The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sasigan agri, 2019-06-04 02:57:44

project of plants

project of plants

Keywords: โครงการ,project

AGRICALTURE ADUCATION

ระดบั ชนั้ ปวช.

วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีตาก

วชิ าโครงการ

สาขางานพืชศาสตร์

1

หนงั สอื เรยี น

วิชาโครงการ

สาขางานพชื ศาสตร์

จดั ทาโดย

นางสาวศศกิ านต์ แซ่กอื

แผนกวิชาพชื ศาสตร์

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยตี าก

2

ความ้รเู บ้ือง้ตนในการจดั ทาโครงการ

ความหมายและลักษณะของโครงการ
โครงการ (project) หมายถึง การประดิษ์ฐคิด์คน การส์รางผลงาน การจัดการหรือการบริการทาง

วิชาชีพ ซ์่ึงผูเรียน์เปน์ผูตัดสินใจในส่งิ ท่ีจะทา โดยนาเทคโนโลยี ความ์รูและประสบการ์ณ มาบูรณาการในการ
ปฏิบัติงาน์ดวยตนเอง หรือห์มูคณะ โดยมีกระบวนการท์ี่เปนระบบชัดเจน และสามารถนาไป์ใชประโยช์น์ไดใน
ชวี ติ จริง
ความสาคญั ของโครงการ

เนื่องจากโครงการเรียบเรียงข้ึน์เปนขั้นตอน และมีแผนปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประส์งค ดังนั้นโครงการ
จึงมีความสาคญั ์ตอแผนการปฏบิ ตั งิ านด์งั ตอไปนี้

1.์ชวยช์ี้ใหเห็นถึง์ปญหา และภูมหิ ลงั ของการทางาน
2.์ชวย์ใหการปฏิบัตงิ านตามแผน์เปนไปอ์ยางมีประสิทธภิ าพ
3.์ชวย์ใหแผนงานมคี วามชัดเจน โดยบคุ คลท่เี กีย่ ว์ของมีความ์เขาใจและรับ์รูถึง์ปญห์ารวมกัน
4.์ชวย์ใหแผนงานมีทรัพยากร์ใชอ์ยางเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพปฏิบัติจริง เพราะมีรายละเอียด
การ์ใชทรัพยากรทช่ี ดั เจน
5.์ชวย์ใหแผนงานมีความ์เปนไป์ไดสูงเพราะม์ีผูรับผดิ ชอบ และมีความ์เขาใจในการดาเนินงาน
6.์ชวยลดความขัดแ์ยง และขจัดความซ้า์ซอนในห์นาท่ีความรับผิดชอบของห์นวยงาน เพราะแ์ตละ
ห์นวยงานมีโครงการท์ี่ไดรับผิดชอบ์เปนการเฉพาะ เหมาะสมกับความ์รคู วามสามารถของบคุ คลในห์นวยงาน
7. ส์รางทัศนคติท่ีด์ีตอบุคลากรในห์นวยงาน ์เปนการเสริมส์รางความสามัคคี และความรับผิดชอบ
์รวมกนั ตามความ์รู ความสามารถ และศกั ยภาพของแ์ตละบุคคลอ์ยางเตม็ ที่
8. ส์รางความมั่นคง์ใหกับแผนงาน และส์รางความมนั่ ใจในการดาเนินงาน์ใหกบั ์ผมู ีห์นาท่ีรับผดิ ชอบ
9. สามารถควบคุมการทางาน์ไดสะดวก ์ไมซ้า์ซอน เพราะงาน์ไดแยกออก์เปน์สวนๆตาม
ลกั ษณะเฉพาะของงาน

3

ลกั ษณะของโครงการ
ลักษณะการดาเนนิ งานของโครงการจะประกอบ์ดวย 3 ขัน้ ตอน ดังน้ี

ขัน้ ที่ 1 การวางแผนในชน้ั เรยี น
อภิปรายเน้ือหาและขอบเขตของโครงการท์ี่ผูเรียนพัฒนาขึน้ และพิจารณาสาระสาคัญที่จา์เปนเฉพาะ
ในรายวิชา์ตางๆ ์เชน การไปสัมภาษ์ณ์ผูเชี่ยวชาญในงานที่ตนสนใจ วิธีรวบรวมสาระสาคัญที่จา์เปนจาก
เอกสาร์ตางๆ เพอ่ื วางแผนโครงการ์ใหเหมาะสม
ขนั้ ท่ี 2 ดาเนนิ งานตามโครงการ
ปฏิบัติงานตามโครงการท่ีวางแผน์ไว์เชน สัมภาษ์ณ จดบันทึก หรือปฏิบัติชิ้นงานที่กาหนด อาจ์เปนงาน
รายบุคคลหรอื งานก์ลุม ซ์ึง่ ผูเรยี นจะ์ตอง์ใชทักษะท้ังหมดในเชงิ บูรณาการท์เ่ี ปนธรรมชาติ
ขั้นท่ี 3 การตรวจสอบและกากบั งาน
ควรจัด์ใหมีการอภิปรายในขั้นตอนน้ี และ์ให์ขอมูล์ยอนกลับ (Feed Back) ท้ังในขณะจัดทาโครงการ
และเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยอาจาร์ยจะ์ใหคาแนะนา คาวิพาก์ษ ก์ลุม์ชวยกันวิเคราะ์หงาน และ์ผ์ูรวม
โครงการทกุ คน์ไดกากับดูแลตนเอง
วัตถปุ ระสง้คของการจดั ทาโครงการ
1. เพื่อ์สงเสรมิ์ผเู รียน์ใหบูรณาการความ์รูความสามารถ ทักษะและประสบการ์ณ สามารถส์รางงาน
ประดษิ์ฐคดิ์คน บริหารจัดการหรือ์ใหบริการและปฏิบัติงานจรงิ ์ได
2. เพอ่ื์สงเสริมการทางาน์เปนทมี อ์ยางมรี ะบบ สามารถตรวจสอบ์ได
3. เพื่อ์สงเสรมิ ์ให์ผูเรียนมีความคิดริเร่มิ ส์รางสรร์ค สามารถแ์ก์ปญหาและอปุ สรรคทีเ่ กิดข้ึน์ได อนั จะ
์เปนการส์รางความเชื่อม่ันในการประกอบอาชีพเมื่อสาเรจ็ การศกึ ษา
ประโยช้นของการจดั ทาโครงการ
1.์สงเสริม์ให์ผูเรยี นนาความ์รู ทักษะไปบรู ณาการส์รางงานและปฏบิ ตั จิ รงิ ์ได
2. สามารถวางแผนการทางานอ์ยาง์เปนระบบและสามารถตรวจสอบ์ได
3.์ฝกกระบวนการทางาน์ดวยตนเองหรือ์รวมกนั ทางาน์เปนก์ลุม
4. ส์รางความคิดริเร่ิมส์รางสรร์ค
5. พฒั นา์ผูเรยี น์ใหสามารถแ์ก์ปญหาและอปุ สรรคท่ีเกดิ ข้นึ โดย์ไมคาดคดิ จากการทางานตลอดจน
สามารถคิด์ปองกนั ์ปญหาท่ีอาจเกดิ ขนึ้ ์ไว์ลวงห์นา
ประเภทของโครงการท่ีศึกษา
การจดั ทาโครงการแ์บง์เปน 3 ประเภท ์ไดแ์ก
1. โครงการสิ่งประดิษ์ฐ/ ผลติ ผลผลติ (Invention Project)
์เปนโครงการที่ศึกษาเกี่ยวกับการประยุก์ตทฤษฎีหรือหลักการที่เรียนมาประดิษ์ฐ์เปนเครื่องมือหรือ
อุปกร์ณเพื่อประโยช์นการ์ใชสอยในชีวิตประจาวัน ส่ิงประดิษ์ฐดังก์ลาวอาจ์เปนส่ิงให์มท์ี่ผูเริ่มเรียนคิดริเร่ิม
ส์รางสรร์คข้ึนเอง หรืออาจ์เปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากของเดิมที่มีอ์ยูแ์ลว์ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนก์็ได

4

รวมถึงการส์รางแบบจาลองเพ่ืออธิบายแนวความคิด์ตางๆ ในบางครั้งเม่ือส์รางสิ่งประดิษ์ฐขึ้นมาแ์ลวอาจนาไป์ใช
ในการทดลองเร่ืองใดเรือ่ งหน่ึงโดยเฉพาะก์็ได โดยทั่วไป์ผูเรียนจะเลือกทาโครงการประเภทน์้ีเปน์สวนให์ญ

2. โครงการจดั ทาธรุ กิจหรอื บรกิ าร (Entrepreneurship Project)
์เปนโครงการทีเ่ กยี่ วกับการ์ฝกและส์รางประสบการ์ณเพ่ือเตรียมความพ์รอมในการ์เปน์ผูประกอบการ
ในอนาคต เหมาะสาหรับ์ผูเรียนท่ีมีความคิดส์รางสรร์คในการหา์ขอมูลหรือ์ชองทางในการดาเนินธุรกิจ มี
บุคลกิ ภาพและความ์รู ความสามารถ ชอบงานบรหิ าร ขยนั อดทน์ตอ์ปญหา์ตางๆ
3. โครงการทดลองและวิจัย (Experimental Research Project)
์เปนโครงการที่ทาการศึกษา์คนหาคาตอบของ์ปญหา โดยมีการออกแบบการทดลอง และดาเนินการ
ทดลอง เพ่ือทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้ง์ไว โครงการประเภทน์ี้ตองมีการจัดกระทากับตัวแปรอิสระ หรือตัวแปร์ตน
ซึ่งจะมีผล์ตอตัวแปรตามหรือ ตัวแปรท์ี่ตองการศึกษา และ์ตองมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ท์ี่ไม์ตองการศึกษา
เอา์ไว
กระบวนการจัดทาโครงการ
การวางแผนจัดทาโครงการ
1. การกาหนดหรอื เลือกโครงการทจ่ี ะทา
์ผูเรียนควรสารวจความสนใจ ความพ์รอมและความถนัดของตนเองใน์ดาน์ตางๆ แ์ลวจึงเลือกโครงการ
ทีเ่ หมาะสมกบั ตนเองมากทีส่ ุด
2. การเขียนโคร์งรางโครงการ
มอี ์งคประกอบดังนี้

1) ช่ือโครงการ การกาหนดชื่อ ควรสอ่ื ความหมาย์ใหชดั เจน เขียนสั้นๆและ์ใชภาษากะทัดรัด
์เชน โครงการจัดทาผล์ไมแปรรูปเพ่อื จาห์นาย

2) หลักการและเหตุผล ความ์เปนมา และความสาคัญของ์ปญหา ์เปนการช้ีแจง์ใหเห็นความ
์เปนมาและความสาคัญของ์ปญหา หรือหลกั การและเหตุผลในการจัดทาโครงการ

3) วัตถุประส์งค ์เปนการระบ์ุวาจัดทาโครงการเพื่ออะไร โดยท่ัวไปการจัดทาโครงการจะมีสาเหตุ 2
ประการคือ

3.1 แ์ก์ปญหาการปฏบิ ัติงาน
3.2 พัฒนางานในห์นาทรี่ บั ผดิ ชอบ
4) ์เปาหมาย ควรระบ์ุใหชัดเจน์วาผลงานท์ี่ไดคืออะไร กาหนดปริมาณและคุณภาพ์ใหชัดเจน พ์รอม
ทงั้ ระยะเวลาและงบประมารทีก่ าหนดเพ่ือประสิทธิภาพของโครงการ ดังนี้
4.1 ปรมิ าณ ระบุปรมิ าณ/ ชนดิ ของผลผลติ หรือผลงาน พ์รอมจานวนหรือปริมาณ
4.2 คุณภาพ ระบุคุณภาพของผลผลิต/ ผลงานที่คาดหวัง อาจระบ์ุเปนมาตรฐานเกณ์ฑที่
ชดั เจน
4.3 ระยะเวลา ระบุ์ใหเหมาะสมกับผลผลิต หรือผลงานท์ี่ตองการ ควรจัดทาใน์ชวงเวลาท่ี
เหมาะสมและ์ใชระยะเวลาพอเหมาะตามสภาพแวด์ลอมของการดาเนนิ การ

5

4.4 งบประมาณ ระบ์ุใหชัดเจนลงไป์วาควรจะ์ใชงบประมาณ์เทาใด หรอื ์ไดรบั งบประมาณมา
จากห์นวยงานใด

5) วิธีดาเนินงาน ควรระบุรายละเอียดกิจกรรมท้ังหมดพ์รอมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติต้ังแ์ต์ตนจน
ส้ินสุดโครงการ โดยเขียนแผนปฏิบัติงานประกอบ์ดวย โดยทั่วไปมักนิยมเขียนในรูป Gantt Chart ซึ่งแผน
ปฏิบัติงานจะมอี ์งคประกอบคอื

5.1 กิจกรรม จะระบุหัว์ขอเก่ียวกับการเตรียมงาน์กอนเริ่มโครงการ การดาเนินงานตาม
โครงการ การกากบั ติดตาม ตลอดจนการประเมนิ ผลโครงการ

5.2 ระยะเวลา ระบรุ ะยะเวลาดาเนนิ การตามแ์ตละหวั์ขอ
6) ระยะเวลาและสถานท่ีดาเนินงาน กาหนดวันดาเนินการ์ใหชัดเจนต้ังแ์ตวันท่ีเริ่มจนถึงวันส้ินสุด
โครงการ และระบสุ ถานทจ่ี ดั ดาเนินการ์ใหชดั เจน์ดวย

6.1 ระยะเวลา กาหนดวันที่ดาเนินการ์ใหชัดเจน ตั้งแ์ตวันที่เร่ิม์ตนโครงการจนถึงวันส้ินสุด
โครงการ

6.2 สถานท่ี ์ใหระบสุ ถานท่ีจะจัดดาเนินการปฏิบตั งิ าน
7)์คา์ใช์จาย/งบประมาณ ระบ์คุ า์ใช์จาย์ใหชดั เจน
8) ผลท่ีคาด์วาจะ์ไดรับ ระบุผลที่เกิดข้ึนเม่ือการดาเนินงานโครงการสิ้นสุดลง รวมถึงผลกระทบจาก
โครงการ
9) การติดตามและประเมินผล ติดตามการดาเนินงานตามโครงการแ์ตละขั้นตอนจนส้ินสุดโครงการ
และทาการประเมินผล
10)์ปญหาหรืออุปสรรคที่คาด์วาอาจเกิดขึ้น ระบ์ุปญหาอุปสรรคท่ีคาด์วาจะเกิดข้ึนกับโครงการ และ
จะทา์ใหโครงการ์ไมบรรลตุ าม์เปาหมาย
11)์ผูรบั ผดิ ชอบโครงการ ์ใหระบชุ อ่ื บคุ คลหรือก์ลุมบุคลทท่ี างาน์รวมกัน
12) ทป่ี รกึ ษาโครงการ ระบุชื่อท่ีปรกึ ษาในการทาโครงการ
การดาเนินงานตามโครงการ
การดาเนนิ งานตามโครงการ แ์บงออก์เปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อโครงการ์ไดรับการอนุมัต์ิใหดาเนินการ์ไดแ์ลว์ผูเรียนควรทบทวน
ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน์ให์เขาใจ์กอนเร่ิมปฏิบัติงานตามแผน การปฏิบัติงานตามแผน์ผูเรียน์ตองบันทึก
ผลการปฏบิ ัตงิ าน์เปนระยะๆเพอ่ื รายงานความ์กาวห์นาของโครงการ
2. การประเมิน์ผูปฏิบัติงาน เมื่อ์ผูเรียนดาเนินการปฏิบัติงานตามโครงการตามข้ันตอนที่กาหนดแ์ลว
ควรวางแผนเกบ็ ์ขอมูลเพื่อประเมินโครงการแ์ตละประเภท ซ์งึ่ ผูเรียน์ตองดาเนนิ การประเมนิ ์ใหชัดเจน
การจัดทารายงาน
การจัดทารายงานประกอบ์ดวย 2์สวน ดังนี้

6

1. การวิเคราะ์หและสรุปผลการประเมิน เมื่อ์ผูเรียนประเมินผลจากการทาโครงการตามแผนงาน
ปฏิบัติแ์ลว จะ์ตองทาการวิเคราะ์หและสรุปผล์ใหชัดเจน์วาปฏิบัติงานโครงการ์เปนอ์ยางไร ม์ีปญหาอุปสรรค
์เปนอ์ยางไร ตลอดจนม์ขี อเสนอแนะในการทาโครงการ

2. การเขียนรายงาน หลังจากปฏิบัติงานตามแผนที่วาง์ไวจนสาเร็จหรือ์ไดผลงานแ์ลว สุด์ทายก์็ตอง
เขียนรายงานเพือ่ นาเสนอ เอกสารรายงานประกอบ์ดวย 3์สวน คือ์สวนนา์สวนเนื้อหา และภาคผนวก ดังน้ี

2.1์สวนนา ประกอบ์ดวย ปก คานา และสารบัญ
2.2์สวนเน้อื หา ประกอบ์ดวย

(1) หลกั การและเหตุผล วัตถุประส์งค ์เปาหมาย ประโยช์น ์เปน์ตน
(2) วิธดี าเนินการแ์บง์เปน 4 ขัน้ ตอนดังนี้
ตอนท่ี 1 การเตรียมการ์กอนเรม่ิ โครงการ จะรายงานเกย่ี วกับ
- การศึกษา์คนค์วา
- การเตรยี มวัสดุ อปุ กร์ณ
- บุคลากรมีความถนดั ในแ์ตละ์ดานของการปฏบิ ตั ิโครงการ
ตอนท่ี 2 การดาเนนิ งาน เขยี นข้ันตอนการทาโครงการ
ตอนที่ 3์คา์ใช์จาย ์ใหระบ์ุคา์ใช์จายจรงิ ในการปฏิบตั โิ ครงการ
ตอนที่ 4 สรุปผลการดาเนนิ งาน ์ใหสรปุ์วา์ไดผลงาน์เปนไปตามวัตถุประส์งคหรอื ์ไม
2.3 ภาคผนวกและบรรณานุกรม
(1) ภาคผนวก ์ใหนาเอกสาร แบบฟอ์รม คาช้ีแจงรายละเอียด และอืน่ ๆมา์ใส์ไวตามจา์เปน
(2) บรรณานุกรม ์เปนเอกสารท์ี่ใชในการ์คนค์วาประกอบการทาโครงการทุกขั้นตอน
การประเมนิ ผลโครงการ
การประเมนิ ผลโครงการควรพจิ ารณาประเมนิ ์ใหครบท้ัง 3 ระยะของโครงการ ์ไดแ์ก
1. โคร์งรางซ่ึง์เปนขนั้ ตอนของการวางแผนโครงการ
2. การดาเนนิ งานตามโครงการ
3. ผลของโครงการ/รายงาน
โดยกาหนดสัด์สวนการ์ใหคะแนนท่ีเหมาะสมตามธรรมชาติของโครงการแ์ตละประเภท ซ่ึงโดยท่ัวไป
จะ์ใชเกณ์ฑการประเมนิ ดังน้ี
้สวนท่ี 1 โคร้งรางโครงการ (10%)
1. อ์งคประกอบ
- ช่ือโครงการ
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประส์งค
- ์เปาหมาย
- การดาเนินงานและแผนปฏบิ ตั ิงาน

7

- ระยะเวลาและสถานที่
- งบประมาณ
- ผลทค่ี าด์วาจะ์ไดรบั
2. ความตรงตามสาขาทเ่ี รียน
3. ความคิดริเร่ิมส์รางสรร์ค
4. ความ์นาสนใจ
5. ความ์เปนไป์ได
้สวนที่ 2 การดาเนนิ งานตามโครงการ (70%)
1. ผลของโครงการ
- ตรงตามวัตถุประส์งค
- ตรงตาม์เปาหมาย
- งบประมาณท์ใี่ ช
- งานเสร็จทนั เวลา
2. การเขยี นรายงาน
- อ์งคประกอบการรายงานครบ์ถวน
- รายงานชดั เจน
การเลอื กหัว้ขอโครงการ
เกณ้ฑในการพิจารณาเลือกหัว้ขอโครงการ
การตดั สินใจเลือกโครงการ มเี กณ์ฑท่คี วรพจิ ารณา ดังน้ี
1. มคี วาม์รู ทกั ษะ ประสบการ์ณ ความถนดั และความสนใจในโครงการทเี่ ลอื ก
2. โครงการมคี วามเหมาะสมและสอดค์ลองกบั หลกั สตู รท่ีเรียน
3. โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพ์ทองถิน่ หรือชุมชนของตนเอง
4. โครงการมีความเหมาะสมกับเพศ วัย กาลังความสามารถ และงบประมาณของตนเองหรือ
์ผ์ูรวมงาน ตลอดจนสถานท่ีดาเนนิ การ
5.์ชวงระยะเวลาในการดาเนนิ งานโครงการ์ไมควรสนั้ เกนิ ไป และ์ไมควรเกนิ 1 ภาคเรยี น
6. ควร์เปนโครงการท่ีสามารถ์คนค์วา์ขอมูลเพ่ิมเติม์ไดจากแห์ล์งขอมูล์ตางๆ ์เชน์ทองถิ่น ภูม์ิปญญา
ชาว์บาน ฯลฯ
การเลือกโครงการประเภทสง่ิ ประดิษ้ฐ
โครงการสิ่งประดิษ์ฐ ์เปนการประยุก์ตทฤษฎีหรือหลักการที่เรียนมา มาประดิษ์ฐ์เปนเครื่องมือหรือ
อุปกร์ณเพ่ือประโยช์น์ใชสอยในชีวิตประจาวนั สิ่งประดิษ์ฐดังก์ลาวอาจ์เปนส่ิงให์มท์ี่ผูเรียนคิดริเริม่ ส์รางสรร์ค
ขนึ้ เอง หรอื อาจ์เปนการปรบั ปรงุ ดดั แปลงจากของเดิมที่มอี์ยูแ์ลว์ใหมีประสทิ ธภิ าพย่งิ ขนึ้
โครงการสิ่งประดิษ์ฐท์ี่ผูเรยี นเลอื กทา์ผูเรียนจะ์ตองมกี ารพิจารณาตนเองหรือทีมงาน์กอนตัดสนิ เลือก
เพ่ือ์ใหโครงการหรือชิน้ งานทีอ่ อกมามปี ระสิทธภิ าพ ซงึ่ คณุ ลกั ษณะขอ์งผูเรยี นหรอื ทมี งานควร์เปน ดังน้ี

8

1. มีความ์รูทา์งดานวิชาการ การประดิษ์ฐสิ่์งตางๆ์ยอม์ตอง์ใชความ์รูทางวิชาการอ์ยางแ์ทจริงมา์เปน
พื้นฐานการทางาน เพ่ือ์ให์ไดผลงานท่ีถูก์ตอง มีหลักการ และมีความ์เปนไป์ไดซึ่งหาก์ผูเรียน์รูมีความสนใจ
ประดิษ์ฐงาน์ดานใด ก็ควรเสาะแสวงหาความ์รูทางวิชาการที่เก่ียว์ของกับการประดิษ์ฐชิ้นงาน์ใหครอบคลุม
และ์เปนความ์รูท่ถี ูก์ตองเพอ่ื ์ปองกนั ความผดิ พลาดซ่ึงอาจเกิดความเสียหาย์ได

2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน ทักษะในการปฏิบัติงานมีความสาคัญ์ไม์นอยไปก์วาความ์รูทางวิชาการ
ความ์รูทางวิชาการสามารถหา์ไดจากการ์คนค์วาจากตาราหรือเรียน์รูจาก์ผ์ูรู หรือ์ผูมีความชานาญในงานนั้นๆ
์สวนทักษะเกดิ ข้นึ จากการ์ฝกฝนจนเกิดความเชยี่ วชาญ

3. มีจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ์เปนสิ่งที่ทุกอาชีพพึงมี การมีจรรยาบรรณทา์ใหอาชีพนั้น์ไดรับการ
ยอมรบั และ์เปนสิ่ง์นาเช่อื ถอื์ตอบคุ คลทว่ั ไป

4. มีเจตคติที่ด์ีตองานอาชีพ การเลือกประกอบอาชีพใดก็ตาม บุคคลนั้น์ตองมีเจตคติท่ีด์ีตออาชีพท่ี
เลือก จึงจะปฏิบัติงาน์ไดอ์ยางมีความสุข การท์่ีผูเรียนเลือกปฏิบัติผลงานใดก็ตาม์ยอม์ตองมีเจตคติที่ด์ีตองาน
นน้ั ์ดวย จึงจะทา์ใหผลงานทอี่ อกมาประสบผลสาเรจ็ ์ไดตามจุด์มงุ หมายท่ตี งั้ ์ไว

ดังนัน้ ์ผูเรียนจึงควรเลอื กทาโครงการทีเ่ หมาะสมกับตนเอง ทีมงาน ความ์รู ความสามารถ ความสนใจ
ตลอดจนเวลาและงบประมาณท์ี่ตอง์ใช์ดวย เพ่ือ์ใหผลงานท่ีออกมานั้นประสบความสาเร็จตาม์เปาหมาย ซึ่ง
์เปนสิ่งสาคัญท่สี ุดของการทาโครงการ
้ขอกาหนดของโครงการสิง่ ประดิษ้ฐ มีด์งั ตอไปน้ี

1. จะ์ตองเกิดจากความถนัดและความสนใจของแ์ตละบุคคลหรือก์ลุม โดย์ผานกระบวนการตัดสินใจ
และความเห็นชอบจากอาจาร์ยทีป่ รกึ ษา

2. จะ์ตอง์เปนการทาสิ่งประดิษ์ฐที่เกิดจากการบูรณาการความ์รู ประสบการ์ณและทักษะที่เกิดจาก
การปฏิบัตงิ าน

3. จะ์ตองเกิดจากการออกแบบขึ้นให์มโดยคานึงถึงรูปแบบความเหมาะสม ความสวยงามและ
ประโยช์นการ์ใชงาน

4. จะ์ตอง์เปนงานทีส่์รางสรร์คและพฒั นาความ์ร์ูใหเกดิ ประโยช์นในการประกอบอาชีพ
5. สามารถทา์ได์เปนก์ลุม ก์ลมุ ละ 2-4 คน หรือตามความเหมาะสม
6. จะ์ตอ์งผานความเหน็ ชอบจากอาจาร์ยทีป่ รกึ ษา อาจาร์ย์ผูสอนและคณะกรรมการโครงการ
การเลอื กโครงการจัดทาธุรกิจหรือบรกิ าร
การเลือกทาโครงการประเภทโครงการจัดทาธุรกิจหรือบริการ์เปนการ์ฝกและส์รางประสบการ์ณเพื่อ
เตรียมความพ์รอมในการ์เปน์ผูประกอบการธุรกิจบริการ คือ จะ์ตอง์เปนบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพัน์ธดี ชอบงาน
บรกิ าร ขยัน อดทน์ตอ์ปญหา์ตางๆ และพ์รอมแ์กไข์ปญหาอ์ยเู สมอ
แนวทางในการเลือกธรุ กจิ ข้ึนอ้ยกู บั ้ปจจัย้ตอไปนี้
1. ขนาดของเงนิ ทุนทีม่ อี์ยู หรือท่คี าด์วาจะหามา์ได
2. ศักยภาพแ์หงการ์กอราย์ไดและการเติบโตของธรุ กิจนั้น
3. ความเส่ยี งหรอื การแ์ขงขนั

9

4. ประสบการ์ณขอ์งผูประกอบการจากอดีตจนถึง์ปจจุบนั
5. ์เปาหมายในการประกอบธุรกิจ
6. ทศั นคติ บคุ ลิกภาพ และความ์รู ความสามารถขอ์งผูประกอบการ
7. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
8.์คานิยมของประชาชน
โอกาสในการทาธรุ กจิ
หลงั จากท์่ผี ูประกอบการรวบรวม์ขอมูล์ตางๆ เก่ยี วกับการทาธุรกจิ แ์ลวยัง์ไมอาจตดั สนิ ใจ์ได สามารถ
หา์ขอมูลเพมิ่ เติม์ไดจากแห์ล์งตอไปนี้
1. เพ่ือน โดยถามเพ่ือนๆ์ว์ารูสึกอ์ยางไรกับความคิดในการทาธุรกิจนี้ ถึงแ์ม์วาจะ์ไดรับความคิดเห็นท่ี
แตก์ตางจากทห่ี วัง์ไว
2. คนในวงการธุรกิจ คือ บุคคลที่อ์ยูในสถานการ์ณจริง ซ่ึงจะ์เปนคนท์่ีรูดีที่สุดจึงสามารถ์ใหคาตอบท่ี
์นาสนใจ แ์ลวยังอาจ์ชวยเหลือ และสนบั สนุน์ดานอนื่ อีก์ดวย
3. นักธุรกิจ์ทองถิ่น ์เชน หอการ์คา์ทองถ่ิน สาขาของธนาคาร สานักงานบัญชี บุคคลเห์ลาน้ีจ์ะรูจัก
ตลาดใน์ทองถิ่น์เปนอ์ยางดี
4. ห์นวยงานของรัฐที่เก่ียว์ของกับธุรกิจขนาด์ยอม ซึ่งนอกจากจะ์ให์ขอมูลแ์ลวยังมีบริการจัดอบรม
สัมมนาแ์ก์ผูท่ีสนใจธุรกจิ ประเภท์ตางๆ อีก์ดวย
5.์หองสมุดหรือ์รานหนังสือ์ทองถ่ิน ์เปนสถานที่ท่ีเราจะ์ไดรับ์ขอมูล์ตางๆ ที่มีการตีพิม์พเผยแพ์รตารา
เรยี น หนงั สือวชิ าการ นติ ยสา์รตางๆ ซ่ึง์ไดมีการ์ใหความ์รูกบั์ผูสนใจทาธุรกิจเพ่ิมมากขนึ้
6. คณาจาร์ยทางธุรกิจ ์ไดแ์ก สถาบัน์ตางๆ ท่ีมีการจัดอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจ และ์เปน
์เจาของกิจการ ซ่ึงสถาบันเห์ลาน้ีจะประกอบ์ดวย์ผูทรงคุณวุฒิที่มีความ์รูและความพ์รอมที่จะ์ใหคาปรึกษาถึง
แนวคดิ และแนวทางในการทาธรุ กิจขนาด์ยอม
7. บริษัทท่ีปรึกษาธุรกิจขนาด์ยอม์เปนการหา์ขอมูลท์่ีตองเสีย์คา์ใช์จายแ์ตทา์ให์ได์ขอมูลเฉพาะและ
์เปนคาปรึกษาจาก์ผูเช่ียวชาญทีต่ รงตามความ์ตองการ
8. ครอบครัวหรอื ญาตพิ ์่นี อง
การวิเคราะ้หโครงการ
โดยวเิ คราะ์หจาก 3์ดานดังนี้
1.์ดานการตลาด พิจารณาจาก ตัวสิน์คา ความ์ตองการขอ์งผูบริโภค์คูแ์ขง์ชองทางการจัดจาห์นาย
และวัตถดุ บิ
2.์ดานเทคนิค คอื พิจารณาอ์งคประกอบใน์ดาน เคร่อื งจกั ร วตั ถดุ ิบ และบคุ คล
3.์ดานการเงนิ ์เปนการจดั เตรยี มงบประมาณ์ดานการเงิน เพอ่ื ดูความ์เปนไป์ไดในเชิงพาณิช์ย
้ขอกาหนดของโครงการการจัดทาธุรกิจหรือบริการ
1. จะ์ตองเกิดจากความถนัดและความสนใจของแ์ตละบุคคลหรือก์ลุม โดย์ผานกระบวนการตัดสินใจ
และความเหน็ ชอบจากอาจาร์ยท่ปี รึกษา

10

2. จะ์ตอง์เปนการจัดกิจการในเชิงธรุ กิจหรือบริการ โดย์ใชความ์รู ทักษะ และประสบการ์ณในงานอาชีพ
3. จะ์ตองมีการนาเสนอ์ขอมูล ลักษณะหรือประเภทของกิจการ รูปแบบการดาเนินการทางธุรกิจหรือ
บรกิ ารชุมชน
4. การเสนอขออนุมัติโครงการจะ์ตองจัดทาแผนการเงิน การลงทุน จุด์คุมทุน และกาไรที่คิด์วาจะ
์ไดรับโดยม์ขี อมูลท์นี่ าเชอ่ื ถือ
5. จะ์ตอง์เปนงานที่ส์รางสรร์คและพัฒนาความ์ร์ูใหเกิดประโยช์นในการนาไป์ใชในชีวิตประจาวันหรือ
การประกอบอาชพี
6. สามารถทา์ให์เปนรายบคุ คลหรือก์ลุม ก์ลุมละ 2-4 คน หรือตามความเหมาะสม
7. โครงการจะ์ตอ์งผานความเห็นชอบของอาจาร์ยท่ีปรึกษา อาจาร์ยประจาวิชา และคณะกรรมการ
โครงการ

การเลือกโครงการทดลองและวิจัย
โครงการทดลองและวิจัย ์เปนโครงการที่ทาการศึกษาหาคาตอบของ์ปญหา ซึ่งคาตอบของ์ปญหานั้น

์ไดมาจากการสารวจและรวบรวม์ขอมูล นา์ขอมูลเห์ลานั้นมาจัดทา์เปนหมวดห์มู แ์ลวนาเสนอเพ่ือ์ใหเห็น
ลกั ษณะหรือความสัมพนั์ธในเรื่องท์่ีตองการศึกษา์ไดชดั เจนย่งิ ข้ึน
้ขอกาหนดของโครงการทดลองและวจิ ยั มีด์ังตอไปนี้

1. จะ์ตองเกิดจากความถนัดและความสนใจของแ์ตละบุคคลหรือก์ลุม โดย์ผานกระบวนการตัดสินใจ
และความเห็นชอบของอาจาร์ยท่ปี รึกษา จะ์ตองเกิดจากการส์รางสมมุติฐาน และการคาดหมายผลท่ีจะเกดิ ขึ้น
ตามหลกั วชิ า

2. จะ์ตองมีแผนการทดลองและวจิ ัย ประกอบ์ดวย สมมุตฐิ าน ขั้นตอนการทดลองและวิจัย ระยะเวลา
ท์่ใี ช งบประมาณ และผลที่คาด์วาจะ์ไดรบั จากการทดลองและวิจยั

3. จะ์ตอง์เปนงานที่ส์รางสรร์คและพัฒนาความ์ร์ูใหเกิดประโยช์นในการนาไป์ใชในชีวิตประจาวันหรือ
การประกอบอาชพี

4. สามารถทา์ได์เปนรายบุคคลหรือ์เปนก์ลุมก์็ได
5. จะ์ตอ์งผานความเห็นชอบของอาจาร์ยท่ปี รกึ ษา อาจาร์ยประจาวชิ า และคณะกรรมการโครงการ
การตัดสินใจเลอื กโครงการ
การตดั สินใจเลอื กโครงการประกอบ์ดวย์ขอมูลดังนี้
1.์ขอมูลประกอบการตดั สนิ ใจ์ไดแ์ก

1.1์ขอมูลเก่ียวกับตนเองคือ์ขอมลู์ตางๆเก่ยี วกับความพ์รอมของตนเอง
1.2์ขอมลู เก่ยี วกับสง่ิ แวด์ลอม
1.3์ขอมูลเก่ียวกับความ์รูพ้นื ฐานเกย่ี วกับความ์รูพ้ืนฐานทางวชิ าการของโครงการ
1.4 ความสนใจและความถนัดแ์ตละบุคคล

11

1.5 ความรักและความ์ตองการที่แ์ทจรงิ
2.การศึกษาเอกสาร์ขอมลู และผลงานที่เก่ียว์ของ

2.1 เมื่อ์ผูเรียนตัดสินใจเลือกเร่ืองที่จะทาโครงการแ์ลวจะ์ตองศึกษาเอกสาร์ขอมูลและ
ผลงานท่เี กย่ี ว์ของที่จะทาโครงการ

2.2 เมื่อ์ใหคะแนนและรวมคะแนนแ์ลว โครงการไดมีคะแนนมากที่สุด์นาจะ์เปนโครงการท่ี
์ผูเรียนมีความพ์รอมมากทสี่ ุด
3. การวางแผน และการประมาณการโครงการ

3.1 ชื่อโครงการควร์เปน์ขอความท่ีกะทดั รัดชัดเจน
3.2์ผูจัดทาโครงการ รายช่ือ์ผูทาโครงกา์รรวมกัน และรายช่ืออาจาร์ยทป่ี รึกษา
3.3 หลักการและเหตผุ ล
3.4 วัตถุประส์งค
3.5 ์เปาหมาย
3.6 แนวความคิดในการออกแบบโครงการ
3.7 แห์ลงความ์รู
3.8 งบประมาณและทรพั ยากร
3.9 วิธีดาเนินงาน
3.10 การตดิ ตามและประเมินผล
3.11 ระยะเวลาและสถานที่ดาเนนิ การ
3.12 ผลที่คาด์วาจะ์ไดรบั
4. การประมาณการโครงการ
แห์ลงเงินทุนของการทาโครงการโดยท่ัวไปมาจาก 2 แห์ลงคือ แห์ลงเงินทุนภายใน กับแห์ลง
เงินทนุ ภายนอก โดย์ผวู างแผนโครงการควร์ตองคานงึ ถงึ หลักสาคัญ 4 ประการ์ไดแ์ก
1.ความประหยัด
2. ความมปี ระสทิ ธิภาพ
3. ความมีประสิทธิผล
4. ความยตุ ิธรรม
5.เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
เม่ือวางแผนและเขยี น์เคาโครงของโครงการซงึ่ แสดงถึงความพ์รอมในการดาเนินโครงการแ์ลว
หลงั จากนน้ั ์ผเู รยี น์ตองนา์ขอมลู พ์รอมแผนการดาเนินงานนาเสนอ์ตออาจาร์ยท่ปี รึกษา/คณะกรรมการโครงการ
เพอ่ื ขออนุมตั ดิ าเนนิ งานโครงการ
การเขยี นโครงการ
้สวนประกอบของโครงการ

12

ในการเขียนโครงการจา์เปน์ตอง์เขาใจ์สวนประกอบ์ตางๆเพื่อ์ใหการเขียนโครงการ์เปนไปตามลาดับ
ขั้นตอนซ์ึง่ สวนประกอบของโครงการแ์บง์เปน 3์สวนดงั น้ี

1. ์สวนนา หมายถงึ ์สวนท์่ีให์ขอมลู เบือ้ ์งตนเก่ียวกับโครงการนั้นๆ ประกอบ์ดวย ปก คานา และสารบัญ
2. ์สวนเน้ือหา หมายถึง์สวนท์ี่เปนสาระสาคัญของโครงการประกอบ์ดวย หลักการและเหตุผล
วตั ถปุ ระส์งค ์เปาหมาย ประโยช์น ละวิธดี าเนนิ งาน
3. ภาคผนวกและบรรณานกุ รม

ลาดบั ขน้ั ตอนการเขยี นโครงการ
ลาดบั ขัน้ ตอนของการเขยี นโครงการมดี ์ังตอไปน้ี

1.ชอื่ โครงการ
์ตองมีความชัดเจน รัดกุม และเฉพาะเจาะจง ทา์ใหเกิดความ์เขาใจ์งายแ์ก์ผูเก่ียว์ของ ห รือ์ผูนา

โครงการไปปฏิบัติ ช่ือโครงการจะทา์ใหทราบ์วาจะทาสิ่งใด หรือ เสนอข้ึนเพ่ือทาอะไร โดยปกติช่ือโครงการจะ
แสดงลกั ษณะของงานท่จี ะปฏิบตั ิ
2.หลักการและเหตุผล ความ์เปนมา และความสาคัญของ์ปญหา

หลักการและเหตุผล หรืออาจจะเรียก์วา ความ์เปนมาหรือภูมิหลังของโครงการ หลักการและเหตุผล
์เปน์สวนทแ่ี สดงถงึ์ปญหาความจา์เปนท์่ีตองจดั โครงการข้ึน
3.วัตถปุ ระส์งค

ควรเขียน์ใหอ์ยูในรูปการลดหรือขจัด์ปญหาหรือพัฒนาส่ิงท์่ีตองการเพิ่มขึ้น ์ไมจา์เปน์ตองเขียน
วตั ถุประส์งคหลาย์ขอ เพราะจานวน์ขอของวัตถปุ ระส์งค์ไม์ไดแสดงถึงความมีคุณภาพของโครงการแ์ตอ์ยางใด
ดงั น้ัน์ตองระบ์ุให ชัดเจน รัดกมุ และสามารถปฏบิ ัต์ิไดจรงิ การเขียนวัตถปุ ระส์งค์ตองครอบคลุมเหตุผลที่จะทา
โครงการ โดยจดั ลาดบั แยก์เปน์ขอๆ เพือ่ ความ์เขาใ์จงายและชัดเจน
4.์เปาหมาย

์เปาหมายของโครงการ์เปนการบอกถงึ ความ์ตองการหรือทศิ ทางในการปฏิบตั ิงานท่ีระบุในเชิงปริมาณ
เชงิ คุณภาพ เวลาและพ้ืนทใี่ นการปฏิบัติงาน ์ใหสอดค์ลองกบั วตั ถปุ ระส์งคและกจิ กรรมของโครงการ
5.วิธีดาเนนิ งาน

์เปนก์ลาวถงึ ลาดับขั้นตอนการทางาน เพื่อ์ใหบรรลวุ ัตถปุ ระส์งคตามที่กาหนดในโครงการ
วิธีดาเนินการมกั จาแนก์เปนกิจกรรม์ยอยๆ โดยแสดง์ใหเห็นชัดเจนตั้งแ์ตเริม่์ตนจนจบกระบวนกา์รวามี
กจิ กรรมใดท์ตี่ องทา รวมท้ังแสดงระยะเวลาดาเนนิ การควบ์คไู ป์ดวย
6.ระยะเวลาและสถานท่ดี าเนินงาน

- ระยะเวลาในการดาเนินการ ์เปนการระบุระยะเวลาตั้งแ์ตเรมิ่์ตนโครงการจนกระทัง่ สน้ิ สดุ โครงการ
- สถานทด่ี าเนินการ คือ สถานท่ี บริเวณ พ้ืนท่ี อาคารท์ี่ใชจัดกจิ กรรมตามโครงการ
7์.คา์ใช์จาย/งบประมาณ

13

หรือ์คา์ใช์จายการดาเนินงานตามโครงการ์ตอง์ใชงบประมาณหรือ์คา์ใช์จายที่ระบุถึงจาน วนเงิน
จานวนวัสดุ ครุภัณ์ฑ หรือจานวนบุคคล และ์ปจจัยอ่ืนๆ ที่จา์เปน์ตอการดาเนินการ สาหรับงบประมาณ ควร
ระบ์ุใหชดั เจน์เปน์ขอๆ
8.ผลทคี่ าด์วาจะ์ไดรับ

์เปนการก์ลาวถึงผลประโยช์นที่พึงจะ์ไดรับจากความสาเร็จของโครงการ ์เปนการคาดคะเนผลท่ีจะ
์ไดรบั เมื่อสน้ิ สดุ การปฏบิ ตั ิโครงการ ซึง่ ผลท์ไี่ ดรับ์ตอง์เปนไปในทางที่ดี ทง้ั เชงิ ปริมาณและคณุ ภาพ
9.การตดิ ตามและประเมินผล

์เปนการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการซ่ึ์งตองระบุวิธีการประเมินผล์ใหชัดเจน์วาจะประเมิน
โดยวิธีใด อาจเขียน์เปน์ขอๆหรอื เขยี นรวมกนั ก์็ได
10์.ปญหาหรืออุปสรรคท่ีคาด์วาอาจเกิดขึ้น

์ใหระบ์ุปญหาอุปสรรคท์่ีผูจัดทาโครงการคาด์วาอาจเกิดข้ึน และจะทา์ใหโครงการ์ไมบรรลุผลตาม
วตั ถปุ ระส์งค
11์.ผูรับผดิ ชอบโครงการ

์ใหระบุชือ่ บุคคลหรือก์ลมุ บุคคลทท่ี างาน์รวมกัน
12.ทป่ี รกึ ษาโครงการ

์ใหระบุชอ่ื ทีป่ รึกษาในการทาโครงการ
โครงการส่ิงประดษิ ้ฐ

ความหมายของส่ิงประดิษ์ฐ ส่ิงประดิษ์ฐหมายถึงผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณ์ฑ ตลอดจนวิธีการ์ตางๆท่ี
ส์รางสรร์คขนึ้ มาให์มโดยมีลกั ษณะแตก์ตางไปจากเดิม
ความ้เปนมาของส่ิงประดิษ้ฐ
การประดิษ์ฐคร้ังแรก

เช่ือกัน์วาการประดิษ์ฐคร้ังแรกอ์ยูใน์ชวงสมัยท่ีมนุษ์ยยัง์เปนมนุษ์ยยุค์กอนๆ หรือยุคของมนุษ์ยสมัย
สายพัน์ธุ The Abominable Snowman ซง่ึ พัฒนามาจากลิง หลักฐานถูก์คนพบในถา้ ์เกาแ์กของข้ัวโลกเหนือ
จากเคร่ืองมือท์ี่ใชในการทามาหากินโดยนักสารวจชาวอเมริกัน มหาวิทยาลัยอิลลินอย์ส และทีมงาน์เปน์ผู
์คนพบ จากการตรวจสอบอ์ยางละเอียดพบ์วา อุปกร์ณเคร่ือง์ใช์ตางๆ มีสภาพคงอ์ยูมานานนับพันๆ์ป หรือ
ใน์ชวง 5000-10000 B.C. ราวๆ 1000-4000์กอนพุทธศักราช ของ์ใช์ตางๆแ์มจะอ์ยูในสภาพท์่ีเกาแ์ก แ์ตก็
สามารถทราบ์ไดถึงวิวัฒนาการของมนุษ์ยในยุคนั้นจากสิ่งประดิษ์ฐเล็กๆ ของมนุษ์ยจนมาถึงเคร่ืองบินลายัก์ษ
ใน์ปจจุบนั ์เปนสงิ่ ประดษิ์ฐที่เกิดจากมนุษ์ยทงั้ ส้ิน
ยคุ ในการประดษิ์ฐ

เราสามารถแ์บงการประดษิ์ฐออก์เปน 3์ชวงตามเวลา และอุปกร์ณการประดิษ์ฐ
- ยุค์ตน์(กอนคริส์ตศักราช-์ตน์ป ค.ศ. 500)
มนุษ์ยเรียน์รูการ์ใชไฟและในการหลอมโลหะ ตีอุปกร์ณ ทาแ์กว ยุคน์้ีเปนยุค์เฟองฟูของศาสนาและ
การทามา์คาขาย ในทางเขตยุโรป์ผูคนนิยมทาเครื่องเกราะ ดาบ เครือ่ งเงนิ มงกฎุ การประดิษ์ฐ์เปนแบบพื้นๆ

14

แ์ตมีศิลปะมากก์วาทางเอเชียหรือแอฟริกา การประดิษ์ฐในเอเชีย์ไม์คอย์ไดรับความสนใจ์บาน์เปนแบบ์เกาท่ี
ทาจาก์ไม์ผูคนจะนิยม์คาขายอาหารกิจกรรมทางศาสนามากก์วา ์เชนเดียวกับแอฟริกาที่การประดิษ์ฐ์ไม์คอย
เจริญเทยี บ์เทาแถบยโุ รป

- ยคุ์รุงเรอื ง์(ชวงกลาง ค.ศ. 500 - ค.ศ. 1350)
นักประดิษ์ฐทางยุโรปเริ่ม์รูจักการ์ใชไฟ์ฟา อาชีพนักวิทยาศาสต์รเจริญมาก ทา์ใหการประดิษ์ฐ
์กาวห์นาไป์ดวย มีการ์คนพบคุณสมบัติของไฟ์ฟา์เปนครั้งแรก ทา์ใหมีการประดิษ์ฐส่ิงของมากมาย ์เชน การ
์คนพบคลื่นวิทยุ มอเตอ์รสนามพลัง ทาใ์หมีการส์รางรถยน์ต หลอดไฟ วิทยุ โทรทัศ์น และส่ิงของ
อิเล็กทรอนิก์สอีกมากมาย เม่ือเทียบกับทางแถบแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งทางเอเชีย์ไดรับอิทธิพลจากทางแถบ
ยุโรป ทา์ใหมีการเจริญตามไป์ดวย แ์ต์ไมมเี ร่ืองของการประดษิ์ฐ มัก์เปน์ดานการบริโภค ทางแถบอเมริกา เร่ิม
มีคน์ยาย์เขาไปอ์ยูในเขตของชนชาวพ้ืนเมือง และคนนั้นมาจากทางแถบยุโรป ซ่ึงนาสิ่งประดิษ์ฐ์ตางๆ มา์ดวย
์สวนออสเตรยี และแอฟรกิ า ์เปนประเทศท์ไ่ี มสนใจการประดษิ์ฐ
- ยุค์ปจจุบัน (ค.ศ. 1350 -์ปจจุบัน)
มนุษ์ยเรมิ่์รูจกั การ์ใชชิป มีการส์รางอปุ กร์ณอิเล็กทรอนิก์สมากมาย ์เชน คอมพิวเตอ์ร โทรศัพ์ทมือถือ
จรวด เรือดาน้า อุปกร์ณไฮเทค์ตางๆ มีการ์ใชคล่ืนสัญญาณโทรศัพ์ทและกระจายไปท่ัวโลก แ์ตก็ยัง์ไมท่ัวถึง
และ์เทากันทั่วประเทศ โดยเฉพาะมหาอานาจอ์ยางอเมริกาท่ีมีนักประดิษ์ฐมากก์วาและมีความพ์รอม ์ไดรับ
การสนับสนุนจากทางรัฐบาลทา์ใหเกิดความ์กาวห์นาเร็วขึ้น แ์ลวเปล่ยี นการทางาน์เปนการทางานแบบอ์งคกร
หรอื ทมี นน่ั เอง
คุณลกั ษณะของ้ผเู รียนที่ควรเลอื กทาโครงการสงิ่ ประดิษ้ฐ
1. มีความ์รูทา์งดานวิชาการ การประดิษ์ฐสิ่์งตางๆ์ยอม์ตอง์ใชความ์รูทางวิชาการอ์ยางแ์ทจริงมา์เปน
พ้ืนฐานการทางาน เพื่อ์ให์ไดผลงานท่ีถูก์ตอง มีหลักการ และมีความ์เปนไป์ได ซ่ึงหาก์ผูเรียนมีความสนใจ
ประดิษ์ฐ์ดานใด ก็ควรเสาะแสวงหาความ์รูทางวิชาการทเี่ กีย่ ว์ของกบั ชิ้นงานนน้ั ๆ
2. มที ักษะในการปฏบิ ัตงิ าน ทักษะในการปฏิบัติงานมคี วามสาคัญ์ไม์นองไปก์วาวิชาการ เพราะทักษะ
เกิดขึ้น์ไดจากการ์ฝกฝนจนเกิดความเช่ยี วชาญ การมีทักษะในการปฏิบัติงานจะ์ชวย์ใหช้ินงานทีป่ ระดิษ์ฐข้ึนมา
นนั้ มีประสทิ ธภิ าพ และสามารถ์ใชงาน์ได
3. มีจรรยาบรรณ การมีจรรยาบรรณทา์ใหอาชีพนั้น์ไดรับการยอมรับและ์เปนท์ี่นาเช่ือถือแ์กบุคคล
ทั่วไป์ผูเรียนจะ์ตองมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และมีจติ สานึกในห์นาทร่ี ับผิดชอบ อัน์เปนพ้ืนฐาน
ท่ีดที ่ีจะ์เปน์ผูประกอบอาชีพที่มจี รรยาบรรณในอนาคต
4. มีเจตคติท่ีด์ีตองานอาชีพ การเลือกประกอบอาชีพไดก็ตามบุคคลนั้นจะ์ตองมีเจตคติท่ีด์ีตออาชีพท่ี
เลือกจึงจะปฏิบัติงาน์ไดอ์ยางมีความสุข การท์ี่ผูเรียนเลือกปฏิบัติชิ้นงานใดก็ตาม์ยอม์ตองมีเจตคติท่ีด์ีตองาน
นั้น์ดวย จึงจะทา์ใหผลงานที่ออกมาประสบผลสาเร็จ์ไดตามจุด์มงุ หมายท์่ตี อง์ไว
อ์ยางไรก็ดีโครงการสิ่งประดิษ์ฐมีขอบเขตก์วางมาก มีต้ังแ์ตการประดิษ์ฐชิ้นงาน์งายๆจนถึงช้ินงานท่ี
์ยุงยากสลับซับ์ซอน ดังนั้น์ผูเรียนจึงควรเลือกทาโครงการท่ีเหมาะสมกับตนเองเพ่ือ์ใหผลงานที่ออกมานั้น
ประสบผลสาเรจ็ ตาม์เปาหมาย

15

โครงการการจดั ทาธุรกิจและบรกิ าร
ความ้รทู ่ัวไปเกี่ยวกับธุรกจิ และบริการ

ธรุ กจิ หมายถึงการดาเนินกจิ กรรม์ไม์วาจะ์เปนการผลติ หรอื จัดสิน์คา/บริการมาเพื่อจาห์นายไปยงั ก์ลุม
์ผูซ้ือ โดยมีจดุ ประส์งคเพอื่ ์ให์ไดมาซ่งึ ราย์ไดหรือผลกาไรจากการดาเนนิ กิจกรรมน้ัน

สนิ ์คา (Goods) หมายถึง ผลิตภัณ์ฑท่มี องเห็นและจบั ์ตอง์ได ์เชน เสอื้์ผา นาฬิกา โทรทศั ์น ์เปน์ตน
บริการ(Service)หมายถึงผลิตภัณ์ฑท์่ีไมสามารถจับ์ตอง์ได์ผูซื้อจะ์ไดรับในรูปของความสะดวกสบาย
ความบันเทงิ ์เปน์ตน
์ปจจยั เบ้ือ์งตนในการประกอบธรุ กิจ มีดงั นี้
1. คน(Man) จดั ์เปน์ปจจยั เบื้อ์งตนในการประกอบธรุ กจิ ที่สาคัญทสี่ ดุ ์เปน์ผูริเรม่ิ ์ใชความคิด์กอตงั้
ธุรกจิ ขนึ้ มา
2. เงนิ (Money)์เปนเงนิ ทนี่ ามา์ใชในการลงทุนผลติ สนิ ์คาหรือบรกิ าร
3. เคร่ืองจกั ร(Machines)์เปนเครอ่ื งมือท์่ีใชในการแปรรปู วัตถุดบิ ์ให์เปนสนิ ์คาสาเรจ็ รปู
4. วสั ดุ อปุ กร์ณ(Materials)์เปนวัสดุอุปกร์ณ์ตางๆท์ช่ี วยอานวยความสะดวกในการดาเนินการ
5. การจดั การ(Management)์เปนการจดั ระบบ์ใหการประกอบธุรกจิ สามารถดาเนนิ ไป์ไดโดย
ปราศจากอุปสรรคใดๆ
แนวทางการทาโครงการการจดั ทาธรุ กิจและบริการ
์ผูเรียนท่ีเลือกทาโครงการการจัดทาธุรกิจและบริการ์ตองมีความ์รูและทักษะเพียงพอท่ีจะสามารถผลิต
สิน์คาหรอื ์ใหบรกิ าร และ์เปนท์ี่ไววางใจ์ได แนวทางการจัดทาโครงการธุรกิจ และบริการทสี่ ามารถทา์ไดดงั นี้
1. การผลิตสนิ ์คาเพื่อการจาห์นาย
์เปนธุรกิจท์่ีผูเรียน ตัดสินใจ์วาจะผลิตสิน์คา์ดวยตนเอง แ์ลวนามาจาห์นาย์ใหแ์ก์ผูซ้ือ ตัวอ์ยาง์เชน
การทาขนมไทยเพือ่ การจาห์นาย ์เปน์ตน
2. การซ้อื สิน์คามาเพ่ือจาห์นาย
หรือเรยี กอ์ยางหน์ง่ึ วาการประกอบธุรกิจซอื้ มาขายไป ลักษณะของธรุ กจิ ประเภทนคี้ อื ์ผูเรียนหาแห์ลง
ที่จาห์นายสิน์คาท่ีคาด์วา์นาจะ์เปนที่สนใจขอ์งผูซื้อ ซ่ึงอาจ์เปนสิน์คาประเภทท์่ีผูซื้อ์ใชเหตุผลในการตัดสินใจ
ซื้อ คือสิน์คาท่ีมีประโยช์น์ตอการดารงชีพ หรือ์เปนสิน์คาท์ี่ผูซ้ือเห็นแ์ลวเกิดความ์ตองการ ขณะเดียวกัน
สนิ ์คานัน้ สามารถส์รางความภาคภมู ใิ จ์ให์ผูซือ้ อกี์ดวย
3. การ์ใหบรกิ าร
์เปนธุรกิจท์่ีใหบริการแ์กลูก์คา์ไดรับความสะดวกสบาย ความสวยงาม ความบันเทิง ์เปน์ตน ์เชน โครงการสปา
ไทย ์เปน์ตน
สิ่งท่คี วรพิจารณาในการตดั สนิ ใจเลอื กทาโครงการธุรกจิ และบรกิ าร
์กอนท์ี่ผูเรยี นจะตัดสินใจเลือกจัดทาโครงการใดนน้ั ์ตองพจิ ารณา์ปจจัยสาคัญหลายประการ ดงั นี้
1. ความสามารถของตนเองหรือสมาชิกในก์ลุม

16

จุด์มุงหมายสาคัญของการจัดทาธุรกิจหรือบริการคือสามารถส์รางราย์ไดหรือผลกาไรจากการ
ดาเนินการ์ผูเรียนหรือสมาชิกในก์ลุมจะ์ตองมีความสามารถเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจจนสามารถบรรลุ
วัตถปุ ระส์งค์ได ส่ิงท์ีผ่ ูซ้อื นามาพิจารณาตดั สนิ ใจซื้อ คอื ประโยช์นทเ่ี ขาจะ์ไดรบั จากสนิ ์คาหรอื บริการน้นั
2. เงินทุน

เงินลงทุนสาหรับโครงการการจัดทาธุรกิจหรือบริการจะมาก์นอยเพียงใดข้ึนอ์ยูกับส่ิงท์่ีผูเรียนจะทา
หาก์เปนโครงการขนาดให์ญ อาจ์ตอง์ใชเงนิ ทุนมากก์วาโครงการขนาดเล็ก นอกจากน้ียังข้นึ อ์ยูกับลกั ษณะของ
สิน์คาหรอื บริการทผ่ี ลิต์ดวย
3. อุปกร์ณท์่ีตอง์ใช

อุปกร์ณท์ี่ตอง์ใชในการดาเนนิ ตามโครงการ ์เปนสงิ่ หนึง่ ท์ีผ่ ูเรียนควรนามาพิจารณา หาก์เปนอุปกร์ณท่ี
มีอ์ยูแ์ลว หรือสามารถจัดหา์ไดโดย์ไม์ตองเสีย์คา์ใช์จาย หรือเสีย์คา์ใช์จาย์ไมมากนัก จะ์ชวยลด์ตนทุนในการ
ผลิต์ได ในทางตรงกัน์ขาม หาก์ตองลงทุนซ้ืออุปกร์ณในราคาสูง อาจทา์ใหการดาเนินการตามโครงการ์ไม
เกิดผลกาไรขนึ้ มา์ได
4. สถานท่ี

สถานทที่ ่เี ก่ียว์ของในการจัดทาโครงการ ์ไดแ์ก
4.1 สถานท่ีผลิตสิน์คา กรณีท์่ีผูเรียนเลือกจัดทาโครงการผลิตสิน์คาหรือบริการ ซึ่์งตองผลิตสิน์คา์ให
พ์รอม์กอนทจ่ี ะนาออกจาห์นาย์ผูเรียนจะ์ตองพิจารณ์าวามสี ถานทที่ ่เี หมาะสมสาหรับการผลิตสนิ ์คาหรือ์ไม
4.2 สถานที่ต์ั้งราน์คา หรอื ทาเลสาหรับขายสนิ ์คาหรอื ์ใหบรกิ ารทีเ่ หมาะสม ส่งิ ท์่ีตองพิจารณาเกี่ยวกับ
สถานท์ี่ราน์คาสาหรับขายสิน์คาหรือบริการ จะ์ตอง์เปนสถานท่ีท่ีจะ์ตองมีก์ลุม์ปาหมาย์ผานไปมาในจานวนท่ี
มากพอ
แนวทางการส้รางราย้ไดแ้กโครงการจัดทาธุรกิจและบรกิ าร
1. วิเคราะ์หสถานการ์ณ หมายถึง์ผูเรียนจะ์ตองทาการวิเคราะ์หสภาพแวด์ลอมภายในและ
สภาพแวด์ลอมภายนอก การวิเคราะ์หสถานการ์ณนี้เรยี กอกี อ์ยางหน์่ึงวา การวิเคราะ์หจุดแข็ง จุด์ออน โอกาส
อปุ สรรค(SWOT Anlysis)ดงั รายนะเอียด์ตอไปน้ี
1.1 การวิเคราะ์หสภาพแวด์ลอมภายใน์เปนการวิเคราะ์หเกี่ยวกับสภาพแวด์ลอมภายในอ์งคการ คือ
มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ มีลักษณะงานท่ีดี มีเงินทุนเพียงพอ์ตอการดาเนินงาน สิ่งเห์ลาน้ีถือ์เปน์ขอ
์ไดเปรียบของอ์งคการ หรือท่ีเรียก์วาจุดแข็ง(Strengph)ในทางตรงกัน์ขามหากอ์งคการมีคนท์่ีไรความสามามร
ถก มีลักษณะงานท์ไ่ี ม์กอ์ใหเกิดการผลิตที่ดี มเี งินทุนจานวน์นอย์ไมสามารถขยายกิจการหรือดาเนินกิจกรรม์ได
สง่ิ เห์ลานีถ้ อื ์เปน์ขอเสยี เปรยี บของอ์งคการหรือทีเ่ รียก์วาจดุ์ออน(Weakness)
1.2 การวิเคราะ์หสภาพแวด์ลอมภายนอก ์เปนการวิเคราะ์หเกีย่ วกับสภาพแวด์ลอมภายนอกอ์งคการ
อง์คการจะ์ตองปรับ์ให์เขากับสภาพแวด์ลอมเห์ลาน้ันเพื่อ์เปนการส์รางประโยช์น์ใหอง์คการ สามารถทา์ให
อ์งคการดาเนินงานไป์ได์ดวยดี และประสบผลสาเร็จ์ได เรียก์วาโอกาส(Opportunity)ในทางตรงกัน์ขามหาก
สภาพแวด์ลอมในทางตรงกัน์ขามหากสภาพแวด์ลอมภายนอก์เปนภัยคุกคามทา์ใหธุรกิจ์ไม์เปนไปตามท่ี
คาดหวังเรียก์วาอุปสรรค(Treat)

17

2.การส์รา์งขอ์ไดเปรียบหาก์ตองการจะขายสิน์คา์ให์ได์ผูทาโครงการจะ์ตองส์รางจุด์เดนของสิน์คาหรือ
บริการที่จาห์นาย เพ่อื ความ์ไดเปรยี บทางการแ์ขงขัน การส์รา์งขอ์ไดเปรียบสามารถกระทา์ไดดังน้ี

2.1การส์รา์งขอ์ไดเปรียบ์ดาน์ตนทุน หาก์ผูจัดทาโครงการสามารถทา์ให์ตนทุนการผลิตสิน์คาหรือ
บรกิ ารตา่ ลง์ไดจะทา์ใหราคาขายตา่ ลงไป์ดวย ซงึ่ หากขายในราคาต่าก์วา์คแู์ข์งยอม์ไดรบั ความสนใจมากก์วา

2.2การส์รา์งขอ์ไดเปรียบ์ดานความแตก์ตางของผลิตภัณ์ฑ หมายถึงกามรหาวิธีทา์ใหสิน์คาหรือบริการ
ที่จาห์นายนั้นมีความแตก์ตางจากขอ์งรานอื่นๆที่ขายสิน์คาหรือบริการประเภทเดียวกันซ่ึงการส์ราง์ขอ
์ไดเปรยี บทา์งดานความแตก์ตางของผลติ ภัณ์ฑมีความยืนนานก์วาการส์รา์งขอ์ไดเปรียบ์ดาน์ตนทนุ

2.3การส์รา์งขอ์ไดเปรียบ์ดานกลยุท์ธตลาดเฉพาะก์ลุม์ผูทาโครงการสามารถนากลยุท์ธทาง์ดาน
การตลาดมา์ใชโดยพจิ ารณ์าวาสง่ิ ที่จาห์นายนน้ั เหมาะกบั ก์ลุมลกู์คาท่ีมีลักษณะใด
โครงการทดลองและวิจัย
ความ้รทู ัว่ ไปเก่ียวกับการทดลองและวิจัย

การทดลองและการวิจัย์เปนกระบวนการในการคิด์คนหาความ์รูให์มคาตอบให์ม ท์่ีผูทาการวิจัย
์ตองการทราบเพอ่ื นาไป์ใชประโยช์นในการตัดสินใจเรื่องดเรอ่ื งหนึ่ง

การวิจยั หมายถงึ การ์คนหาความ์รใู ห์มๆหรือหาคาตอบให์มๆเพื่อนาคาตอบนั้นมา์ใชในงานหรือแ์กไข
์ปญหาซงึ่ ผลการวจิ ัยท์น่ี าเช่ือถอื น้นั มรี ะเบยี บและมีกฎเกณ์ฑ
ลักษณะสาคัญของการวจิ ัย มีดังนี้

1. การวิจัย์เปนการศึกษา์คนหา์ขอเทจ็ จริงเพื่ออธบิ ายปรากฏการ์ณ์ตางๆ
2. การวจิ ยั์ตอง์ใชความพยายาม ซื่อสตั์ย ขยัน และอดทน ในการ์เฝาติดตาม
3. การวิจยั์ตองอาศยั ความก์ลาหาญเดด็ เด่ยี วขอ์งผูทาการวจิ ยั
4. การวจิ ัย์เปนงานท์่ีผูทาการวิจัย์ตองมีความ์รคู วามชานาญในเน้ือหาหรือเรือ่ งทจี่ ะศกึ ษา
5. การวจิ ัย์เปนกระบวนการที่มเี หตุผลและ์เปาหมาย
6. การวจิ ัยจะ์ตองมกี าราจดบนั ทึก ละรายงานผลอ์ยางละเอยี ด
7. การวิจยั์ตองอาศยั เครือ่ งมือและเทคนิค์ตางๆในการเกบ็ รวบรวม์ขอมูล
8. การวิจัย์เปนกระบวนการเกบ็ รวบรวม์ขอมูลให์ม หากนาผลการวจิ ัย์เกามา์ใชจะ์ตอง์เปนการ
นามา์ใชเพ่ือจดุ ประส์งคให์ม
ประโยช้นของการวิจัย มดี ังน้ี
1.์ชวย์ใหเกดิ ความ์รใู ห์มๆ ซง่ึ ์เปนการเพ่ิมพนู วิทยาการของศาสต์ร์ตางๆ ์ไดก์วางมากยิง่ ข้ึน
2.์ชวยแ์กไข์ปญหา์ตางๆท์่ีเปน์ขอสงสัย์ได หากบุคคลหรือธุรกิจม์ีปญหา์ตองการทราบคาตอบ
สามารถทาการวจิ ยั คาตอบท์ีไ่ ดจากการวิจัยจะ์ชวยแ์ก์ปญหา์ตางๆ ท่ีสงสยั ์ได
3.์ชวย์ใหอง์คการสามารถปรับปรุงการทางาน์ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ก์ลาวคือหาก์ผูบริหาร์ไม
ทราบแนวทางการดาเนินงานใน์ดานใด์ดานหนึ่ง อาจ์ใชวิธีการวิจัยเพ่ือหาคาตอบแ์ลวดาเนินงานไปตาม
แนวทางนน้ั
4.์ชวยพยากร์ณสถานการ์ณ หรอื พฤติกรรม์ตางๆ ที่เกีย่ ว์ของกับกามรดาเนินธุรกจิ ์ไดถูก์ตองยิง่ ขึน้

18

5.์ชวย์ให์ผูบรหิ ารสามารถตดั สนิ ใจบริหารงาน์ดาน์ตาง์ไดอ์ยางมปี ระสิทธภิ าพ
ผลของการวิจยั กับธรุ กจิ

ธุรกิจจะดาเนินไป์ขางห์นา์ได์ตองอาศัยผลของการวิจัย์เปนแนวทางในการดาเนินงานเร่ืองที่ธุรกิจทา
การวจิ ยั มี ดังนี้

1.์ดานการจดั การ
การวิจัย์ดานการจัดการ ์เปนการวิจัยที่เก่ียว์ของกับระบบบริหาร เพ่ือ์ให์เปนไปอ์ยางมีประสิทธิภาพ
เรื่องทท่ี าการวจิ ัยมกั จะ์เนนเรื่องทเี่ กีย่ วกบั บคุ ลากร
2.์ดานบญั ชี
การวิจยั์ดานบัญชี ์เปนงานวจิ ัยที่เก่ียวกับการหาวิธีการจดบันทึกรายงานทางการเงิน์ใหดีท่ีสุด และหา
วธิ เี สนอ์ขอมลู ทางการเงนิ แบบให์มของโครงการ
3.์ดานการเงนิ
ห์นาท่ีขอ์งฝายการเงิน คือ การจัดหาเงินทุน์ใหเพียงพอกับความ์ตองการของภารกิจอง์คการ ดูแล
ฐานะทางการเงิน และดาเนนิ การ์ใชเงนิ ที่มอี์ย์ูใหเกดิ ประสิทธภิ าพสูงสดุ
4.์ดานการตลาด
การตลาดใน์ปจจุบัน์ไม์ได์เนนการผลิตสนิ ์คา หรือ์เนนการขายอกี์ตอไปแ์ลว แ์ตจะ์เนนถึงความ์ตองการขอ์งผูซ้ือ
จะผลติ และขายผลิตภณั ์ฑทแ่ี ์นใจ์วา์เปนท์ีต่ องการของลูก์คา
5.์ดานการผลติ
การผลิต์เปนกระบวนการนาวัตถุดิบ์เขา์สูกระบวนการเพื่อแปรรูป์เปนสิน์คาสาเร็จรูป การผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ์ตองทา์ใหม์ีตนทุนต่าที่สุด เวลา์นอยท่ีสุด์คา์ใช์จาย์ดานวัตถุดิบ อุปกร์ณ ตลอดจน์คา์ใช์จาย์ดาน
แรงงานเหมาะสมทสี่ ุด
6.์ดานเศรษฐศาสต์รธุรกจิ
เศรษฐศาสต์รธุรกิจ ์เปนศาสต์รที่นาเอาหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสต์รมาประยุก์ต์ใชในทางธุรกิจ หลัก
เศรษฐศาสต์ร์เปนหลักของการอธิบายเหตุการ์ณ์ตางๆทางเศรษฐกิจ การดาเนินธุรกิจดาเนินอ์ยูในความ์ไม
แ์นนอนจ์งึ ตองนาหลกั เศรษฐศาสต์รมา์ชวยในการตัดสินใจ
7. การวจิ ัย์ดานสังคมศาสต์รและอ่ืนๆทีเ่ ก่ยี ว์ของกับธรุ กจิ
การดาเนนิ ธรุ กิจจะ์ตองดาเนินการภาย์ใตสภาพแวด์ลอมภายนอกท์ไ่ี มสามารถควบคมุ ์ได ธุรกจิ จ์ึงตองมีการ
รบั์รเู ก่ยี วกับสังคมภายนอก
ขั้นตอนการวจิ ยั
1. เลอื กหัว์ขอที่จะทาการวิจยั
2. กาหนดประเด็น์ปญหาของการวิจัย
3. ต้ังวัตถุประส์งค
4. ตัง้ สมมตุ ฐิ าน
5. การออกแบบการวิจัย

19

6. การรวบรวม์ขอมูล
7. การวิเคราะ์ห์ขอมลู
8. การแปรความหมาย หรือการตคี วาม์ขอมลู
9. การอภปิ รายผล
10. สรปุ ผลการวจิ ัย
การเกบ็ รวบรวม้ขอมลู
การเก็บรวบรวม์ขอมูล์เปนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นหลังจากท์่ีผูวิจัย์ไดออกแบบการวิจัยเสร็จสิ้นแ์ลว แห์ลง
ขอ์งขอมูลมี 2 แห์ลง ์ไดแ์ก แห์ลงปฐมภูมิ ์เปนการหา์ขอมูลดิบจาก์ตนกาเนิด์ดวยตนเองและแห์ลงทุติยภูมิ
์เปนการคดั ลอก์ขอมูลจากเอกสาร์ตางๆ
นกั วจิ ยั มกั นิยมรวบรวม์ขอมลู จากแห์ลงปฐมภมู ิ ซึ่งวิธกี ารเก็บรวบรวม์ขอมลู ปฐมภมู ิท่นี ิยมมี 3 วธิ ีคือ
1. การเก็บรวบรวม์ขอมลู โดยวิธที ดลอง ์เปนการนาสิ่งท์ี่ตองการศึกษาไปทดลองกับก์ลุมตัวอ์ยาง เพื่อ
ศึกษาผลการทดลองนั้น
2. การเก็บรวบรวม์ขอมูลโดยวิธสี ังเกตการ์ณ ์เปนวิธีการทางวิทยาศาสต์ร ซึ่งจะ์ใชก์ต็ อเม่ือ์ไมสามารถ
หาวธิ ีอ่ืนในการเก็บรวบรวม์ขอมลู ์ได
3. การเก็บ์ขอมูล์ดวยวิธีสารวจ ์เปนการเก็บ์ขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และนิยม์ใชกันอ์ยางก์วางขวาง
การเกบ็ ์ขอมลู โดยวธิ กี ารสารวจสามารถกระทา์ได ดังนี้

3.1 การเกบ็ ์ขอมลู โดยการสัมภาษ์ณทางโทรศัพ์ท
3.2 การเก็บ์ขอมลู ทางไปรษณ์ีย
3.3 การเกบ็ ์ขอมลู โดยการ์ใหพนักงานสัมภาษ์ณ
3.4 การแจกแบบสอบถาม
การประมวลผล้ขอมลู การวิเคราะ้ห้ขอมลู และการแปลผล
การประมวลผล้ขอมูล หมายถึง การนา์ขอมูลทร่ี วบรวมจากแห์ล์งตางๆ มาจัดแยกหมวดห์มู และ
คานวณเพื่อ์ให์ได์ขอมูลทีเ่ หมาะสม สามารถนาไป์ใชงาน์ไดตามวัตถุประส์งค
วธิ กี ารประมวลผล์ขอมูล การประมวลผล์ขอมวลมีหลายวิธ์ดี วยกนั แ์ตวิธีท่ีมัก์ใชกนั อ์ยางแพ์รหลาย
์ไดแ์ก
1. การประมวลผล์ขอมูล์ดวยมอื ์เปนวิธีการประมวลผล์ขอมลู ท์่ีผ์ูใช์ตองมีความชานาญและมคี วามจา
ดี เหมาะสาหรบั ์ขอมลู ที่มีปริมาณ์นอย
2. การประมวลผล์ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอ์ร ์เปนวธิ ีประมวลผลที่นิยม์ใชกันใน์ปจจุบัน เนื่องจาก์เปนวิธี
ทีร่ วดเร็ว มคี วาม์นาเช่ือถือ และสามารถประหยัดเวลา์ไดมาก แ์ต์เปนวิธกี ารท์ี่ตองเสยี์คา์ใช์จายสงู
การวเิ คราะ้ห้ขอมลู ์ขอมลู ที่ทาการแจงนับ์ผานขั้นตอนการประมวล์ขอมลู แ์ลว ก็จะถึงลาดับขัน้ การ
นาไปวิเคราะ์ห์ดวยการหา์คา์ตางๆ ทางสถติ ิ
การแปลผล ์เปนการนาผลการวิเคราะ์ห์ขอมลู ซง่ึ ์เปน์คาสถติ์ิตางๆ มาอธบิ ายในลักษณะของการ
บรรยาย ท์่ผี ์ูใชประโยช์นสามารถ์อานและ์เขาใจ์ได

20

จรรยาบรรณของนกั วจิ ยั
จรรยาบรรณ์เปนหลักของความประพฤติที่เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ

อาชีพซง่ึ ก์ลุมบุคคลแ์ตละอาชพี ์ตองยึดถือและปฏบิ ตั ิจรรยาบรรณของนกั วจิ ัยมดี งั น้ี
1. นักวจิ ัย์ตองซ่อื สัต์ยและมีคุณธรรมในทางวชิ าการ และการจัดการ นักวจิ ัยจะ์ตองมีความซอื่ สัต์ย

์ตอตนเอง์ดวยการ์ไมลอกเลยี นงานขอ์งผูอ่ืนมา์เปนผลงานของตน หากมีการนา์ขอมูลของ์ผูใดมา์ใช์ตอ์งอางถงึ
บคุ คลหรือแห์ลงท่มี า์ดวย

2. นักวิจัย์ตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทางานวิจัย ตาม์ขอตกลงท่ีทา์ไวกับห์นวยงานท่ีสนับสนุน
การวิจัย และ์ตอห์นวยงานท่ีตนสังกัด นักวิจัยจะ์ตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ก์ลาวคือกรณีท่ี
นกั วจิ ยั ์ไดขอ์เขารบั ทุนโครงการวจิ ัย์ดวยห์นวยงานใดจะ์ตองศกึ ษาเง่ือนไข และกฎเกณ์ฑอ์ยางรอบคอบ

3. นักวิจัย์ตองมีพ้ืนฐานความ์รูในสาขาวิชาการที่ทาการวิจัย นักวิจัย์ตองมีพื้นฐานความ์รูในสาขาวิชา
การท่ที าการวจิ ัยอ์ยางเพียงพอ และมคี วาม์รู ความชานาญ หรือมปี ระสบการ์ณเกีย่ วเนอื่ งกบั เรอื่ งท่ที าวจิ ยั

4. นักวิจัย์ตองมีความรับผิดชอบ์ตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย์ไม์วาจะ์เปนส่ิงท่ีมีชีวิต หรือ์ไมมีชีวิต นักวิจัย์ตอง
ดาเนินการ์ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการทาวิจัยท่ีเกี่ยว์ของกับคน สัต์ว พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวด์ลอม มีจิตสานึกและมีปณิธานท่ีจะอนุรัก์ษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
และส่งิ แวด์ลอม

5. นักวิจัย์ตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษ์ยท์่ีใช์เปนตัวอ์ยางในการวิจัย นักวิจัย์ตอง์ไมคานึงถึง
ผลประโยช์นทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศกั ดศ์ิ รขี องเพอ่ื นมนุษ์ย

6. นักวิจัย์ตองมีอิสระทางความคิดโดยปราศจาก อคติ ในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย นักวิจัยจะ์ตองมี
อิสระทางความคิด คือ์ไมทางานวิจัย์ดวยความเกรงใจ และการปฏิบัติงานวิจัยน้ันจะ์ตอง์ใชหลักวิชาการ์เปน
เกณ์ฑโดย์ไมมอี คตใิ ดๆ เข์จามาเก่ียว์ของ

7. นกั วิจัยพึงนาผลงานวิจยั ไป์ใชประโยช์นในทางที่ชอบ นักวิจยั จะ์ตองมีความรบั ผดิ ชอบ และมีความ
รอบคอบในการเผยแพ์รงานวิจัย

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการขอ์งผูอื่น นักวิจัย์ตอง์เปน์ผูที่มีมนุษยสัมพัน์ธท่ีดี ยินดี
แลกเปลี่ยนความคดิ เหน็ และส์รางความ์เขาใจในงานวจิ ัยกบั เพอ่ื น์รวมงานและนักวชิ าการอื่นๆ

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบ์ตอสังคมทุกระดบั นักวิจัยจะ์ตองหาหัว์ขอการวิจัย์ดวยความรอบคอบ
และทาการวิจัย์ดวยจิตสานึกที่จะอุทิศกาลัง์ปญญาของตน เพื่อความ์กาวห์นาทางวิชาการ และเพื่อประโยช์น
สขุ์ตอสงั คม
การสรุปผลการดาเนนิ งานและการจัดทารายงาน
การสรุปผลการดาเนนิ งาน

หลงั จากท์่ผี ูเรยี น์ไดปฏบิ ัติตามโครงการเรียบ์รอยแ์ลวจะ์ตองสรปุ ผลการดาเนนิ งาน์วา์เปนอ์ยางไร
ดงั นั้นใน์สวนของสรุปผลการดาเนินงานควรประกอบ์ดวยส์่ิงตอไปนี้

1. ผลการดาเนนิ งาน์เปนการสรปุ ผลหลงั จากท์่ีไดดาเนินงานตามโครงการสิ้นสุดลงแ์ลว

21

2.์ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระห์วางการดาเนินงานตามโครงการนั้นม์ีปญหาและอุปสรรคอะไร
เกิดขึ้น์บางจะ์ไดหาแนวทางแ์กไขเพอ่ื ์ไม์ให์ปญหาหรืออุปสรรคเห์ลานั้นเกดิ ขน้ึ ์ไดอีก

3.์ขอเสนอแนะ ์เปนการเสนอแนะแนวทางเพื่อจะทา์ใหการปฏบิ ตั โิ ครงการคร์้ังตอไปสามารถ
หลกี เลี่ยง์ปญหาและอปุ สรรคที่เกดิ ข้ึน และทา์ใหโครงการสามารถประสบผลสาเรจ็ ์ไ์ดงายขึ้น
การจัดทารายงาน
การจดั ทารายงานประกอบ์ดวยรายละเอยี ดดังน้ี

1์.สวนนา ์เปน์สวนแรกของรายงาน ซ่งึ ควรประกอบ์ดวย
1.1 ปก ควรมีทง้ั ปกนอก และปกใน ซงึ่ มีเน้ือหาซา้ กนั
1.2 คานา หลักการเขียนคานาที่ดีจะ์ตองทา์ให์ผ์ูอาน์ตองการที่จะ์อานเนื้อหา์สวนในของ

รายงานจนจบ ดงั น้นั คานา์ตอ์งกอความสนใจแ์ก์ผ์ูอาน์ใหมากทสี่ ดุ
1.3 สารบัญ หมายถึงบัญชีบท หรือ หัว์ขอสาคัญในรายงาน์ตองเขียนเรียงลาดับตามเนื้อหา

ของรายงาน
2์.สวนเน้อื หา ประกอบ์ดวย์สวน์ตางๆดังนี้
2.1 หลักการและเหตผุ ล วัตถปุ ระส์งค ์เปาหมาย ประโยช์นท่คี าด์วาจะ์ไดรับ
2.2 วิธกี ารดาเนินงาน แ์บงออก์เปน 4 ตอน์ไดแ์ก
ตอนท่ี 1 การเตรียมการ์กอนเริ่มโครงการประกอบ์ดวย การศึกษา์คนค์วา การเตรียมวัสดุ

อปุ กร์ณและการแ์บงห์นาท์่ีใหแ์กสมาชิกภายในก์ลุม
ตอนท่ี 2 การดาเนินการ ์เปนการเขียนถึงข้ันตอนการทาโครงการแ์ตละขั้นตอน์วาดาเนินการ

อ์ยางไรซ์ง่ึ สวนให์ญจะมีการบนั ทึกภาพของแ์ตละข้นั ตอนอ์ยางละเอยี ดแ์ลวนาเสนอในรายงานนีพ้์รอมกับคาบรรยาย
ตอนที่ 3์คา์ใช์จายบอกท่มี าของเงินทุนพ์รอมกบั ระบ์ุคา์ใช์จายในการทาโครงการ
ตอนที่ 4 สรุปผลการดาเนนิ งานประกอบ์ดวย ผลการดาเนินงาน์ปญหาและอปุ สรรค และ

์ขอเสนอแนะ ตามที่ก์ลาวมา์ขา์งตน
3. บรรณานุกรม หรือเอกสาร์อางองิ หรือเอกสารท์ใี่ ช์คนค์วา
4. ภาคผนวก นาเอกสารท่ีเก่ยี ว์ของในการจัดทาโครงการ ์เชนโครงการ แบบฟอ์รม รูปภาพอ่นื ๆมา์ใส

์ไวตามความจา์เปน
การนาเสนอผลงาน
ความหมายของการนาเสนอผลงาน

การนาเสนอผลงานหมายถึงการท์ี่ผูเรียน์ไดนารายละเอียดของโครงการมานา เสนอแ์ก์ผูที่เกี่ยว์ของ
์ไดรับทราบถึงเหตุของการจัดทาโครงการ วิธีการาดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน์ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
รวมถ์งึ ขอเสนอแนะเพื่อ์เปนแนวทางสาหรบั ์ผูท่จี ะจัดทาโครงการลกั ษณะเดียวกนั ในโอกาส์ตอไป
เทคนิคการนาเสนอผลงาน

การนาเสนอผลงาน์ผูนาเสนอจะ์ตองมีการเตรียมตนเองเพ่ือ์ใหการนาเสนอนั้น์เปนการนาเสนอท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ สามารถสอ่ื สาร์ให์ผ์ูฟง์เขาใจอ์ยางชัดเจน ส่ิงท์่ีผูนาเสนอควรปฏบิ ัตมิ ีดังนี้

22

1. สารวจตนเอง บุคลิกภาพขอ์งผูนาเสนอ์เปนส่ิงสาคญั ยิง่ ดังนนั้ ์ผนู าเสนอควรมีการสารวจตนเองเพ่ือ
เตรียมความพ์รอม์ใหกบั ตนเอง

2. ก์ลาวสวัสด์ผี ์ูฟง โดยเริ่มสวสั ด์ผี ูอาวุโสทสี่ ดุ แ์ลวเรยี งลาดับรองลงมาจากน้นั แนะนาตนเอง แนะนา
สมาชกิ ในก์ลุม และแนะนาช่อื โครงการ

3.เตรยี มโครงเรอื่ งทจี่ ะพูด
4. พูดอ์ยางมีจังหวะ
5. หลกี เล่ยี งการ์อาน แ์ตควรจดเฉพาะหวั์ขอสาคัญๆ
6.์ผูนาเสนอจะ์ตองทาความ์เขาใจกับเน้ือหาท่ีจะนาเสนอ์เปนอ์ยางดี
7.์ผูนาเสนอควรจัดความคิดแอ์ยาง์เปนระบบนาเสนออ์ยางตรงไปตรงมา์ดวยภาษาทชี่ ัดเจนและ์เขาใ์จงาย
8. รกั ษาเวลาของการนาเสนอ์ไมพูดวกไปวนมาหรือออกนอกเร่อื งจนเกินเวลา
9.์รูจัก์ใช์ทาทางประกอบการพดู พอสมควร
10.ควรมีสอ่ื ประกอบการนาเสนอเพราะจะทา์ใหการนาเสนอน้ันสมบรู ์ณย่ิงข้นึ


Click to View FlipBook Version