The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการใช้งาน 3d PageFlip Professional

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by skydao11111, 2019-08-24 22:47:10

คู่มือการสร้าง Ebook

คู่มือการใช้งาน 3d PageFlip Professional

Keywords: Ebook

คู่มอื การใชง้ าน 3d PageFlip Professional
ข้นั ตอนการนาเอกสารทจี่ ดั ทาไปใสใ่ นโปรแกรม 3d PageFlip Professional
1. ดบั เบล้ิ คลิกท่ีไอคอนโปรแกรม 3d PageFlip Professional เพือ่ เปิดโปรแกรม
2. เลือก Create new

3. เลอื ก Magazine แลว้ กดปุ่ม OK

4. กดปมุ่ Browse เพื่อหาไฟลเ์ อกสารทีจ่ ดั ทาใน PowerPoint ทท่ี าการแปลงไฟล์เป็น
นามสกุล PDF แลว้

5. เลอื กไฟลเ์ อกสารท่จี ัดทาใน PowerPoint ทีท่ าการแปลงไฟล์เปน็ นามสกลุ PDF
แลว้ หลงั จากน้นั กดป่มุ เปิด

6. กดป่มุ Import now เพือ่ นาเขา้ ไฟล์เอกสารท่ีเราไดจ้ ัดทาไว้
7. จะได้ไฟล์เอกสารที่เราจัดทาอย่ใู นรูปแบบของรปู เลม่ E-book

8. เปล่ยี นรูปแบบพืน้ หลงั โดยการกดป่มุ Facile หรืออาจจะเปน็ ขอ้ ความอ่นื ซ่งึ เปน็
แบบที่ขน้ึ มาแตแ่ รก แต่ปมุ่ จะอยูใ่ นตาแหน่งเดยี วกัน

9. เลอื กรูปแบบพ้นื หลังท่ตี อ้ งการ แลว้ กดป่มุ OK

10.หลงั จากนัน้ กดปุ่ม Change
11.รปู แบบพน้ื หลงั กจ็ ะเปลย่ี น

ขนั้ ตอนการทา Link ไปหนา้ ตา่ งๆ
1. เปดิ เอกสารไปทหี่ น้าสารบญั กดปุม่ Edit page

2. กดปมุ่ Ad Link

3. ลากครอบพน้ื ท่ที ตี่ อ้ งการกดเพ่ือให้ลงิ คห์ รอื เชอื่ มโยงไปยงั หน้าที่ตอ้ งการ

4. ด้านขวามอื มี จะแสดงหนา้ Properties of Link ใหก้ ดปุม่ Set Acton เพือ่ ตง้ั ค่า
การกระทา

5. Action type เลือก Go to page เพือ่ ระบุว่าตอ้ งการลงิ ค์หรอื เช่อื มโยงไปท่ีหนา้ ใด
ที่ Page number ให้ระบุหน้าทต่ี อ้ งการลิงค์ไป หลังจากนัน้ กดปมุ่ Save

6. ทาแบบนี้ครบทุกเรื่องในสารบัญ เพอื่ ใหผ้ ู้ใชส้ ามารถกดท่ีหน้าสารบญั แลว้ เชอ่ื มโยง
ไปท่หี น้าที่ต้องการได้ หลงั จากนน้ั ไปทเี่ มนู File  Save & Exit แล้วสามารถ
ทดสอบกดลงิ คส์ ารบญั ไปยังหนา้ ต่างๆได้

การทาการแสดงผลการเฉลยข้อสอบกอ่ นเรียนและหลงั เรยี น
โดยไดท้ าการเตรียมรูปภาพไว้ 2 รูป โดยประกอบด้วยรปู ภาพทใี่ ชแ้ สดงวา่ คาตอบนี้

ถูก กบั รูปภาพทแี่ สดงว่าคาตอบนี้ผดิ โดยชอ่ื รูปภาพจะตอ้ งเปน็ ภาษาองั กฤษ
1. เปิดไปยังหน้าแบบทดสอบ แลว้ กดปมุ่ Edit page

2. ยกตวั อยา่ งการทาเฉลยข้อสอบข้อ 1 ว่าแตล่ ะตวั เลอื กจะกาหนดใหแ้ สดงวา่ ถูกหรอื
ผิดอย่างไร โดยกดปมุ่ Ad Link

3. ลากครอบตวั เลอื กท่ี 1

4. ด้านขวามอื มี จะแสดงหน้า Properties of Link ใหก้ ดปุ่ม Set Acton เพื่อตั้งค่า
การกระทา

5. Action type เลือก Photo Slideshow เพื่อระบุวา่ ต้องการนารปู ภาพมาแสดงเม่ือ
กดเลือกตัวเลือกนี้ หลงั จากนัน้ กดปมุ่ Add image เพ่อื เลือกรปู ภาพทตี่ อ้ งการแสดง

6. กรณถี า้ ตวั เลอื กนผ้ี ดิ ใหเ้ ลือกรปู ภาพทแี่ สดงวา่ ผดิ แตถ่ า้ ตวั เลอื กนีถ้ กู ให้เลือกรูปภาพ
ที่แสดงวา่ ถูก หลงั จากนน้ั กดปุ่ม เปิด

7. ท่ี Image List จะแสดงชอ่ื รูปภาพ หลงั จากน้นั กดปมุ่ Save

8. ทาแบบนใี้ หค้ รบทุกขอ้ ทุกตวั เลอื ก หลงั จากน้ันไปทเี่ มนู File  Save & Exit แลว้
สามารถทดสอบกดเฉลยคาตอบแต่ละขอ้ แตล่ ะตัวเลอื กได้

การบนั ทึกงานเพื่อปรบั แก้ไขในครง้ั ตอ่ ไป
1. เลอื กเมนู File  Save project as…

2. เลอื กตาแหน่งที่จดั เกบ็  ตั้งช่อื แฟ้ม  แลว้ กดปุ่ม บนั ทกึ

การส่งออกงานเพือ่ นาไปใช้
1. กดป่มุ Publish

2. เลอื ก EXE ฏ แลว้ กดป่มุ Close

3. กดปุ่ม Browse… เพอ่ื เลอื กตาแหนง่ จดั เกบ็ และที่ File Name ให้ต้งั ชอ่ื ไฟล์งาน
เปน็ ภาษาอังกฤษ หลงั จากนัน้ กดป่มุ Convert เพ่อื แปลงไฟล์เป็นไฟลน์ ามสกลุ .exe

4. จะปรากฏหนา้ ตา่ งทบ่ี อกว่าไดท้ างานสาเรจ็ แล้ว หลังจากนน้ั ใหก้ ดปุม่ Close จะ
ปรากฏอกี หนา้ กก็ ดป่มุ Close เช่นเดียวกันเพื่อปดิ แลว้ ไปทดสอบเปดิ ไฟล์งานที่
จดั ทาไว้ หรอื จะกดปุม่ View Book เพ่อื ดูผลงานทจี่ ัดทาสาเรจ็ แลว้ ก็ได้

5. การทดสอบเปดิ ไฟลง์ านทสี่ ง่ ออก ให้ไปที่ตาแหนง่ ที่จัดเกบ็ จะพบไอคอนไฟลง์ าน
หลงั จากน้นั ดบั เบ้ลิ คลกิ เพือ่ เปดิ ไฟล์งาน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
test เทคโนโลยี
Next Book
Test DLIT