The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำสั่งประกันคุณภาพภายใน ปี 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by atom.indyemo.0, 2022-03-25 23:39:31

คำสั่งประกันคุณภาพภายใน ปี 2564

คำสั่งประกันคุณภาพภายใน ปี 2564

คำสง่ั โรงเรียนชุมชนวดั สวุ รรณรงั สรรค์

ที่ 78/2564

เรอ่ื ง แตง่ ต้ังคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกนั คณุ ภำพภำยในสถำนศกึ ษำ ประจำปกี ำรศึกษำ 2564

---------------------------------

ตำมที่พระรำชบัญญัติกำรศกึ ษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึ ษำ มำตรำ 47 ใหม้ ีระบบกำรประกนั คุณภำพกำรศกึ ษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึ ษำ

ทกุ ระดับ ประกอบดว้ ย ระบบปกำรประกนั คณุ ภำพภำยใน และระบบกำรประกนั คณุ ภำพภำยนอก และ

มำตรำ 48 ใหห้ นว่ ยงำนตน้ สังกดั และสถำนศึกษำจดั ให้มรี ะบบประกนั คุณภำพภำยในสถำนศึกษำและใหถ้ ือวำ่

กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรบริหำรกำรศกึ ษำทต่ี ้องดำเนินกำรอยำ่ งต่อเนอ่ื ง

โดยมี กำรจดั ทำรำยงำนประจำปีเสนอตอ่ หน่วยงำนตน้ สงั กัด หนว่ ยงำนท่ีเกยี่ วขอ้ งและเปดิ เผยต่อสำธำรณชน

เพ่ือนำไปสกู่ ำรพฒั นำคณุ ภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่อื รองรบั กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ดังน้ัน

เพื่อใหข้ ้ำรำชกำรครูและบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรยี นชมุ ชนวัดสุวรรณรงั สรรคม์ ีสว่ นร่วมและมีควำม

เหมำะสมกบั หนำ้ ท่ีรบั ผิดชอบเป็นปจั จุบัน

อำศยั อำนำจตำมมำตรำ 37 แหง่ พระรำชบญั ญัตริ ะเบยี บบรหิ ำรรำชกำรกระทรวงศกึ ษำธิกำร

พ.ศ. 2546 และมำตรำ 24 แห่งพระรำชบญั ญตั ริ ะเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ

พ.ศ. 2547 จึงแตง่ ตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศกึ ษำ 2564

ดังน้ี

1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบดวั ย

1.1 นำงพณั ณช์ ิตำ กนกพงษ์เสถียร ผ้อู ำนวยกำรโรงเรยี น ประธำนกรรมกำร

1.2 นำงสำวยุภำรัตน์ เช่ียวชำญ รองผอู้ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร

1.3 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้นั พ้ืนฐำนโรงเรียนชมุ ชนวดั สุวรรณรังสรรค์ กรรมกำร

1.4 นำงทิพยพ์ รรณ สำรำญจติ ร์ ผชู้ ่วยผอู้ ำนวยกำรบริหำรวิชำกำร กรรมกำร

1.5 นำงวิภำดำ เวชญำนนท์ ผู้ชว่ ยผอู้ ำนวยกำรบรหิ ำรงบประมำณ กรรมกำร

1.6 นำงสำวนภำพร กิจดี ผชู้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรบริหำรงำนบคุ คล กรรมกำร

1.7 นำงอมรรตั น์ วิทยำนกุ รณ์ ผู้ชว่ ยผอู้ ำนวยกำรบรหิ ำรทัว่ ไป กรรมกำร

1.8 นำยประพันธ์ สินถำวี ผู้ชว่ ยผอู้ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรยี น กรรมกำร

1.8 นำงนกน้อย จ้องสำระ หัวหนำ้ งำนกำรพัฒนำระบบประกนั คณุ ภำพภำยใน

และมำตรฐำนกำรศกึ ษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหนา้ ท่ี ให้คำปรึกษำ แนะนำ อำนวยควำมสะดวกและติดตำมผลกำรดำเนนิ งำนของคณะกรรมกำรดำเนินกำร

ประกันคณุ ภำพภำยใน ให้สำเรจ็ ลลุ ่วงอยำ่ งมีประสิทธภิ ำพ

2. คณะกรรมการดาเนนนนาานการประกนั คณณ าาภาายนน ประกอบดว้ ย

- มาตรฐานเนภอ่ื การประกนั คณณ าาภาายนนระดับการศกึ ษาขนั้ ภ้นื ฐาน

1. มาตรฐานที่ 1 คณณาาภผู้เนรยี น ผรู้ ับผิดชอบประกอบดว้ ย

1. นำงนกน้อย จอ้ งสำระ ครู อนั ดับ คศ.2 ประธำนกรรมกำร

2. นำงสำวนิภำกร ทองนอ้ ย ครู อนั ดบั คศ.1 รองประธำนกรรมกำร

3. นำงสำวสุนสิ ำ พันทะปวิ ครผู ู้ช่วย กรรมกำร

4. นำงสำวเบญญทพิ ย์ เอย่ี มโอภำส ครูผชู้ ว่ ย กรรมกำร

5. นำยธรรมรตั น์ ปกครอง ครอู ตั รำจ้ำง กรรมกำร

6. นำงสำวกันยำ บุตรจันทร์ ครอู ตั รำจ้ำง กรรมกำร

7. นำยจักรินทร์ กลั่นหอม ครู อันดบั คศ.1 กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหน ารและการจดั การขอาผู้บรนหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ

ประกอบดว้ ย

1. นำงทิพยพ์ รรณ สำรำญจิตร์ ครู อันดบั คศ.3 ประธำนกรรมกำร

2. นำงสำวนภำพร กิจดี ครู อนั ดบั คศ.3 รองประธำนกรรมกำร

3. นำยประพันธ์ สนิ ถำวร ครู อนั ดบั คศ.3 กรรมกำร

4. นำงอมรรัตน์ วิทยำนกุ รณ์ ครู อนั ดบั คศ.3 กรรมกำร

5. นำงสำวรพีกำรย์ กลั ปจ์ ริ ำพงศ์ ครู อันดับ คศ.3 กรรมกำร

6. นำงสำวธนภรณ์ ซอ่ นกลิน่ ครู อนั ดับ คศ.2 กรรมกำร

7. นำงสำวพัชรำ เที่ยงรำตรี พนักงำนรำชกำร กรรมกำร

8. นำงสำวเมธำวี กำญจนศร ครู อันดับ คศ.1 กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

9. นำงวิภำดำ เวชญำนนท์ ครู อันดบั คศ.3 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเนรยี นการสอนทีเ่ นนน้ ผเู้ นรียนเนป็นสาคัญ ผู้รับผดิ ชอบประกอบด้วย

1. นำงภควรรณ มีเจรญิ ครู อนั ดับ คศ.1 ประธำนกรรมกำร

2. นำงสำวลัดดำวัลย์ ชยั วร ครู อนั ดับ คศ.1 กรรมกำร

3. นำงลกั คณำ บญุ แย้ม ครู อันดบั คศ.1 กรรมกำร

4. นำงสำวมนี ตำ พิมพอ์ บุ ล ครู อนั ดบั คศ.1 กรรมกำร

5. นำงสำววิไลภรณ์ ทองอุดร ครู อันดับ คศ.1 กรรมกำร

6. นำงสำวธนัดดำ วงษด์ วง ครู อนั ดับ คศ.1 กรรมกำร

7. นำงสำวจุฑำมำศ อดุ กันทำ ครูผูช้ ว่ ย กรรมกำร

8. นำงสำวสพุ ชิ ำญำณ์ ทองจบ ครูผชู้ ว่ ย กรรมกำร

9. นำงสำวอรษำ พรมนิมิตร ครู อันดับ คศ.1 กรรมกำรและเลขำนุกำร

- มาตรฐานเนภ่ือการประกันคณณาาภาายนนระดบั ปฐมวยั

1. มาตรฐานที่ 1 คณณาาภผู้เนรียน

2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรนหารและการจัดการขอาผู้บรหน ารสถานศกึ ษา

3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเนรียนการสอนที่เนน้นผเู้นรียนเนป็นสาคัญ

ผู้รบั ผดิ ชอบประกอบดว้ ย

1. นำงสำวสุธิดำ คำตนั ครูผชู้ ่วย ประธำนกรรมกำร

2. นำงสำวเบญญำทิพย์ เอ่ียมโอภำส ครูผชู้ ่วย กรรมกำร

3. นำงสำวอัญชลี สงั สี ครูอตั รำจำ้ ง กรรมกำร

- มาตรฐานเนภ่อื การประกนั คณณาาภาายนนระดบั การศกึ ษาขน้ั ภ้นื ฐาน (เนรยี นรวม)

ผู้รบั ผดิ ชอบประกอบด้วย

1. นำงสำวสพุ ชิ ำญำณ์ ทองจบ ครูผชู้ ่วย ประธำนกรรมกำร

2. นำยจกั รินทร์ กลั่นหอม ครู อนั ดบั คศ.1 กรรมกำร

3. นำงบำนเยน็ ดอกพฤกษี พ่เี ลี้ยงเดก็ พกิ ำร กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

มีหน้าที่ ร่วมกนั จัดทำแผน ดำเนนิ กำรตำมแผน กำหนดกรอบกำรประเมนิ เกณฑก์ ำรประเมนิ จดั ทำ

เครอ่ื งมอื เกบ็ รวบรวมขอ้ มลู วเิ ครำะห์ขอ้ มูล แปลผล สรปุ ผลกำรประเมิน นำผลกำรประเมินไปเสนอแนวทำง

ในกำรปรบั ปรงุ พฒั นำ จดั ทำรำยงำนกำรประเมนิ ตนเอง ในมำตรฐำนที่รับผิดชอบ

3. คณะกรรมการตดน ตามคณณาาภ ประกอบดว้ ย

3.1 นำงพณั ณ์ชิตำ กนกพงษ์เสถียร ผู้อำนวยกำรโรงเรยี น ประธำนกรรมกำร

3.2 นำงยภุ ำรตั น์ เชย่ี วชำญ รองผู้อำนวยกำรโรงเรยี น รองประธำนกรรมกำร

3.3 นำงทิพย์พรรณ สำรำญจติ ร์ ครู อนั ดับ คศ.3 กรรมกำร

3.4 นำงอมรรตั น์ วทิ ยำนุกรณ์ ครู อันดบั คศ.3 กรรมกำร

3.5 นำยประพนั ธ์ สินถำวร ครู อันดบั คศ.3 กรรมกำร

3.6 นำงสำวนภำพร กจิ ดี ครู อันดบั คศ.3 กรรมกำร

3.7 นำงสำวรพีกำรย์ กัลป์จิรำพงศ์ ครู อันดบั คศ.3 กรรมกำร

3.8 นำยจกั รนิ ทร์ กลน่ั หอม ครู อนั ดบั คศ.1 กรรมกำร

3.9 นำงวภิ ำดำ เวชญำนนท์ ครู อันดบั คศ.3 กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

3.10 นำงนกน้อย จ้องสำระ ครู อนั ดบั คศ.2 กรรมกำรและผชู้ ว่ ยเลขำนุกำร

มีหนา้ ท่ี ตรวจติดตำมคณุ ภำพกำรดำเนินกำรประกนั คณุ ภำพภำยในสถำนศกึ ษำตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด

และจัดทำรำยงำน

4. คณะกรรมการจัดทารายาานการประเนมนน ตนเนอา ประกอบด้วย

4.1 นำงพัณณ์ชติ ำ กนกพงษเ์ สถียร ผอู้ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร

4.2 นำงสำวยภุ ำรัตน์ เช่ยี วชำญ รองผ้อู ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร

4.3 นำงทพิ ย์พรรณ สำรำญจติ ร์ ครู อันดบั คศ.3 กรรมกำร

4.4 นำยประพันธ์ สนิ ถำวร ครู อนั ดับ คศ.3 กรรมกำร

4.5 นำงสำวนภำพร กิจดี ครู อนั ดับ คศ.3 กรรมกำร

4.6 นำงอมรรัตน์ วิทยำนุกรณ์ ครู อนั ดบั คศ.3 กรรมกำร

4.7 นำงสำวรพีกำรย์ กัลปจ์ ิรำพงศ์ ครู อันดบั คศ.3 กรรมกำร

4.8 นำงวภิ ำดำ เวชญำนนท์ ครู อนั ดับ คศ.3 กรรมกำร

4.9 นำงสำวธนภรณ์ ซอ่ นกล่ิน ครู อันดับ คศ.2 กรรมกำร

4.10 นำงภควรรณ มเี จรญิ ครู อนั ดับ คศ.1 กรรมกำร

4.11 นำงสำวลัดดำวัลย์ ชัยวร ครู อันดบั คศ.1 กรรมกำร

4.12 นำงลักคณำ บญุ แยม้ ครู อนั ดับ คศ.1 กรรมกำร

4.13 นำงสำวมนี ตำ พิมพ์อุบล ครู อนั ดับ คศ.1 กรรมกำร

4.14 นำงสำวเมธำวี กำญจนศร ครู อนั ดบั คศ.1 กรรมกำร

4.15 นำงสำววิไลภรณ์ ทองอุดร ครู อันดับ คศ.1 กรรมกำร

4.16 นำงสำวธนัดดำ วงษด์ วง ครู อนั ดับ คศ.1 กรรมกำร

4.17 นำงสำวอรษำ พรมนิมิตร ครู อนั ดับ คศ.1 กรรมกำร

4.18 นำงสำวนภิ ำกร ทองนอ้ ย ครู อันดับ คศ.1 กรรมกำร

4.19 นำงสำวจุฑำมำศ อดุ กันทำ ครผู ้ชู ว่ ย กรรมกำร

4.20 นำงสำวสนุ สิ ำ พันทะปวิ ครูผ้ชู ว่ ย กรรมกำร

4.21 นำงสำวสพุ ชิ ำญำณ์ ทองจบ ครูผูช้ ว่ ย กรรมกำร

4.22 นำงสำวเบญญทิพย์ เอีย่ มโอภำส ครผู ูช้ ่วย กรรมกำร

4.23 นำงสำวสธุ ิดำ คำตัน ครผู ชู้ ่วย กรรมกำร

4.24 นำงสำวพชั รำ เท่ยี งรำตรี พนักงำนรำชกำร กรรมกำร

4.25 นำยธรรมรัตน์ ปกครอง ครอู ัตรำจำ้ ง กรรมกำร

4.26 นำงสำวอัญชลี สงั สี ครอู ตั รำจ้ำง กรรมกำร

4.27 นำงบำนเยน็ ดอกพฤกษี พีเ่ ลย้ี งเดก็ พกิ ำร กรรมกำร

4.28 นำงวภิ ำดำ พันธโุ พธิ์ เจำ้ หน้ำทธ่ี รุ กำร กรรมกำร

4.29 นำงสำวกันยำ บุตรจนั ทร์ ครูอตั รำจำ้ ง กรรมกำร

4.30 นำงนกน้อย จ้องสำระ ครู อันดบั คศ.2 กรรมกำรและเลขำนุกำร

4.31 นำยจกั รินทร์ กล่นั หอม ครู อันดับ คศ.1 กรรมกำรและผชู้ ว่ ยเลขำนกุ ำร

มหี น้าที่ จัดทำรำยงำนกำรประเมนิ ตนเอง (SAR) เสนอตอ่ หน่วยงำนต้นสงั กัด เผยแพรต่ ่อสำธำรณะชน

ทั้งนี้ ใหผ้ ู้ที่ไดร้ ับกำรแตง่ ตงั้ ปฏิบัติหนำ้ ทีต่ ำมทไี่ ดร้ บั มอบหมำยให้บรรลุตำมวตั ถุประสงค์ และ
ดำเนินกำรใหเ้ ป็นไปด้วยควำมเรยี บรอ้ ย เกดิ ประโยชนส์ ูงสุดแกท่ ำงรำชกำร

ท้งั น้ี ต้งั แตว่ นั ท่ี 23 มิถนุ ำยน 2564 เปน็ ต้นไป
สั่ง ณ วนั ท่ี 23 มิถนุ ำยน 2564

ลงชอ่ื
(นำงพัณณ์ชิตำ กนกพงษ์เสถยี ร)

ผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี นชุมชนวัดสวุ รรณรงั สรรค์


Click to View FlipBook Version