The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัยปี 65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phakphurm8441, 2022-04-08 23:04:43

สถานศึกษาปลอดภัยปี 65

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัยปี 65

Keywords: สถานศึกษาปลอดภัยปี 65,คำเตย,คตอ.

หน้า 50

02

ขอ้ ที่ 6

มบี คุ ลากรทุกระดบั เชน่ อาจารย์ ผู้บริหาร
ลกู จา้ ง ไดร้ ับการอบรมให้มีความรู้เกย่ี วกับ

ความปลอดภัยในสถานศึกษา
ตามแผนงานท่กี าหนด

หน้า 51

กจิ กรรมแนวทางป้องกนั อคั คภี ยั ในโรงเรยี น ปกี ารศึกษา
2564 ได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหนา้ ที่นักปอ้ งกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอบต.คาเตย ต.คาเตย
อ.เมอื ง จ.นครพนม

หน้า 52

ขนั้ ตอนการปฏิบัตจิ รงิ ครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา
นักเรยี น ได้รับการอบรมและปฏิบัติตามข้ันตอนเปน็ อยา่ งดี

มเี จ้าหน้าทดี่ แู ลอย่างใกล้ชดิ และมีอุปกรณ์ครบ
เพอ่ื ใหเ้ กดิ ความปลอดภยั แกผ่ ูเ้ ขา้ อบรม

หน้า 53

02

ขอ้ ที่ 7

มีการอบรมเก่ยี วกบั การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
แก่บุคลากรในสถานศึกษา

หน้า 54

การปฐมพยาบาลเบอ้ื งต้น ได้รับความอนเุ คราะห์
จากเจา้ หน้าทสี่ าธารณะสุข รพสต.คาเตย ต.คาเตย

อ.เมอื ง จ.นครพนม

หน้า 55

การปฐมพยาบาลเบอื้ งตน้ ครแู ละบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ไดร้ ับการอบรมและปฏบิ ัติตามขน้ั ตอนเปน็ อยา่ งดี

มเี จ้าหน้าที่ดแู ลอยา่ งใกลช้ ิดและมีอปุ กรณค์ รบ
เพอ่ื ให้เกดิ ความปลอดภยั แกผ่ ู้เขา้ อบรม

หน้า 56

02

ขอ้ ท่ี 8

มีโครงการหรอื การดาเนินการ
เพือ่ รกั ษาความสะอาดมีความเปน็ ระเบยี บ

เรียบรอ้ ยในสถานศกึ ษาทีช่ ดั เจน
และมปี ระสทิ ธิภาพ

หนา้ 57

หนา้ 58

หนา้ 59

หน้า 60

เขตพ้ืนที่รบั ผดิ ชอบโรงเรยี นคำเตยอปุ ถมั ภ์

หน้า 61

ภาพการลงเขตพื้นท่ขี องนักเรยี นตามที่ได้รบั มอบหมาย

หน้า 62

02

ขอ้ ที่ 9

มีการดแู ล สารวจหรอื ตรวจสอบความปลอดภยั
ในสถานศกึ ษาโดยกาหนดผรู้ บั ผิดชอบทช่ี ัดเจน

รวมทงั้ นาผลไปปรบั ปรุงแกไ้ ข

หนา้ 63

หนา้ 64

หน้า 65

1 ก.ย 2564

หน้า 66

มีการสารวจตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศกึ ษา
เปน็ ประจาทกุ ปี หรือตามสถานการณ์การป้องกนั ภัย
จากส่งิ แวดลอ้ ม/ อบุ ัติเหตุ/ ภัยพิบัติ/ โรคภัยไขเ้ จบ็

หน้า 67

มกี ารสารวจตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศกึ ษา
เป็นประจาทกุ ปี หรือตามสถานการณ์ เพ่ือปอ้ งกนั ภัย
จากส่งิ แวดล้อม/ อบุ ัติเหต/ุ ภัยพิบตั ิ/ โรคภยั ไข้เจบ็

หน้า 68

02

ข้อที่ 10

มอี ุปกรณ์ปอ้ งกนั อันตรายของเครอ่ื งจกั ร
เคร่อื งมอื (Safeguard) ในสถานศึกษา

อย่างครบถว้ นและมีประสิทธิภาพ เช่น ฝาครอบ
ใบมีดเคร่อื งตดั หญ้า ฝาครอบใบเล่อื ย

ฝาครอบสายพาน หรอื อปุ กรณ์ช่าง ตา่ ง ๆ

หน้า 69

อุปกรณ์เซฟตีจ้ ะชว่ ยปอ้ งกันอนั ตรายท่อี าจเกดิ ขึ้นกบั อวยั วะ
ตา่ งๆ จากการทางาน หรือการใชเ้ คร่อื งมอื เครอื่ งจักร

หน้า 70

อปุ กรณเ์ ซฟตที้ จี่ ะชว่ ยปกปอ้ งดวงตา
จากการทางานไมว่ ่าจะเปน็ งานเชื่อม งานท่ตี อ้ งเสีย่ ง
ตอ่ สภาวะแสงรุนแรง งานทเี่ กิดฝุ่น และสารระเหยจากเคมี

ซง่ึ อาจเปน็ อนั ตรายตอ่ ดวงตา

หนา้ 71

หน้า 72

02

ขอ้ ท่ี 11

มีระบบปอ้ งกันอนั ตรายจากไฟฟา้ ร่ัว
หรอื การตอ่ สายดินในสถานศกึ ษา

ท่ีมีประสิทธภิ าพ

หน้า 73

โรงเรียนมีอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตดิ ตัง้ ท่ไี ดม้ าตรฐาน และติดตั้ง
ตามมาตรฐานทีก่ าหนดมีการตรวจสอบสภาพของอปุ กรณ์

ไฟฟ้าอยเู่ ป็นประจาดแู ลบารุงรกั ษา ทาความสะอาด
เครือ่ งใชบ้ ริภณั ฑไ์ ฟฟา้ ตามรอบระยะเวลา

หน้า 74

โรงเรียนมีอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตดิ ตัง้ ท่ไี ดม้ าตรฐาน และติดตั้ง
ตามมาตรฐานทีก่ าหนดมีการตรวจสอบสภาพของอปุ กรณ์

ไฟฟ้าอยเู่ ป็นประจาดแู ลบารุงรกั ษา ทาความสะอาด
เครือ่ งใชบ้ ริภณั ฑไ์ ฟฟา้ ตามรอบระยะเวลา

หน้า 75

โรงเรียนมีอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตดิ ตัง้ ท่ไี ดม้ าตรฐาน และติดตั้ง
ตามมาตรฐานทีก่ าหนดมีการตรวจสอบสภาพของอปุ กรณ์

ไฟฟ้าอยเู่ ป็นประจาดแู ลบารุงรกั ษา ทาความสะอาด
เครือ่ งใชบ้ ริภณั ฑไ์ ฟฟา้ ตามรอบระยะเวลา

หน้า 76

โรงเรียนมกี ารติดตั้งสายดนิ จงึ มีไวเ้ พอื่ เสริมความปลอดภัย
ในการใช้ไฟฟา้ หากเกิดไฟรวั่ จากเครื่องใชไ้ ฟฟ้า
กระแสไฟส่วนที่รั่วน้ี จะไหลลงดินผ่านทางสายดิน
(แทนทีจ่ ะไหลผา่ นร่างกายของเรา)

หนา้ 77

หน้า 78

02

ข้อที่ 12

มรี ะบบป้องกันและระงับอคั คีภยั ในสถานศึกษา
เชน่ สญั ญาณแจ้งเหตเุ พลิงไหม้ ถงั ดับเพลิง
เปน็ ตน้ รวมทงั้ การตรวจสอบ และบารุงรักษา

ท่ชี ัดเจน

หน้า 79

โรงเรยี นมถี งั ดบั เพลิงทใี่ ชต้ ิดตัง้ ท่ไี ดม้ าตรฐาน และตดิ ตั้ง
ตามมาตรฐานทก่ี าหนดมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์

อยู่เปน็ ประจาดูแลบารุงรักษา ตามรอบระยะเวลา

หนา้ 80

หน้า 81

มปี ้ายหนีไฟแนะนาขนั้ ตอนการปฏิบตั เิ พอื่ ไปยังจดุ รวมพล
เมื่อเกดิ เหตไุ ฟไหมพ้ รอ้ มทั้งจัดฝกึ อบรมการหนไี ฟ
เปน็ ประจาทุกปีการศึกษา

หน้า 82

02

ข้อท่ี 13

มีแผนปอ้ งกัน และระงับอัคคภี ัย
ในสถานศึกษาทีช่ ดั เจน

หน้า 83

ลำดบั ขน้ั ตอนกำรปฏิบัติเม่ือพนักงำนพบเหตเุ พลิงไหม้

กำรกำหนดตัวบคุ คลและหน้ำทเี่ พื่อระงับเหตเุ พลงิ ไหมข้ ัน้ ตน้

หน้า 84

โครงสรำ้ งหนว่ ยงำนปอ้ งกันระงบั อคั คภี ัย
เมื่อเกิดเพตเุ พลงิ ไหมข้ ัน้ รงุ แรง

หนา้ 85

หนา้ 86

หน้า 87

แผนอพยบหนไี ฟ

หน้า 88

แผนอพยบหนไี ฟ

หน้า 89

กำรกำหนดหน้ำท่ีรับผดิ ชอบของผู้ปฏบิ ตั กิ ำรในแผนบรรเทำทกุ ข์

หน้า 90

02

ข้อท่ี 14

มกี ารฝกึ อบรมดบั เพลิงขัน้ ตน้ ในสถานศกึ ษา

หนา้ 91

หน้า 92

โรงเรยี นได้จดั ฝกึ อบรมกจิ กรรมแนวทางป้องกันอคั คีภยั
ในโรงเรยี นเปน็ ประจาทุกปกี ารศกึ ษา

หน้า 93

02

ขอ้ ท่ี 15

มกี ารฝึกซ้อมดบั เพลงิ และการฝึกซ้อมหนีไฟใน
สถานศกึ ษา ประจาปี 2564

หน้า 94

ขัน้ ตอนการปฏบิ ตั ิจริง การซ้อมหนไี ฟเม่อื เกดิ เหตไุ ฟไหม้
ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา นักเรียน
ฟงั ประกาศเพื่อไปยงั จดุ รวมพล

หน้า 95

ขัน้ ตอนการปฏบิ ตั ิจริง การซ้อมหนไี ฟเม่อื เกดิ เหตไุ ฟไหม้
ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา นักเรียน
ฟงั ประกาศเพื่อไปยงั จดุ รวมพล

หน้า 96

ขน้ั ตอนการปฏิบัตจิ รงิ การซอ้ มหนไี ฟเมอื่ เกดิ เหตุไฟไหม้
ทุกคนมายังจดุ รวมพลครตู รวจสอบเชค็ นกั เรียน
และผบู้ าดเจ็บ แจง้ นดั หมายข้ันตอนการปฏิบัติ

หน้า 97

เสรจ็ สิน้ การกจิ กรรมแนวทางปอ้ งกันอัคคภี ยั ในโรงเรยี น
ปีการศกึ ษา 2564

หน้า 98

02

ขอ้ ที่ 16

มกี ารฝึกซ้อมตามข้อท่ี ๑๕ โดยใชห้ นว่ ยงาน
ปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั ในพ้นื ท่ี
หรอื หน่วยงานท่ีได้รบั การป้องการรับรอง
เปน็ ผู้ฝกึ สอน

หน้า 99

ไดร้ ับความอนุเคราะห์วทิ ยากรฝกึ อบรมจาก 2 หนว่ ยงาน
ได้แก่ “อบต. คาเตย” และ “รพสต. คาเตย”


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RISALAH RAMADAN AR- RAUDHAH V2
Next Book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีรอบตัว