The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teerasak04, 2022-09-16 02:43:08

หนูจี๊ดติดจอ

หนูจี๊ดติดจอ

หนจู ๊ดี ติดจอ

เรอื่ ง : ตุบ๊ ปอง
ภาพ : Sawanee Draw (สวนี ย)์

จ๊ิ จ๊ิ หนจู ๊ดี จ๊าวเจ๊ยี ว
ว่ิงคด ลดเล้ียว กล้งิ กล้ิง สนกุ ดีเหลอื บเห็น กระต่าย หูยาว
นั่ งหน้ าจอขาว อ๊ะ อา๊ ว..ทวี ีหนจู ๊ีด สนอก สนใจ
ชวนแปรน๋ แปรน๋ ไป ดูไหม ทวี ีไม่ลืม คาบถวั่ ไปกนิ
หนจู ๊ีด ดดี ด้นิ กระด๊า กระด๊ีดุ่ม ด่มุ เดนิ เข้าไปหา
“กระตา่ ย เจ้าขา ขอดู ดว้ ยซ”ี

กระต่าย ดีใจ มา้ กมาก
สองตัว เพ่ือนรกั มาดู ทวี ีสามตัว ไมค่ ุย ไมจ่ อ้
ตาแป๋ว จอ้ งจอ จดจ่อ ทวี ี

ดูกนั จนดกึ จนดื่น
ไมล่ กุ ไม่ยืน นั่ งน่ิ ง อย่างน้ีแสงจ้า แสงจดั เกนิ ไป
ชา้ งน้� ำตาไหล กะพรบิ ตา ถ่ี ถ่ีพ่อแม่ กระต่าย มาหา
บอก “พอเถิดจา้ ดนู าน ไมด่ ”ี

ตาแดง น้� ำตา คลอตา
พรุง่ น้ี ต้องพา หาป้า หมอหมี

พ่อ พ่อ พาลกู กลับบา้ น
ดูทวี ีนาน ไม่ดี ไม่ดีพ่อชา้ ง จูงงวง ลกู ชา้ ง
พ่อหนู จูงหาง ลากอ่ น วันน้ี

๑๐

ทกุ ตวั พอกลบั ถงึ บ้าน
ชวนกัน ชวนกนั เขา้ นอน ทนั ที

๑๑

ตอนเชา้ เดก็ เด็ก ไม่ตืน่
นอนดึก เมอ่ื คืน นั่ งดู ทวี ี

๑๒

ทกุ ตวั ไปโรงเรยี นสาย
อุ๊ย อุ๊ย อ๊าย อาย ไม่เอา แลว้ ทวี ี

๑๓

เล่น ชยั ฤทธิ์ ศรี โรจน์ฤทธิ์
ทป่ี รึกษากจิ กรรมวิชาการ มลู นธิ สิ รา้ งเสริมวัฒนธรรมการอา่ น
สร้าง

สขุ

กจิ กรรมท่ี ๑ ออกก�ำลงั กายดวงตา

การมองเหน็ เปน็ ประสาทสมั ผสั ท่ีส�ำคญั ผา่ นดวงตา ในชีวิตประจ�ำวนั ของเด็ก ๆ ได้เรียนรู้
สิง่ ต่าง ๆ รอบตัวมากมายดว้ ยดวงตา แต่หากใชเ้ วลาเพง่ จ้องมากเกนิ ไป ดวงตาจะออ่ นลา้ ได้ โดย
เฉพาะสื่อเทคโนโลยอี ยา่ งจอโทรศัพทม์ อื ถือ จอคอมพิวเตอร์ หรือแมแ้ ตจ่ อโทรทัศนท์ ี่มีแสง การดจู อ
นานเกินไป จะก่อให้เกดิ ผลเสียตอ่ ดวงตากอ่ นวัยอนั ควร ชวนเดก็ ๆ มาบริหารดวงตาอย่างง่าย ๆ กนั
เพือ่ ถนอมดวงตา

๑๔ * ขอขอบคุณขอ้ มูลจาก สสส.

กจิ กรรมท่ี ๒ ปิดตา...ฟังนิ ทาน

สมัยก่อนเรามโี ทรทัศน์ วิทยุให้ความบนั เทงิ แก่ผูค้ น เป็นสื่อที่นยิ มกนั อย่างแพรห่ ลาย
นอกเหนือจากบทเพลงต่าง ๆ กจ็ ะมลี ะครวิทยแุ สนสนกุ สนาน ท่ีมีผคู้ นติดตามฟังกนั มากมาย การ
ฟงั วิทยทุ ี่ ไดย้ นิ เพียง “เสียง” ช่วยสรา้ งจินตนาการให้ผูฟ้ ังวาดภาพใบหนา้ ของพระเอก นางเอก ฉาก
และบรรยากาศของเร่ืองดว้ ยตัวเอง ลองชวนลกู มาฟงั นทิ านโดยไม่ต้องมองเห็นภาพกนั บา้ ง

อุปกรณ์

๑. ผา้ ปดิ ตา
๒. หนงั สือนทิ าน
๓. กระดาษ
๔. สี

ขนั้ ตอนกิจกรรม

๑. คุยกบั เดก็ ๆ ก่อนว่าจะเลา่ นทิ านให้ฟงั แต่มีขอ้ แม้คอื เด็ก ๆ ต้องใช้ผ้าปิดตา ถ้าเดก็ ๆ ไม่
คุ้นเคย ก็ให้เดก็ หลับตา หากเลา่ ก่อนนอน อาจใช้วิธีดับไฟแลว้ เล่านทิ านใหฟ้ ังก็ได้ จบแล้วพูดคยุ กับ
เดก็ ๆ ว่ารูส้ ึกอยา่ งไร ชอบหรือไมช่ อบอะไร
๒. เม่อื เดก็ ๆ ฟงั นทิ านเร่ืองนส้ี องถึงสามครั้ง ลองชวนเด็ก ๆ มาวาดภาพประกอบนทิ านตาม
จินตนาการ แล้วเย็บเป็นรูปเล่ม พร้อมเขียนชื่อผวู้ าดภาพด้วย

ค�ำแนะน� ำ

ผูเ้ ลา่ นทิ าน อาจจะอ่านนทิ าน โดยอัดเสียงใสโ่ ทรศพั ท์ไว้ เปิดในช่วงเวลาเดินทาง หรือ
กอ่ นนอน แทนการให้เดก็ ใชส้ ื่อเทคโนโลยตี ามลำ� พัง

๑๕

คุย สร้าง สุข เพ่ือการอ่านสรา้ งสุข

สื่อเทคโนโลยมี ีคณุ อนันตท์ ำ� ให้เข้าถึงขอ้ มูลได้งา่ ยขึน้ สร้างความสนใจ และกระตุ้นเร้า
การเรียนรู้
ขณะเดียวกนั โทษมหันต์ก็ตามมา หากพอ่ แม่และผแู้ วดล้อมขาดความรคู้ วามเข้าใจ ส่งผล
ใหเ้ ด็กมพี ัฒนาการล่าชา้ อาทิ ดา้ นภาษา สมาธิ สติปัญญา พัฒนาการดา้ นสงั คม การควบคุมตนเอง
รวมถงึ สขุ ภาพ กล้ามเนอื้ สว่ นตา่ ง ๆ ขาดการท�ำงานเต็มท่ีตามชว่ งวัย ยงั ไม่รวมทัศนคติและคา่ นยิ ม
ที่เกดิ จากการเสพสอ่ื ท่ี ไมเ่ หมาะสม
ค�ำแนะน�ำจากองค์กรด้านกุมารแพทยจ์ ากท่ัวโลกเหน็ พอ้ งต้องกนั วา่ เด็กกอ่ นวัย ๒ ขวบ
ไมค่ วรดูโทรทัศน์ หรือจออเิ ล็กทรอนกิ ส์ใด ๆ เลย การมที ักษะเทา่ ทันสื่อ จงึ มีความส�ำคญั และ
จ�ำเป็นอยา่ งย่งิ ยวดในยุคดจิ ิทัล ซ่ึงเราสามารถฟูมฟกั บม่ เพาะทักษะนี้ใหแ้ ก่เดก็ ๆ ได้ตง้ั แต่ชว่ งปฐมวัย
โดยอาจใชห้ ลักการพน้ื ฐานดา้ นการวิเคราะห์และสร้างสรรคส์ ่ือ เชน่ ชักชวนพดู คุยให้เดก็ รูว้ ่าใคร
กำ� ลงั เล่าเร่ือง มตี ัวละครใดบ้าง เดก็ ๆ ชอบหรือไมช่ อบตวั ไหน เพราะอะไร เปดิ โอกาส หรือชกั จูงให้
เด็ก ๆ เลา่ เรื่องท่ี ได้ดูได้ฟัง ไดร้ ับรู้ เพ่อื ฝกึ การพูดและการส่อื สาร เสมือนให้เดก็ ได้ทดลองเปน็
ผูผ้ ลติ สอ่ื เอง ฯลฯ
วิธีการทั้งมวลเร่ิมต้นง่าย ๆ จากการอ่านหนังสือภาพ-หนงั สือนทิ านส�ำหรับเด็ก เพ่ือวาง
รากฐานจากสอ่ื ท่ีปลอดภยั แลว้ คอ่ ย ๆ ขยบั สู่สอ่ื จอใสตา่ ง ๆ มกี ารก�ำหนดวินัยดา้ นการใช้ส่ือร่วมกัน
รวมทั้งการจัดเวลาอย่างเหมาะสม ไมป่ ลอ่ ยใหล้ ูกอยกู่ บั ส่ือจอใสตามล�ำพัง และสร้างสรรค์กิจกรรม
การเล่นอื่น ๆ ดงั น้ี จึงจะทำ� ให้เกิดการใช้สอื่ จอใส สื่ออิเล็กทรอนกิ สเ์ พอื่ พัฒนาลูกได้อย่างเต็มศกั ยภาพ

สุดใจ พรหมเกิด
ผูจ้ ดั การแผนงานสรา้ งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

๑๖

“๓ ตอ้ ง - ๓ ไม”่ สกัดภัย “สื่อจอใส”

๓ ตอ้ ง ๓ ไม่

๑. ต้องก�ำหนดเวลาในการเล่น ว่าการเลน่ ๑. ไม่เป็นแบบอยา่ งในการเลน่ ที่ผิด เชน่
ในแตล่ ะวนั ไม่ควรเกนิ ๑ ชว่ั โมง ใช้เวลาการเลน่ มากเกินไป เลน่ เกมท่ีมีความ
๒. ต้องสามารถตกลงโปรแกรมการเลน่ รุนแรงกา้ วรา้ ว หรือทอ่ งเว็บ ฯ โป ๊
กบั ลกู ได้วา่ ในแท็บเลต็ -ส่อื จอใส มโี ปรแกรม ๒. ไม่ให้ลูกมแี ทบ็ เลต็ -ส่อื จอใส ใช้ใน
ใดบ้าง ห้องนอน ถา้ จะเขา้ หอ้ งตอ้ งทิ้งไว้นอกหอ้ ง
๓. ต้องมเี วลาอยกู่ ับลูกหรือเล่นด้วยกัน ๓. ไม่ใช้อนิ เทอร์เนต็ ในเวลาครอบครัว
เม่ือลกู เลน่ แท็บเลต็ -ส่ือจอใส

หาก ๓ ต้องนที้ ำ� ไม่ได้ ก็ไมต่ ้องซื้อ

นพ.ยงยทุ ธ วงศ์ภริ มย์ศานต์ิ
นายแพทยผ์ ทู้ รงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต
และนายกสมาคมจติ แพทยแ์ หง่ ประเทศไทย

๑๗

ตบุ๊ ปอง (นายเรอื งศักด์ิ ป่ ินประทปี )

สรา้ งสรรค์เรอ่ื ง

ทำ� งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดว้ ยการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้และการสง่ เสริมการอ่านสำ� หรับเดก็ และ
ครอบครัวมากว่า ๓๐ ปี
ผลงานของ “ตุ๊บปอง” กวา่ ๑๐๐ เลม่ ไดร้ ับรางวัลระดบั ชาติและไดร้ ับการคัดสรรจากองค์กรตา่ ง ๆ ให้เปน็
หนงั สือดีส�ำหรับเดก็ ปฐมวยั ๐-๕ ปี และ ๑๙ เร่ือง ขายลขิ สิทธิ์ตา่ งประเทศ แปลเปน็ ภาษาองั กฤษ สเปน เม็กซิโก และ
จีน ขายใน ๗ ประเทศ : ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวนั สงิ คโปร์ มาเลเซยี เม็กซโิ ก และสเปน เชน่ กุ๊กไก่ปวดทอ้ ง, ลูกกวาง
ปวดฟัน, กระต๊าก กระตา๊ ก, กระตา่ ยตื่นตูม, กากระหายกับเหยือกน้ำ� ใสใบโต และตลาดน้�ำ อำ้� ! อรอ่ ย
ปจั จุบันเปน็ กรรมการผ้จู ัดการมลู นธิ หิ นงั สอื เพ่อื เด็ก และผจู้ ัดการโครงการหนงั สือเลม่ แรก Bookstart
ประเทศไทย ควบคู่ไปกับการแต่งนทิ านค�ำคลอ้ งจองสนกุ ๆ ให้เด็ก ๆ อ่านอยา่ งมีความสขุ

Sawanee Draw (สวนี ย์ พรวิศวารกั ษกลู )

สรา้ งสรรค์ภาพ

จบปริญญาตรี คณะมัณฑนศลิ ป์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร
เริ่มอาชีพด้วยการเป็นฝา่ ยศิลปกรรมรุน่ บุกเบิก สำ� นักพิมพ์แพรว
เพ่อื นเด็ก ก่อนผนั ตัวมาทำ� งานด้าน Interactive Media Design อยู่หลาย
สบิ ปี
ปัจจุบันหนั มาวาดรูปอีกครั้ง หลังการเรียนปริญญาโท
สาขาวิชา Children’s Book Illustration ที่ประเทศอังกฤษ

หนจู ๊ดี ตดิ จอ

เรื่อง ตบุ๊ ปอง (นายเรืองศกั ด ิ์ ป่ินประทีป) ภาพ สวนยี ์ พรวิศวารักษกูล บรรณาธิการ ระพีพรรณ พัฒนาเวช สุดใจ พรหมเกิด
กองบรรณาธิการ หทัยรัตน์ พันตาวงษ ์ นันทพร ณ พัทลุง สริ าภรณ์ ชาวหนา้ ไม ้ นติ ยา หอมหวาน จันทิมา อนิ จร ปนดั ดา สงั ฆทพิ ย์
ตรั มีซี อาหามะ นศิ ารัตน์ อำ� นาจอนนั ต ์ สธุ าทพิ ย์ สรวยล�ำ้
ออกแบบและจดั หน้า น้�ำฝน ประสานงานการผลิต สิริวลั ย์ เรืองสรุ ัตน์
พิมพ์ครั้งท่ี ๑ : สงิ หาคม ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
จดั พิมพ์และเผยแพร่โดย “มูลนธิ สิ ร้างเสริมวฒั นธรรมการอา่ น”
พมิ พท์ ่ี : บริษัท แปลน พร้ินทต์ ้งิ จำ� กัด โทรศพั ท์ : ๐ ๒๒๗๗ ๒๒๒๒
ISBN : 978-616-93372-4-9
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอา่ น บริหารงานโดย “มูลนธิ ิสรา้ งเสริมวฒั นธรรมการอ่าน” ได้รับการสนบั สนนุ จากส�ำนักงานกองทุน
สนบั สนนุ การสรา้ งเสริมสุขภาพ (สสส.) ด�ำเนนิ งานด้านประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยขยายผลจากทัง้ ภาครฐั ภาคประชาสงั คม และ
ภาคเอกชน ใหเ้ อ้ือตอ่ การขบั เคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอา่ นใหเ้ ข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครวั โดยเฉพาะกลมุ่ ท่ี
ขาดโอกาสในการเขา้ ถึงหนังสอื และกล่มุ ทม่ี คี วามตอ้ งการพเิ ศษ
ร่วมสนับสนนุ การขบั เคลื่อนนโยบาย โครงการ และกจิ กรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมการอา่ นเพอ่ื สรา้ งสงั คมสขุ ภาวะไดท้ ่ี
มูลนธิ สิ ร้างเสริมวฒั นธรรมการอ่าน
๔๒๔ หมบู่ า้ นเงาไม้ ซอยจรัญสนทิ วงศ์ ๖๗ แยก ๓ ถนนจรัญสนทิ วงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ ๑๐๗๐๐
โทรศพั ท์ : ๐ ๒๔๒๔ ๔๖๑๖ โทรสาร : ๐ ๒๘๘๑ ๑๘๗๗ Email : [email protected] Website : www.happyreading.in.th
http://www.facebook.com/Happyreadingnews (วฒั นธรรมการอ่าน Happyreading)


Click to View FlipBook Version