The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAR โรงเรียนกุมภวาปี ปี 2561

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by biphai_kku, 2022-07-10 13:39:12

SAR 2561

SAR โรงเรียนกุมภวาปี ปี 2561

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา
(Self-Assessment Report : SAR)
ประจำปกM ารศกึ ษา 2561

โรงเรยี นกมุ ภวาป/
อำเภอกมุ ภวาป/ จงั หวัดอุดรธานี

สำนักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

การใหค& วามเหน็ ชอบ

รายงานการประเมนิ คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปก: ารศึกษา 2562
ของโรงเรียนกุมภวาป:

ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนกุมภวาป: คร้ังท่ี 1/ 2562
เม่ือวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ไดPพิจารณารายงานการประเมนิ คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา ประจำป:
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนกุมภวาปแ: ลวP

เห็นชอบใหPดำเนินการนำรายงานสงV หนVวยงานตPนสงั กัดและนำเผยแพรตV อV สาธารณชนไดP

(ลงช่อื ) ........................................................
(นายธนู หอV นบุญเหมิ )

ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน
โรงเรยี นกุมภวาป:

บทสรปุ ผูบ* ริหาร
(SAR ฉบบั ผ*บู ริหาร)

ขอ* มลู พ้นื ฐานของโรงเรียน
โรงเรยี นกมุ ภวาป: ตั้งอยูVเลขท่ี 164 หมูV 3 ถนนนายูง ตำบลกุมภวาป: อำเภอกุมภวาป:

จงั หวัดอดุ รธานี รหสั ไปรษณยี ` 41110 โทรศพั ท` 042-334687 website https://www.facebook.com/
publicize.kumphawapi.school/ สงั กัดสำนกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 20 โรงเรียนกมุ ภวาป:มจี ำนวน
ขPาราชการครทู ้ังสนิ้ 129 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจPาง 10 คน เปดw สอนระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปท: ่ี 1 ถึง
ระดบั ช้นั มัธยมศึกษาป:ที่ 6 โดยมจี ำนวนนกั เรียน ทง้ั สิ้น 2,221 คน

1. มาตรฐานการศึกษา : ดีเลศิ

2. หลักฐานสนับสนุน :
2.1 คณุ ภาพผเู* รียน
ดPานคณุ ภาพผูเP รยี น ผลการประเมนิ ตนเองอยใVู นระดบั ยอดเยี่ยม นักเรยี นรPอยละ 84.91 มี

ความสามารถในการอาV น คดิ วเิ คราะหแ` ละเขียนในระดับ 2 ขนึ้ ไป โดยผลการประเมณิ จาการสอนของครูในแตลV ะ
รายวิชา นกั เรยี นมีความสามารถในการสอื่ สาร พจิ ารณาจากผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นรายวิชาภาษาไทย พบวVานกั เรยี น
รPอยละ 80.27 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยในระดบั 2 ขึ้นไป นักเรยี นมที กั ษะในการคำนวณ พจิ ารณาจาก
ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร` พบวVานกั เรยี นรPอยละ 61.35 มีผลการเรียนรายวิชาคณติ ศาสตรร` ะดบั 2
ข้ึนไป นอกจากนน้ี ักเรยี นทุกหPองมีความสามารถในการคดิ วเิ คราะห` คิดอยาV งมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเหน็ และแกปP ญ{ หา และมคี วามสามารถในการสราP งนวตั กรรม โดยการทำชิ้นงานบูรณาการ STAR STEMS
นกั เรียนทกุ หอP งไดทP ำงานเปนÇ กลVุมพรอP มมกี ารจดั แสดงผลงานและผาV นเกณฑ`การประเมนิ โครงงานในระดับดีข้นึ ไป
นกั เรยี นมคี วามสามารถในการใชPเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจากการบรู ณาการรายวชิ าเพ่ือสรPางชน้ิ งาน
STAR STEMS นกั เรียนรPอยละ 95.22 สามารถสืบคนP ขPอมลู จากอนิ เทอรเ` น็ตและสรุปองค`ความรPดู PวยตนเองไดP นกั เรยี น
มีผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนตามหลกั สูตรสถานศกึ ษา โดยจากการพิจารณาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนกั เรียนพบวVา
นักเรยี นรอP ยละ 81.88 มผี ลสมั ฤทธิท์ างการเรียนเฉล่ียรวมตามหลกั สตู รสถานศึกษา มากกวVาระดับ 2 ข้นึ ไป นักเรียนมี
ความรูP ทักษะพืน้ ฐานและเจตคติทด่ี ตี อV อาชีพ โดยนักเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปท: ่ี 3 และนักเรยี นช้ันมธั ยมศึกษาปท: ี่ 6 ทกุ
คนไดPรบั การแนะแนวอาชพี และมีความรPู ทกั ษะพืน้ ฐานตVออาชพี 1 อาชีพเปนÇ อยVางตำ่

นกั เรยี นมคี ณุ ลกั ษณะและคาV นิยมทด่ี ีตามทส่ี ถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจากการประเมิน
คุณลักษณะอันพงึ ประสงค`ตามหลกั สูตรพบวาV นกั เรยี นรอP ยละ 91.48 มผี ลการประเมินคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค`และ
คาV นยิ มทดี่ ีอยVูในระดบั 2 ขึน้ ไป นักเรียนมีความภูมใิ จในทอP งถน่ิ และความเปÇนไทย โดยนกั เรยี นทุกคนมสี วV นรVวมใน
กจิ กรรมประเพณที อP งถน่ิ โดยนกั เรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปท: ่ี 1 และ 4 ไดPรบั การเขาP คVายธรรมมะ, นักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาป:
ที่ 5 รVวมกิจกรรมบญุ บงั้ ไฟ, นักเรยี นทุกคนทุกระดบั ช้นั ไดPบูรณาการในโครงการ คนดีมีวินัย รักภมู ิใจในชาติ สามารถ
เชยี่ วชาญตามความถนัดฯ (STAR STEMS) และมีผลการประเมินในเกณฑผ` Vาน นักเรียนยอมรับทจี่ ะอยูรV วV มกันบนความ
แตกตVางที่หลากหลาย โดยนกั เรยี นรวV มกจิ กรรมทแ่ี สดงถงึ ความแตกตาV งของวฒั นธรรม เชVน กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันครสิ ต`มาส นักเรียนมีสขุ ภาวะทางรVางกายและจติ สงั คม โดยโรงเรียนไดPดำเนนิ โครงการสVงเสริมใหผP Pูเรียนมี
สุนทรยี ภาพ ดPานศิลปะ ดนตรี กฬี า สขุ นสิ ยั สขุ ภาพกาย สุขภาพจิต และเปนÇ ผPูมีบคุ ลกิ ภาพท่ีดี ปลอดภยั จากสารเสพ
ตดิ จากขPอมูลสมรรถภาพทางรVางกาย พบวVานกั เรยี นรPอยละ 99.05 มรี าV งกายแขง็ แรงและไมเV กย่ี วขPองกบั ยาเสพติด
และนักเรียนรPอยละ 95.22 มีสขุ ภาวะราV งกายเปนÇ ไปตามเกณฑ`

2.2 กระบวนการบริหารและการจดั การ
ดาP นกระบวนการบรหิ ารจัดการ อยVูในระดับดเี ลิศ โดยโรงเรยี นมกี ารจัดทำวิสัยทศั น` พนั ธกจิ และ

เปาâ หมาย และการจัดทำมาตรฐานของสถานศกึ ษาโดยการมสี VวนรVวมของบคุ ลากรทุกภาคีเครอื ขาV ย เพ่ือพฒั นาคณุ ภาพ
การศึกษา เหน็ ไดPจากรายงานการทำมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนกุมภวาป: ปก: ารศกึ ษา 2561 และรายงานการจดั ทำ
แผนประจำป: ซ่งึ ผลการดำเนนิ งานตามวสิ ัยทัศน` พันธกิจ และ เปาâ หมายดังกลVาวพบวVา นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร
สถานศึกษาและมีคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค`ตามทส่ี ถานศึกษากำหนด โรงเรียนมีระบบบรหิ ารจัดการคุณภาพของ
สถานศกึ ษา โดยใชPการบริหารแบบองค`รวม และมกี ารการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการเพือ่ ใหPครอบคลมุ เกิด
ประสิทธิภาพและประสทิ ธผิ ลในการบริหารจดั การ โดยการจดั ตั้งฝาå ยเพิม่ เตมิ ไดPแกV ฝาå ยกจิ การพเิ ศษ ฝาå ยอาคาร
สถานที่ ฝาå ยชุมชนสัมพันธ` พรอP มแตVงต้งั ครปู ฏบิ ัตหิ นPาทรี่ องผอPู ำนวยการ ดแู ลรบั ผดิ ชอบในแตลV ะฝาå ย มกี ารจัดทำ
ระบบและดำเนนิ ตามระบบประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาอยVางมสี VวนรVวม มีภาคีเครอื ขาV ยการพัฒนาจากผPูนำ
ชุมชน ในการรวV มมอื สVงเสรมิ ชVวยเหลอื ดPานการบริหารจัดการศกึ ษาอยVางตVอเน่อื ง นอกจากนี้ยงั มกี ารนเิ ทศภายใน โดย
การนิเทศการจดั การเรียนรูจP ากฝåายบรหิ ารทกุ ปก: ารศึกษา โรงเรียนมีการบรหิ ารหลักสูตรและการจัดการเรยี นรูPทไี่ ดP
มาตรฐาน เหน็ ไดจP ากโครงการจัดทำและพฒั นาหลกั สูตรสถานศกึ ษาใหสP อดคลPองกบั หลักสตู รแกนกลาง ศักยภาพความ
สนใจของผPเู รยี นและสภาพทอP งถ่ิน จากนน้ั ครวู เิ คราะหห` ลักสตู รและนำหลกั สูตรสูVหอP งเรียน มกี ารใชกP ารจัดการเรยี นรูทP ่ี
เนPนผเPู รียนเปÇนศนู ย`กลางผตPู ามแนว Active Learning มีการพัฒนาครูใหPมีความเชีย่ วชาญทางวิชาชพี โดยครแู ละ
บคุ ลากรทกุ คนไดPรับการอบรมพฒั นาตนเองอยVางนPอย 20 ชม./ป: โดยการเขาP อบรมตามโครงการคูปองครู และการเขPา
รับการอบรมตามโครงการของสำนกั งานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาหรอื หนวV ยงานทีเ่ กย่ี วขอP ง โรงเรียนมีสภาพ แวดลอP มท่ี
สวยงาม สะอาด รมV ร่นื ปลอดภัย มีแหลงV พักผVอนอยVางเพยี งพอสำหรบั นกั เรียนและบคุ ลากรทกุ คน โดยดำเนินโครงการ
พฒั นาสภาพแวดลPอมและบรรยากาศภายในโรงเรียนใหPเปนÇ ระเบียบเรยี บรอP ยสวยงาม สะอาดรมV รน่ื ใหเP ออ้ื ตVอการ
พัฒนาผPูเรยี นและชุมชน โครงการพฒั นาหอP งสมดุ แหลVงเรียนรูใP หPทนั สมยั ตอบสนองและเกดิ ประโยชนส` ูงสุดตVอการ
พัฒนาผูเP รยี นและชมุ ชน และโครงการผาP ปาå สามัคคีสราP งโดมเพอ่ื นอP ง โรงเรียนกมุ ภวาป: ซ่ึงจะแลวP เสร็จสำหรบั ใชPในตPน
ป:การศึกษา 2562 โรงเรยี นมกี ารจัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ เพื่อสนบั สนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรPู
โดยดำเนนิ โครงการพฒั นาหPองสมดุ แหลVงเรยี นรPูใหทP นั สมัย ตอบสนองและเกิดประโยชน`สูงสุดตVอการพฒั นาผPูเรยี นและ
ชมุ ชน มีระบบเครือขาV ยไรสP าย (Wifi) ครอบคลุมทกุ อาคารเรือน เพื่อเปนÇ แหลงV เรียนรอPู ันไรPขีดจำกดั ของนักเรียน

2.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทเ่ี นน* ผ*เู รียนเปนV สำคัญ
ดPานกระบวนการจดั การเรียนการสอนทีเ่ นPนผเPู รยี นเปÇนสำคญั อยูใV นระดับดเี ลศิ

โดย ครูจัดการเรียนรผูP าV นกระบวนการคดิ และปฏบิ ัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใ` ชใP นชวี ิตไดP ซ่งึ ครจู ดั กระบวนการ
การเรียนการสอนท่มี ุVงเนPนใหPนักเรียนเกิดสมรรถนะการเรยี นรูPในศตวรรษท่ี 21 มกี ารพฒั นารูปแบบ กลวธิ ี อยาV งนอP ย
ภาคเรยี นละ 1 รูปแบบในแตVละกลมุV สาระการเรยี นรPู มีการจดั ทำ PLC เพ่อื พฒั นาการจัดการเรียนรูP การจดั การเรียนรูP
ผาV นการนเิ ทศติดตาม ตรวจสอบภายใตPโครงการสVงเสรมิ ใหPมกี ารนิเทศ กำกบั ตดิ ตาม รายงาน และประเมนิ การ

ปฏบิ ัตงิ านอยVางเปนÇ ระบบและตอV เนอ่ื ง มีการใชPสอ่ื เทคโนโลยีสารเสนเทศและแหลVงเรยี นรูทP ่เี ออ้ื ตอV การจัดกระบวนการ
เรยี นรPู เชVน การใชPอปุ กรณ`การทดลองทางวิทยาศาสตร` การใชPสอื่ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร`เพอื่ ใหนP ักเรยี นไดPเรียนรแPู ละ
เหน็ จรงิ ใชPระบบเครือขาV ยไรPสาย เพอ่ื ใหPนักเรยี นเช่อื มตอV สแVู หลVงเรียนรูทP หี่ ลากหลาย โดยครูมกี ารสรPางและใชสP ่ือ
เทคโนโลยใี นการจัดการเรยี นการสอนในทกุ กลุมV สาระการเรยี นรูP ครูมกี ารบริหารจัดการชน้ั เรียนเชงิ บวก มีขอP มูล
นักเรียนที่สอนเปนÇ รายบุคคล และนำผลการสังเคราะหไ` ปพฒั นาการเรียนรูP โดยมกี ารเกบ็ บนั ทึกขอP มลู การเขPาเรียน
คะแนน รวมถึงพฤติกรรมหรือคณุ ลักษณะพิเศษท่ีสงV ผลตVอการจัดการเรียนรูP มีการตรวจสอบและประเมนิ ผลนกั เรียน
อยVางเปÇนระบบ ทง้ั การประเมนิ ระหวVางเรยี น (Formative assessment) และการประเมนิ เพอ่ื สรปุ ผล (Summative
assessment) ครทู ุกคนมกี ารจัดทำแบบทดสอบเพือ่ ประเมินผเPู รยี นทงั้ แบบอัตนัยและแบบปรนยั นอกจากนค้ี รูทกุ คน
ยงั มกี ารแลกเปลย่ี นเรยี นรแPู ละใหPขอP มูลสะทอP นกลับเพ่อื พฒั นาการจดั การเรยี นรูโP ดยใชPการสะทอP นกลบั จากผPูเรยี นและ
มกี ารจดั ทำชุมชนแหงV การเรยี นรู(P PLC) มีการจดั ช่ัวโมง PLC มีการจัดทำรายงาน PLC ภาคเรียนละ 1 ครัง้

3. แผนพัฒนาเพอ่ื ให*ไดม* าตรฐานท่สี งู ขน้ึ :
โรงเรียนกมุ ภวาป: อำเภอกุมภวาป: จงั หวัดอุดรธานี ไดPจัดทำโครงการตามแผนปฏบิ ัติการประจำป: 2562 ท่ี

สอดคลอP งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่อื พัฒนาใหดP ขี ึน้ หนึ่งระดบั ดงั นี้
1. เพ่มิ การเรยี นการสอนรายวิชาภาษาญ่ปี นåุ เปนÇ ภาษาตาV งประเทศที่ 3
2. ปลกู ฝง{ คุณธรรมจรยิ ธรรม และ มคี าV นิยมทพ่ี ึงประสงค`เพ่อื เปนÇ สมาชิกท่ดี ีของสงั คม
3. สVงเสริมผPเู รยี นใหมP สี นุ ทรยี ภาพดาP นศลิ ปะ ดนตรี กีฬา สุขนิสัย สขุ ภาพกาย สุขภาพจติ และเปนÇ ผPมู ี

บคุ ลิกภาพทด่ี ี ปลอดจากสารเสพตดิ
4. พัฒนาใหPผูเP รยี นมีความรูP ทักษะพน้ื ฐานตามหลักสตู รการศึกษาข้ันพืน้ ฐานและเปÇนบคุ คลแหVงการเรยี นรูP
5. สVงเสริมการจดั การเรียนการสอนและกจิ กรรมท่เี นPนกระบวนการคดิ วเิ คราะห` สังเคราะห`

มคี วามคดิ สรPางสรรค`และมีจนิ ตนาการ
6. สVงเสริมการจัดกจิ กรรมพัฒนาผูเP รียนอยาV งหลากหลายตามความถนัดความสนใจภายใตPหลักธรรมมาภบิ าล

และสทิ ธเิ ด็ก
7. สVงเสรมิ ทักษะการดำรงชีวิต การพ่งึ พาตนเองมีทักษะในการทำงาน และมเี จตคตทิ ่ีดตี อV อาชพี สุจรติ
8. สงV เสรมิ ใหผP เPู รยี นมีจิตสำนกึ สาธารณะ อนุรักษธ` รรมชาตทิ างการศกึ ษาและพฒั นาสง่ิ แวดลPอม สืบสาน

วฒั นธรรมและประเพณีไทย
9. สงV เสรมิ สนบั สนุนใหPครูเขาP รวV มโครงการพฒั นาครใู นรปู แบบตVาง ๆ และการนเิ ทศภายในเพื่อรองรบั การ

พฒั นาตนเองเขาP สมVู าตรฐานวิชาชพี
10. พัฒนาสภาพแวดลPอม และบรรยากาศภายในโรงเรยี นใหเP ปนÇ ระเบยี บเรียบรอP ยสวยงาม สะอาดรมV รน่ื ใหP

เอ้ือตอV การพฒั นาผูเP รยี นและชุมชน
11. พฒั นาหPองสมดุ แหลงV เรยี นรใPู หPทันสมยั ตอบสนองและเกดิ ประโยชน`สูงสุดตอV การพัฒนาผPเู รยี นและชุมชน
12. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรยี นใหPเพียงพอเหมาะสม เกดิ ประโยชน`เอ้ืออำนวยตอV บคุ ลากรใน

โรงเรยี นและชุมชน
13. พฒั นาระบบประกนั คุณภาพการศกึ ษา
14. พฒั นาระบบบรหิ ารการเงินโดยการจัดทำงบประมาณแบบมVงุ เนPนผลงาน

15. สVงเสริมความสมั พนั ธ`และความรวV มมอื ระหวาV งโรงเรียนและชมุ ชน
16. จดั ทำและพฒั นาหลกั สูตรสถานศึกษาใหPสอดคลPองกับหลกั สูตรแกนกลาง ศกั ยภาพความสนใจของผเPู รียน
และสภาพทอP งถน่ิ
17. สงV เสรมิ ใหPมีการนเิ ทศ กำกับ ตดิ ตาม รายงาน และประเมนิ การปฏบิ ัติงานอยVางเปนÇ ระบบและตVอเนื่อง

ลงชอื่ ..........................................
(นายอาวธุ เคนแสนโตร)

ผอPู ำนวยการโรงเรียนกุมภวาป:
28 / เมษายน / 2562

คำนำ

เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึ ษา ประจำปก: ารศกึ ษา 2562 ฉบบั น้ี จัดทำขน้ึ เพื่อ
รายงานผล การจัดการศกึ ษาของโรงเรียนกมุ ภวาป: ในปก: ารศกึ ษา 2562 ซง่ึ เปÇนไปตามมาตรฐานการศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน
ของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกนั คณุ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดใหสP ถานศกึ ษาจัดทำรายงานการ
ประเมนิ ตนเองประจำป: สVงหนวV ยงานตนP สงั กดั และเผยแพรVแกสV าธารณชน

เน้อื หาสาระของเอกสารประกอบดวP ย ขอP มูลพืน้ ฐานของโรงเรยี นเก่ียวกบั ผบPู รหิ ารโรงเรยี น
ครูและบคุ ลากร นกั เรยี น งบประมาณ อาคารสถานท่ี ชุมชน หลักสตู รสถานศึกษา ภูมปิ {ญญาทอP งถิน่
แหลงV เรียนรPู ผลงานดเี ดVน ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึ ษา และผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนกมุ ภวาป: ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผูPปกครอง ชุมชน และผเูP กย่ี วขอP งทุกฝาå ยทมี่ สี วV นรVวมในการ
พฒั นาการศกึ ษาของโรงเรยี นใหPมีคณุ ภาพสูงข้นึ อยVางตอV เนอื่ ง หวงั เปนÇ อยVางย่งิ วVา เอกสารฉบับนีจ้ ะเปนÇ ขPอมูล
สารสนเทศทีเ่ ปÇนประโยชน`ตVอการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศกึ ษาตVอไป

โรงเรยี นกุมภวาป:

สารบัญ

เร่ือง หน*า
การใหคP วามเห็นชอบ...................................................................................................................... ก
บทสรปุ ผบูP รหิ าร………………………………………………………………………………………………………………. ข
คำนำ……………………………………………….……………………………………………….……………………………… ฉ
ตอนท่ี 1 ขPอมลู พ้นื ฐาน……………………………………………….……………………………………………….……. 1

1.1.ขPอมูลทัว่ ไป……………………………………………….…………………………………………………… 1
1.2.ขPอมลู ผPบู รหิ าร……………………………………………….………………………………………………. 1
1.3.ขPอมลู นกั เรยี น……………………………………………….………………………………………………. 2
1.4.ขอP มูลครูและบุคลากร……………………………………………….……………………………………. 2
1.5.ขPอมูลอาคารสถานที่……………………………………………….………………………………………. 2
1.6.ขอP มลู สภาพชุมชนโดยรวม……………………………………………….……………………………… 3
1.7.แหลVงเรียนรPู ภูมิปญ{ ญาทอP งถิน่ ปราชญช` าวบาP น………………………………………………... 3
1.8.ผลงานดีเดนV ในรอบปท: ่ีผาV นมา……………………………………………….………………………… 3
ตอนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา……………………………………………….…………………….. 5
2.1.วสิ ัยทัศน` พนั ธกิจ เปâาหมาย……………………………………………….…………………………… 5
2.2. อตั ลกั ษณ…` …………………………………………….……………………………………………….…… 5
2.3. เอกลักษณ…` …………………………………………….……………………………………………….….. 5
2.4. มาตรฐานการศึกษาขัน้ พนื้ ฐานของสถานศึกษา……………………………………………….… 6
2.5. งาน/ โครงการ/ กิจกรรม……………………………………………….………………………………. 9
ตอนที่ 3 ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา……………………………………………….…………………… 16
3.1. ผลการประเมนิ รายมาตรฐาน……………………………………………….…………………………. 16
3.2. สรปุ ผลการประเมนิ ……………………………………………….………………………………………. 25
3.3. จดุ เดVน……………………………………………….……………………………………………….……….. 26
3.4. จุดท่คี วรพฒั นา……………………………………………….……………………………………………. 26
3.5. แผนพฒั นาเพ่ือความยัง่ ยืนหรอื พฒั นาใหPดขี น้ึ 1 ระดบั ……………………………………… 26
ภาคผนวก……………………………………………….……………………………………………….……………………… 27

ตอนที่ 1
ข*อมลู พ้ืนฐาน

1. ขอ* มูลทว่ั ไป
1.1 ช่อื สถานศกึ ษา โรงเรยี นกุมภวาป: ต้ังอยVูเลขท่ี 164 หมทูV ี่ 3 ตำบลกุมภวาป: อำเภอกุมภวาป:

จังหวดั อดุ รธานี รหสั ไปรษณีย` 41110 โทรศพั ท` 042-334687
website https://www.facebook.com/publicize.kumphawapi.school/

1.2 สงั กดั สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน
1.3 สำนักงานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 20
1.4 เปwดสอนตง้ั แตรV ะดับชั้น มัธยมศกึ ษาป:ท่ี 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปท: ่ี 6
1.5 เขตพ้ืนท่บี รกิ ารการศกึ ษา

โรงเรยี นกมุ ภวาป: รบั ผดิ ชอบจัดการศกึ ษาในพ้นื ที่ ตำบลกุมภวาป: ตำบลตูมใตP ตำบลแชแล และตำบลเวยี งคำ

2. ขอ* มูลผบ*ู ริหาร
2.1 ผูอP ำนวยการสถานศึกษา
ช่อื -สกุล นายอาวุธ เคนแสนโคตร วุฒกิ ารศึกษาสงู สุด การศกึ ษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหนงV ในโรงเรยี นน้ีตั้งแตV พ.ศ. 2561
2.2 รองผูอP ำนวยการสถานศึกษา
2.2.1 ชื่อ-สกุล นายศุภศร ไชยคณุ วุฒิการศึกษาสูงสดุ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.)

สาขา การบริหารการศกึ ษา ดำรงตำแหนงV ในโรงเรยี นนตี้ ั้งแตV พ.ศ. 2551
2.2.2 ชอ่ื -สกุล นายสมร แดนระเบยี บ วฒุ กิ ารศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบณั ฑิต (ศษ.ม.)

สาขา การบรหิ ารการศกึ ษา ดำรงตำแหนงV ในโรงเรยี นน้ตี งั้ แตV พ.ศ. 2561
2.2.3 ชอ่ื -สกุล นายกำจัด ศักดิ์วงษ` วุฒกิ ารศึกษาสงู สุด การศึกษาบณั ฑติ (กศ.บ.)

สาขา การบรหิ ารการศกึ ษา ดำรงตำแหนงV ในโรงเรยี นนีต้ ั้งแตV พ.ศ. 2559
2.2.4 ช่ือ-สกุล นายองอาจ ประเทศสงิ ห` วฒุ กิ ารศึกษาสูงสุด การศกึ ษามหาบณั ฑิต (กศ.ม.)

สาขา การบริหารการศกึ ษา ดำรงตำแหนVงในโรงเรียนนตี้ ้งั แตV พ.ศ. 2559
2.2.5 ช่อื -สกลุ นายฉลาด สิทธิคุณ (ครูปฏิบตั หิ นาP ท่ีรองผอPู ำนวยการสถานศึกษา)

วุฒกิ ารศกึ ษาสงู สดุ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) สาขา หลกั สตู รและการสอน ดำรงตำแหนVงในโรงเรียนน้ตี ัง้ แตV
พ.ศ. 2558

2.2.6 ชื่อ-สกุล นายวชริ วิทย` คำตา (ครูปฏิบัตหิ นPาท่ีรองผูPอำนวยการสถานศึกษา)
วฒุ ิการศกึ ษาสงู สุด ปรัชญาดษุ ฎบี ัณฑิต (ปร.ด.) สาขา การบรหิ ารการศึกษา ดำรงตำแหนงV ในโรงเรียนน้ี
ตัง้ แตV พ.ศ. 2561

2.2.7 ชื่อ-สกุล นายสมควร พลทอง (ครูปฏิบัตหิ นาP ที่รองผPอู ำนวยการสถานศกึ ษา)
วฒุ ิการศึกษาสงู สดุ ครศุ าสตรบัณฑติ (ค.บ.) สาขา ศลิ ปะ ดำรงตำแหนงV ในโรงเรียนนี้ตัง้ แตV พ.ศ. 2561

2.2.8 ชอ่ื -สกลุ นายธรี ะสันต` เครอ่ื งพาที (ครูปฏิบตั ิหนPาท่ีรองผPอู ำนวยการสถานศึกษา)

วุฒิการศกึ ษาสูงสุด การศกึ ษาบณั ฑิต (กศ.บ.) สาขา สังคมศึกษา ดำรงตำแหนVงในโรงเรยี นนต้ี ั้งแตV พ.ศ. 2561

3. ข*อมูลนกั เรียน (ณ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2561 )

ระดบั ชั้นเรียน จำนวนหอ* ง เพศ รวม เฉลยี่ ต]อห*อง
ชาย หญิง

มัธยมศกึ ษาปท: ี่ 1 12 193 223 416 35

มัธยมศึกษาป:ท่ี 2 12 197 245 442 37

มัธยมศกึ ษาป:ท่ี 3 12 171 265 436 36

มธั ยมศึกษาปท: ี่ 4 10 114 225 339 34

มัธยมศกึ ษาปท: ่ี 5 10 88 200 288 29

มัธยมศึกษาป:ที่ 6 9 109 191 300 34

รวม 64 872 1,349 2,221

4. ขอ* มูลครูและบคุ ลากร
ขPาราชการครู จำนวน 129 คน
พนกั งานราชการ จำนวน 2 คน
ครูอตั ราจPาง จำนวน 10 คน

5. ขอ* มูลอาคารสถานท่ี
อาคารเรียนจำนวน 5 หลงั ไดPแกV

อาคารเรียน 216 ล/57-ข จำนวน 1 หลงั
อาคารเรยี น 216 ล/57-ก จำนวน 2 หลงั
อาคารเรียน324 ล/55-ก จำนวน 1 หลัง

อาคารเรียน 324 ล/55-ก จำนวน 1 หลงั
อาคารเรยี นก่งึ ถาวร จำนวน 4 หลงั
อาคารอเนกประสงค`พเิ ศษ จำนวน 4 หลัง

อาคารหอประชมุ 100/27 จำนวน 1 หลัง
อาคารโรงฝกõ งาน 102/27 จำนวน 1 หลัง
อาคารอเนกประสงค`อืน่ ๆ จำนวน 7 หลัง

บาP นพกั ครู จำนวน 20 หลัง
หอP งสPวมสำหรบั นักเรยี น จำนวน 6 หลงั

6. ข*อมูลสภาพชมุ ชนโดยรวม
โรงเรียนกุมภวาป: ต้ังอยVู บPานเลขที่ 164 หมVูท่ี 3 ตำบลกุมภวาป: อำเภอกมุ ภวาป:

จังหวดั อดุ รธานี รหสั ไปรษณีย` 41110 โทรศัพท` 042-334687 อยูใV นเขตเทศบาลกมุ ภวาป: สภาพชมุ ชน
ประกอบดวP ย โรงพยาบาลกุมภวาป: สำนกั งานสาธารณสขุ อำเภอกมุ ภวาป: โรงงานน้ำตาลกุมภวาป: ที่วาV การอำเภอกุม
ภวาป: สถานีตำรวจภธู ร อำเภอกุมภวาป: วัดศรีนคราราม เปนÇ ตPน

7. ภมู ปิ fญญาท*องถิ่น ปราชญgชาวบา* น ปราชญชg าวบา* น

ช่ือ-สกลุ ท่ีอยู] สาขา/เรื่อง ทเ่ี ชีย่ วชาญ
รอP ยตำรวจโท ประมวล สงิ หส` โุ ต กฎหมายจราจร
สถานีตำรวจยอV ย โรงเรียนกมุ ภวาป: ยาเสพติด

8. ผลงานดเี ด]นในรอบปjทีผ่ า] นมา

8.1 ผลงานดีเดน]

ประเภท ระดับรางวลั /ชอ่ื รางวลั ทไี่ ดร* ับ หนว] ยงานที่มอบรางวลั
ระดับสูงสดุ 1 รางวัล
โครงการอนรุ ักษ`
สถานศกึ ษา เกียรตบิ ัตร ขัน้ ที่ 1 เกยี รตบิ ตั รแหVงความ พันธุกรรมพชื อันเนื่อง
มVุงม่ัน อนรุ ักษ`สรรพสิง่ สรรพชวี ิต ดPวย มากจากพระราชดำริ
จิตสำนึกของครแู ละเยาวชน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
ผ*บู รหิ าร ผบPู ริหารสถานศกึ ษาของ บรมราชกมุ ารี (อพ.สธ.)
โรงเรยี นที่ไดPรับรางวัลเกียรติบัตร ขัน้ ที่ 1 โครงการอนุรักษ`
เกยี รตบิ ตั รแหงV ความมVุงมั่น อนรุ ักษ`สรรพสงิ่ พันธุกรรมพชื อันเน่อื ง
สรรพชีวิต ดวP ยจิตสำนึกของครแู ละเยาวชน มากจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
ครู นางเบญจภรณ` อาษาสรอP ย รตั นราชสดุ าฯ สยาม
ครผู ฝPู õกสอนนกั เรียน รางวลั เหรียญทอง (รอง บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ชนะเลิศ อันดบั 2) ระดบั ประเทศ
กจิ กรรมขบั รPองเพลงระราชนพิ นธห` ญงิ (รางวลั สถานศึกษา)
ระดับช้นั ม.1-3 สำนกั งานคณะกรรมการ
การศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลทไี่ ด*รับ หนว] ยงานที่มอบรางวัล
นกั เรียน ระดับสูงสดุ 1 รางวัล
มลู นธิ ทิ ุนการศึกษา
นางสาวจารุวรรณ สารคำ พระราชทาน สมเด็จพระ
ไดรP ับทนุ พระราชทาน ม.ท.ศ. รนุV ที่ 10 บรมโอรสาธริ าชฯ
ตVอเน่อื งจนจบปริญญาตรี สยามมกฎุ ราชกมุ าร
(ม.ท.ศ.)

8.2 งาน/โครงการ/กจิ กรรม ท่ีประสบผลสำเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กจิ กรรม)

ท่ี ชอ่ื งาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสำเร็จ/รางวลั ที่ได*รบั (ถา* ม)ี

1 โครงการพฒั นาใหผP เPู รียนมคี วามรูP ทกั ษะ นักเรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษาป:ท่ี 3 มีผลสมั ฤทธ์ิ
พน้ื ฐานตามหลกั สตู รการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐานและ ทางการเรียนระดบั ชาติ (O-NET) ป:การศกึ ษา 2561
เปนÇ บุคคลแหงV การเรียนรPู สงู ขนึ้ ทุกรายวชิ า โดยรายวิชาภาษาไทยและวชิ า

- ยกระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น ป:การศึกษา วทิ ยาศาสตร` มีคะแนนเฉล่ียสูงกวVาระดับประเทศ (*)
2561กลุมV งานบรหิ ารวชิ าการ ดงั น้ี
โรงเรียนกุมภวาป: ภาษาไทย สูงขึน้ รPอยละ 21.61*

ภาษาอังกฤษ สูงขึน้ รอP ยละ 2.29
คณติ ศาสตร` สงู ขน้ึ รPอยละ 18.80
วทิ ยาศาสตร` สูงข้นึ รอP ยละ 21.05*

นักเรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษาปท: ่ี 6 มผี ลสัมฤทธ์ทิ างการ
เรียนระดับชาติ (O-NET) ป:การศึกษา 2561 สูงขน้ึ
ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร` และ
วิทยาศาสตร` ดงั นี้

ภาษาองั กฤษ สูงขึน้ รPอยละ 7.79
คณิตศาสตร` สงู ข้นึ รอP ยละ 11.66
วทิ ยาศาสตร` สงู ข้นึ รPอยละ 9.09

ตอนที่ 2
ทิศทางการพฒั นาคุณภาพการศึกษา

1. วสิ ัยทัศนg พนั ธกิจ เปmาหมาย
วสิ ยั ทัศนg (Vision)
เปนÇ สถานศึกษาทีพ่ ฒั นาศักยภาพผPเู รียนใหPมีความรPูคVูคณุ ธรรมตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพน้ื ฐานและมาตรฐานสากล ภายในป: 2565

พนั ธกจิ (Mission)
1. สVงเสรมิ และพัฒนาใหผP ูเP รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน และมาตรฐานสากล
2. สVงเสรมิ และพัฒนาใหPผเูP รยี นมีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม มที ักษะชวี ิตและคณุ ลกั ษณะ

อันพงึ ประสงค`
3. พฒั นาผเPู รียนมีทกั ษะการเรียนรPใู นศตวรรษที่ ๒๑
4. พัฒนาผเูP รยี นมีศักยภาพในการเปนÇ สมาชิกของประชาคมอาเซียน และมคี วามเปÇนพลโลก
5. พัฒนาผเPู รียนและบคุ ลากรทางการศกึ ษา ใหมP คี ุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พฒั นาผบูP รหิ าร ครู บคุ ลากร ใหPมปี ระสิทธภิ าพตามเกณฑ`มาตรฐานวชิ าชีพ
7. พฒั นาระบบนเิ ทศ ติดตาม ประเมนิ ผล วิจัยและพัฒนา

เปmาหมาย (Goal)
1. ผูPเรยี นมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐานและมาตรฐานสากล
2. ผเPู รยี นมคี ุณธรรม จริยธรรม มที ักษะชีวิตและคณุ ลักษณะองั พงึ ประสงค`
3. ผPเู รยี นมที ักษะการเรยี นรPูในศตวรรษท่ี ๒๑
4. ผPูเรียนมีศกั ยภาพในการเปนÇ สมาชิกของประชาคมอาเซียน และมคี วามเปนÇ พลโลก
5. ผูเP รียนและบุคลากรทางการศกึ ษามีคณุ ลกั ษณะตามปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
6. ผบPู ริหาร ครูและบุคลากรมีประสทิ ธิภาพตามเกณฑ`มาตรฐานวชิ าชีพ
7. มกี ารนิเทศ ติดตาม ประเมนิ ผล วิจัยและพฒั นาอยาV งเปนÇ ระบบและตอV เนอื่ ง

2. อัตลกั ษณg
เรยี นดี มีวินยั ใฝåคณุ ธรรม เลศิ ลำ้ กฬี า

3.เอกลกั ษณg
ยิ้มงาV ย ไหวPสวย

4.มาตรฐานการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐานของสถานศกึ ษา
มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษาแนบทา* ยประกาศโรงเรยี นกมุ ภวาปj

เร่ือง การใช*มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษาระดบั การศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน
เพื่อการประเมนิ คณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา ตามมาตรฐานการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน ปพj ุทธศกั ราช ๒๕๖๑

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผ*ูเรียน

มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานสถานศกึ ษา

๑. ผลสัมฤทธ์ิทางวชิ าการของผเู* รียน - นกั เรยี นรPอยละ 80 มีความสามารถในการอาV น เขียน
๑.๑ ผเPู รียนมีความสามารถในการอาV น เขียน การ การสอื่ สาร และการคิดคำนวณ ในระดบั ๒ ข้ึนไป

สื่อสาร และการคิดคำนวณ

๑.๒ ผเPู รยี นมคี วามสามารถในการคิดวิเคราะหค` ิดอยVาง - นักเรียนรPอยละ ๓๐ มีผลการทำชิ้นงาน/โครงงาน
มวี ิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ สามารถนำเสนอกระบวนการทำงานไดP

แกPปญ{ หา

๑.๓ ผPเู รียนมีความสามารถในการสรPางนวัตกรรม - นักเรยี นรอP ยละ ๖๐ สามารถสราP งนวัตกรรมจากการ
ทำงานเปนÇ กลVมุ ไดP

๑.๔ ผูเP รียนมีความสามารถในการใชPเทคโนโลยี - นกั เรียนรอP ยละ ๘๐ สามารถสบื คนP ขPอมลู จาก
สารสนเทศและการสื่อสาร อนิ เทอร`เน็ตและสรปุ ความรดPู PวยตนเองไดP

๑.๕ ผูเP รยี นมผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนตามหลกั สตู ร - นกั เรียนรPอยละ ๗๐ มีผลการเรยี นเฉลยี่ รวมตาม
สถานศกึ ษา หลกั สตู รสถานศึกษามากกวาV ระดบั ๒ ขึ้นไป

๑.๖ ผPเู รยี นมีความรูP ทักษะพนื้ ฐาน และเจตคตทิ ่ีดตี อV - นกั เรียนชน้ั มัธยมศึกษาป:ท่ี ๓ และ ๖ มีความรูแP ละ

งานอาชีพ ทักษะพนื้ ฐานตVองานอาชพี อยVางนอP ย ๑ อยVาง

๒.คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงคgของผเู* รียน - นกั เรยี นรPอยละ ๙๐ มีผลการประเมินคณุ ลักษณะอนั พงึ
ประสงค`และคาV นยิ มที่ดอี ยVูในระดบั ๒ ข้ึนไป
๒.๑ ผูPเรยี นมีคุณลักษณะและคาV นยิ มทดี่ ีตามท่ี
สถานศกึ ษากำหนด

๒.๒ ผูPเรียนมคี วามภมู ิใจในทPองถน่ิ และความเปนÇ ไทย - นกั เรียนทุกคนมสี VวนรVวมในกจิ กรรมประเพณขี องทPองถนิ่

๒.๓ ผPเู รยี นยอมรับทีจ่ ะอยูVรVวมกันบนความแตกตาV งและ - นกั เรียนทกุ คนอยูVรวV มกนั อยVางมคี วามสขุ บนความ
หลากหลาย แตกตVางและหลากหลาย

๒.๔. ผูPเรยี นมสี ขุ ภาวะทางราV งกายและจิตสงั คม - นักเรยี นรอP ยละ ๘๕ มีรVางกายแข็งแรง ไมเV กีย่ วขPองกับสิ่ง

เสพติดและไมVแกปP ญ{ หาโดยใชPความรนุ แรง

- นักเรียนรอP ยละ ๙๐ มสี ุขภาวะทางราV งกายเปÇนไปตาม

เกณฑ`

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ มาตรฐานสถานศกึ ษา
มาตรฐานการศกึ ษาชาติ - พฒั นาผูPเรียนใหไP ดPคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาขนั้

๑. มีเปาâ หมาย วิสยั ทัศน` และพันธกิจท่ชี ดั เจน พน้ื ฐานและมาตรฐานสากล

๒.มีระบบบริหารจดั การคุณภาพของสถานศึกษา -พัฒนาผูPเรยี นใหมP คี วามรPคู คVู ณุ ธรรม
๓. ดำเนนิ งานพัฒนาวชิ าการท่เี นนP คุณภาพผเูP รียนรอบ - โรงเรยี นใชPการบรหิ ารคณุ ภาพแบบองคร` วม
ดPานตามหลักสูตรสถานศกึ ษาและทกุ กลมุV เปาâ หมาย - โรงเรยี นมีการประเมนิ หลักสูตรสถานศกึ ษาทุก ๓ ป: โดย
ความรวV มมือของโรงเรยี น คณะกรรมการสถานศึกษา
๔. พฒั นาครแู ละบุคลากรใหPมคี วามเชย่ี วชาญทาง สมาคมครู ผPูปกครอง และผูPเกย่ี วขPอง
วิชาชีพ - ครูและบุคลากรทุกคนไดPรบั การพฒั นาสอดคลอP งกบั
๕. จัดสภาพแวดลPอมทางกายภาพและสังคมท่เี อ้ือตVอ หนPาท่ที ี่ปฏบิ ัติอยาV งนPอย ๒๐ ช่ัวโมงตอV ปก: ารศกึ ษา
การจัดการเรยี นรPอู ยาV งมคี ณุ ภาพ - โรงเรียนมกี ารจัดหPองเรยี นคุณภาพหPองเรียนและ
หPองปฏิบัตกิ ารทีเ่ พยี งพอ
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพอ่ื สนับสนุนการ - โรงเรียนมสี ภาพแวดลอP มที่รมV รน่ื สะอาด ปลอดภัย
บรหิ ารจดั การและการจดั การเรียนรูP เพียงพอตVอนกั เรียน เหมาะสมตVอการเรยี นรPู
- โรงเรยี นมีแหลงV เรียนรูPที่หลากหลาย
- โรงเรียนมรี ะบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและระบบ
อินเทอร`เนต็ ทส่ี นบั สนนุ การบรหิ ารจดั การและการจัดการ
เรยี นรอPู ยVางเพียงพอ

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดั การเรียนรู*ท่ีเนน* ผูเ* รยี นเปนV สำคญั

ประเดน็ การพิจารณา มาตรฐานสถานศกึ ษา

๑.จัดการเรียนรผูP Vานกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั จิ ริง - ครจู ัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมงVุ เนPนใหPนกั เรียนเกดิ
และสามารถนำไปประยุกตใ` ชPในชวี ติ ไดP สมรรถนะการเรียนรPูในศตวรรษ ท่ี ๒๑

๒. ใชPสอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลVงเรยี นรทูP ่เี ออ้ื - ครทู กุ กลมVุ สาระสราP งและใชPสอื่ เทคโนโลยอี ยาV ง
ตVอการเรยี นรPู เหมาะสมในการจัดการเรยี นรูP

๓. มีการบริหารจดั การชัน้ เรียนเชงิ บวก - ครมู ีขPอมลู นักเรียนทีส่ อนเปนÇ รายบุคคล และนำผลการ

สงั เคราะห`ไปพัฒนาการเรียนรูP

๔. ตรวจสอบและประเมนิ ผPเู รยี นอยVางเปÇนระบบและนำ - ครมู ีแผนการวดั และประเมนิ นักเรยี นชดั เจนในแตลV ะภาค

ผลมาพัฒนาผPเู รียน เรยี น โดยมกี ารกำหนดสัดสวV นคะแนน จำนวนช้ินงาน
และพฤตกิ รรมนักเรยี นชัดเจน และนำผลมาเปÇนแนวทาง
ในการพัฒนาผูเP รยี น

๕. มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรแPู ละใหPขอP มลู สะทPอนกลับ - ครใู หPนักเรียนสะทอP นกลับเพื่อนำผลมาพฒั นาการจัดการ
เพ่ือพฒั นาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูP เรยี นรูP
- ครูมีการจดั ทำ PLC เพอ่ื แลกเปลี่ยนเรยี นรPแู ละ

พฒั นาการเรยี นรPู

5.งาน/โครงการ/กจิ กรรม (ระบชุ ือ่ งาน/โครงการ/กจิ กรรม ทด่ี ำเนินการในปกj ารศึกษาท่รี ายงาน)
ในป:การศึกษา 2561 โรงเรียนกมุ ภวาป: อำเภอกมุ ภวาป: จังหวดั อดุ รธานี ไดPดำเนินโครงการดังน้ี

แผนงานโครงการ กิจกรรม ผูPรบั ผดิ ชอบ
(Initiatives) กิจการ

1.ปลูกฝง{ คณุ ธรรม 1. การพฒั นาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศกึ ษา นกั เรียนและ
จรยิ ธรรม และ มีคาV นิยม 2. สวดมนต`นำชวี ิต ฝกõ จิตดวP ยสมาธิ พัฒนาผูเP รยี น

ที่พึงประสงค`เพ่ือเปÇน 3. สงV เสรมิ ประชาธปิ ไตยการเลอื กตงั้ สภา นร. พัฒนาผเPู รียน
สมาชิกท่ดี ขี องสังคม 4. แตVงกายดศี รีกุมภวาป:
5. โรงเรยี นสวยดวP ยมือเรา วิชาการ

6. งานชุมนุมลกู เสอื
7.สงV เสรมิ วันสำคัญทางศาสนา
8.ปฏบิ ตั ธิ รรมพฒั นาจิต

9.พธิ สี ถาปนายุวกาชาด
10. การฝกõ อบรมลกู เสือชอV สะอาด

2. สงV เสริมผเPู รยี นใหมP ี 1. สVงเสรมิ เยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินยั ในสังคม

สนุ ทรียภาพดาP นศลิ ปะ 2.การแขVงขนั กีฬาภายใน
ดนตรี กีฬา สขุ นิสัย สขุ ภาพ 3.การแขVงขัน กฬี าภายนอก
กาย สุขภาพจติ และเปÇนผูPมี 4. ฝกõ อบรมลูกเสอื จราจร

บุคลิกภาพทดี่ ี ปลอดจาก 5. พฒั นาการเรียนการสอนวิชาดนตรีและการขบั รอP ง
สารเสพติด 6. ไหวสP วย รวยยม้ิ
7. กมุ ภวาปป: ลอดภยั หาV งไกลยาเสพตดิ

8. ดนตรตี าP นยาเสพติดและโรคเอดส`
9. To be Number One
10. มารช` ชงิ่ ความดี

11. ชมรมทูบนี มั เบอรว` นั โรงเรียนกมุ ภวาป:
12.ลูกเสือไทยตาP นภยั ยาเสพติด

3. พฒั นาใหPผูPเรยี นมคี วามรPู 1. งานศลิ ปหัตถกรรมนกั เรยี น ระดบั เขตพ้นื ที่การศึกษา ระดับ
ทักษะพ้นื ฐานตามหลกั สูตร ภาค และระดับประเทศ
การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐานและ 2. ยกผลสมั ฤทธนิ์ ักเรียนสVู O-net ,PISA GAT,PAT

เปนÇ บคุ คลแหVงการเรยี นรูP 3. แขงV ขนั ทักษะทางวชิ าการ
4. งานวิจยั เพื่อพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา
5. จดั ซ้ืออุปกรณแ` ละสารเคมใี นหPองปฏบิ ัตกิ าร

6 .การแขVงขันทกั ษะวิชาการอาเซียน

แผนงานโครงการ กิจกรรม ผPรู บั ผิดชอบ
(Initiatives) วชิ าการ
วชิ าการ
7. เขาP คาV ยภาษาอังกฤษ
8. แขงV ขนั ทกั ษะภาษาอังกฤษและภาษาจนี

9. จติ อาสาสรPางสรรค`คณติ ศาสตร`
10.พัฒนาผPเู รยี น อVาน เขียน ไมคV ลVอง
11.จดั ซ้ือหนงั สือใหมV

12.อบรมมคั คเุ ทศกภ` าษาจีน
13.อบรมมัคคเุ ทศกภ` าษาอังกฤษ
14.คVายคณติ ศาสตร`

15.สงV เสริมประสบการณก` ารเรยี นวิทยาศาสตร`
16.พฒั นาหอP งเรยี นคณุ ภาพ
17.สVงเสรมิ และพัฒนาความสามารถ ทกั ษะภาษาอังกฤษและ

ภาษาจนี
18. สงV เสรมิ การจัดกจิ กรรมทางวิชาการ
19. แขVงขันทักษะทางวชิ าการลูกเสอื

4 สงV เสริมการจดั การเรียน 1. พฒั นาทักษะการอVานและการเขยี น
การสอนและกิจกรรมที่เนPน 2. คณติ จิตอาสาสรPางสรรคค` ณติ ศาสตร`

กระบวนการคดิ วเิ คราะห` 3. นกั เรียนอาสาจราจร
สังเคราะห` มคี วามคดิ 4. พัฒนาอจั ฉรยิ ะภาพทางวทิ ยาศาสตร`
สรPางสรรคแ` ละมจี นิ ตนาการ 5. ผลิตส่ือและจัดหาส่ือการเรียนการสอนสงั คม

6. สVงเสริมวนั สำคญั ทางพระพทุ ธศาสนา
7. พฒั นาภาษาองั กฤษเพ่อื การสื่อสารทางการศึกษา
8. สัปดาห`วิทยาศาสตรแ` หVงชาติ

9. การอบรมการทำหนงั ส้นั
10. พฒั นาทักษะกระบวนการคดิ นักเรยี น
11. สVงเสริมกิจกรรมวชิ าการวันคริสตม` าศ

12.สงV เสรมิ การวิจยั ในชนั้ เรียน
13.สงV เสริมการคดิ เลขเรว็
14.สัปดาหค` ณิตศาสตร`

15.สVงเสรมิ พัฒนาและจัดหาส่อื นวตั กรรมทางการศกึ ษา
16. จดั ทำขอP สอบและประเมินผล

5. สVงเสริมการจัดกจิ กรรม 1. ฝõกอบรมหลักสูตรวิชาลูกเสอื เหลาV อากาศ
พฒั นาผเPู รยี นอยVาง 2. เดนิ ทางไกลคาV ยพกั แรมลกู เสือ เนตรนารี

แผนงานโครงการ กจิ กรรม ผูรP ับผดิ ชอบ
(Initiatives)
บริหารงาน
หลากหลายตามความถนัด 3. ฝõกอบรมนายหมVูลูกเสือ ทัว่ ไป
ความสนใจภายใตหP ลัก ธรร 4. วันสถาปนาคณะลูกเสอื แหงV ชาติ และวันวชิราวุธ วชิ าการ

มาภิบาลและสทิ ธิเดก็ 5. สVงเสริมกิจกรรมวิชาการวันครสิ ต`มาศ
6. โรงเรยี นสวยดวP ยมอื เรา
7. ทัศนศกึ ษานกั เรยี น Top Five

8. ทัศนศกึ ษาแหลงV เรยี นรปPู ระวัติศาสตรท` Pองถ่นิ ทุกระดับช้นั
9.สภานกั เรยี นพทิ กั ษ`ไพรและสงิ่ แวดลอP ม
10.สายตรวจอาสาและอาสาจราจร

11.มอบทนุ การศึกษา
13.ทศั นศกึ ษาของสภานักเรียน
14.สVงเสรมิ พัฒนาสอนซVอมเสริมนักเรยี นทม่ี คี วามสามารถพเิ ศษ

ดPานดนตรี
15.พฒั นาศักยภาพผเPู รยี น
16. พธี เี ขPาประจำกองลูกเสือสามญั รนVุ ใหญV

17. การแนะแนวการศึกษาตอV และแนะแนวอาชีพ

6. สVงเสริมทกั ษะการ 1. จดั ซอ้ื วารสารและหนงั สือพมิ พ`

ดำรงชีวิต การพึ่งพาตนเองมี 2. สวนพฤกษศาสตร`โรงเรยี น
ทักษะในการทำงาน และมี 3. บรกิ ารดPานสุขภาพ
เจตคติที่ดีตอV อาชพี สจุ ริต 4.ส่อื สิง่ พิมพ`ประชาสัมพนั ธ`โรงเรยี น

5.เลือกตง้ั สภานกั เรยี น
6.รณรงค` ฟน{ สะอาด เหงอื กแขง็ แรง
7.โครงงานวทิ ยาศาสตร`

7. สVงเสรมิ ใหผP เPู รียนมี 1. วนั สนุ ทรภVู
จิตสำนกึ สาธารณะ อนุรกั ษ` 2. วนั ไหวPครู
ธรรมชาติทางการศกึ ษาและ 3. วนั สำคัญของชาติ

พัฒนาส่ิงแวดลอP ม สืบสาน 4.อVานเฉลมิ พระเกยี รติสมเดจ็ พระเทพฯ
วฒั นธรรมและประเพณีไทย 5.กิจกรรมชมุ ชน
6.สVงเสรมิ วนั สำคญั ทางพระพุทธศาสนา

7.รณรงค`ลดการใชพP ลังงานไฟฟาâ ในโรงเรียน
8.ไหวบP ดิ า มารดา
9.การเยยี่ มบาP นนกั เรียน

10. นกั เรียนอาสาจราจร

แผนงานโครงการ กจิ กรรม ผรูP ับผดิ ชอบ
(Initiatives) วิชาการ

8. สงV เสริมสนับสนนุ ใหPครู 1.การพฒั นาครูวัดผลและประเมนิ ผล บรหิ ารงาน
เขPารVวมโครงการพฒั นาครู 2. พัฒนางานและเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพงานบุคลากร ทว่ั ไป

ในรูปแบบตVาง ๆ และการ 3. อบรมหลกั สูตรการพัฒนาส่อื เรียนรPูและประเมนิ ผลสVทู ักษะ
นิเทศภายในเพอ่ื รองรับการ การคดิ
พฒั นาตนเองเขาP สVูมาตรฐาน 4. อบรมพฒั นาครูการใชPเทคโนโลยสี ารสนเทศ

วิชาชพี 5. จดั ซือ้ ชุดคอมพิวเตอร`ชVวยสอนและวีดที ัศน`
6. ผลิตสื่อและจัดหาสอ่ื การเรียนการสอนสงั คมวิชาสังคมศึกษา
7.อบรมพฒั นาครสู รPางส่อื การเรยี นรูP

อิเลก็ ทรอนิกส`
8.นเิ ทศครูบุคลากร
9.ศกึ ษาดงู าน

10.พฒั นาครูผสPู อนเพือ่ ยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร`
11.พัฒนาและสVงเสรมิ ประสิทธิภาพการทำงานของครกู ลVมุ สาระ

การเรียนรPูคณิตศาสตร`
12.โครงการศกึ ษาดูงานนอกสถานท่ี
13.พฒั นาครูและบคุ ลากรทางการศึกษา

9. พัฒนาสภาพแวดลอP ม 1. พัฒนาสถานวี ิทยโุ รงเรียนกมุ ภวาป:
และบรรยากาศภายใน 2. ปรับปรงุ ระบบเสยี งตามสาย
โรงเรยี นใหเP ปนÇ ระเบยี บ 3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยในโรงเรียน

เรยี บรอP ยสวยงาม สะอาดรมV 4. เสริมสรPางประสทิ ธภิ าพงานประชาสัมพนั ธ`
ร่นื ใหเP อ้อื ตอV การพฒั นา 5. ปรบั ปรงุ ระบบเครือขVายอนิ เตอรเ` น็ตโรงเรยี น
ผเูP รียนและชมุ ชน 6.ปรบั ปรงุ ระบบเสยี งภายในอาคารเอนกประสงค`

7.ปรบั ปรุงสนามกฬี า
8.กอV สรPางรั้วพื้นที่โรงเรยี นเดมิ ในตลาดดงเมือง
9.ปรบั ปรุงถนนภายในโรงเรียน

10.กอV สรPางร้ัวกำแพงโรงเรยี นดPานทศิ ตะวนั ออก
11.สราP งหลงั คาเชื่อมตVออาคารอตุ สาหกรรมกบั อาคารศลิ ปะ
12.พฒั นากจิ การสำนกั งาน

13.ปรบั ปรงุ สนามฟุตบอล
14.ปรับปรงุ หอP งศูนยฝ` กõ กีฬาในรมV อาคาร ภกั ดีราช

แผนงานโครงการ กจิ กรรม ผPรู บั ผิดชอบ
(Initiatives)

10. พฒั นาหPองสมดุ แหลVง 1. การพฒั นาสมรรถนะครูบรรณารักษ`หPองสมุดโรงเรียน วชิ าการ
เรียนรPใู หทP ันสมยั ตอบสนอง 2. จัดซอื้ หนังสอื ใหมV

และเกดิ ประโยชน`สงู สดุ ตอV 3. จดั ซอื้ วัสดเุ ขาP เลมV และซอV มแซมหนงั สือ
การพัฒนาผPเู รียนและชุมชน 4. ปรับปรงุ หPองสมุด
5.จัดซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสอื พมิ พ`

6.จดั ซ้ือเครือ่ งคอมพิวเตอร`
7.พลังงานไบโอแกส´
8. ปรับปรุงขPอมูลระบบหอP งสมุดอัตโนมตั ิ

11. พฒั นาระบบ 1. จัดซอื้ วัสดุและครุภณั ฑส` ำนกั งานพสั ดุ บรหิ ารงานทวั่ ไป
สาธารณูปโภคภายใน 2. จัดซือ้ วัสดสุ ำนักงานท้งั โรงเรียน และงบประมาณ

โรงเรียนใหPเพียงพอ 3. ซอV มคอมพิวเตอร`

เหมาะสม เกิดประโยชน` 4. พัฒนาระบบการจดั เก็บขอP มลู สาระสนเทศ
เอ้อื อำนวยตVอบุคลากรใน 5. ปรับปรุงหอP งเรยี นกลมVุ สาระวทิ ยาศาสตร`
โรงเรยี นและชุมชน 6. ปรบั ปรุงซVอมแซมอาคารเรียน

7. ปรับปรงุ อาคารสำนักงานกลุVมบริหารกิจการนกั เรียน
8. ปรับปรงุ ถนนภายในโรงเรยี น
10.พฒั นาและซอV มบำรงุ หอP งศูนยก` ารเรยี นรPูสังคมศกึ ษาและศูนย`

การเรียนรูอP าเซียนศึกษา
11.จัดซื้อวสั ดุอปุ กรณเ` ครอื่ งดนตรีสากล ดนตรีไทยและเครือ่ ง
ดนตรพี นื้ เมอื

12.จดั ซ้ือวสั ดุอปุ กรณเ` ครอ่ื งเสียง
13.ซVอมบำรุงเครอื่ งคอมพิวเตอร` หอP งคอมพิวเตอร` 4
14.จัดซือ้ เครอ่ื งคอมพิวเตอร` หPองคอมพวิ เตอร` 3

15.พฒั นาหอP งศูนยส` อ่ื การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.ตนP
16.ปรับปรงุ หอP งสวนพฤกษศาสตรโ` รงเรียน
17. ปรบั ปรุงประตูทางเขาP โรงเรยี น

18.ยาและอปุ กรณ`เพือ่ สุขภาพของหอP งพยาบาล
19.ปรบั ปรงุ ระบบสาธารณูปโภค

12. พฒั นาระบบประกนั 1. โครงการศกึ ษาดงู านนอกสถานที่ บริหารทัว่ ไป
คุณภาพการศึกษา 2. พฒั นาการประกนั คุณภาพการศึกษา และวิชาการ
3.ยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน ม.3 และ ม.6

4.สVงเสรมิ พฒั นาและจัดหาสือ่ นวตั กรรมทางการศึกษา

แผนงานโครงการ กจิ กรรม ผPูรับผดิ ชอบ
(Initiatives) งบประมาณ
5. นเิ ทศครบู ุคลากร
13. พัฒนาระบบบรหิ าร 6. เพ่มิ ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร` กิจการ
การเงินโดยการจัดทำ 7. เพิ่มระดบั คุณภาพผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนกลVุมสาระการ นกั เรยี นและ
งบประมาณแบบมงVุ เนPน เรยี นรูPสงั คมศกึ ษาศาสนาและวัฒนธรรม บริหารงาน
ผลงาน 1. การพัฒนาประสิทธิภาพดPานการเงนิ การบัญชแี ละพัสดุ
14. สVงเสริมความสมั พันธ` 2. การพัฒนาบคุ ลากรดาP นการเงนิ และบัญชี ทวั่ ไป
และความรVวมมือระหวVาง 3. ศึกษาดูงาน
โรงเรียนและชุมชน 4.จดั ซ้ือวัสดุสำนักงานและซVอมแซม วชิ าการ
5.งานนโยบายและแผนงาน
15. จดั ทำและพฒั นา
หลกั สตู รสถานศึกษาใหP 1. การแขVงขันทักษะวิชาการอาเซยี นศกึ ษา
สอดคลอP งกับหลกั สตู ร 2. กจิ กรรมชมุ ชน
แกนกลาง ศกั ยภาพความ 3. สรPางขวัญและกำลังใจ
สนใจของผเPู รยี นและสภาพ 4. ทนุ การศกึ ษา
ทPองถนิ่ 5. พฒั นาระบบการใหPบรกิ ารดPานสขุ ภาพ
6.สงV เสรมิ วนั สำคัญทางพระพุทธศาสนา
7.การประชมุ ผูPปกครอง
8.การเยย่ี มบPานนักเรียน
9.กีฬาภายนอก
10.ปฐมนเิ ทศนักเรยี น ม.1และม.4
11. เสริมสราP งภูมปิ ญ{ ญาไทย “นวดแผนไทย”
12.โครงการแหลVงเรียนรูPและภมู ิปญ{ ญาทอP งถนิ่ โรงเรยี นกุมภวาป:
1. อบรมพัฒนาครกู ารออกแบบการเรียนรPแู ละประเมนิ ผลสVู
ทักษะการคิด
2. พัฒนาศกั ยภาพครู
3. พัฒนาและเพิ่มประสทิ ธภิ าพของการทำงาน
4. จัดทำสอ่ื สง่ิ พิมพ`

16. สงV เสริมใหPมกี ารนเิ ทศ 1.พฒั นาการประกันคณุ ภาพการศึกษา วิชาการและ
กำกบั ติดตาม รายงาน และ 2.ตรวจสอบผลการเรียนผาV นอนิ เตอร`เน็ต บุคคล
ประเมนิ การปฏิบตั งิ านอยาV ง 3.อบรมพฒั นาครูโดยใชเP ทคโนโลยสี ารสนเทศ
เปนÇ ระบบและตอV เนื่อง 4. นิเทศครบู คุ ลากร

ตอนที่ 3

1.ผลการประเมินรายมาตรฐาน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

มาตรฐาน ประเด็น มาตรฐานสถานศึกษา ค]าระดับ ระดบั หลกั ฐานสนบั สนนุ
การศกึ ษา พจิ ารณา คณุ ภาพ คุณภาพ (ขอ* มูล/งาน /โครงการ
ขนั้ พื้นฐาน
/กจิ กรรม)

มาตรฐานท่ี 1 ดา* นคุณภาพผ*เู รยี น

1.1 ผลสมั ฤทธิ์ 1.ผPเู รยี นมี 1. นักเรียนรPอยละ 80 มี 4 ดีเลิศ 1.โครงการพัฒนาใหP
ทางวิชาการของ ความสามารถ ความสามารถในการอาV น ผเPู รยี นมีความรูP ทกั ษะ

ผูเP รียน ในการอVาน เขียน การส่อื สาร และการ พ้ืนฐานตามหลกั สูตร
เขียน การ คดิ คำนวณ ในระดบั 2 ขนึ้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สือ่ สาร และ ไป และเปนÇ บุคคลแหงV การ

การคดิ คำนวณ เรยี นรูP
-นกั เรยี นรอP ยละ
84.91 มคี วามสามารถ

ในการอาV น คิด
วเิ คราะหแ` ละเขยี นใน
ระดบั 2 ขึ้นไป

- รPอยละของนกั เรียนท่ีมี
ผลการเรยี นวชิ า
ภาษาไทย ระดบั 2 ข้นึ

ไป เทVากับ 80.27
- รอP ยละของนกั เรียนที่มี
ผลการเรียนวชิ า

คณิตศาสตร` ระดบั 2
ขนึ้ ไป เทVากบั 61.35

2.ผูเP รยี นมี 1. นกั เรียนรPอยละ 30 มีผล 5 ยอด 1.โครงการสVงเสริมการ
ความสามารถ การทำชิ้นงาน/โครงงาน เยีย่ ม จดั การเรียนการสอน
ในการคิด สามารถนำเสนอ
วเิ คราะหค` ดิ กระบวนการทำงานไดP และกิจกรรมที่เนPน
อยVางมี กระบวนการคดิ
วิจารณญาณ วเิ คราะห` สังเคราะห` มี

มาตรฐาน ประเดน็ มาตรฐานสถานศกึ ษา ค]าระดบั ระดับ หลักฐานสนบั สนนุ
การศกึ ษา พิจารณา คณุ ภาพ คุณภาพ (ข*อมลู /งาน /โครงการ
ขน้ั พน้ื ฐาน อภปิ ราย 1. นกั เรียนรอP ยละ 60
แลกเปล่ียน สามารถสรPางนวัตกรรมจาก /กิจกรรม)
ความคิดเห็น การทำงานเปÇนกลVุมไดP
และแกPปญ{ หา ความคิดสรPางสรรค`และ
1.นักเรยี นรPอยละ 80
3.ผูเP รียนมี สามารถสบื คPนขอP มลู จาก มจี ินตนาการ
ความสามารถ อนิ เทอร`เน็ตและสรปุ ความรPู - นกั เรียนทุกหอP งไดP
ในการสราP ง ดPวยตนเองไดP ทำงานเปนÇ กลมVุ พรPอมมี
นวตั กรรม
การจัดแสดงผลงานและ
4.ผูเP รียนมี ผาV นเกณฑก` ารประเมิน
ความสามารถ โครงงานในระดับดขี ึน้ ไป
ในการใชP
เทคโนโลยี (บรู ณาการ STAR
สารสนเทศ STEMS)
และการ
ส่ือสาร 5 ยอด 1.โครงการสVงเสริมการ

เยี่ยม จัดการเรียนการสอน
และกจิ กรรมท่ีเนนP
กระบวนการคิด

วิเคราะห` สงั เคราะห`
มคี วามคิดสรPางสรรค`
และมจี ินตนาการ

- นักเรียนรอP ยละ 85.5
มีผลการทำชนิ้ งาน/
โครงงาน ซ่ึงเปนÇ

นวตั กรรมจากการ
ทำงานกลุVมไดP

5 ยอด 1.โครงการสงV เสริมการ

เยี่ยม จดั การเรยี นการสอน
และกจิ กรรมท่เี นPน
กระบวนการคดิ

วิเคราะห` สังเคราะห`
มีความคิดสรPางสรรค`
และมจี นิ ตนาการ

-นักเรียนรPอยละ 95
.22 สามารถสบื คPน
ขPอมลู จากอนิ เทอร`เน็ต

มาตรฐาน ประเดน็ มาตรฐานสถานศึกษา ค]าระดบั ระดับ หลกั ฐานสนับสนุน
การศึกษา พจิ ารณา คุณภาพ คณุ ภาพ (ขอ* มลู /งาน /โครงการ
ขน้ั พื้นฐาน
4 /กิจกรรม)
1.2 คุณลกั ษณะ
ทพ่ี งึ ประสงค` 4 และสรุปความรูPดPวย
ของผเPู รียน
4 ตนเองไดP

5.ผPเู รยี นมี 1.นกั เรยี นรอP ยละ 70 ดเี ลิศ 1.โครงการพฒั นาใหP
ผลสัมฤทธ์ิ มผี ลการเรยี นเฉลย่ี รวมตาม ผPเู รียนมคี วามรูP ทกั ษะ
ทางการเรียน หลกั สูตรสถานศึกษา
ตามหลกั สตู ร มากกวาV ระดับ 2 ขึ้นไป พนื้ ฐานตามหลักสูตร
สถานศกึ ษา การศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน
และเปÇนบุคคลแหVงการ

เรยี นรPู
- นักเรียนรอP ยละ
81.88 มีผลการเรยี น

เฉลยี่ รวมตามหลกั สตู ร
สถานศึกษามากกวาV
ระดบั 2 ขนึ้ ไป

6.ผเูP รยี นมี 1. นกั เรยี นช้ันมัธยมศกึ ษาป: ดเี ลศิ 1.โครงการสงV เสรมิ
ความรูP ทกั ษะ ที่ 3 และ 6 มีความรPแู ละ ทกั ษะการดำรงชีวิต การ
พ้ืนฐาน และ ทกั ษะพนื้ ฐานตอV งานอาชีพ พง่ึ พาตนเองมีทักษะใน
เจตคตทิ ่ีดีตVอ อยVางนอP ย 1 อยาV ง
งานอาชีพ การทำงาน และมเี จตคติ
ท่ีดตี อV อาชพี สจุ รติ
- นักเรียนชน้ั

มธั ยมศกึ ษาป:ที่ 3 และ
6 มีความรแPู ละทกั ษะ
พน้ื ฐานตVองานอาชีพ 1

อยาV ง

1.ผเPู รยี นมี 1. นกั เรยี นรPอยละ 90 ดเี ลศิ 1.โครงการปลูกฝ{ง
คุณลักษณะ มีผลการประเมิน คณุ ธรรมจรยิ ธรรม

และคVานิยมที่ดี คุณลักษณะอันพงึ ประสงค` และ มคี าV นยิ ม
ตามท่ี และคVานิยมทีด่ อี ยVูในระดบั ที่พงึ ประสงค`เพอ่ื
สถานศึกษา 2 ขนึ้ ไป เปÇนสมาชกิ ท่ีดี

กำหนด ของสังคม
2. โครงการพัฒนาใหP
ผูPเรียนมคี วามรPู ทักษะ

มาตรฐาน ประเดน็ มาตรฐานสถานศึกษา ค]าระดับ ระดบั หลักฐานสนบั สนนุ
การศกึ ษา พิจารณา คุณภาพ คณุ ภาพ (ขอ* มลู /งาน /โครงการ
ขน้ั พน้ื ฐาน
/กิจกรรม)

พืน้ ฐานตามหลกั สูตร

การศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน
และเปÇนบคุ คลแหงV การ
เรยี นรPู

-นักเรยี นรอP ยละ
91.48 มีผลการประเมนิ
คณุ ลกั ษณะอันพงึ

ประสงคแ` ละคาV นิยมที่ดี
อยใูV นระดบั 2 ขน้ึ ไป

2.ผเPู รียนมี 2. นักเรยี นทกุ คนมีสวV น 5 ยอดเยย่ี ม 1.โครงการปลกู ฝ{ง

ความภมู ิใจใน รVวมในกิจกรรมประเพณีของ คณุ ธรรม
ทPองถ่นิ และ ทอP งถิน่ จรยิ ธรรม และ มคี าV นิยม
ความเปนÇ ไทย ทีพ่ ึงประสงค`เพื่อเปÇน

สมาชิกทีด่ ีของสงั คม
- นักเรียนทกุ คนมสี วV น
รวV มในกจิ กรรมประเพณี

ของทPองถิ่น

3.ผเPู รียน 3. นักเรียนทุกคนอยVรู Vวมกัน 5 ยอดเยี่ยม 1.โครงการปลกู ฝ{ง
ยอมรับท่จี ะอยVู อยVางมคี วามสุขบนความ คุณธรรมจริยธรรม และ

รวV มกันบน แตกตVางและหลากหลาย มีคาV นิยม
ความแตกตาV ง ที่พึงประสงค`เพอื่ เปนÇ
และ สมาชกิ ทดี่ ีของสงั คม

หลากหลาย -นกั เรียนทุกคนอยVู
รVวมกนั อยาV งมคี วามสขุ
บนความแตกตาV งและ

หลากหลาย

4.ผูPเรยี นมสี ขุ 1. นกั เรยี นรอP ยละ 85 มี 5 ยอด 1.โครงการสVงเสริม
ภาวะทาง เยย่ี ม ผูเP รียนใหPมีสุนทรียภาพ
ราV งกายและ รVางกายแขง็ แรง ไมเV กีย่ วขอP ง ดPานศลิ ปะ ดนตรี กฬี า
จิตสังคม กับสงิ่ เสพติดและไมV สขุ นสิ ยั สขุ ภาพกาย
แกPปญ{ หาโดยใชคP วามรนุ แรง สุขภาพจิต และเปÇนผPูมี

5

มาตรฐาน ประเด็น มาตรฐานสถานศึกษา คา] ระดบั ระดับ หลกั ฐานสนับสนุน
การศกึ ษา พิจารณา คณุ ภาพ คุณภาพ (ขอ* มูล/งาน /โครงการ
ขัน้ พ้ืนฐาน 2. นักเรียนรอP ยละ 90 มี
สขุ ภาวะทางรVางกายเปÇนไป /กจิ กรรม)
ตามเกณฑ`
ยอด บุคลิกภาพทีด่ ี ปลอด

เย่ียม จากสารเสพตดิ
- นกั เรียนรอP ยละ
99.05 มีรVางกายแขง็ แรง

ไมVเกี่ยวขอP งกบั สง่ิ เสพติด
และไมVแกปP {ญหาโดยใชP
ความรนุ แรง

- นักเรียนรอP ยละ 95.22
มสี ขุ ภาวะทางรVางกาย
เปÇนไปตามเกณฑ`

คา] เฉล่ีย/ระดบั คณุ ภาพ 4.63 ยอดเยย่ี ม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการ 1. มีเปาâ หมาย 1.พัฒนาผเูP รียนใหไP ดP 4 ดเี ลิศ 1.โครงการพัฒนาใหP
ผPเู รียนมคี วามรPู ทกั ษะ
บริหารและการ วิสยั ทศั น` และ คุณภาพตามมาตรฐาน พืน้ ฐานตามหลักสตู ร
จดั การ พันธกจิ ท่ี การศึกษาขัน้ พื้นฐานและ
ชดั เจน มาตรฐานสากล 5 ยอด การศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน
เยีย่ ม และเปนÇ บุคคลแหงV การ
2.พฒั นาผูPเรียนใหPมี เรยี นรPู
ความรคPู Vูคุณธรรม 2.โครงการปลกู ฝ{ง
คณุ ธรรม จริยธรรม และ
มคี Vานยิ มทพี่ ึงประสงค`
เพอ่ื เปนÇ สมาชิกท่ีดขี อง
สังคม
3.พฒั นาระบบประกัน
คณุ ภาพการศึกษา
-นักเรียนมคี ณุ ภาพ
ตามหลักสตู ร
สถานศกึ ษา มี
คณุ ลกั ษณะอันพงึ
ประสงค`ตามท่ี
สถานศกึ ษากำหนด

มาตรฐาน ประเดน็ มาตรฐานสถานศกึ ษา ค]าระดบั ระดับ หลกั ฐานสนบั สนุน
การศกึ ษา พิจารณา คุณภาพ คณุ ภาพ (ข*อมูล/งาน /โครงการ
ขน้ั พน้ื ฐาน
4 /กิจกรรม)
4
2. มีระบบ 1. โรงเรียนใชกP ารบรหิ าร ดเี ลิศ - การดำเนินโครงการ
บริหารจัดการ คณุ ภาพแบบองคร` วม 5
ตาV ง ๆ โดยใชPการบริหาร
คณุ ภาพของ 4 แบบองคร` วม

สถานศกึ ษา ดีเลศิ 1.โครงการจัดทำและ
พฒั นาหลักสตู ร
3. ดำเนนิ งาน 1. โรงเรยี นมกี ารประเมิน สถานศกึ ษาใหสP อดคลอP ง
พัฒนาวิชาการ หลักสูตรสถานศกึ ษาทุก 3 กับหลกั สตู รแกนกลาง
ทเี่ นPนคุณภาพ ป: โดยความรวV มมอื ของ ศกั ยภาพความสนใจของ
ผเPู รยี นรอบ โรงเรียน คณะกรรมการ ผเูP รียนและสภาพทอP งถ่ิน
ดPานตาม สถานศกึ ษา สมาคมครู
หลกั สตู ร ผPปู กครอง และผูPเกีย่ วขPอง ยอด 1.โครงการสงV เสรมิ
สถานศึกษา เย่ียม สนบั สนุนใหคP รเู ขPารวV ม
และทุก
กลVมุ เปâาหมาย โครงการพัฒนาครใู น
4.พัฒนาครู 1.ครูและบุคลากรทุกคน รปู แบบตาV ง ๆ และการ
และบุคลากร ไดรP บั การพฒั นาสอดคลPอง นิเทศภายในเพื่อรองรับ
ใหมP คี วาม กับหนาP ทท่ี ปี่ ฏิบตั ิอยVางนอP ย การพัฒนาตนเองเขPาสVู
เชย่ี วชาญทาง 20 ชวั่ โมงตVอปก: ารศกึ ษา มาตรฐานวชิ าชพี
วชิ าชีพ
- ครูและบคุ ลากรทุก
5.จัด 1. โรงเรียนมกี ารจดั คนไดPรบั การพัฒนา
สอดคลอP งกบั หนPาท่ที ี่
สภาพแวดลPอม หอP งเรียนคณุ ภาพหอP งเรยี น ปฏบิ ตั ิอยVางนPอย 24
ทางกายภาพ และหPองปฏิบตั กิ ารท่ี ช่ัวโมงตVอปก: ารศกึ ษา
และสงั คมท่ี เพียงพอ
ดีเลศิ 1.โครงการพัฒนาสภาพ
เออื้ ตVอการ 2. โรงเรยี นมี แวดลPอมและบรรยากาศ
จัดการเรยี นรูP สภาพแวดลอP มที่รมV ร่นื ภายในโรงเรยี นใหเP ปÇน
ระเบียบเรยี บรอP ย
สวยงาม สะอาดรมV รื่น

มาตรฐาน ประเด็น มาตรฐานสถานศกึ ษา ค]าระดบั ระดับ หลกั ฐานสนับสนุน
การศกึ ษา พิจารณา คุณภาพ คณุ ภาพ (ขอ* มูล/งาน /โครงการ
ขั้นพ้ืนฐาน
/กิจกรรม)

อยาV งมี สะอาด ปลอดภัย เพยี งพอ ใหเP ออ้ื ตอV การพฒั นา

คุณภาพ ตอV นักเรยี น เหมาะสมตVอ ผเูP รียนและชมุ ชน
การเรยี นรูP 2.โครงการพฒั นา
3.โรงเรียนมีแหลVงเรยี นรูP หPองสมุด แหลVงเรยี นรใูP หP

ท่ีหลากหลาย ทนั สมัย ตอบสนองและ
เกดิ ประโยชนส` ูงสดุ ตอV
การพฒั นาผเูP รียนและ

ชมุ ชน

6.จดั ระบบ 1.โรงเรยี นมรี ะบบ 4 ดีเลศิ 1.โครงการพฒั นา
เทคโนโลยี เทคโนโลยสี ารสนเทศและ หอP งสมุด แหลงV เรียนรูใP หP

สารสนเทศ ระบบอนิ เทอรเ` น็ตที่ ทันสมัย ตอบสนองและ
เพ่อื สนับสนนุ สนับสนุนการบริหารจดั การ เกิดประโยชนส` ูงสุดตVอ
การบริหาร และการจดั การเรียนรูPอยาV ง การพัฒนาผูเP รยี นและ

จัดการและ เพยี งพอ ชมุ ชน
การจัดการ
เรียนรูP

คา] เฉล่ยี /ระดบั คณุ ภาพ 4.28 ดเี ลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่เี นน* ผเู* รียนเปVนสำคัญ

กระบวนการ 1.จัดการ 1. ครจู ัดกระบวนการเรียน 4 ดีเลศิ 1.โครงการจัดทำและ
จัดการเรยี นการ เรยี นรูผP าV น การสอนทีม่ ุงV เนนP ใหPนกั เรียน พฒั นาหลักสูตร
สอนทเ่ี นPนผูเP รยี น กระบวนการ เกดิ สมรรถนะการเรยี นรใูP น สถานศกึ ษาใหสP อดคลอP ง

เปนÇ สำคัญ คิดและปฏบิ ตั ิ ศตวรรษ ที่ 21 กับหลกั สูตรแกนกลาง
จรงิ และ ศกั ยภาพความสนใจของ
สามารถนำไป ผูเP รยี นและสภาพทอP งถิ่น

ประยุกตใ` ชPใน 2. โครงการสงV เสรมิ ใหPมี
ชีวติ ไดP การนเิ ทศ กำกับ ตดิ ตาม
รายงาน และประเมนิ

การปฏิบตั ิงานอยVางเปÇน
ระบบและตอV เน่ือง
- ครจู ัดกระบวนการ

เรยี นการสอนท่มี Vงุ เนนP

มาตรฐาน ประเดน็ มาตรฐานสถานศกึ ษา ค]าระดบั ระดับ หลกั ฐานสนับสนนุ
การศกึ ษา พจิ ารณา คณุ ภาพ คุณภาพ (ข*อมูล/งาน /โครงการ
ขั้นพน้ื ฐาน
/กิจกรรม)

ใหนP ักเรยี นเกิด

สมรรถนะการเรยี นรPูใน
ศตวรรษ ท่ี 21 จัดการ
เรียนรูตP ามหลกั สูตรและ

มงุV เนนP สมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21

2. ใชPสือ่ 1. ครทู ุกกลุมV สาระสราP ง 4 ดีเลิศ 1.โครงการสVงเสรมิ

เทคโนโลยี และใชสP ่อื เทคโนโลยีอยVาง สนับสนุนใหคP รเู ขาP รวV ม
สารสนเทศ เหมาะสมในการจดั การ โครงการพัฒนาครูใน
และแหลVง เรียนรPู รูปแบบตVาง ๆ และการ

เรยี นรPูทเี่ อ้อื ตอV นิเทศภายในเพื่อรองรบั
การเรยี นรูP การพฒั นาตนเองเขาP สVู
มาตรฐานวิชาชีพ

2. โครงการสงV เสริมใหPมี
การนเิ ทศ กำกบั ติดตาม
รายงาน และประเมิน

การปฏิบตั งิ านอยาV งเปÇน
ระบบและตVอเน่ือง
- ครูมีการสราP งและใชP

สื่อเทคโนโลยีในการจดั
กจิ กรรมการเรยี นรูอP ยาV ง
นPอยกลมุV สาระละ 1 คน

3. มีการ 1. ครูมขี อP มูลนักเรยี นท่สี อน 4 ดีเลศิ 1. โครงการสVงเสรมิ ใหมP ี
บรหิ ารจัดการ เปÇนรายบุคคล และนำผล การนเิ ทศ กำกับ ติดตาม
ชั้นเรียนเชงิ การสังเคราะหไ` ปพัฒนาการ รายงาน และประเมนิ

บวก เรียนรPู การปฏบิ ตั ิงานอยVางเปนÇ
ระบบและตVอเนื่อง
-ครูมีขPอมูลของ

นักเรยี นแตVละบคุ คล
และนำผลการ

มาตรฐาน ประเดน็ มาตรฐานสถานศึกษา คา] ระดับ ระดับ หลกั ฐานสนบั สนุน
การศกึ ษา พจิ ารณา คุณภาพ คุณภาพ (ข*อมลู /งาน /โครงการ
ขน้ั พน้ื ฐาน
/กจิ กรรม)

สังเคราะหไ` ปพัฒนาการ

จัดการเรยี นรPู

4. ตรวจสอบ 1. ครมู ีแผนการวดั และ 5 ยอด 1. โครงการสงV เสรมิ ใหมP ี
และประเมิน ประเมนิ นักเรยี นชดั เจนใน เย่ียม การนิเทศ กำกบั ตดิ ตาม

ผPเู รยี นอยVาง แตลV ะภาคเรยี น โดยมกี าร รายงาน และประเมนิ
เปนÇ ระบบและ กำหนดสัดสวV นคะแนน การปฏิบัตงิ านอยาV งเปนÇ
นำผลมา จำนวนชนิ้ งาน และ ระบบและตอV เนอ่ื ง

พัฒนาผPูเรียน พฤติกรรมนักเรยี นชดั เจน -ครมู ีแผนการวัดและ
และนำผลมาเปนÇ แนวทางใน ประเมนิ นกั เรียนชดั เจน
การพัฒนาผPูเรยี น ในแตลV ะภาคเรยี น โดยมี

การกำหนดสดั สVวน
คะแนน จำนวนชน้ิ งาน
และพฤติกรรมนกั เรียน

ชัดเจน และนำผลมา
เปÇนแนวทางในการ
พัฒนาผเูP รียน

5. มีการ 1. ครใู หนP กั เรียนสะทPอน 4 ดีเลิศ 1. โครงการสงV เสริมใหPมี
แลกเปลยี่ น กลับเพอ่ื นำผลมาพฒั นาการ การนเิ ทศ กำกับ ติดตาม
เรียนรPูและใหP จัดการเรียนรูP รายงาน และประเมนิ

ขPอมูลสะทPอน 2. ครมู กี ารจัดทำ PLC เพอ่ื 4 ดเี ลศิ การปฏบิ ัติงานอยVางเปÇน
กลบั เพ่ือ แลกเปลย่ี นเรยี นรPูและ ระบบและตอV เน่ือง
พัฒนาและ พัฒนาการเรียนรPู - นักเรยี นสะทอP นกลับ

ปรับปรงุ การ หลังจดั กจิ กรรมการ
จัดการเรียนรูP เรยี นรูP
- ครนู ำผลการสะทPอน

กลบั มาพัฒนาการเรยี นรPู
- ครูมกี ารทำ PLC
เพอ่ื แลกเปลยี่ นเรียนรูP

ค]าเฉลีย่ /ระดบั คุณภาพ 4.16 ดีเลิศ

หมายเหตุ : ระดับคุณภาพ ยอดเย่ยี ม
5 หมายถึง ดีเลศิ
4 หมายถงึ ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง กำลังพฒั นา
1 หมายถึง

2.สรปุ ผลการประเมิน คา] เฉลี่ย ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 4.63 ยอดเยยี่ ม
4.28 ดเี ลศิ
มาตรฐานที่ 1 ดาP นคณุ ภาพผPูเรียน 4.16 ดเี ลศิ
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอน 4.35 ดีเลิศ
ที่เนPนผPูเรยี นเปÇนสำคัญ

คา] เฉลีย่ รวม/ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ : การแปรผลระดับคุณภาพ
4.50 – 5.00 อยVูในระดับ ยอดเยย่ี ม
3.50 – 4.49 อยูVในระดับ ดีเลศิ
2.50 – 3.49 อยูใV นระดับ ดี
1.50 – 2.49 อยใูV นระดบั ปานกลาง
ต่ำกวาV 1.50 อยใVู นระดับ กำลงั พฒั นา

3. จดุ เดน]
ในป:การศึกษา 2561 โรงเรียนกมุ ภวาป: จังหวดั อุดรธานี ดำเนินการโดยมีจุดเดนV ดงั นี้
1.การบรหิ ารจัดการอยVางมปี ระสิทธภิ าพสVงผลใหสP ถานศึกษามผี ลสมั ฤทธิท์ างการเรียนระดับชาติ (O-NET)

เพิ่มขน้ึ ท้งั ในระดบั ช้ัน ม.3 และ ม.6 รายละเอยี ดดังเอกสารแนบ
2.ความรวV มมอื ในหนVวยงานและหนวV ยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และศษิ ย`เกาV ในการ

สนบั สนุนการดำเนินงานของโรงเรยี นกมุ ภวาป: สงV ผลใหกP ารดำเนนิ งานโครงการเกดิ ประสิทธิภาพและประสิทธผิ ล เชVน
การระดมทรพั ยากรในการจัดสราP งโดม โรงเรยี นกุมภวาป,: กจิ กรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนกั เรยี น,
การใหPความรูเP ก่ียวกับกฎจราจร, การใหคP วามรเPู กยี่ วกบั สขุ ภาวะอนามยั เชนV โรคเอดส` และหรอื โรคตดิ ตอV ตาV ง ๆ
โครงการ อย.นPอย, คาV ยพทุ ธธรรม, งานทุนการศกึ ษา ฯลฯ

3.การสนบั สนนุ ใหคP รูไดรP บั การพัฒนาตนเองตามความสนใจและและตามกิจกรรมท่เี กดิ ประโยชนต` Vอการจัด
กระบวนการเรยี นรPใู นรายวชิ าอยาV งท่ัวถึง

4.การสนับสนุนใหPนกั เรยี นไดรP ับการพัฒนาตามหลกั สตู รฯอยาV งเต็มที่ เชVน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร,` คVาย
คณติ ศาสตร`, คาV ยดาราศาสตร`, คVายภาษาตาV งประเทศ, กจิ กรรมลูกเสือ – เนตรนารีและยุวกาชาด, กิจกรรม TOP5,
กิจกรรม OPEN-HOUSE, กจิ กรรมกีฬาภายใน, กิจกรรมวันสำคัญทางพระพทุ ธศาสนาและวัฒนธรรม

5.การมีแหลVงเรียนรPทู เ่ี พียงพอและเหมาะสมและสงV เสริมการจัดกิจกรรมการเรยี นรูP เชVน ระบบเครอื ขาV ยไรP
สายทค่ี รอบคลมุ พน้ื ที่ทุกอาคารเรยี น, หอP งสมุดทีม่ ีสื่อ สิง่ พมิ พค` รบครัน, สภาพแวดลPอมที่รVมร่ืน สงV เสรมิ บรรยากาศใน
การเรียนรูP รวมทง้ั มแี หลVงเรียนรPภู ายนอกทส่ี นบั สนนุ การจัดการเรยี นรูตP ามหลักสูตรทห่ี ลากหลาย เชVน วัดพระมหาพระ
ธาตุเจดีย` บPานดอนแกPว, สวนธรรมชาติ (สวนลงิ ), ทะเลบวั แดง

6.นักเรียนทกุ คนไดรP บั การจัดการเรยี นรภPู าษาตVางประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) และ 2 (ภาษาจีน) อยVางมี
ประสิทธภิ าพโดยครเู จาP ของภาษาท่มี คี วามเชีย่ วชาญ
4. จุดควรพฒั นา

1. โรงเรยี นควรเพ่ิมการจดั การเรียนการสอนภาษาตาV งประเทศที่ 3 (ภาษาญี่ปนุå ) เน่อื งจากพื้นที่บรกิ ารเปนÇ
เขตพื้นท่อี ุตสาหกรรมโดยมกี ารลงทนุ กบั ประเทศญปี่ นåุ และเพ่อื พัฒนานักเรยี นใหมP พี นื้ ฐานภาษาญ่ีปåุนเพื่อใหนP ักเรยี นมี
ศักยภาพกPาวสVูตลาดแรงงานในอนาคต

2. พัฒนาหPองเรยี นทุกหอP งใหมP ีสอื่ -อุปกรณ`ท่ีจำเปÇนซง่ึ ใชPในการเรยี นการสอนครบครนั และทนั สมัย เชนV
เครอื่ งฉายโปรเจคเตอร`, โทรทศั น`, Visualizer, เครอื่ งเสียง เปÇนตนP

3. การพฒั นาผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นในระดับชาติ (O-NET) บางรายวิชาท่มี ีคะแนนผลสัมฤทธไ์ิ มเV ปÇนไปตาม
เกณฑท` ่ตี งั้ ไวP

5. แผนพัฒนาเพอ่ื ความยงั่ ยนื หรือพัฒนาใหด* ีข้นึ หนง่ึ ระดับ
โรงเรยี นกมุ ภวาป: อำเภอกมุ ภวาป: จงั หวดั อุดรธานี ไดจP ดั ทำโครงการตามแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำป: 2562 ท่ี

สอดคลPองกับมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา เพอื่ พัฒนาใหPดขี นึ้ หนงึ่ ระดับ ดงั น้ี
1. เพมิ่ การเรยี นการสอนรายวิชาภาษาญ่ปี นุå เปÇนภาษาตVางประเทศที่ 3
2. ปลกู ฝ{งคุณธรรมจรยิ ธรรม และ มีคาV นิยมทพี่ งึ ประสงค`เพอื่ เปนÇ สมาชกิ ท่ีดีของสงั คม
3. สงV เสรมิ ผPูเรียนใหPมีสนุ ทรียภาพดPานศิลปะ ดนตรี กีฬา สขุ นิสัย สุขภาพกาย สขุ ภาพจิต และเปÇนผมPู ี

บุคลกิ ภาพทดี่ ี ปลอดจากสารเสพตดิ
4. พัฒนาใหผP เูP รียนมีความรูP ทกั ษะพน้ื ฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพน้ื ฐานและเปÇนบคุ คลแหงV การเรยี นรูP
5. สงV เสริมการจดั การเรียนการสอนและกจิ กรรมทีเ่ นPนกระบวนการคดิ วิเคราะห` สังเคราะห` มีความคิด

สราP งสรรคแ` ละมจี นิ ตนาการ
6. สงV เสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผเPู รียนอยาV งหลากหลายตามความถนดั ความสนใจภายใตหP ลกั ธรรมาภิบาล

และสทิ ธเิ ด็ก
7. สVงเสริมทกั ษะการดำรงชวี ิต การพ่งึ พาตนเองมที กั ษะในการทำงาน และมีเจตคติที่ดตี Vออาชพี สจุ รติ
8. สVงเสรมิ ใหPผูเP รียนมีจติ สำนึกสาธารณะ อนุรักษธ` รรมชาติทางการศึกษาและพฒั นาสง่ิ แวดลPอม สืบสาน

วฒั นธรรมและประเพณไี ทย

9. สVงเสริมสนับสนนุ ใหPครูเขPารวV มโครงการพัฒนาครูในรปู แบบตVางๆ และการนเิ ทศภายในเพื่อรองรับการ
พฒั นาตนเองเขาP สVูมาตรฐานวชิ าชพี

10. พัฒนาสภาพแวดลอP ม และบรรยากาศภายในโรงเรยี นใหPเปÇนระเบยี บเรยี บรPอยสวยงาม สะอาดรVมรื่น ใหP
เอ้ือตVอการพฒั นาผูPเรียนและชมุ ชน

11. พฒั นาหอP งสมดุ แหลVงเรยี นรใPู หPทนั สมยั ตอบสนองและเกิดประโยชน`สงู สุดตอV การพัฒนาผเPู รยี นและชุมชน
12. พัฒนาระบบสาธารณปู โภคภายในโรงเรียนใหPเพียงพอเหมาะสม เกิดประโยชนเ` อ้อื อำนวยตVอบุคลากรใน
โรงเรยี นและชมุ ชน
13. พัฒนาระบบประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา
14. พัฒนาระบบบรหิ ารการเงินโดยการจดั ทำงบประมาณแบบมงVุ เนPนผลงาน
15. สVงเสริมความสัมพันธ`และความรวV มมือระหวาV งโรงเรยี นและชุมชน
16. จดั ทำและพัฒนาหลักสตู รสถานศึกษาใหสP อดคลอP งกับหลกั สูตรแกนกลาง ศักยภาพความสนใจของผูPเรียน
และสภาพทอP งถน่ิ
17. สงV เสริมใหมP ีการนเิ ทศ กำกบั ตดิ ตาม รายงาน และประเมนิ การปฏิบตั งิ านอยVางเปนÇ ระบบและตอV เน่ือง

ภาคผนวก

ภาคเรียนท่ี 1 ป9การศกึ ษา 2561

ตาราง แสดงรPอยละของนกั เรียนทม่ี ผี ลการเรยี นเฉล่ยี 2.00 ขึน้ ไป

ระดับชั้น จำนวนนกั เรียน (คน) จำนวนนกั เรยี นที่มีคะแนนเฉลีย่ 2.00 ข้นึ ไป คิดเปนV ร*อย
(คน) ละ
81.71
มัธยมศกึ ษาปท: ่ี 1 421 344
72.63
มัธยมศกึ ษาป:ท่ี 2 453 329 76.18

มัธยมศกึ ษาปท: ี่ 3 445 339 84.62
85.29
มัธยมศึกษาป:ท่ี 4 351 297
88.24
มัธยมศกึ ษาป:ที่ 5 306 261 80.69

มัธยมศกึ ษาปท: ่ี 6 323 265

รวม 2,299 1,855

ตาราง แสดงรPอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมนิ การอVาน คิด วิเคราะห`และเขียน ระดบั 2 ขนึ้ ไป

ระดับชัน้ จำนวนนกั เรยี น (คน) จำนวนนักเรียนที่มผี ลการประเมินระดบั 2 ข้ึนไป (คน) คดิ เปนV รอ* ย
ละ

มธั ยมศกึ ษาป:ท่ี 1 421 303 71.97

มธั ยมศึกษาป:ที่ 2 453 387 85.43

มธั ยมศกึ ษาป:ท่ี 3 445 375 84.27

มัธยมศึกษาปท: ี่ 4 351 337 96.01

มัธยมศึกษาปท: ี่ 5 306 248 81.05

มัธยมศกึ ษาปท: ่ี 6 323 274 84.83

รวม 2,299 1,924 83.69

ตาราง แสดงรอP ยละของนกั เรียนที่มผี ลการประเมินคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค` ระดับ 2 ขน้ึ ไป

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนนกั เรยี นที่มผี ลการประเมินระดบั 2 ขึ้นไป (คน) คิดเปนV รอ* ย
ละ

มธั ยมศกึ ษาป:ท่ี 1 421 402 95.49

มัธยมศกึ ษาปท: ี่ 2 453 412 90.95

มัธยมศึกษาป:ท่ี 3 445 405 91.01

มธั ยมศึกษาปท: ี่ 4 351 335 95.44

มัธยมศกึ ษาป:ท่ี 5 306 279 91.18

มธั ยมศกึ ษาป:ท่ี 6 323 297 91.95

รวม 2,299 2,130 92.65

ตาราง แสดงรอP ยละของนกั เรยี นที่มผี ลการเรยี นวิชาภาษาไทย ระดับ 2 ข้ึนไป

ระดับช้ัน จำนวนนกั เรยี น (คน) จำนวนนักเรยี นท่ีมผี ลการเรยี นระดบั 2 ขึ้นไป (คน) คดิ เปVนรอ* ย
ละ
มัธยมศกึ ษาป:ที่ 1 421 360
มัธยมศึกษาป:ท่ี 2 453 325 85.51
มธั ยมศกึ ษาป:ที่ 3 445 354 71.74
79.55
มัธยมศึกษาป:ท่ี 4 351 298
มัธยมศกึ ษาป:ท่ี 5 306 252 84.90
82.35
มัธยมศึกษาป:ท่ี 6 323 287
รวม 2,299 1,876 88.85
81.60

ตาราง แสดงรอP ยละของนักเรยี นทีม่ ีผลการเรยี นวชิ าคณติ ศาสตร` ระดับ 2 ข้ึนไป

ระดบั ชัน้ จำนวนนักเรยี น (คน) จำนวนนกั เรยี นท่ีมผี ลการเรยี นระดบั 2 ข้ึนไป (คน) คดิ เปVนร*อย
ละ
มธั ยมศกึ ษาป:ที่ 1 421 275 65.32
มธั ยมศึกษาป:ที่ 2 453 181 39.96

มธั ยมศกึ ษาปท: ี่ 3 445 252 56.63
มธั ยมศกึ ษาปท: ี่ 4 351 219 62.39

มัธยมศึกษาปท: ่ี 5 306 272 88.89
มัธยมศกึ ษาปท: ี่ 6 323 255 78.95
2,299 1,454 63.24
รวม

ภาคเรียนท่ี 2 ป9การศกึ ษา 2561

ตาราง แสดงรPอยละของนกั เรียนทม่ี ผี ลการเรยี นเฉล่ยี 2.00 ขึน้ ไป

ระดับชั้น จำนวนนกั เรียน (คน) จำนวนนกั เรยี นที่มีคะแนนเฉลยี่ 2.00 ข้นึ ไป คิดเปนV ร*อย
(คน) ละ
81.97
มัธยมศกึ ษาปท: ่ี 1 416 341
73.98
มัธยมศกึ ษาป:ท่ี 2 442 327 77.29

มัธยมศกึ ษาปท: ี่ 3 436 337 87.02
90.63
มัธยมศึกษาป:ท่ี 4 339 295
95.00
มัธยมศกึ ษาป:ที่ 5 288 261 83.12

มัธยมศกึ ษาปท: ่ี 6 300 285

รวม 2,221 1,846

ตาราง แสดงรPอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมนิ การอVาน คิด วิเคราะห`และเขยี น ระดบั 2 ขนึ้ ไป

ระดับชัน้ จำนวนนกั เรยี น (คน) จำนวนนักเรียนที่มผี ลการประเมินระดบั 2 ข้ึนไป (คน) คดิ เปนV รอ* ย
ละ

มธั ยมศกึ ษาป:ท่ี 1 416 300 72.12

มธั ยมศึกษาป:ที่ 2 442 384 86.88

มธั ยมศกึ ษาป:ท่ี 3 436 373 85.55

มัธยมศึกษาปท: ี่ 4 339 334 98.52

มัธยมศึกษาปท: ี่ 5 288 249 86.46

มัธยมศกึ ษาปท: ่ี 6 300 274 91.33

รวม 2,221 1,914 86.18

ตาราง แสดงรอP ยละของนกั เรียนที่มผี ลการประเมินคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค` ระดับ 2 ขน้ึ ไป

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนนกั เรยี นที่มผี ลการประเมินระดบั 2 ขึ้นไป (คน) คิดเปนV รอ* ย
ละ

มธั ยมศกึ ษาป:ท่ี 1 416 364 87.50

มัธยมศกึ ษาปท: ี่ 2 442 372 84.16

มัธยมศึกษาป:ท่ี 3 436 392 89.91

มธั ยมศึกษาปท: ี่ 4 339 330 97.35

มัธยมศกึ ษาป:ท่ี 5 288 253 87.85

มธั ยมศกึ ษาป:ท่ี 6 300 294 98.00

รวม 2,221 2,005 90.27

ตาราง แสดงรPอยละของนักเรยี นทม่ี ีผลการเรียนวิชาภาษาไทย ระดบั 2 ข้นึ ไป

ระดบั ชั้น จำนวนนักเรยี น (คน) จำนวนนักเรยี นที่มผี ลการเรียนระดบั 2 ขึน้ ไป (คน) คิดเปVนรอ* ย
ละ
มธั ยมศึกษาปท: ี่ 1 416 353 84.86

มัธยมศกึ ษาป:ที่ 2 442 335 75.79
มัธยมศกึ ษาป:ที่ 3 436 321 73.62
มธั ยมศกึ ษาปท: ี่ 4 339 272 80.24

มัธยมศกึ ษาป:ท่ี 5 288 223 77.43
มัธยมศึกษาปท: ี่ 6 300 248 82.67

รวม 2,221 1,752 78.88

ตาราง แสดงรอP ยละของนกั เรยี นทมี่ ผี ลการเรียนวิชาคณติ ศาสตร` ระดับ 2 ขนึ้ ไป

ระดับชัน้ จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนนกั เรียนท่ีมผี ลการเรียนระดับ 2 ขนึ้ ไป (คน) คดิ เปVนรอ* ย
ละ
มัธยมศึกษาปท: ่ี 1 416 228
มัธยมศึกษาปท: ี่ 2 442 204 54.81
มธั ยมศึกษาป:ท่ี 3 436 261 46.15
59.86
มัธยมศึกษาป:ท่ี 4 339 224
มธั ยมศกึ ษาป:ที่ 5 288 223 66.08
77.43
มัธยมศึกษาปท: ี่ 6 300 179
รวม 2,221 1,319 59.67
59.39

สรุปป/การศึกษา 2561

รอ* ยละของนกั เรยี นที่มีผลการเรยี นเฉล่ยี 2.00 ขึน้ ไป เท]ากบั 81.88
รอ* ยละของนกั เรยี นท่ีมีผลการประเมนิ การอ]าน คิด วเิ คราะหgและเขยี น ระดับ 2 ขนึ้ ไป เทา] กับ 84.91
ร*อยละของนักเรยี นทม่ี ีผลการประเมินคณุ ลักษณะอนั พึงประสงคg ระดับ 2 ขึ้นไป เท]ากบั 91.48
รอ* ยละของนักเรียนที่มผี ลการเรยี นวิชาภาษาไทย ระดบั 2 ขนึ้ ไป เทา] กบั 80.27
รอ* ยละของนักเรียนท่มี ผี ลการเรียนวิชาคณติ ศาสตรg ระดบั 2 ขน้ึ ไป เทา] กบั 61.35

สรปุ ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ขั้นพน้ื ฐาน (O-NET) ช้นั มัธยมศึกษาปทj ี่ 3 ปjการศึกษา 2561
โรงเรยี นกมุ ภวาปj อำเภอกมุ ภวาปj จงั หวัดอดุ รธานี

ป:การศึกษา 2561 โรงเรียนกุมภวาป:มีจำนวนผูPเขPาสอบวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละ 391 คน
จำนวนผูPเขPาสอบวิชาคณิตศาสตร` 390 คน และจำนวนผูPเขPาสอบวิชาวิทยาศาสตร` 389 คน คVาสถิติพื้นฐานที่นVาสนใจ
สรุปไดPดงั นี้

ตาราง 1 เปรียบเทียบคVาคะแนนเฉล่ยี ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศกึ ษาป:ท่ี 3 ป:การศกึ ษา 2561

และปก: ารศกึ ษา 2560

วิชา คะแนนเฉลยี่ ผลต]าง คดิ เปVนร*อยละ
ปjการศกึ ษา 2561 ปกj ารศกึ ษา 2560 คะแนนเฉลีย่

ภาษาไทย 54.76 45.03 +9.73 21.61

ภาษาอังกฤษ 28.55 27.91 +0.64 2.29

คณติ ศาสตร@ 27.04 22.76 +4.28 18.80

วิทยาศาสตร@ 36.35 30.03 +6.32 21.05

คะแนนรวมเฉล่ีย 36.68 31.43 +5.25 16.70

หมายเหตุ ปก: ารศึกษา 2560 วชิ าภาษาไทยและวชิ าคณิตศาสตร` มีจำนวนผเูP ขาP สอบวิชาละ 481 คน วชิ า
วิทยาศาสตร` มจี ำนวนผPูเขPาสอบ 480 คน และวิชาภาษาองั กฤษ มจี ำนวนผPเู ขาP สอบ 478 คน

จากตาราง 1 ผลคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาป:ที่ 3 ป:การศึกษา 2561 พบวVา
คะแนนรวมเฉลี่ย 4 วิชา เทVากับ 36.68 คะแนน วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยมากสุด 54.76 คะแนน และวิชา
คณิตศาสตร`มีคะแนนเฉลี่ยนPอยสุด 27.04 คะแนน ซึ่งสามารถสรุปเปÇนภาพ 1 เปรียบเทียบคVาคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบ O-NET ชั้นมธั ยมศกึ ษาป:ท่ี 3 ป:การศึกษา 2561 และปก: ารศกึ ษา 2560 ดงั นี้

ภาพ 1 เปรียบเทียบคVาคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาป:ที่ 3 ป:การศึกษา 2561
และปก: ารศึกษา 2560

100 ป:การศึกษา 2561

80 ป:การศึกษา 2560

คะแนนเฉ ่ีลย 60 54.76 45.03

40 27.91 27.0422.76 36.3350.03
28.55

20

0

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติ ศาสตร8

วิทยาศาสตร8

วชิ า

เมื่อเปรียบเทียบคVาคะแนนเฉลี่ยป:การศึกษา 2561 และป:การศึกษา 2560 พบวVาทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน
คะแนนรวมเฉลีย่ 4 วชิ าเพมิ่ ข้นึ 5.25 คะแนน คดิ เปÇนรPอยละ 16.70 วิชาภาษาไทยมคี ะแนนเฉลย่ี เพิ่มขึน้ มากทส่ี ดุ 9.73
คะแนน คดิ เปÇนรPอยละ 31.61 รองลงมาเปÇนวชิ าวิทยาศาสตร`มคี ะแนนเฉลี่ยเพมิ่ ข้ึน 6.32 คะแนน คดิ เปนÇ รอP ยละ 21.05
วิชาคณิตศาสตร`มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.28 คะแนน คิดเปÇนรPอยละ 18.80 และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขนึ้ 0.64 คะแนน คดิ เปนÇ รPอยละ 2.29 ตามลำดบั

ตาราง 2 แสดงคา+ คะแนนเฉลีย่ ของผลการทดสอบ O-NET ชนั้ มธั ยมศึกษาปHท

วชิ า คะแนน คะแนน สว1 น ขนาด
สงู สุด ตำ่ สดุ เบีย่ งเบน โรงเรยี น
มาตรฐาน โรงเรยี น

ภาษาไทย 93.00 20.00 15.18 54.76 61.09

ภาษาองั กฤษ 70.00 6.00 8.49 28.55 33.91

คณิตศาสตร4 88.00 0.00 11.24 27.04 36.65

วทิ ยาศาสตร4 78.00 10.00 10.23 36.35 40.02

คะแนนรวมเฉล่ีย 36.68 42.92

ท่ี 3 ปHการศกึ ษา 2561

คะแนนเฉลี่ย

ที่ต้ัง จังหวัด เขตพ้ืนท่ี สังกดั ภาค ประเทศ
โรงเรยี น:
น4อ9ก.เ7ม5ือง 52.09 54.21 55.04 52.14 54.42

27.54 28.76 28.79 29.10 27.65 29.45

26.83 28.78 29.09 30.28 27.89 30.04

34.32 35.39 36.16 36.43 35.07 36.10

34.61 36.26 37.06 37.71 35.69 37.50

จากตาราง 2 แสดงค-าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 3 ปIการศึกษา 2561
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลี่ย 4 วิชา พบว-า คะแนนรวมเฉลี่ยระดับโรงเรียนมากกว-าระดับที่ตั้งโรงเรียน: นอกเมือง
เท-ากับ 2.07 คะแนน คะแนนรวมเฉล่ียระดับโรงเรียนมากกว-าระดับจังหวัด เท-ากับ 0.42 คะแนน คะแนนรวมเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนมากกว-าระดับภาค เท-ากับ 0.99 คะแนน แต-คะแนนรวมเฉลี่ยระดับโรงเรียนน[อยกว-าระดับประเทศ
เท-ากบั 0.82 คะแนน หากจำแนกตามวชิ า ผลการทดสอบเปน^ ดังนี้

1. วิชาภาษาไทย มีคะแนนสูงสุด 93.00 คะแนน คะแนนต่ำสุด 20.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท-ากับ 54.76
คะแนน ส-วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท-ากับ 15.18 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พบว-า คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
มากกว-าระดับที่ตั้งโรงเรียน: นอกเมือง เท-ากับ 5.01 คะแนน คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนมากกว-าระดับจังหวัด เท-ากับ
2.67 คะแนน คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนมากกว-าระดับเขตพื้นที่ เท-ากับ 0.55 คะแนน คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
มากกว-าระดับภาค เท-ากับ 2.62 คะแนน และคะแนนเฉล่ยี ระดบั โรงเรยี นมากกว-าระดบั ประเทศ เทา- กับ 0.34 คะแนน

2. วชิ าภาษาองั กฤษ มีคะแนนสงู สดุ 70.00 คะแนน คะแนนตำ่ สุด 6.00 คะแนน คะแนนเฉล่ยี เทา- กับ 28.55
คะแนน ส-วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท-ากับ 8.49 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พบว-า คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนมากกว-า
ระดับที่ตั้งโรงเรียน: นอกเมือง เท-ากับ 1.01 คะแนน คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนมากกว-าระดับภาค เท-ากับ 0.90
คะแนน แต-และคะแนนเฉลย่ี ระดับโรงเรียนน[อยกวา- ระดบั ประเทศ เท-ากบั 0.90 คะแนน

3. วิชาคณิตศาสตรe มีคะแนนสูงสุด 88.00 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท-ากับ
27.04 คะแนน ส-วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท-ากับ 11.24 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พบว-า คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
มากกว-าระดับที่ตั้งโรงเรียน: นอกเมือง เท-ากับ 0.21 คะแนน แต-และคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนน[อยกว-าระดับประเทศ
เทา- กบั 3.00 คะแนน

4. วิชาวิทยาศาสตรe มีคะแนนสูงสุด 78.00 คะแนน คะแนนต่ำสุด 10.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเท-ากับ
36.35 คะแนน ส-วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท-ากับ 10.23 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พบว-า คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
มากกว-าระดับที่ตั้งโรงเรียน: นอกเมือง 2.03 คะแนน คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนมากกว-าระดับจังหวัด เท-ากับ 0.96
คะแนน คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนมากกว-าระดับเขตพื้นที่ เท-ากับ 0.19 คะแนน คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนมากกว-า
ระดบั ภาค เท-ากบั 1.28 คะแนน และคะแนนเฉลย่ี ระดบั โรงเรยี นมากกว-าระดบั ประเทศ เทา- กบั 0.25 คะแนน

ตาราง 3 เปรียบเทยี บจำนวนและร[อยละนักเรยี นทีม่ ีคะแนนสูงกว-า 50 คะแนนปIการศึกษา 2561
และปกI ารศึกษา 2560

ป'การศกึ ษา 2561 ป'การศกึ ษา 2560 ผลตา5 ง
ร7อยละ
วชิ า จำนวน รอ7 ยละ จำนวน รอ7 ยละ
(คน) (คน)

ภาษาไทย 238 60.87 177 36.80 +24.07

ภาษาองั กฤษ 8 2.05 6 1.26 +0.79

คณิตศาสตร4 15 3.85 8 1.66 +2.19

วิทยาศาสตร4 29 7.46 6 1.25 +6.21

จากตาราง 3 แสดงจำนวนและร[อยละนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว-า 50 คะแนน ปIการศึกษา 2561
พบว-า วิชาภาษาไทยมีจำนวนนักเรียนมากสุดที่มีคะแนนสูงกว-า 50 คะแนน จำนวน 238 คน คิดเป^นร[อยละ
60.87วิชาภาษาอังกฤษมีจำนวนนักเรียนน[อยสุดที่มีคะแนนสูงกว-า 50 คะแนน จำนวน 8 คน คิดเป^นร[อยละ
2.05

เมื่อเปรียบเทียบร[อยละนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว-า 50 คะแนนปIการศึกษา 2561 และปIการศึกษา
2560 พบว-า วิชาภาษาไทยมีร[อยละนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปIการศึกษา 2560 คิดเป^นร[อยละ 24.07 รองลงมา
เป^นวิชาวิทยาศาสตรeมีร[อยละนักเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป^นร[อยละ 6.12 วิชาคณิตศาสตรeมีร[อยละนักเรียนเพิ่มขึ้น
คดิ เปน^ รอ[ ยละ 2.19 และวิชาภาษาอังกฤษมรี อ[ ยละนักเรยี นเพิม่ ขึ้น คดิ เป^นรอ[ ยละ 0.79 ตามลำดับ

ตาราง 4 แสดงนักเรียนทม่ี ีคะแนนรวม 4 วิชาสูงสดุ 10 อนั ดับแรก

อนั ดับที่ ชอ่ื -สกุล ห2อง ภาษาไทย ภ

1 ปารชิ าต สจุ ริต ม.3/1 90.00

2 ชนสิ รา ขนั เลือ่ น ม.3/1 82.00

3 กรกช คล@ายสรุ นิ ทรC ม.3/3 70.00

4 วรัญญา พรมพิลา ม.3/3 78.00

5 ธนมั พร วิบูลยCกลุ ม.3/1 93.00

6 ธนพงศC ปะเสระกงั ม.3/6 79.00

7 พชั ราภา ชาประดิษฐC ม.3/2 83.00

8 ธนวัฒนC โสดากลุ ม.3/1 71.00

9 เมขลา จันสุธา ม.3/3 81.00

10 ธชนก ภูวโิ คตร ม3/1 80.00

คะแนนวิชา วทิ ยาศาสตรG รวม คดิ เปน> รอ2 ยละ
ภาษอังกฤษ คณติ ศาสตรG
78.00 324.00 81.00
68.00 88.00 60.00 254.00 63.50
52.00 60.00 62.00 250.00 62.50
70.00 48.00 64.00 250.00 62.50
44.00 64.00 54.00 241.00 60.25
62.00 32.00 50.00 237.00 59.25
68.00 40.00 54.00 237.00 59.25
40.00 60.00 76.00 229.00 57.25
38.00 44.00 54.00 229.00 57.25
58.00 36.00 64.00 226.00 56.50
46.00 36.00

จากตาราง 4 แสดงนักเรียนที่มีคะแนนรวม 4 วิชาสูงสุด 10 อันดับแรก พบว@านักเรียนที่มีคะแนนรวม 4 วิชา
สูงสุด ไดBแก@ นางสาวปาริชาต สุจริต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 3/1 ไดBคะแนนรวม 324 คะแนน คิดเปMนรBอยละ 81
นางสาวชริศรา ขันเลื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 3/1 ไดBคะแนนรวม 254 คะแนน คิดเปMนรBอยละ 63.50 และ
นายกรกช คลBายสรุ นิ ทรUและนางสาววรัญญา พรมพิลา ไดBคะแนนรวม 250 คะแนน คดิ เปMนรอB ยละ 62.50 ตามลำดับ

ตาราง 5 แสดงนักเรียนทีม่ ีคะแนนสูงสดุ จำแนกตามวชิ า ห/อง คะแนน
ม.3/1 93.00
วิชา ช่ือ-สกุล

ภาษาไทย ธนมั พร วิบลู ยก3 ลุ

ภาษาอังกฤษ กรกช คลาA ยสรุ ินทร3 ม.3/3 70.00

คณิตศาสตร3 ปาริชาต สุจริต ม.3/1 88.00

วทิ ยาศาสตร3 ปาริชาต สุจริต ม.3/1 78.00

จากตาราง 5 แสดงนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด จำแนกตามวิชา พบว@า นางสาวธนัมพร วิบูลยUกุล นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปIที่ 3/1 ไดBคะแนนวิชาภาษาไทยสูงสุด 93 คะแนน นายกรกช คลBายสุรินทรU นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปIที่
3/3 ไดBคะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 70 คะแนน นางสาวปาริชาต สุจริต ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 3/1 ไดBคะแนนวิชา
คณติ ศาสตรสU ูงสดุ 88 คะแนน และไดคB ะแนนวชิ าวิทยาศาสตรUสูงสุด 78 คะแนน

สรปุ ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับข้ันพนื้ ฐาน (O-NET) ชัน้ มธั ยมศึกษาปEท่ี 6 ปกE ารศึกษา 2561
โรงเรยี นกุมภวาปE อำเภอกมุ ภวาปE จังหวัดอดุ รธานี

ปIการศกึ ษา 2561 โรงเรยี นกมุ ภวาปมI จี ำนวนผBูเขBาสอบวชิ าสังคมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม วชิ า
ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตรU วิชาละ 295 คน จำนวนผูBเขBาสอบวิชาวิทยาศาสตรU 293 คน และจำนวนผูBเขBาสอบ
วิชาภาษาไทย 292 คน คา@ สถิตพิ ้ืนฐานทนี่ า@ สนใจ สรุปไดBดงั นี้

ตาราง 6 เปรยี บเทยี บค@าคะแนนเฉลยี่ ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 ปIการศกึ ษา 2561

และปIการศกึ ษา 2560

วชิ า คะแนนเฉลีย่ ผลตXาง คิดเปYนรZอยละ
ปEการศกึ ษา ปกE ารศึกษา คะแนนเฉลย่ี

ภาษาไทย 4205.6910 4275.6201 -6.31 13.37

สงั คมศกึ ษาฯ 32.07 35.52 -3.45 9.71

ภาษาองั กฤษ 25.75 23.85 +1.90 7.97

คณติ ศาสตร3 22.31 19.98 +2.33 11.66

วทิ ยาศาสตร3 27.61 25.31 +2.30 9.09

คะแนนรวมเฉลยี่ 29.73 30.37 -0.64 2.11

หมายเหตุ ปIการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตรU มีจำนวนผูBเขBาสอบ 327 คน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีจำนวนผูBเขBาสอบ 326 คน วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวนผูBเขBาสอบวิชาละ 325 คน และ
วชิ าวทิ ยาศาสตรU มจี ำนวนผูBเขBาสอบ 324 คน

จากตาราง 6 ผลคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ 6 ปIการศึกษา 2561 พบว@า
คะแนนรวมเฉลี่ย 5 วิชา เท@ากับ 29.73 คะแนน วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยมากสุด 40.90 คะแนน และวิชา
คณิตศาสตรUมีคะแนนเฉลี่ยนBอยสุด 22.31 คะแนน ซึ่งสามารถสรุปเปMนภาพ 2 เปรียบเทียบค@าคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบ O-NET ช้ันมธั ยมศกึ ษาปทI ี่ 6 ปIการศกึ ษา 2561 และปIการศกึ ษา 2560 ดงั นี้

ภาพ 2 เปรียบเทียบค@าคะแนนเฉลีย่ ของผลการทดสอบ O-NET ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปทI ี่ 6 ปIการศึกษา 2561
และปIการศึกษา 2560


Click to View FlipBook Version