The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phaninkub, 2019-11-29 01:26:34

Action movie

Action movie

Action movie

คำนำ

หนังสืออเิ ล็กทรอนิกส์(E-Book)เร่ือง หนัง แอ็คชั่น
จดั ทำโดยนำเทคโนโลยมี ำประยุกต์กับส่ิงทส่ี นใจ ช่วยให้ผู้
ท่ีมีควำมสนใจในเร่ืองนี้ ได้ประโยชน์และเพลิดเพลนิ อย่ำง
มปี ระสิทธิภำพ

ผู้จดั ทำหวงั ว่ำหนังสืออิเลก็ ทรอนิกส์(E-Book)เล่ม
นีจ้ ะมีประโยชน์ต่อผู้อ่ำน

ลงช่ือ ด.ช ภำณนิ อนงค์
ผ้จู ดั ทำ

Contents

Captain America :Civil war .................................................... 5
Aquaman(2018).................................................................... 8
Spider Man:Far From Home................................................ 11
Wonder women ................................................................. 13
Thor : Ragnarok .................................................................. 16Captain America :Civil war
สตฟี โรเจอร์ส นำทีมอเวนเจอร์สกลุ่มใหม่ออกปฏบิ ตั กิ ำร

ในควำมพยำยำมปกป้องมนษุ ยชำตอิ ย่ำงต่อเน่ือง หลงั จำก
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่วั โลกทเี่ กย่ี วข้องกบั เหล่ำอเวนเจอร์สได้ทำให้
เกดิ ควำมเสียหำยและส่งผลกระทบไปสู่ผู้บริสุทธ์ิอื่น ๆ กล่มุ
กำรเมืองได้กดดนั ให้มกี ำรจดั ระบบขอบเขตควำมรับผดิ ชอบท่ีนำ
โดยคณะกรรมกำรเพื่อควบคมุ และกำกบั ดูแลพวกเขำ สถำนภำพ
ใหม่นไี้ ด้สร้ำงรอยร้ำวให้กบั เหล่ำอเวนเจอร์ส ส่งผลให้เกดิ กำร
แบ่งเป็ น 2 ฝ่ ำย ฝ่ ำยหนง่ึ นำทีมโดย สตฟี โรเจอร์ และควำม
ต้องกำรที่จะให้อเวนเจอร์สยงั คงปกป้องมนุษยชำตไิ ด้อย่ำงมี
อสิ รภำพโดยปรำศจำกกำรแทรกแซงของรัฐบำล อกี หนงึ่ ทมี นำ
โดย โทน่ี สตำร์ค และกำรตดั สินใจทน่ี ่ำประหลำดใจในกำร
สนบั สนุนมำตรกำรในกำรถกู ควบคมุ ดูแลโดยรัฐบำล เตรียม
ตวั เลือกฝ่ ำยและร่วมเป็ นส่วนหน่ึงของภำพยนตร์แอค็ ชั่น
แบบนันสตอ็ ปกบั สองผ้นู ำทีมท้งั 2 ฝ่ ำย

นำแสดงโดย คริส อีแวนส์, โรเบริ ์ต ดำวนีย์ จเู นียร์, สกำร์
เลตต์ โจแฮนสัน, เซบำสเตียน แสตน, แอนโธนี แม็คกี,้
เอมลิ ่ี แวนแคมป์ , ดอน เชยี ดลั , เจเรมี เรนเนอร์, แชด
วคิ โบสแมน, พอล เบตตำนี, อลิซำเบธ โอลเซน, พอล
รัดด์, แฟรงค์ กริลโล่, ร่วมด้วย วลิ เลียน เฮริ ์ท และ แด
เนียล บรูห์ล

แอนโธนี และโจ รัสโซ รับหน้ำท่ีผ้กู ำกับ เควนิ ไฟกี
เป็ น ผ้อู ำนวยกำรสร้ำง หลยุ ส์ ด’ิ เอสโพซโิ ต, อลัน ไฟน์,
วคิ ตอเรีย อลอนโซ, แพทริเซยี วทิ ช์เชอร์, เนท มัวร์,
และ แสตน ลี เป็ น ผ้อู ำนวยกำรสร้ำงบริหำร บทภำพยนตร์
โดย คริสโตเฟอร์ มำร์คัส และ สตเี ฟน แม็คฟี ลีย์

วนั ท่อี อกฉำย: 27 เมษำยน 2559

รำยได้: 7,200 ล้ำนบำทAquaman(2018)
เป็ นเร่ืองรำวของ “Arthur Curry” ชำยหน่มุ ท่ี
ได้มำรู้ท่มี ำท่ไี ปของตัวเองว่ำมีสำยเลือดของชำวแอตแลน
ติส อำณำจกั รใต้มหำสมุทรท่หี ำยสำบสูญ เขำเป็ นลูกชำย

ของ Thomas Curry พ่อท่เี ป็ นคนดูแล

ประภำคำรท่ชี ำยฝ่ังของอ่ำว Amnesty Bay กับ

Queen Atlanna แม่ท่เี ป็ นรำชนิ ีแห่งอำณำจกั ร

แอตแลนติสท่ถี ูกเนรเทศออกมำ แต่หลังจำกท่ี Arthur

ถอื กำเนดิ ขนึ้ ได้เพียงไม่นำน Queen Atlanna ก็

ได้หำยตัวไป… ทำให้ Thomas พยำยำมออกตำมหำ
ภรรยำของตนเอง ซ่งึ แน่นอนว่ำด้วยควำมท่ตี ัวเขำมพี ลัง
ของชำวแอตแลนตสิ เขำจงึ ได้ลุกขนึ้ มำเพ่ือเป็ นฮโี ร่และ
ต่อสู้เพ่อื มุ่งไปส่กู ำรคอยปกป้องและนำทำงผ้คู นบนโลกใบ
นี ้

นำแสดงโดย : -Jason Momoa รับบทเป็ น

Aquaman / Arthur
-CurryAmber Heard รับบทเป็ น Mera

-Nicole Kidman รับบทเป็ น Queen
Atlanna
-Patrick Wilson รับบทเป็ น Orm / Ocean
Master
-Dolph Lundgren รับบทเป็ น King Nereus

-Willem Dafoe รับบทเป็ น Nuidis Vulko

-Yahya Abdul-Mateen II รับบทเป็ น Black
Manta
-Otis Dhanji รับบทเป็ น Young Arthur ตอน
อำยุ 13 ปี

รำยได้ : 500 ล้ำนเหรียญสหรัฐ

วนั ออกฉำย: 21 ธนั วำคม 2018

Spider Man:Far From Home

"ปี เตอร์ ปำร์ คเกอร์ และเพ่อื นของเขำออกไปท่องเท่ยี วยโุ ปร
ในช่วงวันหยุดฤดูร้อน อย่ำงไรก็ตำม เพ่อื นๆ ของเขำเกือบไม่ได้
พักผ่อน ปี เตอร์ จะต้องยอมช่วย นิค ฟิ วร่ี เปิ ดโปงบคุ คลลกึ ลับท่ที ำ
ให้เกิดภัยพบิ ัติทำงธรรมชำตแิ ละกำรทำลำยล้ำงท่วั ทัง้ ทวีป"

นำแสดงโย:ทอม ฮอลแลนด์ รับบทเป็ น ปี เตอร์ ปำร์คเกอร์ / สไปเดอร์-แมน
ซำมูเอล แอล. แจก็ สนั รับบท นิค ฟิ วร่ี / เทโลส
เซนดำยำ รับบทเป็ น มิเชล "เอม็ เจ" โจนส์
โคบี สมัลเดอส์ รับบทเป็ น มำเรีย ฮิลล์ / โซเรน
จอน แฟฟโรว์ รับบทเป็ น แฮปปี้ โฮแกน
เจบี สมูฟ รับบทเป็ น มสิ เตอร์เดลล์
เจคอบ บำตำลอน รับบทเป็ น เนด็ ลีดส์
มำร์ตนิ สตำร์ รับบทเป็ น มิสเตอร์ฮำร์ริงตนั
เมริซำ โทเม รับบทเป็ น เมย์ ปำร์คเกอร์
เจค จลิ เลนิ ฮำล รับบทเป็ น เควนตนิ เบค / มสิ เตริโอ

รำยได้ : 25,000 ล้ำนบำท

วนั ออกฉำย: 03 กรกฎำคม 2019

Wonder women

ย้อนไปยังสมัยสงครำมโลกครัง้ ท่ี 1 ซ่งึ เป็ นยคุ ท่เี จ้ำหญงิ ได
อำน่ำ มนุษย์ท่ีมพี ลงั ของเหล่ำทวยเทพเติบโตเป็ นหญิงสำวหน้ำตำ
สวย แกร่ง สง่ำ แห่งเผ่ำอเมซอน ก่อนจะมำเข้ำร่วมทมี

Justice League

เจ้ำหญงิ ไดอำน่ำ บังเอิญเข้ำมำเก่ยี วข้องกบั สงครำมโลกครัง้ ท่ี 1
หลงั จำกท่ี ‘ผู้พนั สตฟี เทรเวอร์’ สำยลับจำกอังกฤษ หนีกำรตำมล่ำ
จำกทหำรนำซี โดนยิงเคร่ืองบินจนตกมำในเกำะเธอมสิ ซิร่ ำ จนได้
ชำวอเมซอน ช่วยไว้

ไดอำน่ำ และชำวอเมซอน ทรำบข่ำวว่ำโลกด้ำนนอกกำลงั จะมี
สงครำมท่ลี ้ำงชีวติ มนุษย์ ซ่งึ ตรงกบั คำทำนำยของชำวอเมซอน ว่ำ
เทพแห่งสงครำมเอเรส ศตั รูของชำวอเมซอน จะกลับมำจตุ ิอีกครัง้
และทำให้เกดิ ควำมป่ันปวนในโลกมนุษย์ด้วยสงครำม

เธอจงึ ขอฮิปโพลิต้ำ รำชนิ ีชำวอเมซอน ท่ีเป็ นแม่และผู้สร้ำงเธอจำก
ดินออกจำกเกำะไปพร้ อมกบั สำยลบั หนุ่ม (เด็กใจแตกหนีตำมผู้ชำย
ชดั ๆ อ่ะ ล้อเล่นนนน) เพ่อื ไปปรำบเเอเรส เพ่อื หยดุ ยงั้ สงครำม

ภำรกจิ ยุติสงครำม และปรำบเทพแห่งสงครำม โดยเป็ นควำม
ร่วมมือระหว่ำงมนุษย์ และมนุษย์คร่ึงเทพ จงึ เร่ิมต้นขนึ้ และเป็ น
ตำนำนบทแรกท่ฮี ีโร่สำวคนแรกของกล่มุ JL เปิ ดตัว

นำแสดงโดย

-กลั กำด็อท รับบทเป็ น ไดแอน่ำ พรินซ์/วนั เดอร์วูแมน
-คริส ไพน์ รับบทเป็ น สตีฟ เทรเวอร์
-ลูซ่ี เดวิส รับบทเป็ น เอตต้ำ แคนดี้
-คอนน่ี เนลเซ่น รับบทเป็ น รำชินี ฮปิ โปลติ ้ำ[8]
-โรบิน ไรท์ รับบทเป็ น แอนทโิ อเป่
-แดนน่ี ฮสั ตัน รับบทเป็ น เอริช ลูเดนดอร์ ฟ
-เดวิด ธวี ลสิ รับบทเป็ น แอรีส
-เอเลน่ำ อนำย่ำ รับบทเป็ น อซิ ำเบล มำรู/ดอกเตอร์ พอยซัน
รำยได้: 819 ล้ำนเหรียญสหรัฐ

วันออกฉำย: 25 พฤศจกิ ำยน 2017Thor : Ragnarok

เทพเจ้ำสำยฟ้ำ ธอร์ ถูกจองจำอยู่อีกด้ำน
หน่ึงของจักรวำลโดยปรำศจำกค้อนค่กู ำย โดย
เขำต้องหำทำงแข่งกับเวลำเพ่อื กลับไปหยุดยงั้
สงครำมแร็คนำร็อคท่แี อสกำร์ด ซ่งึ เกิดจำก
นำ้ มอื ของภัยคกุ คำมอนั ทรงพลังอย่ำง เฮล่ำ ท่ี
จะทำลำยบ้ำนเกิดของเขำและกลำยเป็ นจุดจบ
อำรยธรรมของชำวแอสกำร์ด อย่ำงไรก็ตำมส่ิง
แรกท่เี ขำต้องทำคือกำรเอำตัวรอดจำกกำร
แข่งขนั กลำดิเอเตอร์ ท่ที ำให้เขำต้องเผชิญหน้ำ
กับ ฮัลค์ อดีตพนั ธมติ รและเพ่ือนสมำชกิ จำกที
มอเวนเจอร์

นำแสดงโดย : คริส เฮมส์เวริ ์ธ (Chris

Hemsworth) ในบท ธอร์, ทอม ฮดิ เดลิ สตัน
(Tom Hiddleston) ในบท โลกิ ร่วมด้วย ไอด
ริส เอลบำ (Idris Elba), แอนโทนี ฮอ็ ปกนิ ส์
(Anthony Hopkins), เคต บลังเชตต์
(Cate Blanchett), มำร์ค รัฟฟำโล่ (Mark
Ruffalo), เจฟฟ์ โกลด์บลุม (Jeff
Goldblum), คำร์ล เออร์บัน (Karl
Urban) รวมถงึ เทสซำ ธอมป์ สัน (Tessa
Thompson)

รำยได้: 822 ล้ำนเหรียญ

วันออกฉำย: 02 พฤศจกิ ำยน 2017

อ้ำงองิ :
https://bit.ly/2XABfhn
https://bit.ly/2KIVlAM
https://bit.ly/2qzQ9IB
https://bit.ly/2XABBod
https://bit.ly/2O9DULT


Click to View FlipBook Version