The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by INOVASI E-DIGITAL RAK BAHASA MELAYU SEMADAH, 2021-02-15 06:12:19

PP HIKAYAT KEPIMPINAN MELALUI TELADAN

TINGKATAN EMPAT

HIKAYAT KEPIMPINAN
MELALUI TELADAN

TINGKATAN EMPAT

Bahasa dan penyuntingan
CIKGU SITI KHAJAR BINTI KAMIL
CIKGU SITI SUHAILA BINTI IBRAHIM

Terjemahan dan olahan
NISA QISTINA BINTI ROSTAM
AMNAH HADEEJA BINTI ZUHREN
MURID-MURID TINGKATAN 4 AL-KHAWARIZMI
MURID-MURID TINGKATAN 4 AT-TAIMIYYAH
MURID-MURID TINGKATAN 4 IBN-SINA

2020

SMKA DATO’ HAJI ABU HASSAN HAJI SAIL
PEDAS, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Sino1psis

Kisah bermula apabila.... Sinopsis

Seri Betara Majapahit berbincang dengan Patih Gajah Mada untuk menewaskan
Melaka setelah kematian penjurit tujuh bersaudara yang dibunuh oleh Laksamana
di Bukit Cina. Justeru, Patih Gajah Mada bercadang meminta pertolongan Kertala Sari
untuk membunuh Sultan Melaka dan Laksamana. Kertala Sari bersetuju dengan
permintaan Patih Gajah Mada kerana ingin membalas dendam atas kematian ayahnya
yang juga dibunuh oleh Laksamana Melaka. Setelah itu, Patih Gajah Mada membawa
Kertala Sari menghadap Seri Betara Maharaja lalu memberi penerangan bahawa
Kertala Sari merupakan penjurit yang sangat handal. Contohnya, kehebatan Kertala
Sari mengalahkan negeri Daha seorang diri. Oleh sebab kehebatan Kertala Sari, Seri
Betara menitahkan penjurit itu segera pergi ke Melaka untuk membunuh Sultan
Melaka dan Laksamana Melaka. Kertala Sari ditawarkan jawatan penggawa agung
kepadanya sekiranya berjaya.

Sinopsis

Di Melaka, Kertala Sari menyamar sebagai pengikut Patih Kerma Wijaya. Kertala Sari telah
mencuri harta saudagar-saudagar dan orang kaya-kaya serta mencabuli isteri-isteri mereka.
Sultan Melaka berasa bimbang lalu menitahkan agar Temenggung serta orangnya menjaga
keselamatan dan mengawal keadaan negeri Melaka daripada kejadian kecurian. Namun,
kecurian terus berlaku sehingga melibatkan rumah Bendahara. Kegagalan menangkap
Kertala Sari disebabkan oleh Kertala Sari menggunakan ilmu kesaktian. Melihat keadaan
hura-hara yang berlaku, Laksamana menawarkan diri kepada Sultan untuk mengawal
istana kerana mengikut firasatnya penjurit akan masuk ke istana pula. Hasilnya, rancangan
Kertala Sari untuk mencuri harta raja, membakar dan mengamuk serta mengambil isteri-
isteri Sultan telah menemui kegagalan kerana kebijaksanaan, kecekapan dan ilmu yang
dimiliki oleh Laksamana. Malah, Kertala Sari berjaya dibunuh oleh Laksamana di tengah
pasar. Kemaluan Kertala Sari dipotong sebagai bukti dibunuh olehnya. Mayat Kertala Sari
telah dikerat-kerat anggota badannya oleh penduduk yang menjumpai mayat tersebut
untuk dibuktikan kepada Sultan bahawa merekalah yang telah membunuh Kertala Sari.
Namun, Laksamana telah menunjukkan bukti yang lebih kukuh kepada Sultan bahawa
beliaulah yang telah berjaya membunuh Kertala Sari. Baginda telah memberikan kurnia
kepada Laksamana atas kejayaan tersebut.

Sinopsis

Semua hasil curi yang telah disimpan di Bukit Cina oleh Kertala Sari berjaya
ditemui. Sultan telah mengarahkan semua empunya barang untuk menuntut
barang-barang tersebut. Baginda telah menitahkan supaya empunya barang-
barang tersebut memberikan dua pertiga bahagian daripada barang-barang
tersebut kepada Laksamana. Namun, Laksamana tidak bersetuju dengan
perintah Sultan, Laksamana bersetuju untuk mengambil satu bahagian. Bahagian
tersebut kemudian telah diagihkan kepada tiga bahagian; satu bahagian untuk
fakir miskin, satu bahagian untuk orang bawahannya, dan satu bahagian untuk
semua orang. Laksamana tidak mengambil sedikitpun daripada harta tersebut.
Akhirnya, berita kematian Kertala Sari yang dibunuh oleh Laksamana telah
sampai ke pengetahuan Patih Gajah Mada di Majapahit. Patih Gajah Mada tidak
putus asa terus mencari orang yang dapat membunuh Sultan dan Laksamana
Melaka.

Terjem2 ahan

1

Alkisah maka tersebutlah perkataan Seri Diceritakan penjurit ketujuh mengatakan
Betara Majapahit dan Patih Gajah Mada dan kepada Patih Gajah Mada dan Seri Betara
peri mengatakan penjurit ketujuh bercakap Majapahit yang dia mahu mengalahkan negeri
kepada Seri Betara dan Patih Gajah Mada Melaka seorang diri tetapi penjurit ketujuh itu
hendak mengalahkan negeri Melaka itu mati dibunuh oleh Laksamana di Bukit Cina.
dengan seorang dirinya, peri mengatakan
tatkala Laksamana membunuh penjurit tujuh Setelah sekian lama, Patih Gajah Mada
bersaudara di Bukit Cina itu. Berapa lamanya mendapat berita bahawa askar tujuh
didengar oleh Patih Gajah Mada penjurit yang bersaudara yang diperintahkan oleh Seri
tujuh bersaudara dititahkan Seri Betara pergi Betara untuk pergi ke Melaka itu sudah mati.
ke Melaka itu sudah mati. Maka Patih pun Lalu, Patih Gajah Mada berasa hairan. Terdetik
hairan. Maka Patih Gajah Mada pun fikir di dalam hati Patih Gajah Mada ‘Kalau negeri
dalam hatinya. ‘Adapun negeri Melaka itu Melaka itu sukar dihapuskan jadi puas hatiku.
sukar binasa maka puas hatiku. Adapun Kalau penjurit tujuh bersaudara di Bukit Cina itu
seperti khabar penjurit tujuh bersaudara
di Bukit Cina itu, jika tiada ia mati, nescaya tiada seorang pun yang mati,
alahlah Melaka itu.’ maka kalahkan mereka.

GLOSARI : Penjurit : askar/Alahlah : kesallah

2

Setelah sudah ia fikir, maka Patih Gajah Mada Sesudah Patih Gajah Mada berfikir, lalu dia
pun ingat akan Petala Bumi itu. Maka Patih teringat akan Petala Bumi. Lalu Patih Gajah
Gajah Mada pun segera menyuruh kepada Mada menghantar orang suruhannya untuk
bini Petala Bumi bertanyakan anaknya yang bertanyakan kepada isteri Petala Bumi sama
bernama Kertala Sari pergi mencuri ke Daha ada anaknya, Kertala Sari sudah balik dari
itu, sudahkah datang dari Daha atau mencuri di Daha atau belum ? Lalu orang Patih
belumkah. Maka orang Patih Gajah Mada pun
pergilah kepada bininya Petala Bumi. Gajah Mada pun pergi menemui
Tatkala itu Kertala Sari sudah datang dari isteri Petala Bumi.
Daha, terlalu banyak beroleh harta daripada
emas dan perak dan pakaian dan pitis Pada masa yang sama, Kertala Sari sudah
berpuluh-puluh juta dan orang banyak pulang dari Daha dengan membawa banyak
dicurinya. Setelah sudah Kertala Sari datang harta yang berupa emas, perak, pakaian dan
ke rumahnya, maka ia pun bertanya kepada
ibunya, “Hai ibuku, ke mana pergi bapaku duit berpuluh-puluh juta hasil curiannya
maka tiada aku lihat ini?” daripada orang ramai. Setibanya Kertala Sari
di rumah, dia terus bertanya kepada ibunya.

“Wahai ibu di mana ayah?
Kerana aku tidak nampak.”

GLOSARI : Pitis - duit

3

Setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya Selepas ibu Kertala Sari mendengar pertanyaan
demikian itu, maka ibunya pun menangis, seraya anaknya, dia terus menangis dan berkata “Wahai
berkata, “Hai anakku, yang bapamu itu sudah mati anakku, bapamu telah mati dibunuh oleh seorang lelaki
dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksamana Melayu bernama Laksamana Hulubalang Ratu Melaka.”
Hulubalang Ratu Melaka.”
Apabila Kertala Sari mendengar kata-kata ibunya,
Setelah Kertala Sari mendengar kata ibunya Kertala Sari berasa sangat marah dan berkata “Sesiapa
demikian itu, maka Kertala Sari pun terlalu marah,
katanya, “Siapa menyuruh membunuh bapaku itu yang menyuruh untuk membunuh bapaku, akan aku
supaya negeri Majapahit ini habis kubinasakan?” musnahkan negeri Majapahit.”

Maka oleh ibunya segala hal-ehwal dari Lalu Ibu Kertala Sari terus menceritakan perkara
mulanya datang kesudahnya diceritakannya pada yang berlaku dari awal sehingga akhir. Selepas Kertala
anaknya. Setelah Kertala Sari mendengar ceritera
ibunya demikian itu, maka Kertala Sari pun terlalu Sari mendengar cerita ibunya, perasaan marahnya
sangat amarahnya, “Ceh, Ratu Melaka dan tidak dapat ditahan lagi lalu dia berkata “Ceh, Ratu
Laksamana! Mati engkau olehku! Tanpa kedep Melaka dan Laksamana! Aku akan bunuh engkau tanpa
tembung laku. Syahadan negeri Melaka pun habis sebarang amaran. Aku bersumpah bahawa aku akan
kubinasakan . Jikalau tidak kuperbuat demikian, memusnahkan Melaka. Jika aku tidak berbuat begitu,
bukanlah aku anak penjurit yang berani dan maka aku bukanlah anak kepada penjurit yang berani
kepetangan.”
dan pandai membuat tipu helah.”

GLOSARI : Kepetangan – pandai membuat tipu helah

Setelah sudah Kertala Sari berkata-kata demikian 4
itu, maka orang penyuruh daripada Patih Gajah Mada
itu pun datanglah. Maka dilihatnya Kertala Sari Orang suruhan Patih Gajah Mada datang semasa
sedang berkata-kata dengan ibunya seperti laku Kertala Sari selesai bercakap dengan ibunya. Mereka
sedang berkelahi. Setelah dilihatnya oleh Kertala Sari lagi kelihatan sedang bertengkar. Setelah Kertala Sari
orang datang itu, maka kata Kertala Sari kepada menyedari kehadiran orang suruhan itu, dia bertanya,
orang itu, “Siapa tuan hamba ini?”
“Siapakah tuan hamba?”
Maka kata orang itu, “Manira ini disuruhkan oleh Lalu orang suruhan itu menjawab “Aku ini disuruh
Patih Gajah Mada melihat pakanira, sudahkah datang oleh Patih Gajah Mada untuk melihat kamu sama ada
dari Daha atau belumkah, kerana Patih Gajah Mada sudah pulang dari Daha atau belum kerana Patih Gajah
hendak bertemu dengan manira.” Maka Kertala Sari Mada ingin berjumpa denganmu.” Maka Kertala Sari
segera mengambil kerisnya lalu berjalan diiringkan
oleh orang itu. pun segera mengambil kerisnya lalu
berjalan diiringi orang itu.
Setelah datang kepada Patih Gajah Mada,
Kertala Sari pun duduk menyembah. Maka kata Patih Sampai sahaja mereka di hadapan Patih Gajah
Gajah Mada, “Hai anakku Kertala Sari, sebab aku Mada, Kertala Sari duduk menyembah. Lalu Patih Gajah
menyuruh memanggil anakku ini, kerana pesan
bapamu kepada aku, ‘Jangan tiada dikasihi anakku Mada berkata, “Hai anakku Kertala Sari, aku
ini,’ kerana bapamu sudahlah mati dengan pekerjaan memanggilmu kerana bapamu berpesan kepadaku,
Seri Betara. Akan sekarang anakku hendak dijadikan
penggawa agung.” ‘Jangan abaikan anakku,’ kerana bapamu sudah
meninggal dunia disebabkan Seri Betara dan engkau

sekarang akan kujadikan penggawa agung.”

GLOSARI : Manira: aku / pakanira: engkau

Setelah Kertala Sari mendengar kata Patih 5
Gajah Mada itu, maka Kertala Sari pun terlalu
sukacita hatinya, seraya menyembah kaki Kertala Sari berasa amat gembira selepas mendengar
Patih Gajah Mada. kata-kata Patih Gajah Mada lalu dia terus
menyembah kaki Patih Gajah Mada.
Maka sembah Kertala Sari, “Endah Kertala Sari berkata, “Adakah aku perlu
apatah pekerjaan membunuh Ratu Melaka
dan Laksamana itu? Pada hati manira, jika melaksanakan tugas untuk membunuh Ratu Melaka
negerinya pun dapat gembira alahkan dan Laksamana itu? Kalau diikutkan hati, jika negeri
dengan seorang kula juga, syahadan segala Melaka pun dapat aku tewaskan seorang diri, inikan
anak bininya orang Melaka itu pun dapat pula anak bini serta rakyatnya pasti dapatku tawan.
manira ambil. Adapun jika belum manira Selagi aku belum dapat membunuh Ratu Melaka dan
bunuh Ratu Melaka dan Laksamana itu belum
mati, tiada mahu manira jadi penggawa.” Laksamana, selagi itu aku tidak akan
mengambil jawatan penggawa negeri ini.”
Setelah Patih Gajah Mada mendengar Patih Gajah Mada berasa amat gembira setelah
demikian itu maka ia pun terlalu sukacita, mendengar kata-kata Kertala Sari. Beliau telah
seraya diperjamunya makan minum dan menjamu Kertala Sari dengan makanan dan minuman
bersuka-sukaan dan diberinya persalin.
serta bersuka-ria. Kemudian, memberi
pakaian kepada Kertala Sari.

GLOSARI : Sula : patik, hamba / Penggawa : ketua pasukan /
Persalin : pakaian

6

Setelah sudah maka Kertala Sari pun dibawanya Sesudah itu, Kertala Sari dibawa masuk menghadap
masuk menghadap Seri Betara. Maka sembah Seri Betara. Lalu Sembah Patih Gajah Mada, “Terdapat
Patih Gajah Mada, “Adapun penjurit tujuh orang tujuh askar upahan yang dititahkan oleh Paduka Betara
yang dititahkan oleh paduka Betara pergi ke untuk pergi ke Melaka dikhabarkan ketujuh-tujuhnya
Melaka itu khabarnya sudah mati dibunuh oleh
Laksamana ketujuhnya. telah mati dibunuh oleh Laksamana.
Semenjak penubuhan Melaka, sedikit sahaja pihak
Sebermula negeri Melaka pun sedikit alah yang berjaya menewaskan negeri tersebut.
olehnya. Akan sekarang baharulah patik beroleh Kini, barulah patik memiliki seorang penjurit yang licik;
penjurit terlalu kepetangan; inilah penjuritnya.
Kertala Sari namanya, anak Petala Bumi yang inilah Kertala Sari iaitu anak Petala Bumi
dipesan bapanya kepada patik.” yang dikirim bapanya kepada patik.”

Setelah Seri Betara mendengar sembah Setelah mendengar sembah daripada Patih Gajah
Patih Gajah Mada demikian itu, maka titah Seri Mada lalu Seri Betara bertitah, “Wahai Kertala Sari,
Betara, “Hai Kertala Sari, dapatkah engkau bolehkah jika aku titahkan engkau untuk membunuh
kutitahkan membunuh Ratu Melaka dan
Hulubalang yang bernama Laksamana itu?” Ratu Melaka dan hulubalang yang bernama
Laksamana itu?”

Maka sembah Kertala Sari, “Daulat tuanku andika 7
Betara,endah apatah pekerjaan membunuh Ratu
Melaka dan Laksamana itu, sedang negeri Daha Kemudian, Kertala Sari pun berkata “Daulat Tuanku
patik alahkan? Andika Betara, apalah sangat dengan tugas

Setelah Seri Betara mendengar cakap membunuh Ratu Melaka dan Laksamana, sedang
Kertala Sari itu, maka titah Seri Betara, negeri Daha patik yang tewaskan?
“Segeralah engkau pergi ke Melaka itu. Kerajaan Selepas Seri Betara mendengar kata-kata
seperti cakapmu itu supaya engkau kujadikan
penggawa agung.” Kertala Sari, lalu Seri Betara berkata, “Pergilah engkau
Maka sembah Kertala Sari, “Jikalau tuanku ke Melaka dengan secepat mungkin. Buktikan kata-
hendak menitahkan patik aji, baiklah segera patik katamu itu agar engkau akanku
suruh hantarkan ke Melaka dengan sebuah lantik sebagai penggawa agung.”
perahu supaya patik segera kerjakan seperti titah Kemudian, Kertala Sari pun segera “Jikalau
paduka Betara itu.” tuanku hendak patik melaksanakan arahan tuanku,
patik akan menghantar sebuah perahu ke Melaka
Maka titah Seri Betara, “Hai Patih Gajah supaya patik dapat melaksanakan
Mada segeralah suruh hantar ke Melaka.” Maka arahan paduka Betara itu.”
Patih Gajah Mada pun berlengkap sebuah perahu Lalu, Seri Betara pun bertitah, “Hai Patih Gajah
dengan sepuluh orang sertanya yang pergi. Mada, segeralah kamu menyuruh hantar ke Melaka.”
Setelah sudah lengkap maka Kertala Sari pun Kemudian Patih Gajah Mada pun bersedia dengan
berlayarlah.
sebuah perahu dan sepuluh orang untuk pergi. Setelah
semua bersedia, Kertala Sari pun berlayarlah.

GLOSARI : Endah: berminat

Berapa lamanya maka Kertala Sari pun sampailah ke 8
Melaka. Maka ia pun singgah di luar kota pada
kampung segala Jawa. Maka Kertala Sari pun Setelah beberapa hari maka Kertala Sari tiba di Melaka.
menyamarkan dirinya kepada segala Jawa yang Lalu dia singgah di kampung orang Jawa yang berada
banyak itu. Maka Kertala Sari pun sedia kala berjalan di luar kota. Lalu Kertala sari pun menyamar sebagai
keluar masuk bermain-main segenap kampung rakyat biasa. Dia bersiar-siar di kawasan yang terdapat
orang kaya-kaya dan saudagar.
orang kaya dan saudagar untuk
Setelah diketahuinya, maka Kertala Sari pun mengetahui selok-belok kawasan itu.
masuk menyamar pada orang Patih Karma Wijaya. Setelah mengetahui tentang Kawasan tersebut,
Tatkala itu Kertala Sari pun masuk seorangnya Kertala Sari pun menyamar sebagai orang Patih Karma
mengikut Patih Karma Wijaya pergi menghadap Wijaya. Kertala Sari pun mengikut Patih Karma Wijaya
sama dengan Jawa yang banyak itu. Maka oleh bersama rakyat biasa untuk menghadap raja dan
Kertala Sari semua hulubalang yang menghadap golongan pembesar. Maka, Kertala Sari pun melihat
sama-sama itu dilihatnya seorang kepada seorang. seorang demi seorang hulubalang dan rakyat yang
Maka Kertala Sari pun pandang pada Laksamana; datang menghadap. Maka Kertala Sari pun
maka ia pun fikir dalam hatinya, “Dialah gerangan memandang Laksamana; maka terdetik dalam hatinya,
hulubalang Ratu Melaka yang bernama Laksamana “Laksamana itulah yang merupakan hulubalang ratu
itu. Jikalau demikian lakunya, sungguhlah ia dapat Melaka yang telah membunuh ayahku, iaitu
membunuh bapaku, kerana ia penjurit besar lagi seorang penjurit yang besar dan licik.”
kepetangan.”

GLOSARI : Menghadap : datang menemui raja atau orang-orang besar/

Hulubalang : ketua pasukan askar atau pemimpin pasukan / Gerangan : rupa

Laku : gaya (cara) membuat sesuatu, perbuatan, tabiat

9

Setelah sudah ia fikir demikian, maka Kertala Sari pun Selepas lama berfikir, Kertala Sari melihat proses
dilihat pula perihal pengahadapan dan tempat orang penghadapan dan tempat orang menunggu raja.
bertunggu raja itu. Setelah dilihatnya ratalah, maka Setelah dilihat secara rawak, Kertala Sari pun kembali
Kertala Sari pun kembali pada tempatnya singgah itu, ke tempat untuk meletakkan harta tersebut. Maka,
maka ia pun berjalanlah mencari tempat akan menaruh Kertala Sari melihat ada sebuah bukit di luar kota itu.
harta. Maka dilihatnya oleh Kertala Sari ada sebuah bukit Dia pun berjalan ke atas bukit itu. Dia berasakan
di luar kota itu. Maka ia pun pergi ke atas bukit itu. Maka bahawa tempat itu sesuai untuk menyimpan harta.
dilihatnya tempat itu terlalu baik menaruh harta. Maka ia
pun berjalanlah turun dari Bukit Cina itu. Maka dia turun dari Bukit Cina itu.
Setelah lama, malam pun tiba, Kertala Sari
Berapa lamanya hatta hari pun malamlah. Maka berseorangan berjalan menuju ke dalam kota. Dia
Kertala Sari pun bersikap dirinya; maka lalu berjalan masuk ke rumah seorang saudagar yang kaya.
masuk ke dalam kota. Maka ia masuk ke rumah seorang Kertala Sari melihat saudagar itu suami isteri sedang
saudagar yang kaya. Maka dilihat oleh Kertala Sari makan nasi. Lalu, dia pun makan bersama-sama orang
saudagar itu lagi makan nasi laki isteri. Maka Kertala Sari itu. Setelah larut malam, saudagar itu terus masuk tidur.
pun masuk makan bersama-sama dengan saudagar itu. Lalu, Kertala Sari mengambil peluang untuk mencuri
Hatta setelah jauh malam, maka saudagar itu pun masuk segala harta saudagar tersebut dan mencabul isteri
tidur. Maka oleh Kertala Sari dicurinya segala harta saudagar itu. Setelah selesai, Kertala Sari kembali
saudagar itu sekuasa-kuasa ia membawa dan bini
saudagar itu pun dicabulinya. Maka ia pun kembali pada ke tempat persinggahannya.
tempat singgah itu.

GLOSARI : Menaruh harta : mencari harta

10

Maka hari pun sianglah. Maka saudagar itu pun Keesokan harinya, saudagar itu menghebohkan
gemparlah mengatakan dirinya kecurian. kecurian yang berlaku ke atas dirinya.

Hatta maka hari pun malamlah. Maka Menjelang malam, Kertala Sari masuk ke
Kertala Sari pun masuk mencuri pula sebuah rumah saudagar yang lain untuk mencuri lagi
rumah saudagar yang lain. Setelah sudah harta. Setelah memperolehi banyak harta, dia
banyaklah ia beroleh harta, maka ia pun kembali
pada tempatnya pula. Dengan demikian habislah pun pulang ke tempatnya. Disebabkan itu,
segala harta saudagar yang kaya-kaya itu semua harta saudagar yang kaya-raya itu habis.
dicurinya. Maka segala saudagar dan orang kaya- Lalu, mereka menghadap raja, “Wahai tuanku,
kaya itu pun masuk menghadap raja berdatang ampun tuanku, harta patik habis semuanya dan
sembah, “Ya tuanku, patik mohonkan ampun,
adapun patik sekalian ini habis kecurian tinggal tinggal sehelai sepinggang.”
sehelai sepinggang.” Setelah raja mendengar, baginda kelihatan
terkejut lalu menampar-nampar pahanya. Maka
Setelah baginda mendengar sembah orang
itu, maka baginda pun terkejut seraya Raja bertitah, “Wah, telah datang
menampar-nampar pahanya. Maka titah baginda, bala ke atas negeriku!
“Wah, datanglah pula bala atas negeriku!

Baiknya ada Laksamana; jikalau Laksamana 11
kuutuskan ke negeri orang, binasalah negeri ini.”
“Kita bernasib baik kerana Laksamana ada di negeri ini.
Maka baginda pun bertitah kepada Sekiranya dihantar ke negeri lain, pasti
Temenggung, “Hai Temenggung, suruh orang menjadi huru-hara negara ini.”
berkawal dan segala semua saudagar berkawal pada
kampungnya!” Maka Temenggung pun menyuruhkan Maka, baginda bertitah kepada Temenggung, “Wahai
orangnya berkisah orang kaya-kaya dan saudagar Temenggung, arahkan semua penduduk dan saudagar
berkawal pada kampungnya. Setelah hari malam, menjaga kampung masing-masing!” Lalu, Temenggung pun
maka Temenggung pun menyuruh orangnya mengarahkan anak buahnya supaya berpesan kepada
berkawal, terlalu banyak dengan lembing perisai dan penduduk dan saudagar untuk berkawal di kampungnya.
segala saudagar pun masing-masing berkawal pada Apabila malam menjelma, Temenggung pun mengarahkan
kampungnya. anak buahnya berkawal secara beramai-ramai dengan
lembing dan perisai di tangan dan begitu juga dengan para
Sebermula maka Kertala Sari pun masuk ke
dalam. Maka dilihatnya oleh Kertala Sari orang saudagar berkawal di kampung masing-masing.
berkawal terlalu banyak dengan alat senjatanya. Apabila Kertala Sari masuk ke kawasan perkampungan,
Maka Kertala Sari pun membaca pustakanya lalu dia melihat ramai pegawai bersenjata sedang menjaga
berjalan di tengah orang banyak itu. Maka ia pun di kawasan itu. Lalu, Kertala Sari melafazkan mantera lalu
pergi ke rumah seorang kaya. Maka dicurinya harta berjalan di tengah-tengah orang ramai. Seterusnya, dia
yang kemas-kemas itu lalu dibawanya kembali dan terus masuk ke dalam rumah seorang orang kaya. Lalu,
bini orang kaya-kaya itu dicabulinya. Maka ia pun mencuri harta-hartanya dan dibawa pulang serta
kembali ke tempatnya.
dicabulinya isteri-isteri mereka. Setelah selesai,
Kertala Sari pun pulang ke tempatnya.

GLOSARI: Mantera ; kata atau ayat yang diucapkan dapat menimbulkan kuasa ghaib atau jampi
Temenggung : pembesar kerajaan melayu di bawah bendahara yang menjaga keamanan
dalam negeri

12

Setelah hari pun siang maka orang kaya-kaya itu pun Pada pagi berikutnya, orang kaya-kaya datang
datang menghadap raja mengadukan halnya menghadap raja dan mengadukan kes kecurian yang
kecurian semalam itu. Maka baginda pun hairan serta berlaku pada malam semalam. Baginda berasa hairan
bertitah pada Temenggung, “Hai Temenggung,
tiadakah menyuruhkan orangnya berkawal tadi?” justeru bertitah kepada Temenggung, “Hai
Temenggung, tidakkah kau menyuruh
Maka sembah Temenggung, “Daulat tuanku orang untuk berkawal tadi?”
Syah Alam, patik menyuruh orang berkawal semalam
tadi, seorang pun tak bertemu. Patik hamba itu pun Maka Temenggung menjawab, “Daulat tuanku
hairanlah akan penjurit itu.” Syah Alam, patik telah pun mengarahkan orang untuk
berkawal pada malam tadi namun tiada seorang pun
Maka titah baginda, “Apatah sebabnya maka
dapat dicurinya oleh penjurit itu?” menjumpai pencuri itu. Patik sendiri pun hairan.”
Maka titah baginda, “Jikalau begitu bagaimanakah
Maka baginda pun murka sedikit akan pencuri itu masih boleh mencuri?”
Temenggung. Maka baginda pun menyuruh Baginda berasa murka akan Temenggung lalu
memanggil Laksamana; Laksamana pun segera
datang lalu duduk menyembah. mengarahkan untuk memangil Laksamana. Laksamana
pun segera datang lalu tunduk menyembah.
Maka titah baginda, “Hai kekasihku Laksamana, Baginda bertitah, “Wahai Laksamana yang
datanglah bala ke atas negeriku dan banyak orang
aku kecurian; masing-masing mengadukan halnya kukasihi, negeriku sedang ditimpa bala dan ramai
pada kita.” rakyatku menjadi mangsa kecurian dan mereka
masing-masing mengadukan hal ini kepada kita.”

GLOSARI: Bala : kejadian buruk yang menimpa seseorang atau sesuatu tempat
Laksamana : gelaran yang tertinggi dalam angkatan tentera laut atau raja laut

13

Maka Laksamana pun berdatang sembah, “Ya Laksamana datang menghadap “Wahai tuanku,
tuanku, Adapun penjurit yang datang ini bukan pencuri yang datang bukanlah calang-calang
barang-barang penjurit, lebih tahunya daripada pencuri, ilmunya lebih tinggi daripada patik. Jika
patik. Jika ada derma kurnia, patik hendak ada peluang, patik hendak memohon ke bawah
memohon ke bawah duli hendak cuba bermain
dengan penjurit itu.” duli untuk menguji pencuri ini.”
Raja bertitah “Laksamana tidak boleh jauh
Maka titah raja,”Adapun Laksamana dari istana. Jika Laksamana pergi, siapa yang akan
tiadalah dapat jauh daripada kita. Jikalau bertugas di istana ini? Orang istana hanya
Laksamana pergi berkawal, siapa teman kita di mengharapkan Laksamana.” Laksamana pun
istana ini? Yang kita harap hanyalah Laksamana.”
Maka Laksamana pun berdiam dirinya terdiam mendengar titah raja itu.
mendengar titah raja demikian itu. Sehingga beberapa hari, semua orang kaya dan
saudagar habis dirompak. Jadi, semuanya datang
Hatta beberapa hari maka segala orang
kaya-kaya dan saudagar itu pun habis kecurian: menghadap.
syahadan semuanya datang menghadap raja.
Maka raja pun tiada terkata-kata lagi.

GLOSARI: Syahadah : kata yang biasa dipakai pada permulaan cerita atau bab, selanjutnya

14

Maka sembah Laksamana, “Pada firasat patik, pada Lalu Laksamana berkata, “Pada gerak hati patik,
malam itu datang pula penjurit itu ke istana kita ini.” pencuri itu akan datang ke istana pada malam ini” Lalu

Maka titah raja, “Apa bicara kita supaya penjurit raja tidak dapat berkata apa-apa lagi.
itu tiada beroleh masuk ke istana ini?” Maka raja bertitah, “Apakah perancangan kita
supaya pencuri itu tidak dapat masuk ke dalam istana?”
Maka sembah Laksamana, “Daulat tuanku, ada Laksamana berkata, “Daulat tuanku, ada suatu
suatu perbuatan ; hikmat itu daripada penjurit yang perbuatan, cara pencuri itu melakukan
tahu patik peroleh.”
sihir yang patik arif tentangnya.”
Maka titah baginda, “Segeralah perbuat , Lalu baginda bertitah, “Lakukanlah dengan
kekasihku Laksamana, hikmat itu.” segera, wahai Laksamana yang kukasihi.”
Lalu sembah Laksamana, “Wahai tuanku, izinkanlah
Maka sembah Laksamana , “Ya tuanku, pada patik untuk pergi berkawal di tempat yang tidak jauh
malam ini lepaskanlah patik pergi berkawal, tiada
jauh.” dari sini pada malam ini.”
Lalu baginda bertitah, “Baiklah.”
Maka baginda bertitah, “Baiklah.” Kemudian Laksamana mengarahkan untuk membawa
Maka Laksamana pun menyuruh membawa semua senjata seperti lembing, tombak dan kayu.
segala senjata yang banyak-banyak itu, lembing dan Laksamana pun mengatur senjata-senjata tersebut
tombak dan kayu. Maka diatur oleh Laksamana radak-meradak dan tetak-menetak antara satu sama
berkeliling istana itu. Maka dibubuhnya suatu hikmat,
radak-meradak dan tetak-menetak sama sendirinya lain dan bunyinya kuat.
dan kayu itu pun palu-memalu, terlalu gemuruh
bunyinya.

GLOSARI : Firasat : perasaan hati bahawa akan terjadi sesuatu/ Hikmat : ilmu ghaib, sihir
Radak : tusuk-menusuk, tohok-menohok

Tetak-menetak : memotong dengan senjata tajam yang diayun dengan kuat.

15

Maka hari pun malamlah. Maka Laksamana Maka hari pun malam, Laksamana keluar
pun memakai serba hitam lalu berjalan. Maka berjalan dengan memakai pakaian serba hitam.
kertala Sari pun masuklah. Maka dilihat oleh
Laksamana seorang penjurit; maka Kemudian Kertala Sari memasuki istana.
Laksamana pun berselindung pada suatu Laksamana terlihat Kertala Sari lalu
tempat. Maka Kertala Sari pun menyimpang
pada tempat yang lain masuk mencuri. berselindung di suatu tempat. Kertala Sari
menyimpang pada tempat lain
Maka Kertala Sari pun fikir dalam untuk masuk mencuri.
hatinya hendak mencuri harta raja; apabila Terdetik dalam hati Kertala Sari untuk
habislah harta raja itu maka ia pun hendak
membakar serta mengamuk. “Adapun bini masuk mencuri harta raja; setelah habis
raja muda-muda itu kuambil akan biniku.” kesemuanya, dia akan membakar dan
mengamuk. “Lantaran semua isteri raja yang
muda-muda akan aku jadikan isteriku.”

16

Maka ia pun sampailah ke istana. Didengar bunyi Maka dia pun tiba di istana. Dia mendengar
gemuruh, maka dihampirinya: maka dilihatnya bunyi yang sangat bising. Lalu dilihatnya
senjata dan kayu palu-memalu, tikam-menikam senjata dan kayu pemukul saling bertikaman
dan radak-meradak.
dan radak-meradak.
Maka Kertala Sari pun hairan, berfikir dalam Kertala Sari berasa pelik, justeru dia
hatinya, “Adapun hikmat ini bukan hikmat Melayu, berfikir, “Mungkin ini bukan ilmu sihir Melayu
hikmat penjurit Jawa yang tahu-tahu juga.” terapi satahuku ini ilmu sihir Jawa.”
Maka diambil satu kayu lalu dipegangnya
Maka diambil suatu kayu, maka disarungnya. lalu dipukul kayu hikmat Laksamana dengan
Maka dipalu oleh kayu hikmat Laksamana itu sangat kuat. Bunyi yang sangat kuat itu
gemuruh bunyinya. Maka didengar oleh orang didengari oleh pegawai istana. Mereka ingin
berkawal bunyi kayu itu terlalu gemuruh. Maka ia mengesan dari mana bunyi tersebut tetapi
pun hendak pergi mendapatkan, maka ia teringat mereka teringat pesanan Laksamana supaya
akan pesan Laksamana: tiada diberinya bergerak, tidak meninggalkan tempat masing-masing.
masing-masing pada tempatnya.

Glosari: Memalu : memukul / Hikmat : ilmu sihir
Hairan : pelik / Ladak-meladak : menusuk atau menombak

Maka kata penjurit itu, “Apa tipunya aku masuk 17
ini, kerana senjata ini ada bertikam. Jika aku
masuk nescaya kalahlah aku oleh senjata ini?” Kemudian penjurit itu berkata, “Jika aku masuk
ke istana dalam keadaan senjata yang sedang
Maka penjurit itu pun kembali pula pergi
pada tempat yang lain. Maka dicurinya lalu berlawanan sesama sendiri,
dibawanya pada tempat itu. semestinya aku akan tercedera.”
Lalu, penjurit itu mencuri di tempat lain
Maka hari pun sianglah. Maka Laksamana dan dibawa hasil curiannya ke tempat itu.
pun kembali. Maka kata Laksamana pada orang Keesokan harinya, Laksamana pulang
yang bertunggu itu, “Adakah tuan-tuan dengar ke istana lalu bertanya, “Adakah kamu semua
bunyi kayu dan senjata itu lain daripada bunyi ada mendengar bunyi senjata yang lain
sedia kala?” bunyinya daripada bunyi sebelumnya?”

Maka sahut orang itu, “Adapun pada Lalu mereka menjawab, “Kami
pendengaran sahaya, kayu itu memalu kayu mendengar kayu dipalu kayu lain.”
lainlah.” Laksamana datang bertemu raja. Lalu raja
pun bertanya kepada Laksamana,“ Wahai
Maka Laksamana pun melihat, sungguh.
Maka Laksamana pun masuk menghadap. Maka kekasihku, sudahkah kamu
titah raja, “Hai kekasihku, adakah bertemu bertemu dengan penjurit itu?”
dengan penjurit itu?”

18

Maka sembah Laksamana, “Daulat tuanku, tiada patik Maka Laksamana berkata, “Daulat tuanku, patik tidak
bertemu. Insya-Allah Taala, kelak malam patik cuba bertemu dengan penjurit itu. Insya-Allah, pada malam
main penjurit itu, dengan berkat arwah guru patik.”
Maka raja pun diamlah. ini patik akan mendapatkan penjurit itu hasil berkat
arwah guru patik.” Maka raja pun diam.
Setelah hari malam maka Kertala Sari pun
memakai pakaian yang indah-indah dan memakai Apabila malam tiba, Kertala Sari memakai pakaian
bau-bauan yang harum lalu masuk ke dalam kota, yang cantik beserta wangian yang harum lalu masuk
dalam hatinya, “Pada malam ini aku masuk ke kota. Dia berkata dalam hatinya, “Pada malam ini
membakar dan mengamuk, kerana harta orang
Melaka itu pun habis aku curi.” aku akan membakar dan mengamuk kerana harta
rakyat Melaka telah habis kucuri.”
Sebermula maka Laksamana pun memakai
pakaian penjurit. Maka Laksamana pun berjalanlah. Maka, bermulalah. Laksamana memakai pakaian
Pada malam itu kelam-kabut dan hujan pun rintik- penjurit. Laksamana pun berjalan. Pada malam itu agak
rintik. Maka Kertala Sari pun masuklah ke dalam kota.
Maka Laksamana pun tidur di tengah pasar itu. Maka kelam-kabut dan hujan rintik-rintik. Maka Kertala Sari
didengar oleh Laksamana kaki Kertala Sari itu terlalu pun masuk ke dalam kota. Laksamana pun baring
gemuruh bahananya. Maka Laksamana pun tahulah
akan Kertala Sari datang itu. Maka Kertala Sari pun di tengah-tengah pasar dan mendengar bunyi tapak
berjalanlah ke tengah pasar itu. Maka tertendang kaki Kertala Sari yang sangat gemuruh. Dengan ini, dia
kakinya pada tubuh Laksamana.
yakin bahawa Kertala Sari telah memasuki kawasan
pasar. Semasa Kertala Sari berjalan di tengah pasar

dan secara tidak sengaja telah
menendang tubuh Laksamana.

19

Maka Kertala Sari pun berdirilah atas kepala Kertala Sari memijak kepala Laksamana lalu berkata
Laksamana itu, katanya, “Teririk bangkai pula aku ini!” “Terpijak bangkai pula aku ini!”
Adapun akan Laksamana tidur itu kerisnya sudah
terhunus, lalu ia bangun melompat menikam dada Lantaran Laksamana yang berpura-pura tidur itu
Kertala Sari terus ke belakangnya. bangun lantas menikam dada Kertala Sari hingga
Maka Laksamana pun berkata, “Ceh, mati engkau menusuk ke belakang dengan keris yang sudah berada
olehku!”
Setelah Kertala Sari merasai luka itu, maka di tangannya. Laksamana pun berteriak,
dihunusnya kerisnya pula mengusir Laksamana. Dua “Ceh, mati kau di tanganku!”
tiga langkah maka ia pun rebah terjerumus lalu mati.
Maka oleh Laksamana dihirisnya syahwatnya Selepas itu, Kertala Sari mengacukan keris
diambilnya lalu ia kembali ke rumahnya. kepada Laksamana untuk menghalaunya tetapi setelah
Setelah hari hampir siang maka orang pun lalu. Maka
dilihatnya seorang perlente mati; maka segera beberapa langkah, Kertala Sari pun rebah dan mati.
dikeratnya telinga dibawa kepada raja, sembahnya, Kemudian, Laksamana pun memotong alat sulit Kertala
“Ya tuanku, inilah tandanya patik membunuh penjurit
yang terlalu buas itu.” Sari dan membawanya pulang ke rumah.
Keesokan harinya, orang ramai yang lalu di situ
ternampak sekujur tubuh yang gagah terlantar mati.
Mereka pun memotong telinga Kertala Sari untuk
dihadapkan kepada raja dan berkata “Ya tuanku, inilah

bukti patik sudah pun membunuh
Kertala Sari yang ganas.”

GLOSARI : Buas : zalim / Perlente : gagah
Teririk : terpijak / Syahwatnya : alat sulit

20

Maka datang pula seorang lagi, dikeratnya kepala, lalu Lalu datang lagi seorang pemuda dengan membawa kepala
dibawa menghadap raja katanya, “Inilah tandanya patik yang telah dikerat untuk dipersembahkan kepada raja. Lalu
membunuh penjurit pada malam tadi.”
dia berkata “Inilah bukti patik telah
Dengan demikian habislah kaki tangan Kertala Sari membunuh penjurit itu pada malam tadi.”
dikeratnya dibawanya kepada raja. Maka baginda pun Dengan itu habislah kaki dan tangan Kertala Sari
menjadi hairan. dipotong untuk ditunjukkan kepada raja.

Maka titah baginda kepada Bendahara, “Ayo Maka baginda berasa hairan.
mamak Bendahara, kita pun hairan kelakuan ini. Siapakah Raja bertitah kepada Bendahara, “ Aduhai, Bendahara
juga yang sungguh ini?” pun hairan dengan kelakuan pemuda-pemuda ini. Siapakah

Maka sembah Bendahara, “Ya tuanku, pada bicara yang benar-benar membunuh Kertala Sari?
patik, dua pertandaan lagi maka sungguh; tambahan Lalu sembah Bendahara menyatakan, Wahai tuanku,
Laksamana belum datang.” pada pandangan patik, diperlukan lagi dua bukti, tambahan

Seketika lagi maka Laksamana pun datang pula Laksamana masih belum tiba.”
membawa syahwat dan keris Kertala Sari. Maka sembah Tidak lama selepas itu, Laksamana pun datang
Bendahara, “Inilah, tuanku pertandaan yang sungguh. membawa kemaluan dan keris milik Kertala Sari. Lalu
Pada bicara patik, jika lain daripada Laksamana, tiada sembah Bendahara, “Inilah bukti yang paling kukuh tuanku.
akan dapat membunuh penjurit itu. Jangankan Pada pendapat patik, tiada sesiapa yang mampu
membunuh dia, menentang matanya pun tiada dapat.” membunuh askar upahan melainkan Laksamana. Sementara
Maka segala mereka itu pun masing-masing tunduk kita pun takut untuk bertentang mata dengannya inikan
kemalu-maluan, lalu kembali. pula membunuhnya.” Lalu orang yang membawa bukti pun
berasa malu lalu pulang ke rumah masing-masing.

21

Maka titah baginda, “Bagaimana tipu Laksamana

maka dapat membunuh penjurit itu?” Maka baginda berkata, “Bagaimanakah tipu muslihat

Maka diceritakan segala hal-ehwalnya. Laksamana sehingga dapat membunuh penjurit itu?”

Maka baginda pun hairan terlalu sukacita. Maka Lalu Laksamana pun menceritakan semuanya.
Baginda berasa hairan tetapi terlalu gembira. Lalu
baginda pun memberi anugerah akan Laksamana. baginda memberi hadiah kepada Laksamana. Lalu
Maka sembah Laksamana, “Ya tuanku, baiklah Laksamana berkata, “Wahai tuanku, lebih baik arahkan
titahkan segala rakyat berangkut segala harta itu.”
semua rakyat mengangkut semua harta itu.”
Maka titah raja pada Tun Kasturi, “Pergilah Raja bertitah kepada Tun Kasturi, “Pergilah
Bentara menghadapi orang mengangkut segala

harta dan kerahkan segala orang mengangkut arahkan untuk menyuruh rakyat mengangkut harta itu.”

harta itu.” Bentara pun menyembah baginda lalu pergi

Maka Bentara pun menyembah lalu pergi bersama rakyat membawa semua harta itu di Bukit

dengan rakyat mengangkut segala harta di Bukit Cina. Harta itu terlalu banyak. Lalu, semua harta itu

Cina. Maka segala harta itu ditimbunkan di dilonggokkan di balairung. Harta-harta itu diangkut

halaman balairung itu, tujuh hari tujuh malam selama tujuh hari tujuh malam.

mengangkut segala harta itu.

GLOSARI : Balairung : tempat raja menghadap rakyat

22

Setelah sudah maka sembah Laksamana, “Baik juga Setelah selesai, Laksamana berkata, “Lebih baik Duli
Duli Yang Dipertuan menitahkan orang memalu Yang Dipertuan menitahkan orang agar memalu gong
mong-mongan suruh mari mengenal hartanya.” Maka
baginda pun bertitah pada Temenggung menyuruh untuk mereka mengenal pasti harta mereka.” Lalu
orang memalu mong-mongan. Maka dipalu oranglah baginda menitahkan Temenggung untuk mengarahkan
berkeliling negeri. orang memalu gong. Maka orang ramai pun berkumpul.

Maka segala orang yang kehilangan itu pun Kemudian, semua orang yang kehilangan harta
semuanya berhimpun masuk ke dalam pergi mula mengenal pasti dan mengambil semula harta
mengenal segala harta, seorang pun tiada tinggal. mereka tanpa tertinggal seorang pun. Lalu seseorang
Maka kata seorang, “Ini harta patik, tuanku.”
berkata, “Ini harta patik, tuanku.”
Maka seorang, “Inipun ia harta patik, tuanku.” Lalu seorang berkata, “Ini juga harta patik, tuanku.”
Maka kata seorang, “Ini tuanku benda patik.” Lalu seorang lagi berkata, “Tuanku, ini harta patik.”
Kata seorang, “Ini bantal patik, tuanku.”
Setelah habis dikenalinya segala yang empunya, Seorang lagi berkata, “Ini bantal patik,tuanku.”
maka titah raja, “Hai segala kamu sekalian, hendaklah Setelah selesai mengenali harta masing-masing,
seagala harta ini dibahagi tiga, dua bahagi akan maka raja bertitah, “Wahai sekalian kamu, harta itu
Laksamana, sebahagi akan orang yang empunya hendaklah dibahagikan kepada tiga bahagian. Dua
harta, kerana harta ini sudahlah hilang beroleh akan bahagian untuk Laksamana dan sebahagian untuk
Laksamana.” pemilik asal harta tersebut kerana harta yang telah
hilang itu sudah menjadi milik Laksamana.”

GLOSARI : Mong-mongan : gong

23

Maka sembah orang itu, “Ya tuanku, mana titah patik Orang-orang yang berada di situ berkata, “Daulat Tuanku
junjung.” segala titah patik junjung.”

Maka sembah Laksamana, “Ya tuanku, jika demikian, Lalu sembah Laksamana, “Patik takut jika tuanku
sahaja aniayalah duli yang maha mulia dan dukacitalah teraniaya dan empunya harta itu sedih. Biarlah patik
sekalian empunya harta. Yang sebahagi itu akan patik. mengambil satu bahagian daripada harta itu. Patik berfikir
Dalam pada itu pun, mana kasih hatinya hendak memberi
akan patik.” sama ada mereka rela ataupun tidak.”
Lalu titah baginda, “Wahai sekalian penduduk, adakah
Maka titah baginda, “Hai segala kamu, sukakah kamu semua setuju akan kata-kata Laksamana ini?”
seperti kata Laksamana ini?”
Lalu sembah mereka, “Patik sekalian rela hati dan
Maka sembah mereka itu, “Sukalah patik sekalian ikhlas memberikan harta kami dan bersumpah dengan
memberikan Laksamana. Demi Allah dan Rasul-Nya nama Allah dan Rasul-Nya.” Mereka memberikan segala
dengan tulus ikhlas patik sekalian.” Masing-masing pun
memberikan segala hartanya akan Laksamana. harta kepada Laksamana.
Lantaran, Laksamana membahagikan harta itu kepada
Maka Laksamana pun membahagi tiga, diambil oleh tiga bahagian dan mengambil sebahagian sahaja untuk
Laksamana harta itu sebahagi. Maka sebahagi yang dirinya. Satu bahagian yang diambil itu dibahagikan kepada
diambil Laksamana itu dibahagi tiga pula; yang sebahagi tiga bahagian lain pula; sebahagian didermakan kepada
itu didermakan pada segala fakir miskin dan yang semua fakir miskin dan sebahagian lagi diberikan kepada
sebahagi lagi diberikan pada pegawai yang tiada semua pegawai yang tiada kuasa dan bahagian yang
penguasaan dan sebahagi diberikan pada segala terakhir diberikan kepada semua orang suruhannya.
orangnya.

GLOSARI : Sembah : penghormatan kepada raja
Duli : sultan

24

Maka segala harta itu pun habislah, suatu pun tiada Lalu, semua harta telah habis, dan Laksamana tidak
diambil oleh Laksamana. mengambil harta tersebut walau sedikitpun. Sultan
menganggap Laksamana sebagai kurniaan tertinggi
Maka baginda pun terlalu amat kurnia akan sehinggakan baginda tidak dapat membuat sebarang
Laksamana; barang sesuatu bicara, jikalau tiada keputusan tanpa pendapat daripada Laksamana. Oleh
Laksamana, tiadalah putus. Maka negeri Melaka pun itu, negeri Melaka pun menjadi aman. Setelah sekian
kararlah. lama, maka berita tentang Kertala Sari dibunuh oleh
Laksamana telah sampai kepada Patih Gajah Mada
Berapa lamanya maka terdengar ke Majapahit di Majapahit. Maka Patih Gajah Mada di Majapahit pun
kepada Patih Gajah Mada bahawa Kertala Sari sudah sentiasa berusaha sedaya upaya untuk menewaskan
mati dibunuh oleh Laksamana. Maka Patih Gajah negeri Melaka dan ingin membunuh Laksamana. Dia
Mada pun mencari daya dan upaya hendak
mengalahkan negeri Melaka dan membunuh juga sentiasa menyuruh orang suruhannya pergi
Laksamana itu juga, sentiasa menyuruh ke gunung ke seluruh pelosok negeri untuk mencari berita
dan segenap bukit bertanyakan orang yang bercakap tentang Laksamana dan Ratu Melaka. Itulah yang
membunuh Laksamana dan Ratu Melaka.
Demikianlah pekerjaannya. dilakukannya.

GLOSARI : Kurnia : anugerah / Bicara : pendapat
Putus : harapan / Karar : Aman / Daya dan upaya : berusaha

Terima kasih

Anda dapat
sesuatu hari ini?

Semoga
bermanfaat
untuk anak-anak..

Terima kasih sekali lagi


Click to View FlipBook Version