The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jklom1977, 2022-06-03 02:09:16

welcome

welcomeMSC65-2

ยนิ ดีต้อนรบั

ยินดีต้อนรบั

ค" รเู ชื่อวา่ การตัดสินใจเขา้ มาศึกษาต่อในระดับมหาวทิ ยาลัย คงเป็นการตัดสินใจครงั้

สําคัญครงั้ หนง่ึ ในชวี ติ ของนักศึกษา ขอให้นักศึกษาทกุ คนม่ันใจวา่ นี้คือการตัดสินใจทดี่ ีทีส่ ุดครงั้ หนงึ่ ใน
ชีวติ ของพวกเราเชน่ เดียวกัน ไม่มอี ะไรจะดีไปกวา่ “การศึกษา” ในอนาคตนักศึกษาอาจจะต้องไปทาํ
หน้าท่ที ่สี ําคัญให้กับชาติบา้ นเมือง ไมว่ า่ จะเป็น นายกรฐั มนตรี ผู้นาํ ของประเทศ ผู้พพิ ากษา ครู
อาจารย์ นักธุรกิจ หรอื อนื่ ๆ อกี มากมาย และแน่นอน บุคคลเหล่าน้ี ล้วนผ่านการศึกษาทเี่ ขม้ ข้นมา
ด้วยกันทั้งส้ิน

ครยู นิ ดีต้อนรบั นักศึกษาทุกคน และดีใจอยา่ งสุดซ้ึง ที่พวกเราจะมาเปน็ ส่วนหนง่ึ ในการ
รว่ มด้วยชว่ ยกันเพอื่ พฒั นาชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศชาติด้วย “การศึกษา” ที่ถกู ต้อง ตลอดระยะเวลา
การศึกษาในระดับมหาวทิ ยาลัย คงเป็นภาระหนักสําหรบั ทุกคน ครจู งึ ขอให้แนวทางในการศึกษาและ
กําลังใจกับพวกเราทกุ คนไว้ 3 ข้อ ขอ้ แรก จงพงึ่ ตนเองให้มากท่ีสุด การทจ่ี ะประสบความสําเรจ็ ได้นั้น
ไมม่ ใี ครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง จงเติบโตด้วยขาของตัวเอง แล้วเราจะรวู้ า่ ไมม่ ีอะไรทเี่ ราทาํ ไม่ได้
ข้อต่อมา จงอดทน ไม่มสี ่ิงใดทไี่ ด้มาโดยปราศจากการลงมอื ทาํ การศึกษาก็เชน่ กัน ความอดทนเป็น
พื้นฐานของทกุ อยา่ ง อยา่ ยอมแพง้ ่าย ๆ ส่ิงสวยงามรออยูข่ า้ งหน้า และข้อสุดทา้ ย อย่ากลัวที่แตกต่าง
พวกเราอาจจะมาอยูใ่ นสังคมและเพ่อื นใหม่ ๆ เป็นธรรมดาท่ีเราจะรสู้ ึกวา่ ไม่เหมอื นคนอน่ื หรอื คนส่วน
ใหญ่ แต่ครจู ะบอกวา่ เราไมจ่ าํ เปน็ ต้องเหมอื นใคร เราดีในแบบของเราได้ อย่าลืมวา่ “ความแตกต่าง”
คือการสรา้ งส่ิงใหม่ ๆ ให้กับโลกใบนี้

สุดท้ายน้ี ครขู ออวยพรล่วงหน้าให้กับนักศึกษาทกุ คน จงประสบความสําเรจ็ ในการศึกษา
และบรรลเุ ป้าหมายตามทปี่ รารถนาทุกคน เปน็ กําลังใจให้กับทกุ คนครบั ”

ยนิ ดีต้อนรบั

ขอให้นักศึกษาทกุ คนเรยี นอย่างมีความสุข
พรอ้ มสนุกกับการทาํ กิจกรรมต่างๆในมหาวทิ ยาลัย
ตั้งใจเรยี นให้เต็มที่ มีความมมุ านะให้สมกับการเปน็ นักศึกษา
ท่เี น้นการเรยี น ควบค่กู ับการทาํ กิจกรรม และมจี ติ อาสา
เน้น เรยี น 70 กิจกรรรม 30 มนี ้าํ ใจเป็นเป็นนักกีฬา

การเรยี นจะทาํ ให้เราได้มีความรู้
เกิดกระบวนการคิด วเิ คราะห์ สังเคราะห์

มเี หตผุ ล มคี วามฉลาดทางสติปัญญา
การทาํ กิจกรรมจะทาํ ให้เราได้เรยี นรกู้ ารใชช้ วี ติ
เปดิ โลกทัศน์ของตนเองให้กวา้ งข้ึนได้รจู้ กั ตัวเองมากขน้ึ มีการแสดงออกท่ดี ี รจู้ กั การปรบั ตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ และด้าน
สังคม พฒั นาทกั ษะทกุ ด้านให้มีความพรอ้ มควบค่กู ัน

มมี นษุ ยสัมพันธด์ ี มจี ติ อาสา
ตามอตั ลักษณ์ทีว่ า่

“ใฝ่รู้ สู้งาน มีมนษุ ย์สัมพันธด์ ี มจี ติ อาสา”
ขอให้กําลังใจ และอวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสําเรจ็

เม่อื ก้าวเข้ามาด้วยความมน่ั ใจในวนั นี้
ก็ขอให้จบออกไปอย่างภาคภมู ใิ นอนาคต

ยินดีต้อนรบั
"ขอต้อนรบั นักศึกษาใหม่รหัส 65 ทุกคน เขา้ สู่รวั้ คณะวทิ ยาการจดั การ
มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์ านี คณะวทิ ยาการจดั การเรามงุ่ เน้นทจี่ ะผลิตบัณฑิตให้เป็น
“ผู้ใฝร่ ู้ สู้งาน มมี นษุ ย์สัมพันธด์ ี มจี ติ อาสา” โดยคณาจารยท์ ุกท่านพรอ้ มท้ังบุคลากรทุก
คนต่างต้ังใจและทมุ่ เทในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการพฒั นา
นักศึกษาให้เป็นผู้ท่ีมคี วามพรอ้ มรอบด้านท้ังวชิ าการและการดําเนินชีวติ มสี มรรถนะสูง
และเชี่ยวชาญในศาสตรต์ ่างๆ อกี ทง้ั ส่งเสรมิ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรทู้ ี่ได้สู่การ
พัฒนาตนเอง เพอ่ื ให้นักศึกษาจบไปทาํ งานได้และทาํ งานเป็น รวมถึงยังเปน็ กําลังสําคัญ
ในการขับเคล่ือนสังคมต่อไป

ดังน้ัน อาจารย์หวงั ใจเป็นอยา่ งยิ่งวา่ นักศึกษาทกุ คนจะเล็งเหน็ ถึงความ
ต้ังใจและความมงุ่ มน่ั ของเรา และใช้ชว่ งเวลานบั จากนี้จนถึงวนั ที่สําเรจ็ การศึกษา ในการ
เรยี นรศู้ าสตรต์ ่างๆ อยา่ งตั้งใจและอยา่ งละเอยี ดลึกซึ้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อชีวติ ของ
นักศึกษาต่อไปในอนาคต ในยุคทโี่ ลกมกี ารเปลี่ยนแปลงอยา่ งมากมายในทุกมิติ ขอให้
นักศึกษามีความเพยี รพยายามแสวงหาความรใู้ หม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา ขอให้มีความ
พยายามจนสําเรจ็ การศึกษา ไม่ละท้ิงกลางคัน และใส่ใจวา่ การศึกษาจะช่วยขัดเกลาและ
นาํ พาชีวติ ของตนให้ภาคภมู ิ พึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้ ตลอดจนใช้ชีวติ
นักศึกษาในรวั้ มหาลัยแห่งน้ีอย่างค้มุ ค่าทีส่ ุด

สุดทา้ ยน้ี ขอส่งกําลังใจให้นักศึกษาใหมท่ ุกคนมคี วามสุขและสนุกกับการ
เรยี นในรว้ั มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์ านีแห่งนี้ และขออวยพรให้นักศึกษาใหมท่ กุ คน
จงประสบความสําเรจ็ เป็นบณั ฑติ ทีน่ ่าภาคภมู ิใจของตน ของบดิ า มารดา ญาติมิตร และ
เปน็ พลเมืองทมี่ ีคณุ ภาพต่อไปในอนาคต”

"

ยินดีต้อนรบั

ขอต้อนรบั นักศึกษาทุกคนเขา้ สู่คณะวทิ ยาการจดั การ
และขอแสดงความช่ืนชมในความสําเรจ็ ของนักศึกษาทกุ คน
ทีไ่ ด้สอบผา่ นการคัดเลือกเขา้ มาเป็นส่วนหนง่ึ ของมหาวทิ ยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธ์ านี ซึ่งนบั ได้วา่ เป็นก้าวสําคัญก้าวหนง่ึ ในชีวติ ของ
นักศึกษาทกุ คน การศึกษาในระดับอดุ มศึกษาจะประสบความสําเรจ็
ได้น้ัน ผู้เรยี นจะต้องมคี วามรบั ผิดชอบ และมรี ะเบียบวนิ ัย ทง้ั ในการ
เรยี นและในการดําเนินชีวติ อย่างเหมาะสม

ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชวี ติ ในรว้ั
มหาวทิ ยาลัย ตลอดระยะเวลา 4 ปี จงใชโ้ อกาสน้ีในการพฒั นา
ศักยภาพของตนเองให้เปน็ คนเก่ง คนดี มคี ณุ ธรรม เพอ่ื ก้าวไปสู่
อาชีพที่ต้องการในอนาคต และเปน็ กําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป

ยินดีต้อนรบั

ยินดีต้อนรบั นักศึกษาใหม่ คณะวทิ ยาการจดั การ ประจาํ ปี 2565
โลกกําลังอยู่ในกระแสการเปล่ียนแปลงหลายอยา่ งท่ีจะเกิดขึ้น

รวดเรว็ และรนุ แรงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและ
วถิ ีการใชช้ วี ติ ของเราทกุ คน ถึงเวลาแล้วทน่ี ักศึกษาจะได้
ทาํ ความเขา้ ใจและเตรยี มรบั มือกับ
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกอย่างเทา่ ทนั
คณะวทิ ยาการจดั การยินดีต้อนรบั ทกุ ท่านครบั

ยนิ ดีต้อนรบั

ขอต้อนรบั นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าสู่คณะวทิ ยาการ
จดั การ คณะเรามุง่ เน้นที่จะพัฒนานักศึกษาทกุ คน ให้มีความรู้
ในสาขาวชิ าทเี่ ลือกเรยี นและศาสตรต์ ่างๆท่เี กี่ยวขอ้ งเพื่อใช้ใน
การประกอบอาชีพได้หลังจากสําเรจ็ การศึกษา

อาจารยข์ อให้นักศึกษาใหมท่ ุกคนมีความสุขในการ
เรยี นและมคี วามสุขในการใชช้ ีวติ ค่ะ

ยินดีต้อนรบั
ในปจั จุบันการเรยี นในระดับอดุ มศึกษามคี วามสําคัญ
ในการทจ่ี ะทาํ ให้ทกุ คนได้มาเรยี นรวู้ ชิ าการทส่ี ูงขนึ้ การใชช้ วี ติ
การอยูใ่ นสังคม และรปู แบบการเรยี น อกี รปู แบบหนง่ึ ทตี่ ่างจาก
การเรยี นในตอนทีเ่ ปน็ นักเรยี น ทุกคนกําลังเข้ามาสู่คําวา่
นักศึกษา ซึ่งอาจารยจ์ ะขอให้คํานิยามวา่ นักศึกษาคือ คนท่ีจะมา

ศึกษารปู แบบความรทู้ สี่ ูงขึน้ เพื่อเตรยี มพรอ้ มจะออกไปประกอบ
อาชีพ เป็นผูใ้ หญ่ทีด่ ีในอนาคต คณะวทิ ยาการจดั การ ผลิต
นักศึกษาท่ีจบไปสู่สังคม ไปประกอบอาชพี และเป็นคนดี มา
มากมาย ฉะนั้น อาจารย์ก็หวงั วา่ พวกเราทกุ คนทเี่ ขา้ มาศึกษา
ในครอบครวั วทิ ยาการจดั การทกุ คน จะได้เรยี นรวู้ ชิ าการ เปน็ คน

ดี และมคี วามสุข กับการใช้ชวี ติ ท่ีนี้อกี 4ปี และจบออกไปเป็นคน
ดีเปน็ ที่ยอมรบั ของสังคมภายนอก

ทา้ ยสุดนี้ ก็ขอแสดงความยนิ ดีกับทกุ คน ท่ีได้เขา้ มา
เปน็ ส่วนหนงึ่ ของครอบครวั วทิ ยาการจดั การ และขอให้ทุกคน
ประสบความสําเรจ็ พบแต่สิ่งท่ดี ีๆ ตลอดไป

ยนิ ดีต้อนรบั

มนษุ ยเ์ กิดมาเพื่อเติบโต พัฒนาและเรยี นรู้
มหาวทิ ยาลัยเป็นส่วนหนงึ่ ในการสรา้ งองค์ความรเู้ พือ่ เปน็
การสะสมทุนมนษุ ย์ไปใช้ในการดํารงชพี และประกอบอาชพี
ในภายภาคหน้า

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ปี 1 ท่ีเขา้ มาในรว้ั
มหาวทิ ยาลัย (มรส.) แห่งนี้ จงเติบโต พัฒนา เรยี นรู้ อย่าง
มคี วามสุข ประสบความสําเรจ็ ตามที่ได้ม่งุ หมายไว้

ยนิ ดีต้อนรบั

ยินดีต้อนรบั นักศึกษาใหมส่ ู่คณะวทิ ยาการจดั การ
ขอให้นักศึกษาใชช้ วี ติ ในรวั้ มหาวทิ ยาลัย อย่างมคี วามสุข
และมีคณุ ค่า ภายใต้แนวคิด

"เรยี นให้สนุก
ฝึกให้รจู้ รงิ
ทาํ ทกุ สิ่งให้สําเรจ็
เปน็ คนดีของสังคม"

ยินดีต้อนรบั

ขอแสดงความยนิ ดี
และขอต้อนรบั นักศึกษาใหม่ทุกคน

เขา้ สู่คณะวทิ ยาการจดั การ
ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรยี นท่ีนี่

ขอให้เรยี นจบอย่างทหี่ วงั ไว้
นําความรทู้ ไ่ี ด้ไปประกอบอาชพี ทม่ี นั่ คงต่อไปในอนาคตนะคะ

ยนิ ดีต้อนรบั

"ขอแสดงความยนิ ดี
และยินดีต้อนรบั นักศึกษาใหม่
เขา้ สู่ครอบครวั วจก.ของเรา"

ยนิ ดีต้อนรบั

ยินดีต้อนรบั นักศึกษาใหมท่ กุ ๆคนนะคะ
ขอให้ทกุ คนมคี วามสุขกับการเรยี น มีความสุขกับ
กิจกรรม และจบการศึกษาในระยะเวลาทห่ี ลักสูตร
กําหนด มีงานทาํ ที่ดีตามความตั้งใจค่ะ

ยินดีต้อนรบั

ขอแสดงความยินดีและขอกล่าวคําต้อนรบั กับนักศึกษาใหม่ทกุ คน
จากนี้ไปขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจ ขยันหมนั่ เพียร อดทน พยายาม

เพื่อความสําเรจ็ ทร่ี ออยูใ่ นวนั ขา้ งหน้าของทกุ คน
ขอให้นักศึกษาทกุ คนมคี วามสุขในการใชช้ วี ติ
ในรว้ั มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์ านีแห่งน้ี

ยินดีต้อนรบั

ยนิ ดีต้อนรบั นักศึกษาใหม่ ปี 2565
ทุกท่านค่ะ

ยนิ ดีต้อนรบั

ยินดีต้อนรบั

ในนามของประธานหลักสูตรบรหิ ารธุรกิจบณั ฑิต สาขาวชิ า
บรหิ ารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรบั นักศึกษาทกุ ทา่ นสู่
คณะวทิ ยาการจดั การ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์ านี อาจารยห์ วงั
เปน็ อยา่ งยิ่งวา่ นักศึกษาจะใชเ้ วลาเพ่อื พัฒนาตนเองสู่เปา้ หมายที่
สําคัญของชวี ติ ตามทไ่ี ด้คาดหวงั ไว้ การพฒั นาตนเองน้ันมมี ติ ิท้งั ด้าน
ความรู้ ปญั ญา การปรบั ตัวเข้ากับสังคม ดังน้ันจงึ ขอให้บรหิ ารจดั การ

เรยี นรชู้ วี ติ ท้งั 3 ด้านนี้อย่างสมดลุ และขออวยพรให้นักศึกษามี
ความสุขและประสบผลสําเรจ็ ทุกประการ

ยนิ ดีต้อนรบั

ยนิ ดีต้อนรบั

ยินดีต้อนรบั นักศึกษาทุกคน
เข้าสู่บา้ นวจก.

ที่น่ีคือบ้านหลังที่ 2 ที่อบอนุ่ ค่ะ

ยนิ ดีต้อนรบั

ยินดีต้อนรบั

สวสั ดีครบั ผม อาจารยศ์ ิโรจน์ พิมาน ประธาน
หลักสูตรสาขาสารสนเทศทางธุรกิจ ขอเป็นตัวแทนของ
คณาจารย์และนักศึกษารนุ่ พี่ในสาขาฯทุกคน กล่าวแสดง
ความยินดีและขอต้อนรบั กับนักศึกษาใหม่ของคณะ
วทิ ยาการจดั การทุกคน

พวกเราคณาจารย์ จะดแู ล จะทมุ่ เทกําลังกาย
กําลังใจ ในการถ่ายทอดความรแู้ ละประสบการณ์เพอื่ ให้ทุก
คนมีความพรอ้ มทจี่ ะไปปฏิบตั ิงานในหน้าท่ีในภายภาคหน้า
เพื่อท่ีจะได้เป็นคนเก่งและคนดี ทาํ งานอยา่ งเต็ม
ความสามารถเพือ่ ประโยชน์กับสังคมต่อไป

ยนิ ดีต้อนรบั
ขอต้อนรบั นักศึกษาใหม่ปี 2565 ทกุ คนสู่คณะ
วทิ ยาการจดั การ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์ านีด้วย
ความยนิ ดีเป็นอย่างยง่ิ และขอแสดงความช่นื ชมใน
ความสําเรจ็ ก้าวแรกของนักศึกษาทกุ คนที่ได้สอบผา่ นการ
คัดเลือกเข้ามาเปน็ ส่วนหนงึ่ ของคณะวทิ ยาการจดั การ ซึง่
การเรยี นในระดับอดุ มศึกษานบั ได้วา่ เป็นก้าวสําคัญก้าว
หนงึ่ ในชวี ติ ของนักศึกษาทุกคนเพราะจากน้ีไปอกี 4 ปี
นักศึกษาจะได้ศึกษาเรยี นรเู้ พ่ือและเตรยี มเป็นผู้ใหญ่อยา่ ง
เต็มตัวในอนาคต ขอให้ทกุ คนมีความสุขกับการเรยี น และ
ประสบความสําเรจ็ กับสิ่งท่ตี ั้งใจนะคะ

ยนิ ดีต้อนรบั

ยนิ ดีต้อนรบั ค่ะ

ยนิ ดีต้อนรบั

ขอต้อนรบั นักศึกษาใหมท่ ุกท่าน ที่มโี อกาสเข้ามาศึกษา
ในคณะวทิ ยาการจดั การ และขอให้นักศึกษาทุกคนได้ภมู ิใจทเ่ี ปน็
ศิษยป์ จั จุบัน และจะเป็นศิษย์เก่าในอนาคต เชือ่ มั่นเป็นอยา่ งยิ่งวา่
สถาบนั แห่งนี้ สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการศึกษา
และสามารถสรา้ งเสรมิ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
ขอให้นักศึกษาทมุ่ เทตัวเอง มงุ่ มัน่ เพ่อื ให้ได้รบั ความรจู้ ากการเข้า
มาศึกษา เป็นบัณฑติ ทีม่ ีคณุ ภาพ เป็นกําลังสําคัญของชาติต่อไป

ยนิ ดีต้อนรบั

ขอแสดงความยนิ ดีกับนักศึกษาคณะวทิ ยาการจดั การ
ท่เี ขา้ มาศึกษาในปีการศึกษา 2565 น้ี

ครขู อแสดงความชื่นชมยินดีและยินดีต้อนรบั นักศึกษา
ขอให้นักศึกษาเขา้ มาเก็บเกี่ยวความรจู้ ากคณาจารยข์ องคณะ

วทิ ยาการจดั การตลอด 4 ปที ่เี ข้ามาใชช้ วี ติ อยูใ่ นรว้ั ของ
มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์ านีแห่งน้ี

สุดทา้ ยนี้ครกู ็ขอให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยทแี่ ขง็ แรงสมบูรณ์
และขอให้เปน็ นักศึกษาท่มี คี วามรคู้ วามสามารถ
ไปพัฒนาประเทศชาติให้เจรญิ ก้าวหน้าต่อไป

MSC Transformation
ยินดีต้อนรบั


Click to View FlipBook Version