The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัยปี 65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phakphurm8441, 2022-04-08 23:04:43

สถานศึกษาปลอดภัยปี 65

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัยปี 65

Keywords: สถานศึกษาปลอดภัยปี 65,คำเตย,คตอ.

หน้า 1

01

ข้อท่ี 1

มีบอร์ดหรือนทิ รรศการเทิดพระเกยี รติ
สถาบนั พระมหากษตั รยิ ใ์ นสถานศึกษาที่ชัดเจน

หน้า 2

“โรงเรยี นคาเตยอปุ ถัมภ์ นาคาสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9
ให้นักเรยี นทุกระดบั ชนั้ ได้ศึกษาและสบื สานศาสตร์
ของพระราชา พรอ้ มนาภาพพระราชกรณียกจิ
จดั เป็นนิทรรศการรอบหอ้ งประชมุ และอาคารเรียน”

หน้า 3

01

ข้อท่ี 2

มีการประชาสัมพนั ธส์ ่งเสรมิ เกยี่ วกับ
คา่ นิยมหลกั ของคนไทย 12 ประการ

ในสถานศึกษาท่ีชัดเจน

หน้า 4

“มีการจัดทาบอร์ดประชาสัมพนั ธ์ ส่งเสริมคา่ นิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ หน้าหอ้ งเรียนทุกระดบั ชน้ั

เพอ่ื สร้างสรรค์ประเทศไทยและสร้างคนในชาตใิ หเ้ ขม้ แขง็ ”

หน้า 5

กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ
สวดมนตไ์ หวพ้ ระ เพ่อื แสดงความจงรกั ภักดตี อ่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์

หน้า 6

นกั เรียนมีความ ซ่อื สัตย์ เสยี สละ อดทน มีอดุ มการณ์
ในสงิ่ ท่ดี ีงามเพอื่ ส่วนรวม

หน้า 7

นักเรยี นมีความกตัญญตู ่อพอ่ แม่ ผปู้ กครอง ครูบาอาจารย์

หน้า 8

นักเรยี นใฝห่ าความรู้ หมนั่ ศึกษาเลา่ เรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม

หน้า 9

โรงเรียนนานักเรียนรว่ มงานชมุ ชนในหม่บู ้านและวัด
เพ่ือสืบสานรกั ษาวฒั นธรรมประเพณีไทยอนั งดงาม

หน้า 10

นักเรยี นมีศลี ธรรม รักษาความสตั ย์ หวงั ดตี ่อผอู้ ่ืน
เผื่อแผแ่ ละแบง่ ปัน

หน้า 11

เข้าใจเรยี นรู้การเปน็ ประชาธิปไตย อันมพี ระมหากษตั รยิ ์
ทรงเป็นประมุขท่ถี ูกต้อง

หน้า 12

รจู้ กั ดารงตนอย่โู ดยใชห้ ลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ตามพระราชดารสั ของ พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หวั
ร้จู กั อดออมไวใ้ ช้เมื่อยามจาเปน็ ร่วมกับธนาคาร ธกส.
จดั ทาโรงเรยี นธนาคารให้นกั เรยี นสามารถฝากเงินออมได้

หน้า 13

02

ข้อที่ 1

มนี โยบายความปลอดภัยในสถานศกึ ษา
เปน็ ลายลกั ษณ์อักษรและมกี ารประกาศนโยบาย

ท่ชี ัดเจน

หนา้ 14

นโยบายดา้ นความปลอดภัย

ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงเรียน จัดส่งิ แวดล้อมและการบรกิ ารทางการศกึ ษาท่ปี ลอดภยั โดยทกุ คน
มีสว่ นรว่ มในการดูแลสขุ ภาพอนามัยท่ีแข็งแรง ร่วมกนั ป้องกนั อุบตั เิ หตุ เพือ่ ลดอบุ ตั ิเหตเุ ปน็ ศนู ย์

มาตรการรักษาความปลอดภยั ในโรงเรยี น

1. แตง่ ตงั้ คณะกรรมการความปลอดภยั ในโรงเรยี น สารวจ ตรวจสอบ ดา้ นสิง่ แวดล้อม ความปลอดภยั
เพือ่ หาแนวทางแกไ้ ข
2. สรา้ งจติ สานึก ความตระหนกั อบรม ใหค้ วามรู้การรักษาความปลอดภยั แก่ครู บคุ ลากร นกั เรยี น
และผู้ปกครองนกั เรยี น
3. จดั ทาป้ายเตอื น ขอ้ ความระวังด้านความปลอดภัยในจุดอนั ตราย
4. จดั ครเู วรประจาวัน กากับ ดแู ลนักเรียนให้มสี วสั ดิภาพ และความปลอดภยั
5. ตรวจสอบ บารงุ รักษาวสั ดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ให้มคี วามเรยี บร้อย ปลอดภยั
6. จดั หอ้ งพยาบาล เวชภณั ฑย์ าในการปฐมพยาบาลเบ้อื งตน้
7. ประสานเครือขา่ ยองค์กรรฐั เอกชน ท่สี ามารถตดิ ต่อขอความชว่ ยเหลือด้านความปลอดภัยได้

มาตรการปอ้ งกันโรคติดต่อในโรงเรียน

1. ตรวจสอบ คดั กรองนักเรยี น วัดอุณหภมู ิ ลา้ งมอื ด้วยเจลแอลกอร์ฮอรท์ ุกครง้ั หากพบนกั เรยี น
ท่มี คี วามเส่ยี งโรคไข้หวดั ใหญ่ ไขเ้ ลือดออก โรคมอื เทา้ ปาก และโรคตดิ เชอื้ ไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
ใหค้ าแนะนา ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพตาบล ส่งต่อไปโรงพยาบาลประจาจังหวดั
นครพนม โดยแยกนกั เรยี นออกและตดิ ต่อให้ผปู้ กครองมารับกลับบ้านท่ีห้องพยาบาล
2. ทาความสะอาดสภาพแวดลอ้ มในโรงเรยี นอย่างสม่าเสมอ ในกรณีพบนักเรียนป่วยด้วยโรค ไข้หวดั โรคมอื
เท้า ปาก และโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา่ (COVID-19) จะตอ้ งดาเนนิ การพ่นน้ายาฆ่าเชื้อในหอ้ งเรยี นทันที
พร้อมเฝา้ ระวงั คัดกรองนกั เรยี นในหอ้ ง
3. สร้างจิตสานกึ ความตระหนกั ใหค้ วามรู้เร่อื งโรคติดตอ่ เนน้ ยา้ ให้นักเรยี น กนิ รอ้ น ชอ้ นกลาง ลา้ งมือบ่อยๆ
ดว้ ยสบแู่ ละแอลกอฮอร์ เวน้ ระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทีอ่ ยใู่ นโรงเรียน

มาตรการหลักป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

1. มีมาตรการคดั กรองวดั ไขแ้ ละอาการเสย่ี งกอ่ นเข้าสถานศึกษา
2. สวมหน้ากากผ้าหรอื หนา้ กากอนามยั ตลอดเวลา
3. จดั จดุ ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อยา่ งเพยี งพอ
4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
5. ทาความสะอาดห้องเรยี น/พื้นผวิ สมั ผสั รว่ ม เปดิ หนา้ ตา่ งประตู ระบายอากาศไมจ่ ัดกจิ กรรมรวมกลุ่ม
คนจานวนมาก เหล่อื มเวลา ลดเวลาทากิจกรรม

หน้า 15

ประกาศโรงเรียนคาเตยอปุ ถมั ภ์
เรือ่ ง มาตรการรกั ษาความปลอดภยั ของโรงเรียนคาเตยอปุ ถมั ภ์

…………………………………………………
เพอ่ื ให้นกั เรียนครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูม้ าตดิ ต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
เหตุร้าย อุบัติภัย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตราย ท้ังต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการ จึงกาหนดมาตรการรกั ษาความปลอดภัยของโรงเรยี นคาเตยอุปถมั ภ์ ดงั นี้
1. ใหน้ ักการภารโรง สารวจ ตรวจสอบ ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการห้อง
พิเศษ ห้องน้า ห้องส้วม แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬา พัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ
โดยรอบบรเิ วณโรงเรียน เปน็ ประจาทกุ วนั ใหอ้ ยู่ในสภาพทีม่ ่นั คง แข็งแรง หากพบวา่ วสั ดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
อาจเกิดอันตราย ให้แจ้งตอ่ ครูเวรประจาวัน และหรือผบู้ ริหารสถานศึกษาทราบทันที แล้วดาเนินการ
ซอ่ มแซมให้เป็นที่เรียบร้อย

2. ให้นักการภารโรง สารวจ ตรวจสอบ เครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า อุปกรณ์ตัดหญ้า ให้อยู่ใน
สภาพ ท่ีมั่นคง แข็งแรง ใบมีดทาด้วยเหล็กเหนียว หากพบว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ชารุด ให้แจ้งให้ครูเวร
ประจาวัน และหรือผู้บริหารทราบทันทีและดาเนินการซ่อมแซให้เป็นที่เรียบร้อย กรณีการตัดหญ้าให้ใช้
ความระมัดระวัง ไม่ประมาท เลินเล่อ ควรเลือกเวลาท่ีปลอดภัย เช่น หลังเลิกเรียน หรือวันหยุด เสาร์
อาทติ ย์ เพ่อื ป้องกนั การเกิดอบุ ตั ิตเิ หตุ

3. ให้นักการภารโรงตรวจตรา ตรวจสอบ สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ระบบประปา ท้ังในอาคารเรียน นอกอาคาเรียน บริเวณโรงเรียน เป็นประจาทุกวัน หากพบข้อบกพร่อง
อุปกรณ์ วัสดุ ชารุด เสียหาย ไฟฟ้ารั่ว น้าประปารั่ว ให้แจ้งครูเวรประจาวัน และหรือแจ้งผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ และดาเนนิ การปรับปรงุ แกไ้ ขให้เรียบร้อย

4. ให้นักการภารโรง และครูเวรประจาวัน เฝ้าระวัง สารวจ ตรวจสอบ ป้องกัน แก้ไข เรื่อง
มลภาวะ ท่ีเป็นพิษท่ีอาจเกิดขึ้นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัตถุท่ีเป็นอันตราย เช่น ระเบิด อาวุธ
สารพิษ แก๊สพิษ ส่ิงแปลกปลอม เศษแก้ว เศษตะปู ฯลฯ โดยติดต่อประสานงาน ผู้นาชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อดาเนินการแก้ไขให้
ทันทว่ งที และแจง้ ใหผ้ ู้บรหิ ารสถานศึกษาทราบด้วย

5. หากสารวจพบว่า อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ชารุด เสียหาย
และสุดวิสัยที่ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้เสร็จทันท่วงที ให้นักการภารโรง จัดทาแนวก้ัน จัดทาป้าย
เตือน ประสานครูเวรให้แจ้งเตือนนักเรียนให้ระมัดระวัง ไม่เข้าใกล้ และรีบดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ในระยะเวลา ท่ีเรว็ ที่สดุ และแจง้ ให้ผู้บริหารทราบดว้ ย

6. ใหค้ รเู วรประจาวัน ดูแลนกั เรยี นทีม่ าถึงโรงเรยี นในตอนเชา้ ตรวจนับนักเรียนทั้งไป - กลับ

ควบคุมการทาความสะอาดห้องเรียน เขตรับผิดชอบ กิจกรรมหน้าเสาธง ตรวจสุขภาพประจาวัน การ
รับประทานอาหาร กิจกรรมก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย กิจกรรมก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน โดยควบคุม
ตรวจตรา ตรวจสอบความผิดปกติของนักเรียน หากพบปัญหาให้ประสานงานครูประจาชั้น และหรือ
ผู้ปกครองเพ่อื ทาการแกไ้ ข และแจ้งใหผ้ บู้ ริหารสถานศกึ ษาทราบทนั ที

หน้า 16

7. ให้ครูประจาช้ันทาหน้าท่ีครูแนะแนว ให้คาแนะนา ปรึกษา จัดทาระเบียนสะสม ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในช้ันเรียนที่ได้รับมอบหมาย ให้ความรัก ความเอาใจใส่ เอ้ืออาทร พัฒนานักเรียนให้
เต็มศักยภาพ โดยการสนทนา ซักถาม ควบคุม กากับ ติดตาม อยู่เสมอ หากพบความผิดปกติหรือการ
เปล่ียนแปลงของนักเรียน ให้ดาเนินการให้ความช่วยเหลือทันที พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบดว้ ย

8. ให้ครูเวรประจาวัน และครูประจาชั้น ติดตาม ดูแล เอาใจใส่ ต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อยาเสพติด
ให้โทษ พฤติกรรมเส่ียงด้านการพนัน อบายมุขต่าง ๆ พฤติกรรมเส่ียงด้านชู้สาว พฤติกรรมเส่ียงปัญหา
ทางเพศ พฤติกรรมเสีย่ งการเลน่ เกมและอินเตอร์เนต็ พฤติกรรมเสี่ยงการทะเลาะวิวาท การถูกเอารัดเอา
เปรียบ การถูกรังแก ถูกละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หากพบความผิดปกติให้ดาเนินการช่วยเหลือ
ประสานงานผ้ทู ่ีเกยี่ วข้อง และแจง้ ให้ผ้บู รหิ ารทราบด้วย

9. ให้ครูเวรประจาวันได้ตรวจสอบการประกอบอาหารกลางวัน การจาหน่ายสินค้าของร้านค้า
ผู้ค้า ทั้งในสถานศึกษา และโดยรอบสถานศึกษา เน้นย้าให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
มีประโยชน์ และประสานงาน ขอความร่วมมือร้านค้า ผู้ค้าให้จาหน่ายสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง
ตามระเบยี บ กฎหมายและนโยบายของโรงเรยี น

10. ให้ผู้ท่ีได้แต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการตามระเบียบว่าด้วย
การรกั ษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครดั

10.1 หากผู้ใดได้รับคาส่ังจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปราชการนอกท้องที่อาเภอหรือ
จังหวดั หรอื ได้รับอนญุ าตใหล้ าตามระเบียบสานักนายกรฐั มนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะตอ้ งจดั หาเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนคาเตยอุปถัมภผ์ ูอ้ น่ื ใหป้ ฏิบตั ิหน้าท่ีอยเู่ วรแทน
แล้วแจ้งให้ผบู้ งั คบั บญั ชาทราบ

10.2 หากผู้ใดท่ีป่วยและวันท่ีป่วยตรงกับวันที่ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีรักษาเวรรักษาความ
ปลอดภัย และการป่วยนั้นยังสามารถที่จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าตนได้ป่วย และไม่สามารถ
จะปฏบิ ัติหน้าทเี่ วรรกั ษาความปลอดภัยสถานท่รี าชการได้ ให้ผู้น้นั แจง้ ผบู้ ังคบั บญั ชาหรือผตู้ รวจเวรทราบ
โดยวิธใี ดวธิ ีหน่ึงทผ่ี ู้บงั คับบัญชาหรอื ผตู้ รวจเวรจะพงึ ทราบได้ เพอื่ พิจารณาวินจิ ฉยั ส่งั การต่อไป

13.ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป ครูที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ที่อยู่ เบอร์
ติดต่อ ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองครอง ผู้นาชุมชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล
ตารวจ หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยงานต้นสังกัด อาเภอ จังหวัด ศาล และที่เก่ียวข้อง
เพื่อการติดต่อประสานงาน การส่งต่อได้ทันท่วงที และให้ปรากฏได้ชัดเจนไว้ในที่ต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม

12.ให้ครูผู้สอนและหรือครูที่ได้รับแต่งตั้งควบคุมนักเรียนไปทากิจกรรมท้ังใน และนอก
สถานท่ี การไปทัศนศึกษา การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การไปเข้าค่าย การไปร่วม
กิจกรรมการไปแข่งขัน จัดทาประวัติ ป้ายช่ือแสดงรายละเอียดของนักเรียน กากับ ควบคุม ดูแล เอาใจใส่
รักษาความปลอดภัยให้แก่นกั เรียนอยา่ งเต็มความสามารถ หากเกิดเหตุอันตรายให้ดาเนินการแก้ไข และ
หรือนานักเรียนไปเข้ารับการรักษาโดยด่วน ตลอด ท้ัง ประสานงานให้ผู้ปกครอง หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และแจง้ ใหผ้ บู้ รหิ ารทราบทนั ที

หน้า 17

13. ให้หวั หนา้ กลุ่มบรหิ ารทัว่ ไปและหรอื ครผู ูร้ ับผิดชอบด้านภยั พิบัติ ครูผู้รับผิดชอบด้านอาคาร
สถานที่ ครูประจาช้ัน สร้างความรู้ ความเข้าใจ จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ใน
กรณี เกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ พายุ ลมแรง ฟ้าคะนอง น้าท่วม ดินทรุด ดินถล่ม ภัยแล้ง โรคระบาด
สึนามิ ฯลฯ อย่เู ป็นประจา

14. ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของโรงเรียนคาเตยอุปถัมภ์เมื่อสิ้นปีการศึกษา เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
และเผยแพร่ต่อสารธารณชน แล้วนาข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยในปี
การศกึ ษาต่อไปอย่างตอ่ เนื่อง

ประกาศ ณ วนั ท่ี 11 เดอื น มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

(นายวรี ะ ดแี นบเนียน)
ผ้อู านวยการโรงเรียนคาเตยอปุ ถัมภ์

หน้า 18

ประกาศโรงเรียนคาเตยอปุ ถมั ภ์
เรอื่ ง มาตรการปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019

...............................................................................
ตามสถานการในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการ
โรคติดต่อแหง่ ชาตไิ ดม้ มี ติเหน็ ชอบประกาศให้โรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคตดิ ตอ่ อันตรายลาดับ
ท่ี 14 ตามพระราชบญั ญัติโรคตดิ ต่อ พ.ศ. 2558 และจากรายงานสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พบผู้ติดเชื้อเป็นจานวนมาก และตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเก่ียวกับมาตรการระยะ
เร่งด่วน ดา้ นการป้องกนั โรค/สุขภาพ สาหรับการแกไ้ ขปัญหาจากโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ท่ีให้ส่วน
ราชการ และหน่วยงานอน่ื ของรฐั ดาเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยา่ งเครง่ ครัด นน้ั
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้กาหนดมาตรการ
และขอใหข้ ้าราชการและเจ้าหนา้ ที่ถือปฏิบัติตามอยา่ งเครง่ ครัด ดงั นี้
1. ไม่อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปในพื้นที่ ประเทศ หรือเมือง ท่ีมีรายงานการระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เว้นแต่มีเหตุจาเป็นของทางราชการ โดยจะต้องขออนุญาตต่อผู้มี
อานาจเปน็ กรณี
2. ในกรณจี าเป็น ตอ้ งเดินทางไปในพ้ืนที่ ประเทศ หรือเมือง ที่มีรายงานการระบาด โรคติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกรมควบคุมโรค (ตามเว็บไซต์กรมควบคุมโรค)
กลับมาจะต้อง ขอความร่วมมือให้สังเกตอาการป่วยอยู่ที่บ้าน/ที่พัก จนครบ 14 วัน โดยหลีกเล่ียงการ
ไปทีส่ าธารณะทีค่ นอยู่หนาแน่นโดยไม่จาเป็น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน รถไฟฟ้า งด
ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้า ช้อน ผ้าเช็ดตัว ร่วมกับมีพฤติกรรมสุขภาพ เช่น หม่ันล้างมือ
ไอจามปดิ ปากปิดจมกู
3. ให้ติดตามรายงานสถานการณ์รายวัน และประกาศหรือคาแนะนาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องของ
กระทรวงสาธารณสขุ อยา่ งใกลช้ ดิ
4. ด้านการบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา ดาเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปใน
สถานทแี่ ละการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนทม่ี ีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรค
ดงั กลา่ วให้ประสานหนว่ ยงานสาธารณสุขในพืน้ ท่โี ดยเรว็
5. ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอานวยความสะดวกในหน่วยงาน ทาความสะอาดฆ่าเช้ือโรคพ้ืนท่ี
ให้บริการภายในสานักงานหรือห้องเรียนต่างๆ โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์
บริการ ท่ีจับประตู ท่ีจับราวบันได เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือท่ี
เคานเ์ ตอรใ์ หบ้ รกิ าร และจดุ ประชาสมั พนั ธ์
6. ด้านผู้มาปฏิบัติราชการหรือเวรยามรักษาการณ์ ขอความร่วมมือให้ทาความสะอาดห้อง
ปฏิบัติงาน ทุกวันด้วยน้ายาฆ่าเช้ือ กาชับให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการ สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะ
ปฏิบัตหิ นา้ ที่ตลอดเวลา

หน้า 19

7. ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการ ผ่านส่ือต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ แนะนาให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในแหล่ง
ชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มนี าคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระ ดีแนบเนยี น)
ผู้อานวยการโรงเรยี นคาเตยอุปถัมภ์

หน้า 20

โครงการ สรา้ งเสรมิ ความปลอดภัยในโรงเรยี น

แผนงาน บรหิ ารงานท่วั ไป

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ขอ้ ท่ี 1

มาตรฐานการศกึ ษา มาตรฐานที่ 1, 11

ลกั ษณะโครงการ โครงการตอ่ เนอื่ ง

กลมุ่ งาน บริหารทั่วไป

ผูร้ บั ผิดชอบ นางสาวนฤมล วาที

ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนคาเตยอุปถัมภ์ ซ่ึงได้เปิดทาการเรียนการสอน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นมา
ถึงปัจจุบัน โดยได้เปิดทาการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน
มีนักเรียนเพิ่มข้ึนเป็นจานวน 546คน ซ่ึงทางโรงเรียนถือว่า นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา
โรงเรยี นมีความตระหนกั ในความสาคญั และเล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้อง
ร่วมกันหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตาม
หลักสูตรมีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังน้ันโรงเรียนมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โรงเรียนจึงได้จัดให้มี
การฝึกอบรมทเ่ี กย่ี วขอ้ งกับการสรา้ งเสริมความปลอดภัยจานวน ๓ กิจกรรม ดังน้ี

1) กิจกรรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัย
จากการจราจร และใช้รถใช้ถนนอย่างถกู ต้องตามกฎหมาย เพ่อื ให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านการจราจรมากขึ้น
รวมทง้ั มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดปัญหาการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
นักเรียนในโรงเรยี นได้

2) กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน โดยอบรมความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน
ในเร่ืองแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนให้กับนักเรียนและบุคลากร ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมในการดับเพลิงเบื้องต้น จึงขอเสนอโครงการ
ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนนและแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ให้กับนักเรียนและ
บคุ ลากรในโรงเรียน

3) กิจกรรมความปลอดภัยจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น โดยให้ความรู้
ในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา รวมทั้งสามารถทาการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น กอ่ นนาส่งตวั เพื่อรักษาในขนั้ ต่อไป

20

หน้า 21

2. วัตถุประสงค์
1. เพอ่ื เสรมิ สรา้ งการมีวนิ ัยจราจรใหก้ บั นักเรยี นและบุคลากรได้เคารพกฎจราจร
2. เพ่อื ใหน้ กั เรยี นและบคุ ลากรไดร้ บั ความรู้ ความเขา้ ใจเกย่ี วกับความปลอดภยั ในการใช้รถใชถ้ นน
3. เพอ่ื สรา้ งทัศนคติทีด่ ีตอ่ นักเรยี นและบุคลากรในโรงเรยี นตอ่ การมีส่วนรว่ มในการป้องกนั อัคคภี ยั
4. เพ่ือให้นกั เรียนและบุคลากรได้รับความรู้ และฝกึ ปฏิบัตใิ นการซ้อมแนวทางการป้องกนั อัคคีภยั
5. เพ่อื เสรมิ สร้างและให้ความรใู้ นการเล่นกีฬาอย่างปลอดภัยใหก้ บั นักเรียนและบุคลากร
6. เพอื่ ให้นกั เรยี นและบุคลากรสามารถปฐมพยาบาลไดอ้ ยา่ งถูกต้องเมื่อไดร้ ับอุบัตเิ หตุ
7. เพอ่ื ลดอตั ราการเสยี่ งของการเกิดอุบตั เิ หตุ และเสรมิ สรา้ งความปลอดภัยจากการจราจร อคั คภี ยั
และการเล่นกฬี า

3. เปา้ หมาย
1. ดา้ นปริมาณ
- นกั เรียนโรงเรียนคาเตยอุปถัมภ์ร้อยละ 100 ไดร้ ับความร้คู วามเข้าใจและฝึกปฏิบัตใิ นแต่
ละกิจกรรมไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง
2. ดา้ นคุณภาพ
- นกั เรียนและบุคลากรมีวินยั จราจร และเคารพกฎจราจร
- นักเรยี นและบุคลากรไดร้ บั ความรู้ ความเข้าใจเกยี่ วกับความปลอดภัยในการใชร้ ถใชถ้ นน
- นักเรียนและบคุ ลากรในโรงเรยี นมที ศั นคตทิ ดี่ ีตอ่ ต่อการมีสว่ นรว่ มในการป้องกันอคั คีภัย
- นกั เรียนและบุคลากรได้รบั ความรู้ และฝึกปฏิบัติในการซ้อมแนวทางการปอ้ งกนั อคั คีภยั
- นกั เรียนและบคุ ลากรมีความร้ใู นการเล่นกีฬาอย่างปลอดภยั
- นักเรียนและบุคลากรสามารถปฐมพยาบาลไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งเมื่อไดร้ ับอุบตั เิ หตุ
- โรงเรียนสามารถลดอตั ราการเสีย่ งของการเกิดอุบัตเิ หตุ และเสริมสร้างความปลอดภยั จาก
การจราจรอัคคีภยั และการเลน่ กีฬา

21

หน้า 22

4. พน้ื ที่ดาเนนิ การ
- โรงเรียนคาเตยอปุ ถัมภ์ อาเภอเมืองนครพนม จงั หวัดนครพนม

5. หน่วยงานทเี่ กยี่ วข้อง
- โรงเรยี นคาเตยอุปถัมภ์ /องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลคาเตย /โรงพยาบาลส่งเสรมิ สขุ ภาพตาบลคาเตย

กิจกรรมและวิธกี ารดาเนนิ งาน

กจิ กรรม/วิธดี าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผ้รู บั ผิดชอบ
1. ขน้ั วางแผน (Plan) ม.ี ค.63 ครูนฤมล
- เขียนโครงการ/เสนอขออนุมตั ิโครงการ พ.ค.63–
- แต่งตง้ั คณะกรรมการดาเนินงาน 3,000 ครนู ฤมล
2. ข้ันดาเนนิ การ (Do) 7,500 ครนู ฤมล
2,000 ครนู ฤมล
2.1 กิจกรรมฝกึ อบรมความปลอดภัยในการใชร้ ถใช้ ม.ี ค.64
ถนน ครนู ฤมล
2.2 กจิ กรรมแนวทางการปอ้ งกนั อคั คีภัยใน
ครนู ฤมล
โรงเรียน 12,500
2.3 กจิ กรรมความปลอดภัยจากการเลน่ กฬี าและ

การปฐมพยาบาลเบอื้ งตน้

3. ตรวจสอบประเมินผล (Check) ม.ี ค.64
- ประเมนิ ผลและสรปุ ผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนนิ งานให้ผบู้ ริหารทราบ
4. นาผลไปพัฒนาปรบั ปรุง (Action)

- นาผลการประเมินมาปรับปรุง/พฒั นาการจัด ม.ี ค.64
กิจกรรมในปีการศึกษาตอ่ ไป

รวมเป็นเงิน

22

หน้า 23

6. งบประมาณ
- เงินอุดหนุน จานวน 12,500 บาท รายละเอยี ดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้

เป้าหมาย งบประมาณทีใ่ ชในโครงการ

ท่ี กจิ กรรม/รายละเอยี ด (ระบุหน่วยนบั ) คา่ ตอบแทน ค่าใชสอย คา่ วสั ดุ รวม

1 กิจกรรมฝกึ อบรมความปลอดภยั 3,000 3,000
ในการใช้รถใชถ้ นน 7,500 7,500
2,000 2,000
2 กิจกรรมแนวทางการปอ้ งกัน
อัคคีภยั ในโรงเรียน 12,500 12,500

3 กจิ กรรมความปลอดภยั จากการ
เลน่ กีฬาและการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น
รวมเปน็ เงนิ

7. การประเมินผล

ตัวช้วี ดั วิธกี ารประเมนิ เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
1. นักเรียนในระดับชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1-6 1. การบันทกึ
2. แบบสังเกต
ท่ีเข้ารว่ มโครงการฝึกอบรม กฎหมายจราจรและ 2. การสังเกต
ความปลอดภัยในการใชถ้ นน มคี วามร้คู วาม

เข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรได้

2. นกั เรียนและบคุ ลากร ทเ่ี ขา้ รว่ มโครงการ 1. การบนั ทึก 1. แบบบันทกึ
ฝกึ อบรมแนวทางการปอ้ งกนั อคั คีภัย และการ 2. การสังเกต 2. แบบสังเกต
อพยพหนไี ฟ มคี วามรู้ความเข้าใจและสามารถ 3. แบบประเมนิ ความพึง 3. แบบประเมินความพึงพอใจ
ป้องกนั ตนเองจากการเกิดเหตุอัคคภี ยั และ พอใจ
อพยพหนีไฟได้ 1. แบบบันทึก
3. นักเรยี นและบคุ ลากรโรงเรยี นคาเตยอปุ ถมั ภ์ 1. การบนั ทึก 2. แบบสังเกต
ทเ่ี ขา้ รว่ มโครงการกจิ กรรมความปลอดภัย 2. การสงั เกต 3. แบบประเมินความพึงพอใจ
จากการเลน่ กีฬาและการปฐมพยาบาลเบอ้ื งต้น 3. แบบประเมินความพึง
สามารถนาความร้ทู ่ไี ดร้ ับ ไปปฏิบัติใชไ้ ดอ้ ยา่ ง พอใจ 23
ถกู ตอ้ ง

หน้า 24

8. ผลท่คี าดว่าจะไดร้ ับ
1. นักเรียนและบุคลากรมวี นิ ัยจราจร และเคารพกฎจราจร
2. นกั เรียนและบคุ ลากรได้รับความรู้ ความเขา้ ใจเกยี่ วกบั ความปลอดภยั ในการใชร้ ถใช้ถนน
3. นกั เรียนและบคุ ลากรในโรงเรียนมีทัศนคติทีด่ ีต่อต่อการมสี ่วนรว่ มในการปอ้ งกนั อัคคภี ัย
4. นักเรียนและบคุ ลากรไดร้ บั ความรู้ และฝกึ ปฏิบัตใิ นการซ้อมแนวทางการป้องกันอัคคีภยั
5. นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ในการเลน่ กฬี าอยา่ งปลอดภยั
6. นกั เรยี นและบคุ ลากรสามารถปฐมพยาบาลได้อยา่ งถูกตอ้ งเมอ่ื ได้รับอุบัตเิ หตุ
7. โรงเรยี นสามารถลดอตั ราการเส่ยี งของการเกดิ อุบัติเหตุ และเสริมสรา้ งความปลอดภัยจาก
การจราจร อัคคภี ัย และการเล่นกฬี า

(ลงชือ่ )……………....................………ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนฤมล วาที )
ครคู ศ.2

(ลงชือ่ )………....................……………ผู้เหน็ ชอบโครงการ
(นางสนิฎา พระเสนา)
ครู คศ.2

(ลงช่อื )…………....................…………ผู้อนมุ ัตโิ ครงการ
(นายวีระ ดีแนบเนียน)

ผู้อานวยการโรงเรียนคาเตยอปุ ถัมภ์

24

หน้า 25

02

ข้อที่ 2

มีแผนงานและงบประมาณดาเนนิ การ
ดา้ นความปลอดภยั ในสถานศกึ ษาทีช่ ดั เจน

หนา้ 26

หนา้ 27

หนา้ 28

หนา้ 29

หนา้ 30

หนา้ 31

หนา้ 32

หนา้ 33

หน้า 34

02

ข้อที่ 3

มบี ุคลากรผูด้ แู ลรับผดิ ชอบด้านความปลอดภยั
ในสถานศึกษาท่ชี ัดเจน

หนา้ 35

หนา้ 36

หนา้ 37

หนา้ 38

หนา้ 39

หนา้ 40

หน้า 41

02

ข้อท่ี 4

มีคณะทางานหรือคณะกรรมการ
ความปลอดภัยของสถานศึกษาทีช่ ดั เจน

หนา้ 42

คณะกรรมการความปลอดภยั

นายวรี ะ ดแี นบเนยี น
ประธาน

นายคาฟอง ศรสี ุข
รองประธาน

นายภานุพงษ์ คาลือ นายพชรวัฒน ศรีสรุ าช นายณฐั กรณ์ ตะนะคี นายศรายทุ ธ ไชยตะมาตย์

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

นางสาวนฤมล วาที นางสาวสชุ านนั ท์ วงค์พาน
กรรมการและเลขานุการ ผู้ชว่ ยกรรมการและเลขานุการ

หนา้ 43

หนา้ 44

หน้า 45

02

ขอ้ ท่ี 5

มีกฎระเบยี บหรือคู่มือ/แนวทาง
วา่ ดว้ ยความปลอดภยั ในสถานศึกษาที่เหมาะสม

หนา้ 46

หนา้ 47

หนา้ 48

หนา้ 49


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RISALAH RAMADAN AR- RAUDHAH V2
Next Book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีรอบตัว