The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by willpower.office, 2022-07-05 07:16:22

อนุสรณ์ final

อนุสรณ์ final

รว่ มมอื ร่วมใจทำ� ขนึ้  และเราก็จะต้งั จติ ตั้งใจใหเ้ กดิ เมตตาธรรมชว่ ยกันรนั  (Run) งานตลอดไป
ขอ้ เสนอในทีป่ ระชมุ คณะกรรมการบริหารสถาบันจิตตานุภาพ
ข้อ  ๑.  เราจะหาทางด�ำเนินการเรียนการสอนเป็นภามาอังกฤษในหลักสูตรสมาธิ  ให้ได้

พัฒนาภาษาองั กฤษและไดค้ วามรู้เร่ืองสมาธิไปในตัวด้วย
ขอ้  ๒. เคลยี ร ์ (Clear) งานตา่ งๆ ใหเ้ ขา้ สรู่ ะบบสากล เปน็ แนวทางระยะยาว เพราะขณะนี้

สถาบันของเราได้ใหญ่โตมีช่ือเสียงกระจายไปทั่วโลกแล้ว  การเงินของเราก็จะต้องเก่ียวข้องไป
อยา่ งกวา้ งขวาง ดงั นน้ั จงึ มคี วามจำ� เปน็ ทจ่ี ะมผี สู้ นั ทดั กรณมี าชว่ ย แนะนำ� และวางแผนงานใหร้ ดั กมุ
เพอ่ื เปน็ ทย่ี อมรับแกม่ หาชน ที่จะเข้ามาสนบั สนนุ  ในอนาคต

ข้อ  ๓.  การหารายได้ให้แก่สถาบัน  หมายความว่า  หาวิถีทางที่เหมาะสม  เท่าท่ีได้ท�ำมา
แล้ว  เราก็อยู่กันมาได้โดยอาศัยช่วยกันในระหว่างสถาบัน  กรณีน้ีควรไต่ถามผู้ด�ำเนินการมาก่อน
โดยเฉพาะเราพยายามไม่ให้เร่ียไร  เป็นการกระทบกระเทือนกับผู้มาเรียนสมาธิ  อย่างไรก็ตาม
เงินปัจจัยเราก็ต้องการ  และต้องการมากด้วย  เพราะการขยายงานต้องใช้เงินในกิจกรรมต่างๆ
แตเ่ รากค็ าดการวา่ ยงั จะมคี นคดิ ทจี่ ะคอยชว่ ยเหลอื เราอย ู่ แตค่ อยจงั หวะเทา่ นน้ั  เพราะประโยชนท์ ี่
เราก�ำลังท�ำ กำ� ลงั เกิดขึ้นในขณะนี้ เป็นท่ีปรากฏแกส่ าธารณชนชดั เจนยิง่ ขึ้น

หลวงพ่อดีใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้จัดต้ังสถาบันพลังจิตตานุภาพ  ให้เป็นมูลนิธิสถาบัน
พลงั จติ ตานภุ าพ หลวงพอ่ วริ ยิ งั ค ์ สริ นิ ธฺ โร โดยมกี รรมการบรหิ ารถกู ตอ้ งตามกฎหมายทางราชการได้
สำ� เรจ็ ทนั เวลา เพอ่ื รองรบั งานใหญใ่ นอนาคต พรง่ั พรอ้ มดว้ ยคณะกรรมการผทู้ รงเกยี รตแิ ละศกั ดศิ์ รี
ด�ำเนินการต่อไปสู่จุดประสงค์  อย่างไรก็ตามการเงินเป็นเรื่องส�ำคัญมาก  จึงต้องระมัดระวังเป็น
อย่างย่ิง  เพราะเงินมากขึ้นปัญหาก็มากขึ้น  ถ้าเราท�ำดีสุจริตคนช่วยสนับสนุนก็เต็มใจ  เกิดศรัทธา
ถ้าเราด�ำเนินในเร่ืองการเงินบกพร่องไม่สะอาด  คนท่ีสนับสนุนทั้งหลาย  เส่ือมศรัทธา  ดังนั้นเราจะ
ต้องหาบุคคลท่ีสันทัดกรณีมาด�ำเนินการ  ก็จะท�ำให้สถาบันเราบริสุทธ์ิงดงาม  สามารถมีก�ำลัง
ขับเคลื่อนไปได้ในระยะยาวตอ่ ไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘


พระธรรมมงคลญาณ
(หลวงพ่อวิรยิ งั ค ์ สริ ินฺธโร)

ประธานกรรมการมูลนิธสิ ถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวริ ิยงั ค ์ สิรนิ ฺธโร

50  เพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกร

คณะกรรมการมูลนิธสิ ถาบันพลงั จติ ตานุภาพ หลวงพ่อวริ ิยังค์ สิรนิ ธฺ โร

๑. นายมีชยั ฤชุพนั ธ ุ์ รองประธานกรรมการ (รักษาการประธานกรรมการ)
๒. พระราชปญั ญาวชิโรดม กรรมการ
๓. ศาสตราจารยก์ ิตติคุณ ดร.วษิ ณุ เครอื งาม กรรมการ
๔. นายชัช ชลวร กรรมการ
๕. ดร.ววิ รรธน์ ไกรพิสิทธกิ์ ลุ กรรมการ
๖. ดร.นวิ ัตน์ แจ้งอรยิ วงศ ์ กรรมการ
๗. ดร.ณรงค์ ทศั นนิพนั ธ์ กรรมการ
๘. นางสาวพรรณรตั น์ วิประกษติ กรรมการ
๙. นายชยั เชษฐ์ พงษต์ ระกลู กรรมการ
๑๐. ศาสตราจารย์ (พเิ ศษ) ดร.สาคร สขุ ศรีวงศ ์ กรรมการและเหรญั ญกิ
๑๑. นางประพรี ์ บรุ ี กรรมการและผูช้ ว่ ยเหรัญญกิ
๑๒. ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อวุ รรณโณ กรรมการและเลขาธิการ
๑๓. ดร.ศิรธิ ชั โรจนพฤกษ์ กรรมการและเลขาธกิ าร
๑๔. ดร.ดาวน้อย สทุ ธินิภาพันธ์ กรรมการและรองเลขาธกิ าร

อนุสรณ์ พิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)  51 

โครงสรา้ งการบรหิ ารมูลนิธิสถาบันพลังจติ ตานุภาพ หลวงพอ่ วิรยิ งั ค์ สริ ินฺธโร

52  เพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกร

กรรมการมูลนิธสิ ถาบันพลังจติ ตานภุ าพ หลวงพอ่ วริ ยิ ังค์ สิรนิ ฺธโร

นายมชี ยั ฤชุพนั ธ์ุ
รองประธานกรรมการ (รกั ษาการประธานกรรมการ)

พระราชปญั ญาวชโิ รดม ศาสตราจารย์กิตตคิ ุณ ดร.วษิ ณุ เครอื งาม นายชัช ชลวร ดร.วิวรรธน์ ไกรพสิ ทิ ธิ์กลุ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ดร.นวิ ัตน์ แจง้ อริยวงศ์ ดร.ณรงค์ ทศั นนพิ ันธ์ นางสาวพรรณรัตน์ วปิ ระกษติ นายชัยเชษฐ์ พงษต์ ระกลู
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นางประพีร์ บุรี ศาสตราจารย์กิตตคิ ณุ ดร.ศริ ิธัช โรจนพฤกษ์
ดร.สาคร สขุ ศรีวงศ์ กรรมการและผู้ชว่ ยเหรญั ญิก ดร.บวรศักด์ิ อวุ รรณโณ กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและเหรญั ญิก กรรมการและเลขาธิการ

ดร.ดาวนอ้ ย สทุ ธนิ ิภาพนั ธ์
กรรมการและรองเลขาธกิ าร
อนุสรณ์ พิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)  53 

กรรมการบริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ

พระราชปญั ญาวชิโรดม ศาสตราจารยก์ ิตติคุณ ศาสตราจารยก์ ิตตคิ ุณ
ทีป่ รึกษา ดร.วิษณุ เครอื งาม ดร.บวรศักด์ิ อวุ รรณโณ

ประธาน รองประธาน

. ดร.ศิรธิ ชั โรจนพฤกษ์ นางประพรี ์ บรุ ี ดร.ดาวน้อย สุทธนิ ภิ าพนั ธ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานกุ าร

54  เพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกร

ประกาศ

ตามท่ีมีประกาศวัคธรรมมงคลฯ และคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษา แจ้งข่าวการมรณภาพของ
เจา้ ประคณุ สมเดจ็ พระญาณวชโิ รดม (หลวงพอ่ วริ ยิ งั ค ์ สริ นิ ธฺ โร) เจา้ อาวาสวดั ธรรมมงคลฯ ประธาน
กรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา  เมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕’๖๓  นั้น
คณะสงฆ์วัคธรรมมงคลฯ  คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ  หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินฺธโร
คณะศิษยานุศิษย์มูลนิธิ สถาบัน และองค์กร ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเจ้าประคุณสมเด็จฯ  ได้มีมติให้
อาตมภาพเปน็ ประธานคณะกรรมการอำ� นวยการฝา่ ยบรรพชติ  ในพธิ กี ารศพสมเดจ็ พระญาณชโิ รดม
(หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินฺธโร)  เพ่ืออ�ำนวยการงานทั้งปวงเก่ียวกับพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและจัดการศพ
เจา้ ประคณุ สมเดจ็ ฯ ใหเ้ ปน็ ไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย เพอื่ สนองศรทั ธาและแสดงกตญั ญกู ตเวทติ าธรรม
ของบรรดาพุทธบริษัทและศิษยานุศิษย์ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ  พร้อมทั้งประสานให้เกิด
ความสามัคคีพร้อมเพรียง  สมดังท่ีเจ้าประคุณสมเด็จฯ  ได้เคยปรารภเสมอมา  อาตมภาพจึงรับ
คำ� อาราธนานน้ั   ดว้ ยความเตม็ ใจและยนิ ดที ไ่ี ดร้ ว่ มกบั คณะศษิ ยส์ นองพระเดชพระคณุ เจา้ ประคณุ
สมเดจ็ พระญาณวชิโรดม ในวาระนี้

ท้ังนี้ได้ด�ำเนินการตามมติของคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์  โดยแต่งต้ังพระเทพ-
สงั วรญาณเจา้ คณะกรงุ เทพมหานคร-สมทุ รปราการ (ธรรมยตุ ) วดั บวรนเิ วศวหิ าร เปน็ รองประธาน
คณะกรรมการอ�ำนวยการ  ฝ่ายบรรพชิต  และมีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เป็น
ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ  ฝ่ายคฤหัสถ์  พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี
และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานคณะกรรมการ
อ�ำนวยการฝา่ ยคฤหสั ถ ์ ซ่งึ ทกุ ทา่ นได้ตอบรบั แลว้

ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการฝ่ายบรรพชิต
และคณะกรรมการอำ� นวยการฝา่ ยคฤหสั ถ์ ดังมีรายนามตอ่ ดงั ไปนี้

อนุสรณ์ พิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)  55 

(กรรมการมลู นิธสิ ถาบันพลังจิตตานภุ าพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

คณะกรรมการอำ� นวยการฝา่ ยบรรพชติ

๑. สมเดจ็ พระวันรตั   ปฏบิ ตั หิ น้าท่แี ทนเจา้ คณะใหญค่ ณะธรรมยตุ รองประธาน

๒. พระเทพสังวรญาณ  เจา้ คณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยตุ ) กรรมการ

๓. พระครสู ุนทรธรรมมงคล รองเจา้ อาวาสวัดธรรมมงคล กรรมการ

๔. พระครปู ลัดบรุ มณ ์ เตชธมโฺ ม ผู้ช่วยเจา้ อาวาสวดั ธรรมมงคล กรรมการ

๕. พระครวู นิ ยั ธรบุญสง่  สริ ธิ มฺโม  ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรรมการ

๖. พระครสู รพจนพ์ ลิ าส  ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาสวดั ธรรมมงคล กรรมการ

๗. พระครูธรรมธรจันทร ์ กสุ ลจติ โฺ ต  ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัคธรรมมงคล กรรมการ

๘. พระครูใบฎกี าสานติ ย์ อภิสาโร  ผชู้ ่วยเจา้ อาวาสวดั ธรรมมงคล กรรมการ

๙. พระครูปลัคมงคลวฒั น์  เจา้ อาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ กรรมการ

๑๐. พระครธู รรมธรวรรฉนั ท์  ปญญาวุฑุโฆ วคั ธรรมมงคล กรรมการ

๑๑. พระปลดั ณฤทธิ์ ชิตนิ ธุ โร  วัดป่าธรรมพนมวณั ย์ กรรมการ

๑๒. พระครธู รรมธรกอ้ งนภา สเุ มธโก วดั ปา่ ร้อยปหี ลวงพ่อวิริยังค ์ กรรมการ

๑๓. พระอภิสิทธิ ์ กมุมาภริ โต  วดั ป่าเลิศธรรมนมิ ิต กรรมการ

๑๔. พระครสู มหุ โ์ สพิษ ธมฺมสนุ ทฺ โร  (ส�ำนกั งานธรรมบรกิ าร) กรรมการ

๑๕. พระครูสงั ฆกจิ บรรหาร  โรงเรยี นพระปรยิ ัติธรรม กรรมการ

๑๖. พระครปู ลดั สวุ ฒั นพรหมมงคลคณุ วัดธรรมมงคล กรรมการและเลขานุการ

๑๗. พระครูใบฎกี าวทิ ยา จิรปญโฺ ณ  วดั ธรรมมงคล กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

๑๘. พระวรชยั  ทมวโร  วดั บวรนิเวศวิหาร กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

คณะกรรมการอำ� นวยการฝา่ ยคฤหสั ถ์

๑. นายแพทยป์ ราเสรฐิ  ปราสาททองโอสถ ทีป่ รึกษา

(แพทยผ์ ูร้ กั ษาเจ้าประคณุ สมเด็จพระญาณวชิโรคม)

๒. พลเอกประยทุ ธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน ประธาน

๓. พลเอกประวติ ร วงษส์ ุวรรณ รองนายกรฐั มนตรี รองประธาน รองประธาน

๔. ศาสตราจารย์กิตติคณุ  ดร.วษิ ณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รองประธาน

(กรรมการมูลนิธสิ ถาบนั พลงั จติ ตานุภาพ หลวงพอ่ วริ ิยงั ค์ สิรินฺธโร)

๕. นายมีชยั  ฤชุพนั ธ์ุ กรรมการ

(รองประธานกรรมการมลู นิธสิ ถาบันพลงั จติ ตานุภาพ หลวงพอ่ วิริยงั ค์ สิรินฺธโร)

56  เพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกร

๖. ศาสตราจารย์กิตติคณุ  ดร.บวรศักด ์ิ อุวรรณโณ  กรรมการ

(กรรมการและเลขาธิการมลู นิธิสถาบันพลงั จิตตานุภาพ หลวงพ่อวิรยิ งั ค ์ สริ นิ ธฺ โร)

๗. นายศิรธิ ัช โรจนพฤกษ์  กรรมการ

(กรรมการและเลขาธิการมูลนิธสิ ถาบันพลงั จติ ตานภุ าพ หลวงพ่อวริ ยิ ังค์ สิรินธฺ โร)

๘. นายนิวัฒน ์ แจ้งอริยวงศ์ กรรมการ

(กรรมการมูลนธิ สิ ถาบันพลงั จติ ตานภุ าพ หลวงพ่อวิรยิ ังค์ สิรนิ ธฺ โร)

๙. ศาสตราจารย ์ (พเิ ศษ) ดร.สาคร สขุ ศรีวงศ์ กรรมการ

(กรรมการมูลนิธสิ ถาบนั พลังจติ ตานภุ าพ หลวงพอ่ วริ ิยังค ์ สิรินฺธโร)

๑๐. นายวิวรรธน ์ ไกรพสิ ิทธ์กิ ุล กรรมการ

(กรรมการมูลนธิ ิสถาบนั พลงั จิตตานุภาพ หลวงพ่อวริ ิยงั ค ์ สริ นิ ธฺ โร)

๑๑. นายณรงค ์ ทศั นนิพนั ธ์  กรรมการ

(กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจติ ตานุภาพ หลวงพอ่ วิรยิ งั ค์ สิรินฺธโร)

๑๒. ดร.ดาวน้อย สทุ ธินิภาพนั ธ ์ กรรมการและเลขานกุ าร

(กรรมการและรองเลขาธกิ ารมูลนธิ สิ ถาบนั พลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวริ ยิ งั ค ์ สิรนิ ธฺ โร)

๑๓. นางประพีร์ บรุ  ี กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

(กรรมการมูลนิธสิ ถาบนั พลงั จติ ตานภุ าพ หลวงพอ่ วิริยงั ค์ สริ ินฺธโร)

๑๔. นายธีระ สวุ รรณกลุ   กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

(ผู้จัดการมลู นธิ ิสถาบันพลังจติ ตานภุ าพ หลวงพ่อวริ ิยงั ค์ สริ ินธฺ โร)

มีอ�ำนาจและหน้าท่ีในการจัดงานบ�ำเพ็ญกุศลศพเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรคม

(วิริยงั ค)์  จนกวา่ จะเสร็จการ รวมทง้ั ให้มอี �ำนาจแต่งตัง้ คณะกรรมการฝา่ ยต่างๆ ใหท้ �ำการแทนได้

ประกาศ ณ วนั ท่ ี ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

(สมเด็จพระวนั รัต)
ปฏิบตั ิหน้าท่แี ทนเจา้ คณะใหญ่คณะธรรมยตุ

อนุสรณ์ พิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)  57 กววี จั นะ ‘วริ ิยงั คมหาเถรานุสรณ์’มรรคสรรค์ ถว้ นนา
พระ ตถาคตตรสั ย�ำ้ เกดิ ได้
พรหม ยอ่ มน�ำอรหนั ต ์ ผองศษิ ย์ ยง่ิ แฮ
มงคล แห่งชวี ัน ส่องสรา้ งทางธรรม
ญาณ พระอาจารยไ์ ซร้
มนตั้งกุศลกรรม
เปรียบดวงประทปี พระวิรยิ งั ค ์ คณะศษิ ย์ประพฤตดิ ี
สลี าสมาธสิ ติน�ำ กจิ ชอบเจริญศรี
สาธกวิปัสสนะประกอบ ก็สว่าง ณ ใจชน
ธรรมใดวสิ ุทธว์ิ รทวี

บุญยง่ิ ใหญไ่ ดเ้ กิดเป็นมนษุ ย ์ บุญสงู สุดไดเ้ ป็นศษิ ย์จิตกุศล
บุญกายใจได้น้อมนำ� ธรรมมงคล บญุ แผผ่ ลดลบูชาพระอาจารย์
เป็นบญุ โลกโชคแหล่งหล้าพาผอ่ งแผ้ว พบดวงแกว้ ส่องทางสร้างสขุ ศานต์
กราบคุณงามความดีนิรนั ดรก์ าล คุณพระญาณวชิโรดมพรหมแผ่นดิน.

อนวุ ัฒน์ แก้วลอย
ครสู มาธริ นุ่ ที่ ๓๓ อาจริยสาสมาธิรุน่ ท่ี ๑๖/๑

สาขา ๗๑ วัดบูรพาราม จ.สรุ ินทร์

มลู นิธิสถาบนั พลงั จิตตานภุ าพ หลวงพอ่ วิริยังค์ สริ ินฺธโร
๔๔ ซอยปุณณวถิ ี ๒๐ ถนนสขุ ุมวทิ ๑๐๑ บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐๖๕ ๙๘๕ ๗๓๒๑-๒๒


Click to View FlipBook Version
Previous Book
THE TROPICANA BEARING CONDO-ฺBKK
Next Book
TnsIst142022