The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปเนื้อหาการอ่านจับใจความสำคัญจากข่าว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by วิเชษฐ์ หิรัญชัย, 2020-07-19 23:00:16

จับใจความจากข่าว

สรุปเนื้อหาการอ่านจับใจความสำคัญจากข่าว

โจรบุกเดยี่ วกวาดทอง
83 บาทในหา้ งโลตสั

อลสิ ซอนชหี้ งสโ์ นสนโนแคร ์
พลาดทุบสถติ เิ รอื ใบสฟี ้ าองคป์ ระกอบของข่าว

๑.พาดหวั ขา่ ว
๒.ความนา
๓.เนือ้ ข่าว

ประเภทของขา่ ว

๑.ข่าวหนกั
๒.ข่าวเบา

หลกั การพจิ ารณาขา่ ว

๑.พจิ ารณาพาดหวั ข่าว
๒.พจิ ารณาความนา
๓.พจิ ารณาเนือ้ ข่าว
๔.พจิ ารณาสานวนโวหาร

ตวั อยา่ งการจบั ใจความสาคญั จากขา่ ว

ตวั อยา่ งการจบั ใจความสาคญั จากขา่ ว

ตวั อยา่ งการจบั ใจความสาคญั จากขา่ ว

ตวั อยา่ งการจบั ใจความสาคญั จากข่าว

สานวนโวหารทพี่ บ

พษิ สอ่ งผี ผลเสยี ตอ่ เนื่องของรายการ “ชอ่ งส่องผ”ี

จอดา งดออกอากาศ

ลงดาบเชอื ด ลงโทษ

ตวั อยา่ งการจบั ใจความสาคญั จากข่าว

สรุปดว้ ยการตง้ั คาถาม

ใคร กสทช.
สง่ั งดออกอากาศ
ทาอะไร
ทไี่ หน ทวี ดี จิ ติ อลชอ่ ง ๘
เมอื่ ไหร่ ในวนั ศุกรท์ ี่ ๑๗ กรกฎาคม ในชว่ งรายการ “ชอ่ งสอ่ งผ”ี
อย่างไร งดออกอากาศ ๑ ชว่ั โมง
เพราะเหตใุ ด เพราะถูกขอ้ กลา่ วหาวา่ รายการมเี นื้อหา ลบหลู่ ย่าโม

ตวั อย่างการจบั ใจความสาคญั จากขา่ ว

สรุปใจความสาคญั ของข่าว
สานกั งานคณะกรรมการกจิ การกระจายเสยี ง กจิ การโทรทศั น์ และกจิ การโทรคมนาคม

แห่งชาติ สง่ั งดออกอากาศทวี ดี จิ ทิ ลั ชอ่ ง ๘ เวลา ๑ ชว่ั โมง ในวนั ศกุ รท์ ี่ ๑๗ กรกฎาคม ในชว่ ง
รายการ “ชอ่ งส่องผ”ี เพราะถูกขอ้ กลา่ วหาว่ารายการมเี นือ้ หา ลบหลู่ ย่าโม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Sriboga Naga Series Flour 25Kg Update Juli 2020
Next Book
PELANCARAN E NILAM & E DIDIK