kkpracha Download PDF
  • 45
  • 9
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี ฟอสซิล 450 ล้านปี ท่ากระดาน กาญจนบุรี
แหล่งเรียนรู้ “ฟอสซิลท่ากระดาน กาญจนบุรี” เกิดขึ้นจากการค้นพบฟอสซิล จากความร่วมมือระหว่าง ชุมชนท้องถิ่น กับกรมทรัพยากรธรณี
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications