The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง ทักษะระดับชาติ 2561

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kit696, 2019-05-28 08:12:39

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง ทักษะระดับชาติ 2561

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง ทักษะระดับชาติ 2561

1

คำส่ังวิทยำลยั เทคนคิ ระยอง

ท่ี 0060 / ๒๕62

เร่อื ง แตง่ ต้งั คณะกรรมกำรดำเนนิ งำนกิจกรรมกำรแขง่ ขนั ทักษะวชิ ำชพี และทกั ษะพื้นฐำน
เพือ่ เขำ้ รว่ มงำนประชุมทำงวชิ ำกำรองคก์ ำรนกั วิชำชพี ในอนำคตแหง่ ประเทศไทย
ระดบั ชำติ คร้ังที่ 28 ประจำปีกำรศกึ ษำ ๒๕61 ณ จังหวัดสรุ ำษฎร์ธำนี
………………………………………………

ตำมท่สี ำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรอำชวี ศกึ ษำไดเ้ ห็นชอบใหจ้ ดั งำน กำรประชมุ วิชำกำรองคก์ ำร
นักวิชำชพี ในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทกั ษะวิชำชีพ และทักษะพน้ื ฐำน ระดับชำติ ครั้งท่ี 28 ประจำปี
กำรศกึ ษำ 2561ระหวำ่ งวันท่ี 1– 6กมุ ภำพันธ์ ๒๕62 ณจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในกำรนวี้ ทิ ยำลยั เทคนิคระยอง มตี วั แทน
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในระดับภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันในงำนประชุมทำงวิชำกำร
องคก์ ำรนกั วชิ ำชีพในอนำคตแหง่ ประเทศไทย ระดับชำติ ณจังหวัดสรุ ำษฎรธ์ ำนี

เพ่ือให้กำรดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย วิทยำลัยเทคนิคระยอง จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพ้ืนฐำน เข้ำร่วมงำนประชุมทำงวิชำกำร
องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพ้ืนฐำน ระดับชำติ ประจำปี
กำรศึกษำ 2561 ดงั นี้

๑. คณะกรรมการอานวยการ อรุณเหลือง ผู้อำนวยกำร ประธำนกรรมกำร
๑. วำ่ ที่เรือตรชี ชู พี สริ กิ ลุ ปัญญำพร รองผู้อำนวยกำร กรรมกำร
๒. นำงณฐั ธำรยี ์ อ่อนสม้ กฤษ รองผอู้ ำนวยกำร กรรมกำร
๓. นำยยุทธนำ แก้วมลู รองผ้อู ำนวยกำร กรรมกำร
๔. นำยภมู พิ ัฒน์ วำสะสริ ิ รองผู้อำนวยกำร
๕. นำยอำนุภำพ กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

มีหน้าท่ี สนับสนุน ส่งเสริมอำนวยควำมสะดวกตลอดจนแก้ไขปญั หำตำ่ งๆ เพอ่ื ใหก้ ำรดำเนินงำนเปน็ ไปดว้ ย
ควำมเรียบรอ้ ย

๒. คณะกรรมการดาเนินงาน อรณุ เหลอื ง ผ้อู ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร
1. วำ่ ทเ่ี รอื ตรชี ูชีพ ทองมำก ครู กรรมกำร
2. นำยทนง โอบนธิ พิ งศ์ ครู กรรมกำร
๓. นำงนิชำภำ ปอคูสุวรรณ ครู กรรมกำร
๔. นำยประกติ จนิ ตศริ กิ ลู ครู กรรมกำร
๕. นำยดำรง โม้ลี ครู กรรมกำร
6. นำยณรงค์ อุษำวโิ รจน์ ครู กรรมกำร
๗. นำงเพญ็ ประภำ

/๘. นำงสำวมำนิดำ…

2

๘. นำงสำวมำนดิ ำ หยำดทอง ครู กรรมกำร
9. นำยวีรพงษ์ พฤกษชำติ ครู กรรมกำร
10.นำงอตณิ ชั แสนยศ ครู กรรมกำร
๑๑. นำยอำนภุ ำพ วำสะสริ ิ รองผู้อำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนกุ ำร
12.นำงธรรมิตำว์ สุติ เจำ้ หนำ้ ท่ี
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนกุ ำร

มีหน้าท่ี วำงแผนดำเนินงำน ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำยภำคตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร
ดำเนนิ งำนจัดกิจกรรมตำมทกี่ ำหนด

3.คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวชิ าชพี

ประเภทท่ี 1.แขง่ ขนั ทักษะการประยกุ ต์การจัดดอกไมเ้ ชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล (ระดบั ปวส.)

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรแขง่ ขนั

1.นำงนชิ ำภำ โอบนิธิพงศ์ ครผู คู้ วบคุม

2.นำงสำวชญำนษิ ฐ์ คันธวัลย์ ครผู ้คู วบคุม

3.นำยเอกสทิ ธิ์ สิทธปิ ระสงค์ นักศกึ ษำ

4.นำยธนวันต์ คำ้ ชู นกั ศกึ ษำ

5.นำยกรี ติ ศกั ดบ์ิ ูรณกุล นกั ศึกษำฝึกสอน

ประเภทท่ี 2.แขง่ ขันทักษะเทคโนโลยเี ครือขา่ ย

รำยช่อื ผู้เขำ้ ร่วมกำรแข่งขัน

1.นำยปรญิ ญำ จำเนียรพล ครผู ้คู วบคมุ

2.นำยจักรกฤษณ์ ทับทมิ ทอง ครผู ้คู วบคมุ

3.นำยดำรงค์ฤทธิ์ หำรจันทร์ นักศกึ ษำ

4.นำยอำฐศิ ร ยำนะใส นักศึกษำ

ประเภทท่ี 3.แข่งขนั ทกั ษะการเขียนโปรแกรมควบคมุ ด้วยโปรแกรมเมเบลิ คอนโทรลเลอร์ PLC

รำยช่อื ผ้เู ข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1.นำยดำรง จนิ ตศริ กิ ลู ครผู คู้ วบคมุ

2.นำยธนโชติ คำเพช็ รดี นักศึกษำ

3.นำยศุภพล ศรปี รำบ นักศกึ ษำ

4.นำยปกรณ์ หนองใหญ่ นักศกึ ษำ

/ประเภทที่ 4.แข่งขนั …

3

ประเภทท่ี 4.แขง่ ขนั ทักษะงานเชอื่ ม GTAW SMAW & GMAW ระดับ ปวส.

รำยชอ่ื ผู้เข้ำร่วมกำรแขง่ ขนั

1.นำยสนั ติ ทิพโอสถ ครูผู้ควบคมุ

2.นำยปภังกร กึกก้อง นกั ศึกษำ

3.นำยภัทรชยั อนกุ ูล นักศกึ ษำ

(ใชร้ ถหมำยเลขทะเบียน ขข 3219 ระยอง)

ประเภทที่ 5.แขง่ ขนั ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวสั ดุงานเช่ือม

รำยชอ่ื ผเู้ ข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1.นำยภัทรพงศ์ ซือ่ ประเสรฐิ ครูผคู้ วบคุม

2.นำยกฤตภำส อิม๋ พรหม นกั ศกึ ษำ

3.นำยภำณวุ ฒั น์ ชัยพฤกษ์ นกั ศึกษำ

4.นำยนฤพล ผลสวุ รรณ นักศึกษำ

(ใช้รถหมำยเลขทะเบียน กน 8800 ระยอง)

ประเภทท่ี 6.แข่งขนั ทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดบั ปวช.

รำยชอ่ื ผเู้ ข้ำรว่ มกำรแขง่ ขัน

1.นำงสำวชนำภำ ขำกล่อม ครผู ูค้ วบคมุ

2.นำงสำวณัฐสภุ ำ ทรงครุฑ นกั ศกึ ษำ

3.นำงสำวนฤมล ขวัญบุญ นกั ศกึ ษำ

ประเภทท่ี 7.แข่งขันทกั ษะการใชโ้ ปรแกรมสาเร็จรปู เพอ่ื งานบญั ชี ระดบั ปวส.

รำยชอ่ื ผู้เขำ้ ร่วมกำรแข่งขนั

1.นำงสำวกันต์ฤทยั ไชโย ครูผคู้ วบคุม

2.นำงสำวเนตรนภำ นำคหงษ์ นกั ศกึ ษำ

3.นำงสำวกณกิ ำร์ ประกอบกำร นกั ศึกษำ

ประเภทที่ 8.แข่งขันทักษะประกอบอาหารเชงิ ธุรกิจสมู่ าตรฐานสากลประเภทอาหารม้ือคา

(แบบตะวนั ตก)

รำยชอื่ ผูเ้ ขำ้ รว่ มกำรแข่งขัน

1.นำงสำวมำนดิ ำ หยำดทอง ครูผูค้ วบคมุ

2.นำงสำวสโรชำ แยม้ กล่ิน นักศกึ ษำ

3.นำงสำวอลสิ ำ สรุ ศัพท์ นักศกึ ษำ

4.นำยสหัสวรรษ จวงด้วง นกั ศึกษำ

5.นำยชลธี จนิ นั ท์ นักศกึ ษำ

/ประเภทที่ 9...

4

ประเภทท่ี 9.แขง่ ขนั ทกั ษะการประกอบและติดต้งั โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รำยชอ่ื ผเู้ ขำ้ รว่ มกำรแขง่ ขัน

1.นำงสำวปำรีณำ อำภำมณี ครูผคู้ วบคุม

2.นำยวันเฉลมิ ไชยพงศ์ ครผู คู้ วบคุม

3.นำยเดชำเดช กำงทอง นกั ศึกษำ

4.นำยธนนท์ เกษดษิ ฐ์ นกั ศกึ ษำ

5.นำยอภนิ นั ท์ สวุ รรณวงศ์ นกั ศกึ ษำ

ประเภทที่ 10.แขง่ ขนั ทกั ษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender

รำยช่ือผ้เู ขำ้ ร่วมกำรแขง่ ขนั

1.นำงสำวจริ ชั ญำ พรหมแดน ครูผูค้ วบคุม

2.นำงสำวสุพรรณิกำร์ ประกอบพงษ์ นักศึกษำ

3.นำยสุจินนั ท์ วงศำโรจน์ นักศึกษำ

4.นำยโรจนศักด์ิ เย็นฉ่ำ นกั ศึกษำ

ประเภทที่ 11.แข่งขันทกั ษะบริการอาหารและเคร่อื งดื่ม

รำยช่ือผเู้ ข้ำร่วมกำรแขง่ ขนั

1.นำงอติณชั แสนยศ ครูผ้คู วบคมุ

2.นำงสำวสุนสิ ำ ประทมุ ไชย ครผู ู้ควบคุม

3.นำยเขมณฎั ฐ์ ถนอมจติ ต์ นักศึกษำ

4.นำงสำวจริ ัชยำ ชลสวสั ด์ิ นกั ศกึ ษำ

5.นำงสำวศศธิ ร วงศ์วัชระรตั น์ นกั ศึกษำ

6.นำงสำวสุดำรตั น์ รำชประดษิ ฐ์ นกั ศึกษำ

7.นำงสำวกลุ จิรำ พริ มสุข นักศกึ ษำ

8.นำงสำวกติ ติกำ ดวงมณี นักศกึ ษำ

ประเภทท่ี 12.แข่งขันทักษะการประกวดวงดนตรสี ากลคนพนั ธ์ R

รำยชอ่ื ผเู้ ขำ้ รว่ มกำรแขง่ ขนั

1.นำยสนั ตชิ ยั มีชอบ ครผู ู้ควบคุม

2.นำยสหสั วรรษ จิตติสังวร นกั ศึกษำ

3.นำยวิชยั ผิวชมพู นักศึกษำ

4.นำยกรกช สุรยิ ำ นักศึกษำ

5.นำยชยั วัฒน์ รัตนเกตุ นกั ศกึ ษำ

6.นำงสำววรณัน มโี พธิ์ นักศึกษำ

/7.นำยดถิ ดนยั …

5

7.นำยดถิ ดนัย หลอ่ เลศิ ธรรม นกั ศึกษำ

(ใช้รถหมำยเลขทะเบยี น บง 7683 ระยอง)

ประเภทที่ 13.แขง่ ขันทกั ษะการประกวดวงดนตรโี ฟลค์ ของคนพนั ธ์ R

รำยช่อื ผู้เข้ำรว่ มกำรแขง่ ขนั

1.นำงสำวสมุ ิตรำ ฉมิ ฉำย ครูผคู้ วบคุม

2.นำยพรี ะพล ชะภูรัมย์ นกั ศกึ ษำ

3.นำยสิทธิธำดำ จันทโชติ นกั ศึกษำ

4.นำยจกั รพงษ์ สำวงศ์ นกั ศึกษำ

5.นำยพงษ์นำวนิ จนิ ดำ นกั ศึกษำ

6.นำงสำวศิรลิ กั ษณ์ ประดษิ ฐ์ นกั ศึกษำ

(ใช้รถหมำยเลขทะเบียน กธ 1752 รำชบรุ )ี

ประเภทที่ 14.แขง่ ขันทักษะการตดิ ตง้ั เคร่ืองปรบั อากาศ ระดับ ปวช.

รำยชอื่ ผู้เข้ำรว่ มกำรแขง่ ขนั

1.นำยทนง ทองมำก ครูผคู้ วบคุม

2.นำยสนิ มหตั สิทธิชมุ ครผู คู้ วบคมุ

3.นำยภำคภมู ิ เปย่ี มพงศ์สำนต์ ครูผู้ควบคมุ

4.นำยสิรภพ ทองนำ นักศึกษำ

5.นำยไกรวิชญ์ บังเกิด นกั ศกึ ษำ

6.นำยอกุ ฤษฎ์ ศิริขวญั นกั ศึกษำ

(ใชร้ ถหมำยเลขทะเบียน ขก 4870 ระยอง)

มีหนา้ ที่ นำและควบคุมนกั เรยี น เขำ้ ร่วมกิจกรรมกำรแขง่ ขนั ทักษะพ้ืนฐำน ในงำนประชมุ องคก์ ำรนกั วชิ ำชพี

ในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ระหว่ำงวันที่ 2-6 มกรำคม 2562 ณ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ให้เป็นไปด้วย

ควำมเรียบรอ้ ยตำมวัตถุประสงค์

4. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ

1. นำยอดุลย์ ยมจนิ ดำ พนักงำนขับรถยนต์ กรรมกำร

2. นำยวุฒชิ ัย สขุ ประดษิ ฐ์ พนักงำนขับรถยนต์ กรรมกำร

3. นำยสมบูรณ์ สุวรรณ พนักงำนขับรถยนต์ กรรมกำร

4. นำยสำเริง กรองทอง พนักงำนขับรถยนต์ กรรมกำร

มหี น้าท่ี จดั ยำนพำหนะ รับ ส่ง คณะกรรมกำรดำเนนิ งำนฝ่ำยตำ่ งๆ ตลอดระยะเวลำกำรจดั กิจกรรม

/ 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน…

6

5. คณะกรรมการฝา่ ยการเงินและพัสดุ

๑. นำงณัฐธำรยี ์ สริ ิกุลปญั ญำพร รองผอู้ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร

๒. นำงศลิษำ หนูเสมียน ครู กรรมกำร

๓. นำงสำวสภุ ำพ กุลพำนิช เจ้ำพนกั งำนกำรเงินและบญั ชี กรรมกำร

4. นำงธิดำ แกว้ เรือนทอง เจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร

5. นำงสำวบุญธรรม สมิ ะลี เจำ้ หน้ำท่ี กรรมกำร

6. นำงสำวศริ ลิ กั ษณ์ สนทิ รำษฎร์ เจำ้ หน้ำที่ กรรมกำร

7. นำยชลธี ชูจิตต์ เจำ้ หนำ้ ท่ี กรรมกำร

8. นำงสำวธนพร สงั ขเ์ สยี งสูง เจ้ำหน้ำท่ี กรรมกำร

9. นำงสำวสุพรรณภิ ำ บรรดำศกั ดิ์ เจำ้ หน้ำท่ี กรรมกำร

10. นำงสำวลลิตำ ใสแสง เจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร

11. นำงสำวอรญั ญำ พงษ์สุระ เจำ้ หนำ้ ท่ี กรรมกำร

12. นำงสำวสุชำนนั ท์ พลู ศิริ เจำ้ หน้ำท่ี กรรมกำร

13. นำยกิตตศิ ักดิ์ ห่วงมิตร หัวหนำ้ งำนพสั ดุ กรรมกำรและผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร

มีหนา้ ท่ี ดำเนินกำรเบิก–จ่ำยเงนิ จดั ทำหลักฐำนกำรจ่ำยเงนิ และดำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบ

6. คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ รองผู้อำนวยกำร ประธำนกรรมกำร
๑. นำยภูมพิ ฒั น์ แกว้ มูล เจำ้ หน้ำที่ กรรมกำร
๒. นำงสำวเบญจมำศ หรั่งเจริญ ครู
๓. นำงเพญ็ ประภำ อษุ ำวิโรจน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร

มหี น้าที่ ตรวจสอบและควบคุมกำรจ่ำยเงินใหเ้ ปน็ ไปตำมระเบียบ

ท้ังนี้ ขอให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมที่ได้รับมอบหมำย ด้วยควำม
รบั ผิดชอบและบงั เกิดผลดีแกร่ ำชกำร และเบกิ ค่ำใช้จ่ำยไดต้ ำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง

สงั่ ณ วันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. ๒๕62

ว่ำท่เี รอื ตรี

(ชูชีพ อรุณเหลอื ง)
ผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนคิ ระยอง

7

ประเภทที่ 4.แขง่ ขนั ทักษะงานเชือ่ ม GTAW SMAW & GMAW ระดบั ปวส.
(ใชร้ ถหมำยเลขทะเบยี น ขข 3219 ระยอง) ผขู้ ับรถ นำยสันติ ทพิ โอสถ

ประเภทที่ 5.แข่งขนั ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวสั ดุงานเชอื่ ม
(ใชร้ ถหมำยเลขทะเบยี น กน 8800 ระยอง) ผู้ขบั รถ นำยภัทรพงศ์ ซื่อประเสริฐ

ประเภทท่ี 12.แขง่ ขันทกั ษะการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R
(ใชร้ ถหมำยเลขทะเบียน บง 7683 ระยอง) ผู้ขบั รถ นำยสนั ตชิ ยั มีชอบ

ประเภทท่ี 13.แขง่ ขันทกั ษะการประกวดวงดนตรโี ฟลค์ ของคนพันธ์ R
(ใชร้ ถหมำยเลขทะเบียน กธ 1752 รำชบุร)ี ผ้ขู ับรถ นำงสำวสมุ ิตรำ ฉมิ ฉำย

ประเภทที่ 14.แขง่ ขันทักษะการติดตั้งเคร่อื งปรบั อากาศ ระดบั ปวช.
(ใช้รถหมำยเลขทะเบยี น ขก 4870 ระยอง) ผ้ขู ับรถ นำยทนง ทองมำก

8

รำยช่ือผูท้ ่ีไปรำชกำร วำสะสริ ิ รองผูอ้ ำนวยกำร
๑. นำยอำนภุ ำพ อุษำวโิ รจน์ ครผู ูค้ วบคมุ
๒. นำงเพ็ญประภำ
โอบนธิ ิพงศ์ ครผู ู้ควบคมุ
๓. นำงนชิ ำภำ
คันธวัลย์ ครูผคู้ วบคุม
๔. นำงสำวชญำนิษฐ์
จำเนยี รพล ครผู คู้ วบคุม
๕. นำยปรญิ ญำ
ทับทิมทอง ครูผู้ควบคุม
๖. นำยจกั รกฤษณ์
จินตศริ ิกลู ครผู ู้ควบคุม
๗. นำยดำรง ทิพโอสถ ครูผู้ควบคุม
๘. นำยสันติ ซือ่ ประเสริฐ ครูผูค้ วบคุม
๙. นำยภัทรพงศ์ ขำกลอ่ ม ครผู คู้ วบคมุ
๑๐.นำงสำวชนำภำ ไชโย ครูผคู้ วบคุม
๑๑.นำงสำวกนั ตฤ์ ทัย หยำดทอง ครผู คู้ วบคุม
๑๒.นำงสำวมำนิดำ อำภำมณี ครูผู้ควบคุม
๑๓.นำงสำวปำรณี ำ
ไชยพงศ์ ครูผคู้ วบคุม
๑๔.นำยวนั เฉลิม
พรหมแดน ครผู ู้ควบคุม
๑๕.นำงสำวจิรัชญำ แสนยศ ครผู ู้ควบคุม
๑๖.นำงอติณชั
ประทุมไชย ครูผู้ควบคุม
๑๗.นำงสำวสนุ ิสำ มชี อบ ครูผู้ควบคุม
๑๘.นำยสันตชิ ัย ฉิมฉำย ครูผู้ควบคมุ
๑๙.นำงสำวสมุ ติ รำ ทองมำก ครูผู้ควบคุม
๒๐.นำยทนง
สิทธิชุม ครผู คู้ วบคมุ
๒๑.นำยสนิ มหัต
เปีย่ มพงศส์ ำนต์ ครผู คู้ วบคมุ
๒๒.นำยภำคภมู ิ
สทิ ธปิ ระสงค์ นักศกึ ษำ
๒๓.นำยเอกสิทธิ์
ค้ำชู นักศึกษำ
๒๔.นำยธนวนั ต์
ศกั ดิบ์ รู ณกุล นักศกึ ษำ
๒๕.นำยกรี ติ
หำรจนั ทร์ นักศึกษำ
๒๖.นำยดำรงค์ฤทธิ์
ยำนะใส นกั ศึกษำ
๒๗.นำยอำฐิศร
คำเพ็ชรดี นักศกึ ษำ
๒๘.นำยธนโชติ
ศรีปรำบ นกั ศึกษำ
๒๙.นำยศภุ พล
หนองใหญ่ นกั ศกึ ษำ
๓๐.นำยปกรณ์
กกึ ก้อง นักศึกษำ
๓๑.นำยปภังกร

9

๓๒.นำยภทั รชัย อนกุ ูล นกั ศกึ ษำ
๓๓.นำยกฤตภำส อ๋ิมพรหม นกั ศกึ ษำ
๓๔.นำยภำณุวัฒน์ ชัยพฤกษ์ นกั ศกึ ษำ
๓๕.นำยนฤพล ผลสุวรรณ นกั ศกึ ษำ
๓๖.นำงสำวณัฐสภุ ำ ทรงครุฑ นกั ศึกษำ
๓๗.นำงสำวนฤมล ขวัญบญุ นักศึกษำ
๓๘.นำงสำวเนตรนภำ นำคหงษ์ นักศึกษำ
๓๙.นำงสำวกณกิ ำร์ ประกอบกำร นักศึกษำ
๔๐.นำงสำวสโรชำ แยม้ กล่ิน นักศึกษำ
๔๑.นำงสำวอลิสำ สุรศัพท์ นักศึกษำ
๔๒.นำยสหัสวรรษ จวงด้วง นักศึกษำ
๔๓.นำยชลธี จินนั ท์ นักศกึ ษำ
๔๔.นำยเดชำเดช กำงทอง นักศึกษำ
๔๕.นำยธนนท์ เกษดษิ ฐ์ นักศกึ ษำ
๔๖.นำยอภนิ นั ท์ สุวรรณวงศ์ นักศกึ ษำ
๔๗.นำงสำวสุพรรณกิ ำร์ ประกอบพงษ์ นักศกึ ษำ
๔๘.นำยสจุ ินนั ท์ วงศำโรจน์ นักศกึ ษำ
๔๙.นำยโรจนศักดิ์ เยน็ ฉำ่ นักศกึ ษำ
๕๐.นำยเขมณฎั ฐ์ ถนอมจิตต์ นกั ศกึ ษำ
๕๑.นำงสำวจริ ชั ยำ ชลสวัสด์ิ นกั ศกึ ษำ
๕๒.นำงสำวศศธิ ร วงศ์วชั ระรัตน์ นกั ศึกษำ
๕๓.นำงสำวสดุ ำรัตน์ รำชประดษิ ฐ์ นกั ศึกษำ
๕๔.นำงสำวกุลจิรำ พิรมสุข นกั ศึกษำ
๕๕.นำงสำวกิตตกิ ำ ดวงมณี นักศึกษำ
๕๖.นำยสหสั วรรษ จติ ตสิ งั วร นักศึกษำ
๕๗.นำยวิชัย ผิวชมพู นกั ศกึ ษำ
๕๘.นำยกรกช สรุ ิยำ นักศกึ ษำ
๕๙.นำยชยั วฒั น์ รตั นเกตุ นกั ศึกษำ
๖๐.นำงสำววรณนั มีโพธิ์ นกั ศึกษำ
๖๑.นำยดถิ ดนัย หลอ่ เลศิ ธรรม นกั ศกึ ษำ
๖๒.นำยพรี ะพล ชะภูรมั ย์ นักศกึ ษำ

10

๖๓.นำยสทิ ธธิ ำดำ จนั ทโชติ นกั ศึกษำ
๖๔.นำยจกั รพงษ์ สำวงศ์ นักศกึ ษำ
๖๕.นำยพงษ์นำวนิ จนิ ดำ นักศึกษำ
๖๖.นำงสำวศิริลักษณ์ ประดิษฐ์ นกั ศึกษำ
๖๗.นำยสริ ภพ ทองนำ นักศกึ ษำ
๖๘.นำยไกรวชิ ญ์ บงั เกดิ นกั ศึกษำ
๖๙.นำยอกุ ฤษฎ์ ศริ ขิ วญั นกั ศกึ ษำ


Click to View FlipBook Version