The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตัวอย่าง-รายงานโครงงานสำรวจ-รายวิชาธนบุรีของเรา 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 48264, 2021-03-23 22:30:31

ตัวอย่าง-รายงานโครงงานสำรวจ-รายวิชาธนบุรีของเรา 2

ตัวอย่าง-รายงานโครงงานสำรวจ-รายวิชาธนบุรีของเรา 2

รายงานโครงงานสำรวจ

เรอื่ ง
ชมุ ชนบางหลวงคลอง

คณะผทู้ ำโครงงาน

นางสาวชาลติ า กิจวชั รมงคล ชน้ั ม.4/5 เลขที่ 18
นางสาวฐติ ชิ ญา สสี กุ ชั้น ม.4/5 เลขที่ 19
นางสาวเบนซ์จ้ี เอกศรี ชน้ั ม.4/5 เลขที่ 20

นางสาวเมธปิยา ฉายอรณุ ชน้ั ม.4/5 เลขท่ี 21
นางสาววรศิ รา คชโถมะ ช้ัน ม.4/5 เลขท่ี 22
นางสาวศวรี ญา รูปสงั ข์ ช้ัน ม.4/5 เลขที่ 23

ครูที่ปรกึ ษา

ครูภษู ณทศั ผลทบั ทิมธนา

โรงเรียนชโิ นรสวิทยาลยั
รายงานโครงงานนี้เปน็ สว่ นประกอบหนึ่งของรายวชิ า ธนบุรีของเรา

ระดบั ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2563

หน้า | 1

หัวข้อโครงงาน ชุมชนคลองบางหลวง
ผู้จดั ทำ นางสาวชาลิตา กิจวชั รมงคล
นางสาวฐิติชญา สีสกุ
ระดับช้นั นางสาวเบนซจ์ ี้ เอกศรี
ท่ีปรึกษา นางสาวเมธปยิ า ฉายอรุณ
สถานศกึ ษา นางสาววริศรา คชโถมะ
ปี พ.ศ. นางสาวศวีรญา รูปสังข์
มัธยมศกึ ษาปีที่ 4
คุณครภู ษู ณทศั ผลทับทมิ ธนา
โรงเรยี นชโิ นรสวทิ ยาลัย
2563

หน้า | 2

บทคดั ยอ่

โครงงานน้ีไดศ้ ึกษาเก่ียวกบั ความเป็นมา วถิ ีชีวิต เศรษฐกิจ และวฒั นธรรมของชุมชนคลองบางหลวง
โดยการศึกษาหาขอ้ มลู จากเวบ็ ไซตต์ ่างๆ ท่ีศึกษาจากเวบ็ ไซตเ์ พราะไม่สามารถลงพ้ืนที่ไปศึกษาไดด้ ว้ ยตนเอง
โดยนาเสนอขอ้ มูลในรูปแบบสื่อ PowerPoint ขอ้ ความคิดขอ้ เสนอแนะโดยผา่ น Google form

หน้า | 3

กติ ตกิ รรมประกาศ

โครงงานสารวจเรื่องชุมชนคลองบางหลวง กรุงเทพมหานคร สาเร็จลุล่วงไดด้ ว้ ยดี ผจู้ ดั ทาโครงงาน
กราบขอบพระคุณ คณุ ครูภษู ณทศั ผลทบั ทิมธนา ผใู้ หค้ าปรึกษาช้ีแนะแนวทาง แนวคิด ตลอดจนแกไ้ ข
ขอ้ บกพร่องต่างๆ จึงทาใหโ้ ครงงานเลม่ น้ีเสร็จสมบรู ณ์
คณะผจู้ ดั ทาโครงงานขอขอบพระคุณท่ีปรึกษาทุกฝ่าย ท่ีใหค้ าแนะนาและขอ้ เสนอแนะ จึงทาให้
โครงงานสาเร็จลุล่วงไปไดด้ ว้ ยดี

หน้า | 4

สารบญั หนา้
3
บทคัดยอ่ ................................... 4
กิตติกรรมประกาศ....................
6
บทที่ 1 บทนำ.................................................................. 6
ทม่ี าและความสำคัญของโครงงาน..................... 7
วตั ถปุ ระสงค.์ ...................................................... 7
สมมุติฐานของการศกึ ษาคน้ ควา้ ......................... 7
ตวั แปรทเ่ี กีย่ วข้อง .............................................. 7
ขอบเขตของการศกึ ษาคน้ คว้า............................ 8
10
บทที่ 2 เอกสารทเี่ กย่ี วขอ้ ง............................................... 10
บทท่ี 3 วิธกี ารศึกษาและเครอื่ งมือในการศึกษา............... 10
11
เครอ่ื งมือ อุปกรณ์ และวสั ดุทใ่ี ช้ในการศกึ ษา...... 12
วธิ ีการศึกษา......................................................... 12
บทท่ี 4 ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา................. 12
บทที่ 5 สรปุ ผลการศึกษา................................................. 12
สรปุ ผลการศึกษา................................................... 13
ประโยชนท์ ่ีได้รบั ..................................................
ขอ้ เสนอแนะ.........................................................
เอกสารอ้างองิ .............................................................................

หน้า | 5

บทท่ี 1
บทนำ

1. ท่มี าและความสำคญั ของโครงงาน

บริเวณคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญเ่ ป็นท่ีต้งั ของชุมชนมาต้งั แต่สมยั อยธุ ยา โดยสมเดจ็ พระ
ชยั ราชาธิราช (พ.ศ.2077 - 2089 ) โปรดเกลา้ ใหข้ ดุ คลองลดั แม่น้าจา้ พระยาเพ่อื ยน่ ระยะทางและระยะเวลา
สาหรับพอ่ คา้ ชาวต่างชาติท่ีมาคา้ ขายและเจริญสมั พนั ธไมตรี จากปากคลอง บางกอกนอ้ ย (ต้งั แต่โรงพยาบาลศิริ
ราช) มาบรรจบบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ (ฝ่ังป้ อมวไิ ชยประสิทธ์ิ) จนขยายเป็นแม่น้าลดั ตรงสายใหม่ข้นึ
ส่วนคุง้ แม่น้าเก่าต้ืนและแคบลงกลายมาเป็นคลองและที่เรียกวา่ “คลองบางหลวง” เน่ืองจากพระเจา้ ตากสินมา
สร้างราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรี ขา้ ราชบริพารจึงมาต้งั บา้ นเรือนอยบู่ ริเวณริมน้าคลองบางกอกใหญ่ ชาวบา้ นจึง
เรียกช่ือคลองวา่ “คลองบางขา้ หลวง” หรือ “คลองบางหลวง” (มลู นิธิอนุรักษโ์ บราณสถานในพระราชวงั เดิม,
2556)

ปัจจุบนั บริเวณคลองบางหลวงเป็นที่ต้งั ชุมชนบา้ นเรือนบริเวณริมน้าเป็นเรือนแถวไมด้ ้งั เดิม ส่วน
บริเวณภายในชุมชนเป็นบา้ นคอนกรีตเสริมเหลก็ องคป์ ระกอบภายในชุมชนมีตรอกตามซอย ถนน เช่ือม
ระหวา่ งชุมชนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ งประมาณ 5 เมตร ถนนภายในชุมชนเป็นถนน คอนกรีตเสริม
เหลก็ กวา้ งประมาณ 2-3 เมตร ทางเดินริมคลองสร้างดว้ ยไมซ้ ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเรือนแถว กวา้ งประมาณ 2
เมตร สะพานขา้ มคลองมีการยกสูงสาหรับเรือผา่ นไดแ้ ละมีความลาดชนั เป็นจุดเด่นของ ชุมชน การใชป้ ระโยชน์
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้นั บนั ไดสาหรับคนเดินและส่วนรถจกั รยานยนตห์ รือ รถจกั รยานขา้ มได้

บา้ นศิลปิ นเป็นท่ีพกั ผอ่ นหยอ่ นใจอีกท้งั มีผมู้ าเยอื นภายนอกชุมชน มาชมการแสดงหุ่นละครเลก็ ท่ีทา
การแสดง ณ บา้ นศิลปิ นเป็นประจา นอกจากน้ียงั มีชาวต่างชาตินงั่ เรือ ผา่ นไปมาและมีบางส่วนมาเป็นกลุ่ม
นบั วา่ ชุมชนบริเวณคลองบางหลวงน้ีเป็นแหลง่ ท่องเที่ยวโดย พฒั นาจากแหล่งท่องเที่ยวระดบั ทอ้ งถ่ินมาจนถึง
ระดบั กรุงเทพมหานคร เน่ืองดว้ ยมีองคป์ ระกอบ การท่องเท่ียวที่มีส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) คือ บา้ นศิลปิ น วดั
กาแพงและวดั คหู าสวรรคซ์ ่ึงเป็นวดั โบราณสมยั กรุงศรีอยธุ ยา รวมท้งั ตลาดน้าคลองบางหลวง ความสะดวกใน
การเดินทาง (Access) สามารถเขา้ ถึงไดท้ ้งั ทางรถและทางเรือ สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ (Amenities) มี
ร้านอาหาร บริการ หอ้ งน้าสะอาด ร้านขายของท่ีระลึกและแหลง่ แสดงผลงานศิลปะ ท่ีพกั (Accommodation) 2
มีบา้ นพกั ริมน้าสาหรับคา้ งคืน อีกท้งั มีการจดั กิจกรรมต่าง ๆ (Activities) โดยมีการแสดงหุ่นละครเลก็ ซ่ึงเป็น
รายการเด่นของสถานท่ีแห่งน้ี

หน้า | 6

2. วัตถุประสงคโ์ ครงงาน

1) เพื่อใหผ้ คู้ นไดท้ ราบถึงวถิ ีชีวิตของคนในชุมชนปัจจุบนั
2) เพ่ือศึกษาเศรษฐกิจในอดีตและปัจจุบนั ของชุมชน

3. สมมุตฐิ านของการศกึ ษาโครงงาน (คำตอบชั่วคราวของปญั หา)

สภาพวถิ ีชีวติ ละเศรษฐกิจของคนในชุมชนในอดีตและปัจจุบนั น้นั มีความแตกต่างกนั

4. ขอบเขตของการศกึ ษาโครงงาน (กรอบของการทำงาน, สถานทท่ี ีท่ ำโครงงาน, ระยะเวลาทีท่ ำงาน)

เศรษฐกิจวฒั นธรรมศึกษาโครงงานเก่ียวกบั คลองบางหลวง โดยมีประเดน็ สาคญั ท่ีจะศึกษาคือ
และวถิ ีชีวิต

5. นิยามศพั ท์เฉพาะ

1) บา้ นศิลปิ น หมายถึง บา้ นไมส้ องช้นั ทรงมะนิลา ต้งั อยใู่ นพ้นื ท่ีชุมชนวดั คหู าสวรรค์ บริเวณริม
คลองบางหลวง ปัจจุบนั เป็นสถานท่ีแสดงผลงานและกิจกรรมทางดา้ นศิลปวฒั นธรรมการแสดงหุ่น
ละครเลก็ ร้านจาหน่ายเครื่องดื่มและของที่ระลึกต่างๆ ซ่ึงเป็นจุดดึงดดู ของการมาเท่ียวคลองบางหลวง

2) กระต้วั แทงเสือ หมายถึง เป็นการละเล่นที่เลียนแบบมาจาก “กระอ้วั แทงควาย” ซ่ึงเป็น “การละเลน่
หลวง” มีมาต้งั แต่สมยั กรุงศรีอยธุ ยาต่อมาชาวบา้ นนารูปแบบมาดดั แปลงใหม้ ีลกั ษณะที่ใกลเ้ คียงกนั
ท้งั ตวั ละคร เน้ือเร่ือง และรูปแบบวธิ ีการเลน่ แลว้ เรียกวา่ “กระต้วั แทงเสือ” เล่นกนั แพร่หลายทว่ั ไป

3) คลองบางขา้ หลวง หรือเรียกอีกชื่อคือ “คลองบางหลวง” ชุมชนริมคลองบางหลวง คือชุมชนริมคลอง
บางหลวง คือชุมชนเก่าแก่ริมน้า ซ่ึงมีมาต้งั แต่สมยั กรุงศรีอยธุ ยา

หน้า | 7

บทที่ 2
เอกสารท่เี กย่ี วข้อง

คลองบางหลวงหรอื คลองใหญ่ ความสงบและวิถีชีวติ ทเ่ี รยี บงา่ ยเป็นสงิ่ ท่ีหาได้ยากยง่ิ ในในหลวงย่ิงใน
วนั หยุดสุดสัปดาห์ทใ่ี คร ๆ กต็ า่ งหยุดงานและพากนั ออกมาหาท่ีพักผอ่ นนัน้ ทำให้สถานทีใ่ นหลวงแหง่ นเ้ี ตม็ ไปด้วย
ความวนุ่ วายไม่ต่างจากวนั ธรรมดาเสยี เทา่ ไหรน่ ัก แตถ่ า้ ใครกำลังมองหาสถานท่ีทที่ ำให้รูส้ ึกสงบและผ่อนคลายโดย
ไม่ต้องเดนิ ทางออกนอกเขตกรุงเทพมหานครฉนั เลยอยากแนะนำ“ ชุมชนริมคลอง บางหลวง”ใหท้ กุ คนได้ไปเทย่ี ว
กนั ทัวรต์ า่ งชาตเิ รอื ชมวถิ ีชวี ิตรมิ คลอง “ ชมุ ชนรมิ คลองบางหลวง” เป็นชุมชนเล็ก ๆ ในคาราวานฝั่งธนบรุ มี ี
“คลองบางหลวง"หรือ"คลองบางกอกใหญ"่ ไหลผา่ นซ่ึงเป็นเส้นทางนำ้ สาย สำคญั แยกจากแม่น้ำฝงั่ ขวางของปอ้ ม
วชิ ัยประสทิ ธ์ิและทีค่ ลองมอญตรงข้ามปากคลองปัม๊ นำ้ มนั ชุมชนริมคลองบางหลวงที่ทำความรู้จกั กนั ในปัจจุบนั คอื
สว่ นของชมุ ชนริมฝ่งั คลองบางหลวงช่วงปลายสายเริ่มต้นวัดกำแพงบางจากถงึ วดั คูหาสวรรคว์ รวิหารในอดตี มีตลาด
เก่าทร่ี ุ่งเรอื งมเี สน้ ทางคมนาคมที่สำคญั มวี ดั เก่ารมิ คลอง และมสี วนสมุนไพร อารยะข้นั ต้นท่ียงั คงสืบต่อจากรนุ่ สู่
ร่นุ รวมถงึ ชาวบา้ นตา่ งมวี ิถชี วี ติ เรียบง่ายในวันนี้ทนี่ ่ีกลับมาเปน็ ท่ีทำความค้นุ เคยอกี ครง้ั ในรายการทีช่ อบธรรมชาติ
งานศิลป์และบรรยากาศอนั เงียบสงบ เมอื่ มา ชุมชนริมคลองบางหลวงแล้ว “ บ้าน”มักเปน็ ที่แรกทห่ี ลายคนคิดถึง
ตน้ ฉบบั ทีน่ ี่เป็นบา้ นเก่าของ"ตระกลู รักสำรวจ"ตระกลู ชา่ งทองเก่าแกซ่ ง่ึ รุน่ สุดท้ายขายบา้ นหลงั น้ใี หก้ บั คณุ ชุมพล
ชนะพันธานนทเ์ พ่ือรวบรวมใหเ้ ปน็ สถานทแี่ สดงงานศิลป์เป็นทร่ี วมตวั ของกลมุ่ ผู้ใชท้ รี่ ักงานทกุ ประเภททนี่ ี่ทกุ คน
สามารถปรับผลงานของตัวเองได้อกี ดว้ ย ที่น่ียงั มีการจัดแสดง“ หนุ่ ละครเลก็ คลองบางหลวง”เพ่อื อนรุ ักษ์
นทิ รรศการการแสดงหนุ่ ละครเลก็ ให้ยนื ยาวและหวงั ท่จี ะรว่ มงานนิทรรศการการแสดงห่นุ ละครเลก็ อกี ทง้ั ยังมีมมุ
ขายของทรี่ ะลึกใหไ้ ดเ้ ลอื กซือ้ ผู้แตง่ ภาพสวยและมีมมุ รา้ นกาแฟให้สั่งเครือ่ งด่มื มานง่ั จิบเพลิน ๆ พร้อมนั่งชมวิวรมิ
คลองและวถิ ีชวี ิตของชาวบา้ นทเี่ รยี บรมิ นำ้ ซึ่งเป็นภาพท่ีหาดไู ด้ยาก เมื่อดูการแสดงจนจบแล้วเดนิ ออกมาจากบ้าน
เพยี งไม่กี่ก้าวก็จะพบกับ “ รา้ นบา้ นเกา่ ” เปน็ ร้านขายกาแฟโบราณที่มีเคร่อื งด่มื และมคี วามสกปรกมากในสมยั
อดีต มมุ หนง่ึ ของร้านกจ็ ะขายเคร่อื งสมัยโบราณดว้ ย เป็นของโบราณ เช่น ป่นิ โตรนุ่ เก่าหลายขนาด หมอ้ โบราณ มี
ที่ ให้น่ังจิบนำ้ ริมน้ำแบบสบายใจรวมทง้ั มีของประดบั ต่างๆท่ีนา่ สนใจ จากร้านบา้ นเกา่ มาก็จะเปน็ “ บ้านศ. จติ ร
กร”เป็นบ้านแกแ่ กท่ ่ีแสดงงานต่าง ๆ ละครเวทีให้จติ รกรวาดภาพฉันและถือโอกาสน่งั ชมบรรยากาศในบ้านไปใน
ตวั ด้วยน่งั กนิ น่งั ชมบรรยากาศ แล้วกม็ าทำบุญให้เป็นสิรมิ งคลเพราะท่ชี มุ ชนแหง่ น้มี วี ดั เกา่ ด้วยกันถึง 2 วัดมาเรม่ิ
กันทวี่ ดั แรกท่ี “ วัดคหู าสวรรค์”เดิมเรยี กศาลาสีห่ น้าเป็นวดั โบราณสรา้ งมาต้ังแตค่ ร้งั กรงุ ศรีอยุธยายงั เปน็ ราชธานี
แต่ไมแ่ ปลว่าใครเป็นผู้สรา้ ง สง่ิ ทย่ี งั คงหลงเหลอื และแสดงความเปน็ สิง่ ของสมยั กรงุ สมัยก่อนคอื ลายหน้าไมเ่ ห็น
ด้วยไมท้ งั้ ดา้ นหนา้ ดา้ นหลังของพระปกี ขา้ งหน้าเล็กตาม กวาดลดชัน้ อกี ดา้ นละสองปกี เปน็ ฝีมอื ช่างสมยั กรุงศรี
อยุธยาและใบหญา้ ที่เปน็ สมี าคู่ทำด้วยหินทรายแดงฝมี ือชา่ งอยธุ ยาตอนปลาย เมือ่ ออกจากวดั เดินมาจนสดุ ทางอีก
ฝงั่ หนึ่งของชุมชนก็จะพบกบั “ วัดกำแพงบางจาก ”วดั โบราณท่มี มี าตั้งแตส่ มยั อยุธยาเปน็ วัดขนาดเล็กท่ีมีการวาง
ระเบยี บไดอ้ ยา่ ง แตย่ งั คง รักษาสภาพต้นของเรอื ไวไ้ ดท้ ุกขั้นตอนทัง้ คู่และ โครงสรา้ งพน้ื ฐานทตี่ ัง้ อยูส่ ว่ นใหญจ่ ะ
เป็นผลงานทีส่ รา้ งขน้ึ ในกรงุ เกา่ ตอนตน้ หากแต่เป็นความหวงั ดีท่ีวัดกลางแหง่ นต้ี ัง้ อยลู่ ึกจากทศิ ตะวันออกประกอบ
กบั เป็นวดั ขนาดเลก็ ไมไ่ ดร้ ับความสนใจทำให้ยงั คงสามารถรกั ษาเง่ือนไขไวไ้ ด้

หน้า | 8

บทที่ 3
วธิ ดี ำเนนิ การทำโครงงาน

1. วิธกี ารศกึ ษา

วิธกี ารศึกษาแบ่งออกเปน็ 6 ขนั้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนท่ี 1 การกำหนดหวั ขอ้ เรอ่ื งทีส่ นใจ ตงั้ สมมตฐิ าน วตั ถปุ ระสงค์ ร่างโครงงานการสำรวจ
ข้นั ตอนที่ 2 การศึกษาแนวความคิดท่ีเกย่ี วขอ้ ง ไดแ้ ก่ เรื่องสภาพวิถชี ีวติ ของคนในชุมชนคลองบางหลวง
เรื่องเศรษฐกจิ คลองบางหลวง เรือ่ งวฒั นธรรมของคนในชุมชนคลองบางหลวง เร่อื งความสัมพันธค์ ลองบางคลอง
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบโครงงาน โดยกำหนดกรอบแนวคิดที่เกยี่ วข้อง ศกึ ษาข้อมลู และวิธเี ก็บรวบรวม
ขอ้ มูล กำหนดพน้ื ท่ีบรเิ วณคลองบางหลวง กลมุ่ ประชาชนบรเิ วณคลองบางหลวงและชว่ งระยะเวลาในการ
ดำเนินการ
ขน้ั ตอนท่ี 4 การทำเนินรายงาน การเก็บรวบรวมขอ้ มูล
ขัน้ ตอนที่ 5 การสรุปและอภปิ รายผลรายงาน การเสนอแนะทางท่เี หมาะสมในการศึกษาสภาพวธิ ชี วี ิต
ของชุมชนคลองบางหลวงทง้ั ในอดีตและปจั จบุ นั
ขน้ั ตอนที่ 6 การจัดทำรายงานสรปุ ผล

2. เครื่องมือทใ่ี ช้ในการศึกษา (อุปกรณแ์ ละวัสดทุ ใี่ ชใ้ นการศกึ ษา)

เครอื่ งมอื ท่ใี ชใ้ นการศกึ ษาสว่ นใหญค่ ือเครอื่ งมือเทคโนโลยี โทรศัพท์ ไอแพต คอมพวิ เตอร์ เป็นส่วนใหญ่
เน่ืองจากมสี ถานการณ์โรคตดิ ตอ่ เช้ือโควิด-19 เลยทำใหว้ ธิ ีการศึกษานัน้ แคบลง มกี ารศึกษาจากหนงั สอื ห้องสมุดที่
คน้ คว้าในหอ้ งสมดุ โรงเรยี นและหอ้ งสมุดใกล้บ้าน และศกึ ษาจากคนในครอบครวั ทรี่ ู้ข้อมูลเกีย่ วกบั คลองบางหลวง
หรือคลองบางข้าหลวง เพอื่ ให้ได้ขอ้ มูลทเี่ พมิ่ เติมนำมาในใช้ในการศึกษาโครงงาน

หนา้ | 9

บทท่ี 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1) เพศของผตู้ อบแบบสอบถาม
จากการตอบแบบสอบถามจานวน 100 คน พบวา่ ผตู้ อบสอบถามส่วนใหญเ่ ป็นเพศชายจานวน 67 คน
คิดเป็นร้อยละ 67 และเพศหญิงจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33

ตารางที่1 เพศของผตู้ อบแบบสอบถาม

เพศ จานวน (คน) ร้อยละ

ชาย 67 67
หญิง 33 33
รวม 100 100

2) แบบสอบถามท่านเคยไปชุมชนคลองบางหลวงหรือไม่

จากการตอบแบบสอบถามจานวน 100 คน พบวา่ ผตู้ อบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยไปชุมชนคลองบางหลวง
จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และเคยไปชุมชนคลองบางหลวงจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25

ตารางท่ี2 แบบสอบถามท่านเคยไปชุมชนคลองบางหลวงหรือไม่

เคยไป จานวน (คน) ร้อยละ
ไม่เคยไป 75 75
25 25

รวม 100 100

หน้า | 10

บทท่ี 5
สรุปผล อภิปราย และเสนอแนะ

1. สรุปผลการศึกษาโครงงาน
จากการศึกษาชุมชนคลองบางหลวงพบวา่ ชุมชนคลองบางหลวงน้นั มีเศรษฐกิจท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงไปมาก การเปลี่ยนแปลงน้ีรวมถึงสภาพแวดกลอ้ มของตวั ชุมชนและการที่มีบา้ นศิลปิ น
ไดม้ ีนกั ท่องเท่ียวเขา้ มาเรียนรู้วฒั นธรรมทอ้ งถ่ิน ทาใหช้ าวบา้ นในชุมชนน้ีมีรายได้
2. ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการที่ไดศ้ ึกษาเกี่ยวกบั ชุมชนคลองบางหลวงทาใหไ้ ดร้ ู้ถึงประวตั ิความเป็นมาของชุมชนแห่งน้ี
และสถานที่แห่งน้ีวา่ เป็นแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นมายาวนานต้งั แต่สมยั กรุงศรีอยธุ ยา
ไดร้ ู้ถึงเศรษฐกิจ วฒั นธรรม สภาพแวดลอ้ มที่เปลี่ยนไปจากเดิม และนอกจากน้ีเส้นทางของคลอง
บางหลวงยงั เคยเป็นเสน้ ทางสายหลกั ท่ีเคยใชค้ มนาคม
3. ข้อเสนอแนะ
ขอ้ มูลที่ศึกษาอาจจะไม่ครบถว้ นเพราะวา่ เกิดสถานการณ์โควิด-19 ทาใหไ้ ม่สามารถลงพ้นื ที่จริงได้
เลยทาใหข้ อ้ มลู บางส่วนหายไป

หนา้ | 11

เอกสารอา้ งองิ

ทีมงานคลองบางหลวง. “ประวตั ิคลองบางหลวง.” (ออนไลน)์ .
เขา้ ถึงไดจ้ าก : http://monitor.bangkok.go.th/. สืบคน้ 1 กมุ ภาพนั ธ์,2564
ประวตั ิศาสตร์ชาติไทยและข่าวสาร. “ท่ีมาของ คลองขา้ หลวง หรือ คลองบางหลวง.” (ออนไลน)์ .
เขา้ ถึงไดจ้ าก : https://webcache.googleusercontent.com/. สืบคน้ 1 กมุ ภาพนั ธ์,2564
สิทธิชยั นครวลิ ยั . “ถอดรหสั กระต้วั แทงเสือ.” (ออนไลน)์ . เขา้ ถึงไดจ้ าก :
https://www.bangkokbiznews.com/. สืบคน้ 1 กมุ ภาพนั ธ์,2564
MGR Online. “ชุมชนริมคลองบางหลวงสมั ผสั วิถีชีวิตดง่ั เดิมกบั งานศิลป์ ทรงคุณค่า” (ออนไลน)์ .
เขา้ ถึงไดจ้ าก : https://mgronline.com/travel/detail/. สืบคน้ 1 กมุ ภาพนั ธ์,2564.
PRINSIRI BLOG. “ชุมชนคลองบางหลวงบา้ นศิลปิ น เสน่หว์ ถิ ีชีวติ แบบด้งั เดิมใกลก้ รุง.” (ออนไลน)์ .
เขา้ ถึงไดจ้ าก : https://www.prinsiri.com/.สืบคน้ 1 กมุ ภาพนั ธ์,2564

หนา้ | 12


Click to View FlipBook Version