The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ANAS SYAFIK, 2019-12-14 22:47:37

BUKU PENGURUSAN 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020 PENGENALAN

Pengenalan

Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan
diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti

"Kurikulum Kebangsaan” ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan
kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan, untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi
jasmani, rohani,mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan."

Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan
sebagai P.U.(A) 531/97.

Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah
adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 V Akta 550)} Kegagalan atau keengganan
melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh
didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan
atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 Akta 550)} dan jika kesalahan itu
dilakukan secara berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman
denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain
yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari
kesalahan itu terus dilakukan.

{Rujuk Subseksyen 35(2) Akta 550}.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020 MATLAMAT & OBJEKTIF

Matlamat

Melahirkan generasi yang seimbang, sihat, cerdas, berdaya tahan, berdaya saing,
berakhlak dan berketrampilan dengan tumpuan kepada mencungkil, memupuk, mengembang
dan memantapkan minat, serta bakat yang ada pada setiap individu bagi mengukuhkan aspek
jasmani, emosi, rohani dan intelek

Objektif

1. Memberi peluang seluas-luasnya kepada penglibatan pelajar supaya mereka memperolehi
pengetahuan tentang fungsi dan peranan

2. Menggunakan dan menggalakkan penyertaan aktif dan sungguh-sungguh untuk membentuk sifat
tanggungiawab, rajin berusaha, dan perasaan bangga atas kejayaan diri dan sekolah.

3. Menggunakan kokurikulum untuk menyokong pembelajaran, membina perasaan yakin diri dan watak
mulia serta membolehkan hubungan dua hala di antara persekolahan pelajar dengan alam
masyarakat sekitar.

4. Membina imej sekolah sebagai sekolah berwatak melalui kejayaan kokurikulum yang cemerlang.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020 STRATEGI PELAKSANAAN

Strategi Pelaksanaan

Untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan, beberapa strategi pelaksanaan perlu diikuti :

 Kegiatan kokurikulum dan akademik yang telah dijadualkan hendaklah seimbang. Aktiviti kokurikulum
yang dirancang perlu bersesuaian dengan kurikulum.

 Pihak sekolah dari semasa ke semasa perlu menambahkan bilangan persatuan/kelab/unit pakaian
seragam untuk memberi peluang kepada murid melibatkan diri secara aktif. Setiap murid akan
melibatkan diri secara aktif sama ada secara individu atau kumpulan.

 Setiap murid diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya 3 aktiviti iaitu satu daripada
persatuan/kelab, satu daripada sukan/permainan dan satu daripada pasukan unit pakaian seragam.

 Setiap persatuan/kelab/unit pakaian seragam perlu merancang dengan teliti, menarik, kreatif dan
berfaedah bagi aktiviti yang akan dijalankan. Aktiviti tersebut perlulah dipelbagaikan seperti lawatan,
khidmat masyarakat, latihan, kursus, pertandingan iaitu meliputi aktiviti rutin dan developmental.

 Bilangan perjumpaan perlulah sekurang-kurangnya 12 kali setahun dan setiap perjumpaan dipenuhi
pelbagai aktiviti yang memakan masa 2 jam iaitu 12 kali X 2 jam.

 Setiap penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum tentang perkembangan dan kemajuan serta
pencapaiannya perlu dinilai dan direkod. Penghargaan hendaklah diberi kepada murid yang aktif dan
banyak memberi sumbangan serta mengharumkan nama sekolah sebagai insentif disamping sebagai
sumber inpirasi kepada murid lain.

 Kehadiran pelajar dalam kokurikulum perlulah 80% atau sekurang- kurangnya 10 kali, bagi
membolehkan menerima sijil atau dicatat rekod penglibatan kokurikulum dalam sijil berhenti
sekolah/surat akuan.

 Semua persatuan/kelab dan unit pakaian seragam dikehendaki menjalankan satu aktiviti luar seperti
lawatan sambil belajar/khidmat masyarakat dan kajian luar agar dapat menarik minat murid.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020 KANDUNGAN KEGIATAN KOKURIKULUM

Kandungan Kegiatan Kokurikulum

Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah:
Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:-
(a) penyertaan dalam sukan dan permainan;
(b) penyertaan dalam persatuan dan kelab;
(c) penyertaan dalam badan beruniform; dan
(d) penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Menteri.

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang
diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97.

Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang
ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:-
(a) Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan
(b) Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; (b) hobi dan rekreasi;
(c) sukan dan permainan;
(d) badan beruniform; atau
(e) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan
sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11 (Tambahan No. 41), Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb.
Mei 1998.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020 PANDUAN PELASKTSAANTAUASN KPOEKULRAIKUKLUSMANAAN KOKURIKULUM

Status Pelaksanaan Kokurikulum

Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang murid yang
belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap murid hendaklah mengambil bahagian
sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja pasukan badan beruniform, satu kegiatan persatuan
atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan.
{Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh
2hb. Januari 1985}.

Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja
kokurikulum di sekolah.
{Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/ Jld. 11(29)
bertarikh 2hb. Januari 1985}.

Sekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini
hendaklah menggalakkan murid-muridnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk
masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; dan dalam pelbagai gerak kerja
yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi
pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian.
(Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh
2hb. Januari 1985}.

Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai
tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan
Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.
Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000, KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2000.

Penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran murid dalam aktiviti
kokurikulum mestilah direkodkan.
Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15 Januari
1986.

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran
anggota-anggota masyarakat setempat.
Rujuk Sub-perkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985, KP. 8591-11(32)
bertarikh 2hb Februari 1985.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

Peruntukan Masa Kegiatan Kokurikulum

Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No.5652 Jil. 11/Bil. 27
bertarikh 28 Disember 1967adalah seperti berikut:-

Sekolah Menengah ALIRAN PERUNTUKAN MASA
TINGKATAN
Sastera 180 minit seminggu
Peralihan 1,2,3,& 6 SRT 180 minit seminggu
180 minit seminggu
4&5 Perdagangan 180 minit seminggu
Sains 140 minit seminggu
140 minit seminggu
Pertanian 100 minit seminggu
Teknik

Sekolah Rendah PERUNTUKAN MASAKEGIATAN KOKURIKULUM

TAHUN PERUNTUKAN MASA
3 dan 4 60 minit seminggu
5&6 120 minit seminggu

Tugas dan Tanggungjawab Guru

Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru
penasihat bagi menjalankan tugas- tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia
ada.
Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ), Bahagian 2.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020 POLISI KESELAMATAN KOKURIKULUM

Polisi ini harus dibaca bersama:

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989
Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995
Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995
Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan
Bantuan Kerajaan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979
Pendidikan Jasmani.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988
Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan
Pertubuhan Bukan Kerajaan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998
Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995
Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta
Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.

Catatan:
Sila Rujuk Buku Polisi Keselamatan Kokurikulum Sekolah untuk mendapatkan keterangan lebih
terperinci.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020 POLISI KKEESSEELLAAMMAATTAANNKKOOKKUURRIKIKUULLUUMM

PENGENALAN

Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan
waktu pembelajaran.

RASIONAL
Sekolah Kebangsaan Doktor Abdul Latiff, Sabak Bernam, Selangor bertanggungjawab menyediakan
iklim sekolah yang selamat semasa aktiviti kokurikulum dijalankan. Warga sekolah terdedah dengan isu-
isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan peralatan sukan. Menyedari keperluan pengawasan
yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.

OBJEKTIF
• Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia.
• Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan.
• Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum.
• Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

PERANAN MURID
• Melapor taraf kesihatan diri kepada guru
• Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan.
• Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan.
• Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan.

PERANAN JURULATIH / GURU
• Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri
semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui:
• Poster
• Perhimpunan Mingguan
• Ceramah
• Bengkel
• Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas
• Edaran
• Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan.
• Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat.
• Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan.
• Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan, Jawatankuasa Keselamatan dan
PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti kokurikulum.
• Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti kokurikulum.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020 POLISI KESELAMATAN KOKURIKULUM

PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA.
• Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing- masing.
• Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti
yang dijalankan.
• Mendatangani borang pengesahan kebenaran untuk menalankan aktiviti.
• Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.
• Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon
jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah.

POLISI
• Memastikan warga SK Doktor Abdul Latiff adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan
Kegiatan Kokurikulum.
• Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab untuk
memastikan bahawa semua polisi, peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti
sepenuhnya.
• Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan
yang telah ditetapkan.
• Sekiranya berlaku sebarang kemalangan, laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah.
• Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ( rujukan:
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 )
• Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga SEKOLAH
KEBANGSAAN DOKTOR ABDUL LATIFF melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat
rasmi.
• Semua warga SEKOLAH KEBANGSAAN DOKTOR ABDUL LATIFF adalah tertakluk kepada
polisi ini.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020 FOKUS KOKURIKULUM

Fokus Kokurikulum

1. Nilai Murni
1.1 Semua guru dan kakitangan perlu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan bersungguh-
sungguh berserta niat beribadah kerana Allah untuk memajukan bangsa Melayu secara khususnya
dan masyarakat amnya
1.2 Mengimbangi perkembangan mental dan fizikal, jasmani dan rohani,
1.3 Mengukuhkan interaksi dan integrasi, mengembangkan bakat dan minat, dan mengukuhkan
pembelajaran di bilik darjah, mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah, meningkatkan
disiplin dan kerjasama.

2. Profesion
2.1 Melaksanakan tugas secara bertanggungjawab dan berkesan berdasarkan prinsip pelaksanaan
kokurikulum
2.1.1 Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran
merentas kokurikulum dan menyeronokkan
2.1.2 Merancang, menganjur, mengelola dan menilai kegiatan kokurikulum yang berbentuk
aktiviti bagi melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik
darjah
2.1.3 Memberikan penekanan kepada pemerolehan, peningkatan ilmu kemahiran baharu,
sikap positif, nilai murni meningkatkan kualiti sahsiah, disiplin, ketahanan diri dan daya
saing.
2.1.4 Memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuh semangat
patriotisme dan perpaduan kaum.
2.1.5 Memberi peluang semua murid menyertai aktiviti kokurikulum.
2.1.6 Memastikan perjalanan aktiviti kokurikulum berdasarkan kepada kurikulum badan induk /
gabungan atau yang berkaitan.
2.1.7 Menyelia skema penilaian aktiviti kokurikulum dan memberi peluang murid untuk
mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan.

3. Fokus Utama
3.1 Setiap pelajar dapat menyertai aktiviti kokurikulum yang dijalankan cara aktif samada yang
berbentuk praktikal / teori bagi mendapat pengalaman untuk dijadikan penghayatan di masa
hadapan.
3.2 Setiap pelajar yang mempunyai potensi, minat dan bakat serta kecenderungan tertentu boleh
diajukan kearah kecemerlangan yang optimum dengan pendekatan dan kaedah yang saintifik &
sistematik
3.3 Setiap pelajar dapat memupuk semangat kerjasama, bantu-membantu, bertanggungjawab,
berdisiplin, berdikari dan berketrampilan
3.4 Setiap pelajar dapat menggunakan masa lapangnya dengan melakukan -aktiviti yang berfaedah
3.5 Mewujudkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dapat dipertingkatkan
melalui aktiviti kokurikulum

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020 JENIS GERAKERJA KOKURIKULUM

Jenis Gerakerja Kokurikulum 2020

1. Terdapat 3 jenis gerakerja kokurikulum di sekolah ini iaitu :-

1.1 Pasukan Pakaian Seragam
1.1.1 Pengakap Kanak-Kanak.
1.1.2 Pergerakan Puteri Islam Malaysia ( PPIM )
1.1.3 Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS )

1.2 Kelab / Persatuan
1.2.1 Persatuan Bahasa
1.2.2 Persatuan Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM).
1.2.3 Kelab SPBT
1.2.4 Kelab Doktor Muda
1.2.5 Persatuan Agama Islam
1.2.6 Junior Ensemble Keyboard Club
1.2.7 Kelab Kerjaya

1.3 Sukan (Olahraga / Permainan )
1.3.1 Kelab Bola Sepak
1.3.2 Kelab Bola Jaring
1.3.3 Kelab Olahraga dan Merentas Desa
1.3.4 Kelab Lompat Tali

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

CARTA ORGANISASI INDUK UNIT KOKURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )
( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM SETIAUSAHA SUKAN
Cikgu Milot Binti Abang Cikgu Hj Alfian Bin Md Zabidi

PENOLONG SETIAUSAHA
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PENYELARAS KELAB PERSATUAN PENYELARAS SUKAN PERMAINAN PENYELARAS KOAKADEMIK
Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan Cikgu Mohamad Firdaus Bin Jamaludin Cikgu Hjh Zaini bt Khairudin
Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

CARTA ORGANISABSuIkuKPEerLanAcaBngDanA&NTakPwEimRTSahAunTanUUAniNt Kokurikulum 2020
UNIT KOKURIKULUM SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )
( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Milot Binti Abang

PENOLONG SETIAUSAHA PENYELARAS KELAB PERSATUAN
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli
Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
PERSATUAN BAHASA PERSATUAN STEM KELAB SPBT KELAB DOKTOR MUDA

Cikgu Fadzlan Bin Che Pa Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani Cikgu Norzulina bt Md Razi Cikgu Mariana Bt Hashim

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
PERSATUAN AGAMA ISLAM JUNIOR ENSEMBLE KEYBOARD CLUB KELAB KERJAYA

Cikgu Norzilah Bt Pauzi Cikgu Norsiah Bt Mohd Daud Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

CARTA ORGANIBSuAkuSPIeUranNcaInTgaBn &ETRakUwNimITFahOuRnaMn Unit Kokurikulum 2020
UNIT KOKURIKULUM

SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) Cikgu Sharimah Binti Bakar

( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Milot Binti Abang

PENOLONG SETIAUSAHA
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
PENGAKAP TUNAS KRS PUTERI ISLAM

Ustaz Ahmad Lutfi Bin Khairoji Cikgu Nor Hamizah bt Abdul Hamid Ustz Norazlina Bt Hj Solahuddin

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

CARTA ORGANISASBIukSuUPeKraAncNangDanA&NTaPkwEimRTMahAunIaNn UAnNit Kokurikulum 2020
UNIT KOKURIKULUM

SK DOKTOR ABDUL LATIFFSK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) Cikgu Sharimah Binti Bakar

( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN

Cikgu Mohd Firdaus Bin Jamaludin

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
BOLA SEPAK BOLA JARING OLAHRAGA DAN MERENTAS DESA LOMPAT TALI
Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid
Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli Cikgu Siti Nadrah Bt Mohd Marzuki Cikgu Suzana Bt Abdullah

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

CARTA ORGANISASI PEBMukBuAPNeraGnUcaNngAanN&STUakKwAimNTaShEuKnaOn LUnAitHKokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )

SETIAUSAHA SUKAN KETUA JURULATIH ELIT KETUA JURULATIH ELIT
Cikgu Hj Alfian Bin Md Zabidi BOLA SEPAK LOMPAT TALI

Cikgu Mohd Rizal B. Sa’eh Cikgu Mohd Rizal B. Sa’eh

PENOLONG SETIAUSAHA
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

RUMAH SUKAN

KETUA JURULATIH ELIT KETUA JURULATIH ELIT KETUA JURULATIH ELIT JURULATIH PASUKAN ELIT SEKOLAH
OLAHRAGA BOLA JARING MERENTAS DESA

Cikgu Anas Syafik B. Zulkipli Cikgu Anis Farhan Bt Othman Cikgu Hj Alfian B. Md Zabidi

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA JURULATIH ELIT KETUA JURULATIH ELIT
RUMAH DATO BAHAMAN ( BIRU ) RUMAH MAT KILAU ( KUNING ) PING PONG CATUR

Ustaz Mohamad Amin Bin Md Nor Ustaz Mohd Faizal bin Pauji Cikgu Bahak Udin B. Maidin Cikgu M.Firdaus Bin Jamaludin

KETUA JURULATIH ELIT KETUA JURULATIH ELIT
BADMINTON BOLA BALING

Cikgu Siti Rohaizah Bt Mohd Anuar Cikgu Noor Azwanty Bt Mhd Sapuan

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
RUMAH DATO MAHARAJALELA (HIJAU) RUMAH TOK JANGGUT ( MERAH )

Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria Cikgu Mohd Faiz bin Kamarul Zaman

KETUA JURULATIH ELIT KETUA JURULATIH ELIT
RAGBI SEPAK TAKRAW

Cikgu M. Aimman Shauqie B Ustaz Mohamad Amin Bin Md Nor
Ahmad Akhir
SK DOKTOR ABDUL LATIFF
UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

CARTA JAWATANKUASABuPkEu PLeAraKncSanAgNanA& TKakOwKimUTaRhIuKnaUn LUnUitMKokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA KOKURIKULUM PENOLONG SETIAUSAHA
Cikgu Milot Binti Abang Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM PENYELARAS KELAB PERSATUAN PENYELARAS SUKAN PERMAINAN PENYELARAS KOAKADEMIK
Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan Cikgu Mohamad Firdaus Bin Jamaludin Cikgu Hjh Zaini Binti Khairudin

KETUA GURU PENASIHAT PENGAKAP KETUA GURU PENASIHAT TUNAS KRS KETUA GURU PENASIHAT PUTERI ISLAM
Ustaz Ahmad Lutfi Bin Khairoji Cikgu Nor Hamizah bt Abdul Hamid Ustazah Norazlina Bt Hj Solahuddin

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
PERSATUAN BAHASA PERSATUAN SAINS ,MATEMATIK ,TEKNOLOGI KELAB SPBT KELAB DOKTOR MUDA
Cikgu Mariana bt Hashim
Cikgu Fadzlan Bin Che Pa Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani Cikgu Norzulina bt Md Razi

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
PERSATUAN AGAMA ISLAM JUNIOR ENSEMBLE KEYBOARD CLUB KELAB KERJAYA
Ustazah Norzilah Bt Pauzi
Cikgu Norsiah Bt Mohd Daud Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi

KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT KETUA GURU PENASIHAT
BOLA SEPAK BOLA JARING OLAHRAGA DAN MERENTAS DESA LOMPAT TALI
Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid
Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli Cikgu Siti Nadrah bt Mohd Marzuki Cikgu Suzana Bt Abdullah

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

KONSEP DAN MATLAMAT UNIT KOKURIKULUM

 Sebagai program sokongan kepada kurikulum ke arah kecemerlangan pendidikan yang seimbang.
 Memberi peluang kepada semua murid mengambil bahagian dalam bidang sukan, permainan, persatuan,

kelab dan unit beruniform.
 Menyediakan segala kemudahan yang secukupnya untuk semua aktiviti kokurikulum.
 Memberi peluang kepada murid untuk memajukan diri dalam lapangan diceburi ke arah kecemerlangan ilmu

dan kerjaya.
 Mengembangkan bakat dan minat ke arah pembentukan insan yang seimbang, berakhlak mulia dan

berketerampilan.
 Memberi galakan dan dorongan supaya murid dapat mengembangkan minat dan bakat mereka dengan

berkesan.
 Kesempatan dan peluang untuk mengasah kebolehan serta kepimpinan dalam pengendalian dan

pengurusan aktiviti kokurikulum.
 Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif (nilai murni).
 Melatih murid bijak mengisi masa lapang dengan gerak kerja yang berfaedah di samping membina kesihatan

dan kesejahteraan diri, sosial dan harmoni dalam masyarakat.
 Memberi peluang dan galakan kepada murid-murid untuk membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat

sekeliling.
 Menyediakan peluang kepada ibu bapa dan masyarakat untuk memberi sumbangan idea dan material

terhadap sekolah.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN GERAK KERJA KOKURIKULUM

1 KEAHLIAN ~ Semua murid dan guru wajib menyertai aktiviti kokurikulum berdasarkan Akta Pendidikan
1996. Setiap murid dikehendaki mengambil bahagian dalam gerak kerja kokurikulum iaitu satu gerak
kerja sukan dan permainan, satu gerak kerja unit beruniform serta satu gerak kerja kelab dan persatuan.

2 KEDATANGAN ~
2.1 Kedatangan guru dan murid adalah diwajibkan dan mesti direkod (Pekeliling ikhtisas bil. 1.1986, KP
(BS)8591/jld II(41), 15 Jan 1986) serta menyertai kegiatan yang dijalankan dengan aktif.
Ketidakhadiran murid mesti disertai surat doktor atau surat ibu bapa/ penjaga dengan tandatangan
yang sah.
2.2 Kehadiran pelajar wajib ditanda dalam daftar kehadiran pada setiap kali aktiviti diadakan.

3 PENDAFTRAN AHLI DAN MESYUARAT PERTAMA
3.1 Pendaftaran ahli dan mesyuarat pertama akan diadakan pada 8 Januari 2020. Perkara yang perlu
dilakukan pada mesyuarat pertama adalah:
3.1.1 Menanda kehadiran ahli
3.1.2 Perlantikan Ahli Jawatankuasa
3.1.3 Membincangkan Rancangan Tahunan
Semua pelan Taktikal, Rancangan Aktiviti Tahunan dan Minit mesyuarat perlu disediakan
dalam satu salinan bercetak dan diserahkan kepada GPK Kokurikulum melalui penyelaras
Unit pada atau sebelum 12 Februari 2020 untuk difailkan.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

4 BUKU LAPORAN AKTIVITI
4.1 Setiap kelab /Persatuan /Permainan /Unit beruniform mesti melengkapkan butir-butir dalam buku
Laporan Aktiviti dan serahkan kepada GPK Kokurikulum pada 14 Februari 2020 untuk semakan kali
pertama :
4.1.1 Senarai nama AJK
4.1.2 Perlembagaan Persatuan dan kelab
4.1.3 Senarai keahlian / Daftar kehadiran
4.1.4 Rancangan aktiviti tahunan / Aktiviti mingguan
4.1.5 Minit Mesyuarat Agung Kali 1 / 2020
4.1.6 Laporan aktiviti harian ( sehingga tarikh dinyatakan )
4.1.7 Laporan aktiviti luar seperti lawatan, perkhemahan dan lain-lain
4.1.8 Penyata penerimaan dan perbelanjaan
4.2 Buku laporan perlu dihantar pada hari Rabu (selepas aktiviti ) dan disimpan di Bilik GPK
Kokurikulum / atau tempat yang dikhaskan.

5 KUTIPAN DERMA KEAHLIAN
5.1 Kutipan boleh dibuat sekiranya mendapat kebenaran khas dari Guru Besar dan Guru Penasihat
boleh membuat permohonan bertulis.
5.2 Unit yang membuat kutipan mestilah menyediakan satu Buku Kutipan untuk merekodkan segala
penerimaan dan perbelanjaan / pembelian

6 PAKAIAN
6.1 Pakaian seragam, pakaian sukan dan pakaian Pendidikan Jasmani dibenarkan sewaktu menjalani
gerak kerja kokurikulum.
6.2 Guru dan murid wajib memakai pakaian uniform lengkap pada Isnin minggu ketiga bagi tujuan
PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM
6.3 Guru pemimpin dan murid perlu memakai Uniform lengkap pada waktu PdP hari Rabu.

7 KEMUDAHAN, KESELAMATAN DAN DISIPLIN ~ Guru bertanggungjawab bagi menjaga keselamatan
peralatan-peralatan yang digunakan itu dalam keadaan baik.

8 PENILAIAN ( PAJSK )~ Penilaian PAJSK terhadap murid dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib.
Setiap murid mesti mendapat markah dan markah tersebut hendaklah direkodkan. Penilaian akan
diadakan pada perjumpaan akhir.

9 SIJIL PENYERTAAN, SIJIL PENGHARGAAN DAN SIJIL PENCAPAIAN
9.1 Sijil penyertaan akan diberikan yang telah menyertai setiap aktiviti yang dianjurkan oleh pihak
sekolah.
9.2 Sijil penghargaan akan diberikan kepada pelajar yang telah memberikan perkhidmatan yang
cemerlang sebagai Pengerusi, Naib Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan AJK serta kepten
pasukan sekolah Unit Beruniform, Persatuan, Kelab serta Sukan dan Permainan.
9.3 Sijil Pencapaian diberikan kepada pelajar yang menunjukkan pencapaian cemerlang mewakili
sekolah dalam sebarang pertandingan yang disertai.
9.4 Seorang murid tahun 6 akan dipilih oleh panel pemilih sebagai Tokoh Kokurikulum tahunan.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

FUNGSI DAN PERINCIAN TUGAS
SETIAUSAHA KOKURIKULUM

1 Setiausaha kepada Jawatan Kuasa Induk Pengurusan Kokurikulum
2 Mengemaskini papan kenyataan Kokurikulum – info kokurikulum.
3 Membantu GPK Kokurikulum menyediakan perancangan peningkatan pencapaian aktiviti

kokurikulum sekolah.
4 Membantu GPK Kokurikulum menyediakan Buku Pelaporan Sekolah
5 Membantu GPK Kokurikulum mengemaskini fail-fail kokurikulum
6 Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar atau GPK Kokurikulum dari masa ke

semasa.

PENYELARAS
1 Membunyikan loceng pada jam 3.15 petang pada hari Rabu dan mengelolakan perhimpunan di tapak
perhimpunan sebelum murid masuk ke kelas untuk perjumpaan dan aktiviti.
2 Membantu GPK kokurikulum menyelaras dan menyelia aktiviti Sukan & Permainan, Kelab &
Persatuan dan Pasukan Badan Beruniform.
3 Mengumpul Rancangan Aktiviti Tahunan dan senarai AJK dari setiap unit di bawahnya untuk
difailkan.
4 Merancang program secara am yang melibatkan semua pelajar dan mentukan tarikh pelaksanaanya.
5 Menyelia dan memastikan semua kemudahan dan peralatan dalam keadaan baik sebelum, semasa
dan selepas digunakan.
6 Memastikan langkah-langkah keselamatan diambil sebelum dan semasa aktiviti dijalankan.
7 Menjadi salah seorang panel pemilihan kokurikulum untuk anugerah kokurikulum sekolah.

TUGAS GURU PENASIHAT
1 Membentuk jawatan kuasa unit masing-masing pada perjumpaan pertama.
2 Memastikan aktiviti yang dirancang selaras dengan objektif sekolah
3 Memastikan ada perlembagaan kelab.
4 Memastikan AJK menjalankan tugas seperti yang arahkan oleh guru penasihat.
5 Merancang aktiviti tahunan dan serahkan kepada penyelaras / GPK Kokurikulum.
6 Memastikan aktiviti berjalan mengikut perancangan dan jadual yang ditetapkan.
7 Merancang strategi untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam kelab /unit.
8 Membuat dan menyediakan penyata kewangan (jika ada)
9 Mengurus harta benda dan kewangan unit /kelab jika ada.
10 Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan selepas perjumpaan diadakan dan
ditandatangani.
11 Melaporkan perkembangan kelab kepada GPK Kokurikulum dari masa ke semasa.
12 Mengemaskini papan kenyataan yang disediakan.
13 Menanda kehadiran pelajar pada setiap perjumpaan di dalam buku Laporan Kokurikulum dan rekod
koku murid.
14 Mengenalpasti pelajar yang berbakat untuk mewakili sekolah.
15 Membuat penilaian ( PAJSK ) terhadap penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti yang diadakan
sepanjang tahun dan merekodkannya dalam buku rekod aktiviti dan Rekod Profil pelajar.
16 Mencadangkan nama pelajar yang difikirkan sesuai dan layak untuk menerima Sijil Penghargaan
Kokurikulum dan sukan dalam Hari Anugerah Cemerlang.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

JAWATANKUASA PERTANDINGAN MSSD dan KOAKADEMIK
(PASUKAN SEKOLAH)

Jurulatih dan Pengurus pasukan
1. Memilih peserta-peserta berbakat dan memberi latihan yang sempurna.
2. Menyediakan jadual latihan mengikut masa/hari yang ditetapkan
3. Melantik Ketua Pasukan dan Penolong Ketua Pasukan serta menentukan posisi pemain.
4. Memastikan ibu bapa telah mengisi dan menandatangani Surat kebenaran & surat
kesihatan anak /jagaan.
5. Memastikan telah menerima Surat Lantikan Membawa Murid dan Kebenaran Membawa
Murid ke Kejohanan berdasarkan SOP yang sedia ada.
6. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk makan/minum dan pengangkutan dan
diserahkan kepada GPK Kokurikulum.
7. Menyediakan laporan lengkap berkaitan pertandingan yang disertai dan diserahkan
kepada GPK kokurikulum untuk didokumentasikan.
8. Menyediakan nama pemain (nama mengikut sijil kelahiran) dan serah kepada s/u Koku /
GPK kokurikulum untuk pemberian sijil penghargaan.
9. Memastikan alatan permainan dalam keadaan baik sebelum ,semasa dan selepas
pertandingan.
10. Memastikan langkah-langkah keselamatan telah diambil sebelum , semasa latihan atau
pertandingan.
11. Pastikan pengurus /jurulatih sebagai yang terakhir meninggalkan sekolah selepas semua
murid/peserta telah pulang .

PERTANDINGAN KO-AKEDEMIK
*Semua pengurus dan jurulatih untuk pasukan ko-akedemik akan diputuskan kemudian dan
dipilih oleh penyelaras / penasihat unit KoAkademik yang dilantik

1 . SETIAUSAHA SUKAN
1.1 Merancang Takwim Kejohanan Merentas Desa Sekolah, Sukan Tahunan Sekolah,
Sukantara dan Sukaneka.
1.2 Menyediakan senarai pelajar mengikut rumah sukan.
1.3 Mengatur jadual latihan bagi pasukan olahraga & pasukan permainan sekolah.
1.4 Menyediakan nama senarai pemain (bersama jurulatih dan pengurus pasukan) untuk
wakil sekolah di peringkat,zon ,daerah, negeri.
1.5 Menentukan acara-acara yang akan disertai.
1.6 Menyediakan senarai alatan dan keperluan untuk latihan pasukan sekolah.
1.7 Melaporkan segala masalah kepada GPK Kokurikulum dan Guru Besar
1.8 Sentiasa berbincang dan mencari jalan untuk meningkatkan prestasi olahraga dan
permainan pasukan sekolah.
1.9 Mewakili GPK Kokurikulum ( jika perlu ) dalam mesyuarat atau perbincangan di dalam
atau di luar sekolah berkaitan dengan olahraga dan permainan.
1.10 Menyimpan rekod lengkap berkaitan olahraga dan pasukan sekolah.
1.11 Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan tahunan dan perbelanjaan pasukan untuk
tahun tertentu.
1.12 Membantu Ketua Panitia PJK menyemak stok alatan sukan.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

2. GURU RUMAH SUKAN
2.1 Ketua rumah sukan dikehendaki menyimpan rekod lengkap senarai nama murid dalam
rumah sukan berdasarkan kepada :
 Tahun
 Nama pelajar yang lengkap
 Umur dan kelasnya
2.2 Mengadakan Mesyuarat Agung dan melantik AJK :
 Ketua Rumah
 Penolong Ketua Rumah
 Setiausaha
 Bendahari
 AJK setiap tahun
2.3 Ketua guru rumah sukan mengurus segala yang berkaitan dengan latihan rumah pada
hari yang telah ditetapkan termasuk guru-guru rumah yang lain.
2.4 Semua guru rumah diwajibkan hadir pada setiap perjumpaan dan latihan.
2.5 Melengkapkan Fail Laporan Rumah Sukan dan serahkan kepada Setiausaha Sukan /
GPK kokurikulum untuk semakan.
2.6 Mengambil langkah yang perlu untuk menjaga disiplin, kebajikan dan keselamatan
pelajar.
2.7 Mengambil tindakan untuk menyemai semangat sukan, cinta dan bangga terhadap
rumah sukan.
2.8 Menyediakan peraturan rumah sukan.
2.9 Memastikan pelajar memakai pakaian yang sesuai semasa latihan.

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

ORGANISASI PASUKABNukuEPLeIraTncSaEngKanO&LTAakHwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

ELIT BOLA SEPAK

Cikgu Mohd Rizal bin Sa’eh Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli Cikgu Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman
( Ketua Jurulatih ) ( Pembangunan Pasukan Bawah 11 Tahun ) ( Pembangunan Pasukan Bawah 10 Tahun )

ELIT OLAHRAGA

Cikgu Anas Syafik bin Cikgu Mohd Faiz Bin Cikgu Mohd Aiman Shauqie Cikgu Hj Alfian bin Cikgu Norhamizah Bt
Zulkifli ( Ketua Jurulatih ) Kamarul Zaman B. Ahmad Akhir Md Zabidi Abdul Hamid

Cikgu Milot Binti Cikgu Siti Zulaikha Bt Cikgu Bhavani A/P
Abang Johdi Ramasamy

ELIT SEPAK TAKRAW

Ustaz Mohd Amin bin Md Nor Ustaz Ahmad Lutfi bin Cikgu Zainol Azmi Ustaz Hj Shahrul
( Ketua Jurulatih ) Khairoji bin Zakaria Munir bin Maamor

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI PASUKABNukuEPLeIraTncSaEngKanO&LTAakHwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

ELIT BOLA BALING

Cikgu Noor Azuanty bt Mohd Cikgu Mohd Firdaus Cikgu Norhasni Cikgu Huri bin Ayub Cikgu Hajah Siti
Sapuan ( Ketua Jurulatih ) bin Jamaludin Mohd Humiayah binti

Dohet@Tauhid Pariman

ELIT BOLA JARING

Cikgu Anis Farhan binti Othman Cikgu Norzulina binti Cikgu Siti Nadhrah Bt Ustazah Norazlina binti
( Ketua Jurulatih ) Md Razi Solehuddin

ELIT MERENTAS DESA

Cikgu Hj Alfian bin Md Zabidi Cikgu Anas Syafik Cikgu Suzana binti Abdullah Ustazah Norzilah binti Cikgu Irma Azwin bt
( Ketua Jurulatih ) bin Zulkifli Pauzi Mohd Sani
ELIT BADMINTON

Cikgu Siti Rohaizah binti Mohd Cikgu Mohd Rizal Cikgu Norsiah binti Cikgu Mariana binti Cikgu Khalimatun bt
Anuar ( Ketua Jurulatih ) bin Sa’eh Daud Hashim Duki

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

ORGANISASI PASUKABNukuEPLeIraTncSaEngKanO&LTAakHwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

ELIT PING PONG

Cikgu Bahak Udin bin Ustaz Mohd Faizal bin Cikgu Haspiyani bt Hasan Cikgu Hajah Zaini bin
Maidin( Ketua ) Pauji Khairudin

ELIT CATUR

Cikgu Mohd Firdaus bin Ustazah Norizah Bt Yusa Cikgu Norhidayah Cikgu Fadzlan Bin Che Pa
Jamaludin ( Ketua Jurulatih ) binti Ibrahim

ELIT LOMPAT TALI

Cikgu Mohd Rizal bin Cikgu Alfian bin Md Cikgu Milot binti Cikgu Suzana binti Ustazah Norazlina
Sa’eh (Ketua Jurulatih ) Zabidi Abang Abdullah binti Solehuddin

ELIT RAGBI

Cikgu Mohd Aiman Shauqie B. Cikgu Muhammad Shukri Cikgu Anas Syafik bin SK DOKTOR ABDUL LATIFF
Ahmad Akhir ( Ketua Jurulatih ) PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25
bin Rosli Zulkifli
KOHORT 3
UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

ORGANISASI UNIT BERBUuNkuIPFeOranRcMang-anP&ETNakGwAimKTAahPunan Unit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria

KETUA GURU PENASIHAT
PENGAKAP

Ustaz Ahmad Lutfi Bin Khairoji

SETIAUSAHA
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

AJK GURU PENASIHAT PENGAKAP KANAK-KANAK

Cikgu Muhammad Cikgu Norhidayah Cikgu Mariana bt Cikgu Mohd Aiman Ustazah Cikgu Noor
Shukri bin Rosli bt Ibrahim Hashim Shauqie B. Ahmad Khalimatun bt Azuanty bt Mhd

Akhir Duki Sapuan

Cikgu Bhavani A/P Ramasamy Cikgu Fadzlan Bin Che Pa Cikgu Hj Alfian bin Md Zabidi Ustaz Mohd Faizal bin Pauji

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI UNIT BBEukRuUPeNraInFcaOnRgaMn &-TTakKwiRmSTahunan Unit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria

KETUA GURU PENASIHAT
TKRS

Cikgu Norhamizah Binti Abdul Hamid

SETIAUSAHA
Cikgu Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman

AJK GURU PENASIHAT TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS)

Cikgu Mohd Rizal Cikgu Haspiyani Cikgu Siti Rohaizah Cikgu Suzana bt Cikgu Bahak Udin Cikgu Anis Farhan
bin Sa’eh bt Hasan bt Mohd Anuar Abdullah bin Maidin bt Othman

Cikgu Mohamad Firdaus Ustaz Hj Shahrul Munir Ustaz Mohamad Cikgu Huri bin Ayob
b. Jamaludin bin Maamor Amin b Md Nor
SK DOKTOR ABDUL LATIFF
UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI UNIT BERUNBuIkFuOPeRraMnca–ngPanU&TTEakRwIimISTaLhAunMan Unit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria

KETUA GURU PENASIHAT
PPIM

Ustazah Norazlina bt Hj. Solahuddin

SETIAUSAHA
Ustazah Siti Norizzah bt Yusa

AJK GURU PENASIHAT PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA ( PPIM )

Ustazah Hjh Siti Humiayah Cikgu Irma Azwin Cikgu Norzulina bt Cikgu Hjh Zaini bt Cikgu Norhasni Mohd
Pariman bt Mohd Sani Md Razi Khairudin Dohet@Tauhid

Cikgu Siti Zulaikha Bt Cikgu Norsiah bt Mohd Ustazah Norzilah bt Cikgu Siti Nadrah bt Cikgu Milot bt Abang
Johdi Daud Pauzi Mohd Marzuki

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI KELAB DABNukPu EPeRraSnAcaTngUanA&NTaBkwAimHTAahSuAnan Unit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

PENYELARAS KELAB PERSATUAN

Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan

KETUA GURU PENASIHAT
KELAB BAHASA

Cikgu Fadzlan Bin Che Pa

SETIAUSAHA
Cikgu Hjh Zaini bt Khairudin

AJK GURU PENASIHAT KELAB BAHASA

Cikgu Anis Farhan bt Cikgu Zainol Azmi Cikgu Bahak Udin Cikgu Milot bt Abang
Othman bin Zakaria bin Maidin

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI KELAB DBAukNu PPeEraRncSanAgTanU&ATNakwSimTETaMhunan Unit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

KETUA GURU PENASIHAT PENYELARAS KELAB PERSATUAN
KELAB STEM
Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan
Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani

SETIAUSAHA
Cikgu Anas Syafik bin Zulkipli

AJK GURU PENASIHAT SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATH ( STEM )

Cikgu Mohd Aiman Shauqie Cikgu Mohamad Cikgu Mohd Rizal Cikgu Siti Rohaizah bt Mohd
B. Ahmad Akhir Firdaus b. Jamaludin bin Sa’eh Anuar

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI KELAB DBAukNu PPerEanRcSanAgaTnU&ATaNkwSimPTBaThunan Unit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

PENYELARAS KELAB PERSATUAN

Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan

KETUA GURU PENASIHAT
KELB SPBT

Cikgu Norzulina bt Md Razi

SETIAUSAHA
Ustazah Hjh Siti Humiayah Pariman

AJK GURU PENASIHAT KELAB SPBT

Cikgu Siti Nadrah bt Mohd Ustaz Mohamad Cikgu Nor Hamizah Cikgu Hj Alfian bin Md
Marzuki Amin b Md Nor bt Abdul Hamid Zabidi

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI KELAB DAN PEBuRkuSAPeTraUncAanNganD&OTKakTwOimRTaMhuUnaDn UAnit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM PENYELARAS KELAB PERSATUAN
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang
Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan
KETUA GURU PENASIHAT
KELB DOKTOR MUDA

Cikgu Mariana bt Hashim

SETIAUSAHA
Cikgu Huri bin Ayob

AJK GURU PENASIHAT KELAB DOKTOR MUDA

Ustazah Norazlina bt Hj. Cikgu Mohd Faiz Bin Ustazah Siti Norizah Cikgu Norhasni Mohd
Solahuddin Kamarul Zaman bt Yusa Dohet@Tauhid

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI KELAB DAN PBEuRkuSPAerTanUcaAngNanA&GTAakMwimATIaShuLnAanMUnit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

KETUA GURU PENASIHAT PENYELARAS KELAB PERSATUAN
KELAB PENDIDIKAN ISLAM
Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan
Ustazah Norzilah bt Pauzi

SETIAUSAHA
Ustazah Khalimatun bt Duki

AJK GURU PENASIHAT KELAB PENDIDIKAN ISLAM

Ustaz Mohd Faizal Ustaz Hj Shahrul
bin Pauji Munir bin Maamor

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI KELAB DAN PERBSukAuTPUeraAncNanJgUanN&ITOaRkwiKmETYahBunOanAURnDit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

KETUA GURU PENASIHAT PENYELARAS KELAB PERSATUAN
JEKC
Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan
Cikgu Norsiah bt Mohd Daud

SETIAUSAHA
Cikgu Norhidayah bt Ibrahim

AJK GURU PENASIHAT JUNIOR ENSEMBLE KEYBOARD CLUB

Cikgu Ahmad Lutfi Cikgu Bhavani A/P
bin Khairoji Ramasamy

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI KELAB DANBukPuEPReraSnAcaTngUaAn &NTaKkEwiRmJTAahYuAnan Unit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM PENYELARAS KELAB PERSATUAN
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang
Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan
KETUA GURU PENASIHAT
KERJAYA

Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi

SETIAUSAHA
Cikgu Haspiyani bt Hasan

AJK GURU PENASIHAT KELAB KERJAYA

Cikgu Suzana bt Cikgu Muhammad
Abdullah Shukri bin Rosli

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI SUKAN DANBPuEkuRPMeraAncIaNngAaNn &BTOakLwiAm TSaEhuPnAanKUnit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN

Cikgu Mohd Firdaus Bin Jamaludin

KETUA GURU PENASIHAT
BOLA SEPAK

Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli

SETIAUSAHA
Cikgu Hj Shahrul Munir bin Maamor

AJK GURU PENASIHAT BOLA SEPAK

Cikgu Anas Syafik Cikgu Zainol Azmi Cikgu Mohd Faiz Bin Ustaz Mohd Faizal
bin Zulkipli bin Zakaria Kamarul Zaman bin Pauji

Cikgu Huri bin Ayob Cikgu Mohd Aiman Cikgu Fadzlan Bin
Shauqie B. Ahmad Akhir Che Pa

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI SUKAN DAN BPuEkuRPMeraAnIcNanAgaNn &BTOakLwAimJTAahRunINanGUnit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN

Cikgu Mohd Firdaus Bin Jamaludin

KETUA GURU PENASIHAT
BOLA JARING

Cikgu Siti Nadrah bt Mohd Marzuki

SETIAUSAHA
Cikgu Siti Rohaizah bt Mohd Anuar

AJK GURU PENASIHAT BOLA JARING

Cikgu Anis Farhan bt Cikgu Mariana bt Ustazah Khalimatun Cikgu Norzulina bt Cikgu Milot Binti
Othman Hashim bt Duki Md Razi Abang

Cikgu Norhidayah bt Cikgu Irma Azwin bt
Ibrahim Mohd Sani

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI SUKAN DAN PBuEkRu PMerAanIcNanAgaNn &LTOaMkwPimATTahuTnAanLUInit Kokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN

Cikgu Mohd Firdaus Bin Jamaludin

KETUA GURU PENASIHAT
LOMPAT TALI

Cikgu Suzana bt Abdullah

SETIAUSAHA
Ustazah Siti Norizah bt Yusa

AJK GURU PENASIHAT LOMPAT TALI

Cikgu Mohd Rizal Cikgu Norsiah bt Cikgu Hjh Zaini bt Ustazah Norzilah bt Cikgu Hj Alfian bin
bin Sa’eh Mohd Daud Khairudin Pauzi Md Zabidi

Cikgu Norhamizah Cikgu Noor Azuanty
Binti Abdul Hamid bt Mhd Sapuan

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

ORGANISASI SUKAN DAN PERMAINBAuNkuOPeLrAanHcaRnAgaGnA&&TaMkwEimRETaNhTunAaSn UDnEitSKAokurikulum 2020
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KOKURIKULUM
Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli Cikgu Milot Binti Abang

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN

Cikgu Mohd Firdaus Bin Jamaludin

KETUA GURU PENASIHAT
OLAHRAGA

Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid

SETIAUSAHA
Cikgu Bhavani A/P Ramasamy

AJK GURU PENASIHAT OLAHRAGA DAN MERENTAS DESA

Ustazah Hjh Siti Cikgu Bahak Udin Ustazah Norazlina bt Ustaz Ahmad Lutfi Cikgu Siti Zulaikha
Humiayah Pariman bin Maidin Hj. Solahuddin bin Khairoji Bt Johdi

Cikgu Haspiyani bt Ustaz Mohamad
Hasan Amin b Md Nor

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

JAWATANKUASA PELAKSANA KOAKADEMIK TAHUN 2020

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Zainon Binti Dawam
Naib Pengerusi 2 : Cikgu Sharimah Binti Bakar
Setiausaha Kokurikulum : Cikgu Milot Bt Abang
Setiausaha Sukan : Cikgu Hj Alfian bin Md. Zabidi
Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik bin Zulkipli
Penyelaras : Cikgu Hjh Zaini bin Khairudin

Jawatankuasa Bahasa Melayu (K)
: Cikgu Haspiyani binti Hasan

Cikgu Hjh Zaini bin Khairudin
Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid
Cikgu Siti Siti Nadrah Binti Mohd Marzuki
Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria
Cikgu Milot binti Abang

Bahasa Inggeris (K)
: Cikgu Bhavani A/P Ramasamy @ Ramanathan

Cikgu Mohd Fadzlan Bin Che Pa
Cikgu Suzana bt Abdullah
Cikgu Bahak Udin bin Maidin
Cikgu Anis Farhan binti Othman
Cikgu Mohamad Firdaus b. Jamaludin

Agama Islam (K)
: Ustazah Hjh. Siti Humiayah binti Pariman

Ustazah Khalimaton bin Duki
Ustazah Norazlina binti Solahuddin
Ustaz Mohd Faizal bin Pauji
Ustazah Siti Norizzah bt Yusa

j-QAF Ustaz Hj Shahrul Munir bin Maamor (K)
: Ustazah Norzilah binti Pauzi
Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji
Ustaz Mohamad Amin bin Mohd Nor

Matematik (K)
: Cikgu Huri bin Ayob

Cikgu Nor Hamizah bt Abdul Hamid
Cikgu Siti Rohaizah binti Mohd Anuar
Cikgu Mohd Rizal bin Sa’eh
Cikgu Mariana binti Hashim

Sains Cikgu Mohd Aiman Shauqie B. Ahmad Akhir (K)
: Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani
Cikgu Noor Azuanty bt Mohd Sapuan.
Cikgu Anas Syafik bin Zulkipli
Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

Rekoder Ensemble / Keyboard (K)
: Cikgu Norsiah binti Mohd Daud

Cikgu Nozulina binti Md Razi
Cikgu Norhidayah binti Ibrahim
Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi
Cikgu Hj Alfian bin Md Zabidi
Cikgu Mohd Faiz bin Kamarul Zaman

JAWATANKUASA KEBITARAAN KOKURIKULUM 2020

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi Bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri Bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Zainon Binti Dawam
Naib Pengerusi 2 : Cikgu Sharimah Binti Bakar
Setiausaha Kokurikulum : Cikgu Milot Binti Abang
Setiausaha Sukan : Cikgu Hj Alfian Bin Md. Zabidi
Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli
Setiausaha Kebitaraan : Cikgu Milot Binti Abang

Jawatankuasa : Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji - Pengakap
: Cikgu Norsiah binti Daud - Keyboard Club
: Cikgu Mohd Rizal Bin Saeh - Lompat Tali
: Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli - DSTA
: Cikgu Mohamad Firdaus Bin Jamaludin
: Cikgu Hjh Zaini Bt Khairuddin
: Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan
: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria

JAWATANKUASA PELAKSANA GERAK KERJA KOKURIKULUM (GERKO)
PERAYAAN, SAMBUTAN DAN PROGRAM KHAS 2020

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi Bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri Bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Zainon Binti Dawam
Naib Pengerusi 2 : Cikgu Sharimah Binti Bakar
Setiausaha Kokurikulum : Cikgu Milot Binti Abang
Setiausaha Sukan : Cikgu Hj Alfian Bin Md. Zabidi
Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

Jawatankuasa Sambutan Bulan Kemerdekaan (SU/Penyelaras)
: Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan
: Cikgu Norzulina bt Md Razi
: Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani
: Cikgu Mariana bt Hashim
: Ustazah Norzilah bt Pauzi
: Cikgu Fadzlan Bin Che Pa
: Cikgu Norsiah bt Mohd Daud
: Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

Hari Sukan Negara (SU/ Penyelaras)
: Cikgu Mohd Firdaus bin Jamaludin (SU/ Penyelaras)
: Cikgu Suzana Binti Abdullah
: Cikgu Siti Nadrah Binti Mohd Marzuki
: Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid
: Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli

Perkhemahan
: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria
: Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji
: Cikgu Nor Hamizah bt Abdul Hamid
: Cikgu Norazlina bt Hj. Solahuddin

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM
(PAJSK) 2020

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi Bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri Bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Zainon Binti Dawam
Naib Pengerusi 2 : Cikgu Sharimah Binti Bakar
Setiausaha Kokurikulum : Cikgu Milot Binti Abang
Setiausaha Sukan : Cikgu Hj Alfian Bin Md. Zabidi
Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

Jawatankuasa : Cikgu Anas Syafik bin Zulkipli (Penyelaras PAJSK)
: Cikgu Hj Alfian bin Md Zabidi (Penyelaras SEGAK)
: Cikgu Norzulina bt Md Razi (Penyelaras NILAM)
: Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan
: Cikgu Mohd Firdaus bin Jamaludin

: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria
: Cikgu Hjh Zaini binti Khairudin
: Ketua Guru Penasihat Kelab & Persatuan
: Ketua Guru Pemimpin Badan Beruniform
: Ketua Guru Penasihat Sukan Permainan

: Jurulatih Pasukan Elit
: Jurulatih Pasukan Koakademik
: Guru Kelas Tahap 2
: Guru Pendidikan Jasmani Tahap 2

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

JAWATANKUASA PEMANTAU AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 2020

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi Bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri Bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Zainon Binti Dawam
Naib Pengerusi 2 : Cikgu Sharimah Binti Bakar
Setiausaha Kokurikulum : Cikgu Milot Binti Abang
Setiausaha Sukan : Cikgu Hj Alfian Bin Md. Zabidi
Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

Jawatankuasa : Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan – Penyelaras Kelab Persatuan
: Cikgu Mohd Firdaus Bin Jamaludin - Penyelaras Sukan Permainan
: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria - Penyelaras Badan Beruniform
: Cikgu Hjh Zaini binti Khairudin - Penyelaras Koakademik

JAWATANKUASA PENILAIAN MARKAH KOKURIKULUM TAHUN 2020

Pengerusi : Cikgu Megat Pauzi Bin Ibrahim
Timbalan Pengerusi : Cikgu Kamarul Fitri Bin Kamaruddin
Naib Pengerusi 1 : Cikgu Zainon Binti Dawam
Naib Pengerusi 2 : Cikgu Sharimah Binti Bakar
Setiausaha Kokurikulum : Cikgu Milot Binti Abang
Setiausaha Sukan : Cikgu Hj Alfian bin Md. Zabidi
Penolong Setiausaha : Cikgu Anas Syafik Bin Zulkipli

Jawatankuasa : Cikgu Noor Azuanty bt Mhd Sapuan – Penyelaras Kelab Persatuan

: Cikgu Mohd Firdaus Bin Jamaludin - Penyelaras Sukan Permainan
: Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria - Penyelaras Badan Beruniform
: Cikgu Hjh Zaini binti Khairudin - Penyelaras Koakademik
: Ustaz Ahmad Lutfi bin Khairoji - Pengakap
: Cikgu Cikgu Nor Hamizah bt Abdul Hamid - TKRS

: Ustazah Norazlina bt Hj. Solahuddin - PPIM
: Cikgu Fadzlan Bin Che Pa - Bahasa
: Cikgu Irma Azwin bt Mohd Sani - STEM
: Cikgu Norzulina bt Md Razi - SPBT
: Ustazah Norzilah bt Pauzi - Agama Islam
: Cikgu Mariana bt Hashim - Doktor Muda

: Cikgu Norsiah bt Mohd - Junior Keyboard
: Cikgu Zulaikha Binti Johdi - Kerjaya
: Cikgu Suzana Binti Abdullah - Lompat Tali
: Cikgu Siti Nadrah Binti Mohd Marzuki - Bola Jaring
: Cikgu Norhasni Mohd Dohet@Tauhid - Olahraga Merentas Desa

: Cikgu Muhammad Shukri bin Rosli - Bola Sepak

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

RUMAH SUKAN GURUBu,kKu APeKraInTcaAngNanG&ATNakDwimANTahSuTnaAnFUnFit2K0ok2ur0ikulum 2020
RUMAH DATO MAHARAJA LELA ( HIJAU )
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA SUKAN
Cikgu Hj Alfian Bin Md Zabidi

PENASIHAT

Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

KETUA RUMAH SUKAN DATO MAHARAJA LELA SETIAUSAHA RUMAH SUKAN DATO MAHARAJALELA

Cikgu Zainol Azmi bin Zakaria Cikgu Siti Norizah bt Yusa

AHLI RUMAH SUKAN
DATO MAHARAJA LELA ( HIJAU )

Cikgu Mohd Aimman Cikgu Anas Syafik bin Cikgu Mohd Rizal Cikgu Nor Hamizah Cikgu Haspiyani bt Cikgu Norhasni
Shauqie bin Ahmad Akhir Zulkipli bin Sa’eh bt Abdul Hamid Hasan Mohd Dohet@Tauhid

Cik Nur Affidah Bt En. Muniandy a/l Pn. Rohana Bt
Abd Manan Mutusamy Hassan

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

RUMAH SUKAN GURUBu,kKu APeKraInTcaAngNanG&ATNakDwimANTahSuTnaAnFUnFit2K0ok2ur0ikulum 2020
RUMAH TOK JANGGUT ( MERAH )
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA SUKAN
Cikgu Hj Alfian Bin Md Zabidi

PENASIHAT

Cikgu Sharimah Binti Bakar

KETUA RUMAH SUKAN TOK JANGGUT

Cikgu Mohd Faiz Bin Kamarul Zaman

SETIAUSAHA RUMAH SUKAN TOK JANGGUT

Ustazah Khalimatun bt Duki

AHLI RUMAH SUKAN
TOK JANGGUT ( MERAH )

Cikgu Mohamad Cikgu Muhammad Cikgu Siti Rohaizah Cikgu Hjh Siti Cikgu Norhidayah bt Cikgu Suzana bt
Firdaus b. Jamaludin Shukri bin Rosli bt Mohd Anuar Humiayah Pariman Ibrahim Abdullah

Cikgu Mariana bt Cikgu Irma Azwin bt En. Muhamad Amirul Pn. Siti Zaleha Bt Mat
Hashim Mohd Sani Khafiz B Abd Shukor Saad

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

RUMAH SUKAN GURUBu, kKuAPeKraInTcaAngNaGn &ATNakDwiAm NTahSuTnaAnFUFnit2K0ok2ur0ikulum 2020
RUMAH DATO BAHAMAN ( BIRU )
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA SUKAN
Cikgu Hj Alfian Bin Md Zabidi

PENASIHAT

Cikgu Zainon Binti Dawam

KETUA RUMAH SUKAN DATO BAHAMAN SETIAUSAHA RUMAH SUKAN DATO BAHAMAN

Ustaz Mohamad Amin b Md Nor Cikgu Siti Nadrah bt Mohd Marzuki

AHLI RUMAH SUKAN
DATO BAHAMAN ( BIRU )

Cikgu Fadzlan bin Ustaz Hj Shahrul Cikgu Bahak Udin Ustazah Norzilah bt Cikgu Noor Azuanty Cikgu Norsiah bt
Che Pa Munir bin Maamor bin Maidin Pauzi bt Mhd Sapuan Mohd Daud

Cikgu Bhavani A/P Pn. Norshafinaz Bt En. Mohd Redza B En. Afiq Bin Abd
Ramasamy Saharudin Suja Razak

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

RUMAH SUKAN GURUBu,kKu APeKraInTcaAngNanG&ATNakwDimANTahSuTnaAn FUnFit2Ko0k2ur0ikulum 2020
RUMAH MAT KILAU ( KUNING )
SK DOKTOR ABDUL LATIFF

PENGERUSI
Cikgu Megat Pauzi Bin Hj Ibrahim

( GURU BESAR SKDAL )

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
Cikgu Zainon Binti Dawam Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin Cikgu Sharimah Binti Bakar
( PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ) ( PENOLONG KANAN KOKURIKULUM ) ( PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID )

SETIAUSAHA SUKAN
Cikgu Hj Alfian Bin Md Zabidi

PENASIHAT

Cikgu Kamarul Fitri Bin Hj Kamaruddin

KETUA RUMAH SUKAN MAT KILAU

Ustaz Mohd Faizal bin Pauji

SETIAUSAHA RUMAH SUKAN MAT KILAU

Cikgu Siti Zulaikha Bt Johdi

AHLI RUMAH SUKAN
MAT KILAU ( KUNING )

Cikgu Huri bin Ayob Ustaz Ahmad Lutfi Cikgu Hjh Zaini bt Ustazah Norazlina bt Cikgu Norzulina bt Cikgu Anis Farhan bt
bin Khairoji Khairudin Hj. Solahuddin Md Razi Othman

Cikgu Milot Binti Pn Noralinda Bt En. Mat Zaidi B
Abang Mokhtar Hassan

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020 SK DOKTOR ABDUL LATIFF
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH TS 25

KOHORT 3

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

Takwim Kokurikulum 2020

TARIKH HARI JANUARI 2020 TINDAKAN

1 Rabu PERKARA SETIAUSAHA
KOKURIKULUM
2 Khamis TAHUN BARU 2020
SEKOLAH BERMULA – Pembahagian Koku Murid SETIAUSAHA SUKAN
3 Jumaat
4 Sabtu - Tahun 4 SETIAUSAHA SUKAN
5 Ahad - Murid Baru Ustaz Ahmad Lutfi
6 Isnin Setiausaha Sukan
7 Selasa PERJUMPAAN KOKU ( Mesyuarat Agung 2020 )
- Kelab Kali -1
8 Rabu - Uniform Kali -1
- Sukan Kali -1
9 Khamis Taklimat Merentas Desa : Oleh Setiausaha Sukan Sekolah
10 Jumaat Latihan Merentas Desa
11 Sabtu
12 Ahad PERJUMPAAN KOKU
13 Isnin - Sukan Kali - 2
14 Selasa Taklimat Merentas Desa : Oleh Setiausaha Sukan Sekolah
Latihan Merentas Desa
15 Rabu
PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP
16 Khamis KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH 2020
17 Jumaat
18 Sabtu CUTI TAHUN BARU CINA
19 Ahad CUTI TAHUN BARU CINA
20 Isnin CUTI TAHUN BARU CINA
21 Selasa CUTI TAHUN BARU CINA
22 Rabu CUTI TAHUN BARU CINA
23 Khamis
24 Jumaat
25 Sabtu
26 Ahad
27 Isnin
28 Selasa

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020

Buku Perancangan & Takwim Tahunan Unit Kokurikulum 2020

29 Rabu PERJUMPAAN KOKU
- Kelab Kali Ke – 2
30 - Uniform Kali Ke – 2
31
Khamis Kejohanan MSSD - RAGBI – SK Khir Johari Elit – Ragbi
TARIKH Jumaat Kejohanan MSSD - RAGBI – SK Khir Johari Elit – Ragbi
Kejohanan MSSD - MERENTAS DESA – SAM Parit Baru Elit – Merentas Desa
1 HARI
2 FEBRUARI 2020 TINDAKAN
3 Sabtu
4 Ahad PERKARA Elit – Catur
Isnin
5 Selasa Kejohanan MSSD - CATUR – SMK Sungai Besar Elit – Catur
PERJUMPAAN KOKU Elit –Badminton
6 Rabu - Kelab Kali Ke – 3 Elit –Badminton
7 - Uniform Kali Ke – 3
8 Khamis Kejohanan MSSD - CATUR – SMK Sungai Besar Elit –Bola Jaring
9 Jumaat Kejohanan MSSD - BADMINTON – SK Binjai Jaya Elit –Bola Jaring
10 Sabtu Kejohanan MSSD - BADMINTON – SK Binjai Jaya
11 Ahad CUTI THAIPUSAM Cikgu Nor Hamizah
Isnin Elit – Bola Sepak
12 Selasa PERJUMPAAN KOKU Elit – Bola Sepak
- Uniform - Kali Ke – 4
13 Rabu - Sukan - Kali Ke - 3 Elit – Bola Sepak
14 Kejohanan MSSD - BOLA JARING– SK Sungai Limau
15 Khamis Kejohanan MSSD - BOLA JARING– SK Sungai Limau Elit –Olahraga
16 Jumaat Elit –Olahraga
Sabtu PERHIMPUNAN UNIT BERUNIFORM – TKRS
17 Ahad Kejohanan MSSD - Bola Sepak – SK Seri Sekinchan
Kejohanan MSSD - Bola Sepak – SK Seri Sekinchan
18 Isnin PERJUMPAAN KOKU
- Kelab- Kali Ke – 4
19 Selasa - Sukan - Kali Ke – 4

20 Rabu
21
22 Khamis Kejohanan MSSD - Bola Sepak – SK Seri Sekinchan
23 Jumaat
24 Sabtu Kejohanan MSSD - OLAHRAGA – SMK Ungku Aziz
25 Ahad Kejohanan MSSD - OLAHRAGA – SMK Ungku Aziz

Isnin

Selasa

UNIT KOKURIKULUM - SKDAL 2020


Click to View FlipBook Version