวลา 10:30 - 12:00 น.
จำนวนที่่ร� ัับได้้/รอบ : 5-10 คน/รอบ
ค่า่ บริกิ าร : 220 บาท/คน ได้้รัับแกงส้้มตะลิงิ ปลิิงปลาทะเล 1 ถุงุ และน้้ำตะลิิงปลิงิ 1 ขวด
สถานที่่ใ� ห้้บริกิ าร : ศาลาหลวงปู่่ป� าน
ติิดต่อ่ : 228/1 หมู่�่ 12 ต.คลองด่่าน อ.บางบ่่อ จ.สมุทุ รปราการ โทร.063 956 4859

Contact : Sommai Na Ban Phaeo
Days and hours Saturday, Sunday 10:30 a.m. - 12:00 p.m.
of service : 5-10 people/round
Service fee : 220 baht/person, receives 1 bag of Taling Pling curry
and 1 bottle of Taling Pling water.
Address : 228/1 Moo 12, Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo
District, Samut Prakan Provinc
Tel. : 063 956 4859

事業家の名前 ソムマーイ ナバンペーウ
営業時間 土曜日-日曜日 10:30-12:00 時
回ごとに参加できる人数 1回/5-10人
サービス料 一人/オレンジカレー1袋とタリンピンジュース1本
/220バーツ
場所 サーラールゥオンプーパーン
連絡 228/1 ムー12クローンダーン郡 バンボー地区
サムットプラーカーン県 電話番号 063 956 4859
サムットプラーカーン県 電話番号 065 437 6156

ข้้าวสุตุน้ัม้นั มทัดัา

“ห่อ่ ด้ว้ ยจาก มัดั ด้้วยใจ ต้ม้ ด้ว้ ยฟืนื ”

ต้้นจากเป็็นพืืชชายน้้ำที่�่หาได้้ทั่่�วไปในพื้้�นที่่�บ้้านสีีล้้ง ชาวบ้้าน
นำใบอ่่อนของต้้นจากมาห่่อข้้าวต้้มมัดั ซึ่ง�่ ให้้รสและกลิ่น� ที่แ�่ ตกต่่างจาก
ข้้าวต้้มมัดั ที่ห่� ่่อด้้วยใบตอง วิธิ ีีทำยังั คงวิถิ ีีดั้ง� เดิมิ ที่ต�่ ้้มด้้วยฟืนื นับั เป็น็ การ
สืืบทอดภููมิิปััญญาท้้องถิ่ �น ผู้้�เข้้าร่่วมโปรแกรมนี้้�จะได้้เรีียนรู้ �วิิธีีทำ
ข้้าวต้้มมััดให้้หวานมัันกลมกล่่อม ได้้ลองพัับใบจากห่่อข้้าวต้้มมััด
เสร็จ็ แล้้วจะได้้ชิิมและได้้รัับข้้าวต้้มมัดั กลับั บ้้านคนละ 5 มัดั

Sunandha bundled boiled rice
The jak plant is a waterfront plant that can be found
in Ban Si Long area. Villagers bring young leaves of
the tree to wrap the boiled rice which gives a different
flavor and aroma than khao mud wrapped in banana
leaves The method is still the traditional way of boiling
with firewood. It is the inheritance of local wisdom.
Participants in this program will learn how to make
sweet and mellow rice porridge. Have tried folding the
leaves from a bundle of boiled rice. After finishing, they
will be able to taste and receive 5 bundles of boiled rice
to go home each person.

15

スナンター

ジャーク木はバーンシロンでよくある
木です、そこら辺の先住民がその木の
葉を使ってカオトムマッドを包むにっ
よってトーン葉と違って特別な香りと
味がします、参加者はこの地元の知恵
を学ぶことができて最後にカオトムマ
ッド5個持ち帰られます

สุนุ ัันทา จ้อ้ ยมาก

16

ชื่�่อผู้้�ประกอบการ : สุุนันั ทา จ้้อยมาก
วััน เวลาให้้บริกิ าร : เสาร์์ - อาทิิตย์์ เวลา 14:00 – 15:00 น.
จำนวนที่่ร� ับั ได้้/รอบ : 5-10 คน/รอบ
ค่่าบริกิ าร : 100 บาท/คน ได้้รัับข้้าวต้้มมััด 5 มััด
สถานที่่�ให้้บริิการ : บ้้านริมิ ทะเล
ติดิ ต่่อ : 30/1 หมู่�่ 12 ต.คลองด่่าน อ.บางบ่่อ จ.สมุทุ รปราการ
โทร.085 125 1215 (เบอร์ล์ ููกชาย)

Contact : Sunanta Joymak
Days and hours Saturday and Sunday 2:00 – 3:00 p.m.
of service : 5-10 people/round
Service fee : 100 baht/person, get 5 bundles of boiled rice.
Address : 30/1 Moo 12, Khlong Dan Subdistrict,
Bang Bo District, Samut Prakan Province,
Tel. : 085 125 1215

事業家の名前 スナンター ジョイマーク
土曜日-日曜日 14:00 - 15:00 時
営業時間 1回/5-10人
一人/カオトムマッド5個/100バーツ
回ごとに参加できる人数 バーンリンタレー
30/1 ムー12クローンダーン郡 バンボー地区
サービス料 サムットプラーカーン県 電話番号 085 125 1215
(息子の電話番号)
場所

連絡

ขป้้้าา้ วดคาลสุีุกีล้กง้ ะปิิ

“ข้า้ วคลุุกกะปิิอร่อ่ ยซิิ กะปิิแท้”้ ลัดั ดา บุญุ เรืือง

กะปิิเป็็นของที่�่ชาวประมงพกติิดเรืือไว้้ทำอาหารเมื่่�อออกเรืือ
ไปจัับปลา กะปิิบ้้านสีีล้้งสืืบทอดภููมิิปััญญาในการทำแบบดั้�งเดิิม
มาจนทุกุ วันั นี้้ � มีีลักั ษณะแห้้ง หอม ไม่่เค็ม็ มาก นำไปปรุงุ อาหารอะไร
ก็ใ็ ห้้กลิ่น� หอมอร่่อย โปรแกรมนี้้จ� ะสอนวิธิ ีีทำข้้าวคลุกุ กะปิแิ ละ
ให้้ผู้้เ� ข้้าร่่วมกิจิ กรรมได้้ลงมือื ทำและจัดั จานด้้วยตัวั เองแล้้วได้้
ชิมิ ข้้าวคลุกุ กะปิิ 1 จาน ได้้รับั ข้้าวคลุกุ กะปิกิ ลับั บ้้าน 1 กล่่อง

18

Shrimp Paste Fried Rice
Teach how to make Khao Kluk Kapi and let the
participants make and prepare their own dishes. and
then tasted 1 dish of rice with shrimp paste and
received 1 box of fried rice with shrimp paste home
ダシーロンばちゃんのエビのペース
トライス

エビのペーストの作り方を教えて参加者を実
際にやらせて見て自作を味わって最後にエビ
のペーストライス1個持ち帰らせます

19

ชื่�่อผู้�ป้ ระกอบการ : ลััดดา บุุญเรืือง
วััน เวลาให้้บริิการ : อาทิติ ย์์ เวลา 10:00 - 11:00 น.
จำนวนที่่ร� ับั ได้้/รอบ : 10 คน/รอบ
ค่่าบริกิ าร : 150 บาท/คน ได้้รัับข้้าวคลุุกกะปิิ 1 กล่่อง
สถานที่่ใ� ห้้บริกิ าร : ศาลาหลวงปู่�่ปาน
ติิดต่อ่ : 23/7 หมู่่� 12 ต.คลองด่่าน อ.บางบ่่อ จ.สมุุทรปราการ
ติิดต่่ออบต.ป้้าหมูู โทร.094 728 9011

Contact : Ladda Boonruang
Days and hours Sunday 10:00 - 11:00 a.m.
of service : 10 people/round
Service fee : 150 baht/person, get 1 box of fried rice
with shrimp paste
Address : 23/7 Moo 12, Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo
District, Samut Prakan Province
Tel. : 094 728 9011

事業家の名前 ラッドダー ブンルァーン
営業時間 日曜日 10:00 - 11:00 時
回ごとに参加できる人数 1回/10人
サービス料 一人/エビのペーストライス1個/150バーツ
場所 サーラールゥオンプーパーン
連絡 23/7ムー12 クローンダーン郡 バンボー地区
サムットプラーカーン県 電話番号 094 728 9011

20

Crispy Thong Muan Gourami Fish
Thong Muan at Ban Si Long is more special
than others is to put dried gourami and pound
it give a different flavor The way to do it is
fun Participants will learn two flavors of thong
muan recipes, both fish thong muan and
sesame thong muan that are crispy, fragrant,
and oily, and then taste their own handmade
tong muan including 1 bag of gold rolls per
person

ทปอลงามส้ว้ ลินิดกรอบ

“ชิมิ สัักนิิด แล้ว้ จะติดิ ใจ”

ทองม้้วนที่่�บ้้านสีีล้้งพิิเศษกว่่าที่�่อื่�น มีีการนำผลิิตภััณฑ์์พื้้�นบ้้านมาเป็็น
ส่่วนประกอบ คืือนำปลาสลิิดแห้้งมาป่่นใส่่ ให้้รสชาติิที่�่แตกต่่าง วิิธีีทำก็็น่่าสนุุก
ผู้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมจะได้้เรีียนรู้�สููตรทองม้้วน 2 รส ทั้้�งทองม้้วนปลาสลิิดและ
ทองม้้วนงาที่�่กรอบ หอม มััน ได้้ลงมืือทำอย่่างสนุุกสนาน แล้้วได้้ชิิมทองม้้วน
ฝีีมือื ตััวเองรวมทั้้ง� ได้้ทองม้้วนกลับั บ้้านคนละ 1 ถุุง

タイマジリアイゴトンムアン

ここのトンムアンは他の何処かと特別で
す、なぜならここはタイマジリアイゴを混
ぜていますから、このやり方は特別な味
を引き出すと楽しい作り方を生み出す為で
す、参加者は2つの式を習って作って自作
を味わって最後に1袋持ち帰らせます

วันั เพ็็ญ บุุญรมย์์ (ป้้าหมู)ู

22

ชื่�อ่ ผู้�ป้ ระกอบการ : วันั เพ็็ญ บุุญรมย์์ (ป้้าหมูู)
วันั เวลาให้้บริกิ าร : เสาร์์ - อาทิิตย์์ เวลา 9:00 - 10:00 น.
จำนวนที่่ร� ัับได้้/รอบ : 5-10 คน/รอบ
ค่า่ บริกิ าร : 120 บาท/คน ได้้รัับทองม้้วน 1 ถุุง พร้้อมน้้ำสมุุนไพร
สถานที่่ใ� ห้้บริกิ าร : ศาลาหลวงปู่�ป่ าน
ติดิ ต่อ่ : 23/4 หมู่�่ 12 ต.คลองด่่าน อ.บางบ่่อ จ.สมุุทรปราการ
โทร. 094 728 9011

Contact : Wanphen Boonrom
Days and hours Saturday, Sunday, 9:00 - 10:00 a.m.
of service : 5-10 people/round
Service fee : 120 baht/person get gold roll 1 bag with herbal juice
Address : 23 / 4 Moo 12 , Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo
District, Samut Prakan Province
Tel. : 094 728 9011

事業家の名前 ワンペン ブンロム
土曜日-日曜日 9:00 - 10:00 時
営業時間 1回/5-10人
一人/トンムアンとハーブジュース1セット/120バーツ
回ごとに参加できる人数 サーラールゥオンプーパーン
23/4 ムー12クローンダーン郡 バンボー地区
サービス料 サムットプラーカーン県 電話番号 094 728 9011

場所

連絡

กะปิสิ ามสหาย

“สะอาด อร่อ่ ย จนต้้องบอกต่่อ”

กะปิิแม่่กุุหลาบเป็็นกะปิิสีีล้้งที่่�สืืบทอดสููตรและวิิธีีทำ
แ บ บ ดั้ � ง เ ดิิ มจ า ก รุ่ � น ปู่�่ ย่่ า ต า ย า ย ม า จ น ทุุ ก วัั น นี้้�
เน้้นความสะอาด แห้้ง หอม สามารถกิินสดๆ ได้้
โดยเฉพาะใช้้จิ้้�มผลไม้้ในแบบต่่างๆ ซึ่่�งโปรแกรมนี้้�
จะนำกะปิิมาทำกะปิิหวาน กะปิิพริิกเกลือื
กะปินิ ้้ำปลาหวาน ให้้ดูู แล้้วให้้ลองทำ ลองชิิม
แล้้วจะได้้กะปิแิ ม่่กุุหลาบติดิ มืือกลัับบ้้าน 1 กระปุกุ

กุุหลาบ วารีีดีี

24

Shrimp Paste
This program teach you how to make
traditional sweet shrimp paste recipe. The
tourist will learn how to make sweet shrimp
paste with krill shrimp. Participants will get
to practice making their own sweet shrimp
paste and get 1 box of sweet shrimp paste.

サムサハーイシュリンプペースト

このプログラムはシュリンプペーストを使って甘
いシュリンプペーストやナンプラーワーンシュリ
ンプペーストを作りますそれから参加者にやらせ
てみて味わってみて最後に1個持ち帰らせます

25

ชื่่�อผู้้ป� ระกอบการ : สมหมาย นาบ้้านแพ้้ว
วันั เวลาให้้บริกิ าร : เสาร์์ - อาทิิตย์์ เวลา 10:30 - 12:00 น.
จำนวนที่่ร� ับั ได้้/รอบ : 5-10 คน/รอบ
ค่า่ บริิการ : 220 บาท/คน ได้้รัับแกงส้้มตะลิิงปลิงิ ปลาทะเล 1 ถุุง และน้้ำตะลิงิ ปลิิง 1 ขวด
สถานที่่�ให้้บริิการ : ศาลาหลวงปู่�ป่ าน
ติิดต่่อ : 228/1 หมู่�่ 12 ต.คลองด่่าน อ.บางบ่่อ จ.สมุุทรปราการ โทร.063 956 4859

Contact : Sommai Na Ban Phaeo
Days and hours Saturday, Sunday 10:30 - 12:00 p.m.
of service : 5-10 people/round
Service fee : 220 baht/person, receives 1 bag of Taling Pling curry
and 1 bottle of Taling Pling water.
Address : 228/1 Moo 12, Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo
District, Samut Prakan province
Tel. : 063 956 4859

事業家の名前 ソムマーイ ナバンペーウ
営業時間 土曜日-日曜日 10:30 - 12:00 時
回ごとに参加できる人数 1回/5-10人
サービス料 一人/オレンジカレー1袋とタリンピンジュース1本
/220バーツ
場所 サーラールゥオンプーパーン
連絡 228/1 ムー12クローンダーン郡 バンボー地区
サムットプラーカーン県 電話番号 063 956 4859
サムットプラーカーン県 電話番号 065 437 6156

ปลาแกมด่่ฉหลววายน

“กิินเล่น่ ก็อ็ ร่่อย กินิ บ่่อยๆ ก็ย็ ัังอร่อ่ ยอยู่่�ดีี”

ชุมุ ชนบ้้านสีีล้้งอุดุ มสมบููรณ์ด์ ้้วยอาหารทะเล ปลาที่จ�่ ับั ได้้มาก เช่่น
ปลากด ปลากระบอก ปลากุเุ ลา เหลือื จากขายชาวบ้้านก็น็ ำมาแปรรููป
ทำปลาแดดเดีียวหรือื ปลาเค็ม็ ปลากดแดดเดีียวของป้า้ ฉลวยเป็น็ แบบ
เค็ม็ หวาน รับั ประทานกับั ข้้าวสวยร้้อนๆ อร่่อยกำลังั ดีี ป้า้ ฉลวยจะมาสอน
วิธิ ีีแล่่ หมักั ตากปลา รวมทั้้ง� วิิธีีทอดปลา แล้้วให้้ผู้้�เข้้าร่่วมกิจิ กรรม
ได้้ชิิมปลาทอดกับั ข้้าว และจัดั ปลาให้้กลัับบ้้านอีีก 5 ตััว

Mae Chaluay sweet pressed fish
Ban Si Long community is rich in seafood. Fish that
are largely caught, such as squid, mullet, and tigerfish,
left over from local villagers are processed to make
sun-dried fish or salted fish. Aunt Chaluay's sun-dried
squid is salty and sweet. Eat with hot steamed rice,
good taste, teach you how to cut, marinate, dry fish,
including how to fry fish. Then let the participants in
the activity to taste fried fish with rice. and arrange for
5 more fish to take home.

27

シャリューオイプラワン

バンシーロングでは海の食材がいっぱいでよ
くその食材を加工します、ここの魚も一つの
加工された食品です、このプログラムに参加
する方にここの干魚の作り方を教えて米と一
緒に食べて最後に魚を5匹持ち帰らせます

ฉลวย คงเจริญิ

28

ชื่อ�่ ผู้ป้� ระกอบการ : ฉลวย คงเจริิญ
วันั เวลาให้้บริิการ : เสาร์์ - อาทิิตย์์ เวลา 14:00 – 15:00 น.
จำนวนที่่�รัับได้้/รอบ : 5 คน/รอบ
ค่่าบริิการ : 150 บาท/คน ได้้รัับปลากดแดดเดีียว 5 ตัวั
สถานที่่�ให้้บริกิ าร : บ้้านริมิ ทะเล
ติิดต่่อ : 64/2 หมู่�่ 12 ต.คลองด่่าน อ.บางบ่่อ จ.สมุทุ รปราการ
ติิดต่่อ อบต.ป้า้ หมูู โทร.094 728 9011

Contact : Chaluay Kongcharoen
Days and hours Saturday and Sunday from 2:00 - 3:00 p.m.
of service : 5 people/round
Service fee : 150 baht/person Received 5 stingray fish
Address : 64 / 2 Moo 12 , Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo
District, Samut Prakan Province
Tel. : 094 728 9011

事業家の名前 シャリューオイ コンジャラン
土曜日-日曜日 14:00 - 15:00 時
営業時間 1回/5人
一人/干魚5匹/150バーツ
回ごとに参加できる人数 サーラールゥオンプーパーン
64/2 ムー12クローンダーン郡 バンボー地区
サービス料 サムットプラーカーン県 電話番号 094 728 9011

場所

連絡

นเ้คำ้ ปยลหาอม

“หอม อร่่อย สะอาด ถูกู หลัักอนามััย”

น้้ำปลาเคยเป็น็ ผลิติ ภัณั ฑ์ช์ั้น� ดีีของบ้้านสีีล้้ง ไม่่ได้้มีีขาย
ตลอดปีี เนื่่�องจากเป็็นผลพลอยได้้จากการทำกะปิิ
มีีกลิ่น� หอม ใช้้ปรุงุ อาหารประเภทแกงต่่างๆ ผัดั เผ็ด็ หรือื ทำ
น้้ำจิ้ม� ก็อ็ ร่่อยเลิศิ กิจิ กรรมนี้้ป� ้า้ สะอิ้ง� จะสอนวิธิ ีีทำน้้ำจิ้ม�
ปลาทอดโดยใช้้น้้ำเคยหอม ให้้ผู้้ร�่่วมกิจิ กรรมได้้ลองทำ
และลิ้ม� รสปลาทอดน้้ำจิ้ม� กับั ข้้าวสวย แล้้วได้้รับั น้้ำเคย
หอมกลับั บ้้าน 1 ขวด

สะอิ้�ง พููพลอย

30

Krill fish sauce
Fish sauce used to be an excellent product of Ban Si Long. It is fragrant and
can be used to cook a variety of curries, stir-fries or make dipping sauces. It is
delicious. This activity will teach you how to make fried fish dipping sauce using
krill fish sauce. Let the participants try and taste the fried fish with dipping
sauce and steamed rice. and received a bottle of krill fish sauce.
シュリンプペーストナンプラー

シュリンプペーストナンプラーはバーンシロンの有名な製品いい匂いでどんな料理しても美味
しくなる、このプログラムは参加者にやらせてみてその後このナンプラーを揚げた魚にかけて
米と一緒に食べますそして最後にシュリンプペーストナンプラー1本持ち帰らせます

31

ชื่่อ� ผู้ป�้ ระกอบการ : ลััดดา บุญุ เรืือง
วััน เวลาให้้บริกิ าร : อาทิิตย์์ เวลา 10:00 - 11:00 น.
จำนวนที่่�รับั ได้้/รอบ : 10 คน/รอบ
ค่่าบริกิ าร : 150 บาท/คน ได้้รัับข้้าวคลุุกกะปิิ 1 กล่่อง
สถานที่่�ให้้บริกิ าร : ศาลาหลวงปู่่�ปาน
ติดิ ต่่อ : 23/7 หมู่่� 12 ต.คลองด่่าน อ.บางบ่่อ จ.สมุุทรปราการ
ติิดต่่ออบต.ป้า้ หมูู โทร.094 728 9011

Contact : Ladda Boonruang
Days and hours Sunday 10:00 - 11:00 a.m.
of service : 10 people/round
Service fee : 150 baht/person, get 1 box of fried rice
with shrimp paste
Address : 23/7 Moo 12, Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo
District, Samut Prakan Province
Tel. : 094 728 9011

事業家の名前 ラッドダー ブンルァーン
営業時間 日曜日 10:00 - 11:00 時
回ごとに参加できる人数 1回/10人
サービス料 一人/エビのペーストライス1個/150バーツ
場所 サーラールゥオンプーパーン
連絡 23/7ムー12 クローンダーン郡 バンボー地区
サムットプラーカーン県 電話番号 094 728 9011

32

Salted Shrimp Salad
Learn techniques for making shrimp salad
with salt to make it smell good. and then tasted
10 prawns and got 10 shrimp.

กุส้�งะสบัลดั ััดเกลืือ

“เค็ม็ จากเกลืือบริสิ ุุทธิ์์ห� อมสะดุดุ จากน้ำ้ เคย”

บ้้านสีีล้้งมีีทั้้ง� กุ้ง� ทะเลและกุ้ง� น้้ำจืดื หากมีีจำนวนมากเหลือื จากขาย ชาวบ้้าน
ก็็นำมาแปรรููป เช่่นทำกุ้�งสะบััดเกลืือ เมนููง่่ายๆ อร่่อยด้้วยเครื่่�องปรุุงรสที่�่เป็็น
ผลิิตภััณฑ์์พื้้�นบ้้านคืือเกลืือทะเลและน้้ำเคยที่่�ได้้จากการทำกะปิิ ผู้้�ร่่วมกิิจกรรม
จะได้้เรีียนรู้�เทคนิิคการทำกุ้�งสลััดสะบััดเกลืือให้้หอมอร่่อย แล้้วได้้ชิิมกุ้้�ง 10 ตััว
และยังั ได้้รับั กลัับบ้้านอีีก 10 ตััวด้้วย

塩エビ

美味しい塩エビの作り方を習って10個食べ
られて10個持ち帰らせます

วันั เพ็็ญ บุญุ รมย์์ (ป้า้ หมู)ู

34

ชื่อ�่ ผู้�ป้ ระกอบการ : วัันเพ็ญ็ บุุญรมย์์ (ป้า้ หมูู)
วััน เวลาให้้บริกิ าร : เสาร์์ - อาทิิตย์์ เวลา 13:00 - 14:00 น.
จำนวนที่่ร� ับั ได้้/รอบ : 10-15 คน/รอบ
ค่า่ บริิการ : 329 บาท/คน ได้้รัับกุ้�งสลัดั สะบััดเกลืือ 10 ตัวั
สถานที่่ใ� ห้้บริกิ าร : ศาลาหลวงปู่่�ปาน
ติิดต่่อ : 23/4 หมู่�่ 12 ต.คลองด่่าน อ.บางบ่่อ จ.สมุทุ รปราการ
โทร.094 728 9011

Contact : Wanphen Boonrom
Days and hours Saturday and Sunday 1:00 - 2:00 p.m.
of service : 10-15 people/round
Service fee : 329 baht/person Get 10 Salted Shrimp Salad
Address : 23 / 4 Moo 12 , Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo
District, Samut Prakan Province
Tel. : 094 728 9011

事業家の名前 ワンペン ブンロム
土曜日-日曜日 13:00 - 14:00 時
営業時間 回/10-15人
一人/塩エビ10個/329バーツ
回ごとに参加できる人数 サーラールゥオンプーパーン
23/4 ムー12クローンダーン郡 バンボー地区
サービス料 サムットプラーカーン県 電話番号 094 728 9011

場所

連絡

ขส้ีา้ีลว้้งขโมยแมว

“ปลาแกะป้า้ แป้้น กิินง่่าย ไร้้ก้้าง” พัชั ริินทร์์ นาคเกิดิ (ป้้าแป้น้ )

ปลากระบอกแดดเดีียวของป้้าแป้้นเป็็นสิินค้้า
โอท็็อปประจำบ้้านสีีล้้ง ใหม่่ สะอาด แห้้งพอดีีๆ
เมื่่อ� เอามาทอดก็จ็ ะได้้เนื้้อ� ที่ก่� รอบอร่่อย ส่่วนกิจิ กรรม
จะเป็็นการนำปลากระบอกแดดเดีียวทอดกรอบ
ไปทำเมนููพิิเศษ เป็็นอาหารจานเดีียวเรีียกว่่า
“ข้้าวขโมยแมว” ที่�่อร่่อยจนอดใจแย่่งแมว
รับั ประทานไม่่ไหว ผู้้เ� ข้้าร่่วมกิจิ กรรมนี้้จ� ะได้้เรีียนรู้�
วิธิ ีีทอดปลา เทคนิคิ การแกะปลาง่ายๆ แล้้วได้้ชิมิ
ข้้าวขโมยแมว 1 จานพร้้อมได้้รัับปลากระบอก
แดดเดีียวกลัับบ้้าน 5 ตัวั

36

Silong Cat Stealing Rice
This activity is to make crispy sun-dried
mullet to make a special menu. It's a one-
dish meal called "Cat Stealing Rice" that is
so delicious that you can't resist eating the
cat Participants in this activity will learn how
to fry fish. Easy fish carving techniques and
then tasted a dish of Cat Stealing Rice and
received 5 sun - soaked mullets.

猫が盗むご飯

このプログラムはボラ揚げて猫が好きような一皿
の料理になるによって"猫が盗むご飯"と呼ばれま
した、このプログラムは参加者が魚の揚げ方を習
って"猫が盗むご飯"を味わってそしてボラ 5匹を
貰えます

37

ชื่�อ่ ผู้้ป� ระกอบการ : พัชั รินิ ทร์์ นาคเกิดิ (ป้้าแป้้น)
วันั เวลาให้้บริกิ าร : เสาร์์ - อาทิิตย์์ เวลา 13:00 - 14:00 น.
จำนวนที่่ร� ัับได้้/รอบ : 5-10 คน/รอบ
ค่่าบริิการ : 150 บาท/คน ได้้รัับปลากระบอก 5 ตััว
สถานที่่ใ� ห้้บริกิ าร : ศาลาหลวงปู่�่ปาน
ติิดต่่อ : 28/1 หมู่่� 12 ต.คลองด่่าน อ.บางบ่่อ จ.สมุทุ รปราการ
อบต.ป้า้ หมูู โทร.094 728 9011

Contact : Patcharin Nakkerd
Days and hours Saturday and Sunday 1:00 - 2:00 p.m.
of service : 5-10 people/round
Service fee : 150 baht/person Obtain 5 mullet
Address : 28 / 1 Moo 12 , Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo
District, Samut Prakan Province
Tel. : 094 728 9011

事業家の名前 パッシャリン ナガード
営業時間 土曜日-日曜日 13:00 - 14:00 時
回ごとに参加できる人数 1回/5-10人
サービス料 一人/ボラ5匹/150バーツ
場所 サーラールゥオンプーパーン
連絡 28/1 ムー12クローンダーン郡 バンボー地区
サムットプラーカーン県 電話番号 094 728 9011

สลปิิดอสเปนีุ๊๊�ยกุ ะ

“อร่อ่ ยฟิิน กินิ เพลิิน เชิญิ มาชิมิ ”

ปอเปี๊๊�ยะที่่�บ้้านสีีล้้งไม่่ธรรมดา เป็็นปอเปี๊๊�ยะไส้้ปลาสลิิดซึ่�่งเป็็น
ของดีีอีีกอย่่างหนึ่่�งของบ้้านสีีล้้งที่�่เลี้ �ยงกัันในพื้้�นที่่�น้้ำจืืด ผู้้�เข้้าร่่วม
กิจิ กรรมจะได้้สนุกุ กับั การลองทำปอเปี๊๊ย� ะปลาสลิดิ ไส้้แน่่นๆ ได้้ลองห่่อ
ได้้ทอด และเรีียนรู้�วิิธีีทำน้้ำจิ้�มรสเด็็ด เสร็็จแล้้วจะได้้ชิิมและรัับ
ปอเปี๊๊ย� ะกลัับบ้้านอีีก 4 ชิ้้�น

Funny Spring rolls
Have fun making gourami spring rolls, trying to
wrap, fry, and learn how to make a delicious dipping
sauce. Tasted and took home the spring rolls. 4 pieces

39

タイマジリアイゴポピア

ポピアとソースを作ることを楽しん
で味わうことができて4個持ち帰ら
せます

ศิวิ ะพร นาคเกิดิ

40

ชื่อ�่ ผู้ป้� ระกอบการ : ศิวิ ะพร นาคเกิิด
วันั เวลาให้้บริกิ าร : เสาร์์ - อาทิติ ย์์ เวลา 10:00 - 11:30 น. 13:00 - 14:30 น.
จำนวนที่่�รับั ได้้/รอบ : 10-15 คน/รอบ
ค่า่ บริิการ : 150 บาท/คน ได้้รับั ปอเปี๊๊ย� ะสลิิด 4 ชิ้้�น
สถานที่่ใ� ห้้บริกิ าร : ศาลาหลวงปู่ป�่ าน
ติดิ ต่อ่ : 246 หมู่�่ 12 ต.คลองด่่าน อ.บางบ่่อ จ.สมุทุ รปราการ
โทร.090 415 2038 FB : แม่่อำนวยปลาสลิิดบางบ่่อ
FB : ปลาสลิิดบางบ่่อต้้องแม่่อำนวย

Contact : Shivaporn Nakkerd
Days and hours Saturday and Sunday 10:00 -11:30 a.m. 1:00 - 2:30 p.m.
of service : 10-15 people/round
Service fee : 150 baht/person Received 4 spring rolls.
Address : 246 Village No. 12 , Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo
District, Samut Prakan Province Tel. 090 415 2038
FB : Mae Amnuay Pla Gourami, Bang Bo
FB : Bang Bo Gourami must have Mae Amnuay

事業家の名前 シワポーン ナークガード
土曜日-日曜日 10.00 - 11.30 時と 13.00 - 14.30時
営業時間 1回/10-15人
一人/タイマジリアイゴポピア4個/150バーツ
回ごとに参加できる人数 サーラールゥオンプーパーン
246 ムー12クローンダーン郡 バンボー地区
サービス料 サムットプラーカーン県 電話番号 090 415 2038

場所

連絡

41

อำเภอบางบ่่อ

ถิ่�นประมงเลื่�่องลืือ ขึ้�้นชื่�่อปลาสลิิด

อำเภอบางบ่่อมีีสโลแกนบ่่งบอก
อััตลัักษณ์์ว่่าเป็็น “ถิ่�นประมงเลื่�่องลืือ
ขึ้�้นชื่�่อปลาสลิิด ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�หลวงปู่่�ปาน
สนุกุ สนานผะหมีี ประเพณีแี ข่ง่ เรืือพาย
หลากหลายอุตุ สาหกรรมผู้น�้ ำการเกษตร”
เดิมิ ชื่่อ� อำเภอบางเหี้้ย� ตามที่ต�่ั้ง� ของอำเภอ
ที่อ�่ ยู่ต�่ ิดิ ลุ่ม� น้้ำ มีีตัวั เหี้้ย� มาก ต่่อมาได้้ย้้าย
ที่ต่�ั้ง� อำเภอมาอยู่ท�่ี่ต่� ำบลบางบ่่อ จนกระทั่่ง�
ในสมัยั จอมพล ป.พิบิ ููลสงคราม เป็น็ นายก
รััฐมนตรีีได้้สั่่�งให้้แก้้ไขชื่่�อตำบลและ
สถานที่�่ต่่างๆ ที่่�ไม่่ไพเราะไม่่เหมาะสม
เสีียใหม่่ จึึงเปลี่ย่� นชื่อ� เป็น็ อำเภอบางบ่่อ
ส่่วนตำบลบางเหี้้ย� ถููกเปลี่ย�่ นชื่อ� เป็น็ ตำบล
คลองด่่าน แม้้ว่่าปััจจุุบัันอำเภอบางบ่่อ
จะเป็็นแหล่่งที่�่ตั้ �งโรงงานอุุตสาหกรรม
แต่่พื้้น� ที่ช�่ ุมุ ชนหลายๆ ส่่วนก็ย็ ังั แวดล้้อม
ด้้วยธรรมชาติิ โดยเฉพาะพื้้�นที่�่ที่�่อยู่�่
ติดิ ปากอ่่าว ป่่าชายเลน และชุมุ ชนที่อ่� ยู่�่
ติิดลำคลอง วิิถีีชีีวิิตชาวบ้้านยัังผููกพััน
กัับสายน้้ำ วััดวา มีีหลวงพ่่อปานเป็็น
ที่่�ยึึดเหนี่่ย� วจิติ ใจ

42

งานประเพณีปี ระจำปีี

งานแห่ห่ ลวงพ่อ่ ปาน

ในวันั ขึ้น�้ 4 ค่่ำเดือื น 12 ของทุกุ ปี ี จะมีีพิธิ ีี
อััญเชิิญองค์์หลวงพ่่อปานล่่องเรืือแล่่น
วนปากอ่่าว 3 รอบ แล้้วแห่่ให้้ชาวบ้้าน
ได้้นมัสั การ มีีการจัดั งานเฉลิมิ ฉลอง 5 วันั
หน้้าที่ว�่ ่่าการอำเภอบางบ่่อ

ประเพณีแี ข่ง่ เรือื พาย

แข่่งขันั ในคลองสำโรง หน้้าที่ว�่ ่่าการอำเภอ
บางบ่่อ ในวันั ขึ้น�้ 9 ค่่ำเดือื น 1

43

เส้้นทางท่่องเที่ย่� วอำเภอบางบ่่อ

ววัแัดัดั ลสสีอะีลว้ำเ่้่งมาเืภงอตื ออลงาโบาบรดามรงนณ้าบ้่ำ์ณ่อป ์ วียัซกีึดัั่งัง�่กสมอีาีรแ่ย ู่าว่หใั�่งดันลโ่ห่ศเงสล้ทก้น่วอ่แทงงพล้่าเ้่ทวองี่อทปย่�ี่าวเ่�าชจือน่ื่อ�จน�อะมๆงตเ่คล่์ใอใ์หยห้ก้ไเัญทปนั่ี่่ย่�ส ตวถลตา่า่อนดจตคาาลกกอบอ้ง้าาสนกวสานีีลศ้้1งบ0ไาด0้้งห ปปูลีู ี า วฟัยดัาแรห์ม์หง่่จษง์รท์เชะ่อ่นเงข้้

วัดั สีีล้ง้ วัดั สีีล้้งหรือื วัดั แจ่่มราษฎร์ศ์ รัทั ธาธรรม ตั้้ง� อยู่บ�่ ริเิ วณปากอ่่าวไทย
ในตำบลคลองด่่าน ผู้้ค� นนิยิ มมาไหว้้พระ 9 เกจิิ 9 บารมีี 4 ภาค

ตลาดน้ำ้ ปีี

44
ตลาดน้้ำปีกี กาตั้ง� อยู่ท�่ี่ต�่ ำบลคลองด่่าน
เลีียบชายคลองข้้างวัดั ปานประสิทิ ธาราม
หรือื วัดั หลวงพ่่อปานองค์ใ์ หญ่่ซึ่ง่� เป็น็ ที่่�
ยึึดเหนี่ย�่ วจิติ ใจของชาวบางบ่่อ เปิดิ ทุกุ
เสาร์-์ อาทิติ ย์์

ตลาดน้ำ้ ปีีกกา

ตลาดน้ำ้ คลองพระองค์เ์ จ้า้ ไชยานุชุ ิติ

เป็น็ ตลาดน้้ำริมิ คลองพระองค์เ์ จ้้าไชยานุชุ ิติ ตั้้ง� อยู่�่
ในบริิเวณวััดสุุคัันธาวาส ตำบลบางบ่่อ บรรยากาศ
รื่น� รมย์ใ์ นการนั่่ง� รับั ประทานอาหารพร้้อมเพลินิ ชมวิวิ
ริมิ คลอง ให้้อาหารปลา เปิดิ ทุกุ เสาร์-์ อาทิติ ย์์

45

ตลาดคลองสวน 100 ปีี

เป็็นตลาดบกโบราณที่่�มีีมากว่่าร้้อยปีี ตั้้�งอยู่�่ที่�่
เทศบาลตำบลคลองสวน มีีลักั ษณะเป็น็ เรือื นแถวยาว
500 ม. ขนานไปตามคลองประเวศบุุรีีรมย์์ ยัังคง
รักั ษาสภาพตลาดชุมุ ชนดั้ง� เดิมิ ที่น่� ่่าชม เปิดิ ทุกุ วันั

46

วัดั สว่า่ งอารมณ์์

เป็น็ อีีกวัดั ที่ห่� ลวงพ่่อปานได้้มาปักั กลด ปฏิบิ ัตั ิธิ รรม
เป็น็ ประจำ ชาวบ้้านเรีียกว่่า วัดั บ้้านล่่าง เพราะตั้ง� อยู่�่
บริเิ วณป่่าชายเลนตรงสุดุ ปากอ่่าวไทย

วัดั สร่า่ งโศก

เป็็นวััดเก่่าแก่่อายุุราว 300 ปีีชาวบ้้านเรีียกว่่า
“วััดมอญ”เพราะอยู่�่ใกล้้คลองมอญ เล่่ากัันว่่าสมเด็็จ
พระเจ้้าตากสินิ มหาราชทรงประทับั แรมที่น�่ ี่ถ่� ึึง 7 วันั ก่่อน
เสด็จ็ สู่เ�่ มือื งด้้านตะวันั ออก มีีพิพิ ิธิ ภัณั ฑ์ท์ ี่ส่� ร้้างด้้วยไม้้
เปิดิ ให้้เข้้าชมทุกุ เสาร์-์ อาทิติ ย์แ์ ละวันั หยุดุ นักั ขัตั ฤกษ์์

ที่ป่� รึึกษา พัฒั นาการจังั หวัดั สมุทุ รปราการ
พัฒั นาการอำเภอบางบ่อ่
นางสาวสุกุ านดา แสงวงษ์์
นางพัชั รินิ ทร์์ สมหอม

คณะผู้้�จัดั ทำ

นายวชิริ พันั ธ์์ คำเอี่ย� ม ผู้อ�้ ำนวยการกลุ่่�มงานสารสนเทศการพัฒั นาชุมุ ชน
นางขนิษิ ฐา กุมุ ารสิทิ ธิ์�์ ผู้อ�้ ำนวยการกลุ่่�มงานยุทุ ธศาสตร์ก์ ารพัฒั นาชุมุ ชน
นางสาวแก้้วจรรยา คงนุ่�น นักั วิชิ าการพัฒั นาชุมุ ชนชำนาญการ
นางสาวสุภุ าวดีี ดำทรัพั ย์์ นักั วิชิ าการพัฒั นาชุมุ ชนชำนาญการ
นายอนุพุ ันั ธ์์ โรยทองคำ นักั วิชิ าการพัฒั นาชุมุ ชนชำนาญการ
นางสาวเสาวลักั ษณ์์ เพ็ง็ คล้้าย นักั วิชิ าการพัฒั นาชุมุ ชนชำนาญการ
นายอำนาจ เอี่ย� มมา นักั วิชิ าการพัฒั นาชุมุ ชนปฏิบิ ัตั ิกิ าร
นางสาวเพ็ญ็ นภา วิมิ ล นักั วิชิ าการพัฒั นาชุมุ ชนปฏิบิ ัตั ิกิ าร
นางสาวพวงรัตั น์์ แก้้วกาญจน์ ์ นักั วิชิ าการพัฒั นาชุมุ ชนปฏิบิ ัตั ิกิ าร

จัดั ทำโดย

สำนัักงานพัฒั นาชุมุ ชนจัังหวัดั สมุุทรปราการ

19 ถนนศรีสี มุทุ ร ซอย 1 ตำบลปากน้ำ้ อำเภอเมืืองสมุทุ รปราการ
จังั หวัดั สมุทุ รปราการ 10270

สำนัักงานพััฒนาชุุมชนจังั หวััดสมุุทรปราการ

19 ถนนศรีีสมุุทร ซอย 1 ตำบลปากน้ำ้ อำเภอเมืืองสมุทุ รปราการ
จัังหวัดั สมุุทรปราการ โทร. 02 395 2161
http://samutprakan.cdd.go.th
http://www.facebook.com/prakan.cdd
หรืือพิมิ พ์์ค้้นหาใน facebook “สพจ สมุทุ รปราการ”


Click to View FlipBook Version