The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการดำเนินงานผู้สูงอายุไตรมาส3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by warinsiya10, 2022-07-07 04:32:08

รายงานการดำเนินงานผู้สูงอายุไตรมาส3

รายงานการดำเนินงานผู้สูงอายุไตรมาส3

รายงานการดาเนก ินงาน

โครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพฒั นาการทางกาย จิต
และสมองของผสู้ งู อายุ

ประจาปี งบประมาณ 2565

เอกสารหมายเลข 5/2565

กศน.ตำบลเวียงตำล

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอหา้ ฉตั ร

ลาปางสานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั จงั หวดักค

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและ
สมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 กศน.ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ได้ดำเนินการจดั กิจกรรมการทำไมก้ ฐนิ และเหรยี ญบอกบุญ นัน้

หวงั เป็นอย่างยง่ิ ว่ารายงานการดำเนินงานโครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทาง
กาย จิตและสมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 กิจกรรมการทำไม้กฐินและเหรียญบอกบุญ
กศน.ตำบลเวยี งตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ฉบับนี้ คงมีประโยชนใ์ นการพฒั นาการศึกษาต่อเน่ืองให้
มปี ระสิทธภิ าพและประสิทธผิ ลมากย่งิ ขึ้น รวมทั้งเปน็ ประโยชนต์ ่อบุคคลและหน่วยงานที่เกีย่ วขอ้ งทุกฝา่ ย

นางวรินทร์ศิญา ถาน้อย
กศน.ตำบลเวียงตาล
มิถุนายน 2565

ขง

สารบญั

เรอื่ ง หนา้

คำนำ ก

สารบญั ข

ความสำคญั ของโครงการ 1

วัตถปุ ระสงค์ 2

เป้าหมาย 2

การดำเนนิ งาน 2

งบประมาณ 2

ตัวช้วี ัดความสำเรจ็ 3

การจดั กระบวนการ 3

สรุปผลการประเมนิ ความพงึ พอใจฯ 8

สรุปผลการดำเนนิ โครงการ 13

ภาคผนวก

-การจดั ทำแผนระบบฐานข้อมลู เพื่อการบริหารจดั การสำนักงาน กศน. DMIS65
-การรายงานผลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบรหิ ารจัดการสำนักงาน กศน. DMIS65
-โครงการฯโครงการการศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คงพฒั นาการทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5

กจิ กรรม การทำไมก้ ฐนิ และการทำเหรียญบอกบญุ

(เมษายน - มถิ นุ ายน 2565)

ความสำคัญของโครงการ
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของ

ผสู้ ูงอายุ เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กศน. , คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) โดยกระทรวงศึกษาธกิ าร
ได้พัฒนาบคุ ลากรของ กศน. รปู แบบการจดั อบรมออนไลน์ ใหม้ ีศกั ยภาพในการออกแบบเพ่อื จัดกจิ กรรม กศน.
ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมอง ของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้าง
“สังคมสุขภาวะ” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้
ผู้สูงอายุมีอายุยืนมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมา พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้วิถี
ชีวิต และการดำรงชีวิตของผูส้ งู อายุเปลี่ยนไปดว้ ยเช่นกัน ส่งผลให้การดูแลสขุ ภาพของผูส้ งู อายุเปลี่ยนไป เร่ิม
ตั้งแต่การบริโภคอาหาร ที่ไม่เหมาะสม มาตั้งวัยรุ่น วัยทำงาน การขาดการออกกำลังกาย ทำให้ กลายเป็น
ผู้สูงอายุที่อายุยืน แต่มีภาวะของโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกพรุน ข้อ
เข่า โรคหลอดเลอื ดสมอง และโรคสมองเสื่อม เปน็ ตน้ โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครอื ข่ายได้
ให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเน้นการดำเนินการด้านสาธารณสุขเชิงรุกให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการพัฒนาการ
บริการสาธารณสุข โดยเน้นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การที่ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ผู้สูงอายมีสุขภาพกาย ใจ ที่ดีขึ้นคลายความรู้สึกหดหู่ และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อชุมชน
ผสู้ งู อายุสามารถดแู ลตัวเองได้โดยไม่เปน็ ภาระแก่ลูกหลาน เพอื่ ใหผ้ ูส้ งู สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและ
บุตรหลานอยา่ งปกติสขุ และมสี ุขภาพสมบรู ณ์ตามควรแก่วัย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร จึงได้จัดทำโครงการจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรม
การศกึ ษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง ผู้สูงอายุ ร่วมกบั ภาคีเครือข่าย จดั กจิ กรรม ให้กับ
ผู้สูงอายุในทอ้ งถิ่น ไมว่ ่าจะเปน็ การอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองและการเตรียมความพร้อมรบั มอื โรค อบุ ัติ
ใหม่ กจิ กรรมเสรมิ ทักษะฝกึ สมาธิ ศลิ ปะ กล้ามเนื้อ และความจำ และกจิ กรรมสง่ เสรมิ การใชเ้ วลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และสรา้ งรายได้ใหแ้ กค่ รอบครับ ชุมชนและสงั คมได้ อกี ท้ังยงั ชว่ ยลดภาระคา่ ใช้จา่ ยในการดูแลรักษา
ของภาครัฐได้เป็นจำนวนมาก แต่นอกเหนือสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ การที่ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุ ได้มีความสุข กับ
การใช้ชีวิตทเี่ หลือ ในสงั คมได้อยา่ งมคี วามสุข นนั่ คือเปา้ หมายหลกั ของสำนกั งาน กศน.วัตถปุ ระสงค์
1. เพือ่ สง่ เสรมิ สุขภาพและชะลอความเส่อื ม ดา้ นกาย จิต สมอง ของผสู้ งู อายุ
2. เพื่อให้ผสู้ ูงอายุมคี วามรู้ความเข้าใจในเรื่องสาเหตุและแนวทางการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ

ชะลอความเสอ่ื ม ดา้ นกาย จติ สมอง
เป้าหมาย

1. เชงิ ปริมาณ กลมุ่ เป้าหมายร่วมโครงการ จำนวน 10 คน
2. เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาเหตุและแนวทางการป้องกันเพื่อส่งเสริม
สุขภาพและชะลอความเสื่อม ด้านกาย จิต สมอง ลดภาวะเส่ยี งของโรคซึมเศรา้ ในกลุ่มผู้สูงอายุ (กลุ่มติดสังคม)
ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน เสริมสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนที่มี
ศักยภาพ ผสู้ ูงอายมุ ีความแจ่มใสห่างไกลโรคซึมเศร้าอยู่ในสังคมได้อยา่ งมีความสุข

การดำเนนิ การจัดกจิ กรรม/โครงการ
กศน.ตำบลเวียงตาล จากการลงพื้นที่ประชาคมหรือจากการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชนและ

ประชาชนแล้ว พบว่าประชาชนมีความต้องการในการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องสาเหตุและแนวทางการป้องกันเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อม ด้านกาย จิต สมอง ลดภาวะเสี่ยงของโรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ (กลุ่ม
ติดสังคม) ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน เสริมสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุใน
ชุมชนที่มีศักยภาพ ผู้สูงอายุมีความแจ่มใสห่างไกลโรคซึมเศร้าอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น กศน.
ตำบลเวียงตาล จึงได้เล็งเห็นปัญหาและจัดทำโครงการและกิจกรรมดังกล่าว โดยใช้หลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้
ให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการสร้างสุขเพื่อสุขภาพจิตที่ดี เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไป
ปรับใชใ้ นชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

งบประมาณ
งบประมาณประจำปี 2565 ของ กศน.อำเภอห้างฉัตร แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชีวติ โครงการพัฒนาคณุ ภาพชวี ิตผ้สู ูงอายุ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชวี ิตผ้สู ูงอายุ งบรายจ่ายอ่ืน รหัส
20002310039005000002 กิจกรรมหลัก 2000265743800000 เป็นเงินจำนวน 700 บาท
(เจ็ดรอ้ ยบาทถ้วน)

ตวั ชวี้ ดั ความสำเรจ็
ตวั ชว้ี ดั ผลผลติ (Output)
1.ผู้สูงอายไุ ด้เข้ารับการอบรมและแนวทางการป้องกันเพ่ือสง่ เสรมิ สขุ ภาพและชะลอความเสือ่ ม ด้าน

กาย จิต สมอง
2.ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาเหตุและแนวทางการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพและชะลอ

ความเสื่อม ด้านกาย จิต สมองตวั ชว้ี ัดผลลัพธ์ (Outcome)
1. รอ้ ยละ 80 ผูส้ งู อายทุ ี่เขา้ รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปอ้ งกนั เพอื่ ส่งเสริมสขุ ภาพ

และชะลอความเสอ่ื ม ดา้ นกาย จติ สมอง
2. รอ้ ยละ 80 ผูส้ งู อายุสามารถนำความรูไ้ ปประยุกตใ์ ชใ้ นการดำเนนิ ชีวิตและสร้างรายได้ ให้กับ

ตนเองได้
3. ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมคี วามพงึ พอใจระดับดขี นึ้ ไป

กระบวนการจดั กิจกรรม
วนั ที่ 11 มถิ ุนายน ๒๕๖4 นางรสาพร หม้อศรใี จ ครูชำนาญการพเิ ศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผอู้ ำนวยการ กศน. อำเภอห้างฉตั ร มอบหมายให้กศน.ตำบลเวียงตาล ดำเนนิ การจัดโครงการการศึกษาตลอด
ชวี ิตเพอื่ คงพฒั นาการทางกาย จติ และสมองของผู้สงู อายุ ประจำปงี บประมาณ 2565 กิจกรรมการทำไม้กฐิน
และเหรยี ญบอกบญุ ใหก้ บั กลุ่มเปา้ หมายผ้สู งู อายุตำบลเวียงตาล ณ บ้านหนังสือชมุ ชนบา้ นยางอ้อยใต้ หมทู่ ี่
11 ตำบลเวยี งตาล โดยมีผูเ้ ข้าร่วม จำนวน 10 ราย และผา่ นการอบรมจำนวน 10 ราย รายละเอียดดงั นี้

เวลา 09.00 น. – 09.10 น. นางสาวเกวลิน อุตมะ ครูอาสาสมัครฯ ได้กล่าวเปดิ กิจกรรม
โครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
2565 กจิ กรรมการทำไม้กฐินและเหรยี ญบอกบญุ พร้อมท้งั ใหก้ ำลงั ใจแกผ่ เู้ ข้ารว่ มกิจกรรมครง้ั นี้

เวลา 9.10 น.- 9.45 น. นางวรินทร์ศิญา ถาน้อย ครูกศน.ตำบลเวียงตาล วิทยากรให้
ความร้ใู นเรอ่ื งการดแู ลตนเอง การฝึกสมาธิ ศิลปะ กล้ามเน้อื และความจำเวลา 9.45 น.- 10.30 น. วทิ ยากรใหค้ วามรใู้ นเร่ืองกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกดิ ประโยชน์
ดังรายละเอียด กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ” ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นที่ยึดเหนี่ยว คลายความเหงา
สร้างความสุข และช่วยขจัดความเครียดให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็ต้องเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งผลดีตอ่ สุขภาพจิตไปพร้อมกับสขุ ภาพกายและต้องเอื้ออำนวยต่อลักษณะทางกายภาพของผูส้ ูงอายุคนนั้น ๆ
อีกด้วย ดังนั้นลูกหลานควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในครอบครัว
ของคุณได้มีกิจกรรมหรืองานอดิเรกทำในยามว่างดีกว่านั่ง ๆ
นอนๆ หรืออยู่เฉยๆ เพราะร่างกายของผู้สูงอายุควรได้รับการ
เคลื่อนไหวไม่ต่างจากวัยหนุ่มสาว แต่กิจกรรมต่างๆ ก็ต้อง
คำนึงถึงความปลอดภัย ความชอบส่วนตัว และประโยชน์ที่มี
ตอ่ ผสู้ งู อายุ สามารถนำไปปรับใช้ไดจ้ ริง ดงั นี้

-การออกกำลังกายหรือเลน่ กีฬา ผู้สูงอายุไม่ควรนั่ง ๆ
นอนๆ แต่ควรที่จะขยับและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30-45 นาที เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของมวลกระดูกและสุขภาพกาย ที่สำคัญการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬายังช่วยกระตุ้นสาร
Endorphin ซ่งึ มีผลตอ่ สขุ ภาพจติ และสรา้ งความสขุ ใหแ้ ก่ชีวิตได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมสำหรบั ผสู้ ูงอายุประเภทกฬี าทแี่ นะนำ (โดยใชเ้ วลาประมาณ 30-45 นาที)

-การเดนิ หรอื วงิ่ ช้าๆ ตามสวนสาธารณะหรอื เดินรอบหมู่บ้าน
-การว่ายนำ้ ในสระน้ำทไี่ มล่ กึ มาก
-คอร์สฟิตเนสสำหรับผสู้ งู อายุ ข้อดีคอื เราจะไดค้ ำแนะนำการออกกำลังกายท่ีถูกต้องจากผเู้ ช่ยี วชาญ
-การทำท่ากายบริหาร หรือ ท่าเตน้ ออกกำลังกายสำหรับผสู้ ูงอายุ เช่น การยืดเส้นยืดสาย การเต้นแอ
โรบิค การรำมวยจนี หรอื โยคะ
-กิจกรรมการการทำสวน การทำสวนคือกิจกรรมสำหรับผู้สงู อายุที่มีประโยชน์มากมายได้แก่ ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่อนคลายความเครียด ได้รับอากาศบริสุทธิ์ สร้างความกระตือรือร้น และสุดท้ายหาก
ตน้ ไม้ที่ปลูกเป็นพืชผักผลไม้ที่กนิ กส็ ามารถช่วยประหยดั งบอาหารและอาจจะสร้างรายได้เสริมให้แก่ตัวเองได้

-กิจกรรมการเล่นเกม คือกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่ให้ความบันเทิง ช่วยคลายความเครียด ป้องกัน
ความจำเสื่อม และที่สำคัญกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุแบบนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกหลาน
คนในครอบครวั และเพอ่ื นฝูงของผ้สู งู อายไุ ดอ้ ีกด้วย

-กิจกรรมทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่สามารถกระชับความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุและคนใน
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญกจิ กรรมนี้ยังชว่ ยสร้างสุขและความภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุได้อีกด้วย เพราะ
เมื่อลูกหลานได้ชิมฝีมือรสอาหารแลว้ เกิดคำชม สิ่งเหล่านี้จะเปน็ เสมือนกำลงั ใจที่ดีและทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเห็น
คุณค่าในความสามารถของตัวเอง-กิจกรรมการทอ่ งเทย่ี ว การออกไปท่องเทยี่ วถือว่ากิจกรรมสำหรับผูส้ งู อายุทนี่ ่าสนใจมาก โดยอาจจะ
ไมต่ อ้ งถึงขั้นเดินป่าขับรถออกต่างจังหวัดทกุ อาทิตย์ แต่อยากใหล้ องออกไปข้างนอกบา้ นบ้าง เพ่ือพบปะเพื่อน
ฝงู พูดคยุ อัปเดตชวี ติ หรอื รื้อฟน้ื เรอื่ งราวเก่าๆ กบั เพือ่ นฝูง

-กจิ กรรมเลย้ี งสัตว์เล้ียง การเล้ยี งสัตวเ์ ป็นภาระหน้าทท่ี ่ีต้องมีความรับผดิ ชอบสูง ช่วยฝึกความจำได้ดี
มีเพื่อนคลายเหงา และยังช่วยทำให้ได้ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไปในตัว เช่น ารเลี้ยงปลา
คราฟ ช่วยฝึกสมาธิได้ดีและสรา้ งสุนทรีให้แกผ่ ู้สูงอายุ แถม การเลี้ยงปลาคราฟยงั สามารถทำควบคู่กับการจัด
สวนในบ้านได้อีกด้วย เลี้ยงสุนัขและแมว ช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและคลายเหงาได้ดี เพราะผู้สูงอายุต้องพา
พวกมันออกไปเดินเลน่ ถอื เปน็ การพบปะผู้คนและออกกำลงั กายไปในตวั

-กิจกรรมการเล่นดนตรี/ร้องคาราโอเกะ เป็นกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุหลายคนน่าจะ
ชอบเป็นอย่างยิ่ง เพราะการร้องเพลงจะช่วยบรรเทาความเหงา ได้รื้อฟื้นความหลังผ่านบทเพลง ได้พบปะ
เพ่ือนฝงู (ในกรณีทเ่ี พ่ือนมาบา้ น) และกระชบั ความสมั พันธร์ ะหวา่ งคนในครอบครัว

แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกทำกิจกรรมทำในยามว่าง ก็ต้องดูศักยภาพของผู้สูงอายุด้วย ว่ามีความ
พร้อมหรอื ไม่ ไมว่ ่าจะเปน็ ความพรอ้ มทางดา้ นรา่ งกาย หรอื เงนิ ทอง

เวลา 10.30 น.-12.00 น. กิจกรรมลงมือปฏิบัติ การทำไม้กฐินและเหรียญบอกบุญ โดยนางวรินทร์
ศิญา ถาน้อย ครูกศน.ตำบลเวยี งตาล ไดส้ าธิตและอธบิ ายถึงขัน้ ตอนการทำไม้กฐนิ และเหรยี ญบอกบญุ


ภาพประกอบการทำไมก้ ฐนิ และการทำเหรยี ญบอกบญุ


การนเิ ทศติดตาม

การดำเนินการจัดโครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการทำไม้กฐินและเหรียญบอกบุญ นางสาวเกวลิน อุตมะ
ครูอาสาสมัคร หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง ได้มาร่วมนิเทศติดตามและให้กำลังใจแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หนว่ ยงานภาคีเครอื ขา่ ย รวมจดั (โปรดระบุ )
นางสมศรี แลสนั กลาง เจ้าของบ้านหนังสือชุมชนบ้านยางออ้ ยใต้สรปุ ผลการประเมนิ ความพงึ พอใจตอ่ การจดั กจิ กรรม
อบรมใหค้ วามรู้ กจิ กรรมการทำไมก้ ฐนิ และเหรยี ญบอกบญุ
ตามโครงการการศึกษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คงพฒั นาการทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ

ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖5
กศน.ตำบลเวียงตาลได้ดำเนินจัดการโครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและ
สมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการทำไม้กฐินและเหรียญบอกบุญ เมื่อวันที่ 11
มิถุนายน ๒๕๖5 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลำปาง ผเู้ ข้ารบั การอบรมตามหลักสูตร จำนวน 10 คน สถานศึกษาให้ ผู้เข้ารบั การอบรมตอบแบบสอบถาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ฯ ถึงผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่า โดยจะใช้เปน็ ข้อมูลในการปรับปรุงการจัดโครงการครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึง
พอใจต่อการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ รายละเอยี ดดังนี้

ตอนท่ี 1 ขอ้ มลู พนื้ ฐานของผตู้ อบแบบสอบถาม
ตารางท่ี 1 รอ้ ยละจำนวนขอ้ มลู พ้นื ฐานของผ้ตู อบแบบสอบถาม

ขอ้ มลู ทวั่ ไป จำนวน (n=10) รอ้ ยละ

เพศ 100.00
หญิง 10
100.00
อายุ 10
60 ปขี ึน้ ไป 90.00
10.00
ระดบั การศกึ ษา 9
1 20.00
ประถมศึกษา 80.00
มธั ยมศึกษาตอนปลาย
100.00
อาชีพ 2 100.00
8
เกษตรกร
ไมม่ อี าชพี

รายได้ตอ่ เดอื น 10
ตำ่ กว่า 5,000 บาท

รวม 10

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวนทัง้ หมด 10 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จำนวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำแนกตามอายุส่วนใหญ่ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
100.00 จำแนกตามระดับการศึกษา ระดับประถม จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 จำแนกตามอาชีพ คือ เกษตรกร จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ไม่ประกอบอาชีพ จำนวน 8 คิดเป็นร้อยละ 80.00 และจำแนกตามรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า
5,000 บาท จำนวน 10 คดิ เป็นร้อยละ 100.00 ตามลำดบั

ตอนที่ 2 ประเมนิ ความพงึ พอใจตอ่ การจดั กระบวนการเรยี นรู้
การวิเคราะหข์ ้อมลู เกี่ยวกับระดบั ความพึงพอใจต่อการจดั กระบวนการเรียนรู้ โดยการหาค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายด้านและโดยรวม เสนอในรูปแบบตาราง แล้วนำผลการวิเคราะห์ทางสถิติมา
แปลผล ดังนี้ การแปลผลของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวของ
Linkert Scale ดงั นี้ (กัลยา วานิชยบ์ ัญชา, 2552)

ระดบั คะแนน 5 คะแนน หมายถึง มากท่ีสดุ
ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถงึ นอ้ ย
ระดบั คะแนน 1 คะแนน หมายถงึ น้อยที่สดุ
สำหรับเกณฑเ์ ฉลย่ี การแปลความหมายเพ่ือจดั ระดับความคดิ เหน็ ของผใู้ ชบ้ รกิ ารธนาคารกสกิ รไทย
จำกดั สาขาบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เกณฑด์ งั นี้ (กัลยา วานชิ ย์บัญชา, 2552)
Interval (I) = ( )

( )

= 5−1

5

= 0.8
มีช่วงคะแนนดงั ตอ่ ไปน้ี

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยต้งั แต่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ พึงพอใจมาก
คะแนนเฉล่ียต้งั แต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลยี่ ต้งั แต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลยี่ ตง้ั แต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง พงึ พอใจน้อยทสี่ ุด

๑๐

ตารางที่ 2 แสดงความความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคง
พัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการทำไม้กฐินและ
เหรียญบอกบญุ จำแนกรายด้าน และภาพรวม

ความความพงึ พอใจตอ่ การจดั กิจกรรม คา่ เฉลย่ี ระดบั คณุ ภาพ

1. ด้านหลักสตู ร 4.93 มากทส่ี ุด
2. ดา้ นผสู้ อน/วิทยากร 5.00 มากทส่ี ุด
3. ด้านส่ือ/แหล่งเรยี นรู้ 5.00 มากทีส่ ดุ
4. ดา้ นการจดั กระบวนการเรยี นรู้ 4.95 มากที่สดุ
5. ด้านสถานท่ี วสั ดุ อุปกรณ์ 5.00 มากที่สุด
4.98
รวม มากทส่ี ดุ

ตารางท่ี 3 รายละเอยี ดระดบั ความพงึ พอใจตอ่ การเขา้ รว่ มโครงการการศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คงพฒั นาการทาง
กาย จติ และสมองของผสู้ ูงอายุ ประจำปงี บประมาณ 2565 กจิ กรรมการทำไมก้ ฐนิ และเหรยี ญบอกบุญ

ระดบั ความพงึ พอใจ ร้อยละ คา่ ระดบั

ดมี าก ดี พอ ต้อง ต้อง เฉลย่ี คณุ ภาพ

ท่ี รายการ ใช้ ปรบั ปรบั
1 ดา้ นหลกั สตู ร
ปรงุ ปรงุ

เรง่

ดว่ น

1.1 ทา่ นไดเ้ สนอความต้องการเข้าร่วม 10 0 0 0 0 100.00 5.00 มากทส่ี ุด

กจิ กรรมตามหลักสูตร

1.2 เน้อื หาหลักสตู รมีความเหมาะสมและ 9 1 0 0 0 98.00 4.90 มากท่สี ุด

เปน็ ประโยชน์ตอ่ ผเู้ ขา้ ร่วมกิจกรรม

1.3 เน้อื หาหลักสตู รสอดคลอ้ งกับปัญหาตรง 9 1 0 0 0 98.00 4.90 มากทส่ี ุด

ความตอ้ งการของทา่ น

รวม 98.67 4.93 มากทสี่ ดุ

2 ด้านผสู้ อน/วทิ ยากร

2.1 มีความรแู้ ละเช่ยี วชาญในเนอ้ื หาท่ีสอน 10 0 0 0 0 100.00 5.00 มากท่สี ุด

2.2 มีทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 10 0 0 0 0 100.00 5.00 มากที่สดุ

และสอนครบตรงตามเวลาที่กำหนด

รวม 100.00 5.00 มากทส่ี ดุ

๑๑

ระดบั ความพงึ พอใจ ร้อยละ คา่ ระดบั

ดมี าก ดี พอ ตอ้ ง ต้อง เฉลยี่ คณุ ภาพ

ที่ รายการ ใช้ ปรบั ปรบั
3. ดา้ นสอ่ื /แหลง่ เรยี นรู้
ปรงุ ปรงุ

เรง่

ดว่ น

3.1 สื่อ/วสั ดุอปุ กรณ์ประกอบกจิ กรรมการ 10 0 0 0 0 100.00 5.00 มากที่สุด

เรียนรมู้ ีความเหมาะสม

3.2 การใช้ทรัพยากรในท้องถ่นิ เป็นส่อื /วัสดุ 10 0 0 0 0 100.00 5.00 มากทีส่ ุด

ประกอบการเรียนรู้

3.3 การศึกษาหาความร้จู ากแหลง่ เรยี นรูใ้ น 10 0 0 0 0 100.00 5.00 มากทส่ี ุด

ชุมชนหรอื ภมู ิปญั หาท้องถ่ิน

รวม 100.00 5.00 มากทส่ี ดุ

4 ดา้ นการจดั กระบวนการเรยี นรู้

4.1 ขั้นตอนในการจัดกจิ กรรมเข้าใจงา่ ยไม่ 9 1 0 0 0 98.00 4.90 มากทีส่ ุด

ย่งุ ยากซับซ้อน

4.2 ขนั้ ตอนในการจดั กจิ กรรมมีความ 9 1 0 0 0 98.00 4.90 มากที่สุด

เหมาะสมชดั เจนในรายละเอียด

4.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ 10 0 0 0 0 100.00 5.00 มากที่สุด

เหมาะสม

4.4 การวดั และประเมินผลสอดคลอ้ งกับ 10 0 0 0 0 100.00 5.00 มากทีส่ ุด

เนอ้ื หา

รวม 99.00 4.95 มากทส่ี ดุ

5. ด้านสถานท่ี วสั ดุ อปุ กรณ์

5.1 สถานทจี่ ัดมีความเหมาะสมสำหรบั จัด 10 0 0 0 0 100.00 5.00 มากทสี่ ุด

กิจกรรม

5.2 การบริการสือ่ อปุ กรณเ์ อื้อประโยชน์ 10 0 0 0 0 100.00 5.00 มากทส่ี ดุ

และสนบั สนนุ การเรยี นรูข้ องผู้เขา้ ร่วม

กจิ กรรม

รวม 100.00 5.00 มากทส่ี ดุ

ภาพรวม 99.53 4.98 มากทส่ี ดุ

จากตารางที่ 2และ3 พบวา่ ผูต้ อบแบบสอบถามมคี วามพึงพอใจต่อโครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
คงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการทำไม้กฐินและ

๑๒

เหรยี ญบอกบญุ ในภาพรวมมคี ่าเฉล่ีย 4.98 อยใู่ นระดบั มากท่ีสดุ จำแนกเปน็ รายด้าน ไดแ้ ก่ ดา้ นผ้สู อน ด้าน
วิทยากร และด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมา คือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
มคี า่ เฉลี่ย 4.95 และดา้ นหลกั สูตร มคี า่ เฉลย่ี 4.93 ตามลำดับ

ตารางท่ี 4 แสดงความพึงพอใจต่อการจดั หลักสูตร โครงการการศกึ ษาตลอดชวี ิตเพ่ือคงพฒั นาการทางกาย จิต

และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการทำไม้กฐินและเหรียญบอกบุญ ด้าน

ประโยชน์ที่ได้รบั

สามารถนำความรู้ทไ่ี ด้รับประโยชน์ด้านใด จำนวน รอ้ ยละ
ใชเ้ วลาวา่ งใหเ้ ปน็ ประโยชน์ 8 80.00
พัฒนาคุณภาพชวี ติ 2 20.00
รวม 10 100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคง
พัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการทำไม้กฐินและ
เหรียญบอกบุญ ด้านประโยชน์ที่ได้รับสามารถนำความรู้ที่ได้รับประโยชน์ด้านใด ส่วนใหญ่สามารถใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน
จำนวน 2 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 20.00 ตามลำดับ

ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจต่อการจดั หลกั สตู ร กจิ กรรมอบรมให้ความร้กู ารส่งเสรมิ ดูแลสขุ ภาวะและ
สขุ อนามัยของประชาชนในชุมชน

ความพงึ พอใจภาพรวมของการจัดหลกั สูตร จำนวน รอ้ ยละ
มากท่ีสุด 10 100.00
รวม 10 100.00

จากตารางที่ 5 พบวา่ ผตู้ อบแบบสอบถามสว่ นใหญม่ ีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดหลักสูตรน้ี
อยใู่ นระดับมากท่ีสุด จำนวน 10 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 100.00

๑๓

สรปุ ผลการดำเนนิ โครงการตามวตั ถปุ ระสงคแ์ ละตวั ชว้ี ดั

เกณฑ์ ผลการ ผลการจดั กจิ กรรม
ดำเนนิ งาน บรรลุ ไมบ่ รรลุ
ตวั ชว้ี ดั คน/รอ้ ยละ

วตั ถปุ ระสงค์ คน/รอ้ ยละ 10 √

ผลการดำเนนิ งานจำแนกตามเปา้ หมายเชงิ ปรมิ าณ 10

จำนวนผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรม 10 ร้อยละ
100
สมั ฤทธผิ์ ลการดำเนนิ งาน (ตามเปา้ หมายเชงิ คณุ ภาพ)
ร้อยละ
1. จากการดำเนินงานโครงการฯ มีผู้เข้ารับการอบรม 10 100

จบการเรียนตามครบตามหลกั สตู รจำนวน 10 คน

2. ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ และมี รอ้ ยละ 80

ทักษะความสามารถในการดูแลสุขภาพและการป้องกนั

ภัยจากเทคโนโลยีทั้งต่อตนเอง และครอบครวั

3. ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รบั รอ้ ยละ 80

ไปปรบั ใชใ้ หเ้ กดิ ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ตารางสรปุ ผลการดำเนนิ เปา้ หมาย - ผลในการจดั กจิ กรรม

จำนวน จำนวน คดิ เปน็
รอ้ ยละ
กิจกรรม สถานที่ เป้าหมาย ผเู้ ขา้ รว่ ม 100.00

ผเู้ ขา้ รว่ ม (คน) (คน) 100.00

กจิ กรรมการทำไม้กฐนิ และ บา้ นหนงั สือชมุ ชนบา้ นยาง 10 10
เหรยี ญบอกบุญ อ้อยใต้ หมทู่ ่ี 11 ตำบล
เวยี งตาล

รวม 1 กจิ กรรม 10 10

การดำเนินการจัดโครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของ
ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการทำไม้กฐินและเหรียญบอกบุญ กศน.ตำบลเวียงตาลได้
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 1 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ตารางผล
การดำเนินเป้าหมายในการจัดกิจกรรม) และในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมผู้เข้าร่วมให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี ในการ
พฒั นาชีวติ ของตนเองและสังคมปจั จบุ ัน อีกทงั้ ยังสามารถนำความรูท้ ่ีไดร้ บั ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

๑๔

ภาคผนวก

๑๕

การรายงานผลระบบฐานขอ้ มลู เพอื่ การบรหิ ารจดั การสำนกั งาน กศน. DMIS65
โครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอื่ คงพัฒนาการฯ

๑๖

คณะทำงาน

คณะทป่ี รกึ ษา หมอ้ ศรใี จ ครูชำนาญการพเิ ศษ รักษาการในตำแหน่งผอู้ ำนวยการ
1. นางรสาพร กศน.อำเภอห้างฉตั ร
บรรณารักษป์ ฏิบตั ิการ
2. นางสาวเปรมสิณี มังจักร์ ครูผูช้ ว่ ย
3. นายเดชพสิษฐ์ เดชะบญุ

คณะกรรมการดำเนนิ การ หมอ้ ศรใี จ หวั หนา้ กลมุ่ จัดและสง่ เสรมิ การจัดฯ
อุตมะ ครูอาสาฯ หัวหน้างานการศกึ ษาต่อเน่ือง
1.นางรสาพร ไชยสวนดอก ครูอาสาฯ กลุ่มงานการศึกษาเพอื่ พัฒนาทักษะชวี ติ
2.นางสาวเกวลิน ถาน้อย ครู กศน.ตำบลเวียงตาล
3.นางสาวเกศสดุ า จันทรต์ ะ๊ พรหม เจา้ หนา้ ที่การเงนิ /บัญชี
4.นางวรนิ ทรศ์ ญิ า
5.นางสาวสุกญั ญา ถานอ้ ย ครู กศน.ตำบลเวยี งตาล

ผเู้ รยี บเรยี ง/ออกแบบปก
นางวรนิ ทรศ์ ิญา

๑๗

กศน.ตำบลเวยี งตาล

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอหา้ งฉตั ร

352/3 หมู่ 4 (เทศบาลตำบลเวยี งตาล หอ้ งประชมุ พญาเบกิ ) ตำบลเวยี งตาล
อำเภอหา้ งฉตั ร จงั หวดั ลำปาง


Click to View FlipBook Version