The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

kritsarin pitakporn 2171121018,wanutsa chanthana 2171121049

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kritsarin Pitakporn, 2019-11-19 18:40:18

Food-india

kritsarin pitakporn 2171121018,wanutsa chanthana 2171121049

CAN YOU KEEP A SECRET?

FOOD-
INDIA

Must try this lifeคํา นาํ

หนังสือเล่มนีเปนส่วนหนึงของวิชา Asian Cuisine (KM3204)
โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื อ ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม รู ้ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม อ า ห า ร อิ น เ ดี ย
ซึงมีเนือหาเกียวกับ ความเปนมาของอาหารอินเดีย ภูมิประเทศ ศาสนา
และความเชือต่างๆทีเปนเอกลักษณ์อาหารอินเดีย รวมทังวัฒนธรรม
การกินของชาวอินเดียอีกด้วย

คณะผู้จัดทําได้รวบรวมเรืองราวทีน่าสนใจ ไขข้อสงสัยว่า ทําไม
อินเดียถึงต้องกินเครืองเทศจาํ นวนมาก? ทําไมส่วนใหญ่คนอินเดียเกิน
ครึงประเทศถึงกินมังสวิรัติ? และจริงๆแล้วอะไรคือนิยามของอาหาร
อินเดีย

คณะผู้จัดทําหวังว่าหนังสือเล่มนีจะให้ความรู้ และเปนประโยชน์แก่
ผู้อ่านทุกๆท่าน หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ทีนีด้วย

คณะผู้จัดทํา

ข ห น้ า

ส า ร บั ญ ก

เ รื อ ง 1
2-4
คํานาํ 5-9
สารบัญ 10
ประวัติประเทศอินเดีย 11
อาหารประจาํ ชาติ 12-13
ภูมิประเทศ 14
ดารปกครอง 15-17
วัฒนธรรมทีรับเข้ามา 18
ศาสนา 19
ธรรมเนียมปฎิบัติในการรับประทานอาหาร ค
วัตถุดิบ
อุ ปกรณ์
สูตรอาหาร
บรรณานุกรม

1

INDIA

อินเดีย หรือสาธารณรัฐอินเดีย มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ทําให้ประเทศ
มีหลายสภาพอากาศ ทังหนาวเย็นจนมีหิมะ ร้อนระอุ เปนทะเลทราย บางทีก็
เปนปาดิบชืน และมีแหล่งอัญมณีทีมีค่า อินเดียมีประชากรมากเปนอันดับ 2
ของโลก และยังเปนแหล่งกําเนิดศาสนาสาํ คัญมากมาย ชาวอินเดียมักเรียก
พวกตนว่า “ภารตะ”

อาหารอินเดีย เปนชือเรียกโดยรวมของอาหารในอนุทวีปอินเดีย ส่วน
ใหญ่อินเดียจะนิยมใช้เครืองเทศ สมุนไพรและผักหรือผลไม้ ทังพืชผักทีปลูก
ในประเทศอินเดียและจากทีอืนๆ ชาวอินเดียส่วนใหญ่จะนิยมกิน อาหาร
มังสวิรัติ อาหารแต่ละครอบครัวจะแตกต่างกันตามภูมิภาค สะท้อนให้เห็นถึง
ความหลากหลายทางด้านประชากรในอินเดีย

2

อาหารประจาํ ชาติ

แกงเผ็ด (Curries)

แกงเผ็ดทัวไปทีใส่มัสซาลา มีหลากหลายรูปแบบ
มักนิยมทานเปนอาหารหลักเกือบทุกมือ มีทังมังสวิรัติ
และเติมเนือสัตว์หลากหลายอย่าง เช่น Chicken Tikka Masala 
Palak paneer เปนต้น

ผักดอง (PICKLE)

ผักดอง (Pickle) เปนเครืองเคียงไว้ตัดเลียน เนืองจากอาหารอินเดีย
ออกรสเค็มมัน เครืองดองก็จะช่วยบรรเทาได้ ผักทีนิยมดอง
ได้แก่ มะม่วง ขิง พริกเขียว เปนต้น

3

อาหารประจาํ ชาติ

ชัทนีย์ (chutney)

เปนเครืองเคียงในอินเดียวัตถุดิบหลัก คือ ผลไม้ สับละเอียดผสม
กับสมุนไพรและเครืองเทศ ปรุงรสด้วยนําตาล และนาํ ส้มสายชู มีรส
หวาน เปรียว และเผ็ดร้อน นิยมทานกับเนือขนมปง แคร็กเกอร์
เนยแข็งช่วยเสริมให้เนือสัตว์มีรสดีขึน

โยเกิร์ต (Curds หรือLassies)

มีรสเปรียวนิยมทานหลังอาหารหรือรับประทานร่วมกับข้าว
สามารถใส่เครืองเทศหรือผลไม้ได้ตามชอบแต่ลาสซีทีมีรสหวานนิยม
ทานเปนของหวานหลังอาหาร

4

อาหารประจาํ ชาติ

ไก่ทันดูรี (Chicken Tandoori)

ไก่หมักกับเครืองเทศมัสซาลา และนมเปรียว มีสีแดงจากเครืองเทศ
มีรสชาติเปรียวเผ็ดร้อนสินสุดการสนทนาผ่านแชท

5

ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ

เปนประเทศทีใหญ่ทีสุดอันดับ 7 ของโลก มีสภาพภูมิอากาศแตก
ต่างกันอย่างมาก เนืองจากมีพืนทีกว้างใหญ่ อุ ณหภูมิเฉลียในทีราบ
ช่วงฤดูร้อนประมาณ 35 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวประมาณ
10 องศาเซลเซียส

6

ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ

อิ น เ ดี ย เ ห นื อ

      อินเดียตอนเหนือมีภูมิประเทศและอากาศหนาวเย็น รัฐปญจาบ อุ
ตตรประเทศ ราชสถาน และสิกขิมทีมีทิวทัศน์งดงาม และกรุงเดลี อยู่ใน
รัฐทาริยาน่าชาวภารตะตอนเหนือได้อิทธิพลอาหาร วัฒนธรรมจากชาว
กรีก ตังแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเข้ามาตีอินเดียแล้วนาํ เอา
วิถีการกินเข้ามาด้วย นิยมกินเนือย่างชนิดต่างๆ ได้แก่ไก่แดงย่าง ใช้ไก่
ดิบหันเปนชินใหญ่ ใส่ขิง กระเทียม กับพริกสีแดง
บดละเอียดหมักกับเนือไก่ เติมนมเปรียวนิดหน่อย หมัก 3-4 ชัวโมง
ได้ทีแล้วเอาไปเสียบเหล็กแหลมยาวใส่ไว้ในโอ่งธันดูร์ เวลากินบีบมะนาว
สด ราดซอสมินท์แนมกับหอมแดงสด หอมใหญ่ แตงกวา มะเขือเทศ

อาหารของอินเดียภาคเหนือ ยังมีโรตีทอดไส้ผักกับมันฝรัง (Aloo
paratha) ซาโมซา เกียวทอดรูปสามเหลียมไส้ผักหรือเนือ แกงกาเลียไก่
(กาเลียเปนแกงข้น นิยมใส่เนือไก่) ข้าวหมกไก่ กุรหม่าไก่ แกงแพะแบบ
มีนาํ อิมแล้วดืมนมเปรียวผสมผลไม้ ทีเรียกว่า "แลซซี" ช่วยระบาย
ทําให้รู้สึกสบาย ขนมอินเดียหวานมาก ได้แก่ ขนมไส้ไก่ รับประทานกับชา
อินเดียซึงนิยมเติมนม นาํ ตาล บ้างใส่ลูกเฮนนิดหน่อย ช่วยให้กลินหอม
ขึน

7

ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ

อิ น เ ดี ย ต ะ วั น อ อ ก

     รัฐอัสสัม มีพรมแดนติดกับบังกลาเทศเมืองกัลกัตตา อาจมีชือติดหู
คนไทย ชาวภารตะในแถบนีเปนมังสวิรัติทีเคร่งครัดกินผักเปนหลัก บาง
จังหวัดกินกันทุกคน อาหารยอดนิยม ได้แก่ แกงปลาชนิดต่างๆ เช่น
แกงกะหรีปลา แกงปลาผสมผักกับเครืองเทศ ข้าวหมกปลา ข้าวหมกผัก
ขนมหวานมี กุหลาบยามูน
(แปงสาลีผสมนมใส่นาํ ดอกกุหลาบ ปนเปนก้อนกลม กลินหอม รสหวาน
จัด) ขนมไส้ไก่

ผลไม้ประจาํ ชาติของอินเดียคือ มะม่วง ทีขึนชือว่าหวานหอม สีสวย
เรียกว่า "มะม่วงอัลฟองโซ"ลูกเล็ก นิยมกินสุก เนือสีแดง ฉํานาํ วิธีกิน
คือบีบมะม่วงทีสุกแล้วทังลูกให้เละจนเปนนาํ อยู่ข้างในเปดหัวแล้วเอา
หลอดเจาะดูดนาํ บางคนนิยมกินกับโรตี มะม่วงใช้ทําไอศกรีมมะม่วงรส
หวานหอม เรียกว่า "กูรฟ"

8

ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ

อิ น เ ดี ย ต ะ วั น ต ก

      บอมเบย์หรือมุมไบ เมืองแห่งภาพยนตร์อยู่ในภาคนี ติดชายฝง
ทะเลอาระเบียนได้อิทธิพลอาหารตะวันตกอยู่บ้าง เช่น แกงมันบดแบบ
ข้นมีเนยแข็งโปะหน้า กินกับขนมปงเรียกว่า Pav bhaji แกงถัวอัคนี
(Akni Dahl) คือแกงถัวใส่เครืองเทศเข้มข้นกับพริกแดงสด
รสเผ็ดร้อน ข้าวเกรียบอินเดีย ฮาลีมหรือซุปข้น อาหารทานเล่นมี บา
เยียคนไทยรู้จักดี ทําจากถัวแช่นาํ ให้นิม ผสมนาํ ใส่เครืองเทศ ใส่ผักสับ
ละเอียดจับเปนก้อนเอาไปทอดในนาํ มันร้อนๆ จิมกับนาํ จิมมะขามสลัด
ผัก ผลไม้สด ชาอินเดียถัวทอดแบบอินเดีย

9

ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ

อิ น เ ดี ย ใ ต้

คนภาคใต้อยู่ในประเทศใดก็กินรสจัดกว่า เผ็ดกว่า ใส่เครืองเทศ
สมุนไพรมากกว่าในอินเดียก็เช่นกัน มีแกงเข้มข้นชนิดแห้ง ได้แก่ แกง
กระเจียบทรงเครืองใช้กระเจียบเขียวผัดกับพริกชีฟาหันแฉลบ รสจัด
ผัดแบบแปง แซมเบอร์ คือแกงเปรียวผักผสมเครืองเทศ ความเปรียวได้
จากมะนาว แกงผักโขมใช้ผักขมหันชินเล็กผัดแบบแห้งๆ ข้าวหมกปลา
แกงเป

10

การปกครอง

ในปพ.ศ. 2289 ถึง ป พ.ศ. 2306 เกิดสงครามอังกฤษกับฝรังเศส
ในอินเดีย ปรากฏว่า อังกฤษ  ชนะจากนันอังกฤษเริมยึดเบงกอล และรัฐ
ต่างๆในอินเดียจนสินสุดกับสงครามซิกข์ ป พ.ศ. 2392 จนกระทัง
อินเดียตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษหลังจากการรณรงค์ต่อ
ต้านการปกครองของอังกฤษมาเปนเวลานาน อินเดียจึงได้รับเอกราช
และได้รับการสถาปนาเปนสาธารณรัฐอินเดีย

11

วัฒนธรรมที รับเข้ามา

วัฒนธรรมอาหารทีได้อิทธิพลมาจากอังกฤษ เช่น วาดะเปา Vada
Pav หรือ Vada Pao คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์ของชาวอินเดีย ได้รับ
วัฒนธรรมการบริโภคขนมปงมาจากชาวอังกฤษ และเอามาปนกับ
อาหารพืนเมืองจนเปนอาหารเช้าของอินเดีย มีส่วนประกอบหลัก 3
อย่าง คือ ขนมปง ไส้ และพริกดองส่วนของไส้ทํามาจากมันฝรังบดผสม
แปงและเครืองเทศ

12

ศาสนา

อินเดียเปนดินแดนแห่งศาสนาโดยแท้ตังแต่โบราณกาลมาจน
กระทังปจจุบัน เพราะอินเดียมีภูมิประเทศ ทีอยู่และเผ่าชนเปนปรัชญา
เมธีต่างๆ ในการค้นคิดในเรืองของชีวิตและทางด้านคําสังสอนจนเกิด
ลัทธิศาสนาต่างๆ มากมายทีสุดในโลก จะเรียกอินเดียเปนโลกแห่ง
ศาสนาก็ว่าได้ศาสนาทีสาํ คัญมีอยู่ในโลกปจจุบันเกิดในอินเดีย ถึง ๔
ศาสนา คือ พราหมณ์ หรือฮินดู พุ ทธ เชน หรือ นิครนถ์ และ ซิกข์ 
แม้สังคมของอินเดียยังคงมีความนับถือเรืองวรรณะอยู่แต่ชาวอินเดีย
จะยึดถือศาสนาเปนสิงสาํ คัญ

13

ศาสนา

ศ า ส น า ฮิ น ดู มี อิ ธิ พ ล ต่ อ อ า ห า ร อิ น เ ดี ย ป น อ ย่ า ง ม า ก
เนืองจากเปนศาสนาหลักของประเทศอินเดีย ศาสนานีถือว่าโค
เ ป น พ า ห น ะ ข อ ง พ ร ะ ศิ ว ะ ทํา ใ ห้ ช า ว ฮิ น ดู ไ ม่ กิ น เ นื อ วั ว
น ม วั ว ถื อ เ ป น อ า ห า ร ศั ก ดิ สิ ท ธิ ใ ช้ ทั ง ดื ม แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ท า ง ศ า ส น า
และยังเชืออีกว่าอาหารจะ"บริสุทธิ"ก็ต่อเมือปรุงด้วย
ฆี/กี(เนยใส)ทีทําจากนมโค ส่วนใหญ่ชาวฮินดูกินมังสวิรัติเปนหลัก
เนืองจากอิทธิพลความเชือทางศาสนา

คนทีนับถือศาสนาอิสลามในอินเดียจะเน้นกินเนือไก่ วัว และแพะ
เปนหลัก และห้ามกินสัตว์ทีไม่ถูกฆ่าโดยชาวมุสลิม
ชาวภาระตะในอินเดียส่วนมากทานมังสวิรัตินอกจากอาหารประเภท
มังสวิรัติแล้ว ในอินเดียมีเนือไก่และเนือแพะสามารถหารับประทานได้
เพราะไม่ผิดหลักศาสนาใดๆขณะทีเนือหมูเปนข้อห้ามของชาวมุสลิม
และเนือวัวเปนข้อห้ามของชาวฮินดูเนือสัตว์อืนๆ หาซือไม่ยาก ยกเว้น
เนือวัว ต้องหาซือในชุมชนอิสลามเท่านัน

14

ธรรมเนียมปฎิบัติ ใน
ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร

ในการรับประทานอาหารโดยทัวไปคนอินเดียจะรับประทานด้วย
มือขวา ไม่ใช้ช้อนส้อม แม้แต่อาหารประเภทนาํ จาํ พวกแกงเผ็ด หรือซุบ
ถัวต่างๆ ก็เช่นกันจะใช้แปงขนมปง เช่น นาน จาปาตี หรือโรตี ตักเข้า
ปากรับประทานและการทานอาหารด้วยมือก็ถือว่าเปนการรับประทาน
อาหารทีได้รสชาติดีกว่าการใช้ช้อนส้อม
          ถ้าเปนแบบอินเดียดังเดิมจริงๆทีปฏิบัติมาแต่โบราณจะใช้ใบตอง
แทนจานรับประทานเสร็จก็โยนทิงให้สลายตัวในธรรมชาติได้เลย
ไม่ต้องมีภาระล้างถ้วยจานชามมากมายอุ ปกรณ์เครืองมือเครืองใช้บน
โต๊ะอาหารจึงแทบไม่มีความจาํ เปน ดังนันบนโต๊ะอาหารจะไม่มีอุ ปกรณ์
อืนๆให้นอกเหนือจากถาดอาหารยกเว้นตามร้านอาหารทัวไปก็อาจให้
ช้อนมาด้วยแต่ส้อมนีไม่มีแน่
 

คําว่ามือนีไม่ได้หมายถึงทังมือแต่หมายถึงแค่ปลายนิวเท่านันที
ใช้รวบอาหารแล้วกอบเข้าปากการรับประทานแบบผู้ดีมีมารยาทของชาว
อินเดียต้องไม่ให้มือเลอะเทอะและจานอาหารต้องเกลียงเกลาสะอาด มือ
ข้างซ้ายนีห้ามใช้เลยเพราะถือว่าเปนมือทีใช้ชาํ ระล้างในห้องนาํ ไม่ควร
เอามาใช้ในการรับประทานอาหารแต่ในบางชุมชน ก็ยอมรับให้คนทีถนัด
ซ้ายใช้มือซ้ายในการรับประทานอาหารได้

15

วัตถุดิ บ

1.ข้าวบาสมาติ (Basmati) เปนข้าวทีมีต้นกําเนิดทีทางตอนเหนือ
นิยมอย่างมากในประเทศอินเดียเมล็ดเรียวยาว หุงขึนหม้อ ร่วนไม่
เหนียวติดกัน

2.เนยใสหรือฆี(ghee) เปนเนยทีได้จากการสกัดนมวัว นมควาย และ
นาํ ออกจากไขมันเหลือเพียงแต่ไขมันเนยล้วน มีจุดเกิดควันสูง กีเหมาะ
นาํ ไปทําหารประเภทผัดและทอดของอินเดียชาวฮินดูเชือว่าเปนเนย
บริสุทธิและศักดิสิทธิ นิยมใช้ในพิธีกรรมต่างๆอย่างใช้แทนเชือเพลิงใน
ก า ร จุ ด บู ช า เ ท พ เ จ้ า

16

วัตถุดิ บ

3.เครืองเทศและสมุนไพร ทีใช้บ่อยในอาหารอินเดีย มีพริกขีหนู, เมล็ด
มัสตาร์ดสีดาํ , ยีหร่า, ขมินชัน, เมล็ดฟนูกรีก, ขิง, ผักชี และกระเทียม
-การัมมะสะล่า (garam masala) เปนเครืองเทศผสมทีนิยมใช้ในอินเดีย
ทีมักจะมีเครืองเทศแห้งห้าอย่างหรือมากกว่านัน เช่น กระวาน, กานพลู,
ขมิน, ยีหร่า, หญ้าฝรัน, อบเชย, พริก, เม็ดพริกไทย เปนต้น

4.ปานีร์  (Paneer or Cottage ) เปนชีสสดอินเดียทีนิยมในหมู่ผู้รับ
ประทานมังสวิรัติการเติมกรดลงในนมทีร้อนเพือแยกเคิร์ดออกจากหาง
นม ปานีร์ทําอาหารได้หลายอย่าง เช่นแกงใส่ถัวลันเตา แกงใส่ผักปวยเล้ง
เปนต้น

17

วัตถุดิ บ

5.ชาอัสสัม(Assam) ชาดาร์จิลิง (Darjeeling) และชานิลคีรี
(Nilgiri) ชาเปนเครืองดืมหลักทังดืมต้อนรับวันใหม่ยามเช้า รินต้อน

18

อุ ปกรณ์

เตาอบดินเหนียว Tandoori

แทนดอรี (Tandoori) อุ ปกรณ์ทําอาหารเก่าแก่ทีมีต้นกําเนิดจาก
เปอร์เซีย และนาํ เข้ามาสู่อินเดียผ่านทางอัฟกานิสถานโดยชาวอาหรับ
ตัวเตาทําจากดินเผาหรือโลหะ ใช้ไฟจุดให้ความร้อนจากด้านล่าง เมือปรุง
อาหารก็จะอาศัยความร้อนจากบริเวณผนังเตา หรืออาจใช้ไม้เสียบ
อาหารเข้าไปย่างในเตาหรือเหนือเตาในช่วงก่อนการแยกตัวเปนอิสระ
จากอังกฤษ ได้พยายามคิดค้นตํารับอาหารใหม่ๆ โดยการประยุกต์ใช้เตา
แทนดอรีในการทําปรุงอาหาร Gujral ใช้เตานี อบไก่ทีหมักจากโยเกิร์ต
จนนุ่มแล้ว แล้วปรุงรสด้วยเครืองปรุงรสต่างๆ เตา Tandoori คล้ายๆ
โอ่ง ใช้สาํ หรับย่าง อบ อย่างแปงโรตีหรือแปงนาน เวลาเค้าอบเค้าก็จะ
นวดแปงแล้วก็เอาไปแปะๆไว้ตรงข้างๆเตา ซักพักนึงเมือแปงโดนความ
ร้อนจากถ่านก็จะสุก และเนือสัตว์ทีอบ หรือย่างในเตานีก็จะมีชือต่อท้าย
ว่า แทนดูรี

19บ ร ร ณ า นุ ก ร ม

http://newdelhi.thaiembassy.org/th/useful-knowledge-
https://th.wikipedia.orghttp://indianfoodsguide.blogspot.comhttps://th.ope
nrice.comhttps://www.ch3thailand.com/news/scoop

Kritsain Pitakporn 2171121018
Wanutsa Chanthana 2171121049


Click to View FlipBook Version