The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ปฏิทินการเรียนรู้นักศึกษา กศน.-ม.ต้น ปรับแล้ว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by บรรจง แต้มพวก, 2022-05-25 23:28:46

ปฏิทินการเรียนรู้นักศึกษา กศน.-ม.ต้น ปรับแล้ว

ปฏิทินการเรียนรู้นักศึกษา กศน.-ม.ต้น ปรับแล้ว

ปฏิทนิ การเรยี นร้นู ักศกึ ษา กศน.
หลักสตู รการศึกษานอกระบบระดับการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน พทุ ธศักราช 2551

ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้ ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
กศน.ตาบล.......................................... กศน.อาเภอ.............................................. จงั หวัดสุพรรณบุรี

ครง้ั ที่ ว/ด/ป การจัดการเรยี นรู้แบบพบกลุ่ม การจัดการเรียนรูแ้ บบเรียนรดู้ ว้ ยตนเอง

1 ปฐมนเิ ทศนักศกึ ษาภาคเรยี นท่ี 2/2564

2 วชิ าทกั ษะการพัฒนาอาชพี อช21002 วชิ าทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002

เรื่อง ทักษะในการพฒั นาอาชีพ เรื่อง ทกั ษะในการพัฒนาอาชีพ

ตัวชีว้ ดั ตัวชี้วดั

1. อธิบายความจาเป็นในการฝึกทักษะ 1. อธบิ ายความหมาย ความสาคัญของ

กระบวนการผลิต กระบวน การตลาดทใ่ี ช้ การจดั การอาชพี และระบบการจัดการ เพ่ือ

นวัตกรรม เทคโนโลยี การพัฒนาอาชีพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปญั ญา

2. วางแผนในการฝกึ ทักษะอาชีพโดยพฒั นา 2. สารวจแหล่งเรยี นรู้ และสถานท่ีฝกึ

ตอ่ ยอด และประยกุ ต์ใช้ภมู ปิ ัญญา ทักษะในการพัฒนาอาชพี

เนอ้ื หา 3. ฝึกทักษะอาชีพตามแผนที่กาหนดไว้ได้

1. ความจาเป็นในการฝึกทกั ษะ โดยมีการบนั ทึกข้นั ตอนการฝึกทุกข้นั ตอน

กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดท่ใี ช้ เน้ือหา

นวตั กรรม เทคโนโลยีเพอื่ พฒั นาอาชีพ 1. ความหมาย ความสาคัญของการ

2. การวางแผนโดยกาหนดส่งิ ตา่ งๆดังน้ี จัดการอาชีพ

- ความร้แู ละทักษะท่ีต้องฝึก 2. แหลง่ เรยี นรู้ และสถานที่ฝึกอาชีพ

- วธิ ีการฝึก 3. การฝกึ ทักษะอาชพี

- แหลง่ ฝกึ - การจดบันทกึ

- วนั เวลาในการฝึก - ปญั หาและการแกป้ ัญหา

ฯลฯ - ขอ้ เสนอแนะ

ฯลฯ

ครงั้ ที่ ว/ด/ป การจดั การเรียนรูแ้ บบพบกลุ่ม การจดั การเรยี นรแู้ บบเรียนรดู้ ้วยตนเอง

3 วิชาทกั ษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 วิชาทกั ษะการพัฒนาอาชพี อช21002

เรือ่ ง การทาแผนธุรกจิ เพอื่ การพฒั นาอาชีพ เรอ่ื ง การจัดการความเส่ียง

ตัวชวี้ ดั ตัวชี้วัด

1. วิเคราะหช์ มุ ชน โดยการระดมความ 1. อธบิ ายวธิ ีแก้ปัญหาความเส่ยี งเพอ่ื

คิดเห็นของ คนในชมุ ชน และกาหนด วิสัยทศั น์ ความม่นั คงของอาชีพ

พันธกิจ รายได้ ค่านยิ ม ของชุมชน เปา้ หมาย 2. สามารถวางแผนปฏบิ ัติการ

และกลยทุ ธ์ ตามศักยภาพ 5 ดา้ นได้แก่

ศกั ยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในแตล่ ะพื้นที่ เนื้อหา

ศกั ยภาพของ พืน้ ที่ตามลักษณะภูมิอากาศ 1. การแก้ปญั หาความเสีย่ ง

ศักยภาพของภมู ิประเทศและ ทาเลท่ตี ั้งของแต่ 2. การวางแผนปฏบิ ตั ิการ

ละพ้นื ที่ ศกั ยภาพของศลิ ปะ วัฒนธรรม เรื่องการจัดการ การผลิต หรือการบริการ

ประเพณแี ละวถิ ีชวี ิตของแต่ละ พนื้ ที่ ศักยภาพ ตัวช้ีวัด

ของทรพั ยากร มนุษย์ในแตล่ ะพ้ืนท่ี และ 1. จดั การเกี่ยวกบั การควบคมุ คุณภาพ

แนวคดิ ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 2. อธิบายวิธีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี

2. วางแผนปฏบิ ัตกิ าร ในการผลิต

เนอ้ื หา 3. อธบิ ายข้ันตอนการลดตน้ ทุน การผลติ

1. การวิเคราะห์ชมุ ชน หรือการบรกิ าร

- จุดแข็ง 4. จัดทาแผนการผลิตหรือการ บริการ

- จดุ อ่อน เน้ือหา

- โอกาส 1. การจัดการเกย่ี วกบั การ ควบคมุ

- อุปสรรค คณุ ภาพ

ตามศักยภาพ 5 ดา้ นไดแ้ ก่ 2. การใชน้ วตั กรรม เทคโนโลยีในการผลติ

- ศกั ยภาพของทรัพยากร ธรรมชาติใน 3. การลดต้นทุนการผลติ หรือ การบรกิ าร

แต่ละพื้นที่ 4. การจดั ทาแผนปฏิบัติการ

- ศกั ยภาพของพน้ื ท่ีตามลักษณะภูมิอากาศ

- ศักยภาพของภมู ปิ ระเทศและทาเลที่ตั้ง

ของแต่ละพื้นท่ี

- ศกั ยภาพของศลิ ปะ วฒั นธรรม

ประเพณแี ละวถิ ีชวี ติ ของแตล่ ะพน้ื ที่

คร้งั ท่ี ว/ด/ป การจดั การเรียนร้แู บบพบกลุ่ม การจัดการเรียนรแู้ บบเรียนรดู้ ้วยตนเอง

- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์ นแตล่ ะ

พื้นท่ี

2. การกาหนดวิสัยทศั น์ พนั ธกิจ เป้าหมาย

และกลยุทธ์ ในการกาหนดแผนพัฒนาธรุ กิจ

ของชุมชน

3. การวางแผนปฏบิ ตั ิการ

4 วิชาช่องทางการพฒั นาอาชีพ อช21001 วชิ าช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001

เร่ือง การงานอาชีพ เรอ่ื ง การงานอาชพี

ตวั ช้ีวดั ตัวชี้วัด

1.อธิบายความสาคัญ และความจาเป็นในการ 1.อธบิ ายการจดั การในงาน

พฒั นาอาชีพ อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ

2.อธบิ ายลักษณะขอบขา่ ยกระบวนการผลติ และภูมภิ าค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวปี

งานอาชพี ในชมุ ชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค ออสเตรเลีย ทวปี อเมรกิ า ทวปี ยโุ รป และ

5 ทวีป ได้แก่ ทวปี เอเซีย ทวีปออสเตรเลยี ทวปี อัฟริกา เพ่ือนามาวิเคราะห์ในการพฒั นา

ทวปี อเมรกิ า ทวีปยโุ รป และทวปี อัฟริกา อาชพี

เพอื่ นามาวเิ คราะหใ์ นการพฒั นาอาชพี 2.อธิบายคณุ ธรรม จรยิ ธรรม

เน้อื หา ในการพฒั นาอาชีพ

1.ความสาคญั และความจาเป็นในการพัฒนา 3.อธิบายการอนรุ กั ษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

อาชีพ ในการพฒั นาอาชีพในชุมชน สงั คม ประเทศ

2.การพัฒนาอาชพี ในชมุ ชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแ้ ก่ ทวปี

และภูมภิ าค 5 ทวปี ได้แก่ ทวปี เอเซีย เอเซีย ทวปี ออสเตรเลยี ทวีปอเมริกา ทวีป

ทวปี ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวปี ยโุ รป ยโุ รป และทวปี อัฟริกา

และทวปี อัฟริกา เนอื้ หา

- งานอาชพี ดา้ นเกษตรกรรม 1.การพัฒนากระบวนการจดั การงานอาชีพใน

- งานอาชพี ด้านอตุ สาหกรรม ชมุ ชนสังคม ประเทศ และภูมิภาค 5ทวีป

- งานอาชพี ดา้ นพาณชิ ยกรรม ได้แก่ ทวปี เอเซีย ทวีปออสเตรเลยี ทวีป

- งานอาชพี ด้านความคิดสร้างสรรค์ อเมริกา

- งานอาชพี ดา้ นอานวยการ และอาชีพเฉพาะ ทวีปยโุ รป และทวีปอัฟริกา

คร้งั ท่ี ว/ด/ป การจดั การเรยี นรู้แบบพบกลุ่ม การจดั การเรียนรูแ้ บบเรยี นรดู้ ว้ ยตนเอง
1.1 การจดั การการผลติ
- การวางแผน
- การจดั ทาโครงการ
- การใช้วสั ดุอุปกรณ์
- การใชแ้ รงงาน
- การใช้สถานที่
- การใช้ทนุ ฯลฯ
1.2 การจดั การการตลาด
- การกาหนดทิศทางการตลาด
- การหาความตอ้ งการของตลาด
- การขนส่ง
- การขาย
- การกาหนดราคาขาย
- การทาบญั ชีประเภท ต่าง ๆ ฯลฯ
2. คณุ ธรรม จริยธรรม
- ความรับผดิ ชอบ
- การประหยัด
- การอดออม
- ความสะอาด
- ความประณีต
- ความขยัน
- ความซือ่ สตั ย์ ฯลฯ
3. การอนุรกั ษ์พลังงาน และสิ่งแวดลอ้ มใน
การพัฒนาอาชพี ในชุมชน สงั คมประเทศ และ
ภมู ภิ าค 5 ทวีป ได้แก่ ทวปี เอเซยี ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมรกิ า ทวปี ยโุ รป และ
ทวีปอฟั ริกา

คร้ังท่ี ว/ด/ป การจัดการเรยี นรู้แบบพบกลุ่ม การจดั การเรียนรแู้ บบเรียนรดู้ ้วยตนเอง

5 วชิ า เศรษฐกจิ พอเพียง ทช21001 วิชา เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001

เรือ่ ง ประกอบอาชีพอย่างพอเพยี ง เรือ่ ง ความพอเพียง

ตัวช้วี ัด ตวั ชี้วดั

1.นาหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียงไปใชในการ 1.อธิบายความเป็นมา ความหมายหลักการ

จัดการทรพั ยากรท่ีมีอยูของตนเอง ครอบครวั ของปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

ชุมชน เนื้อหา

2.กาหนดแนวทางและปฏิบัติตนในการนาหลกั 1.ความเป็นมา ความหมายหลักการ แนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งไปประยุกตใชใน ของปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

การประกอบอาชพี 2. การแสวงหาความรู้

เนื้อหา เร่ือง การวางแผนประกอบอาชีพ
1.หลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจเพยี งกับการจดั การ แบบพอเพียง
ทรัพยากรทีม่ ีอยูของตนเอง ครอบครวั ชมุ ชน
2.หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ ตัวชว้ี ดั
ประกอบอาชีพ 1.สามารถวางแผนในการประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสมกบั ตนเองไดอยางนอย 1 อาชีพ

เนื้อหา

1.การวางแผนประกอบอาชีพ ตามหลัก

ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

6 วิชาสงั คมศกึ ษา สค.21001 วิชาสงั คมศึกษา สค.21001

เรอ่ื ง ภมู ิศาสตร์กายภาพ ทวปี เอเชีย เร่อื ง ภมู ิศาสตร์กายภาพ ทวปี เอเชยี

ตวั ช้ีวัด ตวั ช้วี ดั

1. 1.มคี วามรู้ ความเข้าใจ ลักษณะ ภมู ิศาสตร์ 1. 1. มคี วามรู้ ความเขา้ ใจ การ เปลยี่ นแปลง

กายภาพของประเทศ ต่างๆ ในทวีปเอเชีย สภาพภมู ิศาสตร์ กายภาพท่ีส่งผลกระทบต่อ

2. 2. มคี วามรู้ ความเข้าใจ การ เปลย่ี นแปลง วิถชี วี ติ ความเปน็ อย่ขู องประชากรไทย และ ่

สภาพภมู ศิ าสตร์ กายภาพท่ีส่งผลกระทบต่อวิถี ประเทศตา่ งๆ ในทวปี เอเชยี

ชวี ิต ความเปน็ อยู่ของประชากรไทย และ ่ 2. 2. มคี วามรู้ ความเขา้ ใจ เก่ียวกบั

ประเทศตา่ งๆ ในทวีปเอเชีย ความสมั พันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์ กายภาพที่

มตี อ่ การเกิด ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ

ส่งิ แวดล้อม ในทวปี เอเชีย

คร้งั ที่ ว/ด/ป การจัดการเรยี นรแู้ บบพบกลุ่ม การจดั การเรียนรแู้ บบเรียนรดู้ ้วยตนเอง

3.มีทักษะในการใชเ้ ครื่องมือทาง ภมู ศิ าสตร์ 3. 3.สามารถนาความร้เู ก่ียวกบั

เชน่ แผนท่ี ลกู โลก Website ดาวเทยี ม GIS ทรพั ยากรธรรมชาติของประเทศไทยและทวีป

GPRS ฯลฯ เอเชียมาปรับใชใ้ นการ ดารงชีวติ และความ

เน้อื หา มั่นคงของชาติ

1. ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ กายภาพของ เน้อื หา

ประเทศต่างๆ ใน ทวปี เอเชยี - ท่ตี ั้งอาณาเขต 1.หลักการเปลย่ี นแปลงสภาพ ภมู ศิ าสตร์

ของประเทศ ตา่ งๆ ในทวปี เอเชยี - ภูมปิ ระเทศ กายภาพ

ของประเทศ ตา่ งๆ ในทวีปเอเชีย - ภมู ิอากาศ 2. สภาพภมู ิศาสตร์กายภาพของ ไทยทีส่ ่งผล

ของประเทศ ต่างๆ ในทวีปเอเชยี ต่อทรัพยากรตา่ งๆ และส่ิงแวดลอ้ มตา่ งๆคือ

2. กรณตี วั อยา่ งการ เปลย่ี นแปลงสภาพ สภาพ ป่าไม้ ดนิ หนิ แร่ แมน่ ้า ภเู ขา ลา

ภมู ิศาสตร์ กายภาพทส่ี ่งผลกระทบต่อวถิ ี ชีวติ คลอง หนอง บงึ ทะเล ชายฝั่ง สตั วป์ ่า สัตว์

ความเป็นอยู่ของประชากรไทย และทวีปเอเชยี ทะเล สัตว์น้าจดื เปลือกหอย แนวปะการัง

3. วธิ ีใช้เครื่องมือทางภมู ศิ าสตร์ แผนท่ี ลูกโลก และ อ่นื ๆ ส่งผลต่อทรพั ยากร และ

Website ดาวเทียม GIS GPRS ฯลฯ สง่ิ แวดลอ้ มตา่ งๆ คือ สภาพป่า ไม้ ดนิ หนิ

แร่ ภเู ขา แมน่ ้าลาคลอง หนองบงึ ทะเล

ชายฝ่ัง สัตว์ปา่ สัตวท์ ะเล สัตวน์ า้ จืด เปลอื ก

หอย แนวปะการงั และ อนื่

3. ความสาคัญในการดารงชีวติ

ใหส้ อดคล้องกบั สภาพทรัพยากร

ในประเทศไทยและประเทศ ตา่ งๆในทวีป

เอเชยี

4. กรณตี วั อยา่ งการปรบั ตัวใน

การดารงชวี ิตทีส่ อดคลอ้ งกับสภาพทรัพยากร

ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในทวปี

เอเชีย

คร้งั ท่ี ว/ด/ป การจัดการเรยี นรแู้ บบพบกลุ่ม การจัดการเรียนรแู้ บบเรยี นรดู้ ว้ ยตนเอง

7 วชิ า สังคมศกึ ษา สค21001 วชิ า สังคมศึกษา สค21001

เรื่อง ประวตั ิศาสตร์ทวีปเอเชีย เร่ือง เศรษฐศาสตร์

ตัวชวี้ ดั ตัวชี้วดั

1.อธบิ ายความเปน็ มาของประวัตศิ าสตร์ 1.เข้าใจความหมายและความสาคญั ของ

ประเทศในทวปี เอเชีย เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ

2.สามารถนาเหตกุ ารณใ์ น ประวัติศาสตร์มา 2.เข้าใจหลักการและวิธีการตัดสนิ ใจเลือกใช้

วิเคราะห์ให้เห็นความเปลย่ี นแปลงท่ีเกดิ ข้ึนกบั ทรัพยากรเพ่ือการผลติ สินคา้ และบริการ

ประเทศไทย และ ประเทศในทวีปเอเชีย 3.เลอื กวิธกี ารทมี่ ีประสิทธิภาพมาใชใ้ นการ

เนอ้ื หา ผลติ สนิ คา้ และบริการได้

1.ประวัตศิ าสตร์โดยสงั เขปของประเทศในทวปี 4.รแู้ ละเข้าใจการใช้กฎหมายคมุ้ ครอง

เอเชีย ผ้บู ริโภค

- จีน 5.บอกแหลง่ ขอ้ มูลการคุ้มครองผู้บริโภคและ

- อนิ เดยี กฎหมายค้มุ ครองผูบ้ รโิ ภค

- เขมร เนื้อหา

- ลาว 1. ความหมาย ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์

- มาเลเชีย มหาภาคและเศรษฐศาสตรจ์ ุลภาค

- พมา่ 2. ความหมาย ความสาคัญและหลักการของ

- อินโดนเี ชยี เศรษฐกิจสรา้ งสรรค์และทรัพย์สินทางปญั ญา

- ฟิลิปปนิ ส์ 3. ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย

- ญป่ี นุ่ ฯลฯ 4. หลักการและวธิ กี ารเลือกใช้ ทรัพยากรเพ่ือ

2. เหตุการณ์สาคญั ทางประวัตศิ าสตร์ท่ีเกิดขน้ึ การผลิต

ในประเทศไทยและในทวปี เอเชยี ยุคลา่ อาณา 5. คุณธรรมในการผลิต

นคิ ม-ยคุ สงครามเย็นฯ 6. กฎหมาย และข้อมูลการคุม้ ครองผู้บรโิ ภค

7. หน่วยงานที่ใหค้ วามคมุ้ ครองผู้บรโิ ภค

8. การพทิ ักษส์ ิทธแิ ละผลประโยชนข์ อง

ผบู้ รโิ ภค

คร้งั ท่ี ว/ด/ป การจัดการเรียนร้แู บบพบกลุ่ม การจัดการเรียนรู้แบบเรยี นรดู้ ว้ ยตนเอง

8 วิชาสุพรรณบา้ นฉนั 2 (สค23048) วิชาสุพรรณบา้ นฉัน 2 (สค23048)

เร่ือง ประวตั ิจงั หวดั สุพรรณบุรี เรอ่ื ง ประวัติจังหวดั สพุ รรณบุรี

ตวั ชีว้ ดั ตวั ชว้ี ัด

1. วเิ คราะหและอธบิ ายสภาพเศรษฐกจิ สังคม 1. อธิบายถึงสภาพทางภมู ศิ าสตรและ

ของจงั หวัดสพุ รรณบุรี ทรพั ยากรธรรมชาติของจังหวดั สุพรรณบุรี

2. อธบิ ายถึงเขตการปกครองและวิถีการ 2. อธบิ ายประวัติความเปนมาของจังหวดั

ดาเนนิ ชีวติ ของประชาชนจังหวัดสพุ รรณบุรี สพุ รรณบรุ ตี งั้ แตอดตี ถึงปจจุบัน

เนือ้ หา 3. อธบิ ายถงึ เขตการปกครองและวถิ กี าร

1. เศรษฐกจิ สังคมของจังหวดั สพุ รรณบรุ ี ดาเนินชวี ิตของประชาชนจงั หวดั สุพรรณบรุ ี

1.1 ดานการประกอบอาชีพ เนือ้ หา

1.2 ดานการศึกษา 1. ภมู ิศาสตรของจงั หวดั สุพรรณบรุ ี

1.3 ดานศาสนา 1.1 อาณาเขต/ทีต่ ั้ง

2. เขตการปกครองและวิถีการดาเนนิ ชีวติ ของ 1.2 ลกั ษณะทางภูมิประเทศ

ประชาชนจงั หวดั สุพรรณบรุ ี 1.3 ลกั ษณะทางภูมิอากาศ

2.1 วิถกี ารดาเนนิ ชวี ติ ของประชาชนจังหวัด 1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ

สุพรรณบุรี 2. ประวตั ศิ าสตรจังหวัดสุพรรณบรุ ปี ระวัติ

ความ เปนมาของจังหวัดสุพรรณบรุ ี

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน

3. เขตการปกครองและวถิ ีการดาเนินชวี ติ

ของประชาชนจงั หวัดสุพรรณบุรี

3.1 เขตการปกครองของจงั หวัดสุพรรณบรุ ี

เร่อื ง วฒั นธรรม ประเพณีของจังหวัด

สุพรรณบุรี

ตัวชี้วดั

1. อธิบายวฒั นธรรม ประเพณขี องจังหวดั

สพุ รรณบรุ ี

2. อธบิ ายถึงการอนุรกั ษและสบื ทอด

วัฒนธรรม ประเพณใี นจงั หวดั สุพรรณบุรี

คร้งั ท่ี ว/ด/ป การจัดการเรียนร้แู บบพบกลุ่ม การจัดการเรยี นรู้แบบเรยี นรดู้ ว้ ยตนเอง
เนื้อหา
1. วฒั นธรรมประเพณีของจงั หวัดสุพรรณบุรี

1.1 ภาษาทองถิน่
- ภาษาถน่ิ สุพรรณบรุ ี
- ภาษากะเหรี่ยง
- ภาษาลาวโซง
- ภาษาลาวเวยี ง

1.2 ประเพณที ี่สาคัญของทองถ่นิ
2. การอนรุ กั ษและสบื ทอดวัฒนธรรม
ประเพณี

9 วิชา การเงินเพ่อื ชีวิต 2 สค22016 วชิ า การเงินเพ่ือชีวิต 2 สค22016

เรื่อง วา่ ด้วยเร่อื งของเงิน เรอ่ื ง วา่ ดว้ ยเรืองของเงิน

ประเภทของเงิน ความหมายและประโยชน์

ตวั ชว้ี ดั ตวั ช้วี ัด

1.บอกประเภทและลักษณะ ของเงินไทย 1.อธบิ ายความหมาย และประโยชน์ของเงนิ

2. อธิบายวธิ กี ารตรวจสอบ ธนบัตร 2.บอกความหมายและความ แตกต่างของการ

3. บอกสกุลเงนิ ของประเทศใน ทวีปเอเชยี ให้เงินและการ ให้ยมื เงนิ

คานวณ เน้ือหา

4. คานวณอัตราแลกเปลี่ยน เงนิ ตรา 1. ความหมายและประโยชน์ ของเงิน

ต่างประเทศ 2. ความหมาย ความแตกตา่ ง ของการใหเ้ งิน

5. บอกช่องทางการแลกเปลี่ยน เงินตรา และการให้ยืมเงิน

ตา่ งประเทศ เรื่อง วา่ ดว้ ยเรอื่ งของเงิน

เนอื้ หา การชาระเงนิ ทางอิเลก็ ทรอนกิ ส์

1.เงนิ ไทย - ธนบตั ร – เหรยี ญกษาปณ์ ตวั ชีว้ ดั

2 เงินตราตา่ งประเทศ - สกลุ เงินของประเทศ 1. บอกความหมาย และ ประโยชน์ของการ

ใน ทวีปเอเชยี - อัตราการแลกเปลี่ยน และ ชาระเงิน ทางอเิ ล็กทรอนิกส์

วิธีการคานวณอัตรา แลกเปลี่ยนเงนิ ตรา 2. บอกลักษณะของบัตร ATM บัตรเดบติ

บัตรเครดติ

คร้งั ที่ ว/ด/ป การจัดการเรียนรแู้ บบพบกลุ่ม การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรดู้ ว้ ยตนเอง

ตา่ งประเทศ - ชอ่ งทางการแลกเปลี่ยน เงนิ ตรา 3. เปรียบเทียบความแตกตา่ ง บตั ร ATM

ต่างประเทศ บัตรเดบิต บตั รเครดิต

เรือ่ ง ว่าด้วยเรื่องของเงิน เนือ้ หา

เงินฝากและการประกนั ภยั 1. ความหมาย และประโยชน์ ของการชาระ

ตวั ช้วี ดั เงินทาง อเิ ล็กทรอนิกส์

1. บอกลักษณะบญั ชีเงินฝาก แต่ละประเภท 2. ลักษณะของบัตร ATM บตั รเดบิต บัตร

2. บอกประโยชนแ์ ละข้อจากัด การฝากเงิน เครดิต

ประเภทตา่ ง ๆ

3. บอกความหมายของดอกเบ้ีย เงินฝาก

4.คานวณดอกเบ้ียเงินฝาก อยา่ งง่าย

5. บอกความหมายของการ คุ้มครองเงนิ ฝาก

6. บอกประเภทของเงินฝากที ไดร้ บั การ

คุ้มครอง

7. อธิบายความหมายและ ประโยชน์ของการ

ประกันภยั

8. บอกประเภท และลักษณะ การประกนั ภัย

แตล่ ะประเภท

เนื้อหา

1. ประเภท ลกั ษณะ ประโยชน์ ขอ้ จากดั ของ

การ ฝากเงิน - บัญชเี งนิ ฝากออมทรัพย์ - บญั ชี

เงินฝากประจา - บญั ชีเงินฝากประจา ราย

เดอื นปลอดภาษี - สลากออมทรพั ย์/สลากออม

สิน

2. ความหมายและวิธีการ คานวณดอกเบี้ยเงิน

ฝาก

3. การค้มุ ครองเงนิ ฝาก

4. การประกันภัย

ครง้ั ท่ี ว/ด/ป การจัดการเรยี นรู้แบบพบกลุ่ม การจดั การเรียนรูแ้ บบเรยี นรดู้ ้วยตนเอง

เร่อื ง วา่ ด้วยเรอ่ื งของเงิน

โครงสร้างระบบสถาบันการเงินของประเทศ

ไทย

ตัวช้วี ดั

1. บอกโครงสรา้ งระบบ สถาบนั การเงนิ ของ

ประเทศ ไทย

2. บอกประเภทของสถาบนั การเงินและ

หน่วยงานอื่น ภายใต้การกากับของธนาคาร

แหง่ ประเทศไทย

3. อธิบายบทบาทหน้าทขี อง สถาบนั การเงนิ

และหน่วยงาน อื่นภายใต้การกากับของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เนื้อหา

1. โครงสรา้ งระบบสถาบนั การเงินของประเทศ

ไทย

2. สถาบันการเงนิ และ หนว่ ยงานอืนภายใต้การ

กากับของธนาคารแห่ง ประเทศไทย - ประเภท

– บทบาทหนา้ ที่

10 วชิ า การเงนิ เพ่อื ชีวิต 2 สค22016 วิชา การเงนิ เพอื่ ชีวติ 2 สค22016

เรอ่ื ง การวางแผนการเงิน เร่ือง การวางแผนการเงิน

การร้จู ักฐานะการเงินของตนเอง บนั ทึกรายรับ – รายจ่าย

ตวั ชี้วดั ตวั ชวี้ ัด

1. อธิบายหลกั การประเมิน ฐานะการเงนิ 1. บอกความแตกต่างของ “ความจาเป็น”

2. คานวณฐานะการเงนิ ของ ตนเอง และ “ความต้องการ”

3. อธิบายลกั ษณะของการมี สขุ ภาพการเงนิ ทดี ี 2. จัดลาดบั ความสาคญั ของ รายจ่าย

4. ประเมินสุขภาพการเงินของ ตนเอง 3. บอกลักษณะของการบนั ทึก รายรับ-

รายจา่ ย

คร้งั ที่ ว/ด/ป การจดั การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม การจดั การเรียนร้แู บบเรยี นรดู้ ว้ ยตนเอง

เนอื้ หา 4. บอกประโยชน์ของการ บันทึกรายรบั -

1. หลักการประเมนิ ฐานะทาง การเงินของ รายจา่ ย

ตนเองโดย คานวณจานวนและ อัตราสว่ นดงั น้ี 5. จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

- ความม่ังค่ังสุทธิ เน้ือหา

- อัตราส่วนภาระหนีสิน ตอ่ รายได้ (ต่อเดอื น) 1. ความหมายของความ จาเป็นและความ

- จานวนเงินออมเผือ ฉกุ เฉิน ตอ้ งการ

- อัตราสว่ นเงินออมต่อ รายได้ (ต่อเดือน) 2. การจดั ลาดบั ความสาคัญ ของรายจา่ ย

2. การมสี ขุ ภาพการเงนิ ทดี ี 3. ลักษณะและประโยชนข์ อง บันทึกรายรบั -

- ความหมาย รายจา่ ย

- ลกั ษณะการมสี ขุ ภาพ การเงินทีดไี ด้แก่ 4. วิธบี นั ทึกรายรับ-รายจ่าย

- มีภาระชาระหน้ไี ม่เกนิ 1 ใน 3 ของรายไดต้ ่อ เรอื่ ง การวางแผนการเงนิ

เดือน การออม

- ออมอย่างน้อย ใน ของรายไดต้ อ่ เดือน ตวั ชวี้ ดั

- มีเงินออมเผือฉุกเฉนิ ประมาณ เทา่ ของ 1. อธิบายความหมาย และ ประโยชนข์ องการ

รายจา่ ยจาเป็นต่อเดือน ออม

เร่ือง การวางแผนการเงิน 2. ตงั้ เปา้ หมายการออม . บอกหลกั การออม

เป้าหมายการเงนิ ในชวี ติ ใหส้ าเรจ็

ตวั ชี้วดั 3. บอกหลกั การออมใหส้ าเรจ็

1. บอกประโยชน์ของการมี เป้าหมายการเงิน 4. อธบิ ายบทบาทหน้าท่ีและ หลกั การของ

ในชวี ติ กองทนุ การออมแห่งชาติ (กอช.)

2. บอกเป้าหมายการเงนิ ทีควร มใี นชวี ิต เนือ้ หา

3. อธิบายวธิ กี ารต้งั เปา้ หมาย การเงินตามหลัก 1. ความหมาย และประโยชน์ ของการออม

SMART 2. เปา้ หมายการออม .

4. วางแผนการเงินตาม เปา้ หมายทต่ี ั้งไว้ 3.หลักการออมให้สาเร็จ

เนอื้ หา 4 . ความรเู้ บื้องตน้ เกยี วกับ กองทนุ การออม

1. ประโยชนข์ องการมเี ปา้ หมายการเงนิ ในชวี ติ แหง่ ชาติ (กอช.)

2. เปา้ หมายการเงินทีควรมีในชีวติ

3. วิธกี ารตัง้ เปา้ หมายการเงนิ ตามหลัก

SMART

ครง้ั ที่ ว/ด/ป การจดั การเรยี นรแู้ บบพบกลุ่ม การจัดการเรียนรูแ้ บบเรยี นรดู้ ว้ ยตนเอง

4 .การวางแผนการเงินใหเ้ ปน็ ไปตามเป้าหมาย

ทตี่ ้งั ไว้

สอบกลางภาค

11 วชิ า การเงนิ เพื่อชีวิต 2 สค22016 วิชา การเงนิ เพื่อชีวติ 2 สค22016

เรือ่ ง สินเชอื่ เรือ่ ง สนิ เช่ือ

ตัวช้ีวัด ตวั ช้ีวดั

1. บอกลกั ษณะของสินเชือ่ รายยอ่ ย บอกความหมายของ “หน้ีดี” และ “หนี้พึง

2. บอกประเภทดอกเบีย้ เงินกู้ ระวัง”

3. คานวณดอกเบ้ียเงินกู้ เน้อื หา

4. บอกความหมาย และ บทบาทหนา้ ทข่ี อง การประเมนิ ความ เหมาะสมกอ่ นตัดสินใจกอ่

เครดติ บูโร หนี้

5. บอกวิธกี ารตรวจสอบข้อมูล เครดติ ของ

ตนเอง

6 . บอกวิธกี ารป้องกนั ปญั หาหน้ี

7. บอกวิธกี ารแก้ไขปัญหาหน้ี

8. บอกหน่วยงานท่ใี ห้ คาปรึกษาเรืองวิธีแกไ้ ข

ปญั หาหนี้

เน้อื หา

1. ลักษณะของสนิ เชื่อราย ย่อยและการ

คานวณดอกเบย้ี

2. เครดิตบูโร

3. วิธีการปอ้ งกนั ปัญหาหนี้

4. วิธีการแก้ไขปัญหาหน้ี

5. หนว่ ยงานทีให้คาปรกึ ษา เกยี่ วกับการแกไ้ ข

ปัญหาหน้ี

ครง้ั ที่ ว/ด/ป การจดั การเรยี นรแู้ บบพบกลุ่ม การจดั การเรยี นร้แู บบเรยี นรดู้ ว้ ยตนเอง

12 วชิ า การเงินเพื่อชีวติ 2 สค22016 วิชา การเงนิ เพอ่ื ชีวติ 2 สค22016

เรือ่ ง สิทธิและหน้าทีของ ผู้ใช้บริการทาง เรอ่ื ง สิทธแิ ละหนา้ ทขี อง ผู้ใชบ้ รกิ ารทาง

การเงนิ การเงิน

ตวั ชว้ี ดั ตัวช้ีวดั

1.บอกหนา้ ทีของผู้ใชบ้ ริการ ทางการเงนิ บอกสทิ ธขิ องผใู้ ชบ้ รกิ ารทางการเงนิ

2. บอกบทบาทหน้าทีของศนู ย์ คุ้มครอง เนือ้ หา

ผู้ใช้บริการทางการ เงนิ (ศคง.) และหน่วยงานที่ สทิ ธิของผู้ใช้บริการทาง การเงนิ

รบั เรืองร้องเรียนอืน่ ๆ - ได้รบั ข้อมลู ทถี่ ูกตอ้ ง

3. บอกขน้ั ตอนการร้องเรียน - เลอื กใช้ผลติ ภัณฑ์และ บริการไดอ้ ยา่ งอิสระ

4. บอกหลกั การเขียนหนังสื่อร้องเรยี น - รอ้ งเรยี นเพื่อความเป็น ธรรม

เนื้อหา - ไดร้ ับการพิจารณา ค่าชดเชยหากเกิดความ

1. หน้าท่ีของผู้ใชบ้ ริการทาง การเงนิ เสยี หาย

- วางแผนการเงนิ

- ตดิ ตามข้อมูลขา่ วสาร ทางการเงนิ อยา่ ง

สมา่ เสมอ

- เข้าใจรายละเอยี ด และ เปรียบเทยี บข้อมูล

กอ่ น เลอื กใช้

- ตรวจทานความถกู ต้องของ ธุรกรรมทาง

การเงนิ ทุกครัง

- เมือ่ เป็นหนตี อ้ งชาระหนี้

2. บทบาทศนู ยค์ ุ้มครอง ผ้ใู ช้บริการทางการเงิน

(ศคง.) และหน่วยงานทรี ับ เรืองรอ้ งเรยี นอ่ืน ๆ

3. ขนั้ ตอนการร้องเรยี นและ การเขยี นหนังสื่อ

ร้องเรยี น

เรื่อง ภยั ทางการเงิน

ตัวช้วี ดั

1. บอกประเภทและลักษณะ ของภัยทาง

การเงิน

ครง้ั ท่ี ว/ด/ป การจัดการเรียนรแู้ บบพบกลุ่ม การจัดการเรยี นรูแ้ บบเรียนรดู้ ้วยตนเอง

2. บอกวิธกี ารป้องกันตนเอง จากภัยทาง

การเงนิ

3. บอกวิธกี ารแก้ปัญหาทีเกิด จากภยั ทาง

การเงนิ

เนือ้ หา

1. ประเภทลักษณะการป้องกันตนเอง และการ

แก้ไข ปญั หาของภัยทางการเงิน

- หนี้นอกระบบ

- แชรล์ กู โซ่

- ภัยใกล้ตัว เช่น การ หลอกลวงให้จา่ ยเบี้ย

ประกนั งวดสุดทา้ ย ตกทอง / ลอ็ ตเตอรีปลอม

- แกง๊ คอลเซ็นเตอร์

- ภยั ออนไลน์ (ทีไม่ใช่ ธนาคารออนไลน์) เช่น

ภัยทีมาทางสื่อสังคม ออนไลน์

13 วชิ าสพุ รรณบา้ นฉัน 2 (สค23048) วิชาสุพรรณบา้ นฉัน 2 (สค23048)

เร่ือง วฒั นธรรม ประเพณีของจังหวดั เรื่อง วัฒนธรรม ประเพณีของจงั หวัด

สพุ รรณบรุ ี สพุ รรณบรุ ี

ตัวชีว้ ดั ตวั ช้ีวัด

1. สามารถเผยแพรวัฒนธรรม ประเพณีใน 1. อธบิ ายวัฒนธรรม ประเพณขี องจงั

จงั หวัดสุพรรณบรุ ี หวัดสุพรรณบุรี

เนอื้ หา 2. สามารถเผยแพรวัฒนธรรม ประเพณีใน

1. บุคคลสาคญั ที่มีสวนรวมในการสืบสาน จังหวดั สุพรรณบรุ ี

วัฒนธรรม ประเพณี ในจังหวัดสพุ รรณบรุ ี 3. ประพฤติปฏบิ ตั ิตนตามคุณลกั ษณะอันพงึ

1.1 ดานศาสนา ประสงค 11 ประการของคนดศี รีสพุ รรณ

1.2 ดานการเมือง การปกครอง เน้อื หา

1. วัฒนธรรมประเพณขี องจงั หวดั สุพรรณบรุ ี

1.1 การแตงกายพ้นื บานของแตละทอง

ถ่ิน

คร้งั ท่ี ว/ด/ป การจดั การเรยี นรู้แบบพบกลุ่ม การจัดการเรยี นรู้แบบเรียนรดู้ ้วยตนเอง
- ชุดไทยทรงดา/ลาวโซง
- ชุดกะเหรี่ยง
- ชุดลาวเวยี ง

2. บคุ คลสาคญั ท่ีมีสวนรวมในการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ในจังหวัดสุพรรณบุรี

2.1 ดานศลิ ปน
3. คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค 11 ประการ
ของคนดศี รสี พุ รรณ
3.1 รกั ษาความสะอาดรางกาย บานเรือน
และชมุ ชน
3.2 มจี ิตสานกึ รวมกนั อนรุ กั ษส่ิงแวดลอม
3.3 มีวิถีประชาธปิ ไตย
3.4 เปนผูประหยดั อดออม และนิยมไทย

เร่ือง การประกอบอาชีพในจังหวดั
สพุ รรณบรุ ี
ตวั ชว้ี ดั
1. มคี วามรู ความเขาใจ ความหมาย
ความสาคญั ในการประกอบอาชพี
2. อธบิ ายลักษณะของงานอาชีพ
3. บอกอาชพี หลักในจงั หวดั สุพรรณบรุ ี
4. มีความรู ความเขาใจ ปจจยั หลักของการ
ประกอบอาชีพ
เนื้อหา
1. ความหมาย ความสาคัญในการประกอบ
อาชีพ

1.1 ความหมายของอาชพี
1.2 ความสาคัญของอาชีพ

คร้งั ท่ี ว/ด/ป การจดั การเรยี นรแู้ บบพบกลุ่ม การจัดการเรยี นรแู้ บบเรียนรดู้ ้วยตนเอง
2. ลักษณะของงานอาชีพ

2.1 อาชพี รบั จาง
2.2 อาชีพอิสระ
3. อาชีพหลกั ในจังหวัดสพุ รรณบุรี
3.1 ดานเกษตรกรรม

3.1.1 การปลกู พืช
3.1.2 การเล้ียงสัตว
3.1.2 ดานศลิ ปหัตถกรรม
3.1.3 ดานอุตสาหกรรม
4. ปจจัยหลกั ของการประกอบอาชพี
4.1 ทนุ

14 วชิ าสพุ รรณบา้ นฉัน 2 (สค23048) วชิ าสพุ รรณบ้านฉนั 2 (สค23048)

เรอื่ ง วัฒนธรรม ประเพณีของจงั หวดั เรือ่ ง การประกอบอาชีพในจังหวัด

สุพรรณบรุ ี สพุ รรณบุรี

ตัวช้ีวัด ตวั ชว้ี ัด

1. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามคณุ ลักษณะอัน 1. มคี วามรู ความเขาใจ ปจจยั หลักของการ

พงึ ประสงค 11 ประการของคนดศี รสี ุพรรณ ประกอบอาชีพ

เนือ้ หา เน้ือหา

1. คุณลักษณะอันพึงประสงค 11 ประการของ 1. ปจจัยหลักของการประกอบอาชีพ

คนดีศรสี ุพรรณ 1.2 ความรู

1.1 ปฏิบัตติ ามหลักเบญจศีล เบญจธรรม 1.3 การจดั การ

หรือหลกั ธรรมของศาสนาอนื่ ทีเ่ ดก็ และ 1.4 การตลาด

เยาวชนนบั ถอื เรื่อง แหลงทองเทยี่ วจงั หวดั สพุ รรณบุรี

1.2 เปนผูมีมารยาทแบบไทย ตัวช้วี ดั

1.3 มวี ินยั จราจร 1. วิเคราะห และอธบิ ายประเภทของแหลง

1.4 เปนคนตรงตอเวลา ทองเท่ียว

1.5 ปฏบิ ตั ติ นในการเขาแถวเรียงลาดบั กอน-

หลัง ในการรบั บรกิ ารตาง ๆ

คร้งั ที่ ว/ด/ป การจดั การเรียนรแู้ บบพบกลุ่ม การจดั การเรียนรแู้ บบเรียนรดู้ ้วยตนเอง
1.6 ปฏบิ ัตติ ามกฎระเบยี บและขอบังคบั ของ 2. มีความรู ความเขาใจ และสามารถอธิบาย
โรงเรยี นและกลุมโดยเครงครัด ถึงความเปนมาของสถานทีท่ องเที่ยวทส่ี าคญั
1.7 ไมพวั พันยาเสพยตดิ ใน
เรอื่ ง การประกอบอาชีพในจงั หวดั สุพรรณบรุ ี จังหวดั สพุ รรณบุรี
ตวั ชวี้ ดั 3. รู เขาใจ ตระหนกั เห็นคุณคาและ
1. อธิบายคุณธรรม จรยิ ธรรมในการประกอบ ความสาคัญของแหลงทองเที่ยวในจงั หวัด
อาชีพ และนามาปฏบิ ัตปิ ระยุกตใชใน สุพรรณบุรี
ชวี ติ ประจาวันได เนอื้ หา
เนอ้ื หา 1. ประเภทของแหลงทองเที่ยว
1. คณุ ธรรม จรยิ ธรรมในการประกอบอาชีพ 1.1 แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ
1.1 คณุ ธรรมในการทางาน 1.2 แหลงทองเที่ยวทางศลิ ปะวทิ ยาการ
1.2 จริยธรรมในการทางาน 1.3 แหลงทองเที่ยวทางประวตั ิศาสตร
1.4 แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ
1.5 แหลงทองเท่ียวเพอ่ื นันทนาการ
1.6 แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
1.7 แหลงทองเที่ยวเชงิ สขุ ภาพน้าพรุ อน
ธรรมชาติ
1.8 แหลงทองเที่ยวประเภทชายหาด
1.9 แหลงทองเที่ยวประเภทนา้ ตก
1.10 แหลงทองเท่ยี วทางธรรมชาตปิ ระเภท
ถ้า
1.11 แหลงทองเทยี่ วทางธรรมชาติประเภท
เกาะ
1.12 แหลงทองเทย่ี วทางธรรมชาติประเภท
แกง
2. สถานท่ที องเทีย่ วที่สาคญั ในจังหวัด
สพุ รรณบรุ ี

2.1 ประวตั ิความเปนมา
2.2 ท่ตี ้งั /การเดินทาง

ครง้ั ที่ ว/ด/ป การจัดการเรยี นรู้แบบพบกลุ่ม การจัดการเรียนรแู้ บบเรยี นรดู้ ว้ ยตนเอง
3. การอนรุ ักษแหลงทองเทีย่ วในจังหวดั
สพุ รรณบรุ ี

15 วิชาสังคมศึกษา สค.21001 วิชาสังคมศกึ ษา สค.21001

เรอื่ ง เศรษฐศาสตร์ เรอ่ื ง การเมือง การ ปกครอง

ตวั ช้ีวดั ตัวชว้ี ัด

1.ตระหนักในบทบาทและ ความสาคัญของการ 1.รูแ้ ละเขา้ ใจระบอบการเมอื งการ ปกครอง

รวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจในทวีปเอเชีย ต่างๆ ทใ่ี ชอ้ ยูในปัจจบุ นั ่

2. รแู้ ละเขา้ ใจบทบาท ความสาคัญของการ 2.วิเคราะห์ความแตกต่างของ รูปแบบการ

รวมกลมุ่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย และระบอบ

2.วเิ คราะหค์ วามสมั พนั ธ์ทาง เศรษฐกิจของ อื่นๆ

ประเทศไทยกับประเทศต่างๆในทวีปเอเซีย 3.ตระหนักในคณุ ค่าของการ ปกครองระบอบ

เนอื้ หา ประชาธิปไตย

1 ความสาคัญของกลุ่มทางเศรษฐกจิ ในทวปี เน้อื หา

เอเชยี 1.การปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตย และ

2 กลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆในทวปี เอเชีย อ่ืนๆ

3.ประชาคมเศรษฐกจิ อาเซยี น 2.เปรยี บเทียบรูปแบบการเมืองการปกครอง

- ความเปน็ มา ระบอบประชาธปิ ไตยและระบอบอนื่ ๆ ของ

- ความสาคญั ประเทศต่างๆ ในทวปี เอเชีย

- กฎบตั รอาเซียน

- ความร่วมมอื ด้านเศรษฐกิจ

- ประโยชนแ์ ละผลกระทบต่อประเทศไทย

4. สภาพเศรษฐกจิ ของประเทศ ไทยและ

ประเทศตา่ งๆในทวีป เอเชยี

5. ระบบเศรษฐกจิ ของประเทศ ตา่ งๆในทวปี

เอเชีย

6.ลักษณะประเภทสินค้าเข้าและสินคา้ ออกของ

ประเทศ ตา่ งๆ ในทวปี เอเชีย

ครัง้ ที่ ว/ด/ป การจดั การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม การจดั การเรียนรแู้ บบเรยี นรดู้ ว้ ยตนเอง

16 วชิ า เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 วิชา เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001

เรอ่ื ง การวางแผนประกอบอาชพี แบบพอเพยี ง เร่อื ง สรา้ งเครือขา่ ยดาเนนิ ชวี ติ แบบพอเพียง

ตวั ชว้ี ัด ตัวชว้ี ัด

1.การวางแผน และจดั ทาโครงงานการประกอบ 1.ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของชุมชนในการ

อาชพี ตามแผนงานทีว่ างไว ไดอยางเหมาะสม ประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิตตามหลัก

2. สามารถนาความรู มาใช เป นฐานในการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

ประกอบอาชพี เนื้อหา

3. มคี ณุ ธรรมในการประกอบอาชีพ 1.การสงเสริม เผยแพร ขยายผลงานการ

ปฏบิ ัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยี งของบุคคล ชมุ ชน ท่ีประสบผลสาเร็จ

เน้อื หา ในระดบั สากล

1.โครงการและแผนงานประกอบอาชีพตาม 2.การสรางเครอื ขายการประกอบอาชีพและ

หลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง การดาเนนิ ชวี ติ ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ

2. แนวทางการประกอบอาชีพให ประสบ พอเพียง

ความสาเร็จ 3.กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ พอเพยี ง

17 วิชาช่องทางการพฒั นาอาชีพ อช21001 วิชาช่องทางการพฒั นาอาชีพ อช21001

เรือ่ ง การตดั สนิ ใจเลือกพัฒนาอาชีพ เรอ่ื ง ชอ่ งทางการพัฒนาอาชีพ

ตวั ชวี้ ดั ตัวชวี้ ัด

1.ตดั สินใจเลือกพฒั นาอาชพี ไดเ้ หมาะสม 1.อธิบายความจาเปน็ ในการมองเห็นช่องทาง

กับตนเอง ในการพฒั นาอาชีพได้อยา่ งเหมาะสมกบั

เนือ้ หา ตนเอง

1.การตดั สนิ ใจเลอื กพัฒนาอาชพี ตาม 5 2.ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ

ศกั ยภาพ ได้แก่ และภูมิภาค 5 ทวปี ได้แก่ ทวีปเอเซยี

- ศกั ยภาพของ ทวปี ออสเตรเลีย ทวปี อเมริกา ทวปี ยุโรป

ทรพั ยากรธรรมชาติในแต่ละพนื้ ท่ี และทวปี อัฟริกา เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้

- ศกั ยภาพของพื้นทตี่ ามลกั ษณะภูมิอากาศ ในการพฒั นาอาชีพ

- ศกั ยภาพของภมู ปิ ระเทศและทาเลท่ีตั้งของ 3.กาหนดวธิ ีการและขน้ั ตอนการประกอบ

แต่ละพื้นท่ี อาชพี โดยพจิ ารณาความเป็นไปได้ของการ

คร้งั ท่ี ว/ด/ป การจดั การเรยี นรแู้ บบพบกลุ่ม การจดั การเรียนรแู้ บบเรียนรดู้ ้วยตนเอง

- ศักยภาพของศลิ ปะวัฒนธรรม ประเพณแี ละ พฒั นาอาชีพ และจัดลาดับพร้อมทง้ั ให้เหตผุ ล

วถิ ี ในการลาดบั การพัฒนาอาชพี ที่กาหนด

ชีวติ ของแตล่ ะพน้ื ท่ี เนอ้ื หา

- ศกั ยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์ นแต่ละพื้นท่ี 1.ความจาเปน็ ในการมองเห็นชอ่ งทางเพ่อื

พฒั นาอาชีพ

2.ความเป็นไปได้ในการพฒั นาอาชพี

- การลงทุน

- การตลาด

- กระบวนการผลิต

- การขนสง่

- การบรรจุหีบหอ่

- การแปรรปู

- ผลกระทบต่อชมุ ชน และสภาพแวดลอ้ ม

- ความรคู้ วามสามารถ ฯลฯ

3.การกาหนดวธิ ีการพฒั นาอาชีพพรอ้ มให้

เหตุผล

18 วิชาทกั ษะการพัฒนาอาชพี อช21002 วชิ าทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002

เร่ือง การจดั การความเสีย่ ง เร่ือง การจดั การการตลาด

ตวั ช้ีวดั ตัวช้วี ดั

1. วิเคราะห์ศกั ยภาพ และจดั การเกีย่ วกับ 1. จดั การการตลาดเพื่อนาผลผลติ เขา้ สู่

ผลการดาเนนิ การในอดตี ทีผ่ ่านมา 2-3 ปี จนถงึ ตลาด

ปัจจบุ นั 2. สามารถจัดทาแผนการจดั การ

เน้อื หา การตลาด

1. การวิเคราะหศ์ ักยภาพ และการจัดการ เน้ือหา

ความเสย่ี งกับผลการดาเนนิ งาน 1. การจดั การการตลาด

- ประเภทสนิ คา้ - การโฆษณา

- ค่าใชจ้ า่ ยต่างๆ - การประชา สัมพนั ธ์

- ผลกาไร - การวจิ ยั ตลาด

ครง้ั ที่ ว/ด/ป การจัดการเรยี นรแู้ บบพบกลุ่ม การจดั การเรยี นรแู้ บบเรยี นรดู้ ้วยตนเอง

- คแู่ ข่งขนั - การส่งเสรมิ การขาย

- สว่ นครองตลาด - การทาข้อมลู ฐานลกู คา้

- สมรรถนะของธุรกิจ - การกระจายสนิ ค้า

- สภาวะแวดล้อมภายในจดุ แข็ง จดุ อ่อน 2. การจดั ทาแผนปฏิบัติการ

- สภาวะแวดลอ้ มภายนอกดา้ นโอกาส

และอปุ สรรค เร่อื ง การขับเคลื่อนเพื่อ พฒั นาธุรกิจ

เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อ พัฒนาธรุ กจิ ตัวชี้วัด

ตวั ชี้วดั อธบิ ายปญั หา อปุ สรรค และ แนว

1. วเิ คราะห์ความเปน็ ไปได้ของ แผนพฒั นา ทางแก้ไขที่เกดิ จากการ ขับเคลื่อนแผนธุรกจิ

ธุรกิจ เนือ้ หา

2. พัฒนาแผนพัฒนาอาชพี ปัญหา อปุ สรรค และ แนวทาง แก้ไขที่

3. ข้ันตอนการขบั เคลื่อน แผนพัฒนาอาชีพ เกิดจากการ ขับเคล่ือนแผนธุรกจิ

เนือ้ หา

1. การวเิ คราะห์ความเป็นไป ได้ของ

แผนพัฒนาอาชีพ

2. การพัฒนาแผนพฒั นาอาชีพ

3. ข้ันตอนการขบั เคลื่อน แผนพัฒนาอาชีพ

19 วชิ าทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 ทบทวนความรแู้ ละการเตรยี มตัวสอบปลาย

เรอื่ ง โครงการพฒั นาอาชพี ภาคเรียน

ตวั ชวี้ ัด

1. อธบิ ายความสาคัญของการทา โครงการ

พฒั นาอาชีพ

2. เขยี นโครงการ

3. เขยี นแผนปฏบิ ตั กิ าร

4. ตรวจสอบโครงการได้ถกู ต้อง และ

เหมาะสม

ครง้ั ที่ ว/ด/ป การจดั การเรยี นรู้แบบพบกลุ่ม การจดั การเรยี นรู้แบบเรียนรดู้ ว้ ยตนเอง

เน้อื หา

1. ความสาคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ

2. ข้ันตอนการเขียนโครงการ

3. การเขยี นแผนปฏบิ ัตกิ าร

4. การตรวจสอบโครงการ

20 สอบปลายภาคเรยี นที่ 2/2564


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แผนการสอน กัญชา แก้ไข
Next Book
8B07C559-42B7-41C4-9047-2CB4B04814DA