The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือเครื่องแจ้งเตือนพิกัดผู้บุกรุกบ้านแบบออนไลน์_TH_EN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ไพศาล หมายสุข, 2019-11-28 05:06:29

คู่มือเครื่องแจ้งเตือนพิกัดผู้บุกรุกบ้านแบบออนไลน์_TH_EN

คู่มือเครื่องแจ้งเตือนพิกัดผู้บุกรุกบ้านแบบออนไลน์_TH_EN

คู่มือการใช้งาน

เครอ่ื งแจ้งเตือนพกิ ัดผ้บู กุ รกุ บา้ น
แบบออนไลน์

วิทยาลัยเทคนคิ สุรนิ ทร์

ข้อมลู เบอื้ งตน้

1. เคร่อื งรบั - สง่ สญั ญาณ (แม่ขา่ ย)
ใชส้ ำหรบั รบั สญั ญาณจากเครอ่ื งสง่ สญั ญาณ (ลูกขา่ ย) เมื่อมผี บู้ กุ รกุ

แล้วแจง้ เตอื นไปยงั เจา้ ของบา้ นทาง Application line และ เว็บไซต์

4

1 23

หมายเลข 1 ไฟสีเขียวจะสวา่ ง แสดงวา่ เครือ่ งพร้อมทำงาน
หมายเลข 2 แสดงสถานะปดิ -เปดิ ระบบส่งสญั ญาณแจ้งเตอื น

- ถ้าไฟสวา่ ง หมายถงึ เปดิ ระบบส่งสญั ญาณแจ้งเตอื น
- ถ้าไฟดับ หมายถงึ ปิดระบบไมใ่ หส้ ง่ สัญญาณแจ้งเตอื น
หมายเลข 3 ถา้ ไฟกระพริบ หมายถงึ การแสดงการเช่อื มต่อเครอื ขา่ ย
อนิ เตอร์เนต็ ถ้าไฟติดค้างหมายถงึ การเชอ่ื มเครือขา่ ยอนิ เตอรเ์ น็ตสำเร็จ
หมายเลข 4 คือระบบสแกนลายนว้ิ มือเพือ่ ใช้ในการปดิ - เปิดระบบสง่
สัญญาณแจ้งเตือน

2. เครอ่ื งสง่ สัญญาณ (ลูกขา่ ย)
ใชส้ ำหรับสง่ สญั ญาณไปยังเครอ่ื งรบั - ส่งสัญญาณ (แม่ขา่ ย) เมอื่ มีผู้

บกุ รกุ ตวั เครื่องเครอ่ื งสง่ สัญญาณ (ลกู ข่าย) จึงจะทำงาน

1

2
3

หมายเลข 1 คอื จอแสดงผลปรมิ าณแบตเตอร่ี
หมายเลข 2 คอื ไฟแสดงสถานะ การส่งสญั ญาณไปยงั เครอ่ื งสง่ สญั ญาณ
แม่ข่าย

- กรณถี า้ สง่ สัญญาณไฟจะกระพริบ
- กรณถี ้าส่งสญั ญาณเสร็จไฟจะดับ
หมายเลข 3 คือ สวิตซก์ ดเพื่อเช็คปรมิ าณความจขุ องแบตเตอรี่ในชอ่ ง
หมายเลข 1

การตดิ ตง้ั และใชง้ าน

1. การติดตัง้ เครอ่ื งรับ - สง่ สัญญาณ (แม่ขา่ ย)

4

1 23

1. เสียบแหล่งจ่ายไฟ 220 V ใหก้ ับเคร่ืองรับ - สง่ สัญญาณ (แมข่ ่าย)
2. หมายเลข 1 ไฟสเี ขยี วจะสวา่ ง แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน
3. หมายเลข 3 จะแสดงการเชอ่ื มต่อเครือข่ายอนิ เตอร์เนต็ ถ้าไฟตดิ ค้างหมายถึงการเชื่อม
เครอื ข่ายอินเตอร์เน็ตสำเร็จ
4. หมายเลข 2 แสดงสถานะปดิ – เปิดระบบสง่ สญั ญาณแจง้ เตือน

- ถ้าไฟสว่าง หมายถงึ เปดิ ระบบสง่ สญั ญาณแจง้ เตือน
- ถา้ ไฟดบั หมายถงึ ปดิ ระบบไมใ่ หส้ ง่ สัญญาณแจง้ เตือน
5. หมายเลข 4 คือระบบสแกนลายนว้ิ มอื เพ่อื ใช้ในการปดิ - เปดิ ระบบส่งสญั ญาณแจ้งเตือน
- กรณีเจา้ ของบ้านสแกนลายนิว้ มอื ปดิ – เปดิ ระบบ 1 คร้งั ปกติ
- กรณีไมใ่ ช่เจ้าของบ้านแตไ่ ด้รับอนญุ าตจากเจ้าของบ้าน สแกนลายน้วิ มอื ปดิ ระบบ 3 ครัง้
โดยระบบจะสง่ การแจ้งเตอื นไปทาง Application line เพอื่ ให้เจ้าขอบา้ นรับรู้และปลดล็อคระบบ
ภายใน 40 วนิ าที ถา้ เกนิ จากน้ีระบบจะสง่ การแจง้ เตือนไปยงั Application line และ เวบ็ ไซต์
ของตำรวจ

2. การตดิ ตัง้ เคร่ืองส่งสญั ญาณ (ลูกข่าย)

1

2
3

1. ตดิ ตัง้ เคร่อื งสง่ สัญญาณ (ลูกขา่ ย) บริเวณวงกบประตแู ละหน้าต่างบา้ น
2. ติดตั้งเซนเซอร์แมเ่ หล็กใกลบ้ ริเวณทตี่ ิดตงั้ เคร่ืองสง่ สัญญาณ (ลกู ข่าย)
3. เม่อื ติดตั้งเสรจ็ แลว้ ให้ทำการทดสอบการแจง้ เตอื นโดยการเปิดประตู
หรอื หนา้ ตา่ ง

- ไฟหมายเลข 2 จะกระพริบ นน่ั หมายถงึ การสง่ สัญญาณ ถา้ ส่ง
สัญญาณเสร็จไฟจะดับ
4. หมายเลข 3 คือ สวติ ซ์กดเพื่อเชค็ ปรมิ าณความจุของแบตเตอรี่

การใช้งานเวบ็ ไซด์

1. เข้าเวบ็ ไซด์โดยการสแกน QR Cord หรือ เข้าเว็บไซต์โดยตรง
https://artid1.000webhostapp.com/New_TuM/read.php

2. แสดงหน้าเว็บไซต์

จากภาพจะแสดงข้อมลู บ้านของแตล่ ะหลงั จะแสดงเป็นลักษณะ

กลอ่ งขอ้ ความสี่เหล่ียม โดยแสดงขอ้ มลู ดงั ต่อไปน้ี

- ช่ือ - ท่อี ยู่

- เบอร์โทรศัพท์ - ตำแหน่งบ้าน(GPS)

- อพั เดทลา่ สดุ (การแจง้ เตือนล่าสุด) - การตรวจสอบ

3. ในกรณีบา้ นที่มีการบุกรุก เว็บไซด์จะแสดงสีแดงกระพริบในบ้านหลงั
นน้ั ๆ เพ่อื ง่ายตอ่ การสงั เกตุ

4. แสดงการแจง้ เมื่อมผี ูบ้ กุ รกุ

สแี ดงคือมกี ารบกุ รุก

คลิกเพ่อื ดูแผนที่บา้ น
คลกิ เพอื่ ปดิ การแจ้งเตือน

5. เมื่อคลกิ ท่ี สถานะเร่งดว่ น จะแสดงเฉพาะบา้ นที่มีการบุกรกุ
6. เมอ่ื คลกิ ท่ี สถานะปกติ จะแสดงเฉพาะบ้านที่ไมม่ กี ารบุกรุก

ข้อควรระวัง

1. การใชง้ านเครอื่ งแจง้ เตือนพิกัดผูบ้ ุกรกุ บา้ นแบบออนไลน์ต้องมี
อินเทอรเ์ นต็ เพอื่ การส่งสัญญาณแจ้งเตอื นเทา่ นั้น
2. หากไฟดับระบบจะไมส่ ามารถแจ้งเตือนได้

การบำรงุ รักษา

1. ควรชาร์ตแบตเตอร่ีเครอ่ื งส่งสญั ญาณ (ลูกขา่ ย) ทกุ ๆ 1 ปี
2. ควรตรวจสอบการรับส่งระหว่างเครอื่ งสง่ สญั ญาณ (ลกู ขา่ ย) และ
เคร่ืองรับ - ส่งสัญญาณ (แม่ขา่ ย)

ติดตอ่

วทิ ยาลัยเทคนคิ สรุ นิ ทร์
ที่อยู่ เลขที่ 346 ถนน หลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวดั

สรุ นิ ทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 เบอรโ์ ทรศัพท์ 044-511190

User manual

Online home intruder
coordinate alert

Surin Technical College

basic information

1. Receiver-transmitter (host)

Used for receiving signals from transmitters (clients) when there is

an intruder And notify the landlord via the application line and website.

4

1 23

Number 1 The green light will light. Shows that the machine is ready to
work.
Number 2 shows the status of shut-down, alarm signal.

- If the light is on, means that the system will send a warning signal.
- If the power goes out, means to shut down the system and not to
send a warning signal.
Number 3 If the light flashes, it indicates the internet connection. If the
light is on, the network connection is successful.
Number 4 is the fingerprint scanning system to be used to turn off-on the
alarm signaling system.

2. Transmitter (client)
Used for sending signals to the receiver - transmitter

(host). When there is an intruder on the device, the
transmitter (client) will work.

1

2
3

Number 1 is the battery quantity display.
Number 2 is the indicator light to send signal to Host
transmitter

- In the case of sending a signal, the light will flash
- In the event that the signal is sent successfully, the
light will go out.
Number 3 is a push button to check the amount of battery
capacity in channel 1.

Installation and use

1. Installing the receiver-transmitter (host)

4

1 23
1. Plug the 220 V power supply to the receiver (transmitter).
2. Number 1, the green light will light Shows that the machine is ready to work.
3. Number 3 will show the internet connection If the light is on, the network connection is
successful.
4. Number 2 shows the status of power-on, sending a warning signal.

- If the light is on, means that the system will send a warning signal.
- If the power goes out, means to shut down the system and not to send a warning.
signal.
5. Number 4 is the fingerprint scanning system for use in closing-opening the system.
Alert.
- In the case of the landlord scanning the fingerprint, close - turn on the system 1
time normally
- In the case of not the landlord, but with permission from the landlord Fingerprint
scanner shuts down the system 3 times, the system will send a notification to the
Application line to let the home owner know and unlock the system within 40 seconds. If
more than this, the system will send a notification to the Application line and the website of
Police.

2. Installing the transmitter (client)

1

2
3

1. Install a transmitter (client) around the door and window frames.
2. Install magnetic sensors near the location of the transmitter
(client).
3. When the installation is complete Test the notification by
opening the door or window.

- Light number 2 will flash, that means signal transmission If
the signal is completed, the light will go out.
4. Number 3 is the push button to check the amount of battery
capacity.

Website use

1. Access the website by scanning the QR Cord or directly on the
website.

https://artid1.000webhostapp.com/New_TuM/read.php

2. Show website

From the picture shows the information of each house Will display
as a square text box style By showing the following information.

- Name - Address
- Phone number - Home location (GPS)
- Latest updates (latest notifications)
- Monitoring

3. In the event of a home being encroached The website will
show a flashing red color in that house for easy observation.

4. Show notification when someone intruder

Red is invading

Click to see house map
Click to dismiss notifications.

5. When clicking on the urgent status Will show only houses
that have encroachment.

6. Clicking on the normal state will only show homes that
are not invaded.

Warning

1. The use of online home intruder alarm systems requires
internet only for alarms.
2. If the power goes out, the system will not be able to alert.

Maintenance

1. The transmitter, battery (client) should be charged every 1
year.
2. Check the transmission between the transmitter (client)
and the receiver - transmitter (host).

Contact

Surin Technical College
Address: No. 346 Lak Mueang Road, Nai Mueang

Subdistrict, Mueang District, Surin Province Postal Code 32000
Phone 044-511190


Click to View FlipBook Version