The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tingkatan 4 | Nota Bidang al-Quran

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Seri Salleh, 2021-10-23 22:02:15

NOTA BIDANG AL-QURAN T4

Tingkatan 4 | Nota Bidang al-Quran

Keywords: Bidang al-Quran,Pendidikan Islam

‫فنديديقن إسلام‬

BIDANG AL-QURAN
TINGKATAN 4

1

AL-QURAN ْ‫إِ َّن ٱََّّ ِلي َن َءا َم ُنواْ َوعَ ِملُوا‬
‫ٱل َّ َّٰصلِ َحَّٰ ِت ََكنَ ۡت لَ ُه ۡم َجنَّٰ ُت‬
____________________________________
KANDUNGAN BIDANG AL-QURAN ١٠٧ ‫ٱلۡ ِف ۡردَ ۡو ِس نُ ُز اًل‬

____________________________________ (Surah al-Kahfi, 17 : ayat 107)

PELAJARAN 1 Maksud :
SURAH AL-AN’AM : AYAT 162 – 163
Sesungguhnya orang yang
PELAJARAN 2 beriman dan beramal soleh,
UNIT 1 SURAH AL-KAHFI, AYAT 101-106 disediakan bagi mereka
UNIT 2 SURAH AL-KAHFI, AYAT 107-110 syurga-syurga Firdaus, sebagai
tempat tetamu.
PELAJARAN 3
HUKUM TAJWID

PELAJARAN 4
LARANGAN RASUAH

PELAJARAN 5
MEMAHAMI SUNNATULLAH

PELAJARAN 6
LARANGAN MEMPERSENDAKAN AGAMA

PELAJARAN 7
DAKWAH PEMACU KEMAJUAN

Darul Quran, Selangor Darul Ehsan

2HUKUM MAD LAZIM

MAD LAZIM

Huruf mad ) ‫ ي‬/ ‫ و‬/ ‫ ( ا‬bertemu dengan huruf yang bertanda sukun

(mati) ketika bacaan secara wasal atau waqaf.
Cara bacaan : 6 harakat

KALIMI HARFI

Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda Huruf mad yang terdapat pada fawatih
sukun dalam satu kalimah. as-suwar ) ‫ ( فواتح السور‬bertemu huruf yang

bertanda sukun
yang ejaannya menjadi hukum asli.

MAD LAZIM KALIMI MAD LAZIM KALIMI MAD LAZIM HARFI MAD LAZIM HARFI
MUKHAFFAF MUSAQQAL MUKHAFFAF MUSAQQAL

- Huruf mad - Huruf mad - Huruf mad - Huruf mad yang
bertemu dengan bertemu dengan yang terdapat terdapat pada
huruf bertanda huruf bertanda pada fawatih fawatih as-
sukun sukun as-suwar suwar

- yang tidak - yang bersyaddah - bertemu huruf - bertemu huruf
bersyaddah (sabdu) bertanda sukun bertanda sukun
(sabdu)
- dalam satu - yang tidak - yang dibaca
- dalam satu kalimah dan dibaca secara secara idgham.
kalimah dan idgham.
- dibaca secara ١ ‫الٓ ٓم‬
- tidak dibaca idgham. ‫ٓ َۚص َوٱ ۡل ُق ۡر َءا ِن ذِي‬
secara idgham. ١ ِ‫ٱَّ َِّل ۡكر‬ ١ ‫ط ٓس ٓم‬
‫َو ًَل ٱل َّضٓا َلِّ َي‬
‫َءٓا ۡلَٰٔـ َن َو َق ۡد ُكن ُتم‬ ٢ ‫ٓع ٓس ٓق‬
٥١ ‫بِهِۦ ت َ ۡس َت ۡع ِج ُلو َن‬ ‫َو َحآ َّج ُهۥ قَ ۡو ُم ُهَۚۥ َقا َل‬
ِ‫َأ ُتَٰٓ ُّج ٓوَِِّن ِِف ٱلَّل‬
‫َءآلَْٰٔـ َن َو َق ْد َع َصيْ َت‬

16

SPEKTRUM ILMU

Fenomena kerosakan yang berlaku di muka bumi adalah sebagai satu bentuk pendidikan dan
peringatan kepada manusia agar kembali kepada landasan dan matlamat hidup yang sebenar
berteraskan syariat Islam.

(Doktor Yusuf al-Qardawi)

SPEKTRUM ILMU

Firman Allah SWT : …. ‫بِأَن ُف ِس ِه ۡم‬ ‫َما‬ ْ ‫ُي َغ َّيِ ُروا‬ ‫َح َِّ َّٰت‬ ‫بِ َق ۡو ٍم‬ ‫َما‬ ‫ُي َغ َّيِ ُر‬ َ ‫ٱلَّ َل‬ ‫إِ َّن‬ ….
(Surah ar-Ra’du, 13 : ayat 11) ‫ًل‬

Maksud : … Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah sesuatu kaum sehingga mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka snediri …

1.30.7 Gagal SPM - tidak berusaha
8. Pengajaran ayat. Berjaya SPM - berusaha

1. Kita hendaklah meyakini bahawa Allah SWT telah mengatur kehidupan manusia
bersesuaian dengan peraturan dan ketetapan-Nya kerana itu merupakan sunnatullah.

2. Kita hendaklah menjadi pengembara di muka bumi supaya dapat mengetahui dan
menyelidiki sunnatullah.

3. Kita hendaklah mengkaji dan menyelidiki sejarah umat terdahulu agar menjadi pedoman
dalam kehidupan.

4. Kita hendaklah meyakini bahawa al-Quran ialah peunjuk ke arah kebenaran bagi orang
yang beriman dan bertakwa.

5. Kita hendaklah menjauhi sikap lemah dan mudah berputus asa ketika menerima ujian
dalam kehidupan agar dapat bersikap positif dalam setiap keadaan.

6. Kita hendaklah menjaga keimanan agar beroleh kedudukan tinggi di sisi Allah SWT.

INTRO ISI KATA HURAIAN
Kita hendaklah
HUBUNG

ISI HURAIAN

1.30.8 NOTA GURU

- Bimbing murid mengamalkan jati diri mukmin dalam kehidupan secara beradab dan
istiqamah.

31


Click to View FlipBook Version